icon-Politik

Politik

Referat

Tirsdag den 3. september 2019 kl. 09:00

Mødested: Mødelokale 2
Udvalg: Miljø Teknik og Plan
Medlemmer: Dan Gørtz, Leif Rothe Rasmussen, Flemming Risskov Jørgensen, Poul Poulsen, Lars Kristian Pedersen, Henrik Hansen, Lars Kolling
 • Sagsid.:

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-09-2019

  Dagsorden godkendt.

 • Sagsid.: 18/11087

  Indstilling

  Velfærdsdirektøren indstiller, at ny sundhedspolitik ”Fra MODVILJE til MOD & VILJE” for Assens Kommune samt indkomne høringssvar drøftes med henblik på, at indstille Sundhedspolitikken til Byrådets endelige godkendelse 18. september 2019.

  Beslutningstema

  Byrådet besluttede den 26. juni 2019, at sende ny sundhedspolitik ”Fra MODVILJE til MOD & VILJE” i offentlig høring. Assens Kommune har modtaget 21 høringssvar. Politik og høringssvar med administrationens forslag til ændringer fremlægges til drøftelse med henblik på, at Byrådet kan godkende Sundhedspolitikken 18. september 2019.

  Sagsfremstilling

  En ny sundhedspolitik ”Fra MODVILJE til MOD & VILJE” har været sendt i offentlig høring i perioden fra 27. juni og frem til 22. august 2019 - Bilag 1.

   

  Sundhedspolitikken skal understøtte Vision 2030 ”Med vilje og hjerte” og konkretisere de politiske ambitioner og mål for borgernes sundhed frem mod 2030. Byrådet ønsker at igangsætte en sundhedsbølge under mottoet: ”Fra MODVILJE til MOD & VILJE”, hvor alle aktører får mod og vilje til at tage ansvar for at fremme egen og andres sundhed, og hvor ulighed i sundhed reduceres via fællesskaber og særlig håndholdt indsats for dem, der har brug for det.

   

  Social og Sundhed og Uddannelse, Børn og Familie har i fælleskab arbejdet med den nye sundhedspolitik. Der er taget udgangspunkt i:

   

  • Vision 2030 ”Med vilje og hjerte”
  • Forpligtende aftaler som fx ”Sundhedsaftalen” og ”Røgfri Fremtid”
  • KL’s sundhedsudspil: ”Forebyggelse for fremtiden”
  • Anbefalinger fra 17.4 opgaveudvalget om sundhed
  • Ideer fra Mandag Morgens Folkemøde om sundhed
  • Input fra administrationen

   

  Sundhedspolitikken indeholder seks prioriterede pejlemærker, der skal sættes særligt fokus på frem mod 2030. De seks pejlemærker er i høj grad i overensstemmelse med KL’s sundhedsudspil: ”Forebyggelse for fremtiden”, der sætter stort fokus på forebyggelse og tidlig indsats blandt børn og unge.

   

  Der er modtaget 21 høringssvar: Alle indkomne høringssvar er vedlagt som Bilag 2 og 3.

  Bilag 4 indeholder en samlet oversigt over de indkomne høringssvar samt administrationens forslag til ændringer i høringsudkastet. Det generelle budskab i høringssvarene viser en stor tilslutning til sundhedspolitikkens fokus på forebyggelse og tidlig indsats samt en stor velvilje til at medvirke til implementering. Der er samtidig i flere af høringssvarene en opmærksomhed på, at indfrielse af politikkens høje ambitioner for borgernes fysiske og mentale sundhed kræver ressourcer og økonomisk prioritering.

   

  De konkrete indsatser og handlinger, der skal være med til at indfri ambitioner og effektmål i sundhedspolitikken besluttes i en fælles sundhedsstrategi: ”SÅDAN kommer vi fra MODVILJE til MOD & VILJE”. Sundhedsstrategien drøftes i alle fire fagudvalg samt økonomiudvalg og vedtages i umiddelbar forlængelse af sundhedspolitikken. Det er således de respektive udvalg, som beskriver og beslutter hvilke indsatser og handlinger, der skal indgå i strategien inden for resortområdet, samt fastlægger tidsplan.

   

  Økonomiudvalget har sideløbende med arbejdet med Sundhedspolitikken truffet beslutning om at indføre røgfri arbejdstid i Assens Kommune i løbet af 2020.

   

  Sundhedsudfordringen er et fælles ansvar og Assens Kommune kan ikke løse den alene. Vi har brug for, at alle aktører – kommune, borgere, virksomheder og foreninger samarbejder. Lokalrådene er dermed en vigtig aktør og medspiller i forhold til at implementere Sundhedspolitikken. Her findes en bred repræsentation af aktører, stort engagement, ildsjæle, kendskab til lokalområdet og adgang til et stort netværk. Uddannelse, Børn og Familie og Social og Sundhed har på møder henholdsvis den 12. og 13. august 2019 besluttet, at man i forbindelse med sundhedspolitikkens godkendelse vil invitere Lokalrådsformænd til et arrangement: ”Sunde lokalområder”, hvor også Folkeoplysningsudvalget/Foreninger og Landdistriktsrådet tænkes ind. Arrangementet planlægges først i november.

   

  Sagen behandles i alle stående udvalg.

  Økonomi

  Dele kan finansieres i eksisterende budgetramme ved omprioritering, andet kan tilgå budgetforhandlingerne til eventuel prioritering.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Beskæftigelse Erhverv og Kultur den 02-09-2019

  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur har drøftet ny sundhedspolitik ”Fra MODVILJE til MOD & VILJE” for Assens Kommune samt indkomne høringssvar og indstiller Sundhedspolitikken til Byrådets endelige godkendelse den 18. september 2019.

   

  Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 02-09-2019

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller sundhedspolitik ”Fra MODVILJE til MOD & VILJE” for Assens Kommune til Byrådets endelige godkendelse den 2. oktober 2019 idet udvalget ønsker, at der til pejle mærke 5 og 6 sættes mere ambitiøse mål samt, at pejlemærke 4 tilføjes at ”ingen børn og unge skal skades af alkohol og andre rusmidler”.

  Beslutning Social og Sundhed den 03-09-2019

  Social og Sundhed har drøftet den nye Sundhedspolitik ”Fra MODVILJE til MOD & VILJE samt indkomne høringssvar og indstiller til godkendelse i Byrådet det 2. oktober 2019. - Med bemærkning om,
   

  -         at udvalget ønsker, at pejlemærke 4 tilføjes at ”ingen børn og unge skal skades af alkohol og andre rusmidler”

  -         at hvor Assens Kommunes niveau i dag ligger bedre end de i Sundhedsaftalen nævnte effektmål skal Assens Kommunes højere niveau fastholdes som effektmål.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-09-2019

  Miljø, Teknik og Plan drøftede ny sundhedspolitik ”Fra MODVILJE til MOD & VILJE” for Assens Kommune samt indkomne høringssvar og indstiller Sundhedspolitikken til Byrådets endelige godkendelse 18. september 2019.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/15841

  Indstilling

  Velfærdsdirektøren indstiller, at Sundhedsstrategien ”Sådan kommer vi fra MODVILJE til MOD & VILJE med tilknyttet Handlingsplan drøftes.

  Beslutningstema

  Sundhedspolitikken fra MODVILJE til MOD & VILJE behandles på baggrund af indkomne høringssvar af alle fagudvalg og økonomiudvalg i september med henblik på endelig godkendelse i Byrådet den 18. september 2019.

   

  De konkrete indsatser og handlinger, der skal være med til at indfri ambitioner og effektmål i sundhedspolitikken besluttes i en fælles sundhedsstrategi: ”SÅDAN kommer vi fra MODVILJE til MOD & VILJE”. Sundhedsstrategien skal besluttes i umiddelbar forlængelse af sundhedspolitikkens vedtagelse.

  Sagsfremstilling

  Den tværgående Sundhedspolitik ”Fra MODVILJE til MOD & VILJE”, som endelig vedtages af Byrådet den 18. september 2019 indeholder seks pejlemærker. For hvert pejlemærke fastlægger politikken Byrådets ambitioner og effektmål for borgernes sundhed.  

   

  De konkrete indsatser og handlinger, der skal være med til at indfri ambitioner og effektmål i sundhedspolitikken besluttes i en fælles sundhedsstrategi: ”SÅDAN kommer vi fra MODVILJE til MOD & VILJE”.

   

  Sundhedsstrategien drøftes og besluttes i de respektive udvalg med henblik på udvikling af indsatser, og vedtages i umiddelbar forlængelse af sundhedspolitikken. Det er alle de fire fagudvalg samt økonomiudvalget, som beskriver og beslutter hvilke indsatser og handlinger, der skal indgå i strategien inden for resortområdet samt fastlægger tidsplan. Til strategien tilknyttes en Handlingsplan, som adresserer det administrative ansvar for de konkrete indsatser.

   

  Idekatalog til Sundhedsstrategien er drøftet i alle fire fagudvalg og økonomiudvalg på junimøder og efterfølgende igen i Uddannelse, Børn og Familie og Social og Sundhed den 12. og 13. august 2019. På baggrund af disse drøftelser er der udarbejdet et forslag til sundhedsstrategien: ”SÅDAN kommer vi fra MODVILJE til MOD & VILJE” samt et forslag til en tilknyttet Handlingsplan - vedlagt som bilag.

  Derudover er 17.4 udvalgets anbefalinger, som blev afleveret til Byrådet den 27. marts 2019 vedlagt som bilag. Disse dokumenter kan udvalgene arbejde videre med at færdiggøre frem mod godkendelse af en fælles strategi på oktober møderne.

   

  Konsulent Marianne Bjerre vil deltage på udvalgsmøderne.

  Økonomi

  Dele kan finansieres i eksisterende budgetramme ved omprioritering, andet kan tilgå budgetforhandlingerne til eventuel prioritering.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Beskæftigelse Erhverv og Kultur den 02-09-2019

  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur har drøftet Sundhedsstrategien ”Sådan kommer vi fra MODVILJE til MOD & VILJE med tilknyttet Handlingsplan, og taget denne til efterretning med bemærkning om at

  -         ”røgfri skole” fremrykkes fra 2021.

  -         # 13 – at medarbejdere med direkte borgerkontakt uddannes bredere end alene at vejlede om alkoholvaner.

  -         # 7 – udvalget ønsker en bredere personkreds til frivilligt arbejde og fritidsjob end alene de unge.

  -         # 13 – udvalget ønsker at indsatser til børn og unge i familier med alkoholvaner udvides med ”rusmidler”.

   

  Beslutning Social og Sundhed den 03-09-2019

  Social og Sundhed har drøftet Sundhedsstrategien ”Sådan kommer vi fra MODVILJE til MOD & VILJE”. Strategien drøftes igen på udvalgets møde i oktober.
   

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-09-2019

  Miljø, Teknik og Plan godkender Sundhedsstrategien ”Sådan kommer vi fra MODVILJE til MOD & VILJE. Den tilknyttede Handlingsplan blev drøftet og drøftes igen på et kommende møde i Miljø, Teknik og Plan.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/14870

  Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller, at udvalget godkender forslaget til proces for det fortsatte arbejde med at placere dagligvarebutikker i Assens bymidte.

  Beslutningstema

  Muligheden for placering af en ny dagligvarebutik i Assens by har været drøftet af flere omgange. Der skal tages stilling til proces for det videre forløb.

  Sagsfremstilling

  Der har gennem de sidste par år været forskellige henvendelser omkring placering af nye dagligvarebutikker i Assens by. Der har været behandlet konkrete henvendelser omkring muligheder for dagligvarebutik på hhv. Faaborgvej 16, Østergade 75-81, Møllevej 2-6 og Søndre Ringvej 12.

   

  På den baggrund havde udvalget i august en temadrøftelse om, hvilke muligheder der er for placering af dagligvarebutikker i Assens bymidte. Administrationen anbefaler, at markedets ønsker og behov undersøges nærmere med henblik på en yderligere kvalificering af mulige placeringer for dagligvarebutikker i Assens bymidte (som afgrænset i kommuneplanen), idet det ønskes at styrke bylivet i bymidten og fastholde synergien mellem udvalgs- og dagligvarehandel.

   

  Markedsdialogen vil blive gennemført hen over efteråret og vil blive præsenteret på et temamøde.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-09-2019

  Miljø, Teknik og Plan godkender forslaget til proces for det fortsatte arbejde med at placere dagligvarebutikker i Assens bymidte.

   

 • Sagsid.: 19/6646
 • Sagsid.: 19/6263
 • Sagsid.: 19/15851

  Indstilling

  Kommunaldireltøren indstiller, at der træffes afgørelse om, at der meddeles miljøvurderingspligt for ændring af projekt for Assens Renseanlæg.

  Beslutningstema

  Afgørelse om miljøvurderingspligt.

  Sagsfremstilling

  Assens Forsyning (AF) har den 28. juni 2019 (med supplerende teknisk notat den 13. august 2019) sendt ansøgning om ændring af overdækningen af procestankene på det ny renseanlæg.

   

  I forbindelse med myndighedsbehandlingen af det nye renseanlæg i 2017-18 planlagde AF at overdække alle procestankene på nær efterklaringstankene (sidste proces/henstand inden udledning), samt at rense den luft, der udsuges fra de overdækkede tanke inden udledning via et 20 m højt afkast. Overdækning af procestanke indgik derfor i grundlaget for den VVM-tilladelse, der blev meddelt i 2018.

   

  AF har nu søgt om tilladelse til at ændre projektet så beluftningstankene, hvor organiske stof i spildevandet omsættes ved hjælp af bakterier mv. ved hjælp af tilført luft/ilt og omrøring, ikke overdækkes. Fra disse tanke er der en vis lugtemission, skumdannelse og der opstår vanddråber, der kan være smittebærende. De tanke, hvor det organiske stof omsættes uden tilførsel af ilt/luft og som er den største lugtkilde på selve renseanlægget, vil fortsat være overdækket. Samtidig søges der om, at afkastet fra den rensede luft fra biogasanlægget og gasmotorerne øges fra 20 m til 35 m.

   

  Sådanne ændringer skal vurderes i forhold til VVM-tilladelsen, da der skal laves et tillæg/ny vurdering, hvis det ikke kan udelukkes at ændringerne kan medføre øgede/ændrede miljøpåvirkninger i omgivelserne i forhold til den eksisterende VVM-tilladelse.

   

  Ændringen vil medføre øget lugtemission fra anlægget, da luften fra beluftningstankene ikke længere renses inden udledningen og at den vil blive udledt lige over tankene og ikke gennem et 20 m højt afkast. Ændringen kan også have betydning for eventuelle smittespredning gennem vanddråber fra det beluftningstankene.

   

  Administrationen har gennemgået ansøgningen i forhold til VVM-redegørelsen og VVM-tilladelsen og til den VVM-ansøgning, der lå til grund herfor og vurderingen er det især pga. ovennævnte punkter ikke kan udelukkes, at de ansøgte projektændringer vil kunne medføre øgede/ændrede miljøpåvirkninger især i form af lugt og luftbåren påvirkning/smittespredning i omgivelserne, der kan være skadelige og væsentlige. 

   

  Hvis udvalget følger indstillingen, vil der ske en efterfølgende høring af berørte myndigheder, primært styrelsen for patientsikkerhed, inden en endelig afgørelse om miljøvurderingspligt meddeles.

   

  Assens Forsyning har desuden søgt om dispensation fra lokalplanen for området (LP 1.2-8).  Stillingtagen til en evt. dispensation vil blive forelagt politisk, når miljøkonsekvensvurderingen er gennemført.

   

  Administrationen indstiller derfor, at der træffes afgørelse om, at der meddeles miljøvurderingspligt for ændring af projekt for Assens Renseanlæg - se udkast i bilag.

  Udkastet har været i høring hos Assens Forsyning, deres bemærkninger til udkastet er vedlagt som bilag

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-09-2019

  Miljø, Teknik og Plan tilkendegiver, at de ønsker at fastholde det oprindelige projekt og det beskyttelsesniveau, der var indarbejdet i dette.

  Ønsker Assens Forsyning at fastholde ansøgningen godkender Miljø, Teknik og Plan,

  at der træffes afgørelse om, at der meddeles miljøvurderingspligt for ændring af projektet for Assens Renseanlæg.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/25772

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at ejendomsstrategien for Assens Kommune vedtages.

  Beslutningstema

  På baggrund af budgetaftalen for 2019, og aftaleparternes ønske om strategisk optimering af ejendomsområdet, har den nedsatte politiske styregruppe for projektet udarbejdet en ejendomsstrategi for Assens Kommune. Ejendomsstrategien forelægges alle fagudvalg, idet kompetencen for de kommunale bygninger er delt mellem de respektive fagudvalg.

  Sagsfremstilling

  Med afsæt i budgetaftalen for 2019 har en politiske styregruppe, bestående af de fem udvalgsformænd, arbejdet med at udvikle en egentlig ejendomsstrategi.

   

  Overordnet beskriver Ejendomsstrategien kommunens målsætninger og pejlemærker for de kommunale ejendomme og arbejdet med disse. Ejendomsstrategien tager udgangspunkt i, at ejendommene skal understøtte kerneopgaverne.

   

  Ejendomsstrategien fokuserer på fem særskilte områder, som er omdrejningspunktet for at sikre en fremtidig drift af området, som både er effektiv og lever op til kommunens ønsker til kvalitet og lokal forankring.

   

  De fem fokusområder, samt de udvalgte målsætninger for de enkelte områder:

   

  1. Arealoptimering:

  -          Færre kvadratmeter

  -          Mere intensiv udnyttelse af ejendommene

  -          Reduktion af eksterne lejemål

  2. Gennemsigtighed, prioritering og effektiv drift:

  -          Teknisk service på alle ejendomme

  -          Udnyttelse af stordriftsfordele

  -          Ensartet serviceniveau

  -          Prioritering af kritiske vedligeholdelsesopgaver

  3. Ejendommenes funktionalitet og kvalitet til støtte for kerneydelsen:

  -          Forbedret vedligeholdelsesstand

  -          Funktionalitet og æstetik

  -          Hensyn til særlige ejendomme

  4. Klima, miljø og energioptimering:

  -          Energioptimering

  -          Miljø- og klimarigtigt byggeri

  -          Fremme af bæredygtighed og cirkulær økonomi

  5. Lokalefællesskaber for foreninger og borgere:

  -          Flere ejendomme med adgang for flere borgergrupper

  -          Understøtte samhørighed blandt forskellige borgergrupper.

   

  Ejendomsstrategien skal fungere som et styringsdokument, der i sammenspil med Assens Kommunes styrelsesvedtægt danner udgangspunkt for ansvars- og opgavefordelingen på ejendomsområdet.

   

  Ejendomsstrategien vil blive udmøntet i étårige handleplaner, der beskriver de konkrete handlinger, der forventes i det respektive år for at nå de overordnede målsætninger inden for de fem fokusområder.

  Økonomi

  Vedtagelse af ejendomsstrategien har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-09-2019

  Miljø, Teknik og Plan godkender ejendomsstrategien for Assens Kommune.

   

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  1. Status over sommerens shelterreservationer
   Siden juli har det været muligt at reservere overnatninger i kommunens sheltere.
   Pr. 15. august har de i alt 9 sheltere været reserveret i alt 162 nætter.
   Der har hverken været klager eller ros over reservationsmuligheden i perioden.
  2. Orientering om Social- og Indenrigsministeriets afgørelse
   Assens Kommune fik den 2. juli 2019 påklaget Ankestyrelsens afgørelse af 27. juni 2019 (orienteringspunkt Miljø, Teknik og Plan den 3. august 2019).
   En nabo til Ebberup Rideklub var påklager. Social- og Indenrigsministeriet traf afgørelse den 16. august 2019, at de ikke finder grundlag for at tage sagen op. Dermed er klagen afvist.
  3. Henvendelse fra Horesta
   Assens Kommune har modtaget en henvendelse fra Horesta, som advarer mod at udnytte nye lovgivningsmæssige muligheder for at hæve grænsen for den private udlejning fra 70 dage til 100 dage pr. år.
  4. Torø Huse
   Bylauget i Torø Huse har henvendt sig til Assens Kommune med et ønske om at ændre bynavnet til Thorøhuse. Der vil blive forelagt en sag til politisk behandling senere på året med henblik på stillingtagen til, om der skal udarbejdes en ansøgning til Stednavneudvalget.
  5. Orientering om stadfæstelse af kommunens afgørelse vedr. offentlig adgang
   Assens Kommune afgjorde med påbud (naturbeskyttelsesloven) den 7. september 2018, at lodsejer skulle fjerne grenstak og skiltning over markvej v. Stationsvej i Flemløse, da det hindrede offentlighedens adgang. Lodsejer påklagede efterfølgende kommunens afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Den 5. august 2019 stadfæstede klagenævnet Assens Kommunes afgørelse, om at ejer skal fjerne hindringerne. Assens Kommune skal samtidig fastsætte ny frist for påbuddets efterkommelse.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-09-2019

  Orientering taget til efterretning.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-09-2019

  Intet.