icon-Politik

Politik

Referat

Tirsdag den 3. december 2019 kl. 10:00

Mødested: Mødelokale 1
Udvalg: Miljø Teknik og Plan
Medlemmer: Dan Gørtz, Leif Rothe Rasmussen, Flemming Risskov Jørgensen, Poul Poulsen, Lars Kristian Pedersen, Henrik Hansen, Lars Kolling
 • Sagsid.:

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-12-2019

  Dagsorden godkendt.

 • Sagsid.: 18/10542

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at orientering om udmøntning af budget 2020-2023 tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Orientering om udmøntning af budget 2020-2023.

  Sagsfremstilling

  Byrådet 2. behandlede den 4. november 2019 budgettet for 2020-2023. Budgettet tager udgangspunkt i den indgåede budgetaftale mellem Radikale Venstre, Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Socialdemokratiet og Venstre.

   

  Budgettet prioriterer på tværs af den samlede økonomi for at håndtere tidligere års underskud samt driftsudfordringer og samtidigt styrke likvidteten. Omprioriteringen har bl.a. medført, at der er vedtaget 61 råderumsblokke for at sikre balancen i Assens Kommunes driftsbudget.

   

  Ovenstående betyder, at budgettet for 2020 tager udgangspunkt i det aktuelle aktivitets- og udgiftsniveau.

   

  Der vil i 2020 være fokus på en tæt økonomistyring. Dette vil bl.a. ske via totalopfølgninger omfattende hele kommunens økonomi og delopfølgninger på udvalgte områder. Den nærmere planlægning heraf lægges fast i forbindelse med vedtagelsen af årshjulet for 2020.

  Som en del af de planlagte delopfølgninger vil der være særskilt fokus på:

   

  • Overførelsesudgifterne
  • Det specialiserede socialområde (både voksen- og børneområdet)
  • De 16 råderumsblokke, der for nuværende vurderes som værende særligt væsentlige at følge i udmøntningsfasen.

   

  De to førstnævnte fokusområder skal ses i sammenhæng med de senere års regnskabsresultater som viser, at Assens Kommune har haft store budgetoverskridelser. Bl.a. som følge af aktivitets- og udgiftsstigninger inden for områderne.

   

  Den tætte og kontinuerlige opfølgning på aktivitets- og udgiftsflow vil efter planen blive suppleret med en understøttende ledelsesinformation på udvalgsniveau.

   

  Som bilag er vedlagt to oversigter hvoraf den første viser de 45 råderumsblokke der vurderes som værende umiddelbare realiserbare, mens det andet bilag viser de 16 råderumsblokke, der for nuværende vurderes som værende væsentlige at følge i deres udmøntning.

  Lovgrundlag

  Den kommunale styrelseslov.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-12-2019

  Miljø, Teknik og Plan tager orientering om udmøntning af budget 2020-2023 til efterretning.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/14949

  Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller, at projektforslaget for fjernvarmeforsyning af det nye boligområde på Buchwaldsvej endeligt godkendes.

  Beslutningstema

  Der skal tages beslutning om endelig godkendelse af projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven, omhandlende Tommerup St. Varmeforsynings ønske om at levere fjernvarme til det kommende boligareal på Buchwaldsvej. Arealet er udlagt til tæt-lav boligbyggeri ved Lokalplan 3.1-12, som blev endeligt vedtaget på Miljø, Teknik og Plans møde i november 2018.

  Sagsfremstilling

  Tommerup St. Varmeforsyning (TSV) fremsendte den 25. juli 2019 et projektforslag, som blev erstattet af et revideret projektforslag fremsendt den 8. august 2019 (bilag 1) med henblik på at forsyne kommende boliger på Buchwaldsvej med fjernvarme. Miljø, Teknik og Plan vedtog på udvalgsmødet den 8. oktober 2019 at sende projektforslaget i 4 ugers høring ved berørte parter, der er i perioden indkommet et høringssvar.

   

  Projektforslaget omhandler udvidelse af fjernvarmenettet, herunder:

  • Ændring i afgrænsning mellem fjernvarme- og naturgasforsyning.
  • Etablering af forsyningsledning, startende ved værket på Bannervej 22.
  • Etablering af fjernvarmedistributionsnet i projektområdet.

   

  I projektforslaget sammenlignes projektet for varmepumper med en reference, hvor man benytter individuelle jordvarmepumper.

   

  Høring

  Projektforslaget har i henhold til Projektbekendtgørelsens § 26 og beslutningen ved Miljø, Teknik og Plan den 8. oktober 2019 været udsendt i 4 ugers høring ved berørte parter.

   

  Assens Kommune har modtaget et høringssvar fra Evida Fyn A/S, forhenværende Dansk Gas Distribution A/S. Evida Fyn A/S skriver, at de ikke har bemærkninger til projektforslaget, men at dette ikke betyder de nødvendigvis er enige i de anvendte forudsætninger og beregninger.

   

  Høringssvaret har ikke givet anledning til at foretage ændringer i projektforslaget.

   

  Vurdering af projektforslag

  Ansøgningen om godkendelse af projektforslaget begrundes i positiv samfundsøkonomi. Det er en forudsætning i Projektbekendtgørelsens § 27, stk. 2, at projektforslaget ud fra en konkret vurdering, er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt.

   

  Ifølge projektforslaget er der en forventning om et selskabsøkonomisk overskud på ca. 52.000 kr. årligt frem til 2039. Tilslutningen af projektområdet er derfor en god investering for Tommerup St. Varmeforsyning og kommer alle forbrugerne, som er tilsluttet værket, til gode.

   

  Ifølge projektforslaget er der en forventning om en samfundsøkonomisk fordel på 3,47 mio. kr. over en periode på 20 år. Der er lavet følsomhedsberegninger, hvor der tages højde for ændringer i brændselspriserne. Dette giver kun et mindre udfald, og viser fortsat en robust samfundsøkonomisk fordel.

   

  Administrationens vurdering

  Administrationen vurderer samlet, at projektforslagets beregningsforudsætninger hviler på et realistisk grundlag. Samtidig vurderes det, at den samfundsøkonomiske beregning er i overensstemmelse med Energistyrelsens vejledning på området, og beregningerne udviser robusthed i forhold til ændringer i forudsætningerne.

   

  Projektforslagets samfundsøkonomiske beregninger udgør således et tilstrækkeligt grundlag for at kommunen kan påse, at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt, jf. Projektbekendtgørelsens § 27, stk. 2.

   

  Der stilles krav om, at godkendelsen bortfalder, hvis denne ikke er helt eller delvist udnyttet inden for 3 år fra godkendelsesdatoen. Dette krav stilles i forhold til at opnå retvisende samfundsøkonomi.

  Lovgrundlag

  Varmeforsyningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 64 af 21. januar 2019, med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 1712 af 27. december 2018 og Bekendtgørelse nr. 1792 af 27. december 2018 (Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektiv varmeforsyningsanlæg).

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-12-2019

  Miljø, Teknik og Plan godkender projektforslaget for fjernvarmeforsyning af det nye boligområde på Buchwaldsvej endeligt.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/17552

  Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller, at lokalplan 3.1-1 for et erhvervsområde på Østerbro i Tommerup St. By ophæves delvist med hensyn til delområde nr. 3 vist på det vedlagte kortbilag.

  Beslutningstema

  Assens Spildevand A/S ønsker, at en del af lokalplan nr. 3.1-1 ved Østerbro i Tommerup St. ophæves og, at arealet tilbageføres til landzone. I stedet ønsker Assens Spildevand A/S at overtage arealet med henblik på at etablere et større bassin til forsinkelse af regnvand.

  Sagsfremstilling

  I henhold til planlovens §33 stk. 1 kan en lokalplan ophæves og arealet føres tilbage til landzone, såfremt planlægningen ikke længere er nødvendig.

   

  Baggrunden for Assens Spildevand A/Ss ønske om at ophæve lokalplanen er, at Assens Kommune har offentliggjort et forslag til regnvandsplan for Tommerup Stationsby. Beregninger, som danner baggrund for planen, viser, at arealet vil bliver oversvømmet ved store regnskyl. I planen er det derfor forudsat, at arealet udnyttes som regnvandsbassin, som kan forsinke store regnskyl inden de ledes ud i Brende Å. Bassinet er en væsentlig forudsætning for at kunne realisere regnvandsplanen, se kortbilag.

   

  Lokalplanområdet ligger i kommuneplanens rammeområde 3.1.E.1, der udlægger området til erhvervsformål. I forlængelse af den delvise ophævelse af lokalplanen, vil det berørte arealer også udgå af ramme 3.1.E.1. Ændringen af kommuneplanrammens afgrænsning medtages i et kommende forslag til Kommuneplan 2021-2033, når det foreligger.

   

  Den hidtidige ejer har godkendt den delvise ophævelse af lokalplan nr. 3.1-1.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-12-2019

  Miljø, Teknik og Plan godkender, at lokalplan 3.1-1 for et erhvervsområde på Østerbro i Tommerup St. By ophæves delvist med hensyn til delområde nr. 3 vist på det vedlagte kortbilag.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/21341

  Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller at projektforslaget om at etablere et eldrevet varmepumpeanlæg på Assens Fjernvarmeværk, sendes 4 uger i høring.

  Beslutningstema

  Assens Fjernvarme ønsker at forbedre fjernvarmeproduktionen ved at opsætte varmepumper. Udvalget skal træffe beslutning om at sende projektforslaget 4 uger i høring ved berørte parter.

  Sagsfremstilling

  Assens Fjernvarme har den 7. november 2019 fremsendt et projektforslag, som er erstattet af revideret projektforslag (bilag 1) fremsendt den 20. november 2019 i henhold til varmeforsyningsloven, vedrørende opstilling af et eldrevet varmepumpeanlæg på 7,1 MW ved 7°. Varmepumpeanlægget placeres på Assens Fjernvarmes ejendom i forbindelse med de eksisterende bygninger.

   

  Baggrunden for projektforslaget er at reducere varmeproduktionsomkostningerne og benytte muligheden for miljøvenlig produktion af fjernvarme. Dette betyder at Assens Fjernvarme slukker for deres biomassekraftvarmeanlæg i sommerperioden, hvor dette hidtil er benyttet efter behov.

   

  Projektforslaget skal før det kan godkendes, i henhold til varmeforsyningsloven, i 4 ugers høring ved berørte parter. Projektforslaget skal efter høring af berørte parter vurderes energimæssigt, samfundsøkonomisk og miljømæssigt. Vurderingen sker på baggrund af kriterierne i projektbekendtgørelsen, som er samfundsøkonomiske analyser og evt. bemærkninger modtaget i forbindelse med høringen. Kun det projekt, der er samfundsøkonomisk mest fordelagtigt, kan godkendes.

   

  De samfundsøkonomiske analyser i det ansøgte projektforslag, udviser en samfundsøkonomisk besparelse på 41,5 mio. kr. i forhold til uændret brug af eksisterende fliskraftvarmeanlæg, træpillekedler og gasoliekedel. Derudover vil der være en reducering på 30 % af den nuværende forbrænding på de eksisterende kedler. Konsekvensen af dette er, at der benyttes mere strøm. Umiddelbart er der således grundlag for, at projektet kan godkendes.

  Lovgrundlag

  Varmeforsyningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 64 af 21. januar 2019, med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 1712 af 27. december 2018 og Bekendtgørelse nr. 1792 af 27. december 2018 (Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektiv varmeforsyningsanlæg).

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-12-2019

  Miljø, Teknik og Plan godkender, at projektforslaget om at etablere et eldrevet varmepumpeanlæg på Assens Fjernvarmeværk, sendes 4 uger i høring.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/21916

  Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller at forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.

  Beslutningstema

  Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 er udarbejdet for at muliggøre udviklingen af et ikke kommuneplanlagt område i Haarby til boligformål.

  Sagsfremstilling

  Miljø, Teknik og Plan besluttede den 13. august 2019 at igangsætte en planlægning for et område i Haarby, der ikke er omfattet af en kommuneplanramme. Området ønskes udviklet til boligformål, hvorfor der er udarbejdet et kommuneplantillæg med udlæg af en ny boligramme 4.2.B.14.

   

  Der har været gennemført en foroffentlighed i perioden den 16. oktober 2019 til den 30. oktober 2019. Der er ikke indkommet bemærkninger.

   

  Kommuneplantillæg nr. 10 er screenet i henhold til lov om miljøvurdering. Det vurderes, at kommuneplantillægget ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet, hvorfor der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af kommuneplantillægget.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-12-2019

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/20937

  Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.

  Beslutningstema

  Forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 er udarbejdet for at sikre en overensstemmelse mellem detailplanlægningen af det nye boligområde vest for Assensvej i Aarup og Kommuneplan 2017-2029.

  Sagsfremstilling

  Miljø, Teknik og Plan besluttede den 13. august 2019 at igangsætte en planlægning for området, der i Byvækstplan Aarup Syd er kaldet for Bakkehusene. Den mere detaljerede indretning af området med placering af grunde og grønne områder har vist et behov for at justere på afgrænsningen af kommuneplanrammerne. Der ud over er der behov for at oprette et nyt rammeområde for den del, der overgår fra landbrugsjord til en anvendelse til regnvandsbassin og rekreative arealer.

   

  Kommuneplanramme 2.1.B.5 udvides mod syd, og der oprettes en ny rekreativ ramme 2.1.R.4. Den del af den eksisterende kommuneplanramme 2.1.L.1, der ikke erstattes af 2.1.R.4 eller af 2.1.B.5, forbliver uændret. Der henvises til kommuneplantillæggets side 8 til 11.

   

  Der har været gennemført en foroffentlighed i perioden den 9. september 2019 til den 23. september 2019. Der er ikke indkommet bemærkninger.

   

  Kommuneplantillæg nr. 11 er screenet i henhold til lov om miljøvurdering. Det vurderes, at kommuneplantillægget ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet, hvorfor der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af kommuneplantillægget.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-12-2019

  Sagen udskudt, idet udvalget ønsker en nærmere analyse af de økonomiske og planmæssige perspektiver.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/21377

  Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller, at igangsætningen af planlægningen for et tæt-lav boligområde mellem Ebberupvej og Fåborgvej i Ebberup godkendes, herunder indkaldelse af ideer og forslag til planlægningen.

  Beslutningstema

  Miljø, Teknik og Plan skal tage stilling til, hvorvidt der skal igangsættes en planlægning for et nyt boligområde med tæt-lav boliger i Ebberup.

  Sagsfremstilling

  Administrationen har modtaget en ansøgning om igangsætning af planlægningen for et nyt boligområde med tæt-lav boligbebyggelse, på et areal beliggende mellem Ebberupvej og Fåborgvej i Ebberup. Arealet er ikke omfattet af kommuneplanens rammebestemmelser i dag. Derfor kræver realiseringen af boligområdet, udover en lokalplan også et tillæg til kommuneplanen.

  Arealet er beliggende op ad et eksisterende boligområde Stensland og Ravnekærvej. Administrationen bemærker, at afgrænsningen af området som angivet i kortbilaget kun er vejledende.

  Administrationen bemærker, at det vil være positivt for en by som Ebberup, at der kommer flere tæt-lav boliger således at de kan bidrage til at fastholde og øge bosætningen i byen. Det bemærkes, at ansøger er i dialog med Ebberup og omegns landsbyråd omkring projektet.

  Lovgrundlag

  Lov om Planlægning.

  Økonomi

  Såfremt planlægningen for arealet besluttes igangsat, forventes det, at ansøger bidrager økonomisk til at afholde de udgifter, der følger af udarbejdelsen af kommuneplantillæg og lokalplan.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-12-2019

  Miljø, Teknik og Plan godkender igangsætningen af planlægningen for et tæt-lav boligområde mellem Ebberupvej og Fåborgvej i Ebberup, herunder indkaldelse af ideer og forslag til planlægningen.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 17/16261

  Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller, at evalueringen af forløbet med borgerdrevne arbejdsgrupper, i forbindelse med udviklingsplanen for Fremtidens Assens, tages til orientering.

  Beslutningstema

  I forbindelse med udarbejdelsen af udviklingsplanen for Assens by, blev der afsat 100.000,- af projektets budget, til et byværkstedsforløb for borgerdrevne arbejdsgrupper, med henblik på at skabe midlertidige projekter i byens rum, som en del af udviklingsplanens implementering. Dette forløb nærmer sig nu sin afslutning, og der er derfor blevet gennemført en evaluering.

  Sagsfremstilling

  Den 5. februar 2018, igangsatte Miljø, Teknik og Plan processen for udarbejdelse af udviklingsplaner for Assens by. Udviklingsplanen skulle bl.a. sikre:

  • At borgere og lokale interessenter inddrages i projektet, ved byvandringer, borgerworkshop og arbejdsgrupper.
  • At der blev afsat midler til ”Aktiviteter, byrumsforsøg m.m.”, herunder 100.000 kr. til ”budget til følgegrupper”.

  Den 12. november 2018, blev der således inviteret til åbent bymøde, efterfulgt af to byværksteder – 1. december 2018 og 12. januar 2019 – for de borgere der havde lyst til at indgå i en arbejdsgruppe.

  Den 23. januar 2019 blev der ved arrangementet ”Løvens Hule” fordelt 4 puljer af hhv. 50.000,-, 25.000,- og 2x10.000,-. De 4 puljer blev fordelt således: 50.000 kr. til ”Molegruppen”, 25.000 kr. til ”Assens Kultursti”, 10.000 kr. til ”Jordbassinerne” og 10.000 kr. til ”ARTiAssens” – med betingelse om at midlerne blev anvendt til et offentligt event i 2019 med henblik på at sikre kriteriernes opfyldelse. ARTiAssens valgte senere at takke nej til midlerne under de betingelser der var blevet stillet

  Siden da har de 3 arbejdsgrupper hver for sig arbejdet med at skabe synlige projekter i Assens by i løbet af 2019.

   

  Evalueringerne giver dels et billede af, hvad grupperne har opnået for de tildelte midler, og hvilke ønsker de har for projekternes fremtid.

  Grupperne har været meget aktive, og fået meget ud af pengene. Det lokale engagement i arbejdsgrupperne, har bl.a. bidraget til et større engagement fra det lokale erhvervsliv.

  Erfaringerne fra processen viser, at gruppens størrelse af særdeles vigtig, og at det ligeledes er en fordel med en ”ledende ildsjæl” i gruppen.

  ”Assens Kultursti” ønsker en mindre forlængelse af projektperioden, da det først er muligt at etablere de fysiske aftryk i byen i starten af 2020, med indvielse den 3. april 2020. Gruppen gives derfor en forlængelse af projektet, så de kan nå i mål. Dette medfører at gruppens budget først anvendes i 2020.

  Assens Molelaug, efterspørger i deres evaluering et forum/møde, hvor der kan erfaringsudveksles på tværs af borgergrupperne. Idéen imødekommes ved, at Interessentforum og de borgerdrevne arbejdsgrupper inviteres til fejring af gruppernes resultater, og sparring på tværs, i starten af det nye år.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-12-2019

  Miljø, Teknik og Plan tager evalueringen af forløbet med borgerdrevne arbejdsgrupper i forbindelse med udviklingsplanen for Fremtidens Assens til orientering.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 16/11811

  Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller, at Assens Kommune fastholder at gå i udbud uden kontrolbud for kildesorteret organisk dagrenovation (KOD).

  Beslutningstema

  Borgmesterforum Fyn ønsker et fælles fynsk samarbejde om pulp-behandling af KOD i foråret 2019 de fynske kommuner om at tage stilling til tre forskellige udbudsmodeller. Tre kommuner herunder Assens Kommune valgte udbudsmodel (model 1) og seks kommuner udbud med kontrolbud (model 3). Borgmesterforum Fyn ønsker nu stillingtagen til en model, som kan indeholde både udbud uden kontrolbud og udbud med kontrolbud, benævnt model 4.

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 24. april 2019, at Assens Kommune indgår i et fælles fynsk samarbejde om udbud af KOD efter model 1. Nordfyns og Nyborg Kommuner tilsluttede sig samme model. De seks andre kommuner (Middelfart undtaget) tilsluttede sig model 3. Beskrivelse af modellerne og baggrundsmateriale kan ses i Byrådets beslutning fra mødet den 24. april 2019 pkt. 8.

   

  Borgmesterforum Fyn drøftede den 25. juni 2019 kommunernes beslutninger og besluttede at få undersøgt en ny model 4, hvor al fynsk madaffald fra husholdningerne bliver konkurrenceudsat på det private marked, hvorefter de seks kommuner med model 3 afgiver kontroludbud. Borgmesterforum Fyn sendte den 1. oktober 2019 model 4 til stillingtagen hos Assens, Nordfyns og Nyborg Kommuner. Referat er vedlagt som bilag.

   

  Model 4 er et udbud af pulpning af madaffaldet fra de fynske husholdninger (40.023 tons), hvor tilbudsgivere skal afgive to del bud. Et for kommunerne med model 1 (9.320 tons) og et for kommunerne med model 3 (30.703 tons). Odense Renovation skal for model 3 kommunerne afgive kontrolbud fra det eventuelle kommende fælles pulpanlæg.

   

  Udbuddet skal derfor tage højde for, at det eventuelle kommende fælles pulpanlæg kan nå at blive bygget. Det fælles pulpanlæg vil blive opført ved brug af den udvidede in-house regel, hvilket betyder, at der ikke må designes med en overkapacitet og det kun er aktiehavere, der kan aflevere madaffald til anlægget.

   

  Det vil være forventeligt, at eksterne tilbudsgivere vil sikre sig ved budafgivelse, idet der er risiko for at miste langt største parten af madaffaldet til kontrolbuddet. Det kan stille Assens Kommune i en ugunstig situation for behandlingen af madaffaldet. Nordfyns og Nyborg Kommuner er af samme opfattelse, se bilag ”Sagsfremstilling vedr. fælles fynsk samarbejde om pulp-behandling af KOD” udarbejdet af Nordfyns Kommunes administration i samarbejde med Nyborg og Assens.

   

  Udbuddet vil være tilpasset det eventuelle kommende fælles pulpanlægs krav og det vil kunne påvirke eksterne tilbudsgivere i budafgivelse.

   

  De seks kommuner med model 3 skal samtidig med stillingstagen til model 4 give bindende tilsagn til at indgå i et aktieselskab for det fælleskommunale pulpanlæg.

   

  Assens Forsyning A/S og Assens Kommune har ikke taget stilling til den kommende ordning for husholdningernes madaffald endnu og en ordning forventes tidligst at være klar til 2021-2022.

   

  Det vil naturligvis være muligt at erfaringsudveksle mellem de ni kommuner, så udbuddene i videst muligt omfang er harmoniseret og signalere et fælles fynsk samarbejde.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-12-2019

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Assens Kommune fastholder at gå i udbud uden kontrolbud for kildesorteret organisk dagrenovation (KOD).

   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/7567

  Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller, at taksterne for de vandværker, der fremgår af vedhæftede liste godkendes.

  Beslutningstema

  Alle vandværker skal have godkendt deres takster af kommunen, for at vandværket lovligt kan opkræve betaling for vandforbrug og tilslutningsbidrag hos forbrugeren.

  Sagsfremstilling

  15 vandværker har indsendt takstblad for 2020 til Assens Kommune til godkendelse.

   

  Formålet med kommunens godkendelse af takster:

  Kommunen skal tilse, at vandforsyningerne har en rimelig drift og vedligeholdelse samt gennemgå deres handleplaner for at kunne sikre, at vandforsyningerne er fremsynede, og lever op til lovgivningens krav. For at sikre økonomien til dette, skal kommunen tilse at taksterne er rimelige, og at der ikke forekommer voldsomme forhøjelser pludseligt, men at taksterne justeres løbende, således at vandværkerne altid har råd til vedligeholdelse, fornyelse samt opfyldelse af lovgivningens krav til vandforsyninger.

    

  Hvad godkendes:

  Det er kun takster for anlægsbidrag og driftsbidrag, der godkendes af kommunen. Anlægsbidraget går til investering og afskrivninger på vandværk og ledningsnet, mens driftsbidraget går til de løbende driftsudgifter.

   

  De tre store vandværker i kommunen Haarby, Glamsbjerg og Assens leverer hver mere end 200.000 m3 vand pr. år og er derfor omfattet af Vandsektorlovens bestemmelser om overholdelse af prisloft, hvor taksterne også skal godkendes af Statens Forsyningssekretariat.

   

  I bilag 1 ”Godkendelse af vandværkstakster 2020” er vist de indberettede takster for 2020 med bemærkninger om ændringer i forhold til taksterne i 2019.

   

  Bemærkninger:

  Det generelle billede er, at vandværkerne ønsker at holde taksterne på et stabilt lavt niveau, men vil stadig sikre, at der er økonomi til de nødvendige reparationer og fornyelser.

   

  Mange af vandværkerne har ingen ændringer i vandværkstaksterne fra 2019 til 2020, hvilket afspejler at drifts- og anlægsudgifterne har været på et stabilt niveau.

   

  Søby og omegns Vandforsyning har en stigning i vandprisen på 1 kr. fra 3,75 kr./m3 til 4,75 kr./m3, hvilket skyldes, at man i de kommende år vil få ekstraordinære udgifter til enten rensning af drikkevand, nye boringer eller etablering af forsyning til nabovandværk på grund af problem med forurening af drikkevandet med et sprøjtemiddel(Desphenyl-Chloridazon) fra den tidligere sukerroedyrkning på egnen.

   

  Glamsbjerg Vandværk nedsætter vandprisen med 1 kr. og den faste afgift med 165 kr og har dermed den suverænt laveste vandpris i Assens Kommune - 465 kr. for en almindelig børnefamilie. Mulighed for nedsættelsen skyldes, at der generelt ikke har været nødvendigt med væsentlige anlægsinvesteringer i vandværket, og driftsomkostningerne er relativt små pr. forbruger, da det meste af forsyningsnettet ligger hvor der er en meget stor forbrugertæthed (forsyner næsten ingen i det åbne land). Derudover er vandværket begunstiget af en storforbruger beliggende centralt i forsyningsområdet.

   

  Der vil erfaringsmæssigt være vandværker, der får indsendt taksterne for sent, og derfor bliver der blive tale om en opsamlingsrunde primo 2020.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-12-2019

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at taksterne for de vandværker, der fremgår af vedhæftede liste godkendes.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/19384

  Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller:

   

  • at forslag til Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2018-2027 vedtages offentliggjort.
  • at offentlighedsperioden fastsættes til 8 uger.

  Beslutningstema

  I 2018 vedtog Byrådet Spildevandsplan 2018-2027 for Assens Kommune. Den vedtagne spildevandsplan fastlægger, at de eksisterende 8 renseanlæg i kommunen skal nedlægges og spildevandet ledes til et nyt renseanlæg ved Assens. Planen fastlægger også, at der skal etableres afskærende spildevandsledninger, som kan transportere spildevandet til det nye renseanlæg. I forbindelse med detailprojekteringen af de afskærende spildevandsledninger har det vist sig, at der er behov for, at yderligere nogle få berørte matrikelnumre medtages i planen. Derfor er der udarbejdet Forslag til Tillæg nr. 2 til spildevandsplanen (etablering af afskærende transportsystem – yderligere berørte matrikelnumre).

  Sagsfremstilling

  Forslag til Tillæg nr. 2 omfatter 9 matrikelnumre – 5 ved Assens og 4 ved Køng. I forbindelse med Assens Forsyning A/S’ detailprojektering har det vist sig, at forløbet af de afskærende spildevandsledninger bliver lidt anderledes end forudsat i den gældende spildevandsplan. Assens Forsyning A/S ønsker således, at spildevandsledningen også forløber på de pågældende 9 matrikelnumre. Der er derfor behov for at udarbejde et tillæg til spildevandsplanen.

   

  Der udsendes orienteringsbrev til ejere af de matrikelnumre, som berøres direkte af planen.

   

  Det bemærkes, at en afskærende spildevandsledning er kendetegnet ved, at der ikke er nogen ejendomme tilsluttet ledningen. Det er udelukkende en ledning, som ”transporterer” spildevand fra A til B, hvorved energiforbruget minimeres.

  Lovgrundlag

  Miljøbeskyttelsesloven (LBK nr. 681 af 2. juli 2019).

  Spildevandsbekendtgørelsen (BEK nr. 951 af 13. september 2019).

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018).

  Økonomi

  Ingen økonomiske konsekvenser for Assens Kommunen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-12-2019

  Miljø, Teknik og Plan indstiller:

  • at forslag til Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2018-2027 vedtages offentliggjort.
  • at offentlighedsperioden fastsættes til 8 uger.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/20591

  Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller, at nedlægge den sidste afgang på hver af de 4 lokalruter 261, 262, 471 og 692 pr. 1. august 2020.

  Beslutningstema

  Miljø, Teknik og Plan besluttede 3. juni 2019 i form af en omprioriteringsblok på 500.000 kr. at dække omkostninger til ekstra busafgange til indskolingselever for 2020 og fremover. Finansieringen skulle findes ved at reducere udgifter til teletaxa samt nedlægge nogle af de sene afgange på lokalruterne. På mødet i oktober 2019 vedtog udvalget, at den nye teletaxaordning i Assens Kommune, skal være med ”høj takst”. Ordningen træder i kraft i februar 2020. Hermed blev de 200.000 kr. af omprioriteringsblokken finansieret. Der resterer således en besparelse på 300.000 kr. fra budgettet for offentlig servicetransport.

  Sagsfremstilling

  Assens Kommune har pligt til at sørge for transport mellem skole og hjem, til de elever der går på deres distriktsskole, og som er berettiget enten pga. farlig eller lang skolevej iht. Folkeskoleloven. Forpligtelsen gælder til/fra skole og ikke efter et evt. fritidstilbud.

   

  Assens Kommune har bedt FynBus analysere og vurdere besparelsesmuligheder på kommunens offentlige servicetransport, da der for 2020 skal findes en helårlig besparelse på 300.000 kr. FynBus har til dette udarbejdet et notat, der er vedlagt som bilag 1 -”Driftsbesparelser på lokal servicetrafik”.

   

  På baggrund af notatet, foreslår forvaltningen, at den sidste afgang på hver af de 4 lokalruter 261, 262, 471 og 692 nedlægges. De 4 ruter betjener områder i og nær Assens, Ebberup, Haarby og Vissenbjerg, se bilag 2 – ”Oversigtskort Assens Lokalruter 2019”. Denne nedlæggelse vil give en årlig besparelse på i alt 320.000 kr.

   

  De foreslåede 4 afgange er generelt meget lidt benyttet både af skoleelever, men specielt også af gymnasieelever. Første halvdel af 2019 havde 111 skoledage. På disse dage blev der på de 4 afgange i alt kun registreret 77 rejser med skolekort, 38 rejser med ungdomskort og 3 rejse med rejsekort.

   

  Alle folkeskoleelever får fri fra skole så tidligt, at det for dem alle er muligt at nå en tidligere busafgang. De 77 rejser er derfor højst sandsynligt transport hjem fra SFO-tilbud eller lign. Da der kun er 38 rejser med ungdomskort, vurderes en nedlæggelse ikke at have påvirkning på mange gymnasieelevers dagligdag, men nogle vil opleve ikke at kunne komme hele vejen hjem fra hovedbyerne. Den største påvirkning vil ske på rute 471, hvor 29 af de 38 ungdomsrejser er registreret.

   

  En nedlæggelse af disse 4 afgange vil betyde, at der på de 4 ruter kun er 3 eftermiddagsafgange, hvor der på de øvrige lokalruter typisk er 4 afgange. En nedlæggelse kan muligvis betyde en mindre øget udgift til teletaxa.

  Assens Kommune sendte i foråret 2019 omprioriteringsblokke i høring – se bilag.

  Økonomi

  Besparelse på 320.000 kr. årligt som del af en omprioriteringsblok.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-12-2019

  Miljø, Teknik og Plan beslutter at sende forslaget vedrørende nedlæggelse af den sidste afgang på de 4 lokalruter 261, 262, 471 og 692 i høring frem til den 15. januar hos alle kommunens folkeskoler, privat- og friskoler samt ungdomsuddannelser.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/25772

  Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller, at orientering om den fælles ejendomsadministration tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Den fælles ejendomsadministration idriftssættes 1. januar 2020. På udvalgsformandens foranledning orienterer administration om projektets status og det fortsatte implementeringsarbejde.

  Sagsfremstilling

  Orienteringen fremlægges på udvalgsmødet og omfatter følgende;

   

  Status på etablering af den fælles ejendomsadministration, herunder;

  -         Udarbejdelse af struktur for ny ejendomsservice

  -         Udpegning af driftsleder og distriktskoordinatorer for ejendomsservice

   

  Orientering om det fortsatte implementeringsarbejde, herunder;

  -         Opbygning og bemanding af den nye organisation

  -         Indgåelse af samarbejdsaftaler med institutionerne

   

  Orientering om ændring af styrelsesvedtægt.

   

  Orientering om de økonomiske principper for flytning af budgetbeløb.

   

  Orientering om udarbejdelse af handleplaner som skal understøtte den godkendte ejendomsstrategi.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-12-2019

  Miljø, Teknik og Plan tager orientering om den fælles ejendomsadministration til efterretning.

   

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  1. Orienteringspunkt om eventuelt nyt mountainbikespor ved Vissenbjerg
   Vissenbjerg Lokalråd har kontaktet Assens Kommune med henblik på, at der etableres et nyt mountainbikespor i Vissenbjerg for at aflaste den relativt intense MTB-cykling i Kirkeskoven (Vissenbjergbakkerne).
   Da Vissenbjergbakkerne syd for Vissenbjerg er fredet område, arbejdes med en placering i kommunens skov mellem Vestergade og Middelfartvej. Lokalrådet har udarbejdet et forslag til et spor (se bilag), og er indstillet på selv at skaffe midler til etablering og drift. Forslaget er i tråd med Natur- og Friluftsstrategien, hvori der er planlagt etablering af i alt fire bynære MTB-spor.
  2. Togafgang Skalbjerg Station
   Den 5. november 2019 behandlede Miljø, Teknik og Plan en sag vedrørende nedlæggelse af den sidste togafgang på Skalbjerg Station. Der blev efterfølgende rettet henvendelse til Transportministeriet med anmodning om, at DSB reviderede køreplanen for 2020 endnu engang. Assens Kommune har den 19. november modtaget svar fra Transportminister Benny Engelbrecht om, at den sidste afgang igen er at finde i køreplanen for 2020, men blot får nye minuttal. DSB har i brevet ligeledes oplyst, at der i 2020 ikke sker forringelser på de øvrige stationer i Assens Kommune.
   Skalbjerg Borgerforening, som gjorde opmærksom på ændringen, er blevet orienteret.
  3. Orientering om Planklagenævnsafgørelse om antennemast
   Assens Kommunes afgørelse om at give landzonetilladelse til opførelse af antennemast på Ravnekærvej 80, 5610 Assens blev påklaget henholdsvis den 9. november og 18. november 2017 af ejere af nærliggende ejendomme. Planklagenævnet har i brev dateret til den 12. november 2019 orienteret om, at de stadfæster afgørelsen, hvilket betyder at Assens Kommunes afgørelse gælder.
  4. Status på åbningstræk for Fremtidens Assens
   Der er i samarbejde med bygherrerådgiver (COWI) ved at blive udarbejdet et udbudsgrundlag for projektet, herunder en præcisering af projektafgrænsning og anlægsbudget. Den forventede tidsplan er afholdelse af prækvalifikation i februar-marts 2020, og gennemførelse af det konkurrence-lignende totalrådgiverudbud marts-maj 2020, med kontrahering i juni. Herefter vil projektet skulle detailprojekteres og der skal udarbejdes og vedtages en projektlokalplan. Selve byggeriet forventes at gå i gang i andet halvår 2021, med endelig indvielse af projektet i juni 2022.
  5. Oplysningskampagne om Radon
   Assens Kommuner bakker op om oplysningskampagnen radonfrithjem.dk, som gennemføres af Videncentret Bolius, der er et datterselskab af den almennyttige forening Realdania. Det betyder, at kommunen i samarbejde med videnscentret sender breve til kommunens ejere af parcelhuse, rækkehuse og landejendomme med oplysning om muligheden for få målt husets radonniveau.
  6. Orientering om ”Ophævelse og hjemvisning i sag om afslag på miljøtilladelse efter § 16 b til minkfarm i Assens Kommune”
   Miljø og Natur, Assens Kommune meddelte i oktober 2017 afslag til ansøgning om etablering af ny minkfarm på ny landbrugsejendom udstykket fra Langstedvej 34, 5690 Tommerup. En miljøtilladelse efter husdyrbrugloven ville have medført, at lugtpåvirkningen hos omboende i samlet bebyggelse og område i byzone (Verninge) ville overstige det tilladte niveau. Afgørelsen blev efterfølgende påklaget af ansøger. Miljø- og Fødevareklagenævnet har nu afgjort klagen, hvori den har ophævet afslaget og hjemvist sagen til fornyet behandling. Ansøger har siden hjemvisningen givet udtryk for, at de fortsat ønsker ansøgningen behandlet med henblik på opnåelse af tilladelse til etablering af den nye minkfarm. Det kan herfra oplyses, at klagenævnet i forbindelse med dens vurdering af klagen har indhentet vejledning fra Miljøstyrelsen om fortolkning af samdriftsreglerne.
   Seneste orientering til Miljø, Teknik og Plan var i oktober 2017 i forbindelse med det meddelte afslag.
  7. Holdningsundersøgelse til stednavneskifte
   Thorøhuse Bylaug har henvendt sig til Assens Kommune med ønske om, at Torø Huse skal skifte navn tilbage til Thorøhuse. Det hed byen frem til 1938, hvor det fra national side blev besluttet, at Torø Huse er den korrekte stavemåde. En navneændring til Thorøhuse vil medføre, at Torø skal skifte navn til Thorø, Torø Vig til Thorø Vig, Torø Huse Vej til Thorøhusevej, Torøgyden til Thorøgyden samt at vejskilte m.m. skal skiftes. Administrationen vil derfor lave en holdningsundersøgelse til ønsket blandt ejerne og beboerne på, i eller omkring Torø og Torø Huse i løbet af december. Undersøgelsen skal bruges som baggrundsviden, når Byrådet skal tage stilling til ønsket om at sende en ansøgning til Stednavneudvalget.
  8. Invitation til KLs Teknik & Miljø Konference
   Der er modtaget invitation til KLs Teknik og Miljø Konference, som finder sted i Odense den 16. og 17. april 2020 – se bilag.
   Tilbagemelding senest mandag den 16. december 2019 til Christina Sauer på chrin@assens.dk om du deltager samt dine valg.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-12-2019

  Orientering taget til efterretning. Tidsplan for ”Åbningstrækket for Fremtidens Assens” udleveret.
   

   

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-12-2019

  Intet.