icon-Politik

Politik

Referat

Tirsdag den 13. august 2019 kl. 09:00

Mødested: Mødelokale 1
Udvalg: Miljø Teknik og Plan
Medlemmer: Dan Gørtz, Leif Rothe Rasmussen, Flemming Risskov Jørgensen, Poul Poulsen, Lars Kristian Pedersen, Henrik Hansen, Lars Kolling
 • Sagsid.:

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 13-08-2019

  Dagsorden godkendt.

 • Sagsid.: 17/23989

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at Strategihuset inkl. indholdsbeskrivelser tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Foranlediget af den seneste tids arbejde med Strategihuset, samt i forbindelse med drøftelser om indholdet i kommende politikker er der udarbejdet en skematisk oversigt, der beskriver indholdet i Strategihusets forskellige bygningsdele.

  Heri er kompetencefordelingen mellem hhv. Byråd og udvalg, samt mellem Byråd/udvalg og administrationen også tydeliggjort (bilag 1). Beskrivelserne er desuden indsat i den grafiske fremstilling af Strategihuset (bilag 2), der fremadrettet benyttes af alle udvalg. Sagen forelægges til udvalgets orientering.

  Sagsfremstilling

  Strategihuset har til hensigt at skabe overblik over udvalgenes vigtigste politikker, både tværgående og fagspecifikke, deres sammenhæng til Byrådets fælles vision samt udvalgets løbende understøttende beslutninger. Derudover har Strategihuset til formål at skabe en fælles strategisk arbejdsmetode og sprog blandt politikere og administration.

   

  Hensigten med tilføjelsen af beskrivelserne til det eksisterende strategihus er at skabe en ensartet forståelse af de forskellige niveauer, herunder indholdet i eksempelvis politikker, strategier m.v. Derudover bidrager beskrivelserne med at tydeliggøre, hvem der har beslutningskompetencen inden for hvert af niveauerne.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 13-08-2019

  Miljø, Teknik og Plan tager Strategihuset inkl. indholdsbeskrivelser til efterretning.

  Bilag

 • Sagsid.: 17/23989

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller:

  • at Strategihuset endelig justeres.
  • at udvalget, som led i forberedelserne til kommende temamøde om Vision 2030, drøfter udvalgets politikker, herunder særlige opmærksomhedspunkter.

  Beslutningstema

  I forlængelse af forudgående sag vedr. det opdaterede strategihus og som led i

  forberedelserne til temamøde vedr. Vision 2030 udarbejdes det endelig overblik over udvalgets strategihus, ligesom særlige opmærksomhedspunkter vedr. de enkelte politikker drøftes.

  Sagsfremstilling

  Justeret strategihus

  På baggrund af forudgående sag, hvor skillelinjerne mellem særligt politik og strategi er tydeliggjort, justeres udvalgets Strategihus. Strategihuset skal derfor indeholde de vedtagne politikker inden for udvalgets område, ligesom politikker, hvor udviklingsprocessen er igangsat kan tilføjes i overblikket. I oversigten noteres også kommende politikker, såfremt dette er besluttet.

   

  Forberedelse til Byrådstemamøde

  På et kommende Byrådstemamøde vedr. Vision 2030 vil Byrådets politikker vil være et af omdrejningspunkterne. Særligt vil der her være fokus på at skabe kendskab og viden om, hvor der er behov for en tværgående og fælles indsats ift. de enkelte politikker, hvis målene skal nås. På den baggrund bedes udvalget, som led i deres egne forberedelser, drøfte særlige opmærksomhedspunkter i forhold til udvalgets politikker.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 13-08-2019

  Miljø, Teknik og Plan godkender, at strategihuset justeres, så det på udvalgets områder indeholder to politikker på vej:

  • Natur- og friluftspolitik.
  • Miljø- og klimapolitik.

   

  Derudover forventes udarbejdet strategier vedrørende:

  • Kollektiv Trafik.
  • Ejendomsområdet.
  • Infrastruktur.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/2232

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at:

  Et areal på 5 m2 med tilhørende rettigheder eksproprieres midlertidigt til fordel for etablering af regn- og spildevandsanlæg, samt pålæg af servitutbestemmelser for ledningsareal på matr. nr.  48g Tommerup By, Tommerup jf. bilag for en pris svarende til det fremsatte forligstilbud, jf bilag 1.

  Beslutningstema

  Med baggrund i Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2018–2027 besluttede Byrådet den 27. februar 2019 og senest genbehandlet d. 27. marts 2019 at igangsætte ekspropriationsprocessen vedrørende erhvervelse af de nødvendig arealer til anlæg af regn- og spildevandsledninger med tilhørende brønde jf. ekspropriationsplanen (bilag 4) samt efterfølgende at tinglyse en servitut om spildevandsanlæg på de berørte ejendomme.

  Byrådet skal træffe endelig beslutning om, hvorvidt de nødvendige arealer og rettigheder til etablering af regn- og spildevandsanlæg skal erhverves ved ekspropriation.

  Sagsfremstilling

  For at opnå rådighedsretten til at have regn- og spildevandsledninger liggende på private grund har Assens Forsyning A/S gennem lang tid forsøgt at indgå frivillige aftaler med berørte lodsejere i Tommerup i forbindelse med realisering af første etape af Regnvandsplan for Tommerup. På nær to lodsejere, er der indgået frivillige aftaler med alle berørte lodsejere.  

   

  Da det ikke lykkedes at indgå en frivillig aftale med de sidste to lodsejere, blev der den 17. juni 2019 afholdt åstedsforretning. Dan Gørtz deltog i åstedsforretningen som udpeget repræsentant for Byrådet.

   

  På åstedsforretningen blev der også fremlagt et forligstilbud om erstatning. Lodsejerne havde mulighed for både at acceptere forligstilbuddet og/eller igangsætning af anlægsarbejdet. Efter åstedsforretningen har den ene lodsejerejer accepteret forligstilbud om erstatning samt at anlægsarbejdet igangsættes Den sidste lodsejer har ikke accepteret forligstilbuddet og igangsætning af anlægsarbejdet.

   

  Hvis Byrådet træffer endelig beslutning om ekspropriation til fordel for spildevandsanlæg på matr. nr. 48g Tommerup By, Tommerup, og lodsejeren ikke accepterer erstatningstilbuddet, vil erstatningsspørgsmålet blive indbragt for taksationsmyndighederne (se bilag 2).

   

  Byrådets ekspropriationsbeslutning kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, hvilket vil have opsættende virkning for gennemførelse af anlægsprojektet indtil klagen er afgjort. Hvis ekspropriationsbeslutningen ikke påklages, kan anlægsarbejdet gennemføres også selvom erstatningsspørgsmålet ikke er afgjort endnu (se bilag 2).

  Lovgrundlag

  Miljøbeskyttelsesloven (LBK nr. 241 af 13. marts 2019).

  Vejlovens kapitel 10 (LOV nr. 1520 af 27. december 2014).

  Økonomi

  Der er ingen økonomiske konsekvenser for kommunen, da der er tale om ekspropriation til fordel for spildevandsanlæg og erstatningen afholdes således af Assens Spildevand A/S.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 13-08-2019

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at:

  Et arbejdsareal på ca. 15 m2 og et servitutareal på 10 m2 med tilhørende rettigheder eksproprieres midlertidigt til fordel for etablering af regn- og spildevandsanlæg samt pålæg af servitutbestemmelser for ledningsareal på matr. nr.  48g Tommerup By, Tommerup jf. bilag for en pris svarende til det fremsatte forligstilbud, jf. bilag 1.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/11490

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at Forslag til Regnvandsplan for Tommerup Stationsby sendes i 8 ugers offentlig høring.

  Beslutningstema

  I kommunens klimatilpasningsplan fra 2014 er udpeget fire indsatsområder i Tommerup Stationsby, hvoraf de to er udpeget med høj prioritet pga. risiko for oversvømmelse af boliger. Siden har der bl.a. i 2016 været oversvømmelseshændelser i byen ved skybrud, og det er konstateret, at der er behov for at sanere regnvandssystemet i byen. Der er derfor udarbejdet et forslag til helhedsplan for regnvandshåndtering i Tommerup Stationsby i samarbejde med Assens Forsyning A/S – en regnvandsplan.

  Sagsfremstilling

  Regnvandsplanen for Tommerup Stationsby er udarbejdet for at gøre Tommerup Stationsby mere robust overfor fremtidige regnhændelser og samtidig bidrage til at gøre byen endnu mere attraktiv som bosætningsby. Planens tiltag reducerer konsekvenser af oversvømmelser ved at håndtere hele vandkredsløbet på én gang. Samtidig bruges vandet og klimatilpasningsløsningerne til at skabe merværdi i form af bynære rekreative arealer, attraktive byrum, mere biodiversitet samt bedre natur og vandmiljø.

   

  Forslag til Regnvandsplan for Tommerup Stationsby ses på www.assens.dk/regnvandsplan.

   

  Regnvandsplan inddeler Tommerup Stationsby i fem delområder, hvor der til hvert delområde er beskrevet tiltag, som skal gennemføres, for at sikre overholdelse af serviceniveauet for regnvand på terræn samt tiltag til yderligere klimatilpasning af byen og boligområder. Der er for hvert delområde foreslået principper, som kan benyttes til regnvandshåndteringen.

   

  I planen er der lagt op til at minimere brugen af de traditionelle løsninger – dvs. anlæg af større rør. I stedet er der fokus på fælles løsninger mellem kommune og forsyningsselskab, som kan løse flere udfordringer i området på én gang, og som giver merværdi for byen.

   

  Planen indeholder en samfundsøkonomisk analyse, som viser, at de sparede skadesomkostninger over 100 år er ca. 130 mio. kr., og omkostningerne til planens tiltag er ca. 60 mio. kr. Den samlede samfundsøkonomiske gevinst er således ca. 70 mio. kr.

   

  Regnvandsplanen forholder sig også til FN’s verdensmål og bidrager til at opnå bl.a. Mål nr. 6 (Rent vand og sanitet), Mål nr. 11 (Bæredygtige byer og lokalsamfund), Mål nr. 13 (Klimaindsats) og Mål nr. 15 (Livet på land).

   

  I forbindelse med udarbejdelse af planforslaget har der været afholdt to dialogmøder med borgere og Tommeruppernes Lokalråd med henblik på at få input til udformningen af området øst for byen, hvor et af tiltagene i planen er etablering af et stort område til regnvandshåndtering (kaldet ”Tallerupsøerne”). Det bemærkes desuden, at regnvandsplanen er udarbejdet med øje for de strategiske mål i Udviklingsplan for Tommerup og Tommerup Stationsby fra 2017.

  Lovgrundlag

  Der er tale om en helhedsplan for regnvandshåndtering, som ikke er lovpligtig. Planen bidrager til at opfylde en række mål i andre planer, herunder statens vandområdeplaner og kommunens klimatilpasningsplan.

  Økonomi

  Størstedelen af regnvandsplanens tiltag finansieres af Assens Forsyning A/S, som skal sikre overholdelse af serviceniveau for regnvand på terræn. Planens tiltag for klimatilpasning ved ekstremregn skal finansieres på anden vis af Assens Kommune eller private lodsejere. Finansieringen af disse vil blive behandlet særskilt i takt med gennemførelse af tiltagene.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 13-08-2019

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Forslag til Regnvandsplan for Tommerup Stationsby sendes i 8 ugers offentlig høring.

   

 • Sagsid.: 19/10117

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller,

  1. at forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 for et område til regnvandsbassiner og energianlæg øst for Tommerup St. offentliggøres i 8 uger, og
  2. at det besluttes om forsyningsanlæg i form af varmepumpeanlæg og energioptagere skal indgå i de anvendelser, som kommuneplantillægget muliggør.

  Beslutningstema

  Tillægget til kommuneplanen udlægger et nyt rammeområde 3.1.T.4 til regnvands- og klimaanlæg, landskabstekniske anlæg samt et forsyningsanlæg i form af varmepumpeanlæg og energioptagere.

  Sagsfremstilling

  Assens Kommune har i samarbejde med Assens Spildevand A/S udarbejdet en helhedsplan for håndtering af regnvand i Tommerup Stationsby.

   

  Beregninger af risikoen for oversvømmelser og konstaterede oversvømmelser i byen viser, at det er nødvendigt for Assens Spildevand A/S at etablerer bassiner (”Tallerupsøerne”) til regnvand øst for Tommerup Stationsby.

   

  Med bassinerne kan regnvand fra store regnskyl (5-års regnskyl) ledes uden om byen og, vandet kan forsinkes inden det ledes til Brende Å vest for byen.

   

  Der er i juni 2019 gennemført en foroffentlighed. De modtagne høringssvar er refereret i de to vedlagte notater.

   

  Ifølge Tommeruppernes Lokalråd bør anlægget til varmepumper og energioptagere placeres sammen med solfangeranlægget ved Tommerup.

   

  Tommerup Sts Varmeforsyning oplyser, at placeringen ved Tommerup St. vil være den økonomisk mest fordelagtige løsning. Det er desuden vigtigt for varmeforsyningen hurtigst muligt at kunne omstille varmeproduktionen for at forebygge prisstigninger.

   

  Beregninger udarbejdet af varmeforsyningens rådgivere viser, at samfundsøkonomisk er den alternative placering ved Tommerup ringere end placeringen øst for Tommerup St.. Alternativets samfundsøkonomi er desuden skrøbelig ved en følsomhedsberegning.

   

  Varmeforsyningens rådgiver har desuden lavet en selskabsøkonomisk beregning for den alternative placering ved Tommerup. Den selskabsøkonomisk beregning, at det akkumulerede likviditetsoverskud over 20 år er 11 % mindre i forhold til placeringen ved Tommerup St.. Selskabsøkonomiske besparelser føres over til varmeprisen for forbrugerne.

   

  Afhængigt af byrådets beslutning offentliggøres der eventuelt et forslag til lokalplan 3.1-13, der fastlægger bestemmelser for området til varmepumpeanlæg og energioptagere.

   

  Den ændrede anvendelse af rammeområdet antages ikke at få væsentligt indvirkning på miljøet. Kommuneplantillægget er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering.

  Lovgrundlag

  Lov om Planlægning

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 13-08-2019

  Miljø, Teknik og Plan indstiller,

  1. At forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 for et område til regnvandsbassiner og energianlæg øst for Tommerup St. offentliggøres i 8 uger, og
  2. at forsyningsanlæg i form af varmepumpeanlæg og energioptagere indgår i de anvendelser, som kommuneplantillægget muliggør.


  Et mindretal bestående af Leif Rothe Rasmussen (A) og Henrik Hansen (A) tager forbehold for den valgte placering.

  Bilag

 • Sagsid.: 18/29904

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at forslag til lokalplan 3.1-13 Varmepumpe- og energioptageanlæg øst for Tommerup St. besluttes vedtaget til fremlæggelse i offentlig høring i 8 uger.

  Beslutningstema

  Forslag til lokalplan3.1-13 er udarbejdet, for at muliggøre etableringen af et varmepumpe- og energioptageanlæg.

   

  Vedtagelsen af forslaget til lokalplan 3.1-13 forudsætter, at kommuneplan tillæg nr. 9 muliggør, at området kan anvendes til varmepumpeanlæg og energioptager.

   

  Arealet bruges i dag til landbrugsdrift. Lokalplanen er bl.a. udarbejdet for at fremme en landskabelig indpasning af anlægget.

  Sagsfremstilling

  Miljø, Teknik og Plan besluttede på deres møde den 3 juni 2019 igangsætning af en lokalplan for området.

   

  Varmepumpeanlægget kan producere billigere varme samt producere en større andel vedvarende energi med reduceret CO2 – udledning.

   

  Lokalplanområdet ligger tæt på den Vestfynske jernbane, i kanten af et område der fremadrettet forventes anvendt til regnvandsbassiner.

   

  Tommerup St. Varmeforsynings projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven vedrørende varmepumpeanlægget, har været sendt i høring hos Dansk Gas Distribution og Tommerup By Fjernvarme. Der var ikke modtaget høringssvar eller indsigelser mod projektforslaget ved høringsfristens udløb. Tommerup St. Varmeforsynings projektforslag forudsættes vedtaget når lokalplanen er endeligt godkendt.

   

  Høringsperioden for lokalplanen er fastsat til 8 uger. Ansøger ønsker en hurtig sagsbehandling, da de tilskudsordninger som opførelsen af et varmepumpe- og energioptageranlæg udløser kræver en byggestart før udgangen af 2019.

   

  Der er udarbejdet en miljørapport som en del af miljøvurderingen af lokalplanen.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og visse projekter.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 13-08-2019

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at forslag til lokalplan 3.1-13 Varmepumpe- og energioptageanlæg øst for Tommerup St. besluttes vedtaget til fremlæggelse i offentlig høring i 8 uger.


  Et mindretal bestående af Leif Rothe Rasmussen (A) og Henrik Hansen (A) tager forbehold for den valgte placering.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/22437

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at planlægningen for 16 boliger på Møllevej 6 i Haarby, herunder indkaldelse af idéer og forslag til kommuneplantillægget, igangsættes under forudsætning af:

   

  • At det eksisterende 4-længede gårdanlæg bevares som beskrevet i sagsfremstillingen.
  • At bebyggelse, der ikke er en del af det 4-længede gårdanlæg, opføres med en materialitet, en ydre fremtræden og en arkitektur, der er ens.

  Beslutningstema

  Der er et ønske om at opføre boliger på ejendommen Møllevej 6 i Haarby. Ejendommen er en del af et i Kommuneplan 2017 udpeget kulturmiljø. Skal projektet gennemføres i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer, forudsætter det en bevaring af ejendommens eksisterende bebyggelse som et 4-længet anlæg. Projektet forudsætter udarbejdelse af et kommuneplantillæg og en lokalplan.

  Sagsfremstilling

  Ejendommen Møllevej 6 i Haarby ønskes udviklet med 16 nye boliger, hvoraf de to er placeret i hovedhuset på det eksisterende 4-længede gårdanlæg. De resterende 14 boliger opføres i 3 forskellige størrelser i et moderne formsprog med asymmetriske tage. To af længerne i gårdanlægget ønskes pga. den samlede projektøkonomi revet ned og den sidste indrettet med fællesrum og depoter. Se bilaget ”Projektforslag”.

   

  Ejendommen ligger i landzone og er ikke omfattet af en kommuneplanramme. Der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg med forudgående foroffentlighed foruden en lokalplan. Ejendommen ligger i det i Kommuneplan 2017 udpegede bevaringsværdige kulturmiljø Haarby Landsby, hvis bærende værdier bl.a. er de bevarede dele af landsbystrukturen med gader, gyder og smøger og landsbybebyggelsen, herunder 10 bevarede gårde. Møllevej 6 er én af de bevarede gårde. En lokalplan, der muliggør nedrivning af to af gårdens 4 længer vil ikke være i overensstemmelse med retningslinje 6.4.1 i kommuneplanen. Ifølge denne må de bærende bevaringsværdier ikke tilsidesættes. Se bilaget ”Vurdering af projektet”.

   

  Projektet imødekommer et behov for lejeboliger i Haarby, og projektet vil kunne gennemføres i overensstemmelse med kommuneplanen, såfremt gårdanlægget bevares som et 4-længet anlæg. Det betyder, at ud over den sydlige længe skal også den østlige bevares. Det vil dog være muligt at erstatte den vestlige længe med en ny bygning til boliger, da den ikke i sig selv rummer store bygningsværdier. En ny længe vil dog skulle forholde sig til gårdanlægget i proportioner og ydre fremtræden. Al øvrig ny bebyggelse anbefales opført med en materialitet, en ydre fremtræden og en arkitektur, der er ens. Herved vil den 4-længede gård stå som et historisk element med en fortsat tilknytning til landsbymiljøet, og den nye moderne bebyggelse som et nyt moderne lag, der lægges ned over.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 13-08-2019

  Miljø, Teknik og Plan godkender planlægningen for 16 boliger på Møllevej 6 i Haarby, herunder indkaldelse af idéer og forslag til kommuneplantillægget, igangsættes under forudsætning af:

   

  • At det eksisterende 4-længede gårdanlæg bevares som beskrevet i sagsfremstillingen.
  • At bebyggelse, der ikke er en del af det 4-længede gårdanlæg, opføres med en materialitet, en ydre fremtræden og en arkitektur, der er ens.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/12374

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at planlægningen for et nyt boligområde ved Ørsbjergvej/Assensvej i Aarup, herunder indkaldelse af idéer og forslag til kommuneplantillægget, igangsættes.

  Beslutningstema

  Byrådet har i Budget 2019-2022 prioriteret midler til en kommunal udstykning ved Ørsbjergvej/Assens. Tilvejebringelsen af en kommunal udstykning forudsætter udarbejdelse af et kommuneplantillæg samt en lokalplan.

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog i december 2018 Byvækstplan Aarup Syd. Byvækstplanen viser, hvordan der kan udstykkes op til 350 boliger som en blanding af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse i den sydlige del af Aarup, herunder at der kan udstykkes et område ved Ørsbjergvej/Assensvej. Som en udmøntning af Budget 2019 og for at understøtte Vision 2030 om attraktive byggegrunde ønskes planlægningen for en kommunal udstykning i det område igangsat.

   

  I Kommuneplan 2017 er området omfattet af kommuneplanramme 2.1.B.5 udlagt til boligområde med åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. Grænsende op til er mod vest og syd udlagt et rammeområde 2.1.L.1 til landområde mellem Aarup og Skydebjerg. Dette område skal friholdes for bebyggelse. Der kan ved en konkret udstykning blive behov for at regulere på grænserne mellem de to rammeområder, hvorfor der eventuelt skal udarbejdes et kommuneplantillæg med forudgående foroffentlighed med indkaldelse af idéer og forslag. Kommuneplantillæg og lokalplan vil blive udarbejdet sideløbende med tilhørende miljøvurdering.

   

  Der er udarbejdet en miljøvurdering for Byvækstplan Aarup Syd. Miljøvurderingen peger bl.a. på, at byudvikling ved Ørsbjergvej/Assensvej vil have en væsentlig landskabelig påvirkning. Der vil derfor i lokalplanen blive fastsat bestemmelser om terrænregulering, der bedst muligt sikrer indpasning af udstykningen til landskabet. Ligeledes vil der af samme hensyn blive fastsat bestemmelser om placering og udseendet af bebyggelsen.

   

  Der har været foretaget forudgående trafikanalyser som grundlag for en beslutning om vejadgang til de nye boligområder. I trafikanalysen anbefales det at fastholde Ørsbjergvej uændret og koble det nye boligområdes kvarterer til henholdsvis Ørsbjergvej og rundkørslen ved Assensvej svarende til trafikscenarie 1 i Byvækstplan Aarup Syd og som vist på bilaget ”Byudvikling Aarup Syd”. Trafikanalysen peger på et behov for trafiksikkerhedsmæssige tiltag, som bør gennemføres ifm. en byggemodning.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Økonomi

  Byrådet traf den 30. januar 2019 beslutning om at prioritere midler til opkøb af jord i 2019 til en kommunal udstykning i Aarup ved Ørsbjergvej/Assensvej samt til en byggemodning i 2020.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 13-08-2019

  Miljø, Teknik og Plan godkender at planlægningen for et nyt boligområde ved Ørsbjergvej/Assensvej i Aarup, herunder indkaldelse af idéer og forslag til kommuneplantillægget, igangsættes.

  Bilag

 • Sagsid.: 18/22985

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at Lokalplan 2.1-3 Boligområde ved Solbakken, Aarup vedtages endeligt.

  Beslutningstema

  Lokalplan 2.1-3 er udarbejdet for at muliggøre, at der opføres tæt-lav boliger på området øst for Solbakken i Aarup. Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i 4 uger. Der er indkommet 5 høringssvar, som ikke giver anledning til ændringer af lokalplanen.

  Sagsfremstilling

  Miljø, Teknik og Plan vedtog den 1. april 2019 forslag til Lokalplan 2.1-3. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at opføre 39 tæt-lav boliger på området øst for Solbakken i Aarup samtidig med, at der sikres en landskabelig tilpasning.

   

  Forslaget har været i offentlig høring fra den 9. april 2019 til den 7. maj 2019. Der er i høringsperioden indkommet 5 høringssvar:

   

  Odense Bys Museer orienterer om, at der er fundet fortidsfund på de omkringliggende arealer, hvor der er bebygget i dag. Derfor vil der med stor sandsynlighed også findes fortidsfund inden for lokalplanområdet.

   

  Jørgen Petterson, Solbakken 1 orienterer om, at såfremt det skaber mere trafik, er han imod forslaget.

   

  Grundejerforeningen Solbakken og Flintebakken orienterer om, at de frygter der kommer 78 boliger samt 117 biler, som skal igennem på Solbakken hver dag, primært den nordlige del. Der er ikke fortov/cykelsti og der vil være tung trafik ved opførelsen af boligerne. Solbakkens dårlige sigtbarhed pga. højdeforskellene kan give farlige situationer. Der foreslås at lave cykelsti mellem lokalplanområdet og Solbakken, samt lave vejadgang fra enten syd, nord eller vest. Derudover foreslår grundejerforeningen, at man i stedet for kigger på arealet ved Ørsbjergvej, Assensvej og Møllegyden.

   

  Banedanmark orienterer om, at de ikke har bemærkninger.

   

  Claus Valsøe (potentiel investor), ønsker lokalplanen ændret, så der bliver mulighed for mere end 39 boliger, mulighed for vandret lejlighedsskel (etageboliger), samt mulighed for indgang via altangang på bagsiden.

   

  Høringssvarene giver ikke anledning til indstilling om ændringer i lokalplan, der anbefales vedtaget endeligt.

   

  Lokalplanen bidrager til at realisere byvækstplanen for Aarup syd, som byrådet godkendte i august 2018.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 13-08-2019

  Miljø, Teknik og Plan godkender Lokalplan 2.1-3 for Boligområde ved Solbakken, Aarup og det vedtages endeligt.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/12400

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at:

   

  • Planlægningen for en udvidelse af Løgismosestrand Camping, herunder indkaldelse af idéer og forslag til kommuneplantillægget, igangsættes
  • At ansøger bidrager økonomisk til at afholde de udgifter, der følger af udarbejdelse af en lokalplan.

  Beslutningstema

  Ejeren af Løgismosestrand Camping ønsker at udvide campingpladsen med 35 campingenheder. Projektet forudsætter udarbejdelsen af et kommuneplantillæg og en lokalplan.

  Sagsfremstilling

  Kystdirektoratet gav den 7. oktober 2016 dispensation jf. bilag 1 fra strandbeskyttelseslinjen til at udvide Løgismosestrand Camping med 35 enheder. Dispensationen blev den 30. oktober 2016 påklaget af Beboerforeningen Løgismoseskov. Den 4. maj 2018 stadfæstede Miljø- Fødevareklagenævnet Kystdirektoratets afgørelse.

   

  Ejeren af campingpladsen har søgt om udarbejdelsen af en lokalplan. Da udvidelsesarealet ikke er omfattet af en kommuneplanramme, skal der forud for en lokalplan udarbejdes et kommuneplantillæg med forudgående foroffentlighed.

   

  Udvidelsesarealet ligger i tilknytning til den eksisterende campingplads og syd for bygningsmassen fra en landbrugsejendom, der i den gældende Lokalplan 4.3-3 er inddraget til anvendelser i tilknytning til campingpladsen.

   

  Et vilkår fra Kystdirektoratet for at kunne udnytte dispensationen er, at der udarbejdes en detaljeret plan for udvidelsesarealet til godkendelse. Denne plan vil blive indarbejdet i lokalplanen.

   

  En udvidelse af Løgismosestrand Camping vurderes ikke at stride mod væsentlige hensyn. En udvidelse af campingpladsen vil understøtte Vision2030 i forhold til turismeerhvervet ved at muliggøre en øget kapacitet på campingpladsen og dermed en stigende omsætning.

   

  De to sommerhusgrunde ved Løgismose Camping, som var med i ”Forslag til landsplandirektivet for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen”, kan indarbejdes i lokalplanen. Det kræver, at området ved Løgismose Camping medtages uændret i det endelige landsplandirektiv, inden forslag til lokalplanen skal politisk behandles.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Økonomi

  Ansøger bidrager økonomisk til at afholde de udgifter, der følger af udarbejdelse af en

  lokalplan.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 13-08-2019

  Miljø, Teknik og Plan godkender, at:

   

  • Planlægningen for en udvidelse af Løgismosestrand Camping, herunder indkaldelse af idéer og forslag til kommuneplantillægget, igangsættes.
  • At ansøger bidrager økonomisk til at afholde de udgifter, der følger af udarbejdelse af en lokalplan.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 17/14198

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at forslag til Lokalplan 2.2-6 godkendes og sendes i offentlig høring i 4 uger.

  Beslutningstema

  Forslag til Lokalplan 2.2-6 er udarbejdet for at muliggøre opførelsen af tæt-lav boligbyggeri med 34 boliger på Grøftebjergvej 20 i Vissenbjerg. Den eksisterende Lokalplan nr. 2.2-3 giver ikke mulighed for opførelse af tæt-lav boligbebyggelse.

  Sagsfremstilling

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget besluttede den 13. november 2017, at igangsætte udarbejdelsen af Lokalplan nr. 2.2-6. Der er nu udarbejdet et forslag til lokalplan, der muliggør opførelsen af dobbelthuse og rækkehuse. Den eksisterende Lokalplan 2.2-3 dækker samme areal, og vil ved endelige vedtagelse af Lokalplan nr. 2.2-6 blive ophævet.

   

  Lokalplanen muliggør, at der i stedet for 8 storparceller, kan opføres dobbelthus eller rækkehuse i form af 34 boliger. Lokalplanen fastsætter bestemmelser for placering af bebyggelsen, parkering, vejareal og for et fælles grønt opholdsareal.

   

  Forslag til Lokalplan nr. 2.2-6 er screenet i henhold til lov om miljøvurdering. Det vurderes, at lokalplanens virkeliggørelse ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet, og der skal derfor ikke udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanen. Screeningen er vedlagt som bilag.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 13-08-2019

  Miljø, Teknik og Plan godkender forslag til Lokalplan 2.2-6 og forslaget sendes i offentlig høring i 4 uger.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/7881

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at Kommuneplantillæg nr. 7 og lokalplan 2.2-9 Dagligvarebutik ved Odensevej og Langesøvej, Skallebølle vedtages endelig.

  Beslutningstema

  Byrådet vedtog den 29. maj at sende kommuneplantillæg nr. 7 i offentlig høring.

  Miljø, Teknik og Plan vedtog den 3. juni at sende lokalplan 2.2-9 i offentlig høring. De to planforslag har været i 8 ugers offentlig høring samtidig. Høringsperioden er nu afsluttet og planerne skal vedtages endeligt.

  Sagsfremstilling

  Forslag til kommuneplantillæg nr. 7 og lokalplan 2.2-9 har været i offentlig høring fra den 4. juni til den 30. juli 2019.

   

  Formålet med udarbejdelse af et kommuneplantillæg og lokalplanen, har været at muliggøre opførelsen af en ny enkeltstående dagligvarebutik i Skallebølle, samt mulighed for etablering af et regnvandsbassin.

   

  Der er i høringsperioden indkommet 7 høringssvar, hvoraf det ene er indkommet efter høringsfristens udløb. De fleste høringssvar er vedrørende etablering af dagligvarebutikken.

  De primære indkomne bemærkninger er en bekymring om, at det vil gå ud over de eksisterende dagligvarebutikker i Tommerup og Vissenbjerg og derved kan svække de to byers bymidter. Derover er der også positive tilkendegivelser overfor en dagligvarebutik i Skallebølle.

   

  De indkomne bemærkninger til planforslagene er gennemgået og kommenteret i bilaget kommenterede høringssvar.

   

  De indkomne høringssvar har ikke givet anledning til ændringer af planforslagene, udover der tilføjes et afsnit om bilag IV-arter i redegørelsen til kommuneplantillægget.

  Lovgrundlag

  Lov om Planlægning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 13-08-2019

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Kommuneplantillæg nr. 7 og lokalplan 2.2-9 Dagligvarebutik ved Odensevej og Langesøvej, Skallebølle vedtages endelig.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/12976

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at lokalplan nr. 80 Erhvervsområde ved Ryttergade, mellem Brylle og Tommerup, samt kommuneplanramme 3.2.T.2 ophæves.

  Beslutningstema

  Ejeren af Ryttergade 44 ved Brylle har ansøgt om ophævelse af den lokalplan og kommuneplanramme der gælder for deres ejendom. Det skal besluttes om ansøgningen kan imødekommes.

  Sagsfremstilling

  Assens Kommune har modtaget en ansøgning om ophævelse af lokalplan nr. 80 gældende for Ryttergade 44, som er en landbrugsejendom. Lokalplanen blev udarbejdet for at muliggøre opførelsen af et biogasanlæg. Ejeren ønsker nu at opføre en ny staldbygningen på det areal der er omfattet af lokalplanen i stedet. Derfor er der søgt om ophævelse af lokalplanen.

   

  Lokalplanen er udarbejdet i 2004 og skulle muliggøre opførelsen af et biogasanlæg på Ryttersgade 44 Brylle.

   

  I henhold til planlovens §33 stk. 1 kan en lokalplan ophæves, såfremt planlægningen ikke længere er nødvendig.

   

  Lokalplanområdet ligger i kommuneplanen indenfor rammeområde 3.2.T.2, der udlægger området til Teknisk anlæg til biogas-, gylleseparering- og kraftvarmeanlæg mellem Brylle og Tommerup. Denne ramme ophæves samtidig med.

   

  Der kan først træffes beslutning om ophævelse af lokalplan 80 og kommuneplanramme 3.2.T.2, når ejerne har haft lejlighed til at udtale sig.

   

  Ophævelse af lokalplan 80 og kommuneplanramme 3.2.T.2 har været sendt i høring hos ejer, fra den 3. juli til den 31. juli 2019. Det er ikke indkommet bemærkninger til ophævelse af lokalplanen.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 13-08-2019

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at lokalplan nr. 80 Erhvervsområde ved Ryttergade, mellem Brylle og Tommerup, samt kommuneplanramme 3.2.T.2 ophæves.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/2550

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at lokalplan 3.2-1 Brylle Fritidscenter og sportsplads ved Tobovej, Brylle vedtages endeligt.

  Beslutningstema

  Miljø, Teknik og Plan vedtog 6. maj 2019 lokalplan 3.2-1 Brylle Fritidscenter og sportsplads ved Tobovej, Brylle. Administrationen har efterfølgende konstateret, at lokalplanforslaget ved en fejl ikke har været i høring hos bl.a. offentlige myndigheder via Plandata.dk., hvilket er et krav i planloven. Administrationen har derfor efterfølgende haft forslaget sendt i 4 ugers høring hos disse. Der er i den forbindelse ikke indkommet nogle bemærkninger og lokalplanen skal nu vedtages igen og offentliggøres.

  Sagsfremstilling

  Formålet med lokalplanen er at sikre, at Brylle Fritidscenters gamle multibane tæt på Krybilyparken fremadrettet kun må anvendes til parkering. Det blev i forbindelse med etablering af en ny multibane aftalt, at den gamle multibane fremadrettet kun må anvendes til parkering, og at denne ændring skulle indarbejdes i lokalplanen. Hvilket er baggrunden for udarbejdelsen af nærværende lokalplan.

   

  Der er i høringsperioden indkommet 2 høringssvar:

   

  Bestyrelsen for Brylle Fritidscenter, som gør indsigelse imod den gamle multibanes begrænsede anvendelsesmuligheder som parkeringsplads. de ønsker, at den også skal kunne anvendes til ”stille og ikke generende aktiviteter”, idet de ikke har andre arealer at udvide på.

   

  Allan Kjerside Krybilyparken 17, som kommer med en positiv tilkendegivelse overfor lokalplanen.

   

  De indkomne høringssvar har ikke givet anledning til ændringer i lokalplanen.

  Lovgrundlag

  Lov om Planlægning.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 13-08-2019

  Miljø, Teknik og Plan godkender at lokalplan 3.2-1 Brylle Fritidscenter og sportsplads ved Tobovej, Brylle vedtages endeligt.

  Bilag

 • Sagsid.: 19/1904

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at udkast til høringssvar til revision af telekørselskonceptet, godkendes.

  Beslutningstema

  I september 2018 satte FynBus en proces i gang vedrørende en revision af telekørselskonceptet, hvor der i Assens blev afholdt temamøde før udvalgsmødet d. 3. marts 2019 omkring de ønskede ændringer. Assens Kommune har i den forbindelse, modtaget høringsmateriale (jf. bilag – Pixi, samt bilag – Høringsmateriale), hvor Fynbus’ bestyrelse skal tage endelig beslutning den 22. august 2019. Administrationen har udarbejdet et udkast til høringssvar til godkendelse (jf. bilag – udkast til høringssvar).

  Sagsfremstilling

  Assens Kommunes høringssvar lægger vægt på at geovisitering skal være en del af det nye koncept, så det sikres at der ikke bliver sendt en teletaxi ud, som kører parallelt med en bus.

  Der udvises bekymring for om ordningen har uønskede smuthuller, så den ikke benyttes som tiltænkt og derved bliver dyrere end forventet. Som f.eks. at ordningen kan være attraktivt for skolebørn at bruge til skolekørsel.

  Desuden kommenteres det, at det kan blive rigtig dyrt for borgere der bor i udkantsområder, hvor der ikke er kollektiv trafik til rådighed og er derfor nødsaget til at bruge flextur.

   

  Administrationen har sendt revisionsforslaget i høring hos foreninger, råd og nævn i Assens kommune. Der er indkommet 3 høringssvar fra Ældrerådet, Rørup lokalråd samt Vissenbjerg lokalråd (jf. bilag - Indkomne høringssvar). Høringsvarerne er indarbejdet i kommunens udkast til høringssvar til FynBus.

   

  Der ses positivt på at borgeren nu kan køres til nabokommunerne. Det er dog vigtig, at der bliver set på hvor knudepunkterne er i nabokommunerne, for at holde prisen på plustur, der kører over kommunegrænser, nede.

   

  Assens Kommune er positive overfor en vedtagelse af det nye koncept, men Fynbus´ bestyrelse bør have fokus på, at dette er et alternativ til kollektiv trafik i områder uden mulighed for at benytte ordinær kollektiv trafik samt fokus på at dette ikke en taxa-ordning, således at ventetider og afstandskrav afspejler dette.

  Økonomi

   Det nye teletaxikoncept kan afholdes indenfor eget budget, såfremt de godkendte råderumsbeskrivelser fra beslutning den 3. juni 2019 udmøntes.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 13-08-2019

  Miljø, Teknik og Plan godkender høringssvar til revision af telekørselskonceptet.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/8312

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at sagen tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Udvalget orienteres om status for arbejdet med Assens Kommunes klimaplan – Realdanias DK2020-projekt.

  Sagsfremstilling

  I forlængelse af Byrådets ønske om at understøtte de grønne ambitioner i Vision 2030 deltager Assens Kommune i DK2020 samarbejdet og har igangsat et projekt om at udarbejde Assens Kommunes Klimaplan 2020 – 2050.

   

  Arbejdes forventes at resultere i en ambitiøs og handlingsorienteret klimaplan, der fokuserer på at omstille Assens Kommune (som geografisk område) til en både klimaneutral (CO2-udledning) og klimarobust (klimatilpasning) fremtid. Arbejdet er gået i gang og pt. arbejder vi med at afdække hvor meget CO2, der udledes inden for kommunegrænsen. På Byrådets temamøde den 18. september orienteres om arbejdet og de foreløbige resultater af CO2-afdækningen.

   

  Planens udvikling og implementering forventes at knytte sig til flere politikområder og derfor forventes flere dele af den kommunale organisation at skulle deltage i målopfyldelsen.

   

   

  Overordnet proces- og tidsplan

  Der er udarbejdet en revideret tidsplan med fem overordnede faser:

   

  Fase 1 (august - september 2019): Udarbejdelse af baseline/status for:

   

  a)     CO2 udledning, herunder kortlægning af den nuværende totale CO2-udledning inden for kommunegrænsen.

  b)     Klimarobusthed, herunder kortlægning af vores risici og tilknyttede konsekvenser, der forårsages af forventede klimaforandringer

   

  Fase 2 (oktober 2019 – april 2020): Afdækning og beskrivelse af indsatser inden for de to spor.

   

  Fase 3 (maj 2020): Politisk prioritering og udvælgelse af forslag.

   

  Fase 4 (juni – sept. 2020): Udarbejdelse af den samlede klimaplan og godkendelse i DK2020-regi.

   

  Fase 5 (okt. – dec. 2020): Evt. Høring og endelig politisk vedtagelse.

   

  Miljø, Teknik og Plan er tidligere blevet orienteret om, at klimaplanen forventes behandlet i Byrådet i løbet af foråret 2020. Som noget nyt forventer vi, at klimaplanen skal ”certificeres” i DK2020-regi og derfor er tidsplanen ændret.

   

  Den 9. oktober afholdes der DK2020 – Masterclass i København. Fra vores side er der mulighed for at Borgmester, Udvalgsformand, Kommunaldirektør og Miljø- og Naturchefen deltager.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 13-08-2019

  Miljø, Teknik og Plan tager sagen til efterretning.

   

 • Sagsid.: 19/8202

  Indstilling

  Direktionen indstiller at:

  Model 2 for organisering af ejendomsområdet i Assens Kommune, med et besparelsespotentiale på mindst 1.8 mio. kr. i 2020 stigende til 4.9 mio. kr. henover årene 2020 -2022 og frem, godkendes efter endt høring.

  Beslutningstema

  På baggrund af budgetaftalen for 2019, og aftaleparternes ønske om strategisk optimering af ejendomsområdet, har den nedsatte politiske styregruppe for projektet, udpeget en model for fremtidig drift på ejendomsområdet. Den indstillede model, Model 2, er blevet politisk behandlet i alle fagudvalg den 6. maj 2019, hvor modellen blev anbefalet af alle fagudvalg. Model 2 er efterfølgende sendt i høring af Økonomiudvalget den 20. maj 2019. Høringen er nu gennemført og de indkomne høringssvar skal politisk behandles.

  Sagsfremstilling

  Med afsæt i budgetaftalen for 2019 har en politisk styregruppe, bestående af de fem udvalgsformænd, udvalgt to modeller, som er blevet nærmere analyseret og beskrevet. Modellerne er blevet kvalificeret dels ved afholdelse af en række workshops for relevante faggrupper, dels ved projektets to følgegrupper for henholdsvis udvalgte ledere og medarbejdere.

   

  Den anbefalede Model 2 indebærer at;

  • Fagligt og økonomisk ansvar for ejendomsopgaver samles organisatorisk.
  • Det politiske ansvar samles under ét udvalg.
  • Teknisk servicepersonale samles organisatorisk i fælles funktion, og opgaveudførslen organiseres i geografiske distrikter.
  • Rengøringsopgaver for alle bygninger samles, og personalet organiseres i fælles funktion.
  • Der indføres en ny samarbejdsmodel mellem den fælles ejendomsfunktion og de decentrale enheder.
  • Alle kommunens ejendomme og områder – med undtagelse af ejendomme på ældre- og socialområdet (ejendomme administreret efter almenboligloven eller serviceloven) – vil blive omfattet af den ændrede organisering fra første dag.
  • Den fælles ejendomsfunktion får ansvaret for – og budgettet til – alle ejendomsrelaterede opgaver, bortset fra en mindre pulje på de decentrale budgetter, som kan anvendes til mindre ejendomsrelaterede driftsprojekter.

   

  En fælles strategisk ejendomsfunktion vil indebære ændrede kompetenceforhold mellem det centrale og decentrale niveau i forhold til bygningsdriften såvel som ændret praksis i forhold til lokaleanvisning til foreninger og aktive medborgere, hvorfor modellen har været sendt i høring.

   

  Høringen er gennemført ved bestyrelser for Skole og Dagtilbud, Ungerådet, Ældrerådet, Handicaprådet, Lokalråd og Folkeoplysningsudvalget. Medforpligtelsen er afløftet i et underudvalg nedsat af Hovedudvalget, og en udtalelse herfra var medsendt sagen til Økonomiudvalgets behandling.

   

  Høringsmaterialet er vedlagt som bilag 1.

   

  Der er indkommet svar fra 17 høringsberettigede, vedlagt i bilag 2. Ud over de høringsberettigede er der indkommet høringssvar fra 2 lokale MED-udvalg, vedlagt i bilag 3, og fra 1 medarbejder, vedlagt i bilag 4. Bilag 4 lukkes da høringssvaret indeholder personoplysninger.

   

  Alle høringssvar vil tilgå det nedsatte MED-underudvalg med mulighed for yderligere udtalelse. Eventuel yderligere udtalelse herfra vil blive medsendt sagen til Økonomiudvalget.

   

  Hovedpointer i indkomne høringssvar

  En række opmærksomhedspunkter som er gennemgående for høringssvarene, kommenteres herunder;

   

  Opmærksomhedspunkt:

  Administrativ uddybning/besvarelse af opmærksomhedspunkt:

  1. Bekymring for manglende tilstedeværelse og lokalkendskab hos det tekniske servicepersonale.

  Ad 1. Det vil som udgangspunkt være de tekniske servicemedarbejdere inden for distrikterne, der varetager den daglige opgaveløsning for institutionerne. Det betyder også, at det i mange tilfælde vil være de samme personer, der møder op på institutionerne for at løse opgaverne, så der etableres gensidig tillid og kendskab, og så den nuværende fleksibilitet i videst muligt omfang bibeholdes.

  De tekniske servicemedarbejdere der er tilknyttet de store steder vil fortsat i stor udstrækning være fysisk til stede på de lokale institutioner parallelt med, at de indgår i den fælles ejendomsfunktions tværgående organisation.

   

  1. Bekymring for hvem der skal løfte daglige løbende serviceopgaver.

  Ad. 2 Der skal udarbejdes en samarbejdsaftale mellem den fælles ejendomsfunktion og de enkelte institutioner. Disse samarbejdsaftaler skal dels baseres på vedligeholdelses- og plejeplaner for ejendomsopgaverne, og dels på aftaler om de serviceopgaver, som en række af de tekniske servicemedarbejdere (og i mindre omfang også det decentralt ansatte rengøringspersonale) i dag løser.

   

  1. Bekymring for øget bureaukratisering af arbejdsgange.

  Ad. 3 Serviceopgaver skal aftales i det løbende samarbejde direkte mellem den/de tilknyttede tekniske servicemedarbejdere og skolens ledelse, uden at der dermed opbygges tunge arbejdsgange og formelle procedurer.

   

  1. Utilfredshed med at skolerne skal afgive ledelsesretten af teknisk servicepersonale.

  Ad. 4 Det er en forudsætning for opbygning af en fælles ejendomsfunktion, at ledelsesretten af det tekniske servicepersonale og rengøringspersonale, overgår til den fælles ejendomsfunktion.

   

   

  Alle høringssvar fra høringsberettigede vedlægges i såvel en ubearbejdet udgave i bilag 2, samt en kommenteret udgave i bilag 5. I den kommenterede udgave af de indkomne høringssvar, inddeles høringssvarene farveopdelt, efter følgende principper:

   

  Rød: Høringssvar der kun kan indfries hvis der foretages væsentlige ændringer til den indstillede model.

  Gul: Høringssvar der delvist kan indfries af den indstillede model.

  Grøn: Høringssvar der helt kan indfris af den indstillede model.

   

  Som det fremgår af bilag 5 er der høringssvar som kan indfries helt eller delvis. I det videre implementeringsarbejde, vil det tilstræbes at tage hensyn til de bemærkninger, der er indkommet i høringssvarene.

   

  Der er også jf. bilag 5 høringssvar som modellen ikke kan indfri. Det er for disse høringssvar gældende, at de ikke kan indfris, uden at der skal foretages strukturelle ændringer til den indstillede model. Konsekvensen heraf, vil være at idriftsættelse af en ny fælles ejendomsfunktion vil forsinkes, såvel som at at projektets besparelsespotentiale vil skulle revurderes.

   

  Den politiske styregruppe vil fortsætte arbejde med at udforme en strategi for ejendomsområdets fremtidige styring. Strategien, herunder den fremtidige placering af den politiske kompetence over området, forventes vedtaget af Byrådet senest i december 2019.

  Økonomi

  Udmøntning af budgetaftalen for 2019 ved at skabe et økonomisk potentiale på 1.8 mio. kr. stigende til 4.9 mio. kr. henover årene 2020-2022 og frem.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 13-08-2019

  Miljø, Teknik og Plan indstiller at:

  Model 2 for organisering af ejendomsområdet i Assens Kommune, med et besparelsespotentiale på mindst 1.8 mio. kr. i 2020 stigende til 4.9 mio. kr. henover årene 2020 - 2022 og frem, godkendes efter endt høring.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  1. Lukning af sydlig adgang til Salbrovad fra Middelfartvej

  På baggrund af en henvendelse fra Salbrovad 2, har Administrationen i dialog med Vejdirektoratet, som er vejmyndighed på strækningen, truffet afgørelse om, at den sydligste adgang til Salbrovad fra Statsvejen Middelfartvej lukkes engang i efteråret – se bilag ”Salbrovad”.

  Årsagen til at netop denne vejtilslutning er besluttet lukket, skyldes den meget ringe oversigt mod syd, ved udkørsel fra Salbrovad. Afgørelsen har været i høring hos øvrige beboere på strækningen op til Stumpen samt lokalrådet, og der er ikke indkommet nogle høringssvar.

  Det vil fortsat være muligt for blødetrafikanter at benytte adgangen.

   

  2. Orientering om Ankestyrelsens afgørelse

  Assens Kommune fik i maj 2019 påklaget sin tilsynsforpligtelse med Ebberup Rideklub og sagsbehandling vedrørende Ebberup Rideklubs miljøgodkendelse. En nabo til Ebberup Rideklub var påklager. Ankestyrelsen traf afgørelse den 27. juni 2019, at de ikke vil rejse en tilsynssag. Dermed er klagen afvist.

   

  3. Farvet gadebelysning ved Campus Glamsbjerg

  I forbindelse med moderniseringen af gadebelysningen i Glamsbjerg, har Administrationen været i dialog med Foreningen Glamsbjerg.

  Foreningen har i forbindelse med et ønske om at styrke ungemiljøet omkring studieinstitutionerne i campusområdet, fået tildelt nogle midler til at gøre området mere spændende.

  Derfor skifter Assens Kommune lamperne på Kaj Nielsens Vej og Langbygårdsvej, i samarbejde med Foreningen Glamsbjerg til en ”farvet løsning”.

  Lamperne er udført med dobbelt glasskærm og bliver i yderglasset oplyst af en valgfri farve. Farveskiftet vil blive styret fra Rådhuset efter en fastlagt plan

  Den farvede løsning har ingen indvirkning på den mængde lys der er på vejbanen – se bilag ”Farvet gadebelysning”.

  Foreningen Glamsbjerg betaler for meromkostningen for denne farvede løsning, således at Assens Kommune ikke får ekstra udgifter dertil.

  Det drejer sig i alt om 17 gadelamper.

   

  4. Bygværk - Verninge

  Administrationen har haft en rådgiver til at vurdere på broen over Assensvej i Verninge idet der ikke foreligger nogle tegninger over konstruktionen og fundamenterne. Det eneste vi har konstateret, er at fundamentet synker lidt hvert år.

  Rådgiverne har givet os en pris for en ny bro, der lyder på ca. 5. mio. kr. Måske ville en reparation af broen kunne gøres billigere, men dette er ikke undersøgt, idet det er en dyr opgave pga. manglende konstruktionstegninger.

  Administrationen har derfor kigget på alternative løsninger og fundet at broen betjener 2 lodsejere, en landmand og et mindre husmandssted. Efter dialog med landmand og ejer af husmandsstedet, er der indgået aftale om, at etablere en privat fællesvej på landmandens areal, og dermed opsætte en vægtbegrænsning på broen. Dermed kan broen stadig benyttes af alm. biler samt bløde trafikanter, men broen vil ikke blive vedligeholdt og på sigt vil det blive til en stibro.

  Den private fællesvej etableres af kommunen og koster omkring 400.000 kr. som bliver dækket af driftsmidlerne til bygværker.

  Se vedlagte kort på bilag – ”Bro samt vej”. Den efterfølgende drift overgår til lodsejerne.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 13-08-2019

  Intet.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 13-08-2019

  Intet.