icon-Politik

Politik

Referat

Mandag den 4. februar 2019 kl. 08:00

Mødested: Mødelokale 1
Udvalg: Miljø Teknik og Plan
Medlemmer: Dan Gørtz, Leif Rothe Rasmussen, Flemming Risskov Jørgensen, Poul Poulsen, Lars Kristian Pedersen, Henrik Hansen, Lars Kolling
 • Sagsid.:

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 04-02-2019

  Dagsorden inkl. tillægsdagsorden godkendt.

 • Sagsid.: 19/2284

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at udvalget udpeger emner til råderumsbeskrivelser som forebyggende værn i budgetlægningen for 2020-2023.

  Beslutningstema

  Et flertal af Økonomiudvalgets medlemmer har besluttet, at fagudvalgene skal udarbejde

  råderumsbeskrivelser som forebyggende værn i budgetlægningen for 2020-2023.

  Beskrivelserne skal være sendt i høring og færdigbehandlet i fagudvalgene senest i juni møderne, så materialet kan indgå i færdig form i budgetmaterialet til budgetseminaret den 20. og 21. august.

   

  Miljø, Teknik og Plan igangsatte det budgetforberedende arbejde på mødet den 7. januar, og drøftelserne skal nu fortsættes med henblik på at udpege emner til råderumsbeskrivelser.

  Sagsfremstilling

  Et flertal af Økonomiudvalget har besluttet at fagudvalgene skal udarbejde råderumsbeskrivelser for:

   

  I 1.000 kr.

  Beløb

  Økonomiudvalget

  Miljø, Teknik og Plan

  Uddannelse, Børn og Familie

  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur

  Social og Sundhed

   

  5.125

  2.012

  14.751

  929

  11.179

  I alt

  33.996

   

  Miljø, Teknik og Plan har i forbindelse med opstarten af budgetarbejdet ønsket en budgetoversigt over det samlede driftsbudget på udvalget område. Oversigten findes i bilagsmaterialet (se Bilag ”budgetoversigt”), og danner afsæt for udvalgets drøftelse og udpegning af emner til nærmere analyse og råderumsbeskrivelse.

  Lovgrundlag

  Den kommunale Styrelseslov.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 04-02-2019

  Miljø, Teknik og Plan pegede på emner til evt. råderumsbeskrivelser som forebyggende værn i budgetlægningen for 2020-2023. På næste udvalgsmøde præsenteres mere præcise tal på de udvalgte områder.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/1767

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at oversigten over prioriterede anlægsprojekter vedr. vand- og naturplaner godkendes med henblik på udmøntning af anlægsbudgettet for 2019 på 500.000 kr.

  Beslutningstema

  Der er i lighed med de tidligere år afsat en pulje til anlægsprojekter vedrørende vand- og naturplaner. Puljen har den naturbevarende indsats og biodiversiteten i fokus. Puljen anvendes især til projekter som er en del af kommunens ansvar i Natura 2000 områder, til indsatser i forbindelse med fredede områder, til at fremme biodiversitet på private arealer og lignende projekter. Miljø, Teknik og Plan skal tage stilling til udmøntning af anlægsbudgettet på 500.000 kr. på området for 2019.

  Sagsfremstilling

  I 2019 fortsættes indsatsen for at bevare en høj biologisk værdi i de særligt værdifulde naturområder. Indsatsen sker som del af de konkrete tiltag, der understøtter kommunens Vision 2030. Her er det særligt det prioriterede område ”Vi passer godt på vores natur og miljø”, der understøttes. Det er biodiversiteten, der har højest prioritet i disse projekter.

   

  Der gennemføres mange naturprojekter på borger-initiativ. Med henblik på at kunne understøtte nogle af disse projekter med f.eks. materiel foreslås afsat et mindre beløb, der kan disponeres afhængigt af de muligheder der byder sig i løbet af året.

   

  Til de mere friluftsprægede aktiviteter har der de seneste år været afsat en pulje til natur og friluftsliv. Der er i 2019 ikke afsat midler hertil. Den ny Natur- og Friluftspolitik, som skal understøtte Vision 2030 og sikre en politisk klar retning for arbejdet på natur og friluftsområdet, finansieres derfor fuldt ud fra puljen til vand- og naturplaner.  Igangsættelse af arbejdet med en ny Natur- og Friluftspolitik blev godkendt på mødet i januar.

   

  På vedlagte bilag fremgår to skemaer; skema 1 viser de projekter, som administrationen anbefaler for 2019. Skema 2 viser anlægsprojekter, som betragtes som ”boblere”. Det er muligt for Miljø, Teknik og Plan at opprioritere en eller flere af disse projekter til anlægsåret 2019.

  Lovgrundlag

  Naturbeskyttelsesloven for så vidt angår visse bundne opgaver vedrørende pleje af fredede områder og fredede fortidsminder.

  Økonomi

  500.000 kr.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 04-02-2019

  Miljø, Teknik og Plan godkender oversigten over prioriterede anlægsprojekter vedrørende vand- og naturplaner med henblik på udmøntning af anlægsbudgettet for 2019 på 500.000 kr.

   

 • Sagsid.: 18/30181
 • Sagsid.: 18/20126

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at taksterne for de vandværker, der fremgår af vedhæftede liste godkendes.

  Beslutningstema

  Alle Vandværker skal have godkendt deres takster af kommunen, for at vandværket lovligt kan opkræve betaling for vandforbrug og tilslutningsbidrag hos forbrugeren.

  Sagsfremstilling

  På Byrådsmødet i december 2018 blev der godkendt takster for 2019 for de vandværker, der tids nok havde fået indsendt forslag til kommunen, så de kunne blive godkendt på møderækken i december 2018.

   

  Som det var beskrevet i indstillingen til december møderne, vil der erfaringsmæssigt være vandværker, der har fået indsendt taksterne for sent, og derfor er der lavet denne opsamlingsrunde.

   

  De store vandværker skal også have taksterne godkendt i Forsyningssekretariatet. På møderækken i december manglede blandt andet takstforslag for både Glamsbjerg og Haarby vandværker, der foruden Assens Vandværk leverer mere end 200.000 m3 vand/år.

   

  Disse to vandværker er med i denne indstilling sammen med 6 andre almene vandværker.

   

  Formålet med kommunens godkendelse af takster:

  Kommunen skal tilse, at vandforsyningerne har en rimelig drift og vedligeholdelse samt gennemgå deres handleplaner for at kunne sikre, at vandforsyningerne er fremsynede, og lever op til lovgivningens krav. For at sikre økonomien til dette, skal kommunen tilse at taksterne er rimelige, og at der ikke forekommer voldsomme forhøjelser pludseligt, men at taksterne justeres løbende, således at vandværkerne altid har råd til vedligeholdelse, fornyelse samt opfyldelse af lovgivningens krav til vandforsyninger.

    

  Hvad godkendes:

  Det er kun takster for anlægsbidrag og driftsbidrag, der godkendes af kommunen. Anlægsbidraget går til investering og afskrivninger på vandværk og ledningsnet, mens driftsbidraget går til de løbende driftsudgifter.

   

  I bilag 1 ”Vandværkstakster 2019 - opsamling” er vist de senest indberettede takster for 2019 med bemærkninger om ændringer i forhold til taksterne i 2018.

   

  Bemærkninger:

  Det generelle billede er, at man ønsker at holde taksterne på et stabilt lavt niveau, men vil stadig sikre at der er økonomi til de nødvendige reparationer og fornyelser.

   

  Nogle af vandværkerne har ingen ændringer i vandværkstaksterne fra 2018 til 2019, hvilket afspejler at drifts- og anlægsudgifterne har været på et stabilt niveau.

   

  Nogle vandværker har nedsat vandprisen. Det gælder Aarup Vandværk som har nedsat prisen med 6 øre pr. m3 og Haarby Vandværk har nedsat vandprisen med 2 kr. pr m3 men har hævet den faste afgift med 150 kr.

   

  Flemløse Voldtofte Vandværk har hævet vandprisen med 1 kr. pr. m3 og de faste afgifter med 200 kr.

   

  De højere takster skyldes, at man ønsker at øge likviditeten i vandværket, da der har været store udgifter i forbindelse med, at Dærup Vandværk er nedlagt og sammenlagt med Flemløse Voldtofte Vandværk.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v.

  Vejledning om vandværker fra Miljøstyrelsen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 04-02-2019

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at taksterne for de vandværker, der fremgår af vedhæftede liste godkendes.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 13/30342

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller:

   

  • At ejendomme med intet eller et meget lavt vandforbrug midlertidigt kan undtages fra krav om forbedret spildevandsrensning/tilslutning til offentlig kloak indtil forholdene på ejendommen ændrer sig.

   

  • At andre specifikke grupper af ejendomme ikke undtages fra krav om forbedret spildevandsrensning/tilslutning til offentlig kloak.

  Beslutningstema

  Med det formål at opnå god tilstand i vandløb, søer og kystvande, jf. EU’s vandrammedirektiv og statens vandområdeplaner skal der bl.a. gennemføres en indsats overfor ukloakerede ejendomme i spredt bebyggelse. Ifølge vejledningsskrivelse fra Miljøministeriet kan specifikke grupper af ejendomme undtages fra kravet om forbedret spildevandsrensning/tilslutning til offentlig kloak, hvis det kan ske inden for rammerne af den gældende spildevandsplan.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med påbud om forbedret spildevandsrensning, kan kommunen i særlige tilfælde undtage specifikke grupper af ejendomme fra kravet om forbedret spildevandsrensning. De specifikke grupper af ejendomme kan f.eks. være ejendomme uden vandforsyning eller egen brønd, ejendomme med intet eller lavt vandforbrug, nedrivningsmodne eller kondemnerede ejendomme.

   

  Det foreslås, at ejendomme med intet eller meget lavt vandforbrug midlertidigt kan undtages fra rensekravet med den begrundelse, at der dermed er tale om ejendomme uden eller med stærkt begrænset udledning af mekanisk renset spildevand.

   

  Det gennemsnitlige vandforbrug pr. dansker i 2017 var 37,9 m3. For enlige forbrugere er vandforbruget ca. 50 m3 pr. år. Det vurderes derfor, at et meget lavt vandforbrug svarer til 20-30 m3.

   

  Det bemærkes, at påbud om forbedret spildevandsrensning erstattes af påbud om tilslutning til offentlig kloak, hvis en ejendom i et opland med rensekrav også er beliggende i kloakopland jf. spildevandsplanen.

   

  Det fremgår af vejledning til spildevandsbekendtgørelsen, at:

   

  ” det følger af den almindelige forvaltningsretlige lighedsgrundsætning, at ensartede udledere som udgangspunkt skal behandles ens.”

   

  Øvrige ejendomme i Assens Kommune, som har modtaget påbud skal derfor fortsat etablere et anlæg til forbedret spildevandsrensning.

  Lovgrundlag

  Miljøbeskyttelsesloven – LBK nr. 1121 af 03/09/2018.

  Spildevandsbekendtgørelsen – BEK nr. 1469 af 12/12/2017.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 04-02-2019

  Miljø, Teknik og Plan godkender:

   

  • At ejendomme med intet eller et meget lavt vandforbrug midlertidigt kan undtages fra krav om forbedret spildevandsrensning/tilslutning til offentlig kloak indtil forholdene på ejendommen ændrer sig.

   

  • At andre specifikke grupper af ejendomme ikke undtages fra krav om forbedret spildevandsrensning/tilslutning til offentlig kloak. 

   

 • Sagsid.: 19/473

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller at udvalget tager orienteringen om status på badevandsklassifikationen og tildelingen af Blå Flag på Sandager Næs til efterretning.

  Beslutningstema

  Sagen forelægges til orientering for Miljø, Teknik og Plan.

  Sagsfremstilling

  Hvert år udtages der løbende badevandsprøver ved alle badestrande i Assens Kommune. På baggrund af de seneste 4 års badevandsresultater, udføres en statistisk beregning, som benyttes til badevandsklassifikationen på den pågældende strand. I 2018 var der ved Sandager udfordringer med badevandskvaliteten. Efter Assens Kommunes indrapportering af badevandsdata og Miljøstyrelsens datakontrol viser det sig, at Sandager Næs skal nedklassificeres fra den bedste badevandskvalitet ”Udmærket” til den næstbedste badevandskvalitet ”God”.

   

  Klassifikationen har indflydelse på tildelingen af Blå Flag på Sandager Næs. Den internationale Blå Flag Komité tildeler kun det Blå Flag til strande som besidder den bedste badevandskvalitet. Assens Kommune kan derfor ikke genansøge om tildeling af det Blå Flag på Sandager Næs i 2019. Blå Flag er genansøgt på de to strande: Assens Næs og Løgismose Strand.

   

  Badevandsprøverne forventes fortsat udtaget ved samme frekvens som tidligere. Denne frekvens er nødvendig for at Sandager Næs kan tildeles Blå Flag, såfremt klassifikationen igen bliver ”Udmærket”.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 04-02-2019

  Miljø, Teknik og Plan tager orienteringen om status på badevandsklassifikationen og tildelingen af Blå Flag på Sandager Næs til efterretning.

 • Sagsid.: 18/20366

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at udvalget godkender proces- og tidsplan for udarbejdelse af Planstrategi 2019 og igangsætter fire ugers foroffentlighed.

  Beslutningstema

  Der skal tages stilling til, hvordan Planstrategi 2019 skal laves.

  Sagsfremstilling

  På Byrådets temamøde 28. november 2018 blev Vision 2030 og Planstrategi 2019 adskilt som to selvstændige projekter. Udvalget skal tage stilling til processen for udarbejdelse af Planstrategi 2019.

   

  Direktionen foreslår nedenstående proces- og tidsplan.

   

  Fase 1 (Feb.): Proces igangsættes med en beslutning om fire ugers foroffentlighed med indkaldelse af ideer til planstrategien fx forslag til nye sommerhusgrunde.

   

  Fase 2 (feb.-juni): Fire ugers foroffentlighed. Interne workshops for afklaring af indhold. Politisk temamøde for Miljø, Teknik og Plan og Økonomiudvalget den 8. april 2019 (workshop) i forlængelse af Økonomiudvalgsmødet for afklaring af indhold. Tidspunktet fastsættes, når dagsordenen for fællesmødet er kendt.

  Udformning af 1. udgave af Planstrategi 2019, som temadrøftes i Byrådet den 29. maj.

  Politisk godkendelse af 1. udgave af Planstrategi 2019 i juni med en beslutning om proces for den offentlige høring.
  Bemærk, at der ikke arbejdes med begrebet ”forslag” i forhold til godkendelse af en kommunes planstrategi. En planstrategi vedtages og sendes derefter i offentlig høring. Derefter skal Byrådet tage stilling til, om eventuelt indkomne høringssvar skal ændre på planstrategien, eller den genvedtages. 

   

  Fase 3: (juli-sep.) Offentlig høring og evt. borgermøde. Der er lovkrav om 8 ugers høring, men da det er hen over sommerferien, foreslår vi 10-11 uger med et borgermøde centralt i kommunen ultimo august.

   

  Fase 4: (sep.-nov.) Byrådet skal forholde sig til eventuelt indkomne høringssvar før endelig vedtagelse af Planstrategi 2019 og efterfølgende offentliggørelse.

  Bemærk, at Planstrategi 2019 skal vedtages inden 1. december 2019, hvis Assens Kommune skal nå at ansøge Erhvervsstyrelsen om udlæg af nye sommerhusgrunde i næste runde.

  Lovgrundlag

  Planloven.

  Økonomi

  Udgifter til tryk og offentliggørelse af Planstrategi 2019 samt afholdelse af borgermøde dækkes af konto for fysisk planlægning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 04-02-2019

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Byrådet godkender proces- og tidsplan for udarbejdelse af Planstrategi 2019 og igangsætter fire ugers foroffentlighed.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 17/16261

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller at:

  • det anbefalede åbningstræk, med flytning af og etablering af et moderne bibliotek, i kombination med andre aktiviteter, og ny havneplads, godkendes
  • der indledes dialog med og indsendes ansøgning til Realdania om tilskud af kampagnemidlerne til ”hovedbyer på forkant”, på min. 10 mio. kr.
  • den kommunale andel af udgifterne til åbningstrækket (1. etape) finansieres med, den i budgettet for 2020, afsatte anlægspulje til ”byudvikling” på 3 mio. kr. og at 7 mio. kr. reserveres af den, i budgetaftalen for budget 2019-2022, foreslåede udviklingspulje til understøttelse af Vision 2030
  • der arbejdes mod en placering af bibliotek i det tidligere rådhus, Willemoesgade 15, og at konsekvensen af denne placering kan medføre indfrielse af leasingporteføljen på 17.663.200 kr., som finansieres ved kassetræk
  • Søndre Ringvej omlægges i forbindelse med åbningstrækket for et beløb på 4,5 mio. kr. og at udgiften til omlægningen indarbejdes i budget 2020-2023 i forbindelse med den kommende budgetlægning.

  Beslutningstema

  Der skal træffes beslutning om, og afsættes finansiering til, at ansøge Realdania om støtte til etablering af et centralt og aktivt knudepunkt imellem bymidte og havn, i form af et moderne bibliotek i kombination med andre aktiviteter – omtalt som et Multitek - og en ny havneplads. Der ud over skal der træffes beslutning om indfrielse af den leasingportefølje der er bundet i det tidligere rådhus (Willemoesgade 15), og omlægning af Søndre Ringvej.

  Sagsfremstilling

  Assens er en velbevaret, attraktiv og hyggelig købstad, smukt beliggende direkte ved Lillebælt.

  Byen rummer er et stort uudnyttet potentiale ift. at fastholde og tiltrække borgere og turister. Det er dette potentiale der nu skal indfries.

  Exometrics analyse viser, at - mellemstore lejligheder på ca. 100 m2 efterspørges, men i den grad er en mangelvare. Analysen viser også, at mange nuværende borgere vil vælge Assens Kommune fra, hvis ikke udbuddet af denne boligtype øges. I Assens by kan der, med en målrettet indsats, skabes den rette blanding af boliger og byliv, som efterspørges.

   

  Udviklingsplan for Assens by

  Realdania gav d. 18. april 2018 tilsagn om støtte på op til 1.055.000 kr., til udarbejdelse af en udviklingsplan for Assens by. Siden da er der, med assistance af BARK rådgivning, blevet arbejdet byens udfordringer og potentialer. Arbejdet er forankret i en politisk styregruppe supplere af et interessentforum sammensat af 10 udvalgte lokale aktører og borgere.

  Det færdige udkast til udviklingsplanen for Assens by foreligger til politisk behandling i april, med efterfølgende offentlig høring i maj og endelig vedtagelse i byrådet d. 26. juni 2019.

  Udviklingsplanen udpeger 3 vigtige knudepunkter i Fremtidens Assens: ”Den bynære havn”, ”Den kulturelle købstad” og ”Det vilde bylandskab” (jordbassinerne og Arena Assens).

   

  Åbningstræk for udvikling af den bynære havn

  Der er mulighed for at ansøge Realdania om støtte til et realiseringsprojekt, i forbindelse med 2. runde af kampagnen ”Hovedbyer på Forkant”. Læs mere her: realdania.dk/tema/hovedbyer 

   

  Det er nu muligheden er til stede, for at gøre vejen fra strategi til handling så kort som mulig. Udviklingsplanen er lige på trapperne og med det rette åbningstræk kan Assens Kommune kickstarte realiseringen af visionerne og dermed vise vilje til at sætte handling bag ordene og investere i en udvikling, som er den smukke gamle købstad værdig.

   

  Anbefalingen fra den politiske styregruppe er at indfri potentialet for at udvikle attraktive boliger på den bynære havn, hvor flere investorer allerede har tilkendegivet interesse. Startskuddet er dannelsen af et nyt aktivt havnebyrum omkring Willemoesgade, der genskaber forbindelsen mellem den smukke indre Købstad og det levende, oplevelsesrige havnemiljø. Det vurderes, at sammenbindingen af by og havn vil være det træk, der vil kunne generere flest følgeinvesteringer og løfte den videre byudvikling på havnen og i midtbyen.

   

  Åbningstrækket består af følgende elementer:

  • At afholde arkitektkonkurrence om et nyt knudepunkt med et moderne bibliotek m.m. og en ny aktiv havneplads. - I samarbejde med Realdania
  • At etablere en ny havneplads, der skaber forbindelse imellem det oplevelsesrige havnemiljø og den smukke indre købstad. - I samarbejde med Realdania
  • At gennemføre en arkitektonisk ambitiøs transformation af det tidligere rådhus (Willemoesgade 15), fra kontorbyggeri til moderne bibliotek i kombination med andre aktiviteter. – Ejerskab er en forudsætning for at Realdania give støtte til ombygningen

  At aflaste den nye havneplads for tung trafik, med en omlægning af Søndre Ringvej

  Økonomi

  Der er udarbejdet et samlet økonomisk overslag af åbningstrækket for Fremtidens Assens (1. etape) på ca. 20 mio. kr. Realdania ansøges om tilskud på minimum 10 mio. kr. samtidigt med, at der indledes drøftelser med Realdania om projektet.

   

  Assens Kommunes egenfinansiering udgør 10 mio. kr. Dette beløb foreslås finansieret med de 3 mio. kr. der er afsat på investeringsoversigten, i budget 2019-2022, i år 2020 til byudvikling. I forbindelse med den indgåede budgetaftale for 2019-2022, er det aftalt af forligsparterne, at midler fra salget af NGF tilgår en udviklingspulje henover årene 2019-2022, til understøttelse af aktiviteter i forbindelse med Vision 2030. Af denne pulje foreslås finansieret de resterende 7 mio. kr.

   

  Af projektet fremgår det, at biblioteket tænkes flyttet til det gamle rådhus, Willemoesgade 15. Hvis denne løsning findes at være den bedste, har det den konsekvens, at den leasingportefølje der er bundet i Willemoesgade 15, skal indfries. Det er en betingelse i projektet, at Assens Kommune skal eje bygningen. Pr. 31, december 2019 kan leasingporteføljen for Willemoesgade 15 indfries med et beløb på 17.663.200 kr. Dette beløb er en del af de reserverede beløb til den samlede leasingportefølje. Såfremt der skal ske indfrielse, vil beløbet blive taget af kassen.

   

  Som et led i projektet, er indarbejdet en omlægning af Søndre Ringvej. Omkostningen til denne omlægning er beregnet til 4,5 mio. kr. Det foreslås, at denne del af projektet og finansieringen her af, indgår i den kommende budgetlægning for budget 2020-2023.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 04-02-2019

  Et flertal af Miljø, Teknik og Plan bestående af Dan Gørtz (V), Lars Kristian Pedersen (V), Flemming Risskov Jørgensen (F), Poul Poulsen (B), Leif Rothe Rasmussen (A) og Henrik Hansen (A) indstiller at:
   

  • det anbefalede åbningstræk, med flytning af og etablering af et moderne bibliotek, i kombination med andre aktiviteter, og ny havneplads, godkendes.
  • der indledes dialog med og indsendes ansøgning til Realdania om tilskud af kampagnemidlerne til ”hovedbyer på forkant”, på min. 10 mio. kr.
  • den kommunale andel af udgifterne til åbningstrækket (1. etape) finansieres med, den i budgettet for 2020, afsatte anlægspulje til ”byudvikling” på 3 mio. kr. og at 7 mio. kr. reserveres af den, i budgetaftalen for budget 2019-2022, foreslåede udviklingspulje til understøttelse af Vision 2030.
  • der arbejdes mod en placering af bibliotek i det tidligere rådhus, Willemoesgade 15, og at konsekvensen af denne placering kan medføre indfrielse af leasingporteføljen på 17.663.200 kr., som finansieres ved kassetræk.
  • Søndre Ringvej omlægges i forbindelse med åbningstrækket for et beløb på 4,5 mio. kr. og at udgiften til omlægningen indarbejdes i budget 2020-2023 i forbindelse med den kommende budgetlægning.


  Et mindretal bestående af Lars Kolling (O) tager forbehold for projektet pga. økonomien.

  Bilag

 • Sagsid.: 17/16261

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at udvalget tager orienteringen vedrørende borgerdrevne forsøgsprojekter som led i arbejdet med udviklingsplanen for ”Fremtidens Assens” til efterretning.

  Beslutningstema

  Den politiske styregruppe og Interessentforum for projektet Fremtidens Assens har den 23. januar uddelt 95.000 kr. til 4 borgerdrevne projekter. Miljø, Teknik og Plan orienteres om baggrunden herfor som en efterretningssag.

  Sagsfremstilling

  Den 5. februar 2018 igangsatte Miljø, Teknik og Plan processen for udarbejdelse af udviklingsplan for Assens by. I samme omgang blev der nedsat en politisk styregruppe for projektet, bestående af 2 repræsentanter fra Miljø, Teknik og Plan, 2 repræsentanter fra Beskæftigelse, Erhverv og Kultur, samt borgmesteren. Styregruppen blev godkendt i begge udvalg.
   

  Den godkendte projektplan har et stort fokus på interessent og borgerinddragelse, og der var bl.a. budgetteret med 425.000 kr. til ”Aktiviteter, byrumsforsøg m.m.” Dette beløb blev yderligere præciseret i dialog med Realdania, så der specifikt er afsat 100.000 kr. til fordeling imellem borgerdrevne arbejdsgrupper.
   

  Den 1. november 2018, godkendte den politiske styregruppe det skitserede forløb for åben borgerinddragelse, herunder proces for de borgerdrevne arbejdsgrupper og ”Løvens Hule” 

  Processen blev offentligt lanceret på bymødet den 12. november 2018, på Tobaksgaarden. Her blev kriterierne for de borgerdrevne projekter ligeledes præsenteret.

  På Byværksted#1, den 1. december, deltog interesserede borger ved 3 parallelle workshops i byen, lokaliseret ved de 3 strategiske knudepunkter i den kommende udviklingsplan for Assens by: Midtbyen, Havnen og Jordbassinerne+Arena Assens. Der blev i den sammenhæng nedsat i alt 9 arbejdsgrupper af varierende størrelse.

  På Byværksted#2, den 12. januar, deltog i alt 5 arbejdsgrupper (de grupper, der forsat var aktive). Her fik grupperne mulighed for sparring med de forskellige tekniske myndighedsområder, for at sikre projekternes gennemførlighed I forhold til lovgivning m.m.

  Ved Løvens Hule, den 23. januar, deltog i alt 4 arbejdsgrupper. Her fordelte et panel, bestående af den politiske styregruppe og Interessentforum for Fremtidens Assens, de 95.000 kr., der er afsat i budgettet for projekt Fremtidens Assens. Det samlede beløb var på forhånd delt op i 4 puljer af hhv. 50.000 kr., 25.000 kr. og 2x10.000 kr. Puljerne blev fordelt ud fra følgende kriterier.

   

  Projektet:

  • skal være offentligt og frit tilgængeligt for alle interesserede.
  • skal igangsættes i løbet af 2019.
  • skal være et nyt tiltag, som understøtter byens udvikling og den kommende udviklingsplan.
  • er i udgangspunktet tidsbegrænset. (2019 er løbende meldt ud som den ramme projekterne skal forholde sig til).

  Projektet må ikke:

  • være i direkte konkurrence med andre eksisterende tilbud i byen.
  • være en almindelige driftsopgave.
  • have et kommercielt formål.

   

  De 4 puljer blev fordelt således:

  • 50.000 kr. til ”Molegruppen”.
  • 25.000 kr. til ”Assens Kultursti”.
  • 10.000 kr. til ”Jordbassinerne”.
  • 10.000 kr. til ”ARTiAssens” – med betingelse om at midlerne blev anvendt til et offentligt event i 2019 med henblik på at sikre kriteriernes opfyldelse.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Beskæftigelse Erhverv og Kultur den 04-02-2019

  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur tager orienteringen vedrørende borgerdrevne forsøgsprojekter som led i arbejdet med udviklingsplanen for ”Fremtidens Assens” til efterretning.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 04-02-2019

  Miljø, Teknik og Plan tager orienteringen vedrørende borgerdrevne forsøgsprojekter som led i arbejdet med udviklingsplanen for ”Fremtidens Assens” til efterretning.

   

 • Sagsid.: 19/1393

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at henvendelse fra Økonomiudvalget om eventuel delvis finansiering af alment boligprojekt i Aarup med 1,2 mio. kr. fra bevilling til cykelstier behandles med henblik på at træffe beslutning om, at:

   

  • Der anvises finansiering på 1,2 mio. kr. inden for den afsatte økonomiske ramme på 5 mio. kr. til cykelstiprojekter i 2020.

  Beslutningstema

  Økonomiudvalget har anmodet Miljø, Teknik og Plan om stillingtagen til om der fra bevilling til cykelstier kan meddeles en bevilling på 1,2 mio. kr. til brug for delvis medfinansiering af grundkapital til et alment boligprojekt i Aarup.

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget behandlede den 21. januar 2019 en henvendelse fra Det Radikale Venstre om bevilling af kommunal grundkapital i 2019 til et konkret alment boligprojekt på Bredgade i Aarup.

   

  I sagen blev det oplyst, at der til det fremsendte projekt kræves 3,1 mio. kr. til kommunal grundkapital. På bevilling til almennyttigt boligbyggeri i Assens Kommune er der samlet set et forventet mindre forbrug over perioden 2018-2020 på 1,855 mio. kr.

   

  Økonomiudvalget tilkendegav at være positive over for etablering af yderligere et alment boligprojekt i Aarup i 2019. Restbeløbet på 1,2 mio. kr. søges finansieret via bevilling til cykelstier under Miljø, Teknik og Plan. Prioriteringslisten for cykelstier er vedlagt sagen som bilag.

   

  Såfremt anmodningen om medfinansiering imødekommes af Miljø, Teknik og Plan, anbefaler Økonomiudvalget, at der igangsættes et udbud efter skitseprojekter. Økonomiudvalget bemærker i den forbindelse, at Assens Kommune vil prioritere projekter med placering i Bredgade i Aarup af hensyn til byplanlægningen i byen samt projekter som ikke medfører yderligere omkostninger til kommunens drift af offentlige arealer i Aarup.

   

  Administrationen bemærker, at såvel kompetencen vedrørende omdisponering af budgetmidler mellem udvalgsområder som kompetencen vedrørende støtte til almene boliger henhører under Byrådet, hvorfor sagerne vedrørende både finansieringen af et nyt projekt i Aarup og udbud efter et nyt skitseprojekt i Aarup skal behandles af Byrådet.

   

  Bevilliges der ikke kommunal grundkapital til det ansøgte almene boligprojekt på Bredgade 62-66, vil ejeren af Bredgade 66 opføre et privat boligprojekt på sin egen grund jf. bilag ”Forudsætninger for det fremsendte projekt”. I forhold til det ansøgte almene boligprojekt bemærkes det, at der senest den 6. juli 2018 har været afholdt møde med arkitekten på det fremsendte projekt på Bredgade. Det blev på mødet aftalt, at projektet skulle justeres og et revideret fremsendes. Projektet behandlet på Økonomiudvalgets møde er ikke det reviderede. Administrationen bemærker i forlængelse heraf også, at der i henhold til strategien for alment boligbyggeri skal gennemføres en udbudsrunde, hvor alle interesserede boligorganisationer får lejlighed til at indsende forslag til skitseprojekter. I forbindelse med vurderingen af ansøgte projekter til støtte i årene 2018-2020 er fastsat vurderingsparametre, som det fremsendte projekt for Bredgade 66 også skal vurderes i forhold til på lige fod med øvrige, der måtte blive ansøgt. Se bilag ”Proces for tilsagn til kommunal grundkapital til alment boligbyggeri.

  Økonomi

  Der er i budgettet for 2019 og de efterfølgende overslagsår afsat følgende beløb til cykelstier:

  2019: 7,6 mio. kr.

  2020: 5,0 mio. kr.

  2021: 5,0 mio. kr.

  2022: 5,0 mio. kr.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 04-02-2019

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at henvendelse fra Økonomiudvalget om eventuel delvis finansiering af alment boligprojekt i Aarup med 1,2 mio. kr. fra bevilling til cykelstier imødekommes ved at der anvises finansiering på 1,2 mio. kr. inden for den afsatte økonomiske ramme på 5 mio. kr. til cykelstiprojekter i 2020.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/21975

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at planlægningen for opførelsen af tæt-lavt boligbyggeri på Møllevej 1A i Vissenbjerg igangsættes.

  Beslutningstema

  Ansøger ønsker at opføre 3 dobbelthuse på Møllevej 1A i Vissenbjerg. Ejendommen er udlagt til centerformål med begrænset mulighed for boliger samt til parkering, og er endvidere omfattet af et tinglyst forbud mod bebyggelse. Projektets realisering forudsætter derfor udarbejdelsen af en ny lokalplan.

  Sagsfremstilling

  Den eksisterende bolig på ejendommen ønskes revet ned og i stedet opført 3 dobbelthuse med 2 boliger på 100 m2 og fire boliger på 80 m2. Der etableres parkering på grunden som fælles parkering. Boligerne får inklusiv del af fællesarealer og vejareal et areal på 300 m2. Der ønskes etableret boliger med lille haveareal, da der er efterspørgsel på denne type boliger.

   

  Møllevej 1A består af matriklerne 1gq, 1gr og 1gx, alle Fuglevig Præstegård, Vissenbjerg. De er omfattet af Lokalplan nr. C4-1 fra 1988. Den vestlige del af ejendommen ligger i delområde 1, der er udlagt til centerformål med begrænset mulighed for beboelse. Den østlige del ligger i delområde 2, der er udlagt til parkering. Ejendommen er desuden omfattet af kommuneplanramme 2.2.C.4, der muliggør opførelsen af boliger. En lokalplan til boligformål vil derfor være i overensstemmelse med kommuneplanrammen. Det tinglyste forbud mod bebyggelse på ejendommen kan ophæves ved vedtagelsen af en lokalplan

   

  Der er sat krav til orienteringen af bebyggelsen, så bedst muligt lysindfald sikres under hensyn til den mulige placering af bebyggelsen. Der ud over, at der etableres minimum 1,3 p-plads pr. bolig iht. de generelle kommuneplanrammer, at parkering sker tæt på hver enkelt bolig, at udhuse opføres i tilknytning til hver bolig, og at bebyggelsesprocenten maksimalt er 40.

   

  Det skal sikres, at støj fra varegården ved Spar ikke belaster boligerne med støj ud over de vejledende grænseværdier, ligesom der skal sikres en passende afskærmning ind mod naboejendommene.

   

  Projektet muliggør etableringen af tæt-lav boligbebyggelse, som der er en stor efterspørgsel på i Vissenbjerg.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 04-02-2019

  Miljø, Teknik og Plan godkender, at planlægningen for opførelsen af tæt-lavt boligbyggeri på Møllevej 1A i Vissenbjerg igangsættes.

  Bilag

 • Sagsid.: 18/22619

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at forslaget til Kommuneplantillæg nr. 5 godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

  Beslutningstema

  Kommuneplantillægget udvider anvendelsesmulighederne af Toftevej 31 og 33 i Assens til også at omfatte hotel herunder vandrehjem. Området udlægges desuden som byomdannelsesområde.

  Sagsfremstilling

  Der er i september 2018 nedlagt § 14 forbud mod, at ejendommen tages i anvendelse til klubværelser. Assens Kommune skal derfor indenfor for et år udarbejde en ny lokalplan for området.

   

  Ejeren ønsker at omdanne ejendommen, og efterspørger, at den kommende lokalplan giver en bred vifte af mulige anvendelser. Anvendelse til boliger er dog en investeringstung mulighed, som der på nuværende tidspunkt mangler finansiering til.

   

  Ejeren efterspørger derfor en afklaring af, om kommunen vil tillade vandrehjem, højskole og institution som anvendelsesmuligheder.

   

  Ejendommen har med sin centrale beliggenhed i Assens by potentiale for flere mulige anvendelser. En udvidelse af anvendelsesmulighederne kan være med til at fremme realisering af konkrete projekter for ejendommene.

   

  Den gældende kommuneplanramme 1.2.BE.5 for ejendommen muliggør, at den kan anvendes til helårsboliger og erhvervsformål i form af kontor, klinikker, liberale erhverv og mindre ikke- generende værksteder, uddannelsesformål og institutioner uden væsentlige støjgener.

   

  Til de førnævnte anvendelser foreslås tilføjet hotel herunder vandrehjem.

   

  Området er nabo til Assens Arrest. Ifølge Kriminalforsorgen er arresten i ”dvale” og, der er ikke truffet beslutning om en nedlæggelse. De hensyn, der skal tages til arresten, kan i dialog med forsorgen konkretiseres i en lokalplan.

   

  Det anbefales endvidere, at udpege området som byomdannelsesområde. Udpegningen giver mulighed at stille krav om oprettelse en grundejerforening. Grundejerforeningen kan forestå etablering, drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer.

   

  Kommuneplantillægget antages ikke at medføre væsentlige miljøpåvirkninger, og

  der gennemføres derfor ikke en miljøvurdering.

  Lovgrundlag

  Lov om Planlægning.

  Lov om sommerhus og campering m.v. (Sommerhusloven).

  Økonomi

  Byomdannelsen forudsættes ikke støttet med offentlige midler.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 04-02-2019

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at forslaget til Kommuneplantillæg nr. 5 godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

  Bilag

 • Sagsid.: 18/20784

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at forslaget til ny tilføjelse til delegationsplanen vedr. kystbeskyttelsesloven godkendes.

  Beslutningstema

  Miljø, Teknik og Plan skal tage stilling til kompetencefordelingen mellem det politiske og administrative niveau i forbindelse med at myndighedskompetencen for kystbeskyttelse er blevet overdraget til kommunerne.

  Sagsfremstilling

  Med overdragelse af myndighedsansvaret for kystbeskyttelsesloven fra staten til kommunerne den 1. september 2018 fremlægges forslag om uddelegering af beslutningskompetence fra Byrådet til Miljø, Teknik og Plan samt til det administrative niveau.

   

  Kompetencefordelingen skal være med til at sikre en smidig, effektiv og kvalificeret opgavevaretagelse inden for rammerne af det politisk ønskede serviceniveau.

   

  For opgaver og afgørelser i henhold til kystbeskyttelsesloven samt bekendtgørelser udstedt i medfør af loven foreslås beslutningskompetencen uddelegeret som følger:

   

  • Beslutningskompetencen delegeres til administrationen i sager, hvor der er overensstemmelse med den gældende kommuneplan
  • Beslutningskompetencen delegeres til Miljø, Teknik og Plan, hvor administrationen vurderer, at der ikke er overensstemmelse med den gældende kommuneplan

   

  Byrådet beholder beslutningskompetencen for fælleskommunale projekter.

   

  I de ”fælles kommunale projekter” som omhandler større kystbeskyttelsessager med mange involverede ejendomme foreslås, at beslutningskompetencen placeres i Byrådet. Denne type sager kan have en økonomisk betydning for kommunen i form af fx udløb til forundersøgelser, rådgiverydelser m.m. som efterfølgende kan indkræves efter en bidragsfordeling.   

   

   

  Tillæg til delegationsplan

  For Miljø, Teknik og Plan

   

   

   

   

  Byrådet

  Miljø, Teknik og Plan

  Administration

   

  Lov om kystbeskyttelse

  Afgørelser om kystbeskyttelse der er i overensstemmelse med gældende kommuneplan

   

   

  B

   

  Afgørelse om kystbeskyttelse der er i konflikt med gældende kommuneplan

   

  B

  I

   

  Fælleskommunale projekter (kap. 1a sager)

  B

  I

  I

   

   

  Lovgrundlag

  Kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 78 af 19/01/2017) med senere ændringer

  Kommunestyrelsesloven (LBK nr. 1031 af 06/07/2018).

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 04-02-2019

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at forslaget til ny tilføjelse til delegationsplanen vedrørende kystbeskyttelsesloven godkendes.

   

 • Sagsid.: 18/7569

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at ét af følgende tre traceer godkendes:

   

  • Tracé A – cykelstiens tracé lægges tættest på vejen og kabler flyttes.
  • Tracé B – cykelstiens tracé flyttes ca. 10-15 m. længere ind i marken, således kabler    ikke skal flyttes.
  • Tracé C – En kombination af scenarie A og B, hvor cykelstien tracé flyttes på den flade del af strækningen og bibeholdes på den kuperede del.

  Beslutningstema

  Sagen blev første gang behandlet på et møde den 5. marts 2018 i Miljø, Teknik og Plan. I forbindelse med prioriteringen af årets midler til anlæg af cykelstier, besluttede udvalget at prioritere strækningen mellem Grønnemose og Aarup. Sagen er efterfølgende blevet behandlet flere gange i Miljø, Teknik og Plan.

   

  På møde den 5. november 2018 tog Miljø, Teknik og Plan til efterretning, at projektomkostningerne for 1. etape af cykelstien ville blive væsentlig fordyret i forhold til lignende projekter. På den baggrund blev det besluttet, at forvaltningen skulle undersøge om omkostningerne kunne reduceres ved at flytte cykelstien til et alternativt tracé på samme side af Erholmvej. Ved at flytte stien kan man undgå at skulle omlægge eksisterende vand- og elledninger.

   

  Økonomien for den oprindelige placering og 2 alternative forløb fremlægges med denne sag til fornyet drøftelse og beslutning.

  Sagsfremstilling

  Administrationens rådgiver har efter mødet den 5. november 2018 undersøgt og regnet på muligheden for to alternative tracéer til etape 1 samt udfærdiget et notat, hvori alle 3 tracéer beskrives – se bilag 1 ”Notat”. Der er i tidligere fremlæggelser redegjort for, at stien ikke med nogle fordele hverken kan flyttes tættere på vejen, eller placeres i den modsatte side af marken langt væk fra vejen.

   

  Rådgiver har siden november, fået en del erfaringstal ind fra andre lignende sager og har derfor gjort administrationen opmærksom på, at de jordpriser, som var udgangspunktet i november, nu ikke ser ud til at holde. Derfor har rådgiver opjusteret priser på jordflytning og jordarbejdet. Energi Fyn og Vandværket, har ligeledes opjusteret deres priser i henhold til samme jordpriser, således denne også er blevet dyrere. Til gengæld har administrationen kigget nærmere på arealerhvervelsen og justeret den ned.

   

  Tracéerne er nu gennemregnet og beskrevet (se bilag 1 og 2):

   

  Scenarie A: Stien bibeholdes i først vedtaget tracé – Pris 9.650.000 kr. Afledt drift 148.000 kr./år.

   

  Scenarie B: Hele stien flyttes længere ind på matriklen – Pris 7.800.000 kr. Afledt drift 198.000 kr. år 1 og 163.000 kr. de efterfølgende år.

   

  Scenarie B vil betyde et væsentlig større jordkøb, og dermed en større gene for Erholm Gods. Dermed vil der også være et væsentlig større areal at vedligeholde efterfølgende for Assens Kommune, dette areal vil have 3 skråningsanlæg – se bilag 2. 

  Fordelen ved scenarie B er, at vi undgår flytning af el- og vandledninger.

   

  Scenarie C: Kombination af A og B, stien flyttes på en delstrækning - Pris 8.250.000 kr. Afledt drift 188.000 kr. år 1 og 153.000 kr. de efterfølgende år.

   

  Dette tracé er for at minimere jordkøbets størrelse i forhold til Scenarie B og dermed også genen for Erholm Gods. Der vil dog også i dette scenarie være en større udgift til afledt drift i forhold til Scenarie A.

  Økonomi

  Den samlede udgift til cykelstien skal holdes inden for budgettet til cykelstier på 22.6 mio.kr. over årene 2019-2022. Budgettet til denne sti blev nedsat til 600.000 kr. i 2018, på grund af genopretningsplanen og er brugt til rådgiverydelser, jordprøver, landinspektører samt indmåling af el- og vandledninger.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 04-02-2019

  Et flertal af Miljø, Teknik og Plan bestående af Dan Gørtz (V), Lars Kristian Pedersen(V), Flemming Risskov Jørgensen(F), Poul Poulsen (B) og Leif Rothe Rasmussen (A)

  godkender, at der arbejdes videre med trace B, hvor cykelstiens tracé flyttes ca. 10-15 m. længere ind i marken, således kabler ikke skal flyttes.

   

  Et mindretal bestående af Henrik Hansen (A) ønsker i stedet at trace B gennemføres uden belysning.

   

  Et mindretal bestående af Lars Kolling (O) finder, at projektet skal ophøre og udsættes på grund af omkostningerne og kommunens økonomiske situation. Lars Kolling begærer sagen standset og indbragt for Byrådet i henhold til Styrelseslovens § 23.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/1904

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller at følgende godkendes:
   

  • At FynBus inviteres til temamøde på udvalgsmødet d. 4. marts.
  • At udkast til dagsorden godkendes.

  Beslutningstema

  Udvalgsmedlemmer og administration var inviteret til temadag den 16. januar ved FynBus angående evaluering og oplæg til revision af teletaxi ordningen. I forlængelse af dette, har Assens Kommune fremsendt et ønske om at FynBus deltager i et temamøde, således deres oplæg til ændringer på teletaxi området også kan drøftes i et lokalt forrum.

  Sagsfremstilling

  Temamødet ved FynBus var opstået på grund af flere kommuners ønske om at foretage ændringer på teletaxi ordningen, og dermed finde besparelser på området. Heriblandt også Assens kommune. På mødet fremlagde FynBus blandt andet evaluering af den nuværende teletaxi ordning, og hvilke reguleringer der kan foretages i dag. Ligeledes blev der fremlagt fire modeller til hvordan man kunne udvikle ordningen.

   

  Til temamødet foreslås følgende dagsorden:

   

  • Kort gennemgang af teletaxi ordningen i dag.
  • Geovisitering.
  • Fælles fynsk løsning.
  • Præsentation af de fire modeller inkl. den økonomiske virkning.
  • Drøftelse af modellerne og deres betydning for borgerne.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 04-02-2019

  Miljø, Teknik, og Plan godkender følgende:
   

  • At FynBus inviteres til temamøde på udvalgsmødet den 4. marts.
  • At udkast til dagsorden godkendes.

   

 • Sagsid.: 18/27873

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at økonomiske ramme på 1 mio. kr. afsat til trafiksikkerhed besluttes udmøntet med følgende indsatser:

   

  • Etablering af 2-1 veje på flere strækninger i kommunen.
  • Buslomme ved Assensskolen.

  Beslutningstema

  Forslag til prioritering af afsatte midler til trafiksikkerhed forelægges til politisk stillingtagen.

  Sagsfremstilling

  Administrationen har prioriteret projekter til udførelse inden for den bevilget projektramme på 1 mio. kr. Prioriteringen tager udgangspunkt i Assens Kommunes trafiksikkerhedsplan, hvor bl.a. skolerne er fokusområde.

  De udvalgte projekter er prioriteret ud fra fokus på tiltag hvor vi får øget sikkerhed for få penge. Derfor er der i år udvalgt flere strækninger med 2-1-veje, da erfaringen viser at denne løsning ikke kun giver bedre plads til cyklister og dermed en øget tryghed og sikkerhed, men ligeledes nedsættes hastigheden også på 2-1 strækninger.

   

  Prioriteringen er sket på baggrund af en ”ønskeliste” som er en liste med alle de ønsker om trafiksikkerhedsmæssige tiltag der er kommet fra borgere, lokalråd, borgergrupper mv. Listen er en dynamisk liste og ændre sig derfor hele tiden. Det kan betyde, at der kan forekomme ændringer i prioriteringen. Vej og Trafik vil vurdere de prioriterede projekter nærmere med hensyn til priser og kommende asfaltarbejde, i løbet af foråret. Prioriteringen er vedhæftet som bilag.

   

  Evt. resterende midler vil blive benyttet på mindre kurve-justeringer og afmærkning.

  Økonomi

  Anlægsramme 1 mio. kr.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 04-02-2019

  Miljø, Teknik og Plan godkender, at den økonomiske ramme på 1 mio. kr. afsat til trafiksikkerhed udmøntes med følgende indsatser:

   

  • Etablering af 2-1 veje på flere strækninger i kommunen.
  • Buslomme ved Assensskolen.

   

  Udvalget bemærker, at buslommen ved Assens Skolen skal afvente en afklaring af Assens Skolens afdeling Nords fremtidige anvendelse, hvorefter sagen igen forelægges politisk.

  Bilag

 • Sagsid.: 19/1946

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at sagen om helårsåbning af offentligt toilet i Skovanlægget i Assens drøftes.

  Beslutningstema

  Miljø, Teknik og Plan har på mødet den 3. december anmodet administrationen om at belyse mulighederne og de økonomiske konsekvenser ved at åbne det offentlige toilet i Skovanlægget i Assens til helårsanvendelse.

  Sagsfremstilling

  Det offentlige toilet i Skovanlægget, er en uisoleret bygning på 25 m², opført i 1961.

   

  Toiletbygningen er på nuværende tidspunkt åben i perioden 1. april til 30. september. Før Kommunesammenlægningen blev der truffet beslutning om at bygningen skulle lukkes om vinteren, da den var for dyr at opvarme. Bygningen blev på det tidspunkt opvarmet med en elvarmeblæser.

   

  Skal bygningen anvendes til helårsbrug, skal bygningen opvarmes for at undgå at installationerne i bygningen frostsprænger. Opvarmning af bygningen udløser efter gældende lovgivning krav om efterisolering, samt energimæssige forbedringer.

   

  Assens Petanque Klub har i dag en nøgle til bygningen og har også selv opstillet et tørkloset i toiletbygningen, som de kan benytte i vinterhalvåret. Dette er udført i henhold til aftale med Entreprenørgården, som varetager driften af offentlige toiletter.

  Lovgrundlag

  Byggelovens §2 litra e og Bygningsreglementets bestemmelser vedrørende rentabilitet.

  Økonomi

  Anlæg:

  Efterisolering af toiletbygning og etablering af varmepumpe, 200.000 kr.

   

  Afledt drift:

  30.000 kr.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 04-02-2019

  Miljø, Teknik og Plan drøftede sagen om helårsåbning af offentligt toilet i Skovanlægget i Assens, og beder administrationen om til et kommende møde at belyse, hvilket serviceniveau der i dag er på de kommunale toiletter i hele kommunen med henblik på at indgå i udvalgets videre budgetdrøftelser.

   

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  1. Renovationsudbud for kommunale institutioner og virksomheder 2019-2023
   Renovationen for kommunale institutioner og virksomheder har været i udbud og City Container Fyn A/S vandt. De scorede højest på alle udbudsparametre herunder prisen (laveste). Udbuddet træder i kraft den 1. juni 2019.
  2. Udvidelse af butiksområdet ved Rosengårdscenteret
   Odense Byråd har igangsat en forhøring (7. januar til 4. marts 2019) af et tillæg til Odenses Kommuneplan. Tillægget giver mulighed for at udvide butiksområdet ved Rosengårdcentret og IKEA mod vest, så det også omfatter erhvervsområdet mellem Gørtlervej og Rødegårdsvej. Området er i dag udlagt som erhvervsområde med mulighed for detailhandel med særligt pladskrævende varegrupper (tømmerhandel, campingvogne m.m.), men der findes allerede i dag butikker i området, der ikke kan kategoriseres som særligt pladskrævende varegrupper. har med ændringen af Planloven i 2017 fået mulighed for at udvide butiksområdet ved Rosengårdscenteret. Efter den indledende høring skal der udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan, hvor det igen bliver muligt at indsende bemærkninger. Assens Kommune sender følgende høringssvar: ”Udvidelse af butiksområdet ved Rosengårdscenteret vurderes umiddelbart at få regional betydning for detailhandelen på resten af Fyn. Assens Kommune anbefaler derfor, at Odense Kommune får lavet en redegørelse for ændringen og dens afledte effekter, som forholder sig til de regionale konsekvenser for detailhandlen på det øvrige Fyn.”
  3. Til marts bliver der afholdt informationsmøder om Baltic Pipe projektet
   Det forventes, at Miljøstyrelsen, Erhvervsstyrelsen og Energistyrelsen igangsætter 2. offentlighedsfase for Baltic Pipe i løbet af 1. kvartal 2019. Her fremlægges Energinets forslag til, hvor gasledningen skal ligge, sammen med rapporter, der beskriver miljøkonsekvenserne ved projektet, og hvordan disse kan håndteres. Desuden fremlægges udkast til VVM-tilladelse for anlæggene på land og forslag til landsplandirektiv for Baltic Pipe. Offentlighedsfasens høring vil vare minimum 8 uger, og alle med interesse i projektet vil have mulighed for at afgive høringssvar. Energinet afholder informationsmøde hverdagsaftener fra den 4. marts til den 14. marts 2019 syv steder langs gasledningens strækning i Danmark. Nærmeste informationsmøder er tirsdag den 12. marts i Odense Congress Center og torsdag den 14. marts på Comwell i Middelfart.
  4. Brev til Miljø, Teknik og Plan fra RØST om Trekanten i Grønnemose
   Lokalrådet for Rørup Sogn RØST har indsendt et brev til fagudvalget for Miljø, Teknik og Plan angående fremtidig udnyttelse af ”Trekanten”. Med ”Trekanten” menes arealet mellem Skolevej og Bogensevej i Grønnemose. Brevet er indsendt på baggrund af materiale fra udvalgets møde i januar til punkt 10: ”18/29233 Status på salg af erhvervsjord 2018”.
   RØST ønsker endnu engang at gøre opmærksom på, at ”Trekanten” er bedst anvendelig til beboelsesområde, selv om det i Kommuneplanen er udlagt til erhverv. RØST henviser til, at Rørup Sogneforening gennem alle ca. 30 år, siden jorden blev erhvervet har ønsket området omlagt til beboelse. Desuden står det i Udviklingsplanen for 2009, at der ønskes omlagt til boliger. Der henvises til, at der ingen direkte henvendelser har været på erhvervsgrunde på arealet, samt at det ikke har været med i udbuddet i adskillige år.
   Administrationen er bekendt med denne holdning, og der indkom tilsvarende høringssvar til sidste kommuneplanrevision. Området blev dog ikke ændret fra erhverv til boligramme i sidste kommuneplanrevision, da erhvervsdelen i kommuneplanen ikke blev revideret. Dette skulle ske i et kommuneplantillæg, der afventede Erhvervs- og vækstpolitikkens udarbejdelse. Administrationen er opmærksom på det lokale ønske om områdets mulige transformation fra erhvervsudlæg til boligudlæg. Denne mulighed skal der tages stilling til i det kommende kommuneplantillæg med revision af erhvervsarealerne i Assens Kommune.
  5. Orientering om klager over påbud om fraflytning af ferieboliger på Næsvej i Assens
   Der er sendt påbud til beboerne i ferieboligerne på Næsvej 33, 43, 47, 53, 61, 65, 83 og 97, om at de skal fraflytte boligerne inden den 1.marts 2019, da boligerne ikke må anvendes til helårsbeboelse. Beboeren som også er ejer af Næsvej 53 har påklaget kommunens påbud til Planklagenævnet.
   Ligeledes har beboeren af Næsvej 43 også påklaget kommunens påbud til Planklagenævnet. Beboerne i Næsvej 33 har oplyst, at de flytter i eget hus inden den 1. marts.
  6. Foreningen Glamsbjerg
   Som led i budgetaftalen for Budget 2017, blev Foreningen Glamsbjerg i 2017 bevilget 200.000 kr. til et ansøgt udviklingsprojekt omkring Campus Glamsbjerg med særligt fokus på den fysiske udvikling af området. Midlerne, som hører under budgettet i Miljø, Teknik og Plan, er endnu ikke alle anvendt. Foreningen Glamsbjerg er dog stadig optaget af at forbedre rammerne for et levende og godt ungemiljø på kryds og tværs af de mange forskellige ungegrupper, der har deres daglige skolegang og fritidsliv i Glamsbjerg. Uddannelse, Børn og Familie forventes i marts at drøfte perspektiverne i et campus Glamsbjerg med de unge som omdrejningspunkt samt eventuelt designet på en proces hvor relevante interessenter får lejlighed til at drøfte temaet samt mulighederne for et styrket samarbejde omkring de unge under overskriften “Campus Glamsbjerg”.
   Såfremt disse drøftelser og en efterfølgende proces munder ud i konkrete handlingsforslag til en styrkelse af samarbejde til gavn for unge-miljøet, vil Miljø, Teknik og Plan få forelagt sådanne forslag med henblik på at vurdere, om de lever op til det oprindelige formål med bevillingen eller om den oprindelige bevilling skal op til fornyet beslutning i udvalget.
  7. Årsopgørelse på parkeringskontrol 2018 – se bilag
   Administrationen har modtaget en årsopgørelse for parkeringskontrol i Assens Kommune i 2018.
   Den viser at der i 2018 er:
   - 111 pålagte afgifter, hvoraf 106 er fastholdt til betaling.
   - 7 klagesager, hvoraf 1 er blevet eftergivet.
   - 4 sager er eftergivet grundet tekniske fejl og andet.
  8. Årshjul
   Opdateret Årshjul for Miljø, Teknik og Plan vedhæftes til orientering jf. udvalgets beslutning den 7. januar 2019.
  9. KL´s Kommunalpolitiske Konference – teknik og miljøområdet
   Der afholdes konference den 25. – 26. april 2019 i Fredericia.
   Skal du deltage? Se bilag.
  10. Anvendelse af Pulje til Landsbyfornyelse 2019
   Assens Kommune har afsat midler til landsbyfornyelse. Midlerne skal kobles med statslige midler. Staten har dog endnu ikke udmeldt, hvordan fordelingen af puljemidler til landsbyfornyelse bliver i 2019 samt hvilke kriterier, der kommer til at gælde fremadrettet. Lovforslag herom bliver fremsat i Folketinget i løbet af februar. Fristen for at søge landsbypuljen i Assens Kommune udskydes derfor til 1. april 2019.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 04-02-2019

  Orientering foretaget.

  Bilag

 • Sagsid.:
 • Sagsid.: 17/18972

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at udvalget drøfter det modtagne, borgerdrevne forslag ART i Assens med henblik på at tage stilling til enten at:

  • Afvise sagen, eller
  • Behandle sagen, hvis sagen henhører under udvalgets umiddelbare forvaltning, eller
  • Behandle sagen i dialog med andre fagudvalg, hvis sagen har tværgående relevans, idet det modtagende fagudvalg er ansvarlig for sagens behandling.

  Beslutningstema

  Enhver borger kan sende et ønske om at få rejst en sag i Byrådet, hvis forslaget er ledsaget af minimum 50 underskrifter. Forslaget Art i Assens er ledsaget af et tilstrækkeligt antal underskrifter.

  Sagsfremstilling

  Underskriftsindsamlingen til det borgerdrevne forslag blev modtaget af administrationen den 24. januar 2019 og det har ikke været muligt at nå kvalitetssikringen af underskrifterne, inden udsendelse af den ordinære dagsorden. Med baggrund i behovet for tidsmæssig koordinering af behandlingen af sagerne vedrørende ”Fremtidens Assens”, fremsættes sagen derfor som en tillægsdagsorden.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 04-02-2019

  Miljø, Teknik og plan indstiller, at forslaget ikke indarbejdes i åbningstrækket for Fremtidens Assens, men anbefaler at der i samråd med BEK tages en dialog med projektansøger.

   

  Bilag