icon-Politik

Politik

Referat

Mandag den 4. marts 2019 kl. 08:00

Mødested: Mødelokale 2
Udvalg: Miljø Teknik og Plan
Medlemmer: Dan Gørtz, Leif Rothe Rasmussen, Flemming Risskov Jørgensen, Poul Poulsen, Lars Kristian Pedersen, Henrik Hansen, Lars Kolling
 • Sagsid.:

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 04-03-2019

  Dagsorden godkendt inkl. tillægsdagsorden. Pkt. 13 tages som det sidste punkt efter fælles temamøde med Beskæftigelse, Erhverv og Kultur.

 • Sagsid.: 19/3353

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller til Miljø, Teknik og Plan at et af 3 følgende forslag besluttes:

   

  • At der udarbejdes en strategi for etablering af solcelleanlæg i Assens Kommune, inden der igangsættes en konkret planlægning for solcelleparken.

   

  • At der godkendes en igangsætning af en konkret planlægning for en solcellepark på den udpegede placering ved Ebberup. Det anbefales at planlægningen indeholder en foroffentlighedsfase forud for udarbejdelsen af kommuneplantillæg og lokalplan.

   

  • At der meddeles afslag på etablering af en solcellepark ved Ebberup.

  Beslutningstema

  Det skal besluttes om firmaet Better Energy kan arbejde videre med planlægningen for etablering af en solcellepark ved Ebberup. Hvis Miljø, Teknik og Plan er positive overfor projektet, skal det besluttes, på hvilken måde den videre planlægning for anlægget skal foregå.

  Sagsfremstilling

  Administrationen har fra Better Energi, modtaget en ansøgning om igangsætning af planlægningsarbejdet for en ny jordbaseret solcellepark nord for Ebberup.

  I projektbeskrivelsen er oplyst, at man ønsker at erhverve ca. 69 ha landbrugsjord til projektet. Anlægget består af solcellepaneler med en højde på 3 meter målt fra terræn. Til anlægget skal der etableres tekniske bygninger. Der vil blive gjort plads til etablering af et beplantningsbælte langs afgrænsningen af solcelleparken.

   

  Planforhold: 

  Projektområdet er beliggende i landzone og er ikke kommune- eller lokalplanlagt.

  Etablering af solcelleparken kræver derfor et kommuneplantillæg og en lokalplan.

   

  Størstedelen af projektområdet er i kommuneplan 2017-29 udpeget som særligt værdifuldt landbrugsområde.

   

  Ifølge Naturstyrelsens vejledning og kommuneplanens retningslinjer skal placering af et solcelleanlæg så vidt muligt ske i eller i tilknytning til byområder. Alternativet kan anlægget placeres i det åbne land og om muligt i tilknytning til eksisterende tekniske anlæg.

   

  Administrationens umiddelbare vurdering er, at solcelleparken grundet omfanget ikke vil kunne placeres i eller i tilknytning til et af kommunens byområder. Idet anlægget ligeledes ikke placeres i tilknytning til et teknisk anlæg, bør der i forbindelse med den eventuelle videre planlægning redegøres yderligere for den valgte placering i det åbne land.

   

  Den fulde projektbeskrivelse er vedhæftet som bilag.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 04-03-2019

  Miljø, Teknik og Plan godkender igangsætning af en konkret planlægning for en solcellepark på den udpegede placering ved Ebberup, samt at der ved næste kommuneplanrevision indarbejdes en strategi for etablering solcelleanlæg. Det anbefales, at planlægningen indeholder en foroffentlighedsfase forud for udarbejdelsen af kommuneplantillæg og lokalplan.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/2284

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at udvalget udpeger råderumsbeskrivelser som forebyggende værn i budgetlægningen for 2020-2023 med henblik på det videre høringsforløb.

  Beslutningstema

  Et flertal af Økonomiudvalgets medlemmer har besluttet, at fagudvalgene skal udarbejde

  råderumsbeskrivelser som forebyggende værn i budgetlægningen for 2020-2023.

  Beskrivelserne skal være sendt i høring og færdigbehandlet i fagudvalgene senest i juni møderne, så materialet kan indgå i færdig form i budgetmaterialet til budgetseminaret den 20. og 21. august.

   

  Miljø, Teknik og Plan igangsatte det budgetforberedende arbejde på mødet den 7. januar, udpegede emner til råderumsbeskrivelser på mødet d. 4. februar og drøftelserne skal nu fortsættes med henblik på at udpege råderumsbeskrivelser.

  Sagsfremstilling

  Sagen genoptages fra sidste møde.
  Et flertal af Økonomiudvalget har besluttet at fagudvalgene skal udarbejde råderumsbeskrivelser for:

   

  I 1.000 kr.

  Beløb

  Økonomiudvalget

  Miljø, Teknik og Plan

  Uddannelse, Børn og Familie

  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur

  Social og Sundhed

  5.125

  2.012

  14.751

  929

  11.179

  I alt

  33.996

   

  Miljø, Teknik og Plan har i forbindelse med opstarten af budgetarbejdet ønsket en budgetoversigt over det samlede driftsbudget på udvalgets område. Oversigten findes i bilagsmaterialet (se Bilag ”budgetoversigt version 2”), og dannede afsæt for udvalgets udpegning af emner til nærmere analyse og råderumsbeskrivelse. Råderumsbeskrivelserne er nu udarbejdet på de udvalgte emner, som udvalget udpegede på mødet den 4. februar – se bilag.

  Lovgrundlag

  Den kommunale Styrelseslov.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 04-03-2019

  Miljø, Teknik og Plan udpeger råderumsbeskrivelser vedrørende badebroer, hegnsklipning, driftsopgaver vedrørende idrætsanlæg, legepladser, rabatklipning langs indfaldsveje og i det åbne land, rammebesparelse vedrørende kollektiv trafik, samdrift af havn og færge samt miljøvagt, som forebyggende værn i budgetlægningen for 2020-2023. Der er pt. forslag for samlet set 1.740.000. Forslagene sendes i høring i MED-systemet. Der arbejdes videre med råderumsbeskrivelser på det kommende møde i Miljø, Teknik og Plan.

  Bilag

 • Sagsid.: 18/18439

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller at ophævelse af lokalplan B12-1 Blandet bolig- og erhvervsområde ved Kildevej i Haarby vedtages endeligt.

  Beslutningstema

  Miljø, Teknik og Plan vedtog den 3. december 2018 at sende forslag til ophævelse af lokalplan B12-1 i 4 ugers offentlig høring. I høringsperioden indkom der et høringssvar. På den baggrund skal det besluttes om ophævelse af lokalplan B12-1 skal vedtages endeligt.

  Sagsfremstilling

  Forslag til aflysning af lokalplan B12-1 har været i offentlig høring fra den 11. december 2018 til den 11. januar 2019. Der er indkommet et høringssvar i høringsperioden.

   

  Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til blandet bolig- og erhverv. Lokalplanens ene delområde, der hvor der ligger en grillbar i dag, må ifølge lokalplanen kun anvendes til erhvervsformål. Derfor er der søgt om en ophævelse af lokalplanen.

   

  Hvis lokalplanen bliver ophævet vil det udelukkende være bestemmelserne i kommuneplanramme 4.2.BE.2, der vil skulle administreres efter. Kommuneplanrammen fastlægger at anvendelsen af området er blandet bolig og erhverv.

   

  Der er indkommet høringssvar fra ejeren af naboejendommen Kildevej 1. Han ønsker at ejendommen Kildevej 2 udelukkende skal anvendes til beboelse fremadrettet og at muligheden for erhverv bør fjernes. 

   

  Administrationen bemærker, at en fremtidig anvendelse af Kildevej 2 til bolig også er det som ansøger ønsker på sigt. Administration vil i forbindelse med den kommende revision af kommuneplanen anbefale at kommuneplanramme 4.2.BE.2 som kun omfatter ejendommen Kildevej 2 bliver overført til kommuneplanramme 4.2.B.2 Holmevej, som er udlagt til boligområde, både som åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 04-03-2019

  Miljø, Teknik og Plan godkender at ophæve lokalplan B12-1 Blandet bolig- og erhvervsområde ved Kildevej i Haarby.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/29502

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at Ophævelse af Lokalplan nr. 79 for et boligområde i Tommerup By vedtages endeligt.

  Beslutningstema

  Ophævelse af Lokalplan nr. 79 er udarbejdet, fordi lokalplanen er utidssvarende i forhold til den faktiske mulige anvendelse af arealet. Området ligger lavt og egner sig ikke til boligformål pga. oversvømmelsesrisici. Forslaget har været i offentlig høring i perioden 14. januar til 11. februar 2019. Der er indkommet ét høringssvar.

  Sagsfremstilling

  Forslag til Ophævelse af Lokalplan nr. 79 er godkendt som forslag i Miljø, Teknik og Plan den 7. januar 2019.

   

  Planlovens § 33 stk. 1 nr. 2 giver mulighed for, at forældede lokalplaner i byzone kan ophæves uden, at der samtidig skal udarbejdes en ny lokalplan. Bestemmelsen er en undtagelsesbestemmelse, der bl.a. kan anvendes, hvor der er behov for omfattende dispensationer fra bestemmelser, der anses som utidssvarende. Dette vurderes at være tilfældet for matrikel 11c, Tommerup By, Tommerup

   

  Ophævelse af Lokalplan nr. 79 redegør for de faktiske forhold. Det er konklusionen, at det, arealets oversvømmelsesproblemer taget i betragtning, ikke er realistisk at udnytte arealet i overensstemmelse med Lokalplan nr. 79. Lokalplanen ønskes derfor aflyst, så arealet friholdes for bebyggelse og i stedet udnyttes til etablering af klimasikringsløsninger.

   

  Ophævelse af Lokalplan nr. 79 redegør også for de juridiske forhold, hvor de konkluderes, at der med ophævelsen af lokalplanen gælder en byggeret i henhold til bygningsreglementet. Det er dog usandsynligt, at der bliver søgt om bygningsanlæg, der ikke kan tillades. Assens Forsyning har erhvervet matrikel 11c med henblik på en anvendelse, der kan forebygge oversvømmelsesproblematikken, og arealet vil i den forbindelse blive indrettet til rekreativt areal.

   

  Forslag til ophævelse af Lokalplan nr. 79 har været i offentlig høring i perioden 14. januar til 11. februar. Der er indkommet et enkelt høringssvar fra Erik Johansen, Bystævnevej 20, Tommerup, der ikke ønsker en åben bæk på sin grund”. Erik Johansen har fået følgende svar på sit høringssvar: ”Assens Kommune har modtaget indsigelse vedrørende ophævelse af Lokalplan 79. Der gøres opmærksom på, at genåbningen af vandløbet også var muligt, selvom Lokalplan nr. 79 ikke blev ophævet. Ophævelsen af Lokalplanen ændrer således ikke på muligheden for at åbne vandløbet”.

   

  Det er indstillet, at Ophævelse af Lokalplan nr. 79 for et boligområde i Tommerup By vedtages endeligt.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 04-03-2019

  Miljø, Teknik og Plan godkender at ophæve Lokalplan nr. 79 for et boligområde i Tommerup By.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/2550

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at forslag til lokalplan 3.2-1 godkendes til fremlæggelse i 4 ugers offentlig høring.

  Beslutningstema

  Der er udarbejdet et forslag til en ny lokalplan for Brylle Fritidscenter, som afløsning for eksisterende lokalplan nr. 78. Det skal besluttes, om forslaget skal vedtages og sendes i offentlig høring i 4 uger.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med opførelse af en ny multibane til Brylle Fritidscenter, blev der indgået en aftale om, at banen blev flyttet hen på selve sportspladsen. Flytningen skyldes, at det daværende multibaneareal lå lige op ad boligområdet Krybilyparken.

  Den nye multibane forventedes at give øget aktivitet og benyttelse af banen, hvilket kunne give gener bl.a. i form af støj for beboerne i nærområdet.

   

  Ved indgåelse af en ny brugsretsaftale mellem Assens Kommune og Brylle Fritidscenter, er det i aftalen indskrevet at den gamle multibane fremadrettet kun må anvendes til parkering og at det skulle indarbejdes som en ændring af den gældende lokalplan. På den baggrund foreligger der nu et forslag til en ny lokalplan for fritidscenteret hvor ændringen er indarbejdet. Derudover er lokalplanens bestemmelser blevet opdateret, så de er tidssvarende. 

   

  Selve afgrænsningen af lokalplanen er ændret i mindre grad, således at arealet med den gamle multibane og grønne arealer er inddraget i lokalplanen, hvorefter afgrænsningen svarer til de faktiske forhold.

  Lovgrundlag

  Lov om Planlægning.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 04-03-2019

  Miljø, Teknik og Plan godkender, at forslag til lokalplan 3.2-1 fremlæggelse i 4 ugers offentlig høring.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/3521

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at Miljø, Teknik og Plan over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler:

   

  • at forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 godkendes og sendes i offentlig høring i 4 uger.

  Beslutningstema

  Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 er udarbejdet for at opdatere kommuneplanens rammedel for et område ved Dragebakken og Eventyrbakken i Aarup, der er omfattet af kommuneplanramme 2.1.T.3.

  Sagsfremstilling

  Miljø, Teknik og Plan besluttede den 25. april 2018 at igangsætte en planlægning for området ved Dragebakken og Eventyrbakken i Aarup, der muliggør etablering af tæt-lave boliger. I forbindelse med udarbejdelsen af forslag til Lokalplan 2.1-2 blev det konstateret, at der for et areal inden for lokalplanområdet ikke er overensstemmelse med kommuneplanrammens indhold og den faktiske anvendelse.

   

  Kommuneplanramme 2.1.T.3 omfatter et areal i den nordlige del af udstykningen på Eventyrbakken. Rammen fastsætter anvendelsen til regnvandsbassin, men arealet blev ved udstykningen på Eventyrbakken udstykket til boligformål. Baggrunden herfor var placeringen af regnvandsbassinet på et lavere og mere egnet areal uden for lokalplanområdet. Behovet for at placere et regnvandsbassin inden for kommuneplanens rammeområde 2.1.T.3 var ikke længere til stede, og arealet blev udstykket til byggegrunde. Der er i dag bygget på tre af de fem grunde, der ligger helt eller delvist inden for rammeområdet.

   

  For at sikre, at kommuneplanrammen for arealet svarer til den faktiske anvendelse, er Kommuneplantillæg nr. 6 udarbejdet. Kommuneplantillægget ophæver rammeområde 2.1.T.3 og lægger arealet ind under den tilstødende kommuneplanramme 2.1.B.7, der fastsætter anvendelsen til boligformål med åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

   

  Vedtagelsen af kommuneplantillægget fører til mindre ændringer i kommuneplanens rammedel og strider ikke mod kommuneplanens hovedprincipper. Den offentlige høringsperiode kan derfor fastsættes til 4 uger jf. planlovens §24 stk.4.

   

  Kommuneplantillæg nr. 6 er screenet i henhold til lov om miljøvurdering. Det vurderes, at kommuneplantillægget ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet, hvorfor der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af kommuneplantillægget.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning og Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 04-03-2019

  Miljø, Teknik og Plan indstiller til Økonomiudvalg og Byråd:

   

  • at forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 godkendes og sendes i offentlig høring i 4 uger.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/3676

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller:

   

  • at forslag til Lokalplan nr. 2.1-2 godkendes og sendes i offentlig høring i 4 uger.

  Beslutningstema

  Forslag til Lokalplan 2.1-2 er udarbejdet for at muliggøre opførelsen af et tæt-lavt boligbyggeri på Eventyrbakken 1 i Aarup. Den eksisterende Lokalplan nr. 55 muliggør alene opførelsen af åben-lavt boligbyggeri i form af parcelhuse.

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 25. april 2018 at igangsætte en planlægning for området ved Dragebakken og Eventyrbakken. Der er nu udarbejdet et forslag til Lokalplan nr. 2.1-2, der reviderer den eksisterende Lokalplan nr. 55 med indarbejdelsen af muligheden for tæt-lavt boligbyggeri på Eventyrbakken 1. Ved den endelige vedtagelse vil Lokalplan nr. 55 blive ophævet.

   

  Den af bygherre fremsendte bebyggelsesplan for Eventyrbakken 1 har været i høring hos omkringliggende naboer og Aarup Lokalråd. Der er på den baggrund foretaget justeringer og ønskede ændringer er imødekommet, hvor det har været muligt. Der er fra Aarup Lokalråd et ønske om boligstørrelser på 115 m2. Bygherres vurdering er, at der ikke er efterspørgsel på denne boligstørrelse. Der er ikke fastsat krav om bestemte boligstørrelser i lokalplanforslaget. Høringssvarene, kommentarer hertil og tilbagemelding fra bygherre er vedlagt som bilag.

   

  Lokalplan 2.1-2 indeholder ikke de store ændringer i forhold til Lokalplan nr. 55 fra 2006. Ændringerne består i at muliggøre tæt-lav boligbebyggelse på Eventyrbakken 1 med vejadgang fra Dragebakken eller Eventyrbakken, at indarbejde den reviderede bebyggelsesplan for Eventyrbakken, der med dispensation fra 2014 har erstattet den oprindelige i Lokalplan nr. 55 og at opdatere redegørelsen samt finjustere §-delen. Da det kun er få ændringer, der foretages med vedtagelsen af Lokalplan 2.1-2 afholdes der ikke et borgermøde. I stedet tilbydes der i høringsbrevet mulighed for at komme ind til et møde om planen.

   

  Forslag til Lokalplan nr. 2.1-2 er screenet i henhold til lov om miljøvurdering. Det vurderes, at lokalplanens virkeliggørelse ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet, og der skal derfor ikke udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanen. Screeningen er vedlagt som bilag.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning og Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkreter projekter.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 04-03-2019

  Miljø, Teknik og Plan besluttede at sagen genoptages på et senere møde og at bygherren forinden anmodes om at udarbejde en revideret bebyggelsesplan.

  Bilag

 • Sagsid.: 18/10138

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller:

   

  • at arbejdet med opdatering af regulativer for de offentlige vandløb i Assens Kommune igangsættes (indledende med Holmehave Bæk-systemet).

   

  • at anlægsrammen vedrørende nye vandløbsregulativer frigives med henblik på konkret udmøntning af anlægsbudgettet for 2019 på 600.000 kr.

  Beslutningstema

  Ved kommunesammenlægningen overtog Assens Kommune vandløbsregulativer fra de 6 tidligere kommuner samt Fyns Amt. Hovedparten af regulativerne er senest revideret i 1990’erne. En række bestemmelser i regulativerne er forældede eller uhensigtsmæssige. Der er derfor behov for opdatering og ensretning af de nuværende regulativer. Der er i budget 2019-2022 afsat 600.000 kr. årligt til nye vandløbsregulativer.

  Sagsfremstilling

  Et vandløbsregulativ er et bindende retsdokument, som beskriver administrationsgrundlaget for offentlige vandløb, herunder rettigheder og pligter for både vandløbsmyndigheden og lodsejerne.

   

  Der er i alt 113 gældende regulativer for de offentlige vandløb i Assens Kommune. Det foreslås, at begynde med at udarbejde opdateret regulativ for et vandløb i Holmehave Bæk-systemet. Det er hensigtsmæssigt at begynde med dette vandløbssystem, da der er gennemført flere vandområdeplanindsatser (fjernelse af faunaspærringer og restaurering), og der er ønske fra lodsejerside om opklassificering af en privat vandløbsstrækning.

   

  På grund af forskellig praksis i de tidligere kommuner/amtet er der stor forskel på regulativer, herunder hvilke vandløb, der er klassificeret som private eller offentlige. Der er derfor behov for at harmonisere klassificeringen af vandløb i kommunen, så sammenlignelige vandløb er ens klassificeret. Der skal træffes afgørelse om ændret klassifikation inden opdatering af de enkelte vandløbsregulativer, så det er fastlagt, hvilke vandløbsstrækninger, der skal være omfattet af regulativerne.

   

  Det første opdaterede regulativ forventes sendt i offentlig høring ultimo 2019 (proces fremgår af bilag).

   

  Et regulativ består af fællesbestemmelser og særbestemmelser. Fællesbestemmelser er generelle bestemmelser om f.eks. sædvanlig vedligeholdelse, friholdelse af arealer til arbejdsbælter, kreaturvanding, beplantning mv. Særbestemmelser er specifikke bestemmelser for hvert enkelt vandløb f.eks. vandløbets skikkelse og/eller vandføringsevne, hvornår og hvordan vandløbsvedligeholdelsen udføres mv. Som udgangspunkt anvendes de samme principper for fællesbestemmelserne i samtlige regulativer.

   

  De vedtagne regulativer gøres let tilgængelige for lodsejere og andre interesserede via en internetbaseret løsning. Det skal være enkelt at finde ud af, hvad der gælder for en given vandløbsstrækning f.eks. vha. et interaktivt kort. Den endelig løsning er endnu ikke kendt.

  Lovgrundlag

  Vandløbsloven (LBK nr. 127 af 26/01/2017).

  Bekendtgørelse om regulativer for offentlige vandløb (BEK nr. 919 af 27/06/2016).

  Økonomi

  I budget 2019 er der afsat 600.000 kr. pr. år i 2019-2022 til nye vandløbsregulativer.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 04-03-2019

  Miljø, Teknik og Plan godkender:

   

  • at arbejdet med opdatering af regulativer for de offentlige vandløb i Assens Kommune igangsættes (indledende med Holmehave Bæk-systemet).

   

  • at anlægsrammen vedrørende nye vandløbsregulativer frigives med henblik på konkret udmøntning af anlægsbudgettet for 2019 på 600.000 kr.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/16510

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at Natur og Friluftspolitikken:

   

  • udarbejdes med udgangspunkt i planstrategiens inddeling af kommunen,
  • suppleres med et handleplansbilag, og
  • udarbejdes på baggrund af input fra workshops og borgermøder

  Beslutningstema

  På udvalgsmødet i januar besluttedes det, at arbejdet med den nye Natur- og Friluftspolitik igangsættes. I forlængelse heraf forlægges en skitse til proces.

  Sagsfremstilling

  Den nye Natur- og Friluftspolitik skal understøtte Vision 2030 og sikre en politisk klar retning for arbejdet på natur og friluftsområdet.

   

  Den nuværende strategi arbejder med fire geografiske indsatsområder ved: Lillebælt, Helnæs Bugt, Brende Å og Hårby Å samt et tværgående tema Flere vil bo her.  Det foreslås at den nye politik tager udgangspunkt i planstrategiens inddeling i geografiske bånd: Byvækstbåndet, Midterbåndet og Kystbåndet, og at der fastholdes et tværgående indsatsområde, som især skal understøtte bosætningen og Vision 2030.

   

  I løbet af marts og april vil der blive indhentet ideer og forslag fra borgere, foreninger og erhvervsliv, således at politikkens indhold kommer til at afspejle de behov og ønsker der er på natur- og friluftsområdet.

   

  Der foreslås afholdt følgende tematiserede workshop:

  Natur og Turisme: En inviteret workshop med fokus på turisme i naturen og med deltagelse af aktører på turismeområdet, samt natur- og friluftsorganisationer.

  Den Bynære Natur: Kan for eksempel afholdes af tre omgange – en i hver af de tre bånd med deltagelse af lokalråd og friluftsorganisationer.

  Biodiversitet: Mulighed for afholdelse af workshop med deltagelse af naturorganisationer, lodsejerrepræsentanter m.fl.

   

  Når der foreligger et udkast til Natur og Friluftspolitik kan der afholdes et offentligt borgermøde, hvor alle har mulighed for at bidrage.

   

  Baseret på erfaringer fra den nuværende Natur- og Friluftsstrategi anbefales det, at den overordnede politik suppleres af et handlings- og projektbilag, som angiver hvilke initiativer der i første omgang vil blive prioriteret. Dette vil også give borgerne mulighed for at bidrage med mere konkrete initiativer og forslag.

  Økonomi

  Dækkes inden for anlægsrammen på naturområdet.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 04-03-2019

  Miljø, Teknik og Plan godkender, at Natur og Friluftspolitikken:

   

  • udarbejdes med udgangspunkt i planstrategiens inddeling af kommunen,
  • suppleres med et handleplansbilag, og
  • udarbejdes på baggrund af input fra workshops og borgermøder.

   

 • Sagsid.: 19/4105

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at sagen om helårsåbning af offentlige toiletter i Assens Kommune drøftes.

  Beslutningstema

  Miljø, Teknik og Plan har på mødet den 4. februar 2019 anmodet administrationen om at belyse, hvilket serviceniveau der i dag er på de kommunale toiletter i hele kommunen med henblik på at indgå i udvalgets videre budgetdrøftelser.

  Sagsfremstilling

  Der er 28 offentlige toiletter i Assens Kommune.

   

  17 toiletter er helårsåbne. 11 toiletter er lukkede i vinterhalvåret.

   

  For de 11 offentlig toiletter, som er lukkede om vinteren, er gældende, at 8 af dem ikke er isolerede, og at de har vandskyllende toiletter. Skal disse 8 toiletbygninger anvendes til helårsbrug, skal de opvarmes for at undgå at installationerne i bygningerne frostsprænger. Opvarmning af bygningerne udløser efter gældende lovgivning krav om efterisolering, samt energimæssige forbedringer.

   

  For de resterende 3 toiletters vedkommende, kan disse helårsåbnes uden efterisolering.

  Lovgrundlag

  Byggelovens § 2 litra e og Bygningsreglementets bestemmelser vedrørende rentabilitet.

  Økonomi

  Anlæg:

  Helårsåbning af alle 11 offentlige toiletter, 1,815 mio. kr.

  Helårsåbning af 8 offentlige toiletter, som efterisoleres og opvarmes, 1,8 mio. kr.

  Helårsåbning af 3 offentlige toiletter som ikke skal efterisoleres, 15.000 kr.

   

  Afledt drift:

  Helårsåbning af alle offentlige toiletter i Assens Kommune, 267.000 kr.

  Helårsåbning af de 8 offentlige toiletter i Assens Kommune som skal efterisoleres og opvarmes, 237.000 kr.

  Helårsåbning af 3 offentlige toiletter i Assens Kommune, som ikke skal efterisoleres eller opvarmes, 30.000 kr.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 04-03-2019

  Miljø, Teknik og Plan drøftede sagen om helårsåbning af offentlige toiletter i Assens Kommune og fandt ikke mulighed for at finansiere helårsåbent af flere toiletter pt. Drøftelserne kan evt. genoptages i forbindelse med budgetforhandlingerne.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/2

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at orienteringen vedrørende den årlige revidering af Regulativ for Bygningsvedligehold tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Miljø, Teknik og Plan vedtog i 2018 at sætte Regulativ for Bygningsvedligeholdelse til årlig orientering.

  Sagsfremstilling

  Den årlige revidering omfatter opdatering af bygningslisten, herunder:

   

  • Assens Vandrerhjem udgår.
  • 10 bygninger på Assens Havn tilgår.
  • Værkstedsbygning Krabbeløkkevej tilgår.
  • Netto tilvækst bygningsareal: 2.538 m².

   

  Den årlige revidering indeholder endvidere tilføjelser/præciseringer til afsnittet ”hvem finansierer hvad”, herunder følgende punkter:

   

  • Udgifter vedr. skadedyrsbekæmpelse afholdes af den enkelte institution.
  • Udgifter vedr. renhold af solceller også afholdes af den enkelte institution.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 04-03-2019

  Miljø, Teknik og Plan tager orienteringen vedrørende den årlige revidering af Regulativ for Bygningsvedligehold til efterretning.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/4214

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at:

   

  • det kommende nationale center for Kyst- og Lystfiskerturisme placeres ved Agernæs Havn
  • administrationen igangsætter dialog med Kystdirektoratet om placeringen.

  Beslutningstema

  Placeringen af det kommende nationale center for Kyst- og Lystfiskerturisme skal fastlægges, som en central forudsætning for det videre arbejde med præprojektet for det nationale center for Kyst- og Lystfiskerturisme.

  Sagsfremstilling

  I oktober 2018 kom den nationale strategi for lystfiskeri, som skal gøre Danmark endnu mere attraktivt som lystfiskerdestination og gøre lystfiskeriet tilgængeligt for en bredere målgruppe.

  Strategiens største initiativ er etableringen af et nationalt center for Kyst- og Lystfiskerturisme i Assens Kommune. Der er på finansloven afsat 22 mio. kr. til centret, som også forventes at kunne tiltrække yderligere fondsfinansiering. Hertil kommer 10 mio. kr., der er afsat til 4 nationale initiativer, som Assens Kommune også har ansvar for at gennemføre.

   

  Et vigtigt skridt i udviklingen af centret er at fastlægge placeringen. Der er indledningsvist foretaget en screening af mulige lokaliteter i området langs Helnæsbugten. Det er bl.a. sket på baggrund af en række ejer og borgerforslag om mulige placeringer. En placering langs Helnæsbugten sikrer direkte adgang til et i særklasse godt fiskevand samt nærhed til naturen i et unikt landskab, der også kan understøtte centrets brede formål som en port til både lystfiskeri og naturoplevelser ved kysten.


  Kysten langs Helnæsbugten er screenet for mulige områder. Den begrænsede infrastruktur med små veje har udelukket en placering i områderne langs kysten i Helnæs Bugt syd og øst for Brunshuse. De resterende placeringsmuligheder er dermed beliggende langs hovedvejen fra Brunshuse til Helnæs by.

  Arkitektfirmaet Norrøn har analyseret og vurderet en række placeringer efter 9 kriterier, som er: Nærhed til vandet og gode fiskepladser, signalere fiskeri, infrastruktur, nærhed til funktioner, økonomi, naturgrundlag, landskabsoplevelse, adgang til natur og landskab samt kulturhistoriske værdier.

  På baggrund af deres analyser anbefaler Norrøn, at centret placeres ved Agernæs Havn. Området rummer nogle klare styrker, da det er beliggende ud til havet og er omgivet af natur. Agernæs Havn rummer kystkultur, og giver mulighed for tilknyttede aktiviteter på havet. Fra området er der let adgang til fiskevand i Helnæs Bugt og i Lillebælt ligesom det ligger centralt på vej mod Helnæs, der rummer storslåede kystlandskaber. Herudover er der gode overnatningsmuligheder i nærområdet, og der er mulighed for etablering af en kanal mellem Lillebælt og Helnæsbugten. Agernæs Havn ejes desuden af Assens Kommune.

  Placeringen er forudsat myndighedstilladelse i forhold til blandt andet strandbeskyttelseslinjen og også Naturbeskyttelseslovens §3. Agernæs Havn er et af de steder, Assens Kommune har ansøgt Kystdirektoratet om at få ophævet strandbeskyttelseslinjen. Desuden har Kystdirektoratet været på besøg og besigtiget området ved Helnæsbugten.

   

  For at binde området sammen og skabe en helhedsoplevelse anbefaler Norrøn, at der også arbejdes med decentrale satellitter – støttepunkter med formidling og mindre faciliteter rundt i landskabet. De kan variere i indhold og størrelse, og skal defineres og besluttes i den kommende proces.

   

  Der vil blive indkaldt til borgermøde i april, hvor der med udgangspunkt i den konkrete placering, bliver mulighed for at komme med ideer og deltage i det videre udviklingsarbejde med centeret.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan samt Beskæftigelse, Erhverv og Kultur.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 04-03-2019

  Miljø, Teknik og Plan godkender at:

   

  • Det kommende nationale center for Kyst- og Lystfiskerturisme placeres ved Agernæs Havn.
  • Administrationen igangsætter dialog med Kystdirektoratet om placeringen.

   

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Orienteringspunkt 1

  Henvendelse fra Feriehusene på Næs vedr. højvandsbeskyttelse
  Ejerforeningen Assens Strand har fremsendt et oplæg til højvandsbeskyttelse af Feriehusene på Næs (se bilag). Forslaget vil beskytte feriehusene op til 2,5 m over normal vandstand. Sikringen består af et jorddige på græsplænen foran feriehusene mod vest samt en højvandsmur øst om bygningerne mod parkeringspladsen. Der vil blive etableret porte, hvor stier går gennem området, for at sikre den daglige passage gennem området.
  Med udgangspunkt i forslaget, er der afholdt et møde med Ejerforeningen Assens Strand.
  Ejerforeningen forklarede på mødet, at formål med det fremsendt forslag er, at give en illustration af, hvordan en højvandsbeskyttelse af Feriehusene på Næs kan opnås. Ejerforeningen oplyste, at de ikke ser forslaget som den optimale løsning, samt at det ikke er planen at gennemføre projektet lige nu. De mener ikke, at deres forslag kan stå alene og ønske i stedet en samlet fællesløsning for hele Næs. Ejerforeningen vil således gerne have kommunen på banen i forhold til en samlet løsning for området og opfordrer til, at kommunen gå ind i et fælles projekt.
   

  Orienteringspunkt 2

  Baltic Pipe gasprojektet er i offentlig høring fra 15. februar til 12. april 2019
  Miljøkonsekvensrapporten og udkast til VVM-tilladelse er udsendt i offentlig høring fra den 15. februar indtil den 12. april 2019. Rapporten danner grundlag for såvel en offentlig debat som den endelige beslutning om projektets gennemførelse. Miljøkonsekvensrapporten giver en samlet beskrivelse af projektet og dets miljøkonsekvenser.
  I forbindelse med den offentlige høring vil der som tidligere orienteret være informationsmøder om projektet tirsdag den 12. marts i Odense Congress Center og torsdag den 14. marts på Comwell i Middelfart.
  Link til projekthjemmesiden er: www.energinet.dk/balticpipe

  Orienteringspunkt 3

  Status på arbejdet med ”strategisk perspektivering af ejendomsområdet”
  Arbejdet med den strategiske udvikling af ejendomsområdet følger den fastlagte tids- og aktivitetsplan. Der har været afholdt de første møder i de to følgegrupper for henholdsvis decentrale ledere og teknisk servicepersonale, hvor der er blevet orienteret om det igangsatte arbejde, herunder rammerne for arbejdet, og hvordan der i processen er lagt op til at inddrage input fra ledere og medarbejdere.
  I marts gennemføres en række workshops på de forskellige sektorområder, hvor de eventuelle særlige karakteristika, der kendetegner områdernes aktuelle opgaveløsning på ejendomsområdet vil blive afdækket. Dette vil være væsentlige input til den endelige beskrivelse af de 2 modelforslag, som Byrådet vil få forelagt efter sommerferien.
  Den politiske styregruppe for projektet har fastlagt de overordnede rammer for de 2 modelforslag, herunder formuleret en række punkter, der skal gælde for begge modeller:

  • Den økonomiske styring og organisering af opgaverne skal i højere grad samles
   Modellerne skal fremme et mere strategisk perspektiv på ejendomsrådet
  • Opgaveløsningen skal være mere effektiv – modellerne skal skabe et økonomisk potentiale på (mindst) 1,8 mio. kr. stigende til 4,9 mio. kr. henover årene 2020-2022 
  • Modellerne skal kunne tage hensyn til, at der er forskellige ” lokale behov” på kommunens forskellige institutioner mv.
  • Med afsæt i ejendomsstrategien skal direktion, afdelingsledere og institutioner involveres i den strategiske planlægning og disponering af ejendomsporteføljen.
  • Modellerne skal åbne op for, at ejendommenes brugere – via allerede etablerede fora som lokalråd, folkeoplysningsudvalg, brugerbestyrelser mv. - inddrages og høres omkring planlagte strategiske prioriteringer af den lokale ejendomsportefølje i de geografiske distrikter.
  • Modellerne skal understøtte ubureaukratiske samarbejdsrelationer mellem ejendomsfunktionen og ejendommenes mange brugere
  • Modellerne skal åbne mulighed for disponering af ejendommene under hensyntagen til forskellige brugergrupper og i overensstemmelse med Vision 2030

  Modellerne skal primært adskille sig ved, om den nye fælles ejendomsfunktion skal varetage alle ejendomsrelaterede opgaver, eller om der for nogle opgaver (eller på nogle sektorområder) fortsat skal være en decentral forankret opgaveløsning. Og i forlængelse heraf, om den fælles ejendomsfunktion får et samlet økonomiske ansvar al drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomme, og om den fælles organisering vil omfatte alle medarbejdere med ejendomsrelaterede opgaver.
  Eller om der på konkrete områder kan afviges herfra.
  Begge modeller er at betragte som overordnede rammer, som skal udformes mere konkret i den videre proces frem mod sommeren 2019. Dette vil som nævnt ske på baggrund af en bred involvering af ledere og medarbejdere, der fremadrettet vil blive berørt af den nye model.

   

  Orienteringspunkt 4

  Cykelsti mellem Thurøhuse og Assens:

  Administrationen har modtaget en henvendelse fra Thorøhuse Bylaug, som ønsker at tilskuddet på de 6 mio. kr. fra cykelpuljen, kan benyttes til etablering af en cykelsti mellem Thorøhuse og Assens – se bilag ”Cykelsti – Thorøhuse”.

  Administrationen har udarbejdet et svar, som er sendt til Thorøhuse Bylaug den 26. februar 2019 – se bilag ”svarskrivelse Thurøhuse”.

   

  Orienteringspunkt 5

  Høringssvar vedrørende teletaxa ordningen

  Administrationen har modtaget en henvendelse fra lokalrådet i Jordløse, hvori de gerne vil gøre udvalget opmærksom på, de udfordringer de har med kollektiv trafik i Jordløse og omegn – se bilag ”henvendelse fra Jordløse lokalråd”.

  Ligeledes har lokalrådet i Jordløse fremsendt deres høringssvar til FynBus – se bilag ”Høringssvar”, en skrivelse fra Faaborg Gymnasium til FynBus – se bilag ”Lokalråd072” samt et samlet høringssvar til Miljø, Teknik og Plan – se bilag ”Til Miljø, Trafik og Plan”.

  Administrationen har takket for modtagelsen og oplyst at deres henvendelse vil blive forelagt Miljø, Teknik og Plan på mødet den 4. marts 2019.

   

  Orienteringspunkt 6

  Møde om solceller i Ebberup

  Der er indkaldt til møde om solceller ved Ebberup. Mødet foregår i Ebberuphallernes cafeteria den 7. marts kl. 18.00.

   

  Orienteringspunkt 7

  Orientering om Miljø- og Fødevareklagenævns afgørelse

  Assens Kommune fik i maj 2018 påklaget en afgørelse for Ebberup Rideklub angående lovliggørelse af gødningsopbevaring. En nabo påklagede afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagenævnet traf afgørelse den 26. februar 2019 med afvisning af klagen.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 04-03-2019

  Orientering taget til efterretning.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 04-03-2019

  • Der udarbejdes en skrivelse vedrørende råger, som sendes til lokalråd i kommunen.

   

  • Der er afbud til MTP-mødet i april fra Leif Rothe Rasmussen.

   

  • Udvalget bad om en temadrøftelse vedr. borgerforankring af vedvarende energi-projekter.  

   

 • Sagsid.: 19/2232

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller at der udpeges en person fra Byrådet til at deltage i åstedsforretningen.

  Beslutningstema

  Byrådet vedtog onsdag den 27 februar 2019 tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2018-2027 og erklærede sig indstillet på gennem ekspropriation, at foretage de fornødne arealerhvervelser til fordel for spildevandsanlæg i overensstemmelse med § 58 i miljøbeskyttelsesloven. Byrådet behandlede sagen på mødet den 27. februar 2019, men i den forbindelse udestår udpegningen af et byrådsmedlem til at deltage i åstedsforretningen, hvorfor sagen genbehandles med henblik på udpegning til åstedsforretningen.

  Sagsfremstilling

  Den ordinære dagsorden blev udsendt inden Byrådets møde, hvorfor sagen ikke er på den ordinære dagsorden.

  I 2017 vedtog Byrådet Regnvandsplan for Tommerup. Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2018–2027 beskriver planerne for realisering af første delprojekt i Regnvandsplanen for Tommerup, som er udarbejdet for at ruste byen og landskabet til bedre at kunne håndtere fremtidens oversvømmelser som følge af øgede nedbørsmængder.

  I projektet genåbnes og genslynges Rævedamsafløbet, og i den forbindelse er det nødvendigt, at etablere nye regn- og spildevandsledninger, da regnvandet i dag ledes til det rørlagte vandløb.

   

  For at opnå rådighedsretten til at have spildevandsledninger liggende på private grund, har Assens Spildevand A/S indgået frivillige aftaler med de andre grundejere i området.

   

  Assens Spildevand A/S har ligeledes afholdt indledende møder med de sidste to grundejere, men det har ikke umiddelbart været muligt at indgå en frivillig aftale. Arealerne må derfor i givet fald erhverves ved ekspropriation. Assens Spildevand A/S vil fortsat søge at erhverve arealerne ved frivillig aftale med de berørte lodsejere.

   

  Principbeslutningen følger tidsplanen for den endelige vedtagelse af Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2018-2027 jævnfør nedenstående.

   

  Tidsplanen for vedtagelse af Tillæg nr. 1 har været:

  Byrådsmøde, behandling af planforslag: 19. december 2018.

  Offentlig høring: 20. december 2018 – 14. februar 2019 (8 uger).

  Økonomiudvalgsmøde, behandling af endelig Tillæg nr. 1: 18. februar 2019.

  Byrådsmøde, endelig vedtagelse af Tillæg nr. 1: 27. februar 2019.

  Lovgrundlag

  Miljøbeskyttelsesloven (LBK nr. 1121 af 3. september 2018).

  Vejlovens kapitel 10 (LOV nr. 1520 af 27. december 2014).

  Økonomi

  Der er ingen økonomiske konsekvenser for kommunen, da der er tale om ekspropriation til fordel for spildevandsanlæg og erstatningen afholdes således af Assens Spildevand A/S.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-02-2019

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 27-02-2019

  Indstillingen godkendt.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 04-03-2019

  For at sikre projekts fremdrift og unødige forsinkelser indstiller udvalget, at Dan Gørtz udpeges til åstedsforretningen.

   

  Bilag