icon-Politik

Politik

Referat

Mandag den 6. maj 2019 kl. 08:00

Mødested: Mødelokale 1
Udvalg: Miljø Teknik og Plan
Medlemmer: Dan Gørtz, Leif Rothe Rasmussen, Flemming Risskov Jørgensen, Poul Poulsen, Lars Kristian Pedersen, Henrik Hansen, Lars Kolling
 • Sagsid.:

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 06-05-2019

  Dagsorden godkendt.

 • Sagsid.: 19/2284

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at Miljø, Teknik og Plan udpeger råderumsbeskrivelser som forebyggende værn i budgetlægningen for 2020-2023 med henblik på det videre høringsforløb.

  Beslutningstema

  Et flertal af Økonomiudvalgets medlemmer har besluttet, at fagudvalgene skal udarbejde

  råderumsbeskrivelser som forebyggende værn i budgetlægningen for 2020-2023.

  Beskrivelserne skal være sendt i høring og færdigbehandlet i fagudvalgene senest i juni møderne, så materialet kan indgå i færdig form i budgetmaterialet til budgetseminaret den 20. og 21. august 2019.

   

  Miljø, Teknik og Plan igangsatte det budgetforberedende arbejde på mødet den 7. januar, udpegede emner til råderumsbeskrivelser på mødet d. 4. februar, vedtog nogle af råderumsbeskrivelserne på mødet d. 4. marts samt udpegede ydereligere råderumsbeskrivelser på mødet d. 1. april. De fleste råderumsbeskrivelser har nu været i høring i MED-systemet og drøftelserne skal nu fortsættes med henblik på at udpege og uddybe de sidste råderumsbeskrivelser.

  Sagsfremstilling

  Sagen genoptages fra sidste møde.
  Et flertal af Økonomiudvalget har besluttet at fagudvalgene skal udarbejde råderumsbeskrivelser for:

   

  I 1.000 kr.

  Beløb

  Økonomiudvalget

  Miljø, Teknik og Plan

  Uddannelse, Børn og Familie

  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur

  Social og Sundhed

  5.125

  2.012

  14.751

  929

  11.179

  I alt

  33.996

   

  Miljø, Teknik og Plan har i forbindelse med opstarten af budgetarbejdet ønsket en budgetoversigt over det samlede driftsbudget på udvalgets område. Oversigten findes i bilagsmaterialet – (jf. bilag budgetoversigt version 2), og dannede afsæt for udvalgets udpegning af emner til nærmere analyse og råderumsbeskrivelse. Råderumsbeskrivelserne er nu udarbejdet på de udvalgte emner, som udvalget udpegede på mødet den 4. februar – (jf. bilag forslag til råderumsbeskrivelser). På mødet i marts ønskede udvalget at der arbejdes videre med nogle af råderumsbeskrivelserne – (jf. bilag råderumsblokke marts). På mødet den 1. april besluttede udvalget at arbejde videre med rammebesparelsen på kollektiv trafik samt at medtage en råderumsblok på p-pladser, rastepladser og bytorve. Administrationen har udarbejdet en oversigt over de vedtagne råderumsblokke fra mødet den 1. april – (jf. bilag Budgetblokke 01.04.19) samt en samling af alle vedtaget råderumsblokke – (jf. bilag Råderumsblokke 6 maj MTP).

   

  De vedtaget råderumsbeskrivelser har været i høring ved FællesMED, Ældrerådet, Grønt råd, Handicaprådet, Lokalråd mv. (formænd), Landdistriktsrådet samt Folkeoplysningsudvalget. Der er modtaget høringssvar fra Ældrerådet, Landdistriktsrådet og Handicaprådet – (jf. bilag høringssvar) samt bemærkninger fra FællesMED (jf. bilag bemærkninger fra FællesMED By, Land og Kultur).

  Råderumsblokken for kollektiv trafik – (jf. bilag råderumsblok – kollektiv trafik) har ikke været i høring, denne sendes i høring forud for mødet i juni.

  Lovgrundlag

  Den kommunale Styrelseslov.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 04-03-2019

  Miljø, Teknik og Plan udpeger råderumsbeskrivelser vedrørende badebroer, hegnsklipning, driftsopgaver vedrørende idrætsanlæg, legepladser, rabatklipning langs indfaldsveje og i det åbne land, rammebesparelse vedrørende kollektiv trafik, samdrift af havn og færge samt miljøvagt, som forebyggende værn i budgetlægningen for 2020-2023. Der er pt. forslag for samlet set 1.740.000. Forslagene sendes i høring i MED-systemet. Der arbejdes videre med råderumsbeskrivelser på det kommende møde i Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 01-04-2019

  Miljø, Teknik og Plan udpeger råderumsbeskrivelser, som forebyggende værn i budgetlægningen for 2020-2023 med henblik på det videre høringsforløb.
   

  Udvalget besluttede ud over de tidligere besluttede råderumsbeskrivelser at arbejde videre med en råderumsblok med en rammebesparelse på kollektivtrafik på 800.000 (inkl. de 500.000 som tidligere er besluttet) samt en råderumsblok vedrørende P-pladser, rastepladser og bytorve. Det betyder at der samlet arbejdes med råderumsblokke på kr. 2.240.000.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 06-05-2019

  Miljø, Teknik og Plan udpeger råderumsbeskrivelser som forebyggende værn for i alt 2.040.000 kr. Råderumsblokken med en rammebesparelse på kollektiv trafik på 600.000 sendes i høring.

   

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-06-2019

  Miljø, Teknik og Plan godkender de vedhæftede råderumsbeskrivelser, som er udarbejdet som forebyggende værn i budgetlægningen for 2020-2023 og fremsender til Økonomiudvalget med henblik på at indgå i budgetmaterialet til Byrådets budgetseminar i august.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/4642

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at:

   

  • Orientering vedrørende konsekvensen for den kollektive trafik på grund af nyt lovforslag vedrørende afkortning af skoleugen for indskolingselever, tages til efterretning.
  • Der anvises finansiering på 500.000 kr. i 2020 til indsættelse af ekstra busruter.

  Beslutningstema

  I april måned blev der fremsat et lovforslag ”L226 Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen”, som medfører en reduktion af skoleugen for indskolingseleverne, allerede fra skoleåret 19/20. Dette betyder at de elever i indskolingen som ikke er tilmeldt SFO og som er kørselsberettigede vil skulle befordres hjem tidligere end hidtil. Lovforslaget er fremsat til 1. behandling i udvalg den 25. april, dagsordensat til 2. behandling den 30. april og dagsordensat til 3. behandling den 2. maj. Miljø, Teknik og Plan orienteres, idet lovvedtagelsen kan få større afledte konsekvenser for budgetåret 2020.

  Sagsfremstilling

  Idet Folketinget har fremsat et lovforslag om, at indskolingsbørnene skal være mindre i skole har administrationen været i dialog med FynBus om løsninger på denne udfordring. Lovforslaget vil resultere i en ekstra omkostning enten som udgift til ekstra buskørsel, som henter indskolingens elever, fordelt på 3 dage om ugen eller som en ekstra personaleudgift som tilsyn på skolerne i ventetiden på de nuværende afgange.

  Der er i dag 185 indskolingselever, som ikke er tilmeldt SFO, hvor nogle af disse elever godt kan blive tilmeldt SFO, når skoledagene bliver kortere. For at imødekomme lovforslaget, som højest sandsynlig træder i kraft allerede efter sommerferien i år, er den bedste løsning at indsætte ekstra busser.

  Der skal indsættes 8 ekstra busser, som i 2019 vil koste ca. 250.000 kr. Denne ekstra udgift kan umiddelbart godt indeholdes i udvalgets eget budget i 2019, med forbehold for at det er en variable udgift. Udgiften i 2020 og årene frem er derimod på ca. 500.000 kr. årligt og kan ikke indeholdes inden for udvalgets eget budget.

   

  Sagen har været til behandling i Uddannelse, Børn og Familie den 4. marts, hvor de besluttede at pålægge skolerne koordinering af skoledagens længde i forhold til busruterne.

   

  Såfremt lovforslaget vedtages, er der behov for, at udvalget anviser finasiering for 2020 og frem eller optager tværgående drøftelse med Uddannelse, Børn og Familie om alternativ finansiering med afsæt i en eventuel besparelse på antallet af undervisningstimer for indskolingselever.

  Lovgrundlag

  Lov om folkeskolen.

  Økonomi

  2019: udgiften på ca. 250.000 kr. kan indeholdes i budgetrammen for kollektiv trafik.

  2020: udgiften på ca. 500.000 kr. kan ikke indeholdes i budgetrammen for kollektiv trafik.

   

  Finansieringsforslag indenfor egen budgetramme:

  Ud over de allerede behandlede råderumsblokke på tilsammen 2.240.000 kr. er der behov for ydereligere ca. 300.000 kr., således at der med finansieringsbehovet for ekstra indsatte skolebusser tilsammen skabes råderum på knap 2.500.000 kr. De 500.000 kr. af disse foreslås anvist til finansiering af merudgiften til skolebefordring.

   

  Forslag til ydereligere råderum: Høj takst ved teletaxi konceptet samt nedlæggelse af sene afgange.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 06-05-2019

  Miljø, Teknik og Plan godkender:

   

  Orientering vedrørende konsekvensen for den kollektive trafik på grund af nyt lovforslag vedrørende afkortning af skoleugen for indskolingselever, tages til efterretning.  Finansieringen for 2019 afholdes inden for rammen.

   

  Med henblik på finansieringen for 2020 og frem ønskes finansieringen at ske inden for udvalgets område på kollektiv trafik, hvilket udløser en supplerende rammebesparelse på kollektiv trafik på 500.000 kr. Rammebesparelsen skal primært baseres på valg af høj takst på teletaxiområdet samt nedlæggelse af sene afgange. Rammebesparelsen sendes i høring.

   

 • Sagsid.: 19/8064

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Der har på bl.a. lokalrådsmøder i Brylle og Haarby været fokus på råger og de gener de giver, samt mulighederne for at regulere bestanden af råger på bl.a. kommunale arealer. I den forbindelse gives en kort status for reglerne for regulering af råger, samt hvilken rolle Assens Kommune har i forbindelse med regulering af råger.

  Sagsfremstilling

  Rågen er en fredet fugl, og der er derfor ingen jagttider på råger. Fredningen gælder både æg, yngel, ynglesteder og voksne råger. Derfor kræver al regulering af råger altid en tilladelse fra Naturstyrelsen. Det er ejeren af arealerne, der skal søge om tilladelse til en regulering. Er det kommunalt ejede arealer, som rågerne har slået sig ned på, så er det Assens Kommune, der søger Naturstyrelsen om en reguleringstilladelse.

  Der kan søges om en reguleringstilladelse af rågeunger uden for reden i perioden fra 1. maj til 15 juni og denne tilladelse opnås som regel. Denne tilladelse betinges ikke af om der forinden har været iværksat brug af afværgemidler. Assens Kommune har i år søgt Naturstyrelsen om en reguleringstilladelse på de arealer som vi er bekendt med er plaget af kolonier af råger. Det drejer sig om Tommerup, Haarby og Aarup – samt Assens mht. måger. Der er opnået en reguleringstilladelse til samtlige ansøgte steder. I hvilket omfang der er søgt på private arealer andre steder inden for kommunen har administrationen ikke kendskab til.

  Når der er givet tilsagn til en regulering, så har Assens Kommune en aftale med lokale jægere om, at de foretager reguleringen. Assens Kommune finansierer jægernes udgifter forbundet med bekæmpelsen, dvs. ammunition og kørsel.  Samlet beløber dette sig til ca. 3-5000 kr. pr. år.

  Hvis ovennævnte regulering viser sig ikke at være tilstrækkelig kan man forsøge at skove træer i de berørte områder. Hvis rydningen foregår i perioden fra 1. august til 1. februar kræver dette ikke en forudgående tilladelse fra naturstyrelsen, men er der tale om beskyttede naturområder (§ 3 områder eller fredsskov) kræver det at der kan opnås de nødvendige tilladelser i den forbindelse. I vejledningsteksten for regulering af råger vil en nedtagning i efteråret og tidlig vinter have en begrænset effekt i det råger hurtigt kan bygge nye reder.

  Assens Kommune har for ca. 5 år siden anvendt denne metode i Aarup og senest i Brylle, hvor Entreprenørgården fik fældet de træer, hvor rederne var etableret. Rydningen af de mange træer er foretaget i perioden lige op til 1. februar, hvor det ikke har krævet tilladelse fra Naturstyrelsen. Fjernelsen af træer og reder i området har desværre ikke haft den ønskede effekt, idet rågerne har slået sig ned i andre områder og bygget nye reder. Det skal dog tilføjes, at skovningen af de mange træer i Brylle dels var for at løfte kvaliteten og opnå en forskønnelse af området og at få fældet de mange træer der i forvejen var gået ud, og hvor rederne var etableret.  

  Der kan også søges om tilladelse hos Naturstyrelsen til at fjerne æg og reder i perioden fra 1. februar og indtil 31 juli. Metoden er ikke særlig anvendt, da rederne ofte er svært tilgængelige og da nedtagning ofte kræver brug af lift eller mandskab der er trænet i at klatre i træer. Metoden fordre ligeledes, at nedtagningen skal gentages med en frekvens på max. 14 dage og derfor meget arbejdskrævende.

  Regulering af voksne råger kan opnås i perioden fra den 15. januar til 15. marts, men forinden opnåelse af en tilladelse vil kræve, at der forinden har været anvendt afværgemidler og som har vist sig at være utilstrækkelige.

  Lovgrundlag

  Fredningen af rågen er berammet i jagtlovgivningen samt fuglebeskyttelsesdirektivet fra EU.

  Reguleringen af rågen er iht. bekendtgørelsen om vildskader (Vildtskadebekendtgørelsen nr. 971 af 27. juni 2018) som administreres af Naturstyrelsen.

  Økonomi

  Der er ikke afsat midler til bekæmpelse af råger på kommunale arealer udover 5.000 kr. til jægernes udgifter til regulering.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 06-05-2019

  Miljø, Teknik og Plan tager orienteringen til efterretning.

 • Sagsid.: 19/8958

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at

  • Perioden med halv billetpris fremadrettet fastsættes til hele kalenderåret, bortset fra en periode på minimum 6 uger i vinterhalvåret under forudsætning af, at det statslige tilskud kan dække de resterende 46 uger.

   

  • Kompetencen til at justere priserne, som følge af prisudvikling samt optimeret anvendelse af de statslige tilskudsregler delegeres til udviklingsdirektøren.

  Beslutningstema

  Landevejsprincippet for de danske øer, der startede med ekstra tilskud til færgetransport i 2016, er senest blevet ændret af Folketinget den 25. april 2019. Der er vedtaget en ekstra bevilling på 5,3 million til tilskud efter landevejsprincippet, herunder besluttet at tilskuddet fremadrettet kan anvendes i op til 46 selvvalgte uger om året.

  Sagsfremstilling

  Baagø Færgen har tidligere anvendt tilskuddet til at nedsætte prisen for passagerer og privatbiler til halv pris i perioden 1. maj til skoleferiens begyndelse, og igen fra skoleferiens afslutning til 1. september, idet de tidligere regler ikke gav mulighed for takstnedsættelse i højsæsonen. Nu er det blevet muligt at bruge tilskuddet i 46 selvvalgte uger om året, og Baagø Færgen forventer at få et forøget tilskud. Der er dog ikke pt. sendt skriftlige tilsagn til de enkelte kommuner. Baagø færgen havde i 2018 kun enkelte afgange hvor det maximale passagerantallet på 98 blev nået, og der er derfor kapacitet til at få flere passagerer i højsæsonen, hvorfor det vurderes optimalt at forsøge at tiltrække yderligere gæster til Bågø i sommersæsonen. Alternativt kan tilskuddet bruges uden for højsæsonen, men forventninger er, at det kun i begrænset omfang vil øge antallet af gæster til øen.

   

  Det foreslås derfor at tilskuddet fremadrettet primært anvendes til at nedsætte priserne i sommerperioden og med mulighed for at stoppe tilskuddet hvis den ekstra bevilling ser ud til at blive opbrugt inden årets udgang. De 6 uger, hvor tilskuddet ifølge reglerne ikke anvendes foreslås placeret i vinterhalvåret. Forslaget er udarbejdet i dialog med Baagø Færgens kontaktudvalg.

  Lovgrundlag

  LBK nr. 329 af 24/03/2017 Gældende, og senere ændringer.

  Økonomi

  Ændringen i tilskudsperioden afpasses efter det øgede statslige tilskud, hvorfor der ikke er økonomiske konsekvenser for kommunen af den ændrede praksis. Tilskuddet fra staten skal anvendes til takstnedsættelse, og der skal udarbejdes en redegørelse for anvendelse af tilskuddet. Evt. ikke anvendt tilskud skal tilbagebetales til staten.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 06-05-2019

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at:

   

  • Perioden med halv billetpris fremadrettet fastsættes til hele kalenderåret, bortset fra en periode på minimum 6 uger i vinterhalvåret under forudsætning af, at det statslige tilskud kan dække de resterende 46 uger.

   

  • Kompetencen til at justere priserne, som følge af prisudvikling samt optimeret anvendelse af de statslige tilskudsregler delegeres til udviklingsdirektøren.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-05-2019

  Indstillingen anbefales.
   

  Beslutning Byrådet den 29-05-2019

  Indstillingen godkendt

 • Sagsid.: 19/8681

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at anlægsbudget 2019 på vandløbsområdet udmøntes som beskrevet.

  Beslutningstema

  Der er i budget 2019 afsat 500.000 kroner til anlægsprojekter på vandløbsområdet. Miljø, Teknik og Plan skal beslutte, hvorledes midlerne udmøntes.

  Sagsfremstilling

  Assens Kommune gennemfører løbende anlægsprojekter vedrørende vandløb og vådområder ved vandløb. I de seneste år er gennemført mange projekter som følge af de statslige vandområdeplaner. Derudover er der projekter, som igangsættes af Assens Kommune selv. Blandt sidstnævnte er grødeskæringsprojektet ”Evidensbaseret og Omkostningseffektiv grødeskæring.

   

  Der foreslås i lighed med tidligere år afsat midler til at supplere vandplanprojekterne. Vandplansprojekterne er principielt 100% finansieret af EU og statslige midler. I praksis er der ofte brug for supplerende kommunal finansiering for at sikre gode løsninger for lodsejer og for at optimere projekterne. I 2019 indgår følgende vandløbs- og vådområde-projekter i vandplanindsatsen:

  • Vådområdet ved Solevad/Borreby detailprojekteres i 2019 efter endt jordfordeling.
  • Vådområdet ved Aborg Minde nord for Assens detailprojekteres i 2019 med henblik på eventuelt forventet jordfordeling ved udgangen af 2019.
  • Haarby Å-systemet: Realisering af 3 projekter hvor der fjernes spærringer.
  • Holmehave Bæk v/ Solevad Mølle: Realisering af større indsats/spærring som fjernes i 2019.
  • Holmehave Bæk-systemet ved Tommerup: Åbning af rørlagt strækning samt fjernelse af spærring.

   

  Da der i 2019 er relativt få midler vil understøttelse af vandplanprojekterne reservere halvdelen af midlerne i 2019.

   

  Det foreslås at de resterende midler bl.a. bruges på at belyse mulighederne for forbedring af den eksisterende faunapassage ved møllesøerne i Haarby. Gode forhold for fisk i Haarby Å-systemet er medvirkende til sikring af det naturgrundlag, som skal være med til at understøtte Kyst- og Lystfiskercenteret.

   

  Endeligt foreslås at afsætte midler til at supplere klimatilpasningsprojektet i Tommerup med en udskiftning af en mindre rørstrækning af vandløbet nord for Møllebakken. Denne del har ikke tidligere været indarbejdet, men nu planlægges stenkisten under vejen udskiftes, hvorfor det er formålstjenligt at udskifte vandløbsledningen på strækningen ud for Møllebakken 46. Ledningen er udtjent, og der har tidligere været ledningsbrud på strækningen. Assens Forsyning etablerer i forvejen nye spildevandsledninger i området.

  Lovgrundlag

  Lov om Vandløb, Lov om vandplanlægning.

  Økonomi

  Økonomien for de enkelte delprojekter fremgår af bilag 2 til dagsordenpunktet (lukket punkt). Assens Kommune vil igen i 2019 forsøge at supplere de kommunale midler med eksterne midler fra bl.a. Vandpleje Fyn og Havørred Fyn.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 06-05-2019

  Miljø, Teknik og Plan godkender anlægsbudget 2019 på vandløbsområdet og det udmøntes som beskrevet.

   

 • Sagsid.: 18/21975

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at forslag til Lokalplan 2.2-8 godkendes og sendes i offentlig høring i 4 uger.

  Beslutningstema

  Forslag til Lokalplan 2.2-8 er udarbejdet for at muliggøre opførelsen af et tæt-lavt boligbyggeri med 6 boliger på Møllevej 1A i Vissenbjerg. Den eksisterende Lokalplan nr. C4-1 muliggør ikke opførelse af ny boligbebyggelse.

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 4. februar 2019 at igangsætte en planlægning for området ved

  Møllevej 1A, i Vissenbjerg. Der er nu udarbejdet et forslag til Lokalplan 2.2-8, der muliggør opførelsen af 3 dobbelthuse. Den eksisterende Lokalplan nr. C4-1, der dækker et større område, vil ved den endelige vedtagelse af Lokalplan 2.2-8 blive ophævet på alle punkter, for det område, der er omfattet af Lokalplan 2.2-8.

   

  Lokalplan 2.2-8 muliggør, at der i stedet for et eksisterende énfamiliehus kan opføres 3 dobbelthuse. Lokalplanen fastsætter bestemmelser for placering af bebyggelsen, for parkeringsarealer og for et fælles opholdsareal. Lokalplanen redegør desuden for støj fra den nærliggende dagligvareforretning og fastsætter krav om isætning af lydruder af hensyn til reduktion den indendørs støjpåvirkning om natten.

   

  Lokalplanen muliggør mindre grundstørrelser til den enkelte bolig, end der normalt kræves. Dette skyldes, at området ligger i et centerområde helt inde ved bymidten. Endvidere er der efterspørgsel på boliger med små haver, der ikke kræver den store pasning. Lokalplanen understøtter kommunens ønske om at få opført mindre boliger i forstadsbåndet.

   

  Forslag til Lokalplan nr. 2.2-8 er screenet i henhold til lov om miljøvurdering. Det vurderes, at

  lokalplanens virkeliggørelse ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet, og der skal

  derfor ikke udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanen. Screeningen er vedlagt som bilag.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 06-05-2019

  Miljø, Teknik og Plan godkender forslag til Lokalplan 2.2-8 og forslaget sendes i offentlig høring i 4 uger.

  Bilag

 • Sagsid.: 19/7434

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller at projektforslaget om udvidelse af Tommerup St. Varmeforsyning, sendes 4 uger i høring.

  Beslutningstema

  Tommerup St. Varmeforsyning ønsker at udvide værket med elektriske varmepumper med henblik på at benytte eksisterende naturgaskedel i mindre grad. Der skal besluttes om man ønsker at sende projektforslaget 4 uger i høring ved berørte parter.

  Sagsfremstilling

  Tommerup St. Fjernvarmeforsyning har i april fremsendt et projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven, vedrørende udvidelse med et varmepumpeanlæg på 1,7 MW. Varmepumpeanlægget placeres langs den eksisterende jernbane, og der etableres 650 m forsyningsledning mellem varmecentralen og varmepumpeanlægget.

   

  Baggrunden for projektet er et ønske om at producere billigere varme og for at producere en større andel vedvarende energi, og dermed reducerer CO2-udledningen.

   

  Projektet skal før det kan godkendes, i henhold til varmeforsyningsloven i 4 ugers høring ved berørte parter. Projektforslaget skal efter høring af berørte parter vurderes energimæssigt, samfundsøkonomisk og miljømæssigt. Vurderingen sker på baggrund af kriterierne i projektbekendtgørelsen, som er samfundsøkonomisk analyser og evt. bemærkninger modtaget i forbindelse med høringen. Kun det projekt, der er samfundsøkonomisk mest fordelagtigt, kan godkendes.

   

  De samfundsøkonomiske analyser i det ansøgte projektforslag, udviser en samfundsøkonomisk besparelse på kr. 2.100.000 i forhold til en uændret brug af eksisterende naturgaskedel. Derudover vil der være en reduktion i CO2 emissioner og en forbedret forbrugerøkonomi. Umiddelbart er der således grundlag for, at projektet vil kunne godkendes.

  Lovgrundlag

  Varmeforsyningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 1211 af 9. oktober 2018, med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 1712 af 27. december 2018 og Bekendtgørelse nr. 1792 af 27. december 2018 (Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektiv varmeforsyningsanlæg).

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 06-05-2019

  Miljø, Teknik og Plan godkender projektforslaget om udvidelse af Tommerup St. Varmeforsyning og forslaget sendes 4 uger i høring.

  Bilag

 • Sagsid.: 19/7704

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at det besluttes at Lokalplan 0.69 Odensevej 65 i Glamsbjerg (Sunset Golf), samt kommuneplanramme 5.2.R.25 kan blive ophævet.

  Beslutningstema

  Ejerene af Odensevej 65 i Glamsbjerg har ansøgt om ophævelse af den lokalplan og kommuneplanramme der gælder for deres ejendom. Det skal besluttes om ansøgningen kan imødekommes. 

  Sagsfremstilling

  Assens Kommune har modtaget en ansøgning om ophævelse af lokalplan 0.69 gældende for Odensevej 65 nuværende Sunset Golf.

   

  Ejerne ønsker på grund af alder ikke længere at drive golfbane og har anmodet om, at lokalplanen bliver ophævet, så jorden igen kan blive dyrket som landbrugsjord.

  Ejendommen er i dag beliggende i landzone.

   

  I henhold til planlovens §33 stk.1 nr. 1 kan en lokalplan ophæves, såfremt planlægningen ikke længere en nødvendig.

   

  Lokalplanområdet ligger i kommuneplanen indenfor rammeområde 5.2.R.25, der udlægger området til reakreativt område i form af golfbane i landzone. Denne ramme ophæves samtidig med. Arealet vil forblive i landzone.

   

  Der kan først træffes beslutning om ophævelse af lokalplan 0.69 og kommuneplanramme 5.2.R.25, når ejerene har haft lejlighed til at udtale sig.

   

  Ophævelse af lokalplan 0.69 og kommuneplanramme 5.2.R.25 har været sendt i høring hos ejerne, der har tilkendegivet at de stadig ønsker at få ophævet planerne.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 06-05-2019

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at det besluttes at Lokalplan 0.69 Odensevej 65 i Glamsbjerg (Sunset Golf), samt kommuneplanramme 5.2.R.25 kan blive ophævet.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-05-2019

  Indstillingen anbefales.
   

  Beslutning Byrådet den 29-05-2019

  Indstillingen godkendt

  Bilag

 • Sagsid.: 19/7881

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at forslag til kommuneplantillæg nr. 7 Erhvervsområde med enkeltstående dagligvarebutik ved Odensevej/Langesøvej Skallebølle, sendes i 8 ugers offentlig høring.

  Beslutningstema

  Der skal træffes beslutning om, at forslag til kommuneplantillæg nr. 7 skal sendes i 8 ugers offentlig høring.

  Sagsfremstilling

  Det tidligere Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg, besluttede i februar 2016, at der kunne arbejdes videre med tilvejebringelse af det planmæssige grundlag for en enkeltstående dagligvarebutik i Skallebølle. Dagligvarebutikken ønskes placeret nordvest for rundkørslen Odensevej/Langesøvej/Tommerupvej.

   

  Arealet ligger indenfor kommuneplanens rammeområde 2.2.B.42 Boligområde ved Odensevej, Violvænget og Rosenvænget. ”Områdets anvendelse er fastlagt primært til boligformål. Dog kan der i begrænset omfang indpasses bebyggelse til offentlige formål, samt mindre butikker til områdets daglige forsyning eller andre nærmere angivne anlæg eller erhvervstyper, der kan indpasses i områderne uden genevirkning i forhold til omgivelserne”.

   

  Kommuneplanrammen muliggør etableringen af en dagligvarebutik på 300 m². Der ønskes etableret en dagligvarebutik på 1200 m². Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg for et nyt rammeområde der giver mulighed for en enkelt stående dagligvarebutik på 1200 m², dermed udtages det pågældende areal af kommuneplanramme 2.2.B.42.

   

  Administrationen bemærker, at i henhold til planlovens detailhandelsbestemmelser, kan der udenfor bymidter og bydelscentre placeres enkeltstående butikker, der alene tjener til områdets daglige forsyning. Den maksimale butiksstørrelse er 1200 m² inkl. personalefaciliteter.

   

  Nærværende forslag til kommuneplantillæg nr. 7 vil blive fulgt op af en lokalplan for dagligvarebutikken.

  Lovgrundlag

  Lov om Planlægning

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 06-05-2019

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at forslag til kommuneplantillæg nr. 7 Erhvervsområde med enkeltstående dagligvarebutik ved Odensevej/Langesøvej Skallebølle, sendes i 8 ugers offentlig høring.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-05-2019

  Indstillingen anbefales.
   

  Beslutning Byrådet den 29-05-2019

  Indstillingen godkendt

  Bilag

 • Sagsid.: 19/2550

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at lokalplan 3.2-1 Brylle Fritidscenter og sportsplads ved Tobovej, Brylle vedtages endelig.

  Beslutningstema

  Miljø, Teknik og Plan vedtog den 3. marts 2019 at sende forslag til lokalplan 3.2-1 i offentlig høring i 4 uger. Høringsperioden er afsluttet og lokalplanen skal vedtages endeligt.

  Sagsfremstilling

  Forslag til lokalplan 3.2-1 har været i offentlig høring fra den 20. marts til den 17. april 2019.

   

  Formålet med lokalplanen er at sikre, at Brylle Fritidscenters gamle multibane tæt på Krybilyparken fremadrettet kun må anvendes til parkering. Det blev i forbindelse med etablering af en ny multibane aftalt, at den gamle multibane fremadrettet kun må anvendes til parkering, og at denne ændring skulle indarbejdes i lokalplanen. Hvilket er baggrunden for udarbejdelsen af nærværende lokalplan.

   

  Der er i høringsperioden indkommet 2 høringssvar:

   

  Bestyrelsen for Brylle Fritidscenter, som gør indsigelse imod den gamle multibanes begrænsede anvendelsesmuligheder som parkeringsplads. de ønsker, at den også skal kunne anvendes til ”stille og ikke generende aktiviteter”, idet de ikke har andre arealer at udvide på.

   

  Allan Kjerside Krybilyparken 17, som kommer med en positiv tilkendegivelse overfor lokalplanen.

   

  De indkomne høringssvar har ikke givet anledning til ændringer i lokalplanen.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 06-05-2019

  Miljø, Teknik og Plan godkender lokalplan 3.2-1 Brylle Fritidscenter og sportsplads ved Tobovej, Brylle vedtages endelig.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/1818

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at retningslinjerne for anvendelse af rammen til landsbyfornyelse i 2019 godkendes.

  Beslutningstema

  Assens Kommune har afsat midler til landsbyfornyelse. Miljø, Teknik og Plan skal godkende retningslinjerne for anvendelsen af midlerne. Der kan i henhold til bekendtgørelse om landsbyfornyelse søges om statslig refusion til 60% af udgifterne. Staten har givet en forhåndsudmelding om, hvordan fordelingen af puljemidler til landsbyfornyelse bliver i 2019.

  Sagsfremstilling

  Det er et overordnet mål, at det er attraktivt for alle at bo i Assens Kommune, og at der fortsat sker en udvikling i alle dele af kommunen. Dette gælder også i de mindre lokalsamfund, hvor ca. halvdelen af kommunens indbyggere er bosiddende.

  Midlerne til landsbyfornyelse kan ansøges til renovering af bevaringsværdige bygninger eller nedrivninger af faldefærdige og nedslidte bygninger, i landsbyer med under 4000 indbyggere eller i det åbne land. Endvidere kan midlerne anvendes i forhold til en boligsocial indsats, hvor de dårligste bygninger identificeres gennem en kortlægning af sundhedsfarlige og uegnede boliger, så det forebygges at disse bygninger anvendes til udlejningsboliger. Ved at fjerne de allerdårligste boliger vil der ske en generel højnelse af boligstandarden.

  Retningslinjer for tildeling af støtte fremgår af bilaget.

  Lovgrundlag

  Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer. Bekendtgørelse om landsbyfornyelse.

  Økonomi

  Assens Kommune har afsat kr. 800.000 til landsbyfornyelses-indsatser i 2019. Fratrukket indeholdt løn kan der gennemføres indsatser for kr. 530.000, eksklusiv refusion.

  Forhåndsudmeldingen fra Staten, for 2019, lyder på en tildeling på kr. 1.385.000, lovforslaget forventes vedtaget primo maj.

  Med en tildeling i 2019, svarende til forhåndsudmeldingen, vil Assens Kommune kunne gennemføre indsatser for sammenlagt kr. 1.325.000.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 06-05-2019

  Miljø, Teknik og Plan godkender retningslinjerne for anvendelse af rammen til landsbyfornyelse i 2019 med en bemærkning om, at indsatsen om muligt færdiggøres i et område ad gangen. Bemærkning indarbejdes i retningslinjerne.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/8761

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at retningslinjerne for anvendelse af pulje til Bygningsbevaring- og Arkitektur, i 2019 godkendes.

  Beslutningstema

  Assens Kommune har afsat midler til bygningsbevaring og præmiering. Miljø, Teknik og Plan skal godkende retningslinjerne for anvendelsen af midlerne, forud for anvendelsen i 2019.

  Sagsfremstilling

  Miljø, Teknik og Plan har afsat en pulje på 250.000 kr., til anvendelse i 2019, til indsatser til bevaring og præmiering af gode bevaringsværdige bygninger og anlæg.

  Midlerne kan anvendes bredt i kommunen, i større og mindre byer samt i det åbne land. 

  Det udpegede udvalg træffer beslutning om præmiering af gode eksempler på bygninger eller anlæg, der er udført med arkitektonisk kvalitet, og som er med til at tilføje og højne æstetiske kvaliteter i kommunen. Udvalget træffer ligeledes beslutning om tilskud til renovering af bevaringsværdige bygninger for at bevare eller højne kulturværdierne.

  Bygningsbevaring- og Arkitekturudvalget giver primært tilskud til bygningsrenoveringer i henhold til byfornyelsesloven, til bygninger der indgår i de udpegede kulturmiljøer eller som er bevaringsværdige.

  Indsatser i de mindre byer og i det åbne land ligger inden for anvendelsesområdet for landsbyfornyelse, der giver mulighed for statslig refusion.

   

  Bygningsbevarings- og Arkitekturudvalget består af 5 medlemmer;

  ??Rie Nielsen og Poul Poulsen (Byrådet).

  ??Arkitekt Lars Møller Christensen (repræsentant fra Akademisk Arkitektforening).

  ??Museumschef Johan Møhlenfeldt Jensen.

  ??Sekretær, udpeget af administrationen, Peter Rask.

  Lovgrundlag

  Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer.

  Økonomi

  Der er afsat 250.000 kr. til bygningsrenovering.

  Tildelte midler for 2018 er fordelt, renoveringsarbejder pågår.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 06-05-2019

  Miljø, Teknik og Plan godkender retningslinjerne for anvendelse af pulje til Bygningsbevaring- og Arkitektur i 2019.

   

 • Sagsid.: 19/8249

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller at følgende anlægsmidler frigives:

  • Cykelstier og kantbaner – løbende.
  • Moderniseringsplan for vejbelysning i Assens Kommune.

  Beslutningstema

  I henhold til investeringsplan for 2019, skal udvalget frigive midler til anlægsarbejde.

  Økonomi

  Der er afsat følgende beløb på budget 2019:

   

  Cykelstier og kantbaner - løbende

  7,6 mio.

  Moderniseringsplan for vejbelysning i Assens Kommune

  4,6 mio.

   

  Beslutningskompetence
   

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 06-05-2019

  Miljø, Teknik og Plan godkender at følgende anlægsmidler frigives:

  • Cykelstier og kantbaner – løbende.
  • Moderniseringsplan for vejbelysning i Assens Kommune.

   

 • Sagsid.: 19/8249

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller at følgende anlægsmidler frigives:

   

  • Infrastruktur – alm. Boliger i Tommerup st. (veje og støjskærme).
  • Belysning på motorvejsbroer.

  Beslutningstema

  I henhold til investeringsplan for 2019, skal Byrådet frigive midler til anlægsarbejde.

  Økonomi

  Der er afsat følgende beløb på budget 2019

   

  Infrastruktur – alm. Boliger i Tommerup st. (veje og støjskærme)

  1,0 mio.

  Belysning på motorvejsbroer

  0,420 mio.

   

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 06-05-2019

  Miljø, Teknik og Plan indstiller at følgende anlægsmidler frigives:

  • Infrastruktur – alm. Boliger i Tommerup st. (veje og støjskærme).
  • Belysning på motorvejsbroer.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-05-2019

  Økonomiudvalget anbefaler,

  • At der meddeles en anlægsbevilling på 3,7 mio. kr. til infrastruktur, almene boliger i Tommerup St.
  • At der frigives et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2019.
  • At der meddeles en anlægsbevilling på 0,420 mio. kr. til belysning på motorvejsbroer samt
  • At der frigives et tilsvarende rådighedsbeløb i 2019.
    

  Beslutning Byrådet den 29-05-2019

  Indstillingen godkendt

 • Sagsid.: 18/27463

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at én af følgende tre muligheder vælges:

   

  • A: Der søges til både 1. og 2. etape af cykelstien mellem Aarup og Grønnemose.

   

  • B: Der søges til 1. etape mellem Aarup og Grønnemose samt 1 eller 2 af de øvrige ansøgte projekter.

   

  • C: De tre ansøgte projekter fastholdes, men tidsplanen udskydes til efter etablering af etape 1. mellem Aarup og Grønnemose.

  Beslutningstema

  Assens Kommune fik i december 2018 besked om tildeling af 6.000.000 kr. i tilskud til ansøgt projekt ”Cykelstier til skole, pendling og fritid”. Udvalget blev orienteret om tildelingen på møde den 3. december 2018. Vejdirektoratet har efter forespørgsel meddelt administrationen, at såfremt de tildelte midler skal benyttes til et andet projekt end de ansøgte, skal kommunen fremsende en ny ansøgning på dette projekt. Udvalget skal tage stilling til hvilken ansøgning der skal fremsendes.

  Sagsfremstilling

  I 2017 fremsendte Assens Kommune en ansøgning til cykelstipuljen. Ansøgningen omhandlede 3 cykelstiprojekter:

   

  • Cykelsti- og kantbaner i Bred, langs Bredgade/Nørregade på strækningen mellem Bakkevej i Vissenbjerg og rundkørsel i Bred.
  • Enkeltrettede cykelstier langs Assensvej, fra byzonen i Glamsbjerg til Dærupvej.
  • Dobbeltrettet cykelsti langs Søndersøvej i Vissenbjerg fra rundkørslen ved Duedal Huse til signalanlægget ved Odensevej/Middelfartvej.

   

  Forudsætningerne for tildeling er, at Assens Kommune selv finansierer 60% af anlæggene, hvilket svarer til 9.000.000 kr. Der vedlægges en oversigt over foreløbigt disponerede midler til cykelstier (jf. bilag 1 Økonomi for de 3 scenarier).

   

  Administrationen har den 27. november 2018 forespurgt Vejdirektoratet, hvorvidt det er muligt at benytte midlerne til et andet stiprojekt, eller få lov til at udskyde det ansøgte projekt til opstart i 2021. Assens Kommune har den 1. april 2019 modtaget svar om, at en ændring af anvendelse af midlerne vil kræve at kommunen fremsender en ny ansøgning på det pågældende projekt, som så skal forelægges forligskredsen.

   

  Hvis løsning A ønskes, skal udvalget tage stilling til om cykelstien skal placeres via Erholmvej eller via Søndergårdevej.

   

  Hvis løsning B ønskes, skal udvalget prioritere 1-2 projekter fra den tidligere ansøgning.

   

  Indtil der fremsendes en ny ansøgning, er de 6.000.000 kr. øremærket de 3 ansøgte projekter nævnt ovenfor.

  Økonomi

  Se ”Bilag 1: Økonomi for de 3 scenarier” for budget for overslagsårene.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 06-05-2019

  Miljø, Teknik og Plan godkender, at der søges om, at tilskuddet gives til første og anden etape af cykelstien mellem Aarup og Grønnemose (model A) forløbende langs Erholmvej på begge etaper. 

   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/6850

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at:

   

  • Privat medfinansiering af trafiksikkerhedsprojekter principgodkendes.
  • Administrationen bemyndiges til selv at træffe beslutninger om medfinansieringsbidrag under 50.000 kr.

  Beslutningstema

  Administrationen har modtaget en henvendelse fra et lokalråd vedrørende privat medfinansiering af bump. Det skal derfor besluttes, om det skal være tilladt for private som f.eks. virksomheder, lokalråd, beboerforeninger eller enkelte borgere, at deltage i medfinansiering af mindre trafiksikkerhedsprojekter, for at sikre udførelse af disse.

  Sagsfremstilling

  Administrationen ønsker en generel stillingtagen til, om Assens Kommune accepterer privat medfinansiering til trafiksikkerheds- og tryghedsskabende projekter i kommunen.

   

  Denne sag er opstået på baggrund af en henvendelse fra Borgergruppen Køng-Gummerup-Højrup, efter der i 2018 i Gummerup blev etableret en ”2 minus 1-vej”. Projektet er afsluttet, men borgergruppen har et ønske om at få etableret flere bump i byen for at øge trygheden yderligere. Lokalrådet har derfor spurgt forvaltningen, om det er muligt at de selv finansierer disse bump.

   

  I 2013 besluttede daværende Miljø- og Teknikudvalg, efter en lignende henvendelse, at lade beboere ved Krengerupvej i Glamsbjerg betale for 30 pullerter i forbindelse med etablering af en 2-1 vej. Vej og Trafik sørgede i dette tilfælde for opsætning af pullerterne samt den efterfølgende vedligeholdelse. Beboerne betalte derfor kun for indkøb af materialerne som kostede ca. 40.000 kr.

   

  Såfremt privat medfinansiering accepteres, skal det i alle tilfælde være administrationen der står for både planlægning, indkøb og udførelse af projektet, således at projekter med privat medfinansiering overholder gældende lovgivning på lige fod med andre trafiksikkerhedsprojekter. Drift og vedligehold af projekterne vil ligeledes overgå til Assens Kommune. Medfinansiering vil derfor udelukkende være til indkøb af materialer såsom f.eks. bump, afmærkning og pullerter.

   

  Større projekter, hvor der ønskes medfinansiering, bør fortsat indgå i Assens Kommunes prioritering af færdselsregulerende tiltag, som årligt forelægges udvalget, bl.a. af hensyn til de dertil knyttede driftsudgifter. Evt. medfinansieringsbidrag over 50.000 kr. vil derfor blive forelagt udvalget til godkendelse.

  Lovgrundlag

  Vejlovens §8.

  Økonomi

  Vedligeholdelsesudgifterne på projekter under 50.000 kr. kan indeholdes i nuværende driftsbudget.

  Evt. medfinansieringsbidrag over 50.000kr vil blive forelagt udvalget til godkendelse, idet der typisk vil være ikke ubetydelige driftsudgifter i forlængelse heraf.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 06-05-2019

  Miljø, Teknik og Plan godkender, at:

   

  • Privat medfinansiering af trafiksikkerhedsprojekter principgodkendes.
  • Administrationen bemyndiges til selv at træffe beslutninger om medfinansieringsbidrag under 50.000 kr.

   

 • Sagsid.: 19/8202

  Indstilling

  Direktionen indstiller at:

  • Model 2 for organisering af ejendomsområdet i Assens Kommune, med et besparelsespotentiale på mindst 1.8 mio. kr. i 2020 stigende til 4.9 mio. kr. henover årene 2020 -2022 og frem, anbefales til Byrådets senere godkendelse i august 2019 og sendes i 4 ugers høring.
  • Forberedelse af implementeringsprocessen påbegyndes parallelt med høringsprocessen.

  Beslutningstema

  På baggrund af budgetaftalen for 2019, og aftaleparternes ønske om strategisk optimering af ejendomsområdet, har den nedsatte politiske styregruppe for projektet efter en nærmere analyse nu udpeget en model for fremtidig drift på ejendomsområdet. Modellen forelægges alle fagudvalg med henblik på modellens udsendelse i høring og senere godkendelse af Byrådet, idet kompetencen over de kommunale bygninger pt. er delt mellem de respektive fagudvalg.

  Sagsfremstilling

  Med afsæt i budgetaftalen for 2019 har en politisk styregruppe, bestående af de fem udvalgsformænd, udvalgt to modeller, som er blevet nærmere analyseret og beskrevet (jf. Bilag 1). Modellerne er blevet kvalificeret dels ved afholdelse af en række workshops for relevante faggrupper, dels ved projektets to følgegrupper for henholdsvis udvalgte ledere og medarbejdere (Jf. Bilag 2).

   

  Model 1 og 2 har en række fællestræk (Jf. Bilag 3), herunder at;

   

  • Fagligt og økonomisk ansvar for ejendomsopgaver samles organisatorisk.
  • Det politiske ansvar samles under ét udvalg.
  • Teknisk servicepersonale samles organisatorisk i fælles funktion, og opgaveudførslen organiseres i geografiske distrikter.
  • Rengøringsopgaver for alle bygninger samles, og personalet organiseres i fælles funktion.
  • Der indføres en ny samarbejdsmodel mellem den fælles ejendomsfunktion og de decentrale enheder.

   

  Model 1 og 2 adskiller sig også fra hinanden på to punkter (Jf. Bilag 3):

   

  Model 1

  Model 2

  Alle kommunens ejendomme og områder vil blive omfattet af den ændrede organisering fra første dag.

   

  Alle kommunens ejendomme og områder –

  med undtagelse af ejendomme på ældre- og socialområdet (ejendomme administreret efter almenboligloven eller serviceloven) – vil blive omfattet af den ændrede organisering fra første dag.

  Den fælles ejendomsfunktion får ansvaret for – og budgettet til – alle ejendomsrelaterede opgaver, herunder en samlet pulje, som kan prioriteres til mindre ejendomsrelaterede driftsprojekter.

  Den fælles ejendomsfunktion får ansvaret for – og budgettet til – alle ejendomsrelaterede opgaver, bortset fra en mindre pulje på de decentrale budgetter, som kan anvendes til mindre ejendomsrelaterede driftsprojekter.

   

  Den politiske styregruppe har på et møde den 24. april besluttet at anbefale model 2 til fagudvalgenes stillingtagen. Administrationen er enig i denne anbefaling.

   

  En fælles strategisk ejendomsfunktion vil indebære ændrede kompetenceforhold mellem det centrale og decentrale niveau i forhold til bygningsdriften såvel som ændret praksis i forhold til lokaleanvisning til foreninger og aktive medborgere, hvorfor modellen sendes i høring. Høringen vil omfatte bestyrelser for Skole og Dagtilbud, Ungerådet, Ældrerådet, Handicaprådet, Lokalråd og Folkeoplysningsudvalget. Medforpligtelsen afløftes i et underudvalg nedsat af Hovedudvalget, og en udtalelse herfra vil blive medsendt sagen til Økonomiudvalget.

   

  Sagen vil efter endt høring blive behandlet i fagudvalgene, Økonomiudvalget, og dagsordenssættes til endelig beslutning i Byrådet.

   

  Implementeringen af en ny strategisk ejendomsfunktion vil omfatte mange del-processer og en omfattende inddragelse af de relevante parter i forskellige arbejdsgrupper for at kunne gå i drift med en ny organisering af opgaven fra starten af 2020 (Jf. Bilag 4). Med henblik på at kunne opnå de i budgetaftalen fastsatte økonomiske gevinster for 2020, er det derfor afgørende at forberedelserne til implementeringen igangsættes hurtigst muligt.

   

  Den politiske styregruppe vil fortsætte arbejdet med at udforme en strategi for ejendomsområdets fremtidige styring. Strategien, herunder den fremtidige placering af den politiske kompetence over området, forventes vedtaget af Byrådet senest i december 2019.

  Økonomi

  Udmøntning af budgetaftalen for 2019 ved at skabe et økonomisk potentiale på 1.8 mio. kr. stigende til 4.9 mio. kr. henover årene 2020-2022 og frem.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget.

  Beslutning Social og Sundhed den 06-05-2019

  Social og Sundhed godkender indstillingen.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 06-05-2019

  Miljø, Teknik og Plan indstiller at:

  • Model 2 for organisering af ejendomsområdet i Assens Kommune, med et besparelsespotentiale på mindst 1.8 mio. kr. i 2020 stigende til 4.9 mio. kr. henover årene 2020 -2022 og frem, anbefales til Byrådets senere godkendelse i august 2019 og sendes i 4 ugers høring.
  • Forberedelse af implementeringsprocessen påbegyndes parallelt med høringsprocessen.

   

  Beslutning Beskæftigelse Erhverv og Kultur den 06-05-2019

  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur godkender at:

  • Model 2 for organisering af ejendomsområdet i Assens Kommune, med et besparelsespotentiale på mindst 1.8 mio. kr. i 2020 stigende til 4.9 mio. kr. henover årene 2020 -2022 og frem, anbefales til Byrådets senere godkendelse i august 2019 og sendes i 4 ugers høring
  • Forberedelse af implementeringsprocessen påbegyndes parallelt med høringsprocessen

   

  Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 06-05-2019

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller at:

  • Model 2 for organisering af ejendomsområdet i Assens Kommune, med et besparelsespotentiale på mindst 1.8 mio. kr. i 2020 stigende til 4.9 mio. kr. henover årene 2020 -2022 og frem, anbefales til Byrådets senere godkendelse i august 2019 og sendes i 4 ugers høring
  • Forberedelse af implementeringsprocessen påbegyndes parallelt med høringsprocessen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-05-2019

  Indstillingerne godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/6716

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at orienteringen vedrørende evaluering af Model for lokalråd i Assens Kommune tages til efterretning.

   

  Beslutningstema

  Assens Kommune har siden april 2016 arbejdet efter en model for lokalrådsarbejdet i kommunen. Modellen er netop blevet evalueret, hvorfor udvalget får en orientering vedrørende de vigtigste elementer i denne evaluering. Orienteringen gives til alle 4 udvalg.

  Økonomiudvalget vil behandle en beslutningssag vedrørende en justering af lokalrådsmodellen på det ordinære udvalgsmøde i maj 2019. 

   

  Sagsfremstilling

  Med vedtagelse af ”Model for lokalråd i Assens Kommune” den 27. april 2016 var det Byrådets ønske, at understøtte Vision 2018 og den deri understregede betydning af begreber som ”medborgerskab” og ”fællesskab”. I sagsfremstillingen til Byrådets behandling af ”Model for lokalråd i Assens Kommune” fremgår det således, at modellen ”sikrer et udvidet nærdemokrati og et langt mere systematisk samarbejde mellem Assens Kommune og de enkelte lokalområder”.

  Modellen bygger på Byrådets tre visioner for den fremtidige udvikling af lokalsamfundene og nærdemokratiet i Assens Kommune. Disse visioner lyder:

  • Assens Kommune ønsker levende og aktive lokalsamfund, der engagerer sig og tager medansvar for egen udvikling i samarbejde med Assens Kommune og andre interessenter.

  • Assens Kommune ønsker en kontinuerlig, systematisk og involverende dialog mellem de enkelte lokalråd og politikerne i Assens Kommune.

  • Assens Kommune ønsker et tværgående og udviklende samarbejde mellem samtlige lokalråd i kommunen.

   

  Pr. 9. april 2019 er der 13 velfungerende lokalråd i Assens Kommune og et 14. på vej. Lokalrådene dækker omkring 82 % af borgerne i kommunen.

   

  Evalueringen viser følgende hovedresultater:

   

  Lokalrådenes funktion: Der er overordnet set ”meget stor” eller ”stor” tilfredshed blandt lokalrådene og Landdistriktsrådet (LDR) omkring deres virke. Tilfredsheden er størst, når det handler om funktion og lidt mindre, når det handler om hidtidige resultater.

  91 % af lokalrådene og LDR mener, at de er vigtige for fremme af nær- og lokaldemokratiet og for samarbejdet med henholdsvis Byrådet og administrationen i Assens Kommune. Samtlige adspurgte medarbejdere i administrationen er enige i dette.

   

  Dialogmøderne: Størsteparten af lokalrådene (90 %) er ”meget enig” eller ”enig” i, at de overordnet set er tilfredse med dialogmøderne med politikerne. Enkelte lokalråd ønsker sig dog et større politisk fremmøde til dialogmøderne.  Cirka 2/3 af de adspurgte bakker op om rokade af politikerne i de forskellige dialogudvalg i 2020.

   

  Driftsstøtten: Lidt under halvdelen (45 %) af lokalrådene og LDR mener, at det årlige driftstilskud på henholdsvis 15.000/7.500 kroner er for lavt.

   

  Samarbejde med administrationen: En meget stor del af lokalrådene og LDR er tilfredse med samarbejdet med administrationen i Assens Kommune.

   

  En uddybning af evalueringen kan ses i bilag 1.

   

  Lovgrundlag

  Den kommunale styrelseslov

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Social og Sundhed den 06-05-2019

  Social og Sundhed har taget orienteringen vedrørende evaluering af model for lokalråd i Assens Kommunen til efterretning.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 06-05-2019

  Miljø, Teknik og Plan tager orienteringen vedrørende evaluering af Model for lokalråd i Assens Kommune til efterretning.

   

  Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 06-05-2019

  Uddannelse, Børn og Familie tog orientering vedrørende evaluering af Model for lokalråd i Assens Kommune til efterretning.

  Beslutning Beskæftigelse Erhverv og Kultur den 06-05-2019

  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur tager orienteringen vedrørende evaluering af Model for lokalråd i Assens Kommune til efterretning.

   

   

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  1. Klagenævnsafgørelse vedr. Præstevænget 9 i Assens

  Ejeren af Præstevænget 9 i Assens har den 28. august 2018 klaget over sagsbehandlingen af ansøgning om opførelse af nyt én-familiehus. Klagen er behandlet af Byggeklageenheden i Nævnenes Hus. Klagers påstand er, at Assens Kommune har givet afslag på 4 byggeansøgninger, inden den endelige byggetilladelse blev givet, og at der ikke var hjemmel til det.

  Klagen går endvidere på, at der ikke er givet klagevejledning. Byggeklageenheden konkluderer på baggrund af de tilsendte sagsakter, at Assens Kommune ved vurdering af de 4 ansøgninger ikke har truffet endelige afgørelser om afslag på byggetilladelser efter byggeloven (administrationens bemærkning: og der skal kun forbindelse med, at der træffes en afgørelse, gives klagevejledning). Da der ikke er truffet endelige afgørelser, som der kan klages over, konkluderer Byggeklageenheden, at de som følge deraf ikke har kunnet behandle klagen.

   

  2. Orientering vedrørende modernisering af gadebelysningen

  Moderniseringen af gadebelysningen blev igangsat i april måned 2018.

  Efter det første år ser det således ud:

   

  2018

  Budget

  Realiseret

  Udskiftning af armaturer

  1200 stk.

  1400 stk.

  Afsatte midler i 2018

  4,6 mio.

  4,7 mio.

  (merforbruget fratrækkes budget 2019).

  Sparet kilowatttimer

  260.600 KWH

  318.000 KWH

  Sparet Co2 ( 0.227)

  59.000 kg

  72.000 kg

  Energitilskud (er udbetalt)

  70.000 kr.

  130.000 kr.

   

  Strømbesparelserne lever op til forventningerne, men skal ses over hele perioden 2018-2021,

  da den fulde besparelse først opnås 1 år efter at alle armaturer er udskiftet – dvs. år 2022.

   

  3. Henvendelse fra sommerhusforeningen

  Sommerhusforeningen Asnæs har i et brev sendt til kommunen den 2. april 2019 gjort opmærksomme på, at der er problemer med erosion på kysten ud for sommerhusene på Assens Næs. Specielt i forbindelse med højvandssituationer, forsvinder der meget materiale.

  Sommerhusforeningen Asnæs vil derfor på vegne af grundejerne opfordre kommunen til, at der foretages kystsikring, for i tide at forhindre, at havet æder sig yderligere ind på forstranden. Sommerhusforeningen er meget åbne overfor dialog samt valg af løsning.

   

  4. Assens Kommunes deltagelse i klimaprojekt ”DK2020 – deadline 2020 for danske kommuner”

  Realdania, CONCITO og C40 har inviteret 20 kommuner til at være med i et projekt om at gå forrest i klimakampen og arbejdet med at opfylde Parisaftalen. Projektet er en hjælp til kommunerne til at videreudvikle og opgradere klimaarbejdet til den globale ”best practice” på området. I forlængelse af Miljø, Teknik og Plans ønske om at understøtte de grønne ambitioner i Vision 2030 med en politik på klima- og miljøområdet, har Assens Kommune har ansøgt om at blive en del af projektet. Der er den 30. april modtaget tilsagn om, at Assens Kommune kan deltage som én ud af 20 kommuner i projektet. Projektet vil i nærmere detaljer forelægges Miljø, Teknik og Plan på et kommende møde.

   

  5. Byerne og det stigende havvand

  Realdania og Kystdirektoratet er gået sammen i et partnerskab, hvor de sætter fokus på byudvikling og stigende havvand. I første ansøgningsrunde gives støtte til proces og planlægning af 10 projekter. I forlængelse af den politisk godkendte klimasikringsplan, ønsker Assens Kommune at søge puljen til udvikling af et projekt ved Næs, hvor erosions- og højvandsbeskyttelse kan samtænkes med rekreative muligheder. Der kan søges max 1,5 mio. kr. med 50% i egen finansiering, heraf halvdelen som medarbejderressourcer. Der er ansøgningsfrist den 29. maj 2019.

   

  6. Når bølgerne går højt

  Assens Kommune har som casekommune været med i en ansøgning til Innovationsfonden sammen med Syddansk Universitet og arkitektfirmaet Norrøn om et klimatilpasningsprojekt. Projektet omhandlede multifunktionel kystsikring i form af kystsikring som samtidig skulle udgøre en rekreativ turismeattraktion udviklet i samspil med lokale interessenter. Ansøgningen blev desværre ikke imødekommet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 06-05-2019

  Orienteringen taget til efterretning.

   

  Der blev orienteret om invitation til foreningen Glamsbjerg til et fællesmøde med Uddannelse, Børn og Familie samt Miljø, Teknik og Plan den 3. juni 2019. Invitationen blev omdelt på mødet.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 06-05-2019

  Intet.