icon-Politik

Politik

Referat

Mandag den 7. januar 2019 kl. 08:00

Mødested: Mødelokale 1
Udvalg: Miljø Teknik og Plan
Medlemmer: Dan Gørtz, Leif Rothe Rasmussen, Flemming Risskov Jørgensen, Poul Poulsen, Lars Kristian Pedersen, Henrik Hansen, Lars Kolling
 • Sagsid.:

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 07-01-2019

  Dagsorden godkendt med bemærkning om at der er en tillægsdagsorden.

   

 • Sagsid.: 18/27698

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at udvalget drøfter planlægningen af det kommende budgetarbejde for budget 2020-2023.

  Beslutningstema

  Udvalget drøfter tilrettelæggelsen af budgetarbejdet i 2019 for budget 2020-2023.

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget godkendte, på sit møde den 10. december 2018, årshjulet for 2019. Et af elementerne i årshjulet er budgetlægningen for budget 2020-2023.

   

  Overordnet set er arbejdet med budgetlægningen rykket frem. I praksis betyder det, at fagudvalgene fra nu og frem til og med juni måned skal arbejde med råderumsbeskrivelser. I samme periode gennemføres de nødvendige høringer.

   

  Budgetseminaret er fastlagt til den 20. og 21. august, mens forhandlingsprocessen er rykket frem med start den 5. september.

   

  Budgetforslaget 1. behandles af Byrådet den 11. september og 2. behandles den 2. oktober. Budgetforslaget offentliggøres efter 1. behandlingen og erstattet dermed den tidligere fastlagte høringsperiode i september måned.

   

  Et flertal af Økonomiudvalgets medlemmer besluttede at fagudvalgene skal udarbejde råderumsbeskrivelser, som forebyggende værn i budgetlægningen for 2020-2023. Beskrivelserne skal være færdigbehandlede i fagudvalgene senest i juni møderne. I samme periode gennemføres de nødvendige høringer i relevante organer, herunder drøftelser i MED organisationen, således at materialet kan indgå, i færdig form, i budgetmaterialet til budgetseminaret den 20. og 21. august.

   

  De enkelte udvalg skal udarbejde råderumsbeskrivelser for:

   

  I 1.000 kr.

  Beløb

  Økonomiudvalget

  5.125

  Miljø, Teknik og Plan

  2.012

  Uddannelse, Børn og Familie

  14.751

  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur

  929

  Social og Sundhed

  11.179

  I alt

  33.996

   

  Processen med råderumsbeskrivelser køres som en åben proces i fagudvalgene og kvalificeres i MED organisationen. Beskrivelserne sendes i høring hos de høringsberettigede parter.

   

  For så vidt angår ønskeblokke, er det fagudvalgets egen kompetence at flytte inden for udvalgets ramme når det ikke ændrer, et af Byrådet, fastlagt serviceniveau. Derfor skal der ikke i disse tilfælde fremsendes ønskeblokke. De eneste ønskeblokke som vil blive fremsendt til Byrådets videre arbejde, er de ønskeblokke der affødes af ”Lov og cirkulæreprogrammet” efter indgåelse af økonomiaftalen for kommunernes økonomi for 2020.

  Lovgrundlag

  Den kommunale Styrelseslov.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 07-01-2019

  Miljø, Teknik og Plan drøftede planlægningen af det kommende budgetarbejde for budget 2020-2023. På det kommende møde forelægges på baggrund af et ønske fra udvalget en budgetoversigt over det samlede driftsbudget.

  “Et mindretal bestående af A og O, mener at et råderumskatalog kan være fornuftigt og nødvendigt ift. kommunens økonomiske situation og den kendte demografiudvikling. Set i lyset af de store igangsatte besparelser, der end ikke er fuldt ud effektueret/implementeret, findes ikke, at det er det rette tidspunkt at skulle pege på yderligere besparelser i Uddannelse, Børn og Familie samt Social og Sundhed.
   

  Mindretallet ønsker punktet videresendt til økonomiudvalget med et ønske om, at Byrådet bliver samlet på et dagsseminar med fokus på at finde driftsoptimeringer og/eller besparelser på alle fagområder, der skåner de to store velfærdsområder mest muligt.”

  Administrativt er der gjort opmærksom på at sidstnævnte ikke er i overensstemmelse med styrelseslovens § 21, stk. 3. og at punktet stopper i Miljø, Teknik og Plan.

   

 • Sagsid.: 18/29661

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller at:

  • Udvalget godkender det foreløbige Årshjul 2019 for Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutningstema

  Med udgangspunkt i det foreløbige Årshjul 2019 for Miljø, Teknik og Plan skal udvalget drøfte årets strategiske arbejde nærmere.

  Sagsfremstilling

  Der er udarbejdet et foreløbigt Årshjul for 2019. Årshjulet er dynamisk, og kan løbende justeres i forhold til udvalgets ønsker.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 07-01-2019

  Miljø, Teknik og Plan godkender det foreløbige Årshjul 2019 for Miljø, Teknik og Plan med en bemærkning om at klimaindsatsen, herunder CO2 regnskab og verdensmål, samt ejendomsområdet og evt. affaldsområdet i forbindelse med ny affaldsplan indarbejdes.

  Bilag

 • Sagsid.: 18/27537

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller:

   

  • At regulativ for tømning af bundfældningstanke vedtages.

  Beslutningstema

  I Assens Kommune gennemføres en fælles bortskaffelse af slam fra bundfældningstanke og de nærmere regler for tømning af disse er fastsat i gældende ”Regulativ for tømning af bundfældningstanke. Gældende regulativ er fra 2012, og der er behov for en revision af regulativet.

  Sagsfremstilling

  Siden gældende tømningsregulativ blev vedtaget i 2012 er der gennem lovgivningen opstået nye anvendelsesmuligheder af helårsboliger og sommerhuse. Ændringer i planloven har givet mulighed for, at visse sommerhusejere må anvende deres sommerhus til helårsbeboelse.

  Ændringer i boligreguleringsloven har givet mulighed for såkaldte flexboliger.

   

  De nye regler har givet anledning til, at kommunen løbende modtager henvendelser fra grundejere med ovenstående typer af beboelse og de spørger til, om ændringen i boligens status medfører ændringer med, hvor tit deres bundfældningstank skal tømmes.

   

  Idet gældende regulativ er vedtaget før reglerne trådte i kraft, så fremgår det ikke af regulativet, hvordan kommunen forholder sig til tømningen af ovenstående boligtyper.

   

  Den primære ændring i forslag til revision af tømningsregulativet er således, hvordan   tømningsfrekvensen i den obligatoriske tømningsordning er for flexboliger og sommerhuse med status som helårsbeboelse. Det foreslås, at disse ejendomme i lighed med helårsbeboelser skal have en årlig tømning af deres bundfældningstank.

   

  Regulativet er desuden blevet opdateret med gældende lovgivning og få uddybende forklaringer.

  Lovgrundlag

  §§ 58 og 60 i spildevandsbekendtgørelsen (BEK nr., 1469 af 12/12/2017).

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 07-01-2019

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at regulativ for tømning af bundfældningstanke vedtages.

  Bilag

 • Sagsid.: 18/16510

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at arbejdet med en ny Natur- og Friluftspolitik atter igangsættes.

  Beslutningstema

  I august 2018 besluttede Miljø, Teknik og Plan at igangsætte arbejde med en ny Natur- og Friluftspolitik. Efterfølgende blev arbejdet indstillet og pengene (250.000 kr.) lagt i kassen i forbindelse med budgetopbremsningen. 

  Det foreslås at arbejdet igangsættes i 2019 med et lavere ambitionsniveau.

  Sagsfremstilling

  En ny Natur- og Friluftspolitik skal understøtte Vision 2030 og sikre en politisk klar retning for arbejdet på natur og friluftsområdet. Politikken skal udvikles i samspil med visionen og med inddragelse af Miljø, Teknik og Plan samt relevante interessenter.

   

  På baggrund af den reducerede økonomi til opgaven, medfører det et lavere ambitionsniveau med hensyn til selve processen (både eksternt og internt).

   

  Forslag til tidsplan:

  • Februar: Punkt på udvalgsmøde vedrørende politikkens form og indhold.
  • Marts – April: Borgerinddragelse og udarbejdelse af forslag. Det besluttedes på mødet i august 2018 at det skulle ske ved afholdelse af et idéseminar. Lokalrådene bliver også inddraget – enten samlet eller i grupper, som er inddelt geografisk.
  • Maj: Temaoplæg (Miljø, Teknik og Plan) - forslag til indsatser.
  • August: Offentlig høring af forslag til Natur- og Friluftspolitik.
  • Oktober: Vedtagelse.

   

  Den nuværende Natur- og Friluftsstrategi fra 2013 er vedlagt som bilag.

  Økonomi

  100.000 kr. Beløbet forslås dækket inden for anlægsrammen på naturområdet.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 07-01-2019

  Miljø, Teknik og Plan godkender, at arbejdet med en ny Natur- og Friluftspolitik atter igangsættes.

  Bilag

 • Sagsid.: 18/28805

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller at:

  • Der føres miljøtilsyn på landbrug og industri svarende til minimums frekvens i henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsen.
  • Der laves 2 tilsynskampagner i 2019, én informationskampagne om ordningen for farligt affald herunder klinisk risikoaffald hos landbrug, og én informationskampagne om cirkulær økonomi for uforurenet byggeaffald hos nedbrydningsvirksomheder.

  Beslutningstema

  Ifølge miljøtilsynsbekendtgørelsen skal kommunen føre miljøtilsyn på landbrug og industri hvert år og tilsynsfrekvensen for hver enkelt virksomhed fastlægges efter reglerne i bekendtgørelsen. Endvidere skal kommunen hvert år lave 2 kampagnetilsyn på landbrug og industri. Tilsynsplan 2019 skal godkendes og der skal tages stilling til hvilke 2 tilsynskampagner, der skal gennemføres i 2019.

  Sagsfremstilling

  Tilsynsplan 2019 udarbejdes efter tilsynsmodellen, som omtalt på møde i Miljø, Teknik og Plan den 5. februar 2018. Assens Kommune har i alt 338 industri og 293 landbrug, som er omfattet af miljøtilsyn. En foreløbig tilsynsplan giver mindst 164 miljøtilsyn fordelt med 82 på landbrug og 82 på industri. De fleste år arbejdes med en margen på 5-10 procent til minimumsniveauet. Det foreslås, at vi i 2019 udfører tilsyn på minimumsniveau. Der er et stort efterslæb på revurderinger af miljøgodkendelser for landbrug og industri, som er opprioriteret i 2019.

   

  Tilsynskampagne 1 foreslås at være 5 tilsyn hos landbrug med dialog om den tvungne kommunale ordning for farligt affald herunder klinisk risikoaffald. Tidligere miljøtilsyn har vist, at farligt affald herunder klinisk risikoaffald bortskaffes på mange forskellige måder. Kampagnen er en opfølgning på tilsynskampagnen 2018 på landbrug, hvor det var affaldshåndtering generelt for landbrug.

   

  Tilsynskampagne 2 foreslås at være 5-10 tilsyn hos nedbrydningsvirksomheder med infomateriale om cirkulær økonomi for uforurenet byggeaffald for at øge direkte genbrug og genanvendelse. Tillige vil der være fokus på støjproblematikker ved håndtering af byggeaffaldet.

   

  Alternativt kan tilsynskampagner være om støj fra afkastanlæg, lugt fra ventilationsanlæg eller afløbsforhold ved vaskepladser.

  Status for kampagnetilsyn 2018 er vedlagt i bilag.

  Lovgrundlag

  Miljøtilsynsbekendtgørelsen nr. 1476 af 12. december 2017.

  Økonomi

  Miljøtilsyn finansieres delvist ved brugerbetaling.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 07-01-2019

  Miljø, Teknik og Plan godkender at:

   

  Der føres miljøtilsyn på landbrug og industri svarende til minimums frekvens i henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsen.

   

  Der laves 2 tilsynskampagner i 2019, én informationskampagne om ordningen for farligt affald herunder klinisk risikoaffald hos landbrug, og én informationskampagne om cirkulær økonomi for uforurenet byggeaffald hos nedbrydningsvirksomheder.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/13925

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller:

   

  • At Assens Kommune fremsender et generelt høringssvar
  • At der indsendes specifikke høringssvar på de vandområder, hvor kommunens og vandrådets anbefalinger ikke er fulgt.

  Beslutningstema

  Som et led i udmøntning af dele af aftale om Fødevare- og Landbrugspakken har Miljø- og Fødevareministeriet sendt udkast til ændring af bilag til bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter og bilag til bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster i offentlig høring. Af høringsmaterialet kan det konstateres, at ministeriet kun i ringe grad har medtaget de forslag til ændringer, som Assens Kommune, under inddragelse af lokale vandråd, indsendte i december 2017. Der skal derfor tages stilling til indsendelse af høringssvar fra Assens Kommune.

  Sagsfremstilling

  Der henvises til Byrådets behandling i december 2017 af forslag til afgrænsning og udpegning af vandløb i vandområdeplanerne i Assens Kommune.

   

  Statens vandområdeplaner inddeler Danmark i 23 hovedvandoplande. Assens Kommune er beliggende indenfor hovedvandopland Lillebælt/Fyn og hovedvandopland Odense Fjord. Fra april til december 2017 har kommunerne inden for de enkelte hovedvandoplande, i samarbejde og under inddragelse af lokale vandråd udarbejdet et forslag til afgrænsning og udpegning af vandløb i vandområdeplanerne. Vandrådene bestod af repræsentanter for relevante erhvervsorganisationer samt natur, miljø og friluftsorganisationer.

   

  Kommunernes og vandrådenes bidrag skulle være Miljø- og Fødevareministeriet i hænde senest 31. december 2017. Efterfølgende har Miljøstyrelsen gennemgået de indsendte bidrag, som har resulteret i, at knap 1.000 km af de ca. 8.100 km vandløbstrækninger (vandområder) med et opland under 10 km2 udgår af vandområdeplanerne. De bekendtgørelser, som nu er i høring, fastlægger dermed den endelige afgrænsning af, hvilke små vandløb, der skal indgå i vandområdeplanerne og dermed være omfattet af et miljømål.

   

  Bidraget fra kommunerne og vandrådene synes ikke vægtet særligt højt i det udsendte høringsmateriale. Det store arbejde, som kommune og vandråd har lagt i opgaven bør lægges til grund for afgrænsningen af, hvilke vandløb, der skal indgå i vandområdeplanerne.

  Vedlagte høringssvar foreslås derfor indsendt til Miljø- og Fødevareministeriet.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse af lov om vandplanlægning (LBK nr. 126 af 26. januar 2017).

  Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster (BEK nr. 1522 af 15/12/2017).

  Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter (BEK nr. 1521 af 15/12/2017).

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 07-01-2019

  Miljø, Teknik og Plan godkender:

   

  At Assens Kommune fremsender et generelt høringssvar.

   

  At der indsendes specifikke høringssvar på de vandområder, hvor kommunens og

  vandrådets anbefalinger ikke er fulgt.

  Bilag

 • Sagsid.: 17/9026

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at udvalget anbefaler prioriteringen af de 14 kystnære sommerhusgrunde, som Assens Kommune er blevet tildelt af Regeringen.

  Beslutningstema

  Der skal inden 8. februar 2019 foretages en prioritering og evt. disponering af, hvilke 14 sommerhusgrunde Assens Kommune ønsker medtaget i det kommende landsplandirektiv om kystnære sommerhusområder.

  Sagsfremstilling

  Regeringen har den 19. december 2018 lavet en aftale om fordelingen af 2.187 nye sommerhusgrunde i 20 kommuner. Assens Kommune blevet tildelt mulighed for at udlægge 14 nye kystnære sommerhusgrunde.

   

  Det er sket på baggrund af ”Tillæg til Planstrategi 2015” om nye kystnære sommerhusområder (se bilag) og en heraf afledt ansøgning til Erhvervsministeriet i efteråret 2017 om udlæg af i alt 30 sommerhuse fordelt på tre områder på i alt 3,7 ha (8 sommerhuse pr ha). Det drejer sig om:

  • 2,9 ha nord for / bag de eksisterende sommerhuse på Åvangen i Å
  • 0,5 ha i den nordlige del af Helnæs Sommerhusområde på Helnæs
  • 0,3 ha vest for Løgismose Camping.

   

  Det er ikke præciseret, hvor de pågældende 14 grunde kan og skal ligge. Det skal ske i samarbejde mellem Assens Kommune og Erhvervsstyrelsen. Administrationen mødes med Erhvervsstyrelsen den 4. januar 2019 for at afklare Erhvervsstyrelsens holdning til de ansøgte 30 grundes egnethed. Udvalget vil derfor få en præsentation af Erhvervsstyrelsens og administrationens anbefalinger på udvalgsmødet.

   

  Assens Kommunes prioritering og evt. disponering af de 14 grunde skal indsendes til Erhvervsstyrelsen senest 8. februar 2019. Erhvervsministeren forventer så at udstede områderne i et landsplandirektiv i foråret 2019.

   

  Efter udstedelse af det kommende landsplandirektiv for udlæg og omplacering af sommerhusområder skal kommunerne udarbejde og vedtage lokalplaner inden 8 år for at kunne udnytte de nye sommerhusområder.

   

  Der igangsættes en ny ansøgningsrunde for udlæg og omplacering af kystnære sommerhusområder med frist for kommunernes ansøgninger 1. december 2019.

  Lovgrundlag

  Planloven.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 07-01-2019

  Et flertal af Miljø, Teknik og Plan bestående af V, O, F, og R indstiller, at det prioriteres at de 14 kystnære sommerhusgrunde placeres vest for Løgismose camping og ved Åvangen i Å.

   

  Et mindretal bestående af A ønsker alle grunde placeret ved Å.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/16698

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller:

   

  • At forslag til kommuneplantillæg nr. 4 - Blandet bolig- og erhvervsområde ved Pilevej i Aarup vedtages og sendes i 8 ugers høring.
  • At der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

  Beslutningstema

  Der er på ejendommen Pilevej 2, 5560 Aarup 2 boliger. Lejligheden 2A er der aldrig givet byggetilladelse til, og ejer har et ønske om at få den lovliggjort. Dette forudsætter en ændring af kommuneplanrammen. Miljø, Teknik og Plan besluttede den 5. november 2018 at muliggøre lovliggørelsen af boligen ved, at der udarbejdes et kommuneplantillæg.

  Sagsfremstilling

  Ejendommen matrikel 3ba Aarup By, Aarup beliggende Pilevej 2, 5560 Aarup er omfattet af Kommuneplanramme 2.1.E.9, der fastsætter anvendelsen til erhvervsområde. Der er på ejendommen en lovlig bolig i nr. 2 samt en bolig i nr. 2A, der ikke er lovliggjort. Begge boliger ligger i bygning 1, hvori der også er erhverv. Bygning 2 anvendes udelukkende til erhverv. Kommuneplanrammen muliggør ikke oprettelsen af en bolig. Boligen Pilevej 2A, 5560 Aarup var dog oprettet ved seneste handel af ejendommen i 2002. Ejer har søgt om at få den lovliggjort.

   

  På baggrund af beslutningen i Miljø, Teknik og Plan er der udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg, der ændrer anvendelsen af den vestlige del af matrikel 3ba, Aarup By, Aarup med bygning 1 og de to boliger til blandet bolig og erhverv. Der oprettes en ny kommuneplanramme. Det er indstillet, at forslaget sendes i 8 ugers høring.

   

  Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 er screenet iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter. Screeningen viser, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

  Lovgrundlag
  Planloven.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 07-01-2019

  Miljø, Teknik og Plan indstiller:

   

  At forslag til kommuneplantillæg nr. 4 - Blandet bolig- og erhvervsområde ved Pilevej i Aarup vedtages og sendes i 8 ugers høring.

   

  At der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

  Bilag

 • Sagsid.: 18/29233

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller at status for salg af erhvervsjord i 2018 tages til efterretning

  Beslutningstema

  Der har tidligere på året været spørgsmål til omfanget af salg af erhvervsjord, hvorfor udvalget forelægges en sag til orientering om Assens kommunes salg af erhvervsjord i 2018.

  Sagsfremstilling

  I 2018 er der solgt 35.400 m² erhvervsjord, hvilket har givet Assens Kommune en indtægt på 1.442.500 kr. Der er kun solgt erhvervsarealer i Vissenbjerg.

  Assens kommune har i alt ca. 500.000 m²erhvervsjord til salg, fordelt på følgende byer (Placering af arealerne fremgår af kortbilaget):

   

  • Vissenbjerg 192.000 m²
  • Haarby 33.000 m²
  • Glamsbjerg 50.000 m²
  • Assens 137.100 m²
  • Aarup 105.000 m².

   

  Derudover er der erhvervsarealer, som er lokal- og kommuneplanlagt, men ikke byggemodnet, samt erhvervsarealer, som sælges af private. 

   

  Erhvervskontakten oplever, at der er en del henvendelse, især vedrørende erhvervsarealerne i nærheden af motorvejen. I den forbindelse kan det konstateres at arealerne under højspændingsmasterne er pålagt begrænsninger i form af gasledning, højdebegrænsninger/byggeret, så de i praksis ikke kan sælges som erhvervsjord. Det begrænser de salgbare arealer i Vissenbjerg til godt 100.000 m², hvoraf nogle ligger i kuperet terræn. Der er derfor begrænsede muligheder for at tilbyde regulære sammenhængende, og nogenlunde jævne arealer af en vis størrelse.

   

  Der arbejdes pt. på et kommuneplantillæg omkring erhvervsarealer i Assens Kommune. Udviklingen af erhvervsarealerne i området er generelt udfordret af det kuperede terræn, samt arealreservationer til udvidelse af motorvej og et nyt jernbane tracé. Kommuneplantillægget sigter mod at vurdere de eksisterende arealer og at udpege nye arealer til erhvervsudvikling ved motorvejen.

  Lovgrundlag
  Planloven

   

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 07-01-2019

  Miljø, Teknik og Plan tager status for salg af erhvervsjord i 2018 til efterretning.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/27251
 • Sagsid.: 18/29502

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller:

  • At ophævelse af Lokalplan nr. 79 for et boligområde i Tommerup By vedtages og sendes i 4 ugers høring.
  • At der ikke udarbejdes en miljøvurdering.

  Beslutningstema

  Lokalplan nr. 79 omfatter matrikel 11c, Tommerup By, Tommerup. Lokalplanen udlægger området til boligområde. Assens Forsyning har dog erhvervet arealet og etableret klimasikringsløsninger på arealet. På det grundlag er lokalplanen forældet.

  Sagsfremstilling

  Ejendommen matrikel 11c, Tommerup By, Tommerup er omfattet af Lokalplan nr. 79, der udlægger anvendelsen til boligområde med tæt/lav bebyggelse. Området ligger dog lavt med oversvømmelsesrisici. På den baggrund har Assens Forsyning erhvervet arealet og etableret klimasikringsløsninger på arealet.

   

  Planlovens § 33 stk. 1 nr. 2 giver mulighed for, at forældede lokalplaner i

  byzone/sommerhusområder kan ophæves uden at der samtidig skal udarbejdes en ny

  lokalplan, og uden at områdets zonestatus ændres. Bestemmelsen er en

  undtagelsesbestemmelse, der bl.a. kan anvendes, hvor der er behov for omfattende

  dispensationer fra bestemmelser, der anses som utidssvarende. Dette vurderes at være

  tilfældet for matrikel 11c, Tommerup By, Tommerup, da det pga. oversvømmelsesrisici ikke havde været realistisk at udnytte ejendommen til boligbebyggelse i henhold til den gældende lokalplan.

   

  Måden en lokalplan ophæves på er ved at udarbejde et forslag til ophævelse, der sendes

  i høring i 4 til 8 uger. Efter høringsperiodens udløb kan forslaget om ophævelse

  vedtages endeligt. Høringssvar indgår som en del af beslutningsgrundlaget.

   

  Det er indstillet, at forslag til Ophævelse af Lokalplan nr. 79 for et boligområde i Tommerup By vedtages og sendes i 4 ugers høring.

   

  Der er udarbejdet en screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter. Screeningen konkluderer, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

  Lovgrundlag

  Planloven.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 07-01-2019

  Miljø, Teknik og Plan godkender:

   

  At ophævelse af Lokalplan nr. 79 for et boligområde i Tommerup By vedtages og sendes i 4 ugers høring.

   

  At der ikke udarbejdes en miljøvurdering.

  Bilag

 • Sagsid.: 18/29495
 • Sagsid.: 18/25772

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at der kun indgås nye eller udvidede brugsretsaftaler til kommunale bygninger med eksterne brugere (foreninger eller interessegrupper), hvis disse er tidsbegrænset til senest 31. december 2019.

  Beslutningstema

  Med afsæt i budgetforliget for 2019-2022, er der igangsat en proces med henblik på at kunne realisere et økonomisk potentiale inden for det kommunale ejendomsområde på 1.8 mio. kr. stigende til 4.9 mio. kr. henover årene 2020 -2022 og frem. Det indebærer, at den økonomiske styring og organisering af opgaverne i højere grad samles og at der arbejdes med bl.a. arealoptimering og bedre lokaludnyttelse.

   

  For at sikre størst muligt råderum i arbejdet med optimering af bygningsmassen og –driften, skal der tages stilling til varighed i eventuelt nye indgåede brugsretsaftaler.

  Sagsfremstilling

  Aftaleparterne bag budget 2019-2022 har ønsket, at udvalgsformændene udgør en styregruppe, som står i spidsen for den forberedende proces i 2019. Styregruppen blev nedsat den 10.december med Dan Gørtz (V) som formand, og arbejdet med at udpege en fremtidig model for en styrket central ejendomsfunktion, er nu i gang.

   

  I forbindelse med strukturændringer eller generelt ændret anvendelse af kommunens ejendomme, opstår der ofte ønsker fra foreninger eller interessegrupper om at overtage bygningerne, eller væsentligt udvide disponeringsmulighederne, via ændrede brugsretsaftaler. I disse tilfælde indgår Assens Kommune en brugsretsaftale med aktørerne og Assens Kommune varetager fortsat bygningernes driftsudgifter.

   

  Seneste eksempler på sådanne aftaler er i forbindelse med brugen af Skallebølle Skole og Dreslette Skole.

   

  For at sikre den størst mulige fleksibilitet i den kommende ejendomsstrategi og fremtidige driftsorganisering af ejendomsområdet, er det hensigtsmæssigt at alle nuværende kommunale bygninger indgår i det samlede arbejde med en styrket ejendomsfunktion. Administrationen anbefaler derfor, at nye eller ændrede brugsretsaftaler tidsbegrænses, indtil der foreligger en samlet plan for ejendomsområdet.

   

  Sagen forelægges i alle udvalg, idet kompetencen over de kommunale bygninger er placeret i alle respektive fagudvalg.

  Lovgrundlag

  Kommunalfuldmagten.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 07-01-2019

  Miljø, Teknik og Plan godkender, at der kun indgås nye eller udvidede brugsretsaftaler til kommunale bygninger med eksterne brugere (foreninger eller interessegrupper), hvis disse er tidsbegrænset til senest 31. december 2019.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  1. Landzoneansøgning til opførelse af mobilantennemast – se bilag
   Assens Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af antennemast til mobilantenner på ejendommen Skalbjergvej 45, 5492 Vissenbjerg. Landzonetilladelsen er meddelt 20. november 2018 og klagefristen udløb den 18. december 2018. Kopi at tilladelsen er sendt til de beboere i området, som har indgivet bemærkninger i forbindelse med nabo orientering. I den forbindelse har en beboer på Kådekildevej 33, 5492 Vissenbjerg henvendt sig med ønske om, at landzonetilladelsen trækkes tilbage.

   

  1. Det videre arbejde med ”stratetisk perspektivering af ejendomsområdet” – se bilag
   Den politiske styregruppen for den videre proces er nedsat med Dan Gørtz (V) som formand. Den politiske styregruppe vil følge projektet gennem de forskellige faser, og arbejde med afsæt i et kommissorium, som forelægges på gruppens næste møde. Ligeledes er der i projektet etableret en administrativ styregruppe, ligesom projektet i øvrigt vil blive gennemført med en bred involvering af berørte ledere og medarbejdere, så modelvalget kvalificeres, af de nuværende bygningsansvarlige. Udover at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for valg af fremtidig organisationsmodel, vil projektet frem mod sommeren 2019 tillige have fokus på at udarbejde en ejendomsstrategi for Assens Kommune, som skal fastlægge de strategiske pejlemærker og målsætninger for udviklingen af ejendomsområdet i Assens Kommune.
   Processen opdeles i 2 indledende faser.
   Fase 1. Forberedelse af analyseprocessen med udarbejdelse af kommissorier, planlægning af politisk og administrativ inddragelse samt valg af 2 modeller for ejendomsdrift, til videre analysering.
   Fase 2. Analyse af to udvalgte modelalternativer, formulering af ejendomsstrategi samt udarbejdelse af samlet beslutningsgrundlag.
   Procesplan er vedlagt som bilag.

   

  1. GF Fondens Trafikpris
   Vej og Trafik har modtaget meddelelse om, at vi i 2019 modtager GF Fondens Trafikpris sammen med en tildeling på 47.500 kr. Baggrunden for modtagelsen er, at Vej og Trafik har ansøgt GF Fonden om midler til at udvikle og gennemføre en synlighedskampagne for cyklende skolebørn i de mørke måneder. Kampagnen udføres i september og oktober 2019 og hedder ”Se Mig”.

   

  1. Skolestien Gammellundvej – se bilag
   Dan Gørtz har modtaget en henvendelse fra Lokalrådet i Andebølle vedrørende vedligeholdelsen af skolestien Gammellundvej – se brev til Miljø, Teknik og Plan udvalget. Skolestien er en offentlig sti og dermed har Assens Kommune vedligeholdelsespligten. Stien vedligeholdes på samme vilkår som alle andre offentlige stier i kommunen, hvilket betyder at der klippes hegn og rabat 1 gang årligt. Skolestien Gammellundvej er en smal sti, hvilket betyder at vores hegnsklipper ikke kan klippe hegnet fra stien, men har behov for at låne et areal fra marken ved siden af. Derfor kan skolestien kun klippes efter høst. Asfaltbelægningen på skolestien er i administrationens fokus, og prioriteres på lige fod med alle andre stier i kommunen. Der er i 2018 blevet klippet både hegn og rabatter efter forskrifterne. Hegnet er klippet i juli måned efter høst og rabatterne er slået 3 gange i år, i maj, juli og september måned.

   

  1. Midler til Natur og Landsskabsprojekt i Jordløse – se bilag
   Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har i 2018 afsat 13,9 mio. kr. til en forsøgspulje under byfornyelsesloven med formålet at støtte projekter, der kan være med til at nytænke måden vi byfornyer og samtidig indtænke bæredygtighed. Assens Kommune har søgt om del i midlerne på baggrund af projektet ”Fortællinger og forbindelser i byens landskab – et natur- og landskabsprojekt i Jordløse”. Projektet er udarbejdet i tæt samarbejde med Jordløse. Projektets idé er fortællingerne og forbindelserne ml. byen og det omkringliggende landskab. Forankret i byens rum, med Landevejen og de grønne pladser som knudepunkter, etableres markerede stier ud i landskabet, så byens rum bliver forbundet med naturen og landskabet udenfor. Dermed bliver byen og den omliggende natur til et samlet hele, og de gamle strukturer i såvel byen som landskabet får nyt liv i en ny kontekst. Stierne etableres, så de går forbi de mange landskabsspor, der er omkring Jordløse som fx gravhøje, udsigtspunkter og de botanisk interessante naturområder som fx Jordløse Bakker. Der skabes en fortælling om landskabets betydning for Jordløse og dets udvikling. Som nedslagspunkter på ruten etableres pausepladser med shelters og udkigstårn. Projektets budget er på i alt 1.885.010 kr. Der er opnået tilsagn til det fulde projekt. Der har været 24 ansøgere med et samlet støttebeløb på knap 40 mio. kr. Der er udvalgt 8 projekter, hvor Jordløse er det ene.

   

  1. Tilsagn fra Vejdirektoratet om tilskud til cykelstier – se bilag
   Administrationen har modtaget tilsagn fra Vejdirektoratet på tilskuddet til cykelstier – se Tilsagn, Assens. I forbindelse med vores ønske om at kunne benytte tilskuddet til alternativ benyttelse, skriver Vejdirektoratet at de er ved at afklare mulighederne deraf.

   

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 07-01-2019

  Orientering taget til efterretning.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 07-01-2019

  Miljø, Teknik og Plan besluttede at administrationen skal afklare om forholdene vedrørende passage langs vandet ved Præstevænget er i overensstemmelse med udvalgets tidligere beslutninger.


  Til udvalgets møde i februar inviteres de to kontaktudvalg vedrørende havn og færge til det årlige kontaktmøde.

   

  Der er udleveret et nyt bilag til punkt 11” prioritering af afsatte midler til kommunale byggegrunde” Bilaget erstatter det nuværende bilag.

   

 • Sagsid.: 16/23396

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at orienteringen om høringssvar til den tekniske myndighedshøring af udkast til miljøkonsekvensrapport for Lillebælt Syd vindmøllepark tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Sønderborg Forsyningsservice A/S har søgt Energistyrelsen om etablering af en kystnær vindmøllepark på 160 MW i Lillebælt mellem Helnæs og Als. Energistyrelsen gennemførte en høring i september 2016 om ansøgning om forundersøgelse vedrørende vindmølleparken. Der har i august/september 2017 været gennemført en foroffentlighed med indkaldelse af ideer og forslag til den forestående planlægning, og Energistyrelsen gennemførte i april 2018 en myndighedshøring om udkast til afgrænsningsrapport for miljøkonsekvensrapporten for Lillebælt Syd Vindmøllepark. Den 7. december 2018 modtog Energistyrelsen så et udkast til miljøkonsekvensrapport fra Sønderborg Forsyningsservise A/S.

  Sagsfremstilling

  Energistyrelsen har den 21. december 2018 sendt udkast til miljøkonsekvensrapport i teknisk myndighedshøring med frist for fremsendelse af høringssvar senest mandag den 4. februar 2019. Energistyrelsens sene udsendelse af udkastet har bevirket, at høringssvaret først har kunnet færdiggøres efter udsendelsen af den ordinære dagsorden. Sagen udsendes derfor som en tillægsdagsorden.

   

  Rapporten vurderer på emnerne: menneskers sundhed, luftbåren støj, kulturhistorie og arkæologi, landskab og visuelle forhold, natur på land og overfladevand, marin natur og fugle. Her ud over er der vurderet på forhold vedrørende Natura 2000 samt sejlads- og flysikkerhed.

   

  Miljøkonsekvensrapporten konkluderer bl.a., at:

   

  • den rekreative oplevelse vil kunne påvirkes, men at påvirkningen på turisme og ejendomspriser vurderes at være lille.
  • der vil være en ubetydelig påvirkning af stilleområdet Helnæs.
  • der vil være en lille påvirkning på kulturhistorie og arkæologi.
  • møllerne vil være et markant element i landskabet, og at den landskabelige påvirkning set fra Helnæs Fyr vil være stor.
  • de negative påvirkninger ved nedlægning af kabel alle kan undgås eller begrænses.
  • en god økologisk tilstand i de tilstødende vandområder vil kunne opnås samt at havstrategiens mål om en god miljøtilstand i havområdet kan nås.
  • møllerne vil påvirke fugle ubetydeligt, og ikke vil have en negativ påvirkning på særligt beskyttede fuglearter.
  • der med gennemførelsen af afbødende foranstaltninger ikke vil være en skadelig påvirkning af marsvin i området.
  • At risici i forhold til sejlads- og flysikkerhed vil kunne løses ved gennemførelsen af afbødende foranstaltninger.

   

  Administrationen vurderer, at udkastet til miljøkonsekvensvurderingen lider af usikkerhed og/eller mangler ift. følgende: metode for støjberegningerne, beregning af lavfrekvente støj, støjens betydning for stilleområdet Helnæs, visualiseringers kvalitet, opstillingsmønsterets landskabelige påvirkning, undervandsstøjs påvirkning på marsvin, konsekvensen for fugle og endeligt datagrundlag samt konsekvenserne ift. Natura 2000. Disse elementer indgår således i det tekniske høringssvar (jævnfør Bilag 1).

  Lovgrundlag

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 07-01-2019

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at orienteringen om høringssvar til den tekniske myndighedshøring af udkast til miljøkonsekvensrapport for Lillebælt Syd vindmøllepark tages til efterretning.

   

  Bilag