icon-Politik

Politik

Referat

Mandag den 3. december 2018 kl. 08:00

Mødested: Mødelokale 1
Udvalg: Miljø Teknik og Plan
Medlemmer: Dan Gørtz, Leif Rothe Rasmussen, Flemming Risskov Jørgensen, Poul Poulsen, Lars Kristian Pedersen, Henrik Hansen, Lars Kolling
 • Sagsid.:

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-12-2018

  Dagsorden godkendt.

   

 • Sagsid.: 18/27559

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller:

  • At temaet vedrørende konkurrenceudsættelse af driftsopgaver på Entreprenørgårdens område drøftes.

  Beslutningstema

  Miljø, Teknik og Plan har på møde den 5. november 2018 anmodet administrationen om, at belyse Entreprenørgårdens område samt forelægge en sag til politisk drøftelse.

  På Miljø- og Teknikudvalgets møde den 15. august 2017 var der ligeledes en sag på om dette emne, hvor udvalget besluttede følgende:

  Miljø- og Teknikudvalget drøftede temaet vedrørende øget konkurrenceudsættelse af driftsopgaver på Entreprenørgårdens område. I forlængelse heraf drøftede udvalget facility management. Miljø- Teknikudvalget ønsker en grundigere drøftelse vedrørende facility management.

  Sagsfremstilling

  Ifølge ”Kend din kommune 2018”, hvor KL har opgjort konkurrenceudsættelse på baggrund af regnskabstal fra 2016, er Assens Kommunes indikator for konkurrenceudsættelse på 27,0%, en smule over landsgennemsnittet på 26,9%. Uddrag af ”Kend din kommune 2018” kan ses som bilag 1.

  Entreprenørgården er en 0 budget afdeling. Omsætningen i 2017 beløb sig til ca. 55,8 mio. kr. Heraf er ca. 31,5 mio. kr. af omsætningen i dag udbudt til eksterne aktører. Opgaverne som er udbudt fordeler sig på følgende hovedområder: håndværker og entreprenørydelser, varekøb inkl. indkøb af salt og anskaffelser, brændsel og drivmidler inkl. el, vand/spv. afgifter, vinterberedskabshonorar m.m. Ud over nævnte igangværende udliciteringer udbydes i foråret 2019 tømning af 6.000 nedløbsbrønde og sandfang i det åbne land.

   

  De områder som ikke konkurrenceudsættes i nuværende model, men udføres i direkte tildeling fra Miljø, Teknik og Plans budget, er fordelt på følgende hovedområder: græsslåning, renhold, ukrudtsbekæmpelse, hæk- og hegnsklipning, tilsyn med legepladser og badebroer, slåning af græsrabatter, vedligehold af vejtræer, skilte og kantpæle, akutlapning af slaghuller, renhold af off. toiletter samt manuel gadefejning og tømning af affaldsbeholdere.

  Ud over de nævnte områder er der tilknyttet et Virksomhedscenter og en seniorjobafdeling, som beskæftiger borgere, der henvises fra Integrationsafdelingen, unge i nyttejob og andre forsikrede- og uforsikrede grupper af borgere. I 2017 var der 151 borgere igennem Virksomhedscentret. Værdien af disse job skønnes til ca. 3, 5 mio. kr. hvis opgaverne skulle løses af ordinært ansatte eller private aktører. Nærmere opgørelse af Entreprenørgårdens arbejdsområder kan ses i bilag 2.

  Ved en evt. beslutning om nærmere analyse af et eller flere potentielle udbudsegnede områder, er det vigtigt, at der rettes opmærksomhed på funktioner som er gensidige afhængige af hinanden. F.eks. de maskiner, der i sæsonen anvendes til græsslåning er en væsentlig del af vinterberedskabet til glatførebekæmpelse og snerydning på fortove og stier. Hvis disse maskiner afhændes, kan det give problemer med opretholdelsen af vinterberedskabet.

  Økonomi

  Der foreligger endnu ingen økonomiske estimater på øget konkurrenceudsættelse. Der skal dog påregnes en udgift til udarbejdelse af udbud samt afgivelse af kontroludbud. Nordfyns Kommune, som i 2015 udbød græsslåning og beplantningspleje samt tømning af vejbrønde, har haft en udgift på 1,194 mio. kr. til eksterne rådgivere samt et ikke opgjort ressourcetræk på interne medarbejdere.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-12-2018

  Miljø, Teknik og Plan drøftede temaet vedrørende konkurrenceudsættelse af driftsopgaver på Entreprenørgårdens område.

  Bilag

 • Sagsid.: 18/27463

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at orientering om høringssvar vedrørende medfinansiering af cykelprojekter tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Forligspartierne bag aftalen om Bedre og Billigere Kollektiv Trafik (S, DF, EL og SF) blev med aftale af den 10. oktober 2018 enige om at afsætte 104,5 mio. kr. til medfinansiering af cykelprojekter – se aftale i bilag 3.

  I den forbindelse har Vejdirektoratet bedt om bemærkninger fra de tilskudsberettigede med frist den 27. november.

  Sagsfremstilling

  Aftalen om medfinansiering til cykelprojekter omfatter i Assens Kommune, de cykelstier, administrationen søgte om tilskud til ved Statens Cykelstipulje i efteråret 2017. Ansøgningen omhandlede 3 cykelstiprojekter:

   

  • Cykelsti- og baner i Bred, langs Bredgade/Nørregade på strækningen mellem Bakkevej i Vissenbjerg og rundkørsel i Bred.

   

  • Enkeltrettede cykelstier langs Assensvej, fra byzonen i Glamsbjerg til Dærupvej.

   

  • Enkeltrettede stier langs Søndersøvej i Vissenbjerg fra rundkørslen ved Duedal Huse til signalanlægget ved Odensevej/Middelfartvej.

   

  Forudsætningerne for tildeling er, at Assens Kommune selv finansierer 60% af anlæggene, hvilket her svarer til 9.000.000 kr.

   

  Administrationen har udarbejdet et høringssvar til Vejdirektoratet, hvori vi anmoder om fleksibilitet i forhold til anvendelse af tilskuddet – se bilag 2.

  Lovgrundlag

  Forligspartierne bag aftalen om Bedre og Billigere Kollektiv Trafik (S, DF, EL, RV og SF).

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-12-2018

  Miljø, Teknik og Plan tager orientering om høringssvar vedrørende medfinansiering af cykelprojekter til efterretning.

  Bilag

 • Sagsid.: 18/20126

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at taksterne for de vandværker, der fremgår af vedhæftede liste godkendes.

  Beslutningstema

  Alle vandværker skal have godkendt deres takster af kommunen, for at vandværket lovligt kan opkræve betaling for vandforbrug og tilslutningsbidrag hos forbrugeren.

  Sagsfremstilling

  8 vandværker har indsendt takstblad for 2019 til Assens Kommune til godkendelse.

   

  De tre store vandværker i kommunen Haarby, Glamsbjerg og Assens leverer hver mere end 200.000 m3 vand pr. år og er derfor omfattet af Vandsektorlovens bestemmelser om overholdelse af prisloft, hvor taksterne også skal godkendes af Forsyningssekretariatet.

   

  Formålet med kommunens godkendelse af takster:

  Kommunen skal tilse, at vandforsyningerne har en rimelig drift og vedligeholdelse samt gennemgå deres handleplaner for at kunne sikre, at vandforsyningerne er fremsynede, og lever op til lovgivningens krav. For at sikre økonomien til dette, skal kommunen tilse at taksterne er rimelige, og at der ikke forekommer voldsomme forhøjelser pludseligt, men at taksterne justeres løbende, således at vandværkerne altid har råd til vedligeholdelse, fornyelse samt opfyldelse af lovgivningens krav til vandforsyninger.

    

  Hvad godkendes:

  Det er kun takster for anlægsbidrag og driftsbidrag, der godkendes af kommunen. Anlægsbidraget går til investering og afskrivninger på vandværk og ledningsnet, mens driftsbidraget går til de løbende driftsudgifter.

   

  I bilag 1 ”Vandværkstakster 2019” er vist de indberettede takster for 2019 med bemærkninger om ændringer i forhold til taksterne i 2018.

   

  Bemærkninger:

  Det generelle billede er, at man ønsker at holde taksterne på et stabilt lavt niveau, men vil stadig sikre at der er økonomi til de nødvendige reparationer og fornyelser.

   

  Nogle af vandværkerne har ingen ændringer i vandværkstaksterne fra 2018 til 2019, hvilket afspejler at drifts- og anlægsudgifterne har været på et stabilt niveau.

   

  Assens Vandværk har i sin takstoversigt et punkt der hedder Melby–Kærum Vandværk.

  Melby–Kærum Vandværk køber vandet hos Assens Vandværk til en pris af 4,73 kr./m3, da de på tiden nødforsynes fra Assens Vandværk, på grund af, at Melby Kærums Kildefelt er forurenet med nedbrydningsproduktet fra pesticidet Chloridazon, Desphenyl Chloridazon.

   

  Vissenbjerg – Bred vandværk har en stigning i vandprisen fra 5 kr./m3 til 6,50 kr./m3, hvilket skyldes, at man vil fremtidssikre vandværket, så der er økonomi til fremtidige investeringer.

   

  Der vil erfaringsmæssigt være vandværker der har fået indsendt taksterne for sent, og derfor bliver der blive tale om en opsamlingsrunde primo 2019. Destore vandværker skal også have taksterne godkendt i Forsyningssekretariatet. Der mangler blandt andet takstforslag for både Glamsbjerg og Haarby vandværker.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v.

  Vejledning om vandværker fra Miljøstyrelsen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-12-2018

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at taksterne for de vandværker, der fremgår af vedhæftede liste godkendes.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/27457

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at spildevandstaksterne for 2019 godkendes.

  Beslutningstema

  De af forsyningsselskabet fastsatte spildevandstakster skal godkendes af Byrådet en gang årligt.

  Sagsfremstilling

  Én gang årligt fastsættes taksterne for spildevand af Assens Forsyning A/S og godkendes af deres bestyrelse. Byrådets efterfølgende godkendelse er en såkaldt legalitetsgodkendelse i henhold til lovgivningen. Kommunen skal tilse, at taksterne overholder den indtægtsramme eller den regnskabsmæssige kontrolramme, som er fastsat for Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S af Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

   

  Bestyrelsen for Assens Forsyning A/S har godkendt takster for 2019 på møde den 15. november 2018. Assens Forsyning A/S har endvidere fremsendt redegørelse for takstfastsættelserne samt konsekvenser for husstande og virksomheder. Takstblad samt redegørelse ses i bilag.

   

  Assens Forsyning A/S har oplyst, at den forventede samlede indtægtsramme for Assens Spildevand A/S er 112.691.710 kr. og for Assens Rensning A/S 25.668.223 kr..

   

  De budgetterede indtægter for 2019 er 111.281.000 kr. for Assens Spildevand A/S og 25.644.000 for Assens Rensning A/S. De forventede samlede indtægtsrammer for de to selskaber er således overholdt.

   

  Den nye vandsektorlov fastsætter strammere regulering af forsyningsselskaber, bl.a. et generelt effektiviseringskrav på 2 % om året. Deri ligger en potentiel besparelse for forbrugeren. Det betyder samtidig, at der er loft på, hvor meget forsyningen må opkræve ved forbrugeren – det kaldes økonomisk ramme. Assens Forsyning A/S er underlagt ”hvile-i-sig-selv”-princippet, der betyder, at hvis selskabet har opkrævet mere end nødvendigt, så nedreguleres den økonomiske ramme automatisk af Forsyningssekretariatet – og dermed tilbagebetales eventuelt overskud til forbrugeren via takstnedsættelser.

  Lovgrundlag

  Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (LBK nr. 633 af 7. juni 2010).

  Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (LOV nr. 469 af 12. juni 2009).

  Økonomi

  Ingen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-12-2018

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at spildevandstaksterne for 2019 godkendes, og bemærker, at Assens Forsyning opfordres til at sikre at virksomheder, hvor der sker væsentlige prisændringer, orienteres i god tid.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/27480

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller:
   

  • At Forslag til Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2018-2027 vedtages offentliggjort.
  • At offentliggørelsesperioden fastsættes til 8 uger.
  • At tidsplanen for vedtagelse af Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2018 – 2027 godkendes.

  Beslutningstema

  I 2017 vedtog Byrådet Regnvandsplan for Tommerup. Forslag til Tillæg nr. 1 for Spildevandsplan 2018 – 2027 beskriver planerne for udmøntning af første delprojekt i Regnvandsplanen for Tommerup. Forslag til Tillæg nr. 1 forelægges til politisk godkendelse med henblik på at sende planforslaget i 8 ugers offentlig høring.

  Sagsfremstilling

  Formålet med Forslag til Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2018 – 2027 er, at etablere nye regn- og spildevandsledninger i området ved Møllebakken, Smedegyden, Bystævnevej, Kirkebjerg og Skolevej samt et tørt regnvandsbassin vest for Nyvej.

   

  Området er separatkloakeret, og tag- og overfladevand ledes i dag til det rørlagte vandløb Rævedamsafløbet. I forbindelse med åbning og genslyngning af Rævedamsafløbet er det nødvendigt at etablere nye regn- og spildevandsledninger, da regnvandet i dag ledes til det rørlagte vandløb.

   

  Forslag til Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2018 – 2027 beskriver planerne for realisering af første delprojekt i Regnvandsplan for Tommerup, som er udarbejdet for at ruste byen og landskabet til bedre at kunne håndter fremtidens oversvømmelser som følge af øgede nedbørsmængder.

   

  Assens Kommune og Assens Forsyning A/S gennemfører i fællesskab første delprojekt i Regnvandsplanen for Tommerup.

   

  Der udsendes orienteringsbrev til de borgere og lodsejere, som berøres direkte af planen, enten fordi deres ejendom påvirkes i forbindelse med etablering af regn- og spildevandsledninger eller fordi de ejer et areal, hvor man ønsker at placere et regnvandsbassin.

   

  Med endelig vedtagelse af Tillæg nr. 1 erklærer Byrådet sig indstillet på at foretage de fornødne arealerhvervelser, samt erhvervelser af rådigheder ved ekspropriation i overensstemmelse med reglerne i lov om miljøbeskyttelse.

   

  Med baggrund i ovenstående forventes tidsplanen for vedtagelse af Tillæg nr. 1 at være:

  Byrådsmøde, behandling af planforslag: 19. december 2018.

  Offentlig høring: 20. december 2018 – 14. februar 2019 (8 uger).

  Økonomiudvalgsmøde, behandling af endeligt planforslag: 18. februar 2019.

  Byrådsmøde, endelig vedtagelse af Tillæg nr. 1: 27. februar 2019.

  Lovgrundlag

  Miljøbeskyttelsesloven (LBK nr. 1121 af 3. september 2018).

  Spildevandsbekendtgørelsen (BEK nr. 1469 af 12. december 2017).

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018).

  Økonomi

  Forslag til Tillæg nr. 1 har ingen økonomiske konsekvenser for Assens Kommune.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-12-2018

  Miljø, Teknik og Plan indstiller:

  • At Forslag til Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2018-2027 vedtages offentliggjort.
  • At offentliggørelsesperioden fastsættes til 8 uger.
  • At tidsplanen for vedtagelse af Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2018 – 2027 godkendes.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/27946

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at Assens Kommune:

   

  • Fremsender vedlagte kort som bemærkning til Fyns Politis revision af reglementet for sejlads.

  Beslutningstema

  Fyns Politi ønsker at revidere sejladsreglementet fra 2014. Revisionen skal ske på baggrund af en ”forhandling” med kommunerne. Første trin i denne forhandling er en anmodning til kommunerne om at indsende bemærkninger. Samtidig anmodes kommunerne om at høre relevante lokale aktører. Senere afholdes et møde med kommunerne.

  Sagsfremstilling

  Fyns Politi ønsker at revidere reglementet for sejlads med motorbåde, herunder vandscootere og jetski og brætsejlads ud for kyststrækningen i Fyns Politikreds.  mv. på baggrund af reglementets alder (2014), konkrete sager samt konkrete henvendelser.

   

  Fyns politi har i den forbindelse forespurgt de fynske kommuner om bemærkninger til en revision/opdatering af reglementet. Det må antages at dødsulykken i Københavns Havn er en af de sager, som har ført til et behov for den nuværende revision.

   

  Det er administrationens vurdering, at det nuværende reglement grundlæggende fungerer fint, og at der kun er et mindre behov for justeringer af reguleringen i Assens Kommune. Forslaget til bemærkninger til Fyns Politi består derfor i justeringer af det eksisterende kort.

   

  Der foreslås dels mindre justeringer i tilknytning til de eksisterende forbudszoner mod isætning af fartøjer fra land (i tilknytning til Assens Havn og Feddet) dels en tilføjelse af forbudszoner mod sejlads med motorbåd, herunder jetski og vandscooter med hastighed over 5 knob i de snævre områder ud for Brunshuse og Torøhuse – se kort.

   

  Baggrunden for at lave forbudszoner ud for Brunshuse og Torøhuse er, at det er snævre vandområder, hvor sejlads med jetski og vandscootere i høj hastighed kan udgøre en risiko for andre rekreative aktiviteter på havet. Derudover rummer områderne en række bagvedliggende beboelsesområder, som kan forstyrres af støj fra motoriseret sejlads i høj hastighed.

   

  Assens Kommune lægger samtidig høringsmateriale på kommunens høringsportal i december, så foreninger med interesse for regulativrevisionen gives mulighed for at komme med deres bemærkninger til Assens Kommune. Bemærkninger medsendes efterfølgende til Fyns Politi.

   

  En række fartøjer er undtaget af reglementet – herunder fartøjer i rutefart, erhvervsmæssigt fiskeri, offentlige myndigheders sejlads, følgebåde til kapsejlads og sejlads med livredningsformål.

  Lovgrundlag

  Nuværende reglement er udstedt i medfør af ordensbekendtgørelsens § 14, stk. 3

  Motorbåde, jetski og vandscootere er omfattet af reglementet.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-12-2018

  Miljø, Teknik og Plan godkender, at Assens Kommune fremsender vedlagte kort som bemærkning til Fyns Politis revision af reglementet for sejlads.

  Bilag

 • Sagsid.: 10/43518

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at plejeplan for projektområdet Gravene godkendes og optages som bilag til gældende Natura 2000-handleplan for Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å.

  Beslutningstema

  Assens Kommune har været partner i LIFE 70 (EU naturprojekt) med et område mellem Hjelmerup og Odense Å. Projektet afsluttes med udgangen af 2018, og er del af kommunens indsats for at sikre målopfyldelse i forhold til kommunens Natura 2000-forpligtigelse. Det er et krav i projektet, at der udarbejdes en plejeplan for projektområdet, og at denne optages som bilag til den gældende Natura 2000-handleplan for Odense Å-systemet.

  Sagsfremstilling

  Byrådet har på mødet den 29. marts 2017 vedtaget handleplanerne for de 3 Natura 2000-områder, der helt eller delvist ligger i Assens Kommune.

  Som en væsentlig del af kommunens indsats inden for Natura 2000-området Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å er der gennemført et naturprojekt i Gravene – beliggende sydøst for Hjelmerup. EU’s LIFE-fond og Villumfonden har finansieret størstedelen af projektet. Projektet afsluttes med udgangen af 2018, og som den afsluttende indsats, skal der optages en plejeplan for Gravene i den gældende Natura 2000-handleplan. Plejeplanen skal medvirke til at sikre den fremadrettede drift af området, når EU LIFE-projektet slutter. Der må ikke indgå vilkår i plejeplanen, der kan forpligtige lodsejerne økonomisk.

   

  Det centrale i plejeplanen går på, at naturområdet skal sikres en fremadrettet pleje i form af afgræsning eller høslæt for at sikre/forbedre naturværdierne i området. Det er muligt, at afgræsningen enkelte gange i nogle mindre delområder skal suppleres med en ekstra rydning af vedopvækst. Samtidigt skal vandhullerne i området forblive egnede som levested for spidssnudet frø, der er på Habitatdirektivets bilag IV.

  Lovgrundlag

  Miljømålsloven (LBK nr. 119 af 26/01/2017) og Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes Natura 2000-handleplaner (BEK nr. 994 af 27/06/2016).

  Økonomi

  Indsatser beskrevet i plejeplanen dækkes inden rammerne af det nuværende driftsbudget.

  Beslutningskompetence
   

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-12-2018

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at plejeplan for projektområdet Gravene godkendes og optages som bilag til gældende Natura 2000-handleplan for Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å.

  Bilag

 • Sagsid.: 18/20608

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at Kommunens sheltere skal kunne forhåndsbestilles ved at tilmelde shelterne www.bookenenshelter.dk.

  Beslutningstema

  Miljø, Teknik og Plan skal tage stilling til, om det skal være muligt, at forhåndsbestille plads i kommunens sheltere for et administrationsgebyr på omkring 5 kr. pr. person pr. overnatning. Gebyret betales af brugerne direkte til www.bookenshelter.dk.

  Sagsfremstilling

  Assens Kommune har 8 shelterpladser med i alt 9 sheltere i traditionelt bjælkedesign. Der kan overnatte 6 personer i hvert shelter. Det er i øjeblikket ikke muligt at booke shelterne, og pladsen fordeles efter først-til-mølle-princippet. Overnatning er gratis.

  Specielt om sommeren er der mange, der gerne vil kunne booke shelterplads. Et bookingsystem findes allerede i de sydfynske kommuner gennem hjemmesiden www.bookenshelter.dk, der administreres af Trente Mølle.

  Trente Mølle bruger omkring 5 kr. til administration pr. booking.

   

  Det foreslås, at kommunen tilmelder shelterne til hjemmesidens bookingsystem, og dermed indfører mulighed for at forhåndsbooke shelterne. Shelterbrugeren betaler administrationsgebyret på pt. 5 kr. pr. person pr. overnatning og modtager en kvitteringsmail, der viser bestillingen. Man kan kun booke shelteret to nætter i træk.

  Det skal ikke være et krav, at forudbestille plads, men har man booket og betalt for pladsen, har man fortrinsretten. Ønsker man ikke at forudbestille, kan man fortsat overnatte gratis, men skal vige pladsen for folk med booking.

  I løbet af 2019 vil der under projektet Blå Støttepunkter blive opsat et antal moderne sheltere på en række nye shelterpladser langs kysten. Disse sheltere og pladser vil adskille sig fra de nuværende traditionelle bjælkesheltere ved et større komfortniveau, og fx at kunne anvendes i større dele af året. Reservation og brugerbetaling for disse sheltere vil blive præsenteret til behandling for Miljø, Teknik og Plan på et senere tidspunkt.

  Økonomi

  Shelterbrugere, der ønsker forhåndsbestilling, betaler selv administrationsgebyret direkte til Trente Mølle. Der er således ingen umiddelbare udgifter for kommunen.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-12-2018

  Miljø, Teknik og Plan godkender, at Kommunens sheltere skal kunne forhåndsbestilles ved at tilmelde shelterne www.bookenenshelter.dk.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/23396

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

  Beslutningstema

  Der orienteres om status for sagen på baggrund af de nyligt afholdte informationsmøder.

  Sagsfremstilling

  Sønderborg Forsyning holdt tirsdag den 27. november 2018 to velbesøgte informationsmøder om miljøkonsekvensvurderingen (VVM-rapporten) for Lillebælt Syd Havmøllepark.

   

  Forud for miljøkonsekvensvurderingen er der lavet en afgrænsningsrapport. I Assens Kommunes høringssvar dertil, stod der, at Assens Kommune har stor interesse i sagen; særligt på grund af placeringen tæt op ad Helnæs, hvor forhold som friluftsliv, turisme, bosætning og rekreative muligheder gør Helnæs ekstra sårbar over for påvirkninger udefra, og hvor en havvindmøllepark vil kunne få en væsentlig påvirkning. På den baggrund vurderede Assens Kommune, at der var behov for udvidelser i miljøkonsekvensrapporten, som ligger ud over det, der var angivet i afgrænsningsrapporten: Assens Kommune kommenterede, at miljøkonsekvensrapporten også skulle forholde sig til emnerne støj, rekreative forhold, landskab og visuelle forhold samt risikoen for forurening af havmiljøet.

   

  Den endelige miljørapport er ikke færdig endnu. Den forventes færdig senest 7. december 2018 og skal indsendes til Energistyrelsen senest 14. december 2018. Energistyrelsen står for den egentlige myndigheds- og offentlige høringsproces, som endnu ikke er fastlagt.

   

  Rapportens hovedkonklusion blev fremlagt på møderne af COWI, som har stået for udarbejdelse af rapporten. Konklusionen er, at møllerne vil være synlige fra kysten i store dele af området, men ellers er der ikke fundet væsentlige påvirkninger af miljøet.

   

  Grænseværdierne for støj (både i forhold til stilleområder samt lavfrekvent støj) på Helnæs vil være overholdt med god margen. COWI har dog ikke forholdt sig til de lovændringer, der er sendt i høring først på efteråret bl.a. omkring nye beregningsmetoder for vindmøllestøj over havet.

   

  Der blev fremvist visualiseringer baseret på Energistyrelsens retningslinjer med en sigtbarhed på 10 km på visualiseringerne. På mødet blev de mødt af kritik fra borgerne, som ikke fandt, at de viser, hvor synlige møllerne reelt vil blive. Der var ønske om videoer, der viser blink og lys på møllerne og blink fra de roterende vinger. COWI oplyste, at der ikke forventes lys på vingerne, og måske kun på markering af de møller, der afgrænser ”hjørnerne”. Desuden blev der efterlyst konsekvenser af eventuel skyggekast fra møllerne.

   

  COWI vurderer, at forstyrrelser under anlægsfasen er minimal ift. eksisterende trafik, at ændringer i vandgennemstrømningen er minimal, at fortrængning og ødelæggelse af levested for marsvin er minimal, og at nye marine habitater kan opstå ved møllerne. Placeringen af vindmøllerne sker med størst mulig hensyn til de eksisterende stenrev og havbundsmiljøet.

   

  Der blev spurgt til forurening fra møllerne i drift - fx nedslidning af glasfiber, udvaskning af rustbeskyttelse, samt udvaskning af zink ved brug af monolitter som fundament. Disse forhold er ikke behandlet i rapporten.

   

  Fuglenes træk- og rastemønster er blevet undersøgt, og møllernes påvirkning af fuglenes rastemuligheder i Lillebæltsområdet er minimal. COWI svarede ikke i forhold til flagermusundersøgelse.

   

  Værditabsberegninger af ejendommene langs kysten er ikke med i rapporten. Der bliver en mulighed for at søge kompensation for værditab i forbindelse med vindmølleprojektet. Tilsyneladende er konsekvenserne for rekreative aktiviteter og turisme heller ikke undersøgt i rapporten.

  Lovgrundlag

  Planloven og lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-12-2018

  Miljø, Teknik og Plan tager orienteringen til efterretning.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/18439

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at forslag til ophævelse af Lokalplan B12.1 Blandet bolig- og erhvervsområde ved Kildevej i Haarby vedtages og sendes i høring i 4 uger.

  Beslutningstema

  Der er udarbejdet et forslag til ”ophævelse af lokalplan B12.1”. Det skal besluttes, om forslaget skal vedtages og sendes i høring i 4 uger.

  Sagsfremstilling

  Ejendommen Kildevej 2 Haarby er omfattet af lokalplan B12-1 fra 1993.

  Lokalplanen blev udarbejdet for at skabe mulighed for en udvidelse af grillkiosken der ligger på ejendommen.

  Lokalplanområdet er opdelt i to områder, område 1 nærmest Algade er i lokalplanen udlagt til erhvervsformål (grillkiosken), område 2 er boligen som grillkiosken tilhører.

  Der er nu søgt om at ændre planlægningen for ejendommen, således at hele ejendommen på sigt kan anvendes til beboelse. 

   

  Ophævelse af en lokalplan kan ske ved at udarbejde forslag til ophævelse, der sendes i høring i 4 uger. Efter høringsperiodens udløb kan forslag om ophævelse vedtages endeligt.

   

  Hvis lokalplanen bliver ophævet vil det udelukkende være kommuneplanens rammebestemmelser for området, som vil være gældende. Kommuneplanens rammebestemmelser fastlægger anvendelsen til blandet bolig og erhverv. Administrationen vurderer, at en ophævelse af lokalplanen vil give en mere fleksibel anvendelsesmulighed af bygningen.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-12-2018

  Miljø, Teknik og Plan godkender, at forslag til ophævelse af Lokalplan B12.1 blandet bolig- og erhvervsområde ved Kildevej i Haarby vedtages og sendes i høring i 4 uger.

  Bilag

 • Sagsid.: 17/16856

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller:

  • At Byvækstplan Aarup Syd med tilhørende miljøvurdering godkendes endeligt samt lægges til grund for den fremtidige byudvikling i Aarup, og
  • At der igangsættes en lokalplan for en tæt/lav bebyggelse for de to nordligste områder i ”Skovhusene”.

  Beslutningstema

  Byrådet besluttede den 16. december 2017 i forbindelse med prioriteringen af midler til kommunale byggegrunde, at der skulle udarbejdes en helhedsplan for udstykninger i den sydlige del af Aarup. Administrationen har i samarbejde med Aarup Lokalråd og Assens Forsyning fået udarbejdet Byvækstplan Aarup Syd, der har været i høring fra den 17. september til den 29. oktober 2018.

  Sagsfremstilling

  Byvækstplanen Aarup Syd sætter de overordnede rammer for udviklingen af fremtidige boligområder og rekreative landskaber. Planen beskriver, hvordan Aarup kan afrundes mod syd, og hvordan byens fremtidige boligområder kan etableres mest hensigtsmæssigt i forhold til den eksisterende by, Skydebjerg og de landskabelige kvaliteter. Efter planen kan der opføres omkring 350 boliger afhængigt af type og tæthed. Byvækstplanen giver et bud på en kommende infrastruktur samt på, hvordan regnvand skal håndteres i et nyt blåt/grønt landskab syd om Aarup.

   

  Byvækstplanen med tilhørende miljøvurdering har været i høring i 6 uger, og der blev afholdt borgermøde den 2. oktober. Der er indkommet 9 høringssvar med mange gode input, hvoraf de fleste vedrører forhold, der først er aktuelle i en efterfølgende detailplanlægning for de enkelte områder. Overordnet grupperer høringssvarene sig inden for forhold som påvirkning på eksisterende bebyggelse, herunder udsigten ud over åbne marker og indbliksgener, den landskabelige påvirkning, herunder udseendet på kommende byggeri, den trafikale struktur/vejbetjening og den grønne kile med friholdelse af landbrugsarealer til eksisterende landbrugsejendomme.

   

  Høringssvarene fører ikke til ændringer i den foreliggende byvækstplan, der er på et overordnet niveau. I den efterfølgende detailplanlægning for de enkelte områder, vil der skulle tages hensyn til mange af de forhold, der peges på i høringssvarene. Høringssvarene er derfor et vigtigt input til den fremtidige konkrete planlægning for de enkelte etaper. I forhold til bekymringen omkring påvirkningen af eksisterende boliger – særligt boliger i 1. række med udsigt. Vil der i den fremtidige detailplanlægning blive set på, hvordan der kan tages størst mulig hensyn til eksisterende boliger. Planlægning er dog en erstatningsfri regulering, som ikke giver de berørte ejendomme mulighed for økonomisk erstatning. Der henvises til bilag 4 for de samlede høringssvar og bilag 5 for kommentarer til høringssvarene.

   

  Efter den endelige vedtagelse af byvækstplanen vil grundlaget være til stede for, at der kan lokalplanlægges for nye boligområder, og for at imødekomme efterspørgslen på mindre boliger er det indstillet, at administrationen igangsætter en lokalplan for en tæt-lav bebyggelse på det midterste område i ”Skovhusene”. Arealet er ejet af Assens Kommune og kan efter endelig vedtaget lokalplan sættes til salg som ét eller flere projektarealer.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-12-2018

  Miljø, Teknik og Plan indstiller:

  • At Byvækstplan Aarup Syd med tilhørende miljøvurdering godkendes endeligt samt lægges til grund for den fremtidige byudvikling i Aarup, og
  • At der igangsættes en lokalplan for en tæt/lav bebyggelse for de to nordligste områder i ”Skovhusene”.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/28246

  Sagsfremstilling

  På udvalgsmedlemmets initiativ – jf. Styrelseslovens §11 – dagsordenssættes sagen til behandling i Miljø, Teknik og Plan:

   

  Helårs-åbent af toilettet i skovanlægget ved petanquebanerne.

   

  • Der er efterhånden rigtig mange brugere af skovanlægget, der kommer der hele året. Der er mange petanque-spillere, der bruger petanque-banerne og hyttet i tilknytning til anlægget. Nu er der tilmed etableret en stor og dejlig legeplads i skovanlægget, som især også bliver brugt af mange dagplejere og ”deres” børn. Ligeledes kommer der en del familier, som også bruger legepladsen.
  • Men det er problematisk, at der ikke mulighed for de mange brugere at bruge toilettet om vinteren.
  • Opvarmningen kan f.eks. ske ved hjælp af opstilling af en el radiator, som man også gør ved nogle af rastepladserne.
  • Derfor foreslår jeg, at vi holder toilettet åbent hele året til stor glæde og tilfredshed for de mange brugere.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-12-2018

  Administrationen anmodes om at belyse mulighederne, herunder økonomien ved at holde toilettet ved skovanlægget helårsåbent.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  1. Status - Strategisk analyse af ejendomsområdet
   Udbud af konsulentydelse i forbindelse med strategisk perspektiv af ejendomsområdet er igangværende og forventes at afsluttes primo december. Det blev i budgetforliget ønsket, at den politiske styregruppe skal bestå af udvalgsformændene, som skal stå i spidsen for den forberedende proces i 2019.
   Styregruppen vil blive central, idet den har til formål at koordinere, styre og beslutte en række delbeslutninger undervejs i det samlede projektforløb. Den politiske styregruppe skal på baggrund af en nærmere analyse af 2 modeller, udpege en fremtidig model for en styrket central ejendomsfunktion, der kan indfri potentialet. Første styregruppemøde vil blive afholdt den 10 december 2018. På udvalgsmøderne i januar vil der blive forelagt en detaljeret gennemgang af processen.

   

  1. Status på arbejdet med etablering af Center for Kyst- og Lystfiskerturisme
   Administrationen er lige nu i gang med at udarbejde en plan for etablering af Center for Kyst- og Lystfiskerturisme. På mødet forelægges en kort status på indholdet heraf.

   

  1. Projekt Blå støttepunkter
   Det fælleskommunale projekt Blå Støttepunkter, der opsætter sheltere langs kysten i Assens, Middelfart, Nordfyns, Kerteminde og Nyborg Kommuner, har opnået fondsstøtte fra Nordea-fonden på 1.000.000 kr. under fondens tema ’Kysten er Klar’.

   

  1. Henvendelse vedrørende trafikale forhold i Brylle
   Dan Gørtz har modtaget et brev fra Brylle lokalråds trafikudvalg, hvori de henvender sig om de trafikale forhold i Brylle – se Brev til Dan Gørtz.
   Administrationen har i flere omgange været i dialog med trafikudvalget i Brylle vedrørende de udfordringer de har. Deres ønsker er med i den fremtidige prioritering af trafiksikkerhedsprojekter.

   

  1. Orientering om ansøgt råstofindvinding vest for Gadsbølle
   Region Syddanmark har modtaget ansøgning om indvinding af op til 200.000 m³ råstoffer årligt, på et 7 ha stort areal, vest for Gadsbølle, nord for Vissenbjerg og syd for Fynske Motorvej – se bilag. Området er udlagt som graveområde i Råstofplan 2016. Assens Kommune, som er høringsberettiget, har modtaget materialet i høring fra Region Syddanmark den 19. november.2018. Der udarbejdes administrativt et høringssvar vedrørende natur, landskab, vejadgang m.m.

   

  1. Afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet
   Assens Kommune meddelte den 30. marts 2017 afslag på ansøgt lovliggørende dispensation til at fjerne 3 diger i området ved Verninge. Afgørelsen blev efterfølgende påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgers konsulent. Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæstede i afgørelse den 4. oktober 2018 Assens Kommunes afgørelse om afslag på lovliggørende dispensation til at fjerne digerne. Klagenævnet har lagt vægt på, at praksis vedrørende beskyttede diger er restriktiv, at digerne har kulturhistorisk, landskabelig og biologisk værdi samt at driftsmæssige hensyn ikke kan begrunde dispensation.
   Afgørelsen er vedlagt som bilag.

   

  1. Varsel af påbud om fraflytning
   Ifølge udtræk fra folkeregisteret pr. 27 november 2018 var der registreret 15 beboere i 9 af de 36 ferieejerboliger på Næsvej ved Assens havn. Heraf var 4 beboere børn mellem 0 og 10 år. Området skal ifølge lokalplan I-F302 anvendes til ferieboliger. Området må iht. en afgørelse fra Naturklagenævnet fra 2010 ikke anvendes til helårsbeboelse. Den 28. november 2018 sendes der derfor varsel og partshøring til de registrerede beboere, om at de skal fraflytte senest den 1. marts 2019.

   

  1. Henvendelse vedrørende Teletaxikonceptet
   Poul Poulsen (B) har modtaget en henvendelse fra Lis Paag, som er taxivognmand i Assens Kommune. Hun har påtalt nogle problemstillinger i forhold til teletaxi konceptet.
   Administrationen har aftalt møde med Lis Paag, mandag den 10. december 2018 kl. 13.
   Administrationen vil herefter tage kontakt til FynBus med henblik på afklaring af eventuelle fejl eller misforståelser i forbindelse med Teletaxi. FynBus har fremsendt en invitation til temamøde onsdag den 16. januar 2019 kl. 9-13, med det formål af diskutere fremtidig mobilitet i form af telekørsel – se invitation fra FynBus. Tilmelding til temamødet skal ske senest den 4. januar 2019. Der kan efterfølgende vurderes på, hvorvidt der er behov for et ekstra temamøde med FynBus i Assens Kommune alene.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-12-2018

  Orientering taget til efterretning.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-12-2018

  Intet.

 • Sagsid.: 18/28412

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller følgende til godkendelse:

  • at tilrettet parkeringsbekendtgørelse godkendes
  • at udkast til Byrådets udtalelse til Ankestyrelsen anbefales til Byrådets godkendelse.

  Beslutningstema

  Byrådet har modtaget en henvendelse fra Ankestyrelsen, hvori Assens Kommune bliver bedt om at komme med en udtalelse i forbindelse med manglende overholdelse af færdselslovens §92 c, stk. 4, 2. pkt. Høringsfristen på udtalelsen til Ankestyrelsen er indenfor 2 måneder, og af hensyn til tidsfristen fremsendes sagen derfor som en tillægsdagsorden.

  Sagsfremstilling

  Transport- og Bygningsministeriet har den 14. september 2016 truffet en afgørelse, vedrørende en klagesag omhandlende fortolkningen af færdselslovens §92 c., stk. 4, 2. pkt. I afgørelsen påpeger ministeriet at vejmyndigheder ikke kan regulere ”overnatning” i bekendtgørelsen, og anmoder derom at få bragt bekendtgørelsen i overensstemmelse hermed. Administrationen har på grund af en beklagelig fejl ikke fået tilrettet Parkeringsbekendtgørelsens ordlyd. Som konsekvens heraf er Assens Kommune sammen med 18 andre kommuner indgivet til ankestyrelsen.

   

  Administrationen har nu tilrettet Assens Kommunes parkeringsbekendtgørelse, således at reguleringen af ”overnatning” er udgået – se bilag ”parkeringsbekendtgørelse”,

  Ligeledes har administrationen på anmodning af Ankestyrelsen udarbejdet et udkast til Byrådets udtalelse til Ankestyrelsen – se bilag ”udtalelse til Ankestyrelsen”.

  Lovgrundlag

  Parkeringsbekendtgørelse: Færdselsloven.

  Udtalelse til Ankestyrelsen: Kommunestyrelsesloven.

  Beslutningskompetence

  Parkeringsbekendtgørelse: Miljø-, Teknik og Plan.

  Udtalelse til Ankestyrelsen: Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-12-2018

  Miljø, Teknik og Plan godkender tilrettet parkeringsbekendtgørelse og

  Indstiller, at udkast til Byrådets udtalelse til Ankestyrelsen godkendes.

  Bilag