icon-Politik

Politik

Referat

Mandag den 1. april 2019 kl. 08:00

Mødested: Mødelokale 2
Udvalg: Miljø Teknik og Plan
Medlemmer: Dan Gørtz, Flemming Risskov Jørgensen, Poul Poulsen, Lars Kristian Pedersen, Henrik Hansen, Lars Kolling
 • Sagsid.:

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 01-04-2019

  Dagsorden godkendt.

 • Sagsid.: 18/10518

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at der gøres status på de økonomiske opgaver i 2019.

  Beslutningstema

  De økonomiske opgaver i 2019 opsummeres, herunder overførsler fra 2018 regnskabet og beskrivelse af råderumsblokke til budgetlægningen for 2020-2023.

  Sagsfremstilling

  Årsregnskabet for 2018 er færdiggjort og sammen med sagen om overførsler fra 2018 til 2019 er disse to sager videresendt til behandling på Byrådets møde den 27. marts 2019.

   

  I henhold til budgetaftalen 2019-2022 samt Byrådets beslutning den 28. november 2018 præciseres det, at underskud fra fagudvalgene Uddannelse, Børn og Familie; Beskæftigelse, Erhverv og Kultur samt Social og Sundhed overføres til 2019. Den samlede overførsel af underskud udgør 62,1 mio. kr. Dette medfører, at ovenfor nævnte fagudvalg får nedskrevet deres budgetramme i 2019, og dermed påvirkes fagudvalgenes driftsresultater for 2019.

   

  Økonomiudvalget behandler på deres april møde hvordan disse overførelser af underskud skal udmøntes.

   

  Nedenfor vises den samlede overførsel fra 2018 til 2019.

   

  Beløb i 1.000 kr.

  Udvalg

  Overførselssagen inkl. Puljer 1 iht godk. overførsels-principper

  Restbudget til kasseindlæg jfr. genopretningsplan for ØKU (8,4 mio. kr.) og MTP (3,1 mio. kr.)

   (Byrådet d.29.08.2018)

  Iht budgetaftalen: overførsel af underskud fra regnskab 2018 til budget 2019

  (Byrådet d. 28.11.2018)

  Samlet påvirkning på budget 2019

  ØKU

  13.001

  -5.211

  1.236

  9.026

  MTP

  5.029

  -738

  0

  4.291

  UBF

  -4.967

   

  -10.089

  -15.056

  BEK

  8.743

   

  -14.248

  -5.505

  SSU

  2.100

   

  -37.796

  -35.696

  (-) minus angiver et merforbrug

  1. Med puljer menes midler som kommer som ekstern finansiering til ansøgte projekter gennem stat eller styrelse. Eller egne kommunale puljer inden for eksempelvis kulturområdet.

   

  Det bemærkes, at inden for Beskæftigelse, Erhverv og Kultur er der i 2018 modtaget 8,0 mio. kr. i puljemidler, og dermed udgør udvalgets reelle regnskabsunderskud 14,248 mio. kr.

   

  Fagudvalgene er påbegyndt deres arbejde med at beskrive råderumsblokke til budget 2020-2023, et arbejde som blev igangsat af Økonomiudvalget.

   

  Råderumsblokkene udarbejdes i forhold til faglig og økonomisk konsekvens og sendes herefter til kvalificering i MED organisationen og herefter i høring hos høringsberettigede parter. Dette sikre et gennemarbejdet materiale, som ligger klar til budgetlægningsfasen.

   

  Beløb i 1.000 kr.

  Udvalg

  Råderum udmeldt af Økonomiudvalget

  Fagudvalgs vedtaget arbejdsramme

  ØKU

  5.125

   

  MTP

  2.012

   

  UBF

  14.751

  20.000

  BEK

  929

   

  SSU

  11.179

  15.000

  Total

  33.996

   

   

  Lovgrundlag

  Den kommunale styrelseslov.

  Beslutningskompetence

  Fagudvalget.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 01-04-2019

  Miljø, Teknik og Plan gjorde status på de økonomiske opgaver i 2019.

 • Sagsid.: 19/2284

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at Miljø, Teknik og Plan udpeger råderumsbeskrivelser som forebyggende værn i budgetlægningen for 2020-2023 med henblik på det videre høringsforløb.

  Beslutningstema

  Et flertal af Økonomiudvalgets medlemmer har besluttet, at fagudvalgene skal udarbejde

  råderumsbeskrivelser som forebyggende værn i budgetlægningen for 2020-2023.

  Beskrivelserne skal være sendt i høring og færdigbehandlet i fagudvalgene senest i juni møderne, så materialet kan indgå i færdig form i budgetmaterialet til budgetseminaret den 20. og 21. august 2019.

   

  Miljø, Teknik og Plan igangsatte det budgetforberedende arbejde på mødet den 7. januar, udpegede emner til råderumsbeskrivelser på mødet d. 4. februar, vedtog nogle af råderumsbeskrivelserne på mødet d. 4. marts. Disse råderumsbeskrivelser har nu været i høring i MED-systemet og drøftelserne skal nu fortsættes med henblik på at udpege de sidste råderumsbeskrivelser.

  Sagsfremstilling

  Sagen genoptages fra sidste møde.
  Et flertal af Økonomiudvalget har besluttet at fagudvalgene skal udarbejde råderumsbeskrivelser for:

   

  I 1.000 kr.

  Beløb

  Økonomiudvalget

  Miljø, Teknik og Plan

  Uddannelse, Børn og Familie

  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur

  Social og Sundhed

  5.125

  2.012

  14.751

  929

  11.179

  I alt

  33.996

   

  Miljø, Teknik og Plan har i forbindelse med opstarten af budgetarbejdet ønsket en budgetoversigt over det samlede driftsbudget på udvalgets område. Oversigten findes i bilagsmaterialet - se Bilag ”budgetoversigt version 2”, og dannede afsæt for udvalgets udpegning af emner til nærmere analyse og råderumsbeskrivelse. Råderumsbeskrivelserne er nu udarbejdet på de udvalgte emner, som udvalget udpegede på mødet den 4. februar – se bilag ”forslag til råderumsbeskrivelser”. På mødet i marts ønskede udvalget at der arbejdes videre med nogle af råderumsbeskrivelserne – se bilag ”råderumsblok kollektiv trafik”.

  Lovgrundlag

  Den kommunale Styrelseslov.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 04-03-2019

  Miljø, Teknik og Plan udpeger råderumsbeskrivelser vedrørende badebroer, hegnsklipning, driftsopgaver vedrørende idrætsanlæg, legepladser, rabatklipning langs indfaldsveje og i det åbne land, rammebesparelse vedrørende kollektiv trafik, samdrift af havn og færge samt miljøvagt, som forebyggende værn i budgetlægningen for 2020-2023. Der er pt. forslag for samlet set 1.740.000. Forslagene sendes i høring i MED-systemet. Der arbejdes videre med råderumsbeskrivelser på det kommende møde i Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 01-04-2019

  Miljø, Teknik og Plan udpeger råderumsbeskrivelser, som forebyggende værn i budgetlægningen for 2020-2023 med henblik på det videre høringsforløb.
   

  Udvalget besluttede ud over de tidligere besluttede råderumsbeskrivelser at arbejde videre med en råderumsblok med en rammebesparelse på kollektivtrafik på 800.000 (inkl. de 500.000 som tidligere er besluttet) samt en råderumsblok vedrørende P-pladser, rastepladser og bytorve. Det betyder at der samlet arbejdes med råderumsblokke på kr. 2.240.000.

  Bilag

 • Sagsid.: 19/1234

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at Miljø, Teknik og Plan, som led i forberedelserne til et kommende Byrådstemamøde vedrørende Vision 2030 – Med vilje og hjerte, udarbejder et overblik over udvalgets strategihus.

  Beslutningstema

  Udvalgene arbejder hver især løbende med Strategihuset og relaterer forskellige politikker, strategiske indsatsområder m.v. hertil. I foråret afholdes der Byrådstemamøde vedr. visionen og med henblik på at skabe et fælles fundament for Byrådets drøftelser er der behov for et fælles og konkret billede af de forskellige fagudvalgs strategihuse, hvorfor sagen nu forelægges udvalget.

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget besluttede den 18. marts 2019, at der i foråret afholdes Byrådstemamøde vedr. visionen. Her vil der blandt andet blive taget udgangspunkt i Byrådets fem strategihuse, præsenteret af udvalgsformændene.

  På udvalgsmødet bedes udvalget derfor udarbejde overblik over dels tværgående temaer, eksisterende politikker såvel som eventuel kommende politikker.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 01-04-2019

  Miljø, Teknik og Plan har som led i forberedelserne til et kommende Byrådstemamøde vedrørende Vision 2030 – Med vilje og hjerte, udarbejdet et overblik over udvalgets strategihus. Udvalget fortsætter drøftelsen på næste møde.

 • Sagsid.: 19/6062

  Beslutningstema

  Drøftelse af henvendelse fra Lars Kolling (O).

  Sagsfremstilling

  På udvalgsmedlemmets initiativ – jf. Styrelseslovens §11 – dagsordensættes sagen til behandling i Miljø, Teknik og Plan.

   

  Forslag:

   

  Vi skal omlægge puljen til cykelstier i en periode, til vi kommer med i forbindelse med udbedringen af eksisterende anlæg i form af veje og cykelstier.

   

  Det giver ikke mening at blive ved med at udvide, uden at vi kan vedligeholde det.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 01-04-2019

  Miljø, Teknik og Plan drøftede henvendelsen fra Lars Kolling og besluttede ikke at imødekomme forslaget.

   

 • Sagsid.: 19/1904

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at udkast til skriftligt svar til FynBus godkendes.

  Beslutningstema

  På afholdt temamøde med FynBus den 4. marts 2019, blev der stillet fem spørgsmål fra FynBus vedrørende det fremtidige teletaxa koncept, som blev drøftet i plenum. Udvalget ønskede i den forbindelse også at fremsende svarerne til FynBus skriftligt.

  Sagsfremstilling

  Administrationen har udarbejdet et udkast til skriftligt svar på de fem spørgsmål, FynBus stillede udvalget i forbindelse med Temamødet – se bilag ”svar på de fem spørgsmål fra FynBus”.

   

  Svaret er udarbejdet på baggrund af udvalgets åbne dialog i plenum under temamødet og fremsendes til FynBus d. 2. april 2019.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 01-04-2019

  Miljø, Teknik og Plan godkendte et udkast til skriftligt svar til FynBus med en mindre justering vedrørende punkt 4, således at der åbnes mulighed for forskellige afstigningssteder og stadig opnå rabat.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/7569

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller:

  • At der træffes beslutning om, at Assens Kommune har i sinde at erhverve de nødvendige arealer og rettigheder til cykelstien ved ekspropriation.
  • At der udpeges en person fra Byrådet til deltagelse i åsteds- og forligsforretningen i 2019.

  Beslutningstema

  Miljø, Teknik og Plan samt Byrådet besluttede på henholdsvis udvalgsmøde den 4. februar 2019 samt Byrådsmøde den 27. februar 2019, at ændre det først besluttede tracé på etape 1 på cykelstien mellem Grønnemose og Aarup. Grunden til ændringen skyldes økonomi. Til den nye placering skal der erhverves arealer ved ekspropriation fra berørte lodsejere, og det nye tracé kræver derfor en ny beslutning om ekspropriation.

  Sagsfremstilling

  Cykelstien vil løbe fra den sydlige del af matrikel 1c Erholmvej i Aarup til krydset Erholmvej/Søndergårdevej. I den forbindelse skal der erhverves jordarealer både til selve cykelstiprojektet, men også til midlertidige arbejdsarealer. Ekspropriationen foretages med hjemmel i Vejlovens § 96.

   

  1. etape vil berøre 3 matrikler, som ejes af samme lodsejer. Matriklerne er 2k, Erholm Hgd., Rørup samt 1a og 1c Aarup By, Aarup. Ejeren af matriklerne er orienteret om projektet.

   

  Cykelstien vil blive en dobbeltrettet cykelsti, som vil blive placeret i den vestlige side af Erholmvej bag ege-alléen - Se bilag 1.

   

  De endelige arealstørrelser til ekspropriation vil først være klarlagt, når der foreligger et skitseprojekt på strækningen. Ligeledes kan de samlede omkostninger for ekspropriation ikke opgøres, før åstedsforretningen er gennemført, men udgiften vil være indeholdt i de samlede anlægsmidler for 2019 på 7,6 mio. kr. Administrationen vil forsøge at erhverve arealerne ved en frivillig aftale inden evt. ekspropriation igangsættes.

  Lovgrundlag

  Vejlovens kap. 10.

  Økonomi

  7,6 mio. kr. afsat på anlægsbudget 2019.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 01-04-2019

  Miljø, Teknik og Plan indstiller:

  • At der træffes beslutning om, at Assens Kommune har i sinde at erhverve de

  nødvendige arealer og rettigheder til cykelstien ved ekspropriation.

  • At Dan Gørtz udpeges til deltagelse i åsteds- og forligsforretningen i 2019.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/11811

  Indstilling

  Borgmesterforum Fyn indstiller, at det besluttes:

  • Om kommunen ønsker at indgå i et fælles fynsk samarbejde om håndtering af KOD
  • Hvilken model, kommunen ønsker at arbejde videre med.

  Beslutningstema

  EU Affaldsdirektiv stiller krav til udsortering af husholdningernes madaffald i 2023 og Borgmesterforum Fyn har derfor drøftet, om der skal etableres et fælles fynsk samarbejde vedrørende behandlingen af kommunernes kildesorteret organisk dagrenovation (KOD).

  Sagsfremstilling

  Resumé

  Både på nationalt plan og fra EU stilles der øgede krav til genanvendelse af affald. For kommunerne betyder dette, at der skal ske en øget udsortering af bl.a. madaffald fra private husstande – også kaldet kildesorteret organisk dagrenovation (KOD).

   

  På den baggrund har Borgmesterforum Fyn drøftet, om der skal etableres et fælles fynsk samarbejde vedrørende håndtering af kommunernes KOD.

   

  I sagsfremstillingen beskrives følgende 3 modeller, der kan anvendes, såfremt der er ønske om et fælles fynsk samarbejde:

   

  1. Udbud til det private marked af pulp-behandling af den fynske KOD.
  2. Etablering af fælles fynsk kommunalt ejet selskab til pulp-behandling af KOD.
  3. Udbud til det private marked af pulp-behandling af den fynske KOD med kontrolbud på vegne af fælles fynsk kommunalt ejet selskab.

   

  Med denne sag skal byrådet alene forholde sig til, hvorvidt man som det første ønsker at arbejde videre med et fælles fynsk samarbejde og i givet fald herefter, hvilken model der skal arbejdes videre med.

   

  Hvis der blandt de fynske kommuner er interesse for et fælles fynsk samarbejde, vil der skulle udarbejdes yderligere materiale, som vil blive forelagt til politisk beslutning i de enkelte kommuner. Hvis man eksempelvis vælger at gå videre med en udbudsmodel, vil det endelige udbudsmateriale således blive forelagt til politisk beslutning.  Såfremt der er ønske om et fælles fynsk samarbejde, vil der blive nedsat en fælles fynsk arbejdsgruppe, der skal arbejde videre med sagen og udarbejde sag til endelig politisk beslutning.

   

  Baggrundsinformation vedrørende håndtering af KOD (kildesorteret organisk dagrenovation) på Fyn

  Den nationale ressourcestrategi ”Danmark uden affald” kræver, at kommunerne implementerer systemer, der sikrer 50 % genanvendelse (på input) senest i 2022. Endvidere stiller EU krav om, at der skal ske udsortering af madaffald i 2023, samt at der skal opnås en genanvendelse (på output) på 60 % i 2030 og 65 % i 2035.

   

  Flere af de fynske kommuner har på baggrund af den nationale ressourcestrategi vedtaget (eller er på vej til at vedtage) en ny affaldsordning med 2 dobbeltkammer beholdere og udsortering af KOD.

   

  Behandlingen af det organiske affald har været drøftet i SYFRE (Synergi i Fynske Ressourcestrategier), hvor kommunerne/forsyningsselskaberne på teknisk plan har tilkendegivet at undersøge mulighederne for et fælles fynsk anlæg til håndtering af KOD, idet dette kunne være forløberen for et fælles eftersorteringsanlæg til restaffald/plast.

   

  Sagen har været behandlet i Borgmesterforum Fyn den 26. februar 2019, hvor det blev besluttet at oversende sagen til behandling i de enkelte byråd med henblik på at få afklaret, om der er ønske om et fælles fynsk samarbejde om KOD, herunder eventuelt etablering af et fælles fynsk kommunalt ejet selskab og pulpanlæg.

   

  1. Udbudsmodel

  Hvis det ønskes, at opgaven vedrørende pulpning af de fynske kommuners KOD skal løses af det private marked, vil opgaven skulle udbydes. Som det fremgår af bilag 1, forventes priserne ved et udbud at ligge i intervallet 220 – 400 kr./ton KOD. I forhold til priser bemærkes det, at udgiften til transport er udregnet til at udgøre 1 kr./ton/km. Inden et udbud vil bl.a. følgende skulle afklares:

   

  • Hvilke kommuner er interesseret i at deltage i et udbud?
  • Hvor store mængder KOD har de enkelte kommuner?
  • Hvordan og med hvor meget indregnes transportudgiften ved sammenligning af priserne?
  • Hvilke miljømæssige/kvalitetsmæssige krav skal der stilles til pulpen (restproduktet fra behandlingen af KOD), herunder om et tilbud er konditionsmæssigt, hvis anlægget kører på en dispensation fra de nationalt fastsatte kvalitetskrav?
  • Skal tildelingskriteriet være laveste pris, eller det bedste forhold mellem pris og kvalitet?
  • Skal der laves en kørselsudligning?

   

  Det bemærkes, at de udbudsretlige regler formentlig vil sætte begrænsninger for varigheden af den aftale, der udbydes, således at aftalen forventeligt ikke kan udbydes for mere end fire år ad gangen. Dette vil naturligvis blive undersøgt nærmere, såfremt man ønsker at gå videre med udbudsmodellen.

   

  Det bemærkes endvidere, at modellen vil kunne give mulighed for tilbud fra både eksisterende virksomheder/anlæg samt nye aktører, der måtte ønske at opføre anlæg til behandling af KOD.

   

  Det anbefales, at de interesserede kommuner i fælleskab beder en ekstern rådgiver om at bistå med udarbejdelse af udbudsmateriale. Selve indholdet af udbudsmaterialet samt valg af tilskudskriterier vil naturligvis skulle udarbejdes i samarbejde med de interesserede kommuner. Den eksterne rådgiver ville kunne være f.eks. COWI, Rambøll eller Niras.

   

  2. Model med fælles fynsk kommunalt ejet selskab

  En arbejdsgruppe i SYFRE-regi har foretaget indledende undersøgelser af muligheden for at etablere et fælles fynsk kommunalt ejet pulpanlæg. I bilag 1 beskrives modellen og økonomien yderligere.

   

  På grund af udbudsreglerne og kommunalfuldmagtsreglerne er det en forudsætning, for at der kan laves et fælles fynsk kommunalt ejet selskab og pulpanlæg, hvor affaldsmængderne ikke skal i udbud. Et fælles fynsk kommunalt ejet selskab vil i kraft af den såkaldte udvidede in house regel kunne udføre opgaver for sine ejere uden forudgående udbud.

  Hvis denne løsning vælges, skal der arbejdes videre med:

   

  • Hvilke kommuner er interesseret i at deltage?
  • Hvor store mængder KOD har de enkelte kommuner?
  • Hvilke miljømæssige/kvalitetsmæssige krav skal der stilles til pulpen (restproduktet fra behandlingen af KOD)?
  • Skal tildelingskriteriet ved nedenstående udbud være laveste pris eller det bedste forhold mellem pris og kvalitet?
  • Skal der laves en kørselsudligning?
  • Udbud af anlæg til behandling af KOD
  • Udbud af bygninger til modtagelse af KOD og anlæg til behandling af KOD
  • Udbud af transport af den færdige pulp til biogasanlæg
  • Udbud af den færdige pulp til afsætning til biogasanlæg

   

  Hvis flere kommuner på Fyn går sammen om et anlæg, kan der være behov for at undersøge, om Konkurrencestyrelsen har indvendinger mod samarbejdet af hensyn til de konkurrencemæssige aspekter.

   

  2.1 Forventet anlægsinvestering i fælles kommunalt anlæg, herunder investeringsprofil

  Ud fra de foreløbige estimater forventes det, at en samlet investering, med en kapacitet svarende til den samlede fynske KOD, udgør ca. 59 mio. kr. Estimaterne er foretaget af COWI på baggrund af en god standard af bygninger og anlæg. Den endelige pris på bygninger og anlæg vil bl.a. afhænge af, hvilken standard man ønsker at bygge i.

  Da anlægget vil blive dimensioneret efter, hvor mange kommuner der ønsker at være med, vil investeringen være lavere, såfremt tilslutningen blandt de fynske kommuner måtte være lavere end 100 %.

   

  Da der findes flere teknologier til at omdanne KOD’en til pulp, anbefales det, at anlægget udbydes som et funktionsudbud, idet man dermed retter fokus mod kvaliteten af den færdigbehandlede KOD og ikke mod den tekniske proces herfor. Da prisen for anlæg og bygninger som nævnt først kendes efter et udbud, vil den konkrete investering først kendes, når udbuddet er gennemført.

   

  Investeringen i bygninger og anlæg vil blive finansieret via det fælles selskabs optagelse af lån. Tilsvarende vil det fælles selskab afholde alle udgifter til drift og vedligeholdelse af anlægget samt til transport af den færdige pulp fra anlægget. Den enkelte kommune vil oppebære indtægterne fra salget af den færdige pulp til biogasanlæg, men det fælles selskab kan udbyde og stå for de praktiske opgaver omkring afsætning af pulpen, såfremt kommunerne ønsker det.

   

  Den enkelte ejerkommunes betaling til drift, vedligeholdelse og anlæg vil blive afholdt via betalingen for behandlingen af ejerkommunens KOD. Kommunernes betaling for behandling af KOD vil således bl.a. afhænge af prisen for opførelse af bygninger og anlæg, samt hvilken afskrivningsprofil der vælges på bygninger og anlæg. Den beregnede pris for behandling af kommunernes KOD er nærmere beskrevet i bilag 1.

   

  Det forventes endvidere, at ejerkommunerne forholdsmæssigt vil skulle stille garanti til Kommunekredit for det lån, der optages til finansiering af anlæg og bygninger. Såfremt estimatet på 59 mio. kr. svarer til de indkomne tilbud, vil ejerkommunerne således skulle stille garanti til Kommunekredit på 59 mio. kr. i forhold til deres ejerandel. Kommunernes ejerandel vil svare til deres andel af KOD. Kommunernes estimerede mængde KOD er beskrevet i bilag 1.

   

  3. Model med udbud med kontrolbud

  For at afdække markedet og samtidig undersøge, om et fælles kommunalt anlæg er konkurrencedygtigt i forhold til private aktørers løsning af opgaven, kan der laves et udbud med kontrolbud. Dermed udbydes opgaven vedrørende håndtering af de interesserede kommuners KOD som nævnt under model 1, men i udbuddet anføres, at der vil blive afgivet kontrolbud.

   

  Som nævnt ovenfor anbefales det, at de interesserede kommuner i fællesskab beder en ekstern konsulent om at bistå med udarbejdelse af udbudsmateriale.

   

  Herefter kan Odense Renovation eller et fælles selskab afgive et kontrolbud, som udarbejdes på samme vilkår som eksterne bud, dvs. som specificeret i udbudsmaterialet. Det er Odense Kommunes vurdering, at kontrolbuddet vil kunne afgives af Odense Renovation på vegne af de interesserede kommuner, og at kommunerne herefter – såfremt man ønsker at gøre brug af kontrolbuddet – kan etablere et fælles selskab med de interesserede kommuner.

   

  Anbefalingen er, at man hyrer en ekstern part til at forestå arbejdet med og udarbejdelse af udbudsmaterialet. I princippet vil Odense Renovation kunne udfærdige udbudsmaterialet vedrørende kommunernes KOD (model 1) og samtidig selv afgive kontrolbud. Der er dog krav om, at der skal være vandtætte skotter mellem de personer, der forbereder udbudsmaterialet og dem, der senere skal afgive tilbuddet.

   

  Men henset til Odense Renovations organisations størrelse og henset til at sikre fuldstændig adskillelse af de to modeller og dermed også sikre tillid til processen anbefales det dog, at en ekstern part forestår udarbejdelse af udbudsmaterialet vedrørende kommunernes KOD.

   

  Ved et kontrolbud vil et fælles selskab eller Odense Renovation på vegne af de interesserede kommuner foretage en beregning af de direkte og indirekte omkostninger, som egen udførelse af opgaven vil medføre. Beregningerne vil blive foretaget på baggrund af udbud forestået af Odense Renovation vedrørende tekniske anlæg og bygninger. Udbuddet af kommunernes KOD skal derfor tilrettelægges således, at Odense Renovation kan nå at udbyde bygninger og anlæg og herefter foretage deres beregninger af prisen på behandling af kommunernes KOD.

   

  Ved udbud med kontrolbud vil det kunne afdækkes, om det private marked kan udføre opgaven bedre og/eller billigere end ordregiver selv. Når tilbuddene kommer ind i processen, vil man således sammenligne de indkomne tilbud med kontrolbuddet, og herefter kan de interesserede kommuner vælge, hvilken løsning man ønsker at gå videre med.

   

  Sammenligningen af tilbuddet og kontrolbuddet tager udgangspunkt i de fastsatte tildelingskriterier, men når man anvender reglerne for udbud med kontrolbud, er det muligt også at lade andre og mindre målbare faktorer indgå.

   

  Model 2 er i princippet en kombination af model 1 og 2, som er nærmere beskrevet ovenfor.

   

  Det videre forløb – forslag om fælles fynsk arbejdsgruppe

  Hvis man ønsker at arbejde videre med én eller flere af de tre modeller, anbefales det, at de interesserede kommuner i fællesskab beder en ekstern rådgiver forestå den videre proces.

   

  Såfremt der er et ønske om fælles fynsk samarbejde på dette område, vil kommunerne bl.a. skulle være enige om kvalitetsmæssige og miljømæssige krav, ligesom der skal være enighed om, hvorvidt tildelingskriterierne skal være ”laveste pris” eller ”økonomisk mest fordelagtige tilbud”.

   

  Det anbefales derfor endvidere, at de interesserede kommuner nedsætter en fælles fynsk arbejdsgruppe, som i samarbejde med den eksterne rådgiver vil skulle udarbejde udbudsmaterialet.

   

  Det anbefales, at arbejdsgruppen refererer til Kommunaldirektørforum.

  Økonomi

  Alt afhængig af, hvilken (hvis nogen) model byrådet måtte beslutte at arbejde videre med, vil der på nuværende tidspunkt alene være omkostninger til kommunens andel af udgifter til ekstern rådgiver.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 01-04-2019

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Assens Kommune ønsker at indgå i et fælles fynsk samarbejde om kildesorteret organisk dagrenovation og ønsker, at der arbejdes videre med en udbudsmodel (model 1).

  Bilag

 • Sagsid.: 19/6360

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at der fortsat ikke drives jagt på de kommunale arealer i Assens Kommune.

  Beslutningstema

  Andebølle Jagtforening har forespurgt om nye jægere kan få mulighed for at gå på jagt på kommunale arealer i Assens Kommune – i dette tilfælde omkring Vissenbjerg. Der er ikke jagt på de kommunale arealer i dag. Udvalget skal tage stilling til om nuværende praksis skal fastholdes.

  Sagsfremstilling

  Det er især skovarealer og åbne marker, der er interessante jagtområder, idet byggemodningsområder etc. ofte ligger meget bynært og/eller forpagtes ud.

  Assens Kommune ejer følgende lidt større skovarealer:

  • Trunderupskoven ved Haarby.
  • Møllegårdsskoven ved Aarup.
  • Skovanlægget, Brunebjerg og Melbyskoven ved Assens.
  • Skoven ved afgrunden ved Vissenbjerg.
  • Del af Brylle vandskov (nytilplantet).

   

  Samlet set har kommunen ca. 180 ha. De største samlede områder er Trunderupskoven med 21 ha og Melbyskoven med 20 ha. Derudover har kommunen ca. 150 ha landbrugsjord som forpagtes ud.

  Skovarealerne er alle beliggende bynært og med intensiv rekreativt brug af gående, cyklister, rollespillere, fuglekiggere, lystfiskere, skoler m.m. I skovene prioriteres gode adgangsforhold samt en rig og alsidig natur med stor biodiversitet. Assens Kommune giver i dag ikke mulighed for jagt på de kommunale arealer.

   

  Andebølle Jagtforening ønsker at styrke rekrutteringsgrundlaget for nye jægere, og har i den forbindelse forespurgt om det for foreningen er muligt at gå på jagt på de kommunale arealer i og omkring Vissenbjerg.

   

  Idet skovene har en begrænset størrelse, bynær beliggenhed samt har et højt publikumstryk indstilles det, at der fortsat ikke er jagt på de kommunale arealer – herunder i de kommunale skove. En undtagelse herfra er regulering af råger eller vildt der er trængt ind i indhegninger. Hvis man politisk ønsker mulighederne for jagt fremmet anbefales det, at der udarbejdes retningslinjer for jagt på kommunale arealer, som tager hensyn til skovenes mangesidede formål.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 01-04-2019

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at der fortsat ikke drives jagt på de kommunale arealer i Assens Kommune.

 • Sagsid.: 19/6249

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller at den nuværende tværkommunale miljøvagt ophører og at opgaven fremadrettet løses af et privat rådgivningsfirma.

  Beslutningstema

  Svendborg Kommune ønsker at udtræde af den fælleskommunale fynske miljøvagtordning. Hermed vil den fælleskommunale ordning alene omfatte 5 kommuner på Fyn og ordningen bliver derfor mindre omkostningseffektiv. Der er derfor ikke længere basis for en fælleskommunal miljøvagt på Fyn. Udvalget skal tage stilling til hvordan opgaven løses fremadrettet.

  Sagsfremstilling

  Den fælleskommunale fynske miljøvagt har eksisteret siden 2008. Vagtordningens primære formål er, uden for normal arbejdstid, at assistere Beredskab Fyn ved akutte miljøuheld med håndtering af forurening af vandløb, søer, kyststrækninger, grundvand, jord eller luft. Derudover består miljøvagtens opgave i at dokumentere forureningens omfang og iværksætte tiltag, som medfører at forureningen ikke spredes i det omgivende miljø. Endeligt foretager miljøvagten den nødvendige myndighedsudøvelse under og efter miljøuheldet. Når den akutte fase er overstået, eller ved almindelig arbejdstids begyndelse, overdrager vagten sagen til den kommunale miljøsagsbehandler.

   

  Ved oprettelsen i 2008 omfattede miljøvagten alle fynske kommuner bortset fra Ærø og Middelfart. Siden hen er Faaborg-Midtfyn og Langeland trådt ud af samarbejdet. Senest har Svendborg Kommune meddelt at de ønsker at udtræde. De resterende kommuner har set på om vagtordning stadig er omkostningseffektiv. Konklusionen er blevet, at miljøvagtopgaven nu kan leveres billigere af en privat leverandør.

   

  Der har i den forbindelse været en forespørgsel hos private rådgiverfirmaer, for at afklare, prisniveauet. De indkomne overslag består af et fast beløb for selve vagtordningen og en timepris for udkald. Rådgivers opgaveløsning ud over den akutte fase kan ofte betales af skadevolder. I de tilfælde, hvor der ikke kan findes en skadevolder, vil opgaven skulle finansieres af kommunen.

   

  Det skal bemærkes, at der i forbindelse med håndteringen af akutte forureninger kan være behov for på stedet at meddele et påbud og/eller forbud. Denne opgave kan i henhold til lovgivningen ikke løses af et privat rådgivningsfirma. I det omfang det ikke er muligt at få kontakt til en medarbejder ved kommunen, som kan træde ind her og understøtte rådgiver, vil der derfor her kunne ske forringelser i forhold til den nuværende miljøvagtordning.

   

  Øvrige myndighedsopgaver efter et miljøuheld skal i lighed med i dag varetages af kommunens miljøsagsbehandlere inden for almindelig arbejdstid.

  Økonomi

  De nuværende samlede omkostninger for den tværkommunale miljøvagt beløber sig til ca. 135.000 kr./år. Omkostningen til den foreslåede miljøvagtordning ved et privat rådgivningsfirma samt de tilhørende aktiviteter skønnes at kunne gennemføres billigere, men med større udsving over årene. De faktiske udgifter kan først vurderes efter en årrække, men med udgangspunkt i statistik fra de seneste år skønnes det samlet set, at udgiften vil være i størrelsesordenen 85.000 kr./år. En besparelse på 50.000 kr. skønnes derfor at være realistisk, og indgår i de råderumsbeskrivelser udvalget pt. arbejder med.

  Beslutningskompetence

  Byråd.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 01-04-2019

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at den nuværende tværkommunale miljøvagt ophører og, at opgaven fremadrettet løses af et privat rådgivningsfirma.

 • Sagsid.: 18/7306

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at Miljø, Teknik og Plan godkender det ansøgte barmarksprojekt til økologisk hønsehold.

  Beslutningstema

  Udvalget skal jf. delegationsplanen tage stilling til barmarksprojekter. Barmarksprojekt betyder, at nyt staldanlæg placeres uden sammenhæng med andre bygninger på matriklen. Det er primært de landskabelige hensyn, der skal tages beslutning om, idet de øvrige forhold vedr. barmarksprojektet overholder de gældende miljøkrav. Administrationen har været i dialog med ansøger om tiltag, der kan indpasse projektet i landskabet, og har lavet et udkast til en afgørelse. Ansøgningen rummer ud over barmarksprojekt også det eksisterende staldanlæg, og samlet set har det givet anledning til bemærkninger fra stort set alle orienterede omboende.

  Sagsfremstilling

  Der søges om miljøgodkendelse til et barmarksprojekt med økologisk hønsehold tilknyttet ejendommen Ladegårde Byvej 10, 5560 Aarup, samt til det eksisterende staldanlæg, hvor en ændring fra buræg til skrabeæg lovliggøres.

   

  Barmarksprojektet placeres i et område, der i Kommuneplan 2017 – 2029 er udpeget som et ”Større sammenhængende landskab” og i et ”Mosaiklandskab”. Den nye hønsestald (4.381 m2) på barmark placeres nede i terrænet, så den syner mindst muligt i landskabet. Fordi der søges om økologisk hønsehold med et produktionsareal på 5.100 m2 (etagesystem) er der krav til udeareal (hønsegård). Til dette projekt skal der opføres hønsegårde på i alt 12 ha i forbindelse med hønsestalden, og derfor kræver projektet en forholdsvis stor mark.

  Marken hvor det ansøgte projekt ønskes placeret er den eneste mark ansøger ejer, som er stor nok til projektet. Hønsegårdene beplantes med pil. Der etableres et tre-rækker læhegn på indersiden af indhegningen på vest og østsiden, og på sydsiden etableres det på ydersiden, hvor der allerede er lidt beplantning i dag. Der vurderes, at projektet kan gennemføres i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer for landskabet, såfremt læhegnet etableres ud fra en række fastsatte vilkår. Se bilag: Landskabsforhold. Administrationen har på denne baggrund udarbejdet et udkast til en afgørelse. Udkastet til afgørelse skal i 30 dages offentlig høring inden den endelige afgørelse kan meddeles, hvor der er en klagefrist på fire uger med opsættende virkning, da det er et barmarksprojekt.

   

  Bemærkningerne fra de omboende til ansøgningen har primært omhandlet gener fra det eksisterende staldanlæg: lugt, støj, fluer, transporter og rotter. Denne bekymring overføres til en bekymring ift. det nye barmarksprojektet.

  Lugtkravene er overholdt for barmarksprojektet ifølge beregningerne i ansøgningssystemet. Der beregnes ikke lugt fra hønsegården, da der generelt ikke beregnes lugt fra udegående dyr. De vejledende støjgrænser fra Miljøstyrelsen skal overholdes, og det kan fastholdes med vilkår. Nye transporter i forbindelse med det ansøgte barmarksprojekt ledes af en ny adgangsvej, og vil derfor ikke passere omboende. Fluer, rotter og evt. andre skadedyr søges begrænset af ansøger, og kan kun vurderes ved tilsyn, når anlægget er taget i brug. Ansøger kan i den forbindelse blive pålagt, at foretage afhjælpende foranstaltninger. Kommunen har ikke tidligere modtaget klager fra de omboende over de nævnte gener fra det eksisterende staldanlæg på ejendommen Ladegårde Byvej 10.

  Lovgrundlag

  Lovbekendtgørelse nr. 1020 af 6. juli 2018 om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv.

  Bekendtgørelse nr. 1467 af 6. december 2018 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 01-04-2019

  Miljø, Teknik og Plan godkender det ansøgte barmarksprojekt til økologisk hønsehold.

  Bilag

 • Sagsid.: 13/28479

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at Miljø, Teknik og Plan godkender:

  • At projektgrænsen justeres, som angivet på kortet.
  • At der fremadrettet administrativt kan godkendes mindre justeringer af projektafgræsningen så længe projektet ligger inden for drikkevandsområde.

  Beslutningstema

  I forbindelse med Landbrugsstyrelsens opgave med at gennemføre en jordfordeling i området omkring Lundager med henblik på skovrejsning, så er der opstået et behov for at justere projektområdet.

  Beslutningstema

  I 2015 indgik Assens Kommune og Assens Vandforsyning et samarbejde om skovrejsning ved Lundager for beskytte af grundvandet, som bidrager til drikkevand til Assens borgere samt forøge de rekreative muligheder i området. Forinden var der udarbejdet en lodsejermæssig forundersøgelse i hele drikkevandsområdet. Dette resulterede i, at der på baggrund af lodsejertilbagemeldinger blev udpeget et projektområde i området ved Lundager.

   

  I 2016 blev samarbejdet udvidet til også at omfatte Naturstyrelsen. Naturstyrelsen vil blive ejer af en evt. fremtidig skov i området, og vil dermed også finansiere tilplantning og vedligehold af området. Assens Kommunes andel af skovrejsningsudgifterne, svarende til 30 % af de samlede udgifter, er i årene 2016-2018 overført til en skovrejsningskonto hos Naturstyrelsen.

   

  I 2018 erhvervede landbrugsstyrelsen en ejendom i området bl.a. med det formål, at skaffe erstatningsjord til jordfordelingen ved Lundager. Dette har givet anledning til en intensiv jordfordelingsindsats i området, og der er nu opstået et behov for at kunne arbejde med en justeret afgræsning af projektområdet med henblik på at kunne gennemføre en jordfordeling som led i første etape af et skovrejsningsprojekt. Der orienteres på mødet om status for dette.

   

  Erhvervelsen af ejendommen i oplandet har også givet anledning til et behov i området for at blive yderligere orienteret. Naturstyrelsen fremsender derfor inden længe et naboorienteringsbrev til lodsejere i området, med information om projektet og orientering om, hvordan Naturstyrelsen laver skovrejsning.

  Økonomi

  Ændringen af projektafgræsningen ændrer ikke på de økonomiske rammer for projektet.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 01-04-2019

  Miljø, Teknik og Plan indstiller:

  • At projektgrænsen justeres, som angivet på kortet.
  • At der fremadrettet administrativt kan godkendes mindre justeringer af projektafgræsningen, så længe projektet ligger inden for drikkevandsområde.

 • Sagsid.: 18/22619

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at forslag til Lokalplan 1.2-11 godkendes og fremlægges i offentlig høring i 4 uger.

  Beslutningstema

  Der er i september 2018 nedlagt § 14 forbud mod, at ejendommen tages i anvendelse til klubværelser. Assens Kommune skal derfor inden for et år offentliggøre et forslag til lokalplan for området.

  Sagsfremstilling

  Lokalplan 1.2-11 skal fremme, at ejendommen Toftevej 31 og 33 kan tages i anvendelse til nye formål. Planen er derfor bred i de anvendelser, som den muliggør.

   

  Forslag til Lokalplan 1.2-11 er udarbejdet med udgangspunkt i forslag til Kommuneplantillæg nr. 5, som reviderer ejendommens kommuneplanramme. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 5 er i offentlig høring til den 26. april 2019. Høringsperioden for forslag til Lokalplan 1.2-11 vil løbe parallelt hermed og slutte i starten af maj.

   

  Lokalplan 1.2-11 muliggør, at lokalplanområdet kan anvendes til:

   

  • Lejligheder for helårsboliger i form af tæt-lav og etageboliger,
  • Erhvervsformål (virksomhedsklasse 1-2) i form af kontor, klinikker, liberale erhverv og mindre ikke-generende værksteder uden væsentlige støjgener,
  • Uddannelsesformål og institutioner herunder internat og højskole, samt
  • Hotel med mulighed for servering, herunder vandrehjem.

   

  Lokalplanen fastsætter bestemmelser, der skal fremme bebyggelsens indpasning i byområdet. Boliger kan etableres med et areal på mellem 55 til 190 m2.

   

  Med hensyn til vandrehjem har ejerens repræsentant vurderet, at bygningerne med den centrale placering i byen kan tiltrække sommerturister.  Samtidig er det et plus, at der er 45 værelser, så der kan indlogeres mange gæster uden brug af sovesale, som ikke fungerer i dagens marked. Der skal investeres i gode badeforhold, gæstekøkken og fælles-/møderum.

   

  Toftevej 31 er nabo til Assens Arrest. Arresten er i ”dvale”. I dialog med Kriminalforsorgen er de hensyn, der skal tages til arresten, konkretiseret i lokalplanen. Lokalplanen giver derfor blandt andet mulighed for, at der kan opføres mur og hegn i en højde på 5,0 m på arrestens ejendom.

   

  Forslag til Lokalplan 1.2-11 er screenet i henhold til miljøvurderingsloven. Det vurderes, at lokalplanens virkeliggørelse ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet, hvorfor der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanen.

  Lovgrundlag

  Lov om Planlægning.

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 01-04-2019

  Miljø, Teknik og Plan godkender forslag til Lokalplan 1.2-11 og, at forslaget fremlægges i offentlig høring i 4 uger.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/22985

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at forslag til Lokalplan 2.1-3 godkendes og sendes i offentlig høring i 4 uger.

  Beslutningstema

  På Miljø, Teknik og Plans udvalgsmøde den 3. december 2018 besluttede man, at igangsætte udarbejdelsen af en lokalplan for arealet omtalt som ”Skovhusene” i forbindelse med den endelige vedtagelse af Byvækstplan Aarup Syd. Arealet er i forvejen kommuneplanlagt til boliger.

  Forslaget til Lokalplan 2.1-3 er udarbejdet for at muliggøre opførelsen af tæt-lav boliger på det kommunalt ejede areal, som ligger øst for det eksisterende boligområde Solbakken i Aarup.

  Sagsfremstilling

  Lokalplanen udlægger området til 39 tæt-lav boliger samt fastlægger bestemmelser for grønne områder, regnvandsbassin, stier og vejføring. Der er i lokalplanen udlagt mulighed for forlængelse af vejen, såfremt man ønsker at udlægge et boligområde mere syd for lokalplanområdet. Området er skrånende mod syd, og terrænforholdene giver basis for at udvikle et attraktivt boligområde, hvor potentiale i form af udsigt i sydlig retning og mod Skydebjerg udnyttes, ved at alle boliger opføres i 1½ eller 2 etager og tilpasses det eksisterende terræn.

   

  Assens Kommune ejer arealet. Der er ikke på forhånd aftale med en bygherre om opførelse af boligerne, men området vil blive udbudt til salg til projektudviklere, der har interesse i at gennemføre et boligprojekt i overensstemmelse med intentionerne i denne lokalplan.

   

  Assens Kommune har været i dialog med Aarup Lokalråd i processen, som er positive over for projektet.

   

  I forbindelse med borgermødet om Byvækstplan Aarup Syd den 2. oktober 2018 indkom der seks bemærkninger vedrørende det område som lokalplanen omfatter. Bemærkningerne omhandler tanker omkring målgruppe fx seniorboliger, bygherre, opgaver for grundejerforeningen, alternativ vejføring samt opbakning til planløsningen. Bemærkningerne er indgået i udarbejdelse af lokalplanen.

   

  Forslag til Lokalplan 2.1-3 er screenet i henhold til miljøvurderingsloven. Det vurderes, at lokalplanens virkeliggørelse ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet, hvorfor der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanen.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 01-04-2019

  Miljø, Teknik og Plan godkender forslag til Lokalplan 2.1-3 og, at forslaget sendes i offentlig høring i 4 uger.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/6248

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller at:

  • Igangsætningen af en lokalplan for et servicecenter med publikumsorienteret service ved Grønnemose godkendes.
  • Ansøger bidrager økonomisk til at afholde de udgifter, der følger af udarbejdelse af en lokalplan.

  Beslutningstema

  Administrationen har modtaget en anmodning om igangsætning af udarbejdelsen af en ny lokalplan for et areal beliggende Gl. Hovedvej 25 Grønnemose. Arealet ønskes anvendt til servicecenter med fastfoodrestauranter, tankanlæg, vaskehal og parkering.

  Sagsfremstilling

  Ejendommen er i dag omfattet af lokalplan 47 for et Industriområde ved Grønnemose. Det er administrationens vurdering at den ønskede fremtidig anvendelse vil være i strid med de mulige anvendelsesbestemmelser angivet i lokalplanen. Derfor kræver realiseringen af projektet, at der bliver udarbejdet et nyt plangrundlag i form af en lokalplan.

   

  Administrationen bemærker, at der har været arbejdet med flere mulige placeringer af servicecenteret, og vi har i samarbejde med ansøger fundet, at placeringen i Grønnemose er optimal, idet den kommer til at være tæt placeret ved motorvejsafkørslen Aarup og den nye rundkørsel i Grønnemose. Vejadgangen til servicecentret vil skulle ske fra Industrivej.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 01-04-2019

  Miljø, Teknik og Plan godkender:

  • Igangsætningen af en lokalplan for et servicecenter med publikumsorienteret service ved Grønnemose.
  • At ansøger bidrager økonomisk til at afholde de udgifter, der følger af udarbejdelse af en lokalplan.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 17/16261

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at ”Fremtidens Assens – Udviklingsplan for Assens by” sendes i høring i fire uger, og at der afholdes borgermøde den 6. maj 2019.

  Beslutningstema

  Realdania gav den 18. april 2018 tilsagn om støtte til udarbejdelsen af en strategisk udviklingsplan for Assens by og bymidte. På baggrund af en samskabende proces i løbet af efteråret 2018, hvor politikere, borgere, rådgivere og nøgleinteressenter har arbejdet med byens udfordringer og potentialer, har strategien taget form.

  Udviklingsplanen er nu klar til at blive sendt i høring.

  Sagsfremstilling

  ”Fremtidens Assens” er en vision og en strategi for, hvordan Assens by skal styrkes og gøres robust over for fremtidens udfordringer. Udviklingsplanen skal skabe en fælles retning for byens udvikling og dermed sikre en langsigtet og fokuseret kurs.

   

  Udviklingsplanen skal fungere som styringsværktøj til løbende prioritering og igangsættelse af idéer og indsatser i arbejdet med at løfte byen både fysisk, socialt, økonomisk og organisatorisk. Udviklingsprincipper, indsatser og tre udpegede fokusområder viser konkrete veje til, hvordan bymidten gentænkes og åbnes op med nye bymæssige funktioner, forbindelser og rekreative oplevelser, som skal styrke Assens som bosætnings- og oplevelsesby.

   

  Planen udpeger følgende tre primære fokusområder:

  • Den bynære havn, Willemoesgade og den nordlige havn
  • Den kulturelle købstad, Østergade, Plumområdet og Tobaksgaarden
  • Det vilde bylandskab, Jordbassinerne og Arena Assens

   

  Et overordnet fysisk helhedsgreb – Vi vender byen mod vandet – skal starte udviklingen. Første træk er etableringen af et stærkt knudepunkt mellem byen og havnen. Den 27. februar traf byrådet beslutning om valg af åbningstræk, finansiering og ansøgning til Realdania.

   

  Høringsudgaven (vedlagt som bilag 1) udsendes i 4 ugers høring fra 25. april til 23. maj. I forbindelse med høringen, afholdes der borgermøde om Udviklingsplanen mandag den 6. maj, kl. 19-21, i Teatersalen – Arena Assens. Der indgives høringssvar på www.assens.dk/fremtidensassens eller via høringsportalen.

   

  Det forventes, at den endelige vedtagelse af udviklingsplanen kan behandles politisk i juni måned.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 01-04-2019

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at ”Fremtidens Assens – Udviklingsplan for Assens by” sendes i høring i 4 uger, og at der afholdes borgermøde den 6. maj 2019.

   

  Flemming Risskov Jørgensen (SF) fremsatte et ændringsforslag, i det SF ikke kan støtte, at der bygges på jordbassinerne, og ønsker at friholde området på den vestlige side af banen for bebyggelse samt ønsker en rekreativ udnyttelse af jordbassinerne. Beskrivelsen af ændringsforslaget vedlægges som bilag. For ændringsforslaget stemte Flemming Risskov Jørgensen (SF,) og Lars Kolling (O) og i mod ændringsforslaget stemte Henrik Hansen (A), Dan Gørtz og Lars Kristian Pedersen (V) samt Poul Poulsen (B). Ændringsforslaget faldt dermed.


  Lars Kolding(O) stemte imod, at planen sendes i høring, idet Lars Kolding ikke ønsker bebyggelse på jordbassinerne, udtrykker tvivl om jordbundsforhold og ønsker hensyntagen til kommunens økonomiske situation set i forhold til åbningstrækket.

  Bilag

 • Sagsid.: 19/6106
 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  1. Forslag til landsplandirektiv for Baltic Pipe er i offentlig høring

  Forslag til landsplandirektiv for Baltic Pipe med miljøvurdering (vurdering af planen) samt en medfølgende miljøkonsekvensrapport (vurdering af projektet) er sendt i offentlig høring fra den 15. februar til den 12. april 2019.

  Landsplandirektivets formål er at reservere arealer til den nye gastransmissionsledning på tværs af Danmark.

  Landsplandirektivet erstatter kommuneplantillæg, lokalplaner og landzonetilladelser, hvor disse i henhold til planloven ellers skulle være udarbejdet i hver af de berørte kommuner.

  Et landplandirektiv erstatter dog ikke tilladelser efter anden lovgivning end planloven.

  Administrationen har ingen bemærkninger til det planmæssige indhold, det miljømæssige indhold eller naturdelen i landsplandirektivet.

  Der sendes dog et kort administrativt høringssvar vedrørende 1-2 vandløbsstrækninger, der indgår i det nationale grødeskæringsforsøg og vedrørende en henvisning i miljøvurderingsforslaget til en forældet kommuneplan.

   

  2. Dagligvarebutik i Skallebølle

  Den 1. februar 2016 besluttede daværende Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg, igangsætning af planlægningen for en ny dagligvarebutik i Skallebølle ved rundkørslen Odensevej/Langesøvej.

  Selve planlægningen dvs. udarbejdelsen af et kommuneplantillæg og en lokalplan for dagligvarebutikken har været på stand by, da der har været en udfordring omkring

  trafikafviklingen til- og fra området. Der er nu fundet en løsning på dette og derfor genoptages planlægningen for en dagligvarebutik i Skallebølle.

   

  3. Tinglysningen af vejreservationen vest om Glamsbjerg fornyes

  By, Land og Kultur har fået lavet en indledende undersøgelse i forhold til at finde et nyt tracé til en vejreservation vest om Glamsbjerg. Undersøgelsen er på et overordnet niveau, og eftersom der ikke er afsat økonomi til byudvikling i boligramme 5.2.B.20 de kommende fire budgetår, er det administrativt besluttet at forlænge den eksisterende tinglysning med 10 år. Der arbejdes videre med den endelige præcisering i forbindelse med den kommende kommuneplanrevision 2021.
  En igangsættelse af et lokalplanprojekt for boligramme 5.2.B.20 vil kræve, at der tages konkret stilling til vejreservationen.

   

  4. Status på arbejdet med ”strategisk perspektivering af ejendomsområdet”

  Arbejdet med den strategiske udvikling af ejendomsområdet følger den fastlagte tids- og aktivitetsplan.

   

  Der har i uge 11 og 12 været afholdt en række workshops med ledere og medarbejdere på de forskellige sektorområder, hvor de eventuelle særlige karakteristika, der kendetegner områdernes aktuelle opgaveløsning på ejendomsområdet er blevet afdækket. Der er blevet holdt workshops med:

   

  -Bygningsadministrationen

  -Dagtilbudsområdet

  -Skoleområdet

  -Ældre-/Sundhedsområdet

  -Social-/Beskæftigelsesområdet

  -Kultur-/Fritidsområdet

  -Rengøringsområdet

   

  På de enkelte workshops blev der informeret nærmere om projektet, ligesom en række gennemgående praksisspørgsmål vedrørende opgaveløsningen blev drøftet:

   

  -Hvordan løses opgaverne på ejendomsområdet inden for sektorområdet?

  -Hvilke medarbejdere og ejendomskompetencer er der adgang til inden for sektorområdet?

  -Hvorledes tildeles/styres økonomien omkring ejendomsopgaverne og hvordan foregår den daglige ledelse af området i hverdagen?

  -Hvilke øvrige opgaver – herunder serviceopgaver fra evt. teknisk servicepersonale – er vigtigt at have fokus på i modelbeskrivelserne?

   

  Resultater af workshopsene vil blive indarbejdet i beskrivelsen af de 2 modelforslag som Byrådet vil få forelagt til beslutning.

   

  Endvidere har der været fokus på at få udarbejde en kommunikationsplan for projektet, der forventes endeligt færdiggjort inden udgangen af marts. Der vurderes at være et behov for generel viden om projektet, for at mindske usikkerheden blandt de berørte parter - primært de ledere og medarbejdergrupper, der vil blive berørt af den forventede omorganisering. Der er fokus på at kommunikere de løbende i projektet til de forskellige involverede målgrupper (ledere, medarbejdere, foreninger etc.) i takt med at indhold og konsekvenser bliver konkretiseret og besluttet.

   

  5. Serviceniveau på rabatklipning

  I forbindelse med reduktionskatalog 2019-2022, besluttede Miljø, Teknik og Plan på møde den 3. september 2018 at ensrette græsslåningsserviceniveau på fællesarealer i byområder og dermed reducere udgifterne på græsslåning.

  Beslutningen blev efterfølgende behandlet i Byrådet den 19. september samt Byrådets 2. behandling af budget 2019-2022 den 10. oktober 2018.

   

  Serviceniveauet skal nu udmøntes og administrationen har udarbejdet et skema over hvilke områder der bliver berørt – se bilag ”serviceniveau på fællesarealer i byområder”.

   

  6. Budget for Vintervedligeholdelse samt budget for asfalt

  På baggrund af drøftelserne på Miljø, Teknik og Plans møde den 4. marts om hvorvidt vintervedligeholdelses budgettet samt budgettet for asfalt kan sammenfattes, vil

  administrationen på mødet den 1. april mundtligt orientere udvalget.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 01-04-2019

  Taget til efterretning.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 01-04-2019

  Intet.