icon-Politik

Politik

Referat

Tirsdag den 8. oktober 2019 kl. 09:30

Mødested: Mødelokale 1
Udvalg: Miljø Teknik og Plan
Medlemmer: Dan Gørtz, Leif Rothe Rasmussen, Flemming Risskov Jørgensen, Poul Poulsen, Lars Kristian Pedersen, Henrik Hansen, Lars Kolling
 • Sagsid.:

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 08-10-2019

  Dagsorden godkendt.

 • Sagsid.: 19/14828

  Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller, at de udarbejdede beslutningsblokke fra BDO tages til efterretning og oversendes til udvalgets ekstraordinære møde den 9. oktober 2019 til kommentering.

  Beslutningstema

  I juni viste 1. totalopfølgning et forventet merforbrug i 2019 på ca. 52 mio. kr. – dette oveni det overførte underskud på 62 mio. kr. fra regnskab 2018. På den baggrund besluttede Økonomiudvalget, at der på tværs af alle fagudvalg og Økonomiudvalget, skulle foretages en gennemgang af udvalgte driftsområder med henblik på at præsentere konkrete økonomiske potentialeforslag ud over de allerede beskrevne råderumsblokke. På den baggrund har BDO Advisory foretaget en udgiftsscreening på alle hovedkonti efterfulgt af uddybende analyser af en række områder med henblik på at kunne præsentere beslutningsblokke til brug ved budgethandlingerne 11.-13. oktober 2019. De endelig beslutningsblokke forelægges nu udvalget til orientering.

  Sagsfremstilling

  På baggrund af udgiftsscreeningen blev der i august udpeget syv områder til nærmere analyse, heraf tre større analyser og fire mindre punktanalyser.

  De tre områder, der blev udpeget til dybdegående analyse:

  • Folkeskole- og specialområdet
  • Det specialiserede børneområde
  • Ældreområdet – hjemmeplejen, sygeplejen og plejecentre

   

  De fire punktanalyser vedrører:

  • Det specialiserede voksenområde
  • Folkeoplysningsområdet
  • Kulturområdet
  • Kollektiv trafik


  De endelige beslutningsblokke
  BDO har på baggrund af analyserne udarbejdet beslutningsblokke med et samlet potentiale på + 30 mio. kr.
  Beslutningsblokkene er relateret til fagudvalgene i overensstemmelse med udvalgenes ansvar for den umiddelbare forvaltning ifølge styrelsesvedtægten.
  Derudover er det i beslutningsblokkene tydeliggjort, hvorvidt beslutningskompetencen er placeret politisk eller administrativt.

  Materialet offentliggøres mandag den 7. oktober 2019 kl. 10.00. Her fremsendes materialet direkte til hele Byrådet.

  MED-kvalificering
  FællesMED-udvalgene og HovedMED-udvalget har drøftet og kommenteret beslutningsblokkene den 3. oktober 2019. Eventuelle kommentarer fra MED-organisationen fremgår af materialet.

  Høring

  Fra offentliggørelsestidspunktet mandag den 7. oktober 2019 kl. 10.00 til onsdag den 9. oktober 2019 kl. 12 har de relevante høringsberettigede parter mulighed for at fremsende høringssvar til beslutningsblokkene. Der er her tale om fx Ældreråd, Handicapråd m.v. De berettigede høringsparter kontaktes direkte.


  Udvalgsbehandling af beslutningsblokkene
  På udvalgets ordinære møde præsenteres og drøftes beslutningsblokkene kort grundet den korte tidshorisont mellem modtagelse af materialet og de ordinære udvalgsmøderne.
  På de ekstraordinære udvalgsmøder onsdag den 9. oktober 2019 viderebehandler fagudvalgene de beslutningsblokke, der vedrører fagudvalgenes respektive ansvarsområder og fremsender eventuelle kommentarer til Økonomiudvalget, der behandler beslutningsblokkene den 10. oktober 2019.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 08-10-2019

  Miljø, Teknik og Plan tager de udarbejdede beslutningsblokke fra BDO til efterretning og oversender til udvalgets ekstraordinære møde den 9. oktober 2019 til kommentering.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/15841

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at:

  • det med udgangspunkt i Bilag 3-6 besluttes, hvilke indsatser inden for Miljø, Teknik og Plans resortområde, der skal indgå i strategi og handlingsplan.
  • den fælles Sundhedsstrategien ”Sådan kommer vi fra MODVILJE til MOD & VILJE med tilknyttet Handlingsplan godkendes.

  Beslutningstema

  Sagen behandles under forudsætning af, at Sundhedspolitikken fra MODVILJE til MOD & VILJE godkendes i Byrådet den 2. oktober 2019.

   

  De konkrete indsatser og handlinger, der skal være med til at indfri ambitioner og effektmål i sundhedspolitikken besluttes i en fælles sundhedsstrategi: ”SÅDAN kommer vi fra MODVILJE til MOD & VILJE”. Sundhedsstrategien godkendes i umiddelbar forlængelse af sundhedspolitikkens vedtagelse.

  Sagsfremstilling

  Den tværgående Sundhedspolitik ”Fra MODVILJE til MOD & VILJE” indeholder seks pejlemærker. For hvert pejlemærke fastlægger politikken Byrådets ambitioner og effektmål for borgernes sundhed.  

   

  De konkrete indsatser og handlinger, der skal være med til at indfri ambitioner og effektmål i sundhedspolitikken besluttes i en fælles sundhedsstrategi: ”SÅDAN kommer vi fra MODVILJE til MOD & VILJE”. Det er alle de fire politiske fagudvalg samt økonomiudvalget, som beskriver og beslutter hvilke indsatser og handlinger, der skal indgå i strategien inden for resortområdet samt fastlægger tidsplan. Til strategien tilknyttes en Handlingsplan, som adresserer det administrative ansvar for de konkrete indsatser.

   

  Idekatalog til Sundhedsstrategien er tidligere drøftet i alle fire fagudvalg og økonomiudvalg - senest på møder i september 2019. På baggrund af disse drøftelser er der administrativt udarbejdet et forslag til sundhedsstrategien: ”SÅDAN kommer vi fra MODVILJE til MOD & VILJE” (bilag 1) samt et forslag til en tilknyttet Handlingsplan (bilag 2). Som baggrundsmateriale er 17.4 udvalgets anbefalinger, som blev afleveret til Byrådet den 27. marts 2019 vedlagt som bilag 7.

   

  Der er 4 indsatsområder, hvor Miljø, Teknik og Plan er direkte politisk involveret. Inspiration/forslag til disse 4 områder er vedlagt i bilag.

  Økonomi

  Dele kan finansieres i eksisterende budgetramme ved omprioritering, andet kan tilgå budgetforhandlingerne til eventuel prioritering.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 08-10-2019

  Miljø, Teknik og Plan godkender den fælles Sundhedsstrategi ”Sådan kommer vi fra MODVILJE til MOD & VILJE” med tilknyttet Handlingsplan. I handlingsplanen indarbejdes følgende indsatser vedrørende Miljø, Teknik og Plans område:

  • En tværgående indsats på det boligsociale område formaliseres og styrkes (i 2020).
  • Indsatsen for at få flere børn til at cykle og gå til skole fastholdes med kampagner m.m. (i 2020). 
  • En indsats igangsættes på udvalgte kommunale udearealer vedrørende røgfri kommune (i 2021).

  En indsats for at flere får motion og frisk luft i naturen indarbejdes i Natur og Friluftspolitikken og -strategien (i 2020).

  Bilag

 • Sagsid.: 18/20366

  Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller, at:

  • Planstrategi 2019 vedtages endeligt og offentliggøres med de eventuelle ændringer, som Byrådet beslutter.
  • Forslaget til ny tekst om den regionale udviklingsstrategi imødekommes.
  • Der tages stilling til, hvorvidt de to nye sommerhusområder på Helnæs og det lille fra Tillæg til Planstrategi 2015 fortsat skal være en del af Planstrategi 2019 og bruges som ansøgningsområder til et nyt landsplandirektiv.

  Beslutningstema

  Byrådet skal tage stilling til de indkomne høringssvar, og der skal træffes beslutning om, hvorvidt planstrategien kan vedtages og efterfølgende offentliggøres.

  Sagsfremstilling

  Planstrategi 2019 har været offentliggjort i ti uger fra vedtagelse 26. juni til 4. september. Borgermødet 13. august på Jobcenteret i Vissenbjerg blev aflyst, da der kun var en tilmeldt. I høringsperioden er der modtaget 16 høringssvar, hvoraf langt hovedparten er indsigelser imod nye sommerhusområder på Helnæs (# 3, 5, 7-14). De fleste af indsigelserne mod flere sommerhuse på Helnæs argumenterer med, at flere sommerhuse vil skabe øget trafik, som vejnettet ikke er gearet til. Der ud over vil det ødelægge naturen, kulturmiljøet, landskabet, kysten og det unikke miljø, der er på Helnæs. Der peges på, at der ikke er redegjort grundigt nok for de belastninger, som flere sommerhuse vil medføre, og for behovet for flere sommerhuse/overnatningsmuligheder, og om de reelt vil understøtte turismeerhvervet i Assens Kommune.

   

  Nogle indsigelser er imod ”flere sommerhuse”, andre imod specifikke områder – incl. det lille områder fra Tillæg til Planstrategi 2015. Det bliver foreslået, at der hellere skulle laves en udviklingsplan for Helnæs i samarbejde med lokalrådet og befolkningen – gerne med fokus på kulturmiljøet, huludfyldning og helårsbeboelser. 


  Der ud over er der enkelte andre kommentarer med forslag til andre tiltag (# 2, 4, 6, 15 og 16) fx at gøre noget for at bevare Skydebjergs kulturmiljø. Landdistriktsrådet foreslår syv tiltag, som kan forbedre mulighederne i landsbyerne i kommunen. Høringssvar #6 fra Region Syddanmark får administrationen til at foreslå følgende ny tekst om den regionale udviklingsstrategi: ”Region Syddanmark skal vedtage en ny regional udviklingsstrategi gældende for perioden 2020-23, som skal efterfølge den nuværende regionale vækst- og udviklingsstrategi 2016-19. Den nye udviklingsstrategi, Fremtidens Syddanmark, foreligger pt. (september 2019) i et udkast, som er politisk godkendt i regionsrådet, og som forventes sendt i høring i efteråret 2019. FN’s verdensmål sætter rammen for den kommende regionale udviklingsstrategi og giver et fælles afsæt for indsatser inden for strategiens forskellige spor. Strategiudkastet bygger på seks strategispor: ’Grøn omstilling, klima og ressourcer’, ’Rent vand og jord’, ’Kompetencer til fremtiden’, ’Sunde levevilkår’, ’En attraktiv og oplevelsesrig region’ og ’Mobilitet for alle’ samt fire tværgående temaer inden for dansk-tysk og internationalt samarbejde, viden og analyser, udvikling i hele regionen og digitalisering.”

   

  Før Byrådet kan vedtage en planstrategi endeligt, skal Byrådet forholde sig til høringssvarene og vurdere, om der skal ændres noget i strategien. Planstrategien skal vedtages og offentliggøres inden udgangen af første halvdel af Byrådsperioden. Med endelig vedtagelse af Planstrategi 2019 træffer Byrådet beslutning om, at den kommende kommuneplan for Assens Kommune skal revideres delvist og hvilke emner, der skal revideres. Der ud over danner planstrategien grundlag for en eventuel ansøgning om nye sommerhusområder i næste landsplandirektiv om sommerhusområder, hvis ønsket om disse nye sommerhusområder fastholdes.

  Lovgrundlag

  Planloven.

  Økonomi

   

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 08-10-2019

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at:

  • Planstrategi 2019 vedtages endeligt og offentliggøres med de eventuelle ændringer, som Byrådet beslutter.
  • Forslaget til ny tekst om den regionale udviklingsstrategi imødekommes.
  • At de to nye sommerhusområder på Helnæs og det lille fra Tillæg til Planstrategi 2015 fortsat skal være en del af Planstrategi 2019 og bruges som ansøgningsområder til et nyt landsplandirektiv.

   

  Udvalget bemærker, at Helnæs i forbindelse med den kommende kommuneplanrevision skal have et særligt fokus særligt i forhold til emnet omkring strategisk landsbyplanlægning til gavn for både turisme og de fastboende.

  Bilag

 • Sagsid.: 19/16970

  Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller, at der tages principiel stilling til muligheden for, at der på baggrund af en konkret vurdering i hver enkelt sag, kan ske ændret anvendelse til boligformål i stueetagerne på strækningen Bredgade 20-54 og 25-63 i Aarup.

  Beslutningstema

  Ved tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 53 for Bredgade i Aarup besluttede Byrådet i oktober 2015, at strækningen Bredgade 20-54 og 25-63 skulle fastholdes som handelsstrækning med aktive og levende butikslokaler ud mod Bredgade, hvorfor det fremadrettet ikke skulle være muligt at indrette nye boliger i stueetagerne. Der er nu kommet en ansøgning om indretning af bolig i et baghus, hvor butikslokalet ud mod Bredgade opretholdes. Der skal på den baggrund tages principiel stilling til indretning til boligformål i baghuse på den nævnte strækning.

  Sagsfremstilling

  Lokalplan nr. 53 (ændret ved tillæg nr. 1) fastsætter, at der inden for strækningerne Bredgade 20-54 og Bredgade 25-63 (alle inklusive) ikke må ske ændret anvendelse af stueetagerne fra liberalt erhverv eller anden anvendelse til boligformål, og at dispensation kun skal kunne gives, såfremt handelsstrækningen Bredgade 20-54 og Bredgade 25-63 ønskes indskrænket.

   

  Der er nu kommet en ansøgning om indretning af bolig i et baghus til Bredgade 24, hvor der er butik i stueetagen og plads til lager, kontor, personalerum, rengøringsrum og toilet i baghuset. Med vedtagelsen af tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 53 var det intentionen at fastholde den nævnte strækning som en aktiv handelsstrækning med erhvervsformål, herunder butikker ud mod Bredgade. Indretning af bolig i et baghus anser administrationen ikke er i strid hermed. Administrationen indstiller derfor, at der tages principiel stilling til muligheden for at indrette boliger i baghuse på den nævnte strækning, og det er administrationens anbefaling, at der tillades indrettet boliger i stueetagerne, såfremt dette alene sker i baghuse, at boligerne bliver af en god kvalitet med gode lysforhold, at der kan tilvejebringes tilstrækkelige udendørs opholdsarealer, og at der opretholdes attraktive lokaler til erhvervsmæssig udlejning med de nødvendige faciliteter.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 08-10-2019

  Miljø, Teknik og Plan fastholder, at der ikke kan ske ændret anvendelse til boligformål i stueetagerne på strækningen Bredgade 20-54 og 25-63 i Aarup.

   

 • Sagsid.: 19/9628

  Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller, at lokalplan 2.1-4 Servicecenter Grønnemose vedtages endeligt med de tilføjelser, der fremgår af sagsfremstillingen.

  Beslutningstema

  Planforslaget har været i 6 ugers offentlig høring, og lokalplanen skal vedtages endeligt. Der er indkommet 7 høringssvar, som giver anledning til, at der anbefales en række tilføjelser til lokalplanen.

  Sagsfremstilling

  Forslag til lokalplan 2.1-4 har været i offentlig høring fra den 4. juni til den 16. juli 2019. Formålet med lokalplanen, har været at muliggøre opførelsen af et servicecenter med fastfoodrestauranter og tankanlæg i Grønnemose.

   

  Der er i høringsperioden indkommet 7 høringssvar.

   

  De indkomne bemærkninger til planforslaget er gennemgået og kommenteret i bilaget kommenterede høringssvar. Høringssvarene går primært på bekymringer fra Etterup-Grønnemose vandværk vedrørende beskyttelse af drikkevandsinteresser, påførte gener hos nærmeste nabo, samt bemærkninger fra Vejdirektoratet.

   

  De indkomne høringssvar har givet anledning til, at der anbefales følgende tilføjelser til lokalplanens bestemmelser og redegørelse:
   

   ”Udendørs lege- og opholdsarealer skal placeres og udformes, så støjen på udendørs opholdsarealer ikke overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier”.

   

  ”Servicecenteret skal overholde de til enhver tid gældende grænseværdier for støj”.     

   

  ”Monitoreringsboringerne må ikke nedlægges eller ændres i forbindelse med udnyttelsen af lokalplanen”. Der indsættes et kortbilag, der angiver boringernes placering.

   

  At der i lokalplanens redegørelse, tilføjes et afsnit skiltning i området.

  Lovgrundlag

  Planloven.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 08-10-2019

  Miljø, Teknik og Plan godkender, at lokalplan 2.1-4 Servicecenter Grønnemose vedtages endeligt med de tilføjelser, der fremgår af sagsfremstillingen.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/7430

  Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller:

  • At igangsættelsen af et kommuneplantillæg og en lokalplan for et boligområde på Vestergade i Vissenbjerg godkendes, herunder indkaldelse af ideer og forslag til kommuneplantillægget.
  • At ansøger bidrager økonomisk til udarbejdelse af lokalplanen.

  Beslutningstema

  Miljø, Teknik og Plan skal træffe beslutning om igangsætningen af et kommuneplantillæg og en lokalplan, for at imødekomme ansøgers ønske om at omdanne en forhenværende industriejendom til et nyt boligområde, med op til 34 boliger.

  Sagsfremstilling

  Administrationen har modtaget en anmodning om igangsætning af udarbejdelsen af en

  ny lokalplan på Vestergade 29a, 5492 Vissenbjerg. Ejendommen har tidligere været benyttet til forskellige erhvervsmæssige formål.

   

  Ejendommens funktion ønskes ændret fra erhverv til bolig, med opførelse af boligbebyggelse i form af dobbelthuse hvoraf dele opføres som etagebebyggelse i op til 2 etager. Det er ønsket at opføre op til 34 boliger på den ca. 13.700 m2 store ejendom. Tanken er at udleje boligerne til seniorer (55+), da de oplever stor efterspørgsel på disse boliger.

   

  Den eksisterende bygning på ejendommen vil blive nedrevet og der etableres et nyt internt vejanlæg til trafikafviklingen i området, ligesom der vil blive etableret fælles grønne friarealer. Det er tanken at boligvejene skal flyde sammen og fungere som et fællesareal, der danner rammen om det sociale liv. Der etableres forskellige udendørs samlingspladser, samt et fælleshus. Der etableres ligeledes en sti igennem området, som åbner området op for øvrige beboere i Vissenbjerg.

   

  Lokalplanområdet er omfattet af forurening, som dog ikke påvirker igangsætning af planlægningen. Der kan dog ikke meddeles byggetilladelse, før omfanget af forurening samt håndtering af denne, er godkendt af Assens Kommune.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Økonomi

  Ansøger skal bidrage økonomisk til udarbejdelse af lokalplanen.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 08-10-2019

  Miljø, Teknik og Plan godkender:

  • At igangsættelsen af et kommuneplantillæg og en lokalplan for et boligområde på Vestergade i Vissenbjerg godkendes, herunder indkaldelse af ideer og forslag til kommuneplantillægget.
  • At ansøger bidrager økonomisk til udarbejdelse af lokalplanen.

   

 • Sagsid.: 19/14949

  Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller:

  at projektforslaget for fjernvarmeforsyning af Buchwaldsvej i Tommerup St. sendes i 4 ugers høring.

  Beslutningstema

  Der skal træffes beslutning om at sende projektforslaget omhandlende fjernvarmeforsyning af det nye boligområde på Buchwaldsvej i Tommerup i 4 ugers høring. Arealet er udlagt til tæt-lav boligbyggeri ved Lokalplan 3.1-12, som blev endeligt vedtaget på Miljø, Teknik og Plans møde i november 2018.

  Sagsfremstilling

  Tommerup St. Varmeforsyning A.m.b.a fremsendte i juni 2019, samt revideret udgave i august og september 2019, et projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven, vedr. fjernvarmeforsyning af nyt boligområde på Buchwaldsvej i Tommerup St.

   

  Forsyningsområdet, som har samme afgrænsning som Lokalplan 3.1-12, er primært udlagt til naturgas, hvilket antageligt har været den primære varmeforsyning tidligere. Der er dog ikke udlagt naturgasdistributionsnet, til at forsyne det kommende boligområde, hvorfor der ikke er tale om et konverteringsprojekt, og der skal derfor ikke ydes kompensation til naturgasforsyningen af Tommerup St. Varmeforsyning, jf. § 9 stk. 5 i projektbekendtgørelsen.

   

  Baggrunden for projektforslaget er at belyse de økonomiske og juridiske forhold omkring fjernvarmeforsyning af området, sammenlignet med alternativet varmepumper.

  Projektforslaget omfatter:

   

  • Ændring i afgrænsning mellem fjernvarme- og naturgasforsyning.
  • Etablering af forsyningsledning, startende ved værket på Bannervej 22.
  • Etablering af fjernvarmedistributionsnet i projektområdet.

   

  Projektforslaget skal efter endt høring af berørte parter vurderes energimæssigt,

  samfundsøkonomisk og miljømæssigt. Vurderingen sker på baggrund af kriterierne i

  projektbekendtgørelsen, de samfundsøkonomiske analyser og bemærkninger modtaget i

  forbindelse med høringen. Kun det projekt, der er samfundsøkonomisk mest fordelagtigt, kan

  godkendes. Byrådet har kompetencen til at endeligt godkende projektforslag.

  Lovgrundlag

  Varmeforsyningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 64 af 21. januar 2019 om varmeforsyning med senere tilføjelser og Bekendtgørelse nr. 1792 af 27. december 2018 (Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektiv varmeforsyningsanlæg).

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 08-10-2019

  Miljø, Teknik og Plan godkender:

  At projektforslaget for fjernvarmeforsyning af Buchwaldsvej i Tommerup St. sendes i 4 ugers høring.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/2576

  Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller, at undersøgelsen om skolebørns transportvaner i Assens Kommune tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Vej og Trafik har i samarbejde med Skole og Dagtilbud samt Sundhed udarbejdet en rapport over transportvanerne hos Assens Kommunes skoleelever jf. bilag ”transportvane undersøgelse 2019”. Rapporten er sendt til skolerne til internt brug. Vej og Trafik vil benytte resultaterne i forbindelse med planlægning af kampagner samt anlæg af fysiske tiltag. Administrationen vil arbejde for, at der bliver udarbejdet en analyse hvert forår, således at rapporten ligeledes kan bruges til evaluering af konkrete fysiske tiltag på skoleveje.

  Sagsfremstilling

  Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen siger, at børn skal være fysisk aktive 60 minutter om dagen. For selvtransporterende børn bliver transporten på enten gåben eller cykel en del af deres daglige fysiske aktivitet, modsat de klassekammerater der bliver kørt til skole i bil eller bus.

   

  I denne undersøgelse er det desværre kun ca. halvdelen af alle elever i Assens Kommune der har deltaget. Da administrationen arbejder på at kunne gennemføre undersøgelsen hvert år, er håbet at antallet af deltagende skoler vil stige. Dataindsamlingen sker med hjælp fra elever i 5.-6. klasse med den bagtanke at få sat tanker i gang om transportvaner hos denne aldersgruppe. Dataene bliver indsamlet over 2 uger i maj måned, som burde være en af de bedste cykelmåneder.

   

  I undersøgelsen kan man bl.a. læse, at kun omkring halvdelen af alle børn i 0.-9. klasse benytter aktiv transport til/fra skole. Omkring 3.-4, klassetrin ændres transportvanerne fra, at størstedelen bruger passiv transport til at størstedelen bruger aktiv transport.

   

  Brug af cykelhjelm i 0.-5. klasse ligger højt mellem 86%-100%, men i 9. klasse er brugen desværre faldet til 34%.

   

  I forbindelse med undersøgelsen har de klasser der indsamler data mulighed for at få 1000kr fra Vej og Trafik, til udarbejdelse af en kampagne der skal få flere til at transportere sig aktivt til skole. I år var der ingen der benyttede sig af dette.

   

  Bilen er på næsten alle skoler det transportmiddel der benyttes mest både til og fra skole.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 08-10-2019

  Miljø, Teknik og Plan tager undersøgelsen om skolebørns transportvaner i Assens Kommune til efterretning.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/16510

  Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller:

  • at der parallelt med Natur- og Friluftspolitikken udarbejdes en Natur- og Friluftsstrategi.
  • at strategien udover at understøtte Natur- og Friluftspolitikken i relevant omfang understøtter andre politikområder.

  Beslutningstema

  På Miljø, Teknik og Plans møde i januar besluttede udvalget at igangsætte arbejdet med en ny Natur- og Friluftspolitik på et lavere ambitionsniveau end oprindeligt tænkt. Siden da er konceptet for sammenhængen mellem politik, strategi og evt. handleplaner blevet tydeliggjort. Der er derfor behov for at se på Natur- og Friluftspolitikken og en evt. Natur- og Friluftsstrategi igen bandt andet i lyset af det politiske strategihus.

  Sagsfremstilling

  Assens Kommunes Natur- og Friluftspolitik skal understøtte Vision 2030 – Med Vilje og Hjerte og konkretisere de politiske ambitioner og mål på Natur og Friluftsområdet. Politikken har tidligere været drøftet i såvel Grønt Råd og i Miljø, Teknik og Plan. Der er i den forbindelse peget på en række indsatsområder, bl.a. understøttelse af bosætning samt øget biodiversitet. 

   

  Med udgangspunkt i Strategihuset foreslås, at der parallelt med politikken udarbejdes en Natur- og Friluftsstrategi. Strategien skal følge op på politikkens visioner og mål og sætte en mere handlingsanvisende retning. Derudover skal den i relevant omfang indarbejde natur- og friluftsindsatser, som bidrager til opfyldelse af for eksempel den netop vedtagne sundhedspolitik vedrørende motion, trivsel, mental sundhed med mere samt til opfyldelsen af de kommende politikker vedrørende kultur, turisme og børn og unge.  I visionen fremstår især oplevelser i naturen som et væsentligt element i forhold til turismeerhvervet.

   

  Borgerinvolvering og tidsplan:

  Med udgangspunkt i planstrategiens inddeling af kommunen i 3 bånd, ’Kystbåndet’, ’Midterbåndet’ og ’Byvækstbåndet’, gennemføres i hvert af båndene løbet af november og januar en tematiseret workshop, med inddragelse af lokalråd og relevante organisationer og aktører.

   

  Temaerne på workshops kan eksempelvis være: 1) Hvordan kan naturen og adgangen til den bidrage til ”det gode liv” og øget bosætning?  2) Hvordan får vi mere og bedre natur? 3) Hvordan kan naturen bidrage til øget turisme?

   

  På grundlag af de 3 workshops udarbejdes et første udkast til en politik samt strategiens hovedtemaer. Dette forelægges Miljø, Teknik og Plan i februar.

   

  I april afholdes et borgermøde, hvor inputs fra de tre workshops præsenteres, og hvor alle har mulighed for at bidrage til og kvalificere udkastet til politikken og strategiens yderligere.

   

  I løbet af maj til august behandles politikken politisk og sendes i høring.  Udkast til strategi behandles parallelt hermed i alle udvalg. I august vedtages politikken endeligt.

  Økonomi

  Beløbet på 100.000 kr. dækkes inden for anlægsrammen på naturområdet og anvendes primært til afholdelse af borgermøder og workshop samt grafisk opsætning og tryk af den endelig udgave.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 08-10-2019

  Miljø, Teknik og Plan godkender:

  • At der parallelt med Natur- og Friluftspolitikken udarbejdes en Natur- og Friluftsstrategi.
  • At strategien udover at understøtte Natur- og Friluftspolitikken i relevant omfang understøtter andre politikområder.

   

  Lars Kolling (O) ønsker pt. ikke at anvende midler i den størrelsesorden på opgaven, hvorfor strategien ønskes udskudt.

 • Sagsid.: 19/18565

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at:

  • Processen for udarbejdelse af forslag til supplerende foranstaltninger for den fysiske vandløbsindsats til indsatsprogrammet for vandområdeplanerne 2021-2027 gennemføres som beskrevet,
  • de eksisterende vandoplandsstyregrupper får kompetence til at oprette og sammensætte vandråd,
  • formandskommunen for de to vandoplandsstyregrupper, som Assens Kommune er medlem af også varetager sekretariatsbetjeningen af og leder møderne i vandrådet.

  Beslutningstema

  Miljø- og Fødevareministeriet har den 16. september 2019 sendt udkast til bekendtgørelse om vandråd, vandråds samarbejde med kommunalbestyrelser og samarbejde mellem kommunalbestyrelser i et hovedvandopland om udarbejdelse af forslag til indsatsprogrammers supplerende vandløbsforanstaltninger samt bidrag til miljørapport i offentlig høring. Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 23. oktober 2019.

   

  Af udkastet til bekendtgørelse fremgår det, at arbejdet med kommunernes udarbejdelse af bidrag til indsatsprogram for vandløb i tredje vandområdeplanperiode 2021-2027 igangsættes nu og skal være afsluttet den 30. juni 2020. Kommunerne skal i forbindelse med arbejdet facilitere oprettelse af vandråd senest den 31. oktober 2019, lede møderne i rådet og sikre, at vandrådet inddrages i arbejdet.

  Sagsfremstilling

  Ifølge udkast til bekendtgørelse om vandråd mv. skal kommunalbestyrelserne i hvert hovedvandopland:

   

  • Udarbejde forslag til supplerende foranstaltninger for den fysiske vandløbsindsats til indsatsprogrammet for vandområdeplanerne 2021-2027 og

   

  • udarbejde bidrag til den miljørapport, som ministeren skal udarbejde i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

   

  Fyn og øerne dækker fire hovedvandoplande. Assens Kommune er beliggende inden for to hovedvandoplande – Lillebælt/Fyn og Odense Fjord. Arbejdet med forslag til indsatsprogram kræver tæt dialog og koordinering mellem kommunerne i hovedvandoplandet. Det forslås derfor, at kommunernes samarbejde tager udgangspunkt i den allerede etablerede vandoplandsstyregruppe (VOS), som er nedsat i forbindelse med implementering af vådområdeindsatsen. Vandoplandsstyregrupperne består af politikere fra oplandskommunerne.

   

  Oprettelse af vandråd

  For at styrke interessentinddragelsen og det lokale kendskab til vandområdeplanerne skal kommunerne efter anmodning fra mindst én forening eller organisation (med interesse i vandplanlægning) oprette et vandråd for det pågældende hovedvandopland. Rådene får en rådgivende rolle i forhold til kommunernes arbejde. Et vandråd må højst bestå af 20 medlemmer. Kommunerne skal tilstræbe en ligelig repræsentation af forskellige interesser i vandrådet.

   

  Ligesom ved de to seneste vandrådsprocesser i 2014 og 2017 foreslås det, at vandoplandsstyregrupperne (VOS’erne) får kompetence til at oprette og sammensætte vandrådet og, at formandskommunerne i de to VOS’er, som Assens Kommune er medlem af også varetager sekretariatsbetjeningen af vandrådet og leder vandrådsmøderne. Det vil sige Assens Kommune for vandråd Lillebælt/Fyn og Odense Kommune for vandråd Odense Fjord.

   

  Information om vandrådsarbejdet formidles via kommunens hjemmeside. Det Grønne Råd orienteres løbende og efter behov. Den samlede proces er beskrevet i vedlagte bilag.

  Lovgrundlag

  Lov om vandplanlægning (LBK nr. 126 af 26. januar 2017)

   

  Udkast til bekendtgørelse om vandråd, vandråds samarbejde med kommunalbestyrelser og samarbejde mellem kommunalbestyrelser i et hovedvandopland om udarbejdelse af forslag til indsatsprogrammers supplerende vandløbsforanstaltninger samt bidrag til miljørapport

  Økonomi

  Assens Kommune modtager i 2020 60.000 kr. i DUT-midler til løsning af opgaven.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 08-10-2019

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at:

  • Processen for udarbejdelse af forslag til supplerende foranstaltninger for den fysiske vandløbsindsats til indsatsprogrammet for vandområdeplanerne 2021-2027 gennemføres som beskrevet,
  • De eksisterende vandoplandsstyregrupper får kompetence til at oprette og sammensætte vandråd,
  • Formandskommunen for de to vandoplandsstyregrupper, som Assens Kommune er medlem af også varetager sekretariatsbetjeningen af og leder møderne i vandrådet.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/16606

  Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller, at Takstblad 2020 og Budget 2020-2024 fra Assens Forsyning A/S, Affald og Genbrug godkendes.

  Beslutningstema

  Da affaldsområdet ikke er adskilt lovmæssigt i myndighed og drift, skal renovationstakster for 2020 og Budget 2020-2024 godkendes af Byrådet, før Assens Forsyning A/S, Affald og Genbrug kan opkræve dem hos borgere og virksomheder.

  Sagsfremstilling

  Assens Forsyning A/S, Affald og Genbrug har sendt deres takstblad for 2020 og Budget 2020-2024 til kommunal godkendelse.

   

  Private husstande

  Den samlede takst for en standard husstand i 2020 vil være på 2.735,00 kr., hvilket er en stigning på 119,00 kr. i forhold til 2019. Det skyldes pristalsregulering og en stigning på genbrugsordningen på grund af stigende restancer.

  Endvidere er administrationsbidraget steget med 8 %, som dækker over grundbidrag til FAKS, bidrag til Miljøstyrelsens databaser på affaldsområdet, ordningen for farligt affald, myndigheds arbejde og affaldskonsulent.

   

  Erhverv

  Stigningen på ca. 7 % på dagrenovationslignende affald skyldes dels samme forhold som for private og dels at takstforskelle mellem erhverv og privat er udlignet.

   

  Som følge af lovgivningsmæssige ændringer så er det kommunale administrationsbidrag for erhvervsaffald bortfaldet fra 1. januar 2019.

   

  De øvrige takststigninger skyldes pristalsregulering på 3 %.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse nr. 1753 om affaldsregulativer, -gebyrer og –aktører m.v. af 27. december 2018.

  § 15. Kommunalbestyrelsen skal i et gebyrblad fastsætte gebyrer for affaldsplanlægning, etablering, drift og administration af affaldsordninger, jf. lovens § 48, stk. 1, jf. dog lovens § 48, stk. 2. Gebyrbladet skal godkendes af kommunalbestyrelsen og offentliggøres på kommunens hjemmeside.

  Økonomi

  Affaldsområdet er brugerfinansieret.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 08-10-2019

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Takstblad 2020 og Budget 2020-2024 fra Assens Forsyning A/S, Affald og Genbrug godkendes.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 13/28479
 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  1. Orientering om klagenævnets stadfæstelse af § 3-afgørelse
  Assens Kommune traf den 19. december 2018 afgørelse om at arealer v. Magtenbølle 57 i Vissenbjerg er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Ejer (og inddragede rådgiver) påklagede kommunens afgørelse, da de mente, at arealet ikke burde være omfattet af § 3-beskyttelsen. Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæstede d. 1. september kommunens afgørelse (se bilag). Arealet er således i dag fortsat omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.
   

  2. Henvendelse fra Feriehusudlejernes Brancheforening
  Assens Kommune har modtaget en henvendelse fra Feriehusudlejernes Brancheforening, som anbefaler at udnytte de nye lovgivningsmæssige muligheder for at hæve grænsen for den private udlejning fra 70 dage til 100 dage pr. år.
   

  3. KL afholder klimapolitisk konference den 29. oktober 2019

  KL inviterer til politisk klimakonference den 29. oktober 2019. Konferencerne stiller skarpt på, hvem der har ansvaret for at gøre hvad, når vi skal beskytte vores værdier og anlæg mod klimahændelserne, samt hvordan vi skaffer midlerne til klimatilpasning. Grundlæggende er klimatilpasning et ansvar for den enkelte grundejer, men kommunerne kommer i forhold til borgerne ofte til at stå for skud. Dagen forventes indledt af ministeren og afsluttes med en ordførerdebat, hvor kommunernes ønsker kan blive omdrejningspunktet. Konference vil stille ind på udfordringer i forhold til aktørerne og forskellige løsningsmuligheder. Konferencen henvender sig til borgmestre, kommunalpolitikere, landspolitikere, kommunaldirektører, økonomidirektører m.fl.  

  Tilmelding senest den 21. oktober 2019.
   

  4. Invitations til småøernes kommunekonference

  Sammenslutningen af danske småøer afholder med ca. 4 års mellemrum en konference for de 19 kommuner, hvor de 27 småøer hører til. Formålet er at sætte fokus på småøerne og samarbejdet mellem ø og kommune. Borgmestre, kommunalpolitikere og embedsmænd fra kommuner med småøer, folketingspolitikere, samarbejdspartnere og selvfølgelig repræsentanter fra øerne inviteres til en dag med debat om liv og muligheder på småøerne. Konferencen fokuserer på færgedrift og bosætning. Se vedhæftede invitation og program for konferencen den 11. november 2019.

  Tilmelding senest den 18. oktober 2019.
   

  5. Landsplandirektiv 2019 for nye sommerhusområder i kystnærhedszonen er vedtaget

  Assens Kommune fik i december 2018 tildelt muligheden for at få 14 nye sommerhusgrunde. De 14 grunde blev på baggrund af politisk behandling i januar 2019, fordelt med 12 i Å og 2 ved Løgismose Camping. Forslaget til landsplandirektivet var derefter i høring fra marts - maj 2019.

  Den 23. september trådte bekendtgørelse om landsplandirektiv 2019 for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen i kraft, og de to ønskede områder ved Å og Løgismose er med.

  Landsplandirektivet udlægger dermed ca. 0,3 ha ved Løgismose Camping til sommerhusformål med op til 2 sommerhusgrunde og ca. 2,6 ha ved Å til sommerhusformål med op til 12 sommerhusgrunde.

  Bekendtgørelsens bestemmelser om udlæg og tilbageførsel af sommerhusområder og vilkår herfor har retsvirkning som kommuneplan. Det betyder, at områderne nu kan lokalplanlægges til nye sommerhusområder. Den mulighed gælder i op til 8 år fra bekendtgørelsens ikrafttræden. En ny lokalplan om overførsel til sommerhusområde skal derfor være endeligt vedtaget og offentliggjort inden denne frist.

  Kommunalbestyrelsen skal orientere de grundejere, hvis ejendomme er omfattet af bekendtgørelsen, og efter kommunalbestyrelsens nærmere vurdering foretage lokal offentliggørelse af bekendtgørelsen og oplyse om den forventede proces for planlægningen i kommunen. Administrationen igangsætter denne information og procesplanlægning.
   

  6. Assens udvalgt som pilotprojekt i Realdanias kampagne ”Byerne og det stigende havvand”

  Partnerskabet mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Realdania har udvalgt Assens Kommune som én af 7 kommuner i Danmark til at deltage i kampagnen ”Byerne og det stigende havvand”.

  Kommunen har fået 500.000 kr. i støtte til projektet ”Assens – Byen & Bæltet – Langtidsholdbar byudvikling i vandkanten” og bidrager selv med tilsvarende beløb.

  I projektet skal mulighederne for opbygning af et rekreativt klitlandskab på Assens Næs undersøges. Projektet understøtter den ydre sikringslinje, som politisk blev prioriteret ved den endelige vedtagelse af ”Klimasikringsplan for Assens” i 2018.  

  Kommunens deltagelse i pilotprojektet er første skridt mod et konkret projekt og første deletape i en langsigtede strategi for højvandsbeskyttelse af Assens by. Der ud over arbejder projektet videre med udviklingsplanens indsatsområde ”Det vilde bylandskab”, og ambitionen er at undersøge mulighederne for, via et klitlandskab at give området et landskabeligt og rekreativt løft der kan tænkes sammen med fritidsaktiviteter og turismepotentialet i området.
   

  7. Ansøgning fra Helnæs Fiskeriforening

  Helnæs Fiskeriforening har indsendt ansøgning om tilskud på kr. 177.000 til etablering af en bådebro ved fiskerhusene på Helnæs. Ansøgningen er vedlagt som bilag.
   

  8. Omlægning af græsrabatter til blomsterrabatter

  Entreprenørgården vil i den kommende tid, lave et forsøg med at forbedre biodiversiteten, til glæde for bier og insekter ved at omdanne græsrabatter til blomsterrabatter.

  Blomsterrabatterne vil samtidig også forskønne indfaldsvejen Sdr. Ringvej, som vil være prøvestrækningen i projektet – se bilag ”Sdr. Ringvej Blomsterrabat”.

  Omlægningen vil blive udført i november og december måned.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 08-10-2019

  Taget til efterretning.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 08-10-2019

  Intet.