icon-Politik

Politik

Referat

Mandag den 3. juni 2019 kl. 08:00

Mødested: Mødelokale 1
Udvalg: Miljø Teknik og Plan
Medlemmer: Dan Gørtz, Leif Rothe Rasmussen, Flemming Risskov Jørgensen, Poul Poulsen, Henrik Hansen, Lars Kolling
 • Sagsid.:

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-06-2019

  Dagsorden godkendt.

 • Sagsid.: 18/11087

  Indstilling

  Velfærdsdirektøren indstiller at:

  • Udvalget indstiller til Byrådet, at udkast til ny sundhedspolitik ”Fra MODVILJE til MOD og VILJE” for Assens Kommune udsendes i høring.
  • At høringsperioden ligger fra 27. juni til 22. august med henblik på endelig vedtagelse i Byrådet den 18. september 2019.
  • Vedlagte arbejdspapir / idekatalog drøftes i de respektive udvalg med henblik på udvikling af indsatser, der understøtter kommunens kommende sundhedspolitik i en konkret sundhedsstrategi. Konkretisering heraf sker samtidig med eller i forlængelse af sundhedspolitikkens godkendelse.

  Beslutningstema

  Jf. byrådsbeslutning den 27. marts 2019 skal udkast til sundhedspolitikken behandles af alle 4 politiske fagudvalg den 3. juni samt på fællesmøde mellem Social og Sundhed og Uddannelse, Børn og Familie den 3. juni kl. 17.00. Dette med henblik på, at Byrådet den 26. juni kan behandle et høringsudkast af sundhedspolitikken, hvorefter den sendes i offentlig høring i perioden fra 27. juni og frem til den 22. august 2019.

   

  Den 18. september 2019 får Byrådet med baggrund i indkomne høringssvar materialet til endelig godkendelse.

  Sagsfremstilling

  En ny sundhedspolitik ”Fra MODVILJE til MOD & VILJE” (Bilag 1) sendes i offentlig høring i perioden fra 27. juni til 22. august med henblik på godkendelse i Byrådet den 18. september.

  Sundhedspolitikken skal understøtte Vision 2030 ”Med vilje og hjerte” og konkretisere de politiske ambitioner og mål for borgernes sundhed frem mod 2030. Byrådet ønsker at igangsætte en sundhedsbølge under mottoet: ”Fra MODVILJE til MOD & VILJE”, hvor alle aktører får mod og vilje til at tage ansvar for at fremme egen og andres sundhed, og hvor ulighed i sundhed reduceres via fællesskaber og særlig håndholdt indsats for dem, der har brug for det.

   

  Social og Sundhed og Uddannelse, Børn og Familie har i fælleskab arbejdet med høringsudkastet til den nye sundhedspolitik. Der er taget udgangspunkt i Vision 2030 ”Med vilje og hjerte”, forpligtende aftaler som fx ”Sundhedsaftalen” og ”Røgfri Fremtid”, KL’s sundhedsudspil: ”Forebyggelse for fremtiden” samt anbefalinger fra 17.4 opgaveudvalget om sundhed, ideer fra Mandag Morgens Folkemøde om sundhed samt input fra administrationen. Sundhedspolitikken indeholder seks prioriterede pejlemærker, der skal sættes særligt fokus på frem mod 2030. De seks pejlemærker er i høj grad i overensstemmelse med KL’s sundhedsudspil: ”Forebyggelse for fremtiden”, der sætter stort fokus på forebyggelse og tidlig indsats blandt børn og unge. 

   

  De konkrete indsatser og handlinger, der skal være med til at indfri ambitioner og effektmål i sundhedspolitikken skal beskrives og besluttes i en fælles sundhedsstrategi. Det anbefales, at sundhedsstrategien vedtages i umiddelbar forlængelse af sundhedspolitikken. Social og Sundhed og Uddannelse, Børn og Familie har med baggrund i ovenstående input og anbefalinger udarbejdet et arbejdsdokument / idekatalog (vedlagt som bilag 2) med forslag til fokusområder samt en række konkrete forslag til indsatser / handlinger for hvert af de seks pejlemærker i politikken.

   

  Arbejdsdokumentet / Idekataloget skal danne udgangspunkt for de fire politiske fagudvalgs arbejde med at formulere en fælles sundhedsstrategi: ”SÅDAN kommer vi fra MODVILJE til MOD & VILJE”. Idekatalog kan på udvalgsmøder i juni, august og september drøftes i de respektive udvalg med henblik på udvikling af indsatser, der understøtter den kommende sundhedspolitik i en konkret sundhedsstrategi. Det er således alle de fire fagudvalg samt økonomiudvalg, som beskriver og beslutter hvilke indsatser og handlinger, der skal indgå i strategien inden for resortområdet, samt fastlægger tidsplan.

  Økonomi

  Dele kan finansieres i eksisterende budgetramme ved omprioritering, andet kan tilgå budgetforhandlingerne til eventuel prioritering.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Social og Sundhed den 03-06-2019

  Social og Sundhed indstiller til Byrådet, at udkast til ny sundhedspolitik ”Fra MODVILJE til MOD og VILJE” for Assens Kommune udsendes i høring. Høringsperioden skal ligge fra 27. juni til 22. august 2019, med henblik på endelig vedtagelse den 18. september 2019 i Byrådet

  Social og Sundhed drøfter over de kommende møder arbejdspapir / idekatalog med henblik på udarbejdelse og prioritering af indsatser.

  Beslutning Beskæftigelse Erhverv og Kultur den 03-06-2019

  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur indstiller:

  • At udkast til ny sundhedspolitik ”Fra MODVILJE til MOD og VILJE” for Assens Kommune udsendes i høring.
  • At høringsperioden ligger fra 27. juni til 22. august med henblik på endelig vedtagelse i byrådet den 18. september 2019.
  • Vedlagte arbejdspapir / idekatalog drøftes i de respektive udvalg med henblik på udvikling af indsatser, der understøtter kommunens kommende sundhedspolitik i en konkret sundhedsstrategi. Konkretisering heraf sker samtidig med eller i forlængelse af sundhedspolitikkens godkendelse.

   

  Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 03-06-2019

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller, at:

  • udkast til ny sundhedspolitik ”Fra MODVILJE til MOD og VILJE” for Assens Kommune udsendes i høring.
  • høringsperioden ligger fra 27. juni til 22. august med henblik på endelig vedtagelse i byrådet den 18. september 2019.
  • vedlagte arbejdspapir / idekatalog drøftes i de respektive udvalg med henblik på udvikling af indsatser, der understøtter kommunens kommende sundhedspolitik i en konkret sundhedsstrategi. Konkretisering heraf sker samtidig med eller i forlængelse af sundhedspolitikkens godkendelse.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-06-2019

  Miljø, Teknik og Plan indstiller at:

  • Udkast til ny sundhedspolitik ”Fra MODVILJE til MOD og VILJE” for Assens Kommune udsendes i høring.
  • Høringsperioden ligger fra 27. juni til 22. august med henblik på endelig vedtagelse i Byrådet den 18. september 2019.
  • Vedlagte arbejdspapir/idekatalog drøftes i de respektive udvalg med henblik på udvikling af indsatser, der understøtter kommunens kommende sundhedspolitik i en konkret sundhedsstrategi. Konkretisering heraf sker samtidig med eller i forlængelse af sundhedspolitikkens godkendelse.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2019

  Økonomiudvalget anbefaler,

  • At udkast til ny sundhedspolitik ”Fra MODVILJE til MOD og VILJE” for Assens Kommune udsendes i høring.
  • At høringsperioden ligger fra 27. juni til 22. august med henblik på endelig vedtagelse i byrådet den 18. september 2019.
  • Vedlagte arbejdspapir / idekatalog drøftes i de respektive udvalg med henblik på udvikling af indsatser, der understøtter kommunens kommende sundhedspolitik i en konkret sundhedsstrategi. Konkretisering heraf sker samtidig med eller i forlængelse af sundhedspolitikkens godkendelse

   

  Økonomiudvalget bemærker, at udvalget den 20. maj 2019 har igangsat et arbejde med udarbejdelse af indførelse af røgfri arbejdstid samt tydeliggørelse af alkoholpolitik til ikrafttræden ultimo 2020.
   

  Beslutning Byrådet den 26-06-2019

  Indstillingerne godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 19/46

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at 1. totalopfølgning 2019 – DRIFT tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Der gennemføres 2 totalopfølgninger i 2019. 1. totalopfølgning sker pr. 30.april og forelægges til politisk stillingtagen.

  Sagsfremstilling

  Samlet set viser totalopfølgningen for Miljø, Teknik og Plan, at budgettet forventes at holde. Der forventes et merforbrug på omkring 1.700.000 kr. vedrørende vejafvandingsbidrag. 

  Beløbet finansieres af vintertjeneste, på grund af en meget mild vinter i 1. kvartal 2019.

   

  Assens Kommune betaler, i henhold til lovgivningen, årligt et vejafvandingsbidrag til Assens Forsyning. Bidraget er, i henhold til betalingsvedtægten for Assens Forsyning, fastsat til 6 % af udgifterne til de relevante anlæg, som normalvis ligger på omkring 75.000.000 kr.

  I 2019 og 2020 forventes øgede udgifter til afskærende ledninger. Det forventes dermed, at der skal udføres anlægsinvesteringer på 100.000.000 kr. i 2019 og 123.000.000 kr. i 2020. Den forventede merudgift til vejafvandingsbidrag i 2020, vil blive medtaget i budgetforhandlingerne.

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens §40.

  Økonomi

   

   (i 1.000 kr.)

  Forventet regnskab

  Korrigeret

  budget

  Oprindeligt budget

  Afvigelse til korr. budget

  Tillægs-bevilling søges

  Overførsel til 2020

  MTP - uden overførselsadgang

  -206

  -206

  -206

  0

  0

  0

  MTP - med overførselsadgang

  105.292

  105.292

  100.998

  0

  0

  0

  MTP i alt

  105.086

  105.086

  100.792

  0

  0

  0

   

  Beslutningskompetence
  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-06-2019

  Miljø, Teknik og Plan tager 1. totalopfølgning 2019 – DRIFT til efterretning.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/46

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at 1. totalopfølgning 2019 – ANLÆG tages til efterretning, og at følgende indstilles til Byrådet:

  • At de 2 projekter Genåbning af Rævedamsafløbet og Udskiftning dele-Rævedamsafløbet samlet i ét projekt.

  Beslutningstema

  Der gennemføres 2 totalopfølgninger i 2019. 1. totalopfølgning sker pr. 30. april og forelægges til politisk stillingtagen.

  Sagsfremstilling

  1. totalopfølgningen inden for Miljø, Teknik og Plan viser et samlet mindreforbrug på 5.513.000 kr. Der forventes at blive overført 5.511.000 kr. til 2020 i ej forbrugte anlægsmidler.

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens § 40.

  Økonomi

  Miljø, Teknik og plan

  i  1.000 kr.

  Forventet
  regnskab

  Korr.
  budget

  Oprindel. budget

  Afvigelse til korr. budget

  Tillægs-bevil. søges

  Forventet overførsel til 2020

  Vandløbsområdet

  208

  208

  500

  0

  0

  0

  Vand og Naturplaner

  608

  608

  500

  0

  0

  0

  Natur og Friluftsstrategi (Blå støttepunkter)

  158

  158

  0

  0

  0

  0

  Grundvandssikring og skovrejsning

  111

  111

  0

  0

  0

  0

  Klimatilpasning

  -103

  -101

  0

  -2

  0

  0

  Blå støttepunkter - LAG

  4.014

  4.014

  3.500

  0

  0

  0

  Nye vandløbsregulativer

  600

  600

  600

  0

  0

  0

  Genåbning af Rævedamsafløbet

  1.583

  933

  0

  650

  0

  0

  Udskiftning af dele - Rævedamsafløbet

  0

  650

  650

  -650

  0

  0

  Pulje trafiksikkerhed m.v.

  1.022

  1.022

  1.000

  0

  0

  0

  Udskiftning af gadelysarmatur

  1.000

  1.000

  1.000

   

  0

   

  0

   

  0

  Landevej 501 (Motorvejsudvidelse) 1. prioritet

  68

  68

  0

  0

  0

  0

  Renovering og udskiftning af broer

  1.006

  1.006

  1.000

  0

  0

  0

  Cykelstier og kantbaner

  2.500

  7.611

  7.600

  -5.111

  0

  -5.111

  Infrastruktur – alm. boliger i Tommerup St. (vej og støjskærm)

  600

  1.000

  1.000

  -400

  0

  -400

  Moderniseringsplan vejbelysning

  4.557

  4.557

  4.600

  0

  0

  0

  Belysning på motorvejsbroer

  420

  420

  420

  0

  0

  0

  Asfalt, efterslæb og opgradering (fra drift)

  5.964

  5.964

  6.000

  0

  0

  0

  Bygningsvedligeholdelse (fra drift)

  7.004

  7.004

  7.000

  0

  0

  0

  Bygningsvedligeholdelse - Efterslæb og påbud

  2.000

  2.000

  2.000

  0

  0

  0

  Pulje til bygningsbevaring

  615

  615

  250

  0

  0

  0

  Landsbypulje løbende

  340

  340

  800

  0

  0

  0

  I alt

  34.275

  39.788

  38.420

  -5.513

  0

  -5.511

  (minus = overskud)

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

   

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-06-2019

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at 1. totalopfølgning 2019 – ANLÆG tages til efterretning, og at

  de 2 projekter Genåbning af Rævedamsafløbet og Udskiftning dele-Rævedamsafløbet samlet i ét projekt.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/2284

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at de vedhæftede råderumsbeskrivelser, som er udarbejdet som forebyggende værn i budgetlægningen for 2020-2023, fremsendes til Økonomiudvalget med henblik på at indgå i budgetmaterialet til Byrådets budgetseminar i august.

  Beslutningstema

  Et flertal af Økonomiudvalgets medlemmer har besluttet, at fagudvalgene skal udarbejde

  råderumsbeskrivelser som forebyggende værn i budgetlægningen for 2020-2023.

  Beskrivelserne skal være sendt i høring og færdigbehandlet i fagudvalgene senest i juni møderne, så materialet kan indgå i færdig form i budgetmaterialet til budgetseminaret den 20. og 21. august 2019.

   

  Miljø, Teknik og Plan igangsatte det budgetforberedende arbejde på mødet den 7. januar, udpegede emner til råderumsbeskrivelser på mødet den 4. februar, vedtog nogle af råderumsbeskrivelserne på mødet den 4. marts samt udpegede ydereligere råderumsbeskrivelser på mødet den 1. april. De fleste råderumsbeskrivelser har nu været i høring i MED-systemet og drøftelserne skal nu fortsættes med henblik på at udpege og uddybe de sidste råderumsbeskrivelser. På mødet den 6. maj blev de sidste råderum udpeget og de har nu været i høring.

  Sagsfremstilling

  Sagen genoptages fra sidste møde.
  Et flertal af Økonomiudvalget har besluttet at fagudvalgene skal udarbejde råderumsbeskrivelser for:

   

  I 1.000 kr.

  Beløb

  Økonomiudvalget

  Miljø, Teknik og Plan

  Uddannelse, Børn og Familie

  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur

  Social og Sundhed

  5.125

  2.012

  14.751

  929

  11.179

  I alt

  33.996

   

  Miljø, Teknik og Plan har i forbindelse med opstarten af budgetarbejdet arbejdet ud fra en budgetoversigt over det samlede driftsbudget på udvalgets område hvor denne dannede afsæt for udvalgets udpegning af emner til nærmere analyse og råderumsbeskrivelse. Råderumsbeskrivelserne er nu udarbejdet på de udvalgte emner, som udvalget udpegede på mødet den 4. februar. På mødet i marts ønskede udvalget at der arbejdes videre med nogle af råderumsbeskrivelserne. På mødet den 1. april besluttede udvalget at arbejde videre med rammebesparelsen på kollektiv trafik samt at medtage en råderumsblok på p-pladser, rastepladser og bytorve. Administrationen har udarbejdet en samling af alle vedtaget råderumsblokke – (jf. bilag Overblik råderumsblokke pr. 3 juni 2019 samt bilag Råderumsblokke pr. 3. juni 2019).

   

  Den sidste vedtaget råderumsbeskrivelse på kollektiv trafik har været i høring ved FællesMED, Ældrerådet, Grønt råd, Handicaprådet, Lokalråd mv. (formænd), Landdistriktsrådet samt Folkeoplysningsudvalget. Der er modtaget høringssvar fra Ældrerådet samt Handicaprådet (jf. bilag Høringssvar).

  Lovgrundlag

  Den kommunale Styrelseslov.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 04-03-2019

  Miljø, Teknik og Plan udpeger råderumsbeskrivelser vedrørende badebroer, hegnsklipning, driftsopgaver vedrørende idrætsanlæg, legepladser, rabatklipning langs indfaldsveje og i det åbne land, rammebesparelse vedrørende kollektiv trafik, samdrift af havn og færge samt miljøvagt, som forebyggende værn i budgetlægningen for 2020-2023. Der er pt. forslag for samlet set 1.740.000. Forslagene sendes i høring i MED-systemet. Der arbejdes videre med råderumsbeskrivelser på det kommende møde i Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 01-04-2019

  Miljø, Teknik og Plan udpeger råderumsbeskrivelser, som forebyggende værn i budgetlægningen for 2020-2023 med henblik på det videre høringsforløb.
   

  Udvalget besluttede ud over de tidligere besluttede råderumsbeskrivelser at arbejde videre med en råderumsblok med en rammebesparelse på kollektivtrafik på 800.000 (inkl. de 500.000 som tidligere er besluttet) samt en råderumsblok vedrørende P-pladser, rastepladser og bytorve. Det betyder at der samlet arbejdes med råderumsblokke på kr. 2.240.000.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 06-05-2019

  Miljø, Teknik og Plan udpeger råderumsbeskrivelser som forebyggende værn for i alt 2.040.000 kr. Råderumsblokken med en rammebesparelse på kollektiv trafik på 600.000 sendes i høring.

   

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-06-2019

  Miljø, Teknik og Plan godkender de vedhæftede råderumsbeskrivelser, som er udarbejdet som forebyggende værn i budgetlægningen for 2020-2023 og fremsender til Økonomiudvalget med henblik på at indgå i budgetmaterialet til Byrådets budgetseminar i august.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/10553

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at en reduktion på teletaxi området samt nedlæggelse af nogle sene skolebus afgange, omprioriteres til at dække omkostningen til ekstra skolebus kørsel til indskolingselever for 2020 og fremover, godkendes.

  Beslutningstema

  Den 2. maj blev lovforslaget ”L226 Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen”, vedtaget. Lovændringen medfører en reduktion af skoleugen for indskolingseleverne, allerede fra skoleåret 19/20. Lovændringen resulterer i en ekstra udgift på ca. 500.000 kr. på kollektiv trafik fra budgetår 2020 og frem.

  Sagsfremstilling

  På mødet den 6 maj, blev Miljø, Teknik og Plan orienteret og bedt om at anvise en finansiering som er udarbejdet i en omprioriteringsblok (jf. bilag Omprioriteringsblok). Omprioriteringsblokken har været sendt i høring ved FællesMED, Ældrerådet, Grønt råd, Handicaprådet, lokalråd mv. (formænd), landdistriktsrådet og folkeoplysningsudvalget.

  Vi har fået høringssvar fra Ældrerådet samt Handicaprådet – (jf. bilag Høringssvar).

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-06-2019

  Miljø, Teknik og Plan godkender en reduktion på teletaxi området samt nedlæggelse af nogle sene skolebus afgange, omprioriteres til, at dække omkostningen til ekstra skolebus kørsel til indskolingselever for 2020 og fremover.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/10505

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller at ”Betalingsreglement for havnene og Assens-Baagø færgen i Assens Kommune” godkendes.

  Beslutningstema

  For at Assens Kommune kan foretage udlæg for restancer efter udpantningsloven fra 1873, kræves det at kommunen har vedtaget et betalingsreglement for området.

  Sagsfremstilling

  Baagø Færgen og Assens Havn blev kommunale den 1. januar 2018, og for at kommunen kan anvende udpantningsloven fra 1873, skal der foreligge et af kommunalbestyrelsen vedtaget betalingsreglement. I den forbindelse er det praktisk at indarbejde Agernæs og Bågø havne i samme reglement.

  Lovgrundlag

  Lov nr. 36 af 29. marts 1873 — udpantningsloven, retsplejelovens § 478, stk. 2, og inddrivelseslovens § 1 og § 2, stk. 1.

  Økonomi

  Vedtages betalingsreglementet ikke, kan der være fordringer, der ikke kan inddrives.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-06-2019

  Miljø, Teknik og Plan indstiller at ”Betalingsreglement for havnene og Assens-Baagø færgen i Assens Kommune” godkendes.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2019

  Indstillingen anbefales.
   

  Beslutning Byrådet den 26-06-2019

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/3596

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at nedlæggelsen af vejarealet på begge sider af Kallehavegyden, i krydset Snavevej/Kallehavegyden godkendes.

  Beslutningstema

  Administrationen har modtaget en henvendelse fra Snave Forsamlingshus, om at nedlægge det pågældende vejareal, således at de kan købe og forskønne det areal der i dag fungerer som p-plads til forsamlingshuset. På modsatte side af forsamlingshuset er andre tilstødende beboere ligeledes interesseret i at købe en mindre del af arealet. Der er tale om i alt ca. 900 m2.

  Sagsfremstilling

  I krydset Snavevej-Kallehavegyden er der på begge sider af Kallehavegyden, arealer på over 400 m2, som er udlagt som vejareal, men som bruges til parkering primært til Snave Forsamlingshus, som er beliggende på matrikel 6f.

   

  Snave Forsamlingshus har rettet henvendelse til Assens Kommune, med ønske om at købe arealerne med henblik på istandsættelse. Forsamlingshuset ønsker at ansøge fonde om midler til istandsættelse, men dette er kun muligt hvis de ejer arealet. Arealet på den vestlige side af Kallehavegyden ønsker forsamlingshuset ligeledes at erhverve, men her er der også andre interesserede, da enkelte har forhave og indkørsel til matrikler over arealet. Arealet på denne side deles derfor op.

   

  Vej og Trafik beholder et randareal på 1,5m i bredde ud til kørebanen, med henblik på mulighed for anlæggelse af et fortov samt sikring af oversigt.

  Lovgrundlag

  Lov om offentlige veje m.v., LOV nr. 1520 af 27. december 2014.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-06-2019

  Miljø, Teknik og Plan godkender, at nedlæggelsen af vejarealet på begge sider af Kallehavegyden, i krydset Snavevej/Kallehavegyden godkendes.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 17/16261

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at udviklingsplanen for Assens by - Fremtidens Assens – vedtages uden ændringer.

  Beslutningstema

  Udviklingsplanen har været i 4 ugers offentlig høring, fra den 25. april til og med den 22. maj 2019. Der er i høringsperioden indkommet 14 høringssvar. De indkomne høringssvar giver ikke anledning til ændringer i planen, men repræsenterer dog en række bekymringer, som der bør være opmærksomhed på, i realiseringen af planens delelementer.

  Sagsfremstilling

  ”Fremtidens Assens” er en vision og en strategi for, hvordan Assens by skal styrkes og gøres robust over for fremtidens udfordringer. Udviklingsplanen skal skabe en fælles retning for byens udvikling og dermed sikre en langsigtet og fokuseret kurs.

   

  Udviklingsplanen skal fungere som styringsværktøj til løbende prioritering og igangsættelse af idéer og indsatser i arbejdet med at løfte byen både fysisk, socialt, økonomisk og organisatorisk. Udviklingsprincipper, indsatser og tre udpegede fokusområder viser konkrete veje til, hvordan bymidten gentænkes og åbnes op med nye bymæssige funktioner, forbindelser og rekreative oplevelser, som skal styrke Assens som bosætnings- og oplevelsesby.

   

  Planen udpeger følgende tre primære fokusområder:

  • Den bynære havn, Willemoesgade og den nordlige havn
  • Den kulturelle købstad, Østergade, Plumområdet og Tobaksgaarden
  • Det vilde bylandskab, Jordbassinerne og Arena Assens

   

  Der er i høringsperioden indkommet 14 høringssvar: 2 høringssvar omhandler alle 3 områder i planen, 8 omhandler primært den bynære havn, 4 omhandler primært det vilde bylandskab (jordbassinerne).

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-06-2019

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at udviklingsplanen for Assens by - Fremtidens Assens – vedtages uden ændringer.

   

  Flemming Risskov Jørgensen (SF) fremsatte et ændringsforslag, i det SF ikke kan støtte,

  at der bygges på jordbassinerne, og ønsker at friholde området på den vestlige side af

  banen for bebyggelse samt ønsker en rekreativ udnyttelse af jordbassinerne.

  Beskrivelsen af ændringsforslaget vedlægges som bilag. For ændringsforslaget stemte

  Flemming Risskov Jørgensen (SF) og Lars Kolling (O). I mod ændringsforslaget stemte Henrik Hansen (A), Dan Gørtz (V) samt Poul Poulsen (B). Leif Rothe Rasmussen (A) undlod at stemme. Ændringsforslaget faldt dermed.

   

  Lars Kolding (O) stemte imod vedtagelsen af Udviklingsplanen for Assens by, idet Lars Kolding (O) ikke ønsker bebyggelse på jordbassinerne, udtrykker tvivl om jordbundsforhold og ønsker hensyntagen til kommunens økonomiske situation set i forhold til åbningstrækket.
   

  Miljø, Teknik og Plan besluttede i forlængelse af høringssvaret fra Assens Skibsværft at tage imod invitationen om at besøge værftet.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2019

  Ændringsforslag fremsat af F sattes til afstemning.

   

  For stemte 2 medlemmer (F og O).

  Imod stemte 7 medlemmer (A, B og V)

  Ingen medlemmer stemte hverken for eller imod.

   

  Ændringsforslaget var herefter bortfaldet. 

   

  Udviklingsplanen for Assens by – Fremtidens Assens sattes herefter til afstemning.

   

  For stemte 7 medlemmer (A, B, og V).

  Imod stemte 1 medlem (O)

  1 medlem (F) stemte hverken for eller imod.

   

  Udviklingsplanen for Assens by - Fremtidens Assens anbefales herefter til Byrådets godkendelse.

   

  Beslutning Byrådet den 26-06-2019

  Ændringsforslag fremsat af F under Miljø, Teknik og Plan sattes til afstemning.

   

  For stemte 7 medlemmer (F, O og Ø samt Leif Rothe Rasmussen, A)

   

  Imod stemte 22 medlemmer (A, undtagen Leif Rothe Rasmussen, B, C, F og V)

   

  Ingen medlemmer stemte hverken for eller imod.

   

  Ændringsforslaget var herefter bortfaldet.

   

  Udviklingsplanen for Assens by – Fremtidens Assens sattes herefter til afstemning.

   

  For stemte 26 medlemmer (A, B, C, F, V og Ø)

   

  Imod stemte 3 medlemmer (O).

   

  Mindretallet afgav følgende stemmeforklaring: Mindretallet ønsker ikke bebyggelse på jordbassinerne, udtrykker tvivl om jordbundsforhold og ønsker hensyntagen til kommunens økonomiske situation set i forhold til åbningstrækket.

   

  Ingen medlemmer stemte hverken for eller imod.

   

  Udviklingsplanen for Assens by – Fremtidens Assens var herefter vedtaget.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/20366

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at Miljø, Teknik og Plan overfor Byrådet anbefaler:

  • Planstrategi 2019 vedtages med de eventuelle ændringer, som Byrådstemamødet den 29. maj har affødt.
  • Planstrategi 2019 sendes i offentlig høring i 10 uger indtil 4. september.
  • Der planlægges et borgermøde centralt i kommunen i slutningen af august.

  Beslutningstema

  Der skal træffes beslutning om, hvorvidt planstrategien kan godkendes og sendes i offentlig høring indtil 4. september.

  Sagsfremstilling

  Byrådet har ansvaret for at planlægge, hvordan arealerne i byerne og i det åbne land skal anvendes. Denne planlægning varetages overordnet i kommuneplanen, og før et byråd kan ændre på kommuneplanen, skal ændringsbeslutningen beskrives i en planstrategi. Planstrategien skal vedtages og offentliggøres inden udgangen af første halvdel af byrådsperioden.

  Planstrategien omsætter kommunens visioner for den fysiske udvikling til en strategi ved at beskrive, hvordan kommuneplanen skal revideres, så den understøtter visionen Med vilje og hjerte. Planstrategien beskriver desuden ønsker til nye sommerhusområder, som kan bidrage til at skabe et turismeerhverv i vækst.

  Med vedtagelse af Planstrategi 2019 træffer Byrådet beslutning om, at den kommende kommuneplan for Assens Kommune skal revideres delvist og hvilke emner, der skal revideres.

  På baggrund af Planstrategi 2019 indkaldes desuden ideer og forslag til indholdet af Kommuneplan 2020 – 2032.

  Planstrategien offentliggøres i ti uger indtil den 4. september, så borgere og andre interessenter har god tid til at indsende ideer, forslag og kommentarer til planstrategien og den kommende kommuneplan.

  Der kan afholdes et borgermøder et centralt sted i kommunen i slutningen af august. Tid og sted fastsættes senere.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Økonomi

  Udgifter til tryk og offentliggørelse af Planstrategi 2019 samt udgifter til borgermødet dækkes af kontoen for fysisk planlægning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-06-2019

  Miljø, Teknik og Plan indstiller at:

   

  • Planstrategi 2019 vedtages med de eventuelle ændringer, som Byrådstemamødet den 29. maj har affødt.
  • Planstrategi 2019 sendes i offentlig høring i 10 uger indtil 4. september.
  • Der planlægges et borgermøde centralt i kommunen i slutningen af august.

   

  Miljø, Teknik og Plan bemærker, at der forud for høringsperioden bør indarbejdes et fokus på rent drikkevand. Dette bør afspejle sig i retningslinjer m.m. i selve kommuneplanen.

   

  Derudover ønskes der inden den endelige vedtagelse af Planstrategien forelagt en vurdering af supplerende muligheder for sommerhusområder uden for strandbeskyttelse, både i og uden for kystnærhedszonen.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2019

  Indstillingen anbefales.
   

  Beslutning Byrådet den 26-06-2019

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/4613

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at Miljø, Teknik og Plan overfor Byrådet indstiller, at Kommuneplantillæg nr. 5 vedtages endeligt suppleret med tekst i redegørelsen om bilag IV-arter.

  Beslutningstema

  Kommuneplantillægget udvider anvendelsesmulighederne af Toftevej 31 og 33 i Assens til også at omfatte hotel herunder vandrehjem. Området udlægges desuden som byomdannelsesområde.

  Sagsfremstilling

  Forslaget til Kommuneplantillæg har været offentliggjort i 8 uger.

   

  Der er modtaget et høringssvar fra Miljøstyrelsen, der gør opmærksom på at det skal vurderes, om gennemførelse af planen indebærer risiko for beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter, som er beskyttet efter EU's naturbeskyttelsesdirektiver. Kommunen vurderer, at der ikke er en risiko.

   

  Udpegningen som byomdannelsesområde giver mulighed at stille krav om oprettelse af en grundejerforening.

  Lovgrundlag

  Lov om Planlægning.

  Lov om sommerhus og campering m.v. (Sommerhusloven).

  Økonomi

  Byomdannelsen forudsættes ikke støttet med offentlige midler.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-06-2019

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Kommuneplantillæg nr. 5 vedtages endeligt suppleret med tekst i redegørelsen om bilag IV-arter.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2019

  Indstillingen anbefales
   

  Beslutning Byrådet den 26-06-2019

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 19/10117

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller:

  1. at der gennemføres en 14 dages foroffentlighed vedrørende kommuneplanlægning af et område til regnvandsbassiner og energianlæg, og
  2. at det besluttes at igangsætte lokalplanlægning for energianlægget i form af luftvarmepumper i samme område.

  Beslutningstema

  Assens Spildevand A/S har erhvervet et større areal øst for Tommerup St. til etablering af regnvandsbassiner. I den nordøstlige del af området ønsker Tommerup St. Varmeforsyning at etablere et anlæg med luftvarmepumper.

  Sagsfremstilling

  Afgrænsningen af Assens Spildevands areal er vist på det vedlagte bilag. Etablering af regnvandsbassiner på arealet er en vigtig forudsætning for at kunne klimasikre Tommerup St. mod større nedbør.

   

  Der er mulighed for at etablere rekreative tiltag i området i det omfang borgerne i Tommerup St. repræsenteret ved lokalrådet og kommunen ønsker at fremme sådanne. Der er derfor igangsat en dialog mellem Lokalrådet, Assens Spildevand og kommunen.

   

  Tommerup St. Varmeforsyning ønsker at det formelle grundlag i form af lokalplan, byggetilladelser m.v. er på plads i 2019 for at kunne etablere et anlæg med luftvarmepumper i den nordøstlige del af området. Dette vil gavne deres forbrugere og betyde en CO2-besparelse.

   

  En foroffentlighedsfase er en formel forudsætning for at kunne fremlægge et forslag til udlæg af en ny kommuneplanramme. Formålet er at inddrage offentligheden i forhold til hvilke hensyn, de gerne ser varetaget gennem planlægningen.

   

  Bidragene fra foroffentlighedsfasen vil indgå i den videre udvikling af Assens Spildevands projekt for deres regnvandsbassiner og danne grundlag for udarbejdelse af et lokalplanforslag for Tommerup St. Varmeforsynings anlæg med luftvarmepumper.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning § 23C.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-06-2019

  Miljø, Teknik og Plan godkender:

   

  • At der gennemføres en 14 dages foroffentlighed vedrørende kommuneplanlægning af et område til regnvandsbassiner og energianlæg, og
  • At det besluttes at igangsætte lokalplanlægning for energianlægget i form af luftvarmepumper i samme område.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/21975

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at Lokalplan 2.2-8 for et boligområde ved Møllevej i Vissenbjerg vedtages endeligt med de to ændringer, der fremgår af sagsfremstillingen.

  Beslutningstema

  Forslag til Lokalplan 2.2-8 er udarbejdet for at muliggøre opførelsen af et tæt-lavt boligbyggeri

  med 6 boliger på Møllevej 1A i Vissenbjerg. Den eksisterende Lokalplan nr. C4-1 muliggør ikke

  opførelse af ny boligbebyggelse. Forslaget har været i 2 ugers høring. Der er ikke indkommet høringssvar, men administrationen har to ændringsforslag.

  Sagsfremstilling

  Miljø, Teknik og Plan besluttede den 6. maj 2019 at vedtage forslag til Lokalplan 2.2-8 for et boligområde ved Møllevej i Vissenbjerg. Høringsperioden blev ved beslutning i udvalget den 16. maj 2019 fastsat til 2 uger.

   

  Lokalplan 2.2-8 muliggør, at der i stedet for et eksisterende énfamiliehus kan opføres 3

  dobbelthuse. Lokalplanen fastsætter bestemmelser for placering af bebyggelsen, for

  parkeringsarealer og for et fælles opholdsareal. Lokalplanen redegør desuden for støj fra den

  nærliggende dagligvareforretning og fastsætter krav om isætning af lydruder af hensyn til

  reduktion den indendørs støjpåvirkning om natten.

   

  Lokalplanen muliggør mindre grundstørrelser til den enkelte bolig, end der normalt kræves.

  Dette skyldes, at området ligger i et centerområde helt inde ved bymidten. Endvidere er der

  efterspørgsel på boliger med små haver, der ikke kræver den store pasning. Lokalplanen

  understøtter kommunens ønske om at få opført mindre boliger i forstadsbåndet

   

  Forslag til Lokalplan har været i offentlig høring i perioden 8. maj 2019 til 22. maj 2019. Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden.

   

  Ændringer til lokalplanen

  Bebyggelsesprocenten for tæt-lavt boligbyggeri er i bygningsreglementet 40. Befæstelsesgraden for boligområder i Assens Kommunes spildevandsplan er ligeledes 40 (befæstede arealer inkluderer tage). Dette levner ved tæt-lav boligbebyggelse i ét plan med en fuld udnyttelse af bebyggelsesprocenten ikke mulighed for etablering af faste belægninger som vej og parkeringsarealer med mindre vandet kan trænge igennem og nedsive. Ved et kommende forslag til spildevandsplan vil det blive drøftet, om der skal ske en differentiering af anvendelsen ”boligområde”, så der fastsættes forskellig befæstelsesprocent for åben-lav boligbebyggelse og tæt-lav boligbebyggelse. På den baggrund er det indstillet, at befæstelsesgraden i Lokalplan 2.2-8 ændres fra 40 til 50. Herudover fjernes sætningen: ”Alle kommunens spildevandsanlæg er ejet og drevet af Assens Forsyning A/S” fra afsnittet vedrørende spildevandsforhold på side 11.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-06-2019

  Miljø, Teknik og Plan godkender, at Lokalplan 2.2-8 for et boligområde ved Møllevej i Vissenbjerg vedtages endeligt med de to ændringer, der fremgår af sagsfremstillingen.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/10042

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at Miljø, Teknik og Plan overfor Byrådet indstiller, at Lokalplan 1.2-11 ved Toftevej i Assens by vedtages endeligt.

  Beslutningstema

  Lokalplan 1.2-11 skal fremme, at ejendommen Toftevej 31 og 33 kan tages i anvendelse til nye formål. Planen er derfor bred i de anvendelser, som den muliggør.

  Lokalplan forelægges Byrådet, da den forudsætter, at Kommuneplantillæg nr. 5 er vedtaget.

  Sagsfremstilling

  Lokalplan nr. 1.2-11 har været i offentlig høring til den 2. maj 2019. Der er modtaget ét høringssvar fra Kriminalforsorgen.

   

  Baggrund

  Lokalplan 1.2-11 muliggør, at lokalplanområdet kan anvendes til:

  • Lejligheder for helårsboliger i form af tæt-lav og etageboliger,
  • Erhvervsformål (virksomhedsklasse 1-2) i form af kontor, klinikker, liberale erhverv og mindre ikke-generende værksteder uden væsentlige støjgener,
  • Uddannelsesformål og institutioner herunder internat og højskole, samt
  • Hotel med mulighed for servering, herunder vandrehjem.

   

  Lokalplanen fastsætter bestemmelser, der skal fremme bebyggelsens indpasning i byområdet. Boliger kan etableres med et areal på mellem 55 til 190 m2.

   

  Med hensyn til vandrehjem har ejerens repræsentant vurderet, at bygningerne med den centrale placering i byen kan tiltrække sommerturister. Samtidig er det et plus, at der er 45 værelser, så der kan indlogeres mange gæster uden brug af sovesale, som ikke fungerer i dagens marked. Der skal investeres i gode badeforhold, gæstekøkken og fælles-/møderum.

   

  Toftevej 31 er nabo til Assens Arrest. Arresten er i ”dvale”. I dialog med Kriminalforsorgen var de hensyn, der skal tages til arresten, konkretiseret i forslaget til lokalplan. Lokalplanen giver derfor blandt andet mulighed for, at der kan opføres mur og hegn i en højde på 5,0 m på arrestens ejendom.

   

  Kriminalforsorgen nedlægger ikke veto mod lokalplanen. I forhold til etablering af sikkerhedsmæssige foranstaltninger, ved en eventuel genåbning af Assens Arrest, vil forsorgen dog gerne fortsætte dialogen herunder om afholdelsen udgiften til mur, hegn, afskærmning af arrestens vinduer m.v..

  Det kan ikke gennem lokalplanen pålægges grundejer eller brugere af ejendommen Toftevej 31 og 33, at etablere eller afholde udgiften til arrestens sikkerhedsmæssige anlæg.

  Lovgrundlag

  Lov om Planlægning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-06-2019

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Lokalplan 1.2-11 ved Toftevej i Assens by vedtages endeligt.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2019

  Indstillingen anbefales
   

  Beslutning Byrådet den 26-06-2019

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 19/3521

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at Miljø, Teknik og Plan over for Byrådet indstiller, at Kommuneplantillæg nr. 6 for rammeområde 2.1.B.7 vedtages endeligt suppleret med tekst i redegørelsen om bilag IV-arter.

  Beslutningstema

  Kommuneplantillæg nr. 6 er udarbejdet for at opdatere kommuneplanens rammedel

  for et område ved Dragebakken og Eventyrbakken i Aarup, der er omfattet af

  kommuneplanramme 2.1.T.3. Kommuneplantillægget har som forslag været i offentlig høring. Der er indkommet et enkelt høringssvar.

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 27. marts 2019 at vedtage forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 og sende det i 4 ugers høring. Høringen har været i perioden 8. april 2019 til 6. maj 2019. Der er indkommet et høringssvar fra Miljøstyrelsen.

   

  Kommuneplanramme 2.1.T.3 omfatter et areal i den nordlige del af udstykningen på

  Eventyrbakken. Rammen fastsætter anvendelsen til regnvandsbassin, men arealet blev ved

  udstykningen på Eventyrbakken udstykket til boligformål.

   

  For at sikre, at kommuneplanrammen for arealet svarer til den faktiske anvendelse, er

  Kommuneplantillæg nr. 6 udarbejdet. Kommuneplantillægget ophæver rammeområde 2.1.T.3

  og lægger arealet ind under den tilstødende kommuneplanramme 2.1.B.7, der fastsætter

  anvendelsen til boligformål med åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

   

  Vedtagelsen af kommuneplantillægget fører til mindre ændringer i kommuneplanens rammedel

  og strider ikke mod kommuneplanens hovedprincipper. Den offentlige høringsperiode har derfor været fastsat til 4 uger jf. planlovens §24 stk.4.

   

  Miljøstyrelsen har indsendt et høringssvar, hvori de konkluderer, at det ikke fremgår af redegørelsen i kommuneplantillægget, at der er foretaget en vurdering af, om planen kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter (truede dyrearter), som er beskyttet efter EU's naturbeskyttelsesdirektiver. Tekst derom medtages i det endelige kommuneplantillæg jf. bilag 2.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-06-2019

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Kommuneplantillæg nr. 6 for rammeområde 2.1.B.7 vedtages endeligt suppleret med tekst i redegørelsen om bilag IV-arter.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2019

  Indstillingen anbefales
   

  Beslutning Byrådet den 26-06-2019

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 18/16698

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at Miljø, Teknik og Plan overfor byrådet indstiller, at Kommuneplantillæg nr. 4 for rammeområde 2.1.BE.1 vedtages endeligt suppleret med tekst i redegørelsen om bilag IV-arter.

  Beslutningstema

  Der er på ejendommen Pilevej 2, 5560 Aarup 2 boliger. Lejligheden 2A er der aldrig givet

  byggetilladelse til, og ejer har et ønske om at få den lovliggjort. Der er derfor udarbejdet et kommuneplantillæg, der muliggør dette. Kommuneplantillægget har som forslag været i offentlig høring. Der er indkommet to høringssvar.

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 27. februar 2019 at vedtage forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 og sende det i 8 ugers høring. Høringen har været i perioden 4. marts 2019 til 29. april 2019. Der er indkommet et høringssvar fra Miljøstyrelsen samt kommentar fra Banedanmark om, at de ikke har bemærkninger.

   

  Ejendommen matrikel 3ba Aarup By, Aarup beliggende Pilevej 2, 5560 Aarup er omfattet af Kommuneplanramme 2.1.E.9, der fastsætter anvendelsen til erhvervsområde. For at muliggøre lovliggørelsen af lejligheden 2A er Kommuneplantillæg nr. 4 udarbejdet. Kommuneplantillægget ændrer anvendelsen af den vestlige del af matrikel 3ba, Aarup By, Aarup til blandet bolig og erhverv med oprettelsen af en ny kommuneplanramme 2.1.BE.1.

   

  Miljøstyrelsen har indsendt et høringssvar, hvori de konkluderer, at det ikke fremgår af

  redegørelsen i kommuneplantillægget, at der er foretaget en vurdering af, om planen kan

  beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter (truede dyrearter), som

  er beskyttet efter EU's naturbeskyttelsesdirektiver. Tekst derom medtages i det endelige kommuneplantillæg jf. bilag 2.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-06-2019

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Kommuneplantillæg nr. 4 for rammeområde 2.1.BE.1 vedtages endeligt suppleret med tekst i redegørelsen om bilag IV-arter.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2019

  Indstillingen anbefales
   

  Beslutning Byrådet den 26-06-2019

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 19/7881

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at forslag til lokalplan 2.2-9 godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.

  Beslutningstema

  Forslag til lokalplan 2.2-9, er udarbejdet for at muliggøre opførelsen af en enkeltstående dagligvarebutik i Skallebølle.

  Sagsfremstilling

  Det tidligere Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg, besluttede i februar 2016, at der kunne arbejdes videre med tilvejebringelse af det planmæssige grundlag for en enkeltståede dagligvarebutik i Skallebølle. Dagligvarebutikken får en bruttoetageareal på 1200 m² og vil blive placeret nordvest for rundkørslen Odensevej/Langesøvej/Tommerupvej.

   

  Der er udarbejdet et forslag til et kommuneplantillæg for et nyt rammeområde, der giver mulighed for en enkeltstående dagligvarebutik på 1200 m². Kommuneplantillægget bliver sendt i høring sideløbende med nærværende lokalplanforslag.

   

  Udover muligheden for en dagligvarebutik, rummer lokalplanen også mulighed for etablering af et regnvandsbassin.

   

  I forbindelse med projektet udarbejdes der en udbygningsaftale med bygherre, vedrørende etablering af en højresvingsbane på Odensevej, denne bliver offentliggjort samtidig med planforslagene.

   

  Forslag til lokalplan 2.2-9 er screenet i henhold til lov miljøvurdering. Det vurderes at lokalplanens virkeliggørelse ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet og der skal derfor ikke udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanen. Screeningen er vedlagt som bilag.

  Lovgrundlag

  Lov om Planlægning.

  Lov om vurdering af planer og programmer og af konkrete projekter(VVM).

  Økonomi

  Ansøger/bygherre bekoster de nødvendige anlægsarbejder for projektets realisering.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-06-2019

  Miljø, Teknik og Plan godkender forslag til lokalplan 2.2-9 og forslaget senedes i 8 ugers offentlig høring.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/9628

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at forslag til lokalplan 2.1-4 Servicecenter ved Grønnemose besluttes vedtaget til fremlæggelse i offentlig høring i 6 uger.

  Beslutningstema

  Forslag til lokalplan 2.1-4 er udarbejdet, for at muliggøre opførelsen af et servicecenter ved Grønnemose. Den eksisterende lokalplan nr. 47 for området, muliggør ikke denne fremtidige ønskede anvendelse af arealerne.

  Sagsfremstilling

  Miljø, Teknik og Plan besluttede på deres møde den 1 april 2019, igangsætning af en ny lokalplan for området. Der er nu udarbejdet et forslag til lokalplan 2.1-4, der muliggør bl.a. opførelsen af et servicecenter med 3 fastfoodrestauranter, tankanlæg for personbiler, vaskehal, tankanlæg og parkering for lastbiler, samt udendørs opholds- og legeområder.

   

  I lokalplanen er der to illustrationer, som viser hvordan den fremtidige disponering af området kunne se ud. Den endelige udformning, vil afhænge af de aktører der skal etablere sig i området.

   

  Området ligger tæt ved den fynske motorvej – afkørsel 55 og langs med hovedvejen Gl. Hovedvej i den Østlige del af Grønnemose. Vejadgangen til servicecenteret skal primært ske fra Industrivej.

   

  Høringsperioden er fastsat til 6 uger, fordi høringen delvis løber hen over sommerferien. 

   

  Forslag til lokalplan 2.1-4 er screenet i henhold til lov om miljøvurdering. Det vurderes at lokalplanens virkeliggørelse ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet, og der skal derfor ikke udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanen.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter(VVM).

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-06-2019

  Miljø, Teknik og Plan godkender forslag til lokalplan 2.1-4 Servicecenter ved Grønnemose besluttes vedtaget til fremlæggelse i offentlig høring i 6 uger.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/9601

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at forslag til kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan nr. 1.3-1 Solcellepark nord for Ebberup med tilhørende miljørapport godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.

  Beslutningstema

  Administrationen har i samarbejde med bygherre, udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for en solcellepark nord for Ebberup. Det skal nu besluttes at sende forslagene i 8 ugers offentlig høring.

  Sagsfremstilling

  Miljø, Teknik og Plan besluttede den 6. maj 2019 igangsætningen af plangrundlaget for etableringen af en solcellepark nord for Ebberup.

   

  Kommuneplantillæg og Lokalplanforslaget skal give mulighed for at etablere et solcelleanlæg til el-produktion.

   

  Solcelleanlægget placeres på sammenhængene marker på i alt ca. 70 ha. nord for Ebberup.

  Det er bygherres ønske at opretholde landbrugspligten i området, idet området under og omkring solcelleanlægget udlægges med græs og drives økologisk ved afgræsning af får.

  Solcelleparken vil blive indhegnet og der vil blive etableret afskærmende beplantning omkring anlægget. Udover solceller, vil der blive opsat transformer- og koblingsstationer indenfor området.  

   

  Inden udarbejdelse af nærværende planer har der været en foroffentlighedsfase på 14 dage. I den forbindelse er der indkommet et høringssvar, der primært er en indsigelse imod en solcellepark.

   

  Der er i henhold til lov om miljøvurdering udarbejdet en miljørapport, der vurderer planens væsentlige virkninger i forhold til landskab.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Lov om Miljøvurdering af planer, programmer og konkrete projekter (VVM).

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-06-2019

  Miljø, Teknik og Plan indstiller:

   

  • At forslag til kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan nr. 1.3-1 Solcellepark nord for Ebberup med tilhørende miljørapport godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.
  • At der i forbindelse med høringsperioden afholdes et borgermøde i august.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2019

  Indstillingen anbefales
   

  Beslutning Byrådet den 26-06-2019

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 19/6106
 • Sagsid.: 19/3880

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller at:

  • Udvalget træffer beslutning om at arbejde videre med skitseprojektet fremsendt af Kristiansdal.
  • Det udvalgte skitseprojekt tilrettes efter de nødvendige justeringer som er anført af Assens Kommune.

  Beslutningstema

  Godkendelse af skitseprojekt for almene boligbyggeri i Aarup i 2020.

  Sagsfremstilling

  På Baggrund af Byrådsbeslutning den 27. februar 2019 udbydes grundkapital til opførelse af alment boligbyggeri i Aarup. I henhold til strategien for alment boligbyggeri i Assens Kommune er der gennemført en udbudsrunde, hvor interesserede boligorganisationer har fået mulighed for at indsende forslag til skitseprojekter.

  Assens Kommune har i den forbindelse modtaget 2 skitseprojekter. Skitseprojekterne er fremsendt af henholdsvis Civica og Kristiansdal. På baggrund af en gennemgang af de to skitseprojekter fremlægges hermed administrationens anbefaling til valg af skitseprojekt.

  Det er administrationens anbefaling, at kommunal grundkapital gives til projekter, der er med til at løse eksisterende udfordringer i byens rum, og til projekter, der er udviklet ud fra en byplanmæssig helhedsbetragtning. Det er anbefalingen, at der kun gives kommunal grundkapital til dét projekt, der viser, hvordan der kan gennemføres en samlet løsning i én eller flere etaper for ejendommene Bredgade 62 til 66, hvor det samtidig tilgodeses at der kan sikres en udvidelse af Sanggårds Plads, så byens forskellige ønsker tilgodeses bedst muligt.

  Det er vurderingen, at projektet fra Kristiansdal meget fint er med til at løse den byplanmæssige udfordring, der er på grundene Bredgade 62-66, trods det, at materialet ikke er af en tilstrækkelig kvalitet. Administrationen har derudover været i dialog med Kristiansdal omkring grundkøbssummen. Den høje grundkøbssum vil være et fokus frem mod skema A.

  Det er vurderingen, at projektet fra Civica ikke peger på en løsning af den byplanmæssige udfordring, der er på grundene Bredgade 62-66.

  I bilag er vedlagt en gennemgang samt vurdering af de enkelte skitseprojekter.

  Økonomi

  Politisk er der afsat op til 3,1 mio. kr. til grundkapital til Almene boliger i Aarup i 2020. Begge projekter vurderes at holde sig inden for den økonomiske ramme.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-06-2019

  Miljø, Teknik og Plan indstiller at:

   

  • Udvalget træffer beslutning om at arbejde videre med skitseprojektet fremsendt af Kristiansdal.
  • Det udvalgte skitseprojekt tilrettes efter de nødvendige justeringer som er anført af Assens Kommune.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2019

  Indstillingen anbefales
   

  Beslutning Byrådet den 26-06-2019

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 19/8312

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Udvalget orienteres om status for Assens Kommunes deltagelse i klimaprojektet DK2020.

  Sagsfremstilling

  I forlængelse af Miljø, Teknik og Plans ønske om at understøtte de grønne ambitioner i Vision 2030 med en politik på klima- og miljøområdet, har Assens Kommune ansøgt Realdania om og fået tilsagn til at medvirke i det tværkommunale klimaprojekt DK2020. Den 23. maj var der introduktionsseminar, hvor vi har fået foreløbig information om projektet. Nedenfor er en overordnet orientering om projektet.

   

  Projektets forventede udbytte

  Projektets forventes at resultere i en ambitiøs og handlingsorienteret klimaplan, der løfter vores hidtidige klimaarbejde op på et nyt niveau og hvor store dele af den kommunale organisation forventes at deltage i målopfyldelsen.

   

  Klimaplanen udarbejdes med afsæt i værktøjet ”C40s Climate Action Planning Framework”, som er internationalt anerkendt og anvendt af nogle af klodens mest klimaambitiøse byer. Værktøjet er netop blevet tilpasset, så det kan anvendes af danske kommuner. Klimaplanen vil blandt andet indeholde anvisninger på, hvordan kommunen:

   

  • kan blive klimaneutral senest i 2050 og sætter ambitiøse delmål for reduktion af CO2 i perioden.
  • lever op til Parisaftalens mest ambitiøse målsætning om at stræbe efter at begrænse den globale temperaturstigning til under 2°C, og så tæt på 1,5°C som muligt.

   

  Klimaplanen kan desuden forholde sig til og samtænke alle Byrådets gældende mål og planer på klimaområdet. Det drejer sig om Byrådets klimapolitiske mål beskrevet i Vision 2030, Kommuneplan 2017, den kommende Klima- og Miljøpolitik, FN’s verdensmål mv.

   

  Foreløbig overordnet procesplan

  Planen udarbejdes i tre sideløbende og overlappende hovedtrin:

   

  1. Tilslutning til klimamål og samarbejde, hvor der skabes engagement og motivation hos de aktører, der skal deltage i arbejdet med at realisere klimaplanens mål. Det drejer sig om de kommunale aktører, erhvervsliv, lokalsamfundene, interesseorganisationer m.fl.

   

  2. Udfordringer og muligheder, hvor vi afdækker Assens Kommunes aktuelle situation og anviser veje til opfyldelse af mål i forhold til udledning af CO2, klimarisici- og tilpasning mv.

   

  3. Fremskyndelse og implementering, der fastlægger og prioriterer Assens Kommunes fremtidige handlinger, så der hurtigst muligt opnås effekt i forhold til de fastlagte klimamål.

   

  Den 9. oktober afholder DK2020 masterclass for politikere og direktører og klimaplanen forventes behandlet i Byrådet i løbet af foråret 2020. Nærmere procesplan med blandt andet forslag til involvering af relevante aktører er under udarbejdelse.

   

  Politisk og administrativ organisering

  Projektet forventes forankret i Miljø, Teknik og Plan, der kan involvere de øvrige udvalg efter behov.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-06-2019

  Miljø, Teknik og Plan tager orienteringen til efterretning.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  1. Status på projekt i Jordløse

  Projektet ”Fortællinger og forbindelser i byens landskab – et natur- og landskabsprojekt i Jordløse”, hvor Jordløse fik 1,8 million kroner fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, er igangsat med et borgermøde den 23. maj. Borgermødets tema var indkaldelse af idéer og forslag til en by- og landskabsplan, der skal komme med bud på en forskønnelse af forløbet langs Landevejen samt på, hvordan forbindelsen mellem landskabet og byen kan styrkes. Der afholdes opfølgende borgermøde den 17. juni. Som rådgiver er Gustin Landskab valgt og by- og landskabsplanen skal afleveres endeligt til august, hvor den præsenteres på et afsluttende borgermøde i Jordløse. Der ud over arbejder to arbejdsgrupper med at planlægge ”Byens spor” og ”Landskabets spor”. Byens spor skal formidle Jordløses historie i byens rum og landskabets spor bliver et sammenhængende stiforløb i landskabet omkring Jordløse med anlæggelsen af shelters, muldtoiletter, udkigstårn, heste- folde og parkering mv. Projektet skal være endeligt afsluttet forsommeren 2020.

   

  2. Klimatilpasningsevent om Tommerupperne den 6. juni

  Torsdag den 6. juni kl. 17:00 – 19:00 arrangerer kommunen i samarbejde med Assens Forsyning A/S og Tommeruppernes Lokalråd et event, hvor man kan komme og høre om klimaprojekter i Tommerupperne. Den første time omhandler status på arbejdet med Regnvandsplan for Tommerup Stationsby og mulighed for at give input. Forslag til regnvandsplan forventes behandlet politisk på møderne i august 2019. Efterfølgende er der guidet tur ved det igangværende klimatilpasningsprojekt i Tommerup. Der bydes også på lidt at spise.

   

  3. Landsplandirektiv for nye sommerhusområder i kystnærhedszonen

  Forslag til landsplandirektiv for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen har været i offentlig høring fra 21. marts til 20. maj 2019. Forslaget indeholder de to områder ved henholdsvis Å (12 sommerhusgrunde) og Løgismose (2 sommerhusgrunde), som Assens Kommune har ønsket medtaget.

  Når landsplandirektivet er endeligt vedtaget, har byrådet 8 år til at overføre de to ansøgte områder til sommerhusområde ved tillæg til kommuneplanen og lokalplan eller ved næste kommuneplanrevision. Ved overførslen skal;

  • der tages hensyn til natur- og landskabsinteresser samt væsentlige nationale interesser.
  • offentlighedens adgang til kysten sikres og udbygges.
  • grundejerne orienteres.
  • der laves en lokal offentliggørelse af bekendtgørelsen og oplyses om den forventede proces for planlægningen i kommunen.

   

  4. Status på arbejdet med ”strategisk perspektivering af ejendomsområdet”

  Projektet skrider planmæssigt frem i henhold til den justerede fremrykkede tidsplan, hvor høringen af det foreslåede modelvalg nu påbegyndes og afsluttes inden sommerferien. Det betyder, at de tiltænkte implementeringsaktiviteter kan fremrykkes og planlægningsmæssigt igangsættes.

  Som i den hidtidige projektfase prioriteres inddragelse af berørte ledere og medarbejdede stadig højt. Konkret er der nu nedsat fire arbejdsgrupper med deltagelse af ledere/medarbejdere, som skal deltage i implementeringsarbejdet.

  Arbejdsgrupperne er:

  • Personaleforhold.
  • Ejendomsportefølje og fremtidigt samarbejde.
  • Ejendoms- og serviceopgaverne.
  • Økonomi.

   

  Arbejdsgruppernes opgaver er at udarbejde forslag indenfor de enkelte områder, herunder i første omgang vedrørende principper og senere i forberedelsesfasen forslag til den konkrete udformning herunder f.eks. vedrørende opgavesnit, økonomifordeling, personalefordeling, kompetencevurdering mv. til projektets styregruppe.

  Arbejdet med den kommende Ejendomsstrategi for Assens Kommune er nu i dialog med den politiske styregruppe i sin afsluttede fase og vil som planlagt kunne præsenteres til det samlede Byråd i august måned i sammenhæng med endelig beslutning omkring modelvalg for den fælles ejendomsforvaltning i kommunen.

   

  5. Ansøgning til forligskredsen om tilskud til Grønnemose-Aarup stien

  Administrationen har udarbejdet og indsendt vedhæftet projektbeskrivelse til forligskredsen, med henblik på at kunne benytte tilskuddet på 6 mio. kr. til cykelstien mellem Grønnemose og Aarup – se bilag.

   

  6. MTB- i Assens med kort over MTB rute
  Administrationen har været i dialog med Mountainbike-klubben MTB-Assens om en justering af MTB-sporet omkring Assens. Der er nu udarbejdet et forslag, hvor sporet over de næste 1-2 år ændres, således at det samlede spor placeres i området udenfor Ringvejen - se kort i bilag, dvs. at sporet omkring stadion tænkes nedlagt. Dog vil der ved større event etc. blive kørt i et større område. Der udarbejdes på grundlag heraf en samarbejdsaftale med Mountainbike-klubben i lighed med aftalen med MTB-klubben i Haarby.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-06-2019

  Taget til efterretning.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-06-2019

  Udvalget, bortset fra Lars Kolling (O), ønsker at deltage i Byplanmødet i oktober 2019.