icon-Politik

Politik

Referat

Tirsdag den 5. november 2019 kl. 09:00

Mødested: Mødelokale 1
Udvalg: Miljø Teknik og Plan
Medlemmer: Dan Gørtz, Leif Rothe Rasmussen, Flemming Risskov Jørgensen, Poul Poulsen, Lars Kristian Pedersen, Henrik Hansen, Lars Kolling
 • Sagsid.:

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-11-2019

  Dagsorden godkendt.

 • Sagsid.: 19/48

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at 2. totalopfølgning 2019 – DRIFT tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Der gennemføres 2 totalopfølgninger i 2019.

  2. totalopfølgning sker pr. 30. september og forelægges til politisk stillingtagen.

  Sagsfremstilling

  Samlet set viser totalopfølgningen for Miljø, Teknik og Plan, at budgettet forventes at blive overholdt.

   

  Der forventes et merforbrug på omkring 1.700.000 kr. vedrørende vejafvandingsbidrag. Beløbet finansieres af vintertjeneste, på grund af meget mild vinter i 1. kvartal 2019.

   

  Assens Kommune betaler, i henhold til lovgivningen, årligt et vejafvandingsbidrag til Assens Forsyning. Bidraget er, i henhold til betalingsvedtægten for Assens Forsyning, fastsat til 6 % af udgifterne til de relevante anlæg, som normalvis ligger på omkring 75.000.000 kr.

  I 2019 og 2020 forventes øgede udgifter til afskærende ledninger, og på baggrund heraf skal der udføres anlægsinvesteringer på 100.000.000 kr. i 2019 og 123.000.000 kr. i 2020.

   

  Der er med budgetforliget 2020-2023 indarbejdet den forventede merudgift i 2020 til vejafvandingsbidrag. Beløbet udgør 3.000.000 kr.

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens § 40.

  Økonomi

   

   (i 1.000 kr.)

  Forventet regnskab

  Korrigeret

  budget

  Oprindeligt budget

  Afvigelse til korr. budget

  Tillægs-bevilling søges

  Overførsel til 2020

  MTP - uden overførselsadgang

  -206

  -206

  -206

  0

  0

  0

  MTP - med overførselsadgang


  105.301


  105.301


  100.998

  0

  0

  0

  MTP i alt

  105.095

  105.095

  100.792

  0

  0

  0

   

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-11-2019

  Miljø, Teknik og Plan tager 2. totalopfølgning 2019 – DRIFT til efterretning.

  Bilag

 • Sagsid.: 19/48

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at 2. totalopfølgning 2019 – ANLÆG tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Der gennemføres 2 totalopfølgninger i 2019.

  2. totalopfølgning sker pr. 30. september og forelægges til politisk stillingtagen.

  Sagsfremstilling

  2. totalopfølgning inden for Miljø, Teknik og Plan viser et samlet mindreforbrug på 3.767.000 kr. Der forventes at blive overført 3.765.000 kr. til 2020 i ej forbrugte anlægsmidler.

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens § 40.

  Økonomi

  Miljø, Teknik og plan

  i  1.000 kr.

  Forventet
  regnskab

  Korr.
  budget

  Oprindel. budget

  Afvigelse til korr. budget

  Tillægs-bevil. søges

  Forventet overførsel til 2020

  Vandløbsområdet

  208

  208

  500

  0

   

  0

  Vand og Naturplaner

  608

  608

  500

  0

   

  0

  Natur og Friluftsstrategi (Blå støttepunkter)

  158

  158

  0

  0

   

  0

  Grundvandssikring og skovrejsning

  111

  111

  0

  0

   

  0

  Klimatilpasning

  -103

  -101

  0

  -2

   

  0

  Blå støttepunkter - LAG

  1.000

  4.014

  3.500

  -3.014

   

  -3.014

  Nye vandløbsregulativer

  600

  600

  600

  0

   

  0

  Genåbning af Rævedamsafløbet

  2.583

  1.583

  0

  1.000

   

  1.000

  Udskiftning af dele - Rævedamsafløbet

   

  0

  650

  0

   

  0

  Pulje trafiksikkerhed m.v.

  622

  622

  1.000

  0

   

  0

  Udskiftning af gadelysarmatur

  1.000

  1.000

  1.000

  0

   

  0

  Landevej 501 (Motorvejsudvidelse) 1. prioritet

  68

  68

  0

  0

   

  0

  Renovering og udskiftning af broer

  106

  106

  1.000

  0

   

  0

  Cykelstier og kantbaner

  1.760

  2.511

  7.600

  -751

   

  -751

  Infrastruktur - alm. boliger i Tommerup St. (veje og støjskærme)

  0

  1.000

  1.000

  -1.000

   

  -1.000

  Moderniseringsplan vejbelysning

  4.557

  4.557

  4.600

  0

   

  0

  Belysning på motorvejsbroer

  420

  420

  420

  0

   

  0

  Asfalt, efterslæb og opgradering (fra drift)

  4.964

  4.964

  6.000

  0

   

  0

  Bygningsvedligeholdelse (fra drift)

  7.004

  7.004

  7.000

  0

   

  0

  Bygningsvedligeholdelse - Efterslæb og påbud

  2.000

  2.000

  2.000

  0

   

  0

  Pulje til bygningsbevaring

  615

  615

  250

  0

   

  0

  Landsbypulje løbende

  340

  340

  800

  0

   

  0

  I alt

  28.621

  32.388

  38.420

  -3.767

  0

  -3.765

   

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-11-2019

  Miljø, Teknik og Plan tager 2. totalopfølgning 2019 – ANLÆG til efterretning.

  Bilag

 • Sagsid.: 18/11490

  Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller, at Regnvandsplan for Tommerup Stationsby vedtages endeligt.

  Beslutningstema

  Regnvandsplanen har været i offentlig høring i 8 uger fra 29. august 2018 – 24. oktober 2019. Der skal nu træffes beslutning om endelig vedtagelse af planen og, hvorvidt høringssvarene medfører ændringer af planen.

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede på møde i august 2019 at sende Forslag til Regnvandsplan for Tommerup Stationsby i 8 ugers offentlig høring. Der henvises til dagsordenpunkt nr. 8 fra den 28. august 2019 for en uddybende beskrivelse af regnvandsplanens indhold.

   

  Regnvandsplanen med tilhørende bilag kan ses via nedenstående link: www.assens.dk/regnvandsplan

   

  Der er indkommet 2 høringssvar i høringsperioden. Resumé af høringssvarene samt administrationens bemærkninger fremgår af hvidbogen (se bilag).

   

  Screening for miljøvurdering

  Regnvandsplanen vurderes på baggrund af en screening ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet, og der er derfor truffet afgørelse om, at Regnvandsplan for Tommerup ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Der er ikke indkommet nogen klager over afgørelsen.

  Lovgrundlag

  Der er tale om en helhedsplan for regnvandshåndtering, som ikke er lovpligtig. Planen bidrager til at opfylde en række mål i andre planer, herunder statens vandområdeplaner og kommunens klimatilpasningsplan. Tiltagene i planen forudsætter tilladelser og dispensationer efter anden lovgivning bl.a. miljøbeskyttelsesloven, vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven.

  Økonomi

  Størstedelen af regnvandsplanens tiltag finansieres af Assens Forsyning A/S, som skal sikre overholdelse af serviceniveau for regnvand på terræn. Planens tiltag for klimatilpasning ved ekstremregn skal finansieres på anden vis af Assens Kommune eller private lodsejere. Finansieringen af disse vil blive behandlet særskilt i takt med gennemførelse af tiltagene.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-11-2019

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at ”Regnvandsplan for Tommerup Stationsby” vedtages endeligt.


  Udvalget bemærker, at dialogen mellem Assens Kommune, Assens Forsyning og ”Erhvervsparken TEP” i Tommerup omkring regnvandshåndtering skal fortsættes.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/10138

  Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller:

   

  • At forslag til principper for omklassifikation af vandløb i Assens Kommune godkendes, jf. bilag.
  • At der igangsættes partshøring vedrørende omklassifikation af de vandløbsstrækninger i Holmehave Bæk-systemet, som fremgår af bilag.

  Beslutningstema

  Miljø, Teknik og Plan besluttede på møde i marts 2019, at igangsætte arbejdet med opdatering af regulativer for de offentlige vandløb i Assens Kommune (indledende med Holmehave Bæk-systemet). Hen over sommeren er hele vandløbssystemet blevet målt op. Inden udarbejdelse af opdaterede regulativer skal der træffes afgørelse om ændret klassifikation, så det er fastlagt, hvilke vandløbsstrækninger, der skal være omfattet af regulativerne.

  Sagsfremstilling

  På grund af forskellig praksis i de tidligere kommuner/amtet er der stor forskel på regulativer, herunder hvilke vandløb, der er klassificeret som private eller offentlige.

  Der er derfor behov for at harmonisere klassificeringen af vandløb i kommunen, så sammenlignelige vandløb er ens klassificeret og således, at borgerne oplever, at vandløbene administreres ens i hele kommunen. Administrationen har derfor udarbejdet forslag til principper for omklassifikation.

   

  På den baggrund foreslås i alt 7.596 meter vandløb opklassificeret og 5.392 meter vandløb nedklassificeret i Holmehave Bæk-systemet. Forslag til principper og oversigt over forslag til omklassificeringer ses i bilag.

   

  Hvad betyder det for lodsejerne?

  Ved opklassificering skal lodsejerne langs vandløbet (bredejere) ikke længere stå for vedligeholdelsen af vandløbet. Kommunen er dermed forpligtet til at udarbejde et regulativ for vandløbet og afholde de fremtidige vedligeholdelsesomkostninger.

   

  Ved nedklassifikation overdrages pligten til at vedligeholde vandløbet til bredejerne. Det hidtil gældende vandløbsregulativ annulleres. Vandløbet skal fortsat vedligeholdes således, at vandløbets skikkelse eller vandføringsevne ikke ændres. Det bemærkes endvidere, at kommunen kan fastsætte bestemmelser om vedligeholdelsens omfang og udførelse.

   

  Forud for afgørelser om omklassifikation skal der ske partshøring af bredejerne, jf. forvaltningslovens bestemmelser. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

  Lovgrundlag

  Vandløbsloven (LBK nr. 127 af 26. januar 2017).

  Bekendtgørelse om klassifikation og registrering af vandløb (BEK nr. 838 af 27. juni 2016).

  Økonomi

  Opklassifikation vil medføre udgifter til opmåling og udarbejdelse af regulativer. Der er i budget 2020 afsat 450.000 kr. i 2020, 600.000 kr. i 2021, 600.000 kr. i 2022 samt 150.000 kr. i 2023 til nye vandløbsregulativer. Der vil desuden være løbende driftsudgifter til vedligeholdelse af de opklassificerede vandløbsstrækninger, som skal dækkes af det eksisterende driftsbudget på vandløbsområdet.

   

  Nedklassifikation vil i første omgang være forbundet med udgifter, da vandløbene skal opmåles (er gennemført). Der kan også blive tale om rensning af brønde, spuling af rør og nye dæksler på visse brønde. Det forventes, at disse udgifter kan dækkes af det eksisterende driftsbudget på vandløbsområdet. På længere sigt vil nedklassifikation af vandløb medføre mindre udgifter for kommunen.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-11-2019

  Miljø, Teknik og Plan godkender:

   

  • at forslag til principper for omklassifikation af vandløb i Assens Kommune godkendes, jf. bilag.
  • at der igangsættes partshøring vedrørende omklassifikation af de vandløbsstrækninger i Holmehave Bæk-systemet, som fremgår af bilag.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/19021

  Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller, at der gennemføres en foroffentlighed forud for ændring af kommuneplanlægning af arealerne omkring Willemoesgade i Assens.

  Beslutningstema

  Realisering af udviklingsplanen for Assens by forudsætter ændring af kommuneplanlægningen omkring Willemoesgade. Foroffentlighedsfasen har til formål at indkalde ideer og forslag til den efterfølgende kommuneplanlægning.

  Sagsfremstilling

  Udviklingsplanen Fremtidens Assens, som Byrådet vedtog i juni 2019, arbejder med en bedre sammenbinding af by og havn gennem nye funktioner i området.

   

  En realisering af udviklingsplanen forudsætter, at planlægningen ændres, så den muliggør de nye funktioner. Første skridt er at udarbejde et tillæg til kommuneplanen, som ændrer de overordnede rammer for arealanvendelsen. Efterfølgende vil der skulle udarbejdes lokalplaner for konkrete bygge- og anlægsprojekter.

   

  Foroffentlighedsfasen omfatter ændring af kommuneplanrammerne langs havnen nord og syd for Willemoesgade, se bilag 1, samt udlægning af et eller flere støjkonsekvens- og transformationsområder.

   

  Der er udarbejdet det vedlagte ideoplæg, se bilag 2, som offentliggøres på kommunens hjemmeside og sendes til udvalgte interessenter herunder ejendomsejere og erhverv i området.

   

  Administrationen inviterer beboerne omkring den lille plads mellem Willemoesgade (Nordre Havnevej) og Strandporten, og beboerne på Ved Stranden 2 til 16 samt Havnegade 11 til møder, hvor de kan komme med deres overvejelser og ønsker til deres nærområde.

   

  Udviklingsplanen for Assens foreslår blandt andet:

  • At der opføres boliger nord for Willemoesgade over for det tidligere rådhus,
  • At der indrettes bibliotek i det tidligere rådhus, og
  • At der opføres hotel mellem Nordre Havnegade og Ved Stranden nord for Marcussens Hotel.

   

  De relevante kommuneplanrammer revideres derfor blandt andet med hensyn til anvendelser, bebyggelsesforhold og krav til støjisolering af facader.

   

  Med baggrund i en forventet revision af værftets miljøgodkendelse antages det, at arealerne nord for Willemoesgade kan være støjpåvirkede. Et støjkonsekvensområde omkring værftet kan forebygge, at der etableres støjfølsom anvendelser, der kan medføre begrænsninger af værftet virksomhed.

   

  For at kunne opføre boliger ved Willemoesgade og ved Nordre Havnevej udlægges desuden et såkaldt ”transformationsområde”, hvor boligerne må acceptere højere virksomhedsstøj.

  Lovgrundlag

  Lov om Planlægning.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-11-2019

  Miljø, Teknik og Plan godkender, at der gennemføres en foroffentlighed forud for ændring af kommuneplanlægning af arealerne omkring Willemoesgade i Assens.

  Bilag

 • Sagsid.: 19/10117

  Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller, at Kommuneplantillæg nr. 9 for et område til regnvandsbassiner og energianlæg øst for Tommerup St. vedtages endeligt.

  Beslutningstema

  Tillægget til kommuneplanen har været offentliggjort i 8 uger. Det udlægger et nyt rammeområde 3.1.T.4 til regnvands- og klimaanlæg, landskabstekniske anlæg samt et forsyningsanlæg i form af varmepumpeanlæg og energioptagere.

  Sagsfremstilling

  Assens Kommune har i samarbejde med Assens Spildevand A/S udarbejdet en helhedsplan for håndtering af regnvand i Tommerup Stationsby.

   

  Beregninger af risikoen for oversvømmelser og konstaterede oversvømmelser i byen viser, at det er nødvendigt for Assens Spildevand A/S at etablerer bassiner (”Tallerupsøerne”) til regnvand øst for Tommerup Stationsby.

   

  Med bassinerne kan regnvand fra store regnskyl (5-års regnskyl) ledes uden om byen og, vandet kan forsinkes inden det ledes til Brende Å vest for byen.

   

  Parallelt med kommuneplantillæg nr. 9 har forslaget til lokalplan 3.1-13 været i offentlig høring. Lokalplanen fastlægger bestemmelser for et område til varmepumpeanlæg og energioptagere.

  Lovgrundlag

  Lov om Planlægning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-11-2019

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Kommuneplantillæg nr. 9 for et område til regnvandsbassiner og energianlæg øst for Tommerup St. vedtages endeligt.

   

  Leif Rothe Rasmussen (A) og Henrik Hansen (A) tager forbehold for den del, der vedrører energianlægget.

  Bilag

 • Sagsid.: 18/29904

  Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller, at lokalplan 3.1-13 Varmepumpe- og energioptageanlæg øst for Tommerup St. vedtages endeligt.

  Beslutningstema

  Lokalplan 3.1-13 er udarbejdet for at muliggøre, at Tommerup St. Varmeforsyning kan etablere et varmepumpeanlæg. Lokalplanene har været i offentlig høring og fremlægges nu til endelig vedtagelse.

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog den 28. august 2019 forslag til lokalplan 3.1-13. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at opføre et varmepumpeanlæg, der kan producere en større andel vedvarende energi med reduceret CO2 – udledning. Lokalplanen tilstræber en udformning af anlægget i samspil med det omkringliggende landskab.

   

  Forslaget har været i offentlig høring fra den 29. august til 24. oktober 2019. Der er indkommet fem høringssvar. De fire af høringssvarerne omhandler placeringen af anlægget, som ikke ønskes i forbindelse med de kommende Tallerup søer (Assens Spildevands bassiner), det sidste høringssvar er fra Banedanmark.

   

  Høringssvarene er vedlagt sammen med administrationens resume og kommentering.

   

  På baggrund af høringssvarerne indstilles det, at lov om jernbane bliver nævnt under afsnittet ”Forhold til anden lovgivning” på side 8 og at der tilføjes et nyt § 12.3 ”Anlægget kan kræve tilladelse efter § 24 i Lov om jernbane”.

   

  Den vedlagte miljørapport offentliggøres samtidig med lokalplanen.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-11-2019

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at lokalplan 3.1-13 Varmepumpe- og energioptageanlæg øst for Tommerup St. vedtages endeligt.

   

  Leif Rothe Rasmussen (A)og Henrik Hansen (A) tager endelig stilling til lokalplanen i forbindelse med Byrådets behandling.

  Bilag

 • Sagsid.: 19/7434

  Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller, at projektforslaget for elektriske varmepumper endelig godkendes, under forudsætning af at kommuneplanramme 3.1.T.4 og lokalplan 3.1-13 endeligt vedtages.

  Beslutningstema

  Der skal tages beslutning om endelig godkendelse af projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven, omhandlende Tommerup St. Varmeforsyning ønske om at udvide varmeværket med elektriske varmepumper, med henblik på at benytte eksisterende naturgaskedel i mindre grad.

  Sagsfremstilling

  Tommerup St. Varmeforsyning (TSV) fremsendte den 4. april 2019 et projektforslag, som blev erstattet af et revideret projektforslag dateret 9. april 2019 (bilag 1), samt fornyede samfundsøkonomiske beregninger den 30. oktober 2019 (bilag 6), for at opsætte elektriske varmepumper. Miljø, Teknik og Plan vedtog på udvalgsmøde den 6. maj 2019 at sende projektforslaget i 4 ugers høring ved berørte parter, og der er i perioden ikke indkommet høringssvar.

   

  Projektforslaget omhandler udvidelse af eksisterende varmeværk, herunder:

  • 1,7 MW varmepumpe, som skal fungere som supplement til varmeproduktionen til TSVs fjernvarmenet,
  • dertilhørende energioptagere, samt
  • 650 m forsyningsledning mellem varmepumpeanlægget og varmecentralen.

   

  I projektforslaget sammenlignes projektet for varmepumper med en reference, hvor man fortsætter med at benytte eksisterende naturgaskedel.

   

  Høring

  Projektforslaget har i henhold til Projektbekendtgørelsens § 26 og beslutningen ved Miljø, Teknik og Plan den 6. maj 2019 været udsendt i 4 ugers høring ved berørte parter. Høringsparterne har ikke fremsendt høringssvar.

   

  Efter endt høringsperiode har Assens Kommune modtaget kommentarer fra Tommerup Bys Fjernvarme. De har påpeget fejl og mangler i projektforslaget. Hertil har Assens Kommune bedt om supplerende oplysninger, samt fornyede samfundsøkonomiske beregninger. Tommerup St. Varmeforsyning har svaret på kommentarerne og fremsendt fornyede beregninger, som har forbedret de samfundsøkonomiske beregninger med 1,1 mio. kr.

   

  Vurdering af projektforslag

  Ansøgningen om godkendelse af projektforslaget begrundes i hensynet til CO2-fortrængning, brugerøkonomi og samfundsøkonomi. Det er en forudsætning i Projektbekendtgørelsens § 27, stk. 2, at projektforslaget ud fra en konkret vurdering, er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt.

   

  Ifølge projektforslaget er der en forventning om at reducere udledning af CO2-ækvivalenter med 50,3 % sammenlignet med fortsat forbrænding på eksisterende kedel. Det forventes at varmepumpeanlægget kan dække 60 % af den årlige varmeproduktion, hvilket reducerer varmeproduktion på naturgas- og fliskedel med 7.368 MWh/år.

   

  Ifølge fornyede fremsendte beregninger, er der en forventning om et selskabsøkonomisk overskud på 19,7 mio. kr. i 2039. Der er lavet følsomhedsberegninger, hvor der tages højde for ændringer i priserne. Dette giver et overskud på mellem ca. 18 mio. kr. og ca. 21 mio. kr.

   

  Ifølge projektforslaget er der ikke negative brugerøkonomiske konsekvenser ved projektet, da de selskabsøkonomiske beregninger viser, at projekt vil give en selskabsøkonomisk gevinst. TSV skal ”hvile i sig selv”, hvorfor evt. besparelser vil føres over til varmeprisen for forbrugerne.

   

  Ifølge projektforslaget er der en forventning om en samfundsøkonomisk fordel på 3,2 mio. kr. over en periode på 20 år, jf. nye fremsendte beregninger. Referencen har samfundsøkonomiske omkostninger på 38,9 mio. kr., hvor projektet har omkostninger på 35,7 mio. kr. Dette er en reduktion på 8,3 %. Der er lavet følsomhedsberegninger, hvor der tages højde for ændringer i priserne. Dette giver et samfundsøkonomisk fordel på ca. 2,3 mio. kr. og ca. 4,3 mio. kr.

   

  Administrationens vurdering

  Administrationen vurderer samlet, at projektforslagets beregningsforudsætninger hviler på et realistisk grundlag, herunder også for så vidt angår de lokale forhold i projektforslaget.

  Samtidig vurderes det, at den samfundsøkonomiske beregning er i overensstemmelse med Energistyrelsens vejledning på området, og beregningerne udviser robusthed i forhold til ændringer i forudsætningerne.

   

  Projektforslagets samfundsøkonomiske beregninger udgør således et tilstrækkeligt grundlag for at kommunen kan påse, at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt, jf. Projektbekendtgørelsens § 26, stk. 2.

   

  Der stilles krav om, at godkendelsen bortfalder, hvis denne ikke er helt eller delvist udnyttet inden for 3 år fra godkendelsesdatoen. Dette krav stilles i forhold til at opnå retvisende samfundsøkonomi.

  Lovgrundlag

  Varmeforsyningsloven (Bekendtgørelse nr. 64 af 21. januar 2019 af lov om varmeforsyning samt senere ændringer) og Projektbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1792 af 27. december 2018 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg).

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-11-2019

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at projektforslaget for elektriske varmepumper endelig godkendes, under forudsætning af, at kommuneplanramme 3.1.T.4 og lokalplan 3.1-13 endeligt vedtages.

   

  Leif Rothe Rasmussen (A)og Henrik Hansen (A) tager endelig stilling til projektet i forbindelse med Byrådets behandling.

  Bilag

 • Sagsid.: 17/14198

  Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller, at Lokalplan 2.2-6 for et boligområde på Grøftebjergvej vedtages endeligt.

  Beslutningstema

  Lokalplan 2.2-6 er udarbejdet for at muliggøre, at der opføres tæt-lav boliger på ejendommen Grøftebjergvej 20 i Vissenbjerg. Lokalplanforslaget har været i 4 ugers offentlig høring og der er indkommet to høringssvar, som ikke giver anledning til ændringer af lokalplanen.

  Sagsfremstilling

  Miljø, Teknik og Plan vedtog den 13. august 2019 at sende forslag til Lokalplan 2.2-6 i fire ugers offentlig høring. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at opføre 34 tæt-lav boliger på Grøftebjergvej 20 i Vissenbjerg, som tilpasses det eksisterende terræn.

   

  Forslaget har været i offentlig høring fra den 16. august til 16. september 2019. Der er i perioden indkommet to høringssvar.

   

  Husejer fra Grøftebjergvej påpeger, at der er meget trafik, specielt i myldretiden, som også består at tung trafik. Med nyt byggeri vil der også komme mere trafik. Der bør foretages en trafiksanering af Grøftebjergvej og laves trafikchikaner. Omfartsvejen nord om Duedalen bør færdiggøres inden start af byggeriet på Grøftebjergvej, så denne kan benyttes til byggevej og for de kommende beboere.

   

  Beboerne på Grøftebjergvej har fremsendt et samlet høringssvar, som påpeger at ejendommen nord for Grøftebjergvej 20 på sigt også vil blive bebygget. De frygter bilforøgelsen og påpeger, at miljøscreeningen er forkert, da der står ingen eller mindre væsentlig påvirkning af trafikbelastning. Bilisterne kører for hurtigt og der er dårlig sigtbarhed, som skaber farlige situationer. Der foreslås chikaner på vejen og 40 km/t, lukke vejadgangen mellem Hesbjerghuse og Grøftebjergvej, samt at lave omfartsvejen nord om Duedalen.

   

  Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer af lokalplanen, der anbefales endeligt vedtaget. Administrationen vurderer, at Grøftebjergvej kan klare den øgede trafikbelastning, en realisering af lokalplanen vil medføre.

   

  Administrationen vurderer, at Grøftebjergvejs maksimale grænse for trafikbelastning nærmer sig tæt på nået med vedtagelsen af denne lokalplan. Dette er sammenholdt med, at der også er mulighed for at opføre boliger på nærliggende arealer. Såfremt der ønskes yderligere planlægning for områderne omkring Grøftebjergvej, anbefaler administrationen at der foretages en trafikanalyse.

  Lovgrundlag

  Planloven.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-11-2019

  Miljø, Teknik og Plan godkender at Lokalplan 2.2-6 for et boligområde på Grøftebjergvej   vedtages endeligt.

  Bilag

 • Sagsid.: 19/9601

  Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller, at Kommuneplantillæg nr. 8 og Lokalplan 1.3-3 Solcellepark nord for Ebberup vedtages endeligt, med de i sagsfremstillingen anbefalede tilføjelser.

  Beslutningstema

  Byrådet vedtog den 26. juni 2019 at sende forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 og forslag lokalplan 1.3-1 Solcellepark nord for Ebberup med tilhørende miljørapport i offentlig høring.

  Høringsperioden er nu afsluttet og der skal tages stilling til om planforslagene skal vedtages endeligt.

  Sagsfremstilling

  Forslag til kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan 1.3-1 har været i offentlig høring fra den 2. juli til 11. oktober 2019.

   

  Formålet med udarbejdelse af et kommuneplantillæg og lokalplanen har været at muliggøre opførelsen af en solcellepark på ca. 70 ha i et område nord for Ebberup.

   

  Der er i forbindelse med høringen indkommet 25 indsigelser/bemærkninger til planforslagene. Der er høringssvar for og imod etableringen af en solcellepark.

   

  De primære indkomne høringssvar imod solcelleparken, går på at man mener det strider imod statslige interesser (Naturstyrelsens vejledende udtalelser om opsætning af solenergianlæg), at Assens Kommune ikke har undersøgt alternative placeringer, ejendomsværditab, samt mistet udsigt over landskabet. Der er få bemærkninger i forhold til selve indholdet i planforslagene.

   

  De indkomne indsigelser/bemærkninger til planforslagene er gennemgået og kommenteret i bilaget kommenterede høringssvar.

   

  De indkomne høringssvar har givet anledning til, at der indsættes en tilføjelse i §8 under ubebyggede arealer:

   

  §8.2 Den afskærmende beplantning skal bestå af egnstypiske træer og buske.

   

  Administrationen indstiller, at der under forudsætning for ibrugtagning tilføjes følgende bestemmelse:

  §10.3 når solcelleanlægget ikke længere benyttes, skal dette samt de øvrige installationer og konstruktioner fjernes senest et år efter anvendelsens ophør.

  Lovgrundlag

  Lov om Planlægning.

  Lov om Miljøvurdering af planer, programmer og konkrete projekter.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-11-2019

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Kommuneplantillæg nr. 8 og Lokalplan 1.3-3 Solcellepark nord for Ebberup vedtages endeligt, og at der indarbejdes: 

  • en respektafstand fra solcelleanlægget til beboelse på minimum 100 meter. Man kan dog som lodsejer søge om skriftlig dispensation til at reducere respektafstanden.
  • At der i beplantningsbæltet iblandes stedsegrønne planter, så hegnet fremstår tæt hele året.
  • de i sagsfremstillingen anbefalede tilføjelser.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/19886

  Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller at igangsætningen af planlægningen for en udvidelse af biogasanlæg på Karlemosevej 3, Glamsbjerg godkendes.

  Beslutningstema

  Miljø, Teknik og Plan skal tage stilling til, hvorvidt der skal igangsættes en planlægning for en udvidelse af biogasanlægget på Karlemosevej 3.

  Sagsfremstilling

  Administrationen har modtaget en ansøgning om igangsætning af planlægningen for en udvidelse af Flemløse Biogasanlæg på Karlemosevej 3, Glamsbjerg.

   

  Administrationen har i februar 2018 givet landzonetilladelse til et gårdbiogasanlæg på ejendommen. Dette er lige nu under opførelse. Ansøger oplyser, at man siden 2015 har haft planer om at opføre et tilsvarende anlæg på Springenbjergvej der ligger ca. 400 m væk. Efter dialog med ejerkredsen, er det fundet formålstjenesteligt, at udvide Flemløse biogas fremfor at etablere et yderligere anlæg.

   

  Flemløse biogas, ønsker på den baggrund at udvide den tilførte tonnage fra 100 ton til 200 ton pr. dag, hvilket vil kræve at der bliver opført yderligere 2 biogasreaktorer i tilknytning til det anlæg, som nu er under opførelse.

   

  Administrationen har vurderet, at biogasanlægget dermed ikke længere er et gårdanlæg, men et fællesanlæg. Anlægget kræver derfor planlægning, da der ikke tidligere har været fastsat bestemmelser for området. Der skal derfor udarbejdes et tillæg til kommuneplanen og en lokalplan for udvidelsen af biogasanlægget.

   

  Administrationen vurderer, at der sandsynligvis vil blive stillet krav om indgåelse af en udbygningsaftale pga. den øgede trafikbelastning på Karlemosevej, alternativt skal der peges på en ændret vejadgang.

  Lovgrundlag

  Lov om Planlægning.

  Økonomi

  Såfremt planlægning for arealet besluttes igangsat, forventes det, at ansøger bidrager

  økonomisk til at afholde de udgifter, der er følger af udarbejdelse af kommuneplantillæg og

  lokalplan.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-11-2019

  Miljø, Teknik og Plan godkender igangsætningen af planlægningen for en udvidelse af biogasanlæg på Karlemosevej 3, Glamsbjerg.

  Bilag

 • Sagsid.: 19/20784

  Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller, at vedlagte brev om revidering af køreplan fremsendes til Transport- og Boligministeren.

  Beslutningstema

  Den 15. december 2019 træder DSB’s nye køreplaner i kraft. I køreplanen for regionaltoget over Vestfyn, er den sidste afgang i Skalbjerg udgået i køreplanen.

  Sagsfremstilling

  Assens Kommune har modtaget henvendelse fra Skalbjerg Borgerforening vedrørende den nye køreplan for regionaltoget over Vestfyn. Den nye køreplan træder i kraft den 15. december 2019.

   

  Henvendelsen skyldes, at køreplanens sidste togafgang fra Odense til Skalbjerg og videre til Fredericia er nedlagt. Det betyder, at det sidste tog med afgang fra Odense ankommer til Skalbjerg kl. 23.00. I dag ankommer der også et kl. 00.16. Ændringen gælder både på hverdage og i weekend.

   

  I dag er der 10 afgange i retning mod Fredericia. Antallet reduceres derfor med 10%.

   

  Udkast til brev til er vedlagt som bilag 1.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-11-2019

  Miljø, Teknik og Plan godkender, at vedlagte brev om revidering af køreplanen fremsendes til Transport- og Boligministeren.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/1904

  Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller, at følgende godkendes:

  • Begge telekørselsordninger dvs. Flex- og Plustur får opstart den 3. februar 2020 samtidig med de andre fynske kommuner.
  • Alle tidsmoduler vælges for både Flex- og Plustur.
  • Høj takst vælges på Flextur.

  Beslutningstema

  I september 2018 igangsatte FynBus en proces vedrørende en revision af det fynske

  Telekørselskoncept. Den 3. marts 2019 blev der afholdt temamøde for Miljø, Teknik og Plan omkring de ønskede ændringer. Det er nu op til den enkelte kommune at fastlægge kommunens eget serviceniveau, og udvalget skal derfor tage stilling til tre ting. FynBus skal senest modtage kommunens beslutninger medio november.

  Sagsfremstilling

  Revisionen af telekørselsordningen betyder, at der fremover vil være tale om to ordninger, der hedder hhv. Flextur og Plustur. Udvalget skal beslutte, om ingen, én eller begge ordninger skal køre i Assens Kommune. Plustur består af telekørsel mellem adresse og knudepunkt (stoppested/station), og Flextur er telekørsel fra adresse til adresse. Se bilag 1 for nærmere beskrivelse af ordningerne.

   

  Såfremt én eller begge ordninger skal køre i kommunen, skal der træffes beslutning om, hvilke tidsmoduler ordningerne skal køre i. De 4 tidsmoduler er vedtaget af FynBus´ bestyrelse og inddeler sig for Flextur fra kl. (6-9, 9-18, 18-21, 21-24), og for Plustur fra kl. (5.30-9, 9-18, 18-21, 21-24). Det er muligt at fravælge tidsmoduler i både Flex- og Plustur, præcis som den enkelte kommune ønsker det. I nedenstående økonomiske beregninger for ordningen, er det forudsat at alle tidsmodulerne er åbne.

   

  Såfremt der skal tilbydes Flextur i Assens Kommune, skal udvalget ligeledes beslutte, om taksten for Flextur skal være ”lav”, ”mellem” eller ”høj”. Taksten for Plustur ligger fast på 25 kr., hvilket er besluttet af FynBus´ bestyrelse. Se bilag 1 side 16 for yderligere oplysninger om pristaksterne for både Flex- og Plustur.

  Økonomi

  Assens Kommune

  (Årlige estimater)

  Lav takst

  Mellem takst

  Høj takst

  Plustur

  1.700.000

  1.700.000

  1.700.000

  Flextur

  2.750.000

  2.570.000

  1.920.000

  I alt

  4.450.000

  4.270.000

  3.620.000

   

   

   

   

   

   

   

   

  I budgetaftalen, som forventes vedtaget den 4. november, er der afsat 3.750.000 kr. til teletaxa. Deraf har udvalget den 3. juni 2019 disponeret 200.000 kr. i forbindelse med en omprioriteringsblok til ekstra skoleafgange.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-11-2019

  Miljø, Teknik og Plan godkender følgende:

  • Begge telekørselsordninger dvs. Flex- og Plustur får opstart den 3. februar 2020 samtidig med de andre fynske kommuner.
  • Alle tidsmoduler vælges for både Flex- og Plustur.
  • Høj takst vælges på Flextur.

  Bilag

 • Sagsid.: 13/28479
 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  1. Klimastrategi 2020 - 2050

  Det forberedende arbejde i forhold til, at udarbejde Assens Kommunes Klimastrategi 2020 - 2050 er i gang. Jf. procesplanen fremlagt på udvalgets møde i august og som løbende justeres, arbejder administrationen pt. med, hvordan vi kan involvere og engagere borgere og andre vigtige aktører i arbejdet. Mere konkret arbejdes der med at forberede et klimaevent for kommunens lokalråd i starten af marts. På udvalgets møde i december drøftes sagen yderligere.

  Som bilag vedlægges referat fra DK2020 Masterclass den 9. oktober samt status med orientering om borgerinvolvering.

   

   

  2. Orientering om revideret fredningsforslag vedrørende fredning af Hesbjergkilen

  Som bekendt har Odense Kommune og Danmarks Naturfredningsforening rejst en fredningssag vedrørende Hesbjergkilen. Assens Byråd har 4. april 2018 tilkendegivet, at Assens Kommune ikke ønskede at være medrejser på fredningssagen. Efterfølgende har fredningsforslaget været i offentlig høring, og fredningsforslaget er på baggrund af bemærkningerne herfra blevet revideret af fredningsrejserne. Revideringen af fredningsforslaget omhandler primært omlægning af en sti i Odense Kommune, lempeligere bestemmelser for skovdrift, samt opdatering af § 3-beskyttelsen på kortværk.  Administrationens vurdering er, at det reviderede fredningsforslag ikke anledning til nye administrative bemærkninger.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-11-2019

  Taget til efterretning.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-11-2019

  Intet.