icon-Politik

Politik

Referat

Mandag den 5. november 2018 kl. 08:00

Mødested: Mødelokale 1
Udvalg: Miljø Teknik og Plan
Medlemmer: Dan Gørtz, Leif Rothe Rasmussen, Flemming Risskov Jørgensen, Poul Poulsen, Lars Kristian Pedersen, Henrik Hansen, Lars Kolling
 • Sagsid.:

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-11-2018

  Dagsorden godkendt.

 • Sagsid.: 18/23935

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller til Miljø, Teknik og Plan, at udvalget tilkendegiver, at de er positive over for lokaliseringen af en dagligvarebutik på Østergade 75-81 i Assens by, men at der ikke igangsættes en planlægning for en ny dagligvarebutik, førend der er en investor til projektet.

  Beslutningstema

  Miljø, Teknik og Plan skal tage stilling til, om der skal igangsættes en planlægning for etablering af en ny dagligvarebutik på Østergade 75-81 i Assens by.

  Sagsfremstilling

  Assens Kommune har modtaget en anmodning om igangsætning af en ny lokalplan for etablering af en ny dagligvarebutik på Østergade 75-81 i Assens by (den gamle Spar- købmand). Størstedelen af ejendommene er beliggende inden for bymidteafgrænsningen af Assens By. Ejendommene har været søgt afhændet igennem flere år, uden at det har været muligt at finde en køber.

  Ejerne søger nu om at ændre planlægningen, således at der gives mulighed for etablering af en dagligvarebutik på ejendommen. Der har på nuværende tidspunkt ikke været kontakt til mulige investorer, dette ønsker ansøger skal afvente en politisk stillingtagen til en ny lokalplan for området.

   

  Planlægning

  Ejendommene er omfattet af kommuneplanens rammebestemmelser for område 1.2.C.4 Nord for østlige del af Østergade. Kommuneplanrammen muliggør opførelse af nye dagligvarebutikker på op til 3500 m² inden for bymidteafgrænsningen.

   

  Ejendommene er opfattet af lokalplan nr. 1.2-10 For Assens Midtby og nære omgivelser og må ikke nedrives uden kommunalbestyrelsens godkendelse, det kan forventes, at bygningerne skal nedrives for at der kan opføres en tidssvarende dagligvarebutik. De enkelte bygninger langs Østergade indeholder ikke de store bevaringsværdier, men kvarteret som helhed og den store homogenitet i den østlige del af Østergade er som helhed et fint træk, som er værd at bevare.

   

  Trafik

  Der vil kunne etableres vejadgang til dagligvarebutikken enten fra Nørregade eller Jerichausgade. Der er mulighed for parkering i baggården.

   

  Administrationen bemærker, at det ikke er hensigtsmæssigt at udarbejde en lokalplan, der muliggør opførelsen af en dagligvarebutik, så længe der ikke er en investor/interessenter til den. Der kan være risiko for, at der ikke kommer nogen og benyttelsen af arealerne vil være låst.

  Det kan endvidere være svært at udarbejde en lokalplan, når der ikke er en navngiven kæde bag, oftest vil det være et specielt koncept, der bygges efter afhængig af kæde, og det vil være uhensigtsmæssigt at lave en meget løs lokalplan, da ejendommene er beliggende inden for den bevarende rammelokalplan for Assens Midtby.

  Lovgrundlag

  Lov om Planlægning.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-11-2018

  Miljø, Teknik og Plan, tilkendegiver, at de er positive over for lokaliseringen af en dagligvarebutik på Østergade 75-81 i Assens by, men at der ikke igangsættes en planlægning for en ny dagligvarebutik, førend der er en investor til projektet. Udvalget bemærker at de vil være åbne overfor at imødekomme en investors ønsker til  placering.

  Bilag

 • Sagsid.: 18/23928

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at udvalget beslutter, om der skal arbejdes videre med at tilvejebringe det nødvendige plangrundlag for opførelse af en ny dagligvarebutik på Møllevej 2-6 Assens By.

  Beslutningstema

  Der skal træffes beslutning om godkendelse af den ønskede placering af en ny dagligvarebutik og at ansøger kan arbejde videre med at tilvejebringe det nødvendige plangrundlag.

  Sagsfremstilling

  Efter Byrådets beslutning den 29. august 2018 om, at der ikke skulle arbejdes videre med det planmæssige grundlag for placering af ny dagligvarebutik uden for bymidteafgrænsningen i Assens, har administrationen modtaget en ansøgning om placering af en ny dagligvarebutik på Møllevej 2-6 i Assens.

   

  Planlægning

  Placeringen vil blive lige uden for bymidteafgrænsningen i Assens by, og der søges således om igangsætning af et kommuneplantillæg, der ændrer bymidteafgrænsningen, samt en ny lokalplan for området. Det er administrationens vurdering, at der vil kunne ændres på bymidteafgrænsningen, så der samlet set ikke bliver en udvidelse af denne, men en ændret afgrænsning.

   

  De tre ejendomme, der i dag er helårsboliger, er omfattet af Rammelokalplan nr. 1.2-10 for Assens Midtby og nære omgivelser. Rammelokalplanen indeholder en bestemmelse, der skal sikre bevaringsværdige bygninger mod nedrivning. Nedrivning vil være en forudsætning for gennemførelse af projektet. De 3 villaer er smukke eksempler på historicistisk arkitektur og er bevaringsværdige i den høje kategori. En nedrivning af bygningerne er derfor ikke i overensstemmelse med intentionerne i rammelokalplanen, der netop er udarbejdet for at sikre Assens Købstad og de nære omgivelser mod tiltag, der forringer byens kvalitet, herunder mod nedrivning af bevaringsværdige bygninger.

   

  Trafik

  Hvis ansøgningen imødekommes, kan der blive trafikale udfordringer i området med 2 dagligvarebutikker på den samme side af Møllevej, de nye boliger på Plum som skal have udkørsel samme sted, ligesom den fremtidige anvendelse af Tømmerladen er ukendt og dermed også den trafikale påvirkning. Hvis en eventuelt kommende dagligvarebutik får en selvstændig overkørsel til Møllevej, kan det give den udfordring, at der pga. niveauforskel mellem vejbane og fortov, vil være behov for en omlægning af fortov og overkørsler på en længere strækning.

   

  Såfremt ansøgningen imødekommes og der arbejdes videre med plangrundlaget, vil det i forbindelse med detailplanlægningen skulle belyses, hvordan man løser trafikudfordringen i området.

  Lovgrundlag

  Lov om Planlægning.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-11-2018

  Et flertal af Miljø, Teknik og Plan bestående Af Flemming Risskov Jørgensen (F), Poul Poulsen (B), Leif Rothe Rasmussen (A), og Henrik Hansen (A) og Lars Kolling (O) beslutter, at der ikke skal arbejdes videre med at tilvejebringe det nødvendige plangrundlag for opførelse af en ny dagligvarebutik på Møllevej 2-6 Assens By.

   

  Et mindretal på 2 bestående af Dan Gørtz (V), Lars Kristian Pedersen (V) finder, at der skal arbejdes videre med at tilvejebringe det nødvendige plangrundlag for opførelse af en ny dagligvarebutik på Møllevej 2-6, Assens By.

  Bilag

 • Sagsid.: 18/17211

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at lokalplan 3.1-12 for et område til tæt-lav boliger ved Buchwaldsvej i Tommerup St. vedtages, med de i sagsfremstillingen foreslåede ændringer/tilføjelser.

  Beslutningstema

  Lokalplanen skal efter den offentlige høring vedtages endeligt.

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 19. september 2018 at sende forslag til lokalplan med tilhørende miljørapport i 4 ugers offentlig høring.

   

  Lokalplanen skal muliggøre opførelsen af 22 almene boliger på den gamle savværksgrund i Tommerup St.

   

  I forbindelse med den offentlige høring, er der indkommet 4 bemærkninger til planforslaget

  Bemærkninger fra Assens Forsyning, Banedanmark, Tommeruppernes Lokalråd og beboere af en ejendom i nærområdet.

   

  De indkomne høringssvar afspejler de forskelige interesser, der er i projektet. Der er således ikke nogen fællestræk i de indkomne høringssvar. På baggrund af høringssvarene indstiller administrationen følgende ændringer/tilføjelser:

   

  1. Generelt i lokalplanen rettes tørre regnvandsbassiner til tørre/våde regnvandsbassiner.
  2. I redegørelsen side 9 under Volumen tilføjes: ”vådt volumen skal være med en dybde på 1-1.5 m til rensning af regnvandet. Det permanente våde volumen skal være på 200-300 m3/red.ha”.
  3. På Kortbilag 4 tilføjes vejledende placering af ny og eksisterende spildevandsledning.
  4. §3.10 i lokalplan ændres til ”Befæstigelsesgrad på max. 40%, jf. Assens Kommunes spildevandsplan”
  5. §6.11 i lokalplanen tilføjes ”at såfremt støjskærmen opføres på Banedanmarks areal skal den være af samme type og højde som den eksisterende støjskærm”.

   

  Baggrunden for ændringsforslagene fremgår af bilaget, kommenterede høringssvar. Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse, der henvises til bilag.

  Lovgrundlag

  Lov om Planlægning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-11-2018

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at lokalplan 3.1-12 for et område til tæt-lav boliger ved Buchwaldsvej i Tommerup St. vedtages, med de i sagsfremstillingen foreslåede ændringer/tilføjelser.

  Bilag

 • Sagsid.: 18/16698

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller:

   

  • At der træffes beslutning om, hvorvidt den eksisterende bolig på Pilevej 2A, 5560 Aarup skal muliggøres lovliggjort.
  • At en lovliggørelse muliggøres ved at konvertere den vestlige del af ejendommen med bygning 1 fra erhvervsområde til blandet bolig- og erhvervsområde.
  • At konverteringen sker ifm. den kommende kommuneplanrevision eller ved udarbejdelse af kommuneplantillæg.

  Beslutningstema

  Der er indrettet en ekstra beboelse i ejendommen Pilevej 2 i Aarup. Der er aldrig givet byggetilladelse til lejligheden, og ejer ønsker nu lejligheden lovliggjort, hvilket ikke er muligt uden en ændring af kommuneplanrammen.

  Sagsfremstilling

  Pilevej 2 i Aarup ligger i kommuneplanramme 2.1.E.9, der er udlagt som erhvervsområde. På ejendommen blev i 1967 givet tilladelse til indretning af en bolig på 123 m2 i en tilbygning til bygning 1. Resten af bygning 1 er med et areal på 694 m2 registreret som lager.

   

  Der er indrettet en lejlighed i lagerbygningen. Lejligheden er omtalt i købsaftalen for Pilevej 2, 5560 Aarup, da ejendommen blev handlet i 2002. Ejer har oplyst, at lejligheden siden købet af ejendommen og frem til juni 2014 dels har været lejet ud, dels har været anvendt til kontor. Siden juni 2014 har den kontinuerligt været lejet ud som bolig. Et opslag i folkeregisteret viser, at lejligheden først blev registreret som bolig i februar 2016. Et opslag i weblageret viser, at der aldrig er givet byggetilladelse til lejligheden. Lejligheden er således ulovligt indrettet.

   

  Nuværende ejer har købt ejendommen i den tro, at lejligheden var lovlig. Assens Kommune har meddelt ejer, at lejligheden ikke er lovlig, hvorfor ejer søger den lovliggjort. Dette kan ikke ske i overensstemmelse med kommuneplanen, da ejendommen ligger i et erhvervsområde, hvor der ikke kan indrettes boliger. Skal lejligheden lovliggøres, skal områdets anvendelse ændres til boligformål eller blandet bolig og erhverv. Der er erhverv i bygningen i dag (lager/lejlighedsvist værkstedsarbejde), hvorfor en eventuel ændret anvendelsen bør ske til blandet bolig og erhverv. Ændringen bør kun foretages for den del af ejendommen, hvorpå bygning 1 ligger og kan enten foretages ifm. den kommende kommuneplanrevision i 2021 eller ved udarbejdelse af et kommuneplantillæg for området.

   

  Ændres del af ejendommen til blandet bolig- og erhverv, vil der gælde skærpede støjkrav for virksomhederne i det konverterede område, da den tilladte virksomhedsstøj i et blandet bolig- og erhvervsområde (55/45/40 dB(A)) er lavere end i det eksisterende erhvervsområde (60/60/60 dB(A)). Tilsvarende vil nabovirksomheder i det eksisterende erhvervsområde skulle overholde de skærpede støjkrav ved skel til det blandede bolig- og erhvervsområde. I forhold til at overholde støjkravene ift. jernbanen vil det være en del af de tekniske specifikationer i forbindelse med en lovliggørende byggetilladelse, ligesom der i forbindelse med byggesagsbehandlingen vil blive stillet krav om etablering af et passende udendørs opholdsareal. Oprettelse af en lejlighed vurderes ikke at være et problem ift. risikozonen omkring DanFoam.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-11-2018

  Miljø, Teknik og Plan godkender indstillingen med bemærkning om, at den eksisterende bolig lovliggøres ved at der udarbejdes et kommuneplantillæg.

  Bilag

 • Sagsid.: 18/5798

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at 3. budgetopfølgning 2018 – ANLÆG tages til efterretning, og følgende indstilles til Byrådet:
   

  • At der gives en tillægsbevilling på 6.436.000 kr. vedrørende uddybning af Assens havn, beløbet finansieres af kassen.

  Beslutningstema

  Budgetopfølgningen pr. 30. september 2018 – ANLÆG fremlægges.

  Sagsfremstilling

  Budgetopfølgningen inden for Miljø, Teknik og Plan viser et samlet merforbrug på 5.845.000 kr. Der forventes at blive overført 379.000 kr. til 2019 i ej forbrugte anlægsmidler.

   

  Som finansiering af tillægsbevillingen udbetalte Assens Kommune i 2017 tilskud til uddybning af Assens havn på 2,6 mio. kr. og havnen hjemtog lånfinansiering for 3,8 mio. kr. ligeledes i 2017.

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens § 40.

  Økonomi

  Miljø, Teknik og plan

  i  1.000 kr.

  Forventet
  regnskab

  Korr.
  budget

  Oprindel. budget

  Afvigelse til korr. budget

  Tillægs-bevil. søges

  Forventet overførsel til 2019

  Miljø og Natur

  8.850

  2.794

  6.800

  6.056

  6.436

  -379

  Vandløbsområdet

  -71

  -71

  900

  0

  0

  0

  Vand og Naturplaner

  971

  971

  1.000

  0

  0

  0

  Natur og Friluftsstrategi (Blå støttepunkter)

  519

  519

  1.000

  0

  0

  0

  Grundvandssikring og skovrejsning

  2.039

  2.039

  2.000

  0

  0

  0

  Klimatilpasning

  -204

  -204

  0

  0

  0

  0

  Blå støttepunkter - LAG

  350

  729

  0

  -379

  0

  -379

  Genåbning af Rævedamsafløbet

  1.250

  1.250

  1.250

  0

  0

  0

  Udskiftning af dele - Rævedamsafløbet

  0

  0

  650

  0

  0

  0

  LIFE 70 - EU-projekt (Natur & Vandplaner)

  57

  57

  0

  0

  0

  0

  360 grader Havn og bælt - Realdania

  -2.723

  -2.722

  0

  -1

  0

  0

  Assens-Baagø Færgen

  46

  46

  0

  0

  0

  0

  Uddybning af Assens Havn (moms)

  6.616

  180

  0

  6.436

  6.436

  0

  Vej og Trafik

  17.508

  17.508

  22.600

  0

  0

  0

  Pulje trafiksikkerhed m.v.

  1.080

  1.080

  1.000

  0

  0

  0

  Udskiftning af gadelysarmatur

  1.241

   

  1.241

   

  1.000

   

  0

   

  0

   

  0

  Landevej 501 (Motorvejsudvidelse) 1. prioritet

  68

  68

  0

  0

  0

  0

  Renovering og udskiftning af broer

  800

  800

  1.000

  0

  0

  0

  Cykelstier og kantbaner

  3.486

  3.486

  6.000

  0

  0

  0

  Pulje til vej og arealstilpas. ifm. havnenære omr.

  0

  0

  3.000

  0

  0

  0

  Moderniseringsplan vejbelysning

  4.600

  4.600

  4.600

  0

  0

  0

  Asfalt, efterslæb og opgradering (fra drift)

  6.233

  6.233

  6.000

  0

  0

  0

  Vedligeholdelse kommunale bygninger

  8.096

  8.307

  10.450

  -211

  0

  0

  Bygningsvedligeholdelse (fra drift)

  5.719

  5.719

  7.000

  0

  0

  0

  Bygningsvedligeholdelse - Efterslæb og påbud

  2.000

  2.000

  2.000

  0

  0

  0

  Pulje til bygningsbevaring

  550

  550

  250

  0

  0

  0

  Landsbypulje løbende

  -173

  38

  1.000

  -211

  0

  0

  Tilslutning af fjernvarme

  0

  0

  200

  0

  0

  0

  I alt

  1.909

  2.400

  900

  -491

  0

  -250

  34.454

  28.609

  39.850

  5.845

  6.436

  -379

   

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-11-2018

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at 3. budgetopfølgning 2018 – ANLÆG tages til efterretning, og følgende indstilles til Byrådet:
   

  • At der gives en tillægsbevilling på 6.436.000 kr. vedrørende uddybning af Assens havn, beløbet finansieres af kassen.

  Bilag

 • Sagsid.: 18/6376

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at orientering om udmøntning af budget 2019-2022 tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Orientering om udmøntning af budget 2019-2022.

  Sagsfremstilling

  Byrådet 2. behandlede den 10. oktober 2018 budgettet for 2019-2022. Budgettet tager udgangspunkt i den indgåede budgetaftale mellem Radikale Venstre, Det konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Venstre.

  I budgetaftalen er en række beslutninger og hensigtserklæringer, som udvalgene skal arbejde med i det kommende år.

   

  Der er udarbejdet et samlet notat som beskriver hvilke udvalg der skal igangsætte et arbejde i forbindelse med udmøntningen af budgettet for 2018-2021.

   

  Notatet er vedlagt som bilag.

  Lovgrundlag
   

  Den kommunale styrelseslov.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-11-2018

  Miljø, Teknik og Plan tager orientering om udmøntning af budget 2019-2022 til efterretning.

  Bilag

 • Sagsid.: 18/22383

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at én af følgende 3 modeller godkendes til udmøntning af besparelse på teletaxi området:
   

  • Model 1: Forhøjelse af takster til Nordfyns-niveau og en reducering af åbningstider.
  • Model 2: Forhøjelse af takster som Nordfyn.
  • Model 3: Flere teleområder.

  Beslutningstema

  Beslutning om udmøntning af besparelse på budget 2019-2022 på teletaxa.

  Sagsfremstilling

  Der er som udgangspunkt 3 parametre man kan spare på i teletaxa konceptet. Tidsbåndene som er tidsrummet man udbyder kørslen i, den geografiske inddeling af områderne samt hævning af taksterne.

  Ved ændringer i tidsbåndende, kan der kun vælges mellem allerede fastlagte tidsbånd på hverdage, samt i weekenderne.

  Ved ændringer i de geografiske opdelinger af områder, er der i dag valgt en områdeinddeling, hvor der i hver område er en center by, dette kan ikke opretholdes, hvis man inddeler i flere områder.

  Ved ændringer af takster skal disse holdes inden for de takster, der allerede er godkendt i bestyrelsen ved FynBus. Dette skyldes at Telekørsel på Fyn er samlet i et koncept for at holde de administrative udgifter nede og gøre det mere gennemskueligt for brugerne.

   

  Administrationen har i samarbejde med FynBus udarbejdet tre modeller til at opnå en besparelse på ca. 550.000 kr.  – se bilag Notat fra FynBus vedr. besparelsesmuligheder.

   

  Model 1: Reduktion af åbningstiderne til kl. 21.00 på hverdage, og til kl. 13.00 i hele weekenden. Taksterne hæves til 30 kr. for kørsel i 1 teleområde og til 60 kr. for kørsel mellem 2 teleområder. Ved at lukke det sene tidsrum både hverdage og weekend, vil det påvirke 8% af kørslen i dag.

   

  Model 2: - Taksterne hæves til 30 kr. for kørsel i 1 teleområde og til 60 kr. for kørsel mellem 2 teleområder.

   

  Model 3: Ændring i teleområderne fra nuværende 6 til 10-12 teleområder.

  Ændring af teleområderne, vil påvirke alle brugere, idet kørselslængden begrænses. Denne model, kan tidligst implementeres omkring marts/april måned.

   

  Besparelsesmodellerne er sendt i høring ved Ældrerådet samt Handicaprådet – se bilag. Ældrerådet stillede i forbindelse med deres høringssvar spørgsmål, som er blevet besvaret og Ældrerådet fastholder fortsat deres høringssvar.

  Økonomi

  Besparelser ved model 1, 2 og 3.
   

  Navn i notat

  Beskrivelse af tiltag

  Høj effekt

  Middel effekt

  Lav effekt

  Mulig startdato

  Model 1

  Forhøjelse af takster til Nordfyns-niveau og en reducering af åbningstider.

  1.260.000 kr.

  960.000 kr.

  660.000 kr.

  Januar 2019

  Model 2

  Forhøjelse af takster som Nordfyn

  950.000 kr.

  620.000 kr.

  280.000 kr.

  Januar 2019

  Model 3

  Flere teleområder

  950.000 kr.

  620.000 kr.

  280.000 kr.

  Marts 2019

   

  Der skal gøres opmærksom på at ydelserne alle er variable.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-11-2018

  Miljø, Teknik og Plan godkender udmøntning af besparelsen på teletaxi området ved en forhøjelse af taksterne som på Nordfyn (Model 2).
   

  Høringssvaret fra Ældrerådet blev i sin fulde længde omdelt under mødet.

  Bilag

 • Sagsid.: 18/7569

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at:

  • Orienteringen om forøgede projektomkostninger for anlæg af cykelsti mellem Aarup og Grønnemose tages til efterretning

   samt
    
  • Ét af de følgende tre alternativer godkendes:
  1. Etape 1 af projektet gennemføres og finansieres inden for budgetrammen til cykelstier i 2018 og 2019.
  2. Etape 1 af projektet stilles i bero, indtil projektets samlede økonomi er fuldt ud belyst.
  3. Etape 1 af projektet gennemføres ikke og der foretages en fornyet prioritering af midler til cykelstiprojekter for 2018 og 2019.

  Beslutningstema

  Sagen blev første gang behandlet på et møde den 5. marts 2018 i Miljø, Teknik og Plan. I forbindelse med prioriteringen af årets midler til anlæg af cykelstier, besluttede udvalget at prioritere strækningen mellem Grønnemose og Aarup. Sagen er efterfølgende blevet behandlet flere gange i Miljø, Teknik og Plan.

   

  Den 30. april 2018 besluttede udvalget at få alternative traceer belyst til 1. etape, samt at få resten af traceet fra Aarup til motorvejen belyst. Derudover ønskede udvalget at få oplyst prisen på stien med og uden belysning. Den 27. juni besluttede Byrådet at placere cykelstiens 1. etape langs Erholmvej.
  Den 3. september 2018 blev et foreløbigt revideret budget for 1. etape med og uden belysning forelagt Miljø, Teknik og Plan. Projektet blev dyrere end forventet, pga. jordens dårlige bæreevne. Et flertal af Miljø, Teknik og Plan besluttede at opsætte belysning på 1. etape af stien samt at finansiere udgiften hertil inden for den afsatte anlægsramme til projektet i 2018 og 2019.

   

  Sagen forelægges nu til fornyet drøftelse og beslutning, idet såvel 1.etape af projektet som det samlede projekt forventes at blive yderligere fordyret.

  Sagsfremstilling

  Der bor 392 indbyggere i Grønnemose og ca. 20 beboelsesejendomme i Rørup og omegn. Der er 33 skoleelever i Grønnemose og 7 skoleelever i Rørup, der går på Aarupskolen, disse har alle mulighed for skolebus med gratis skolekort.

  Disse er opland til Aarup by som har 3157 indbyggere.

   

  1. etape – fra byzonetavle i Aarup til krydset Søndergårdevej/Erholmvej/Bogensevej

  Administrationen fremlagde på møde den 27. juni 2018 nedenstående økonomiske overslag over 1.etape i projektet:

  Anlæg, rådgivning samt arealerhvervelse:  5.500.000 kr. 

  Museumsudgravninger: 150.000 kr. 

  Belysning af stien: 350.000 kr.

  I alt: 6.000.000 kr.

   

  Administrationen orienterede i den forbindelse om, at 6.000.000 kr. er en noget højere pris end forventet for ca. 1,3 km cykelsti. Den høje pris skyldes primært, at geotekniske jordprøver indikerer, at der skal graves jord af i en dybde på ca. 3m i gennemsnit på hele strækningen pga. dårlig bæreevne. Prisen skyldes ligeledes, at man i forbindelse med projektet opdagede et tinglyst 60 kV-elkabel, som man på det tidspunkt ikke kendte den præcise placering af.

  At kablet er tinglyst, betyder at udgiften til en evt. flytning bliver placeret ved Assens Kommune.

  Administrationen har siden den 27. juni 2018 arbejdet på en frivillig aftale med Erholm Gods vedrørende arealerhvervelse samt lavet yderligere undersøgelser af 60kV-ledningen og vandledning - se bilag 4.

   

  Overslaget for 1. etape vurderes med de nye beregninger til ca. 8.800.000 kr., hvilket er mere end dobbelt så dyrt som administrationens øvrige erfaringstal på en dobbeltrettet cykelsti. Erfaringstallene ligger på omkring 3.500.000 kr. pr. km. cykelsti ved en ”normal placering med 1 meter skillerabat”.

   

  2. etape krydset Søndergårdevej/Erholmvej/Bogensevej-Grønnemose

  2. etape er endnu ikke fastlagt, men administrationen forventer at prisen for 2. etape fra Søndergårdevej til en af de to motorvejsbroer ved Grønnemose vil ligge inden for erfaringstallene pr. km. Dette er dog uden en løsning over motorvejen samt krydsning af fremtidig jernbane. Der er dog ikke foretaget geotekniske undersøgelser på strækningen, hvorfor forventningen er med forbehold for endnu ukendte forhold, herunder bæreevne.

   

  Administrationen har været i dialog med Vejdirektoratet om at finde en løsning på krydsning af motorvejen. Broerne er i dag ikke brede nok til at kunne indeholde en cykelsti og Vejdirektoratet tilkendegiver, at det ikke ser ud til på nuværende tidspunkt, at de 2 motorvejsbroer skal fjernes eller ombygges i forbindelse med motorvejsudvidelsen. Der kan dog i forbindelse med etableringen af den nye jernbane, blive et behov for at ændre på broerne, men dette vides ikke på nuværende tidspunkt. Assens Kommune har ligeledes ansøgt Vejdirektoratet om finasiering/medfinansiering af en eventuel stibro, dette har vi fået afslag på - se bilag 3.

  Assens Kommune kan derfor beslutte at stoppe cykelstien på begge sider af motorvejen, men dette vil højest sandsynlig resultere i, at stien ikke kan ”godkendes” som en sikker skolevej af Fyns Politi.

   

  Anlæggelse af en stibro over motorvejen vil koste mellem 5.000.000 kr. og 15.000.000 kr. alt efter hvilken bro man vælger at benytte.

   

  Dertil skal lægges prisen for at kunne krydse over eller under en eventuel ny jernbane. Et overslag på en tunnel ligger på ca. 15.000.000 kr.

   

  3. etape – Aarup by

  Også i Aarup by kan omkostningerne til cykelstien blive væsentlig højere end erfaringstallene fra andre anlagte stier. Tunnelen i byen er i dag ikke er bred nok til både cyklister og biler i begge retninger. Der kan muligvis etableres et signalanlæg i forbindelse med tunellen, og dermed ændre kørebanen til kun 1 spor til biler, og 2 spor til cyklister. Denne løsning vil sandsynligvis resulterer i nedsættelse af fremkommeligheden i Aarup med kødannelse i myldretiden, og løsningens konsekvenser skal derfor undersøges nøje med en trafikmodel. Et signalanlæg vurderes at koste omkring 300.000 kr. En udvidelse af den eksisterende tunnel, således at fremkommeligheden ikke nedsættes vurderes at koste ca. 15.000.000 kr.

   

  Alternativt kan gangtunnelen under stationen benyttes som den er i dag, hvor cyklisterne må af og trække cyklen. Det indebærer dog en risiko for, at nogle cyklister vælger at cykle igennem enten biltunnellen eller fodgængertunnellen til skade for trafiksikkerheden.

   

  Et samlet økonomisk overslag over etape 1 er vedlagt i bilag 1.

  Et samlet økonomisk overslag over hele strækningen er vedlagt i bilag 2.

  Økonomi

  Den samlede udgift til cykelstien skal holdes inden for budgettet til cykelstier på 23.2 mio.kr. over årene 2018-2022. Budgettet til denne sti blev nedsat til 600.000 kr. i 2018, på grund af genopretningsplanen.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-11-2018

  Miljø, Teknik og Plan godkender:

  • orienteringen om forøgede projektomkostninger for anlæg af cykelsti mellem Aarup og Grønnemose tages til efterretning og
  • at der arbejdes videre med anlæg af etape 1 på en cykelsti mellem Aarup og Grønnemose og anmoder forvaltningen om at se på muligheder for at reducere omkostningerne, herunder at se på et alternativt trace på samme side af Erholmvej. Sagen ønskes forelagt udvalget igen med belysning af den samlede økonomi. 

 • Sagsid.: 16/25840

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller at der træffes beslutning om:
   

  • At administrationen arbejder videre med højeste serviceniveau for gadelys på private fællesveje samt godkender vilkår for overdragelse og overtagelse af gadelys.

  Beslutningstema

  Miljø, Teknik og Plan besluttede den 9. april 2018 at administrationen skulle undersøge yderligere konsekvenser ved at gennemføre højeste serviceniveau på modernisering af gadelys på private fællesveje.

  Sagsfremstilling

  Der er i Assens Kommune 464 lamper, fordelt på 51 private fællesveje som er kommunalt driftet samt 190 lamper, fordelt på 24 private fællesveje som er privat driftet.

  De 190 lamper som er privat driftet, står typisk ved andelsboligforeninger og boligforeninger i almindelighed.

   

  Beregninger har vist at eventuelle udgifter til overtagelse af privat driftet strækninger af gadelys, kan indeholdes inden for afsatte midler i moderniseringsplanen. Dette skyldes endelig opgørelse af antal og typer af armaturer se bilag Økonomioversigt.

   

  Administrationen vil nu igangsætte arbejdet med vurderinger af alle strækninger efter fastsatte vilkår. Disse vurderinger vil danne grundlag for hvilke strækninger der fremadrettet kan driftes kommunalt. Strækninger som i dag er privat driftet og som opfylder vilkår for kommunal drift, kan anmode om overdragelse - se bilag Vilkår.

   

  En del af det samlede antal lamper har lyskilden natrium (gult lys), som ikke er indeholdt i moderniseringsplanen, dette antal er ukendt for de privat betalte anlæg.

  Det forventes at Byrådet inden for denne valgperiode skal tage stilling til moderniseringen af lamperne med det gule lys i Assens Kommune.

  Lovgrundlag

  Lov om private fællesveje, særligt §7 og §59.

  Økonomi

  Den evt. ekstra udgift kan indeholdes i allerede afsatte midler.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-11-2018

  Miljø, Teknik og Plan godkender:
   

  • At administrationen arbejder videre med højeste serviceniveau for gadelys på private fællesveje samt godkender vilkår for overdragelse og overtagelse af gadelys.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  På udvalgsformandens initiativ – jf. Styrelseslovens §11 – dagsordenssættes sagen til behandling i Miljø, Teknik og Plan:

   

  At alle opgaver som p.t. udføres af Entreprenørgården dels belyses i forlængelse af analyse fra tidligere byrådsperiode bl.a.  med henblik på, om nogle opgaver med fordel kan konkurrenceudsættes hos private virksomheder.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-11-2018

  Miljø, Teknik og Plan anmoder administrationen om at belyse området og forelægge en sag til politisk drøftelse. 

 • Sagsid.: 18/17682

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller:

   

  • At gebyret for opkrævning af kommunal rottebekæmpelse fastsættes til 0,14 promille af ejendomsværdien.

  Beslutningstema

  Kommunen er ved lov forpligtet til at foretage en effektiv bekæmpelse af rotter, når borgere anmelder forekomst af rotter til kommunen.

  Sagsfremstilling

  Kommunen har netop haft håndtering af den kommunale rottebekæmpelse i udbud.

  Fire firmaer bød på opgaven. Forskellen mellem det billigste og dyreste tilbud var 2,1 mio.

  Kommunen har evalueret tilbuddene og har vurderet, at det billigste tilbud ud fra en samlet betragtning er det mest økonomisk fordelagtige tilbud for kommunen.

  Ud over udgiften til firmaet til den daglige bekæmpelse har kommunen blandt andet udgifter til opsætning af rottespærrer på både kommunale og private institutioner - et lovkrav.

   

  Som følge af udbuddet og supplerende krav i den nye bekendtgørelse betyder det i praksis, at der er behov for, at rottegebyret hæves fra den nuværende opkrævning på 0,095 promille af ejendomsværdien til 0,14 promille.

  Ved eksempelsvis en ejendomsværdi på 1.000.000 kr. vil det årlige gebyr for grundejer blive 140 kr.

   

  Gebyret pålægges samtlige faste ejendomme i kommunen. Det opkræves som en andel af ejendomsværdien og sammen med de kommunale ejendomsskatter. Der kan ikke meddeles dispensation for betaling af gebyret.

  Lovgrundlag

  § 53 i Bekendtgørelse nr. 1723 af 17. december 2017 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

  Økonomi

  Den kommunale rottebekæmpelse er gebyrfinansieret og opkræves sammen med ejendomsskatten.

  Beslutningskompetence
   

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-11-2018

  Miljø, Teknik og Plan indstiller:

   

  • At gebyret for opkrævning af kommunal rottebekæmpelse fastsættes til 0,14 promille af ejendomsværdien.

 • Sagsid.: 18/23866

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at regulativet for Haarby Vandværk godkendes.

  Beslutningstema

  Regulativer for private vandværker i kommunen skal godkendes af Byrådet. Haarby Vandværk har indsendt nyt regulativ til godkendelse.

  Sagsfremstilling

  Haarby Vandværk anmoder om Assens Byråds godkendelse af et nyt regulativ. Der er ingen større principielle ændringer i forhold til det gældende regulativ, men de forskellige bestemmelser bliver tydeliggjort, så der er mindre risiko for fejlfortolkninger. Det nye regulativ erstatter det gældende regulativ der blev godkendt af Assens Byråd den 28. november 2012.

  Lovgrundlag

  Lovbekendtgørelse nr. 118 af 22. februar 2018 med senere ændringer (Vandforsyningsloven).

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-11-2018

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at regulativet for Haarby Vandværk godkendes

  samt at kompetencen til at godkende vandværksregulativer fremover delegeres til Miljø, Teknik og Plan.

  Bilag

 • Sagsid.: 18/21277

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at Takstblad 2019 og Budget 2019-2023 fra Assens Forsyning A/S, Affald og Genbrug godkendes.

  Beslutningstema

  Da affaldsområdet ikke er adskilt lovmæssigt i myndighed og drift, skal renovationstakster for 2019 og Budget 2019-2023 godkendes af Byrådet, før Assens Forsyning A/S, Affald og Genbrug kan opkræve dem hos borgere og virksomheder.

  Sagsfremstilling

  Assens Forsyning A/S, Affald og Genbrug har sendt deres takstblad for 2019 og Budget 2019-2023 til kommunal godkendelse. En del af taksterne er indarbejdet i kommunens budget til 2. behandling i Byrådet den 10. oktober 2018. De takster, som allerede er godkendte, er markeret med rødt i takstbladet.

   

  Private husstande

  Den samlede takst for en standard husstand i 2019 vil være på 2.616,00 kr., hvilket er en stigning på 22,25 kr. i forhold til 2018. Det skyldes dels pristalsregulering på 2 % og en forventning om højere behandlingspris for dagrenovation ved et nyt udbud på forbrændingsegnet affald.

   

  Erhverv

  Stigningen på dagrenovationslignende affald skyldes samme forhold som for private husstande.

   

  Det kommunale administrationsbidrag ”erhvervsaffaldsgebyr” stiger med 11 %, da der blev opkrævet for lidt i 2018.

  Erhvervsaffaldsgebyret er på regeringens forslag til finanslov for 2019, hvor det ønskes afskaffet.

  Lovgrundlag

  Affaldsbekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012.

  § 53. Kommunalbestyrelsen skal i et gebyrblad fastsætte gebyrer for affaldsplanlægning, etablering, drift og administration af affaldsordninger, jf. lovens § 48, stk. 1, jf. dog lovens § 48, stk. 2. Gebyrbladet skal godkendes af kommunalbestyrelsen og offentliggøres på kommunens hjemmeside.

  Økonomi

  Affaldsområdet er brugerfinansieret.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-11-2018

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Takstblad 2019 og Budget 2019-2023 fra Assens Forsyning A/S, Affald og Genbrug godkendes.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutningstema

  Orientering taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  1. Orientering om status for genbrugsøerne i Assens indre by
   Byrådet vedtog de 25. januar 2017, at der skal etableres 7 genbrugsøer i Assens indre by. Assens Forsyning A/S er gået i samarbejde med Odense Renovation om et fælles design og udbud af den nedgravede affaldscontainer, hvorved det bliver billigere for forsyningen grundet større ordre. Prototypen forventes klar december 2018 og udbuddet af containerne sendes ud primo 2019. Selve installationsopgaven forventes i udbud samtidig. Forsyningen forventer at kunne gå i gang med gravearbejdet medio/ultimo 2019.
  2. Miljøgodkendelse
   Assens Skibsværft søgte den 10. september 2018 om miljøgodkendelse til ophugning af glasfiberskibe i den lukkede dok. Som et af de eneste værfter i Danmark har de mulighed for at udføre den opgave i en lukket dok, hvor der er stor kontrol med emissionerne fra ophugning. Miljø og Natur har vurderet at ophugningen kan forgå med emissioner under miljøstyrelsens vejledende grænseværdier, og da det er en havnerelateret aktivitet, blev der den 18. september meddelt en tillægsgodkendelse til den eksisterende miljøgodkendelse. Da værftets eksisterende godkendelse er fra 1997 indeholder tillægsgodkendelsen en række vilkår, der sikrer at værftet ved ophugning af skibe overholder alle relevante nuværende grænseværdier i forhold til de omkringliggende aktiviteter. Værftets øvrige aktiviteter er omfattet af den eksisterende godkendelse, som hidtil har været vurderet at kunne bruges, da værftets aktiviteter generelt udleder mindre emissioner end der er forudsat i 1997.
  3. Ansøgning til forsøgspulje under byfornyelsesloven
   Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har afsat 13,9 mio. kr. til en forsøgspulje under byfornyelsesloven, hvor fokus er natur- og landskabsværdier i byfornyelsen, og styrelsen efterspørger kreative projekter, der arbejder med at inkorporere natur- og landskabsværdier i byudviklingen samt nytænke samspillet mellem by og natur.
   Assens Kommune har udarbejdet et projekt i samarbejde med Jordløse, hvor der sættes fokus på at få fortalt byens historie samt skabt sammenhængende stisystemer fra byen og ud i landskabet omkring, herunder med etablering af shelters mv. Målgruppen er, ud over Jordløses borgere, naturturister, og det er projektets formål at skabe grundlag for, at Jordløse kan blive et knudepunkt ift. omkringliggende vandre- og rideruter samt gøre Jordløse mere attraktiv ift. bosætning. Ansøgningsfristen var den 1. november 2018. Der kan søges om 100% finansiering af udgifter til forsøgsprojekter, ansøgningen indebærer derfor ikke kommunal medfinansiering.
  4. Stadfæstelse af kommunens afgørelse vedr. afslag på biologisk sandfilteranlæg
   Vestfyns efterskole søgte den 7. september 2017 om tilladelse til etablering af et 45 PE biologisk sandfilteranlæg til rensning af skolens spildevand. Efterskolen er i kommunens spildevandsplan udpeget til, at skulle tilsluttes offentlig kloak og derfor meddelte kommunen afslag på ansøgningen den 16. marts 2018.
   Vestfyns Efterskole påklagede efterfølgende kommunens afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
   Miljø- og Fødevareklagenævnet har stadfæstet kommunens afgørelse om afslag på Vestfyns Efterskoles ansøgning om tilladelse til etablering af et biologisk sandfilteranlæg. Stadfæstelsen begrundes med, at der på tidspunktet for kommunen afgørelse var en vedtaget spildevandsplan, hvoraf det fremgår, at efterskolen skal tilsluttes offentlig kloak.
   Afgørelsen er vedhæftet som bilag.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-11-2018

  Orientering taget til efterretning.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-11-2018

  Intet.

 • Sagsid.: 18/5798

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at 3. budgetopfølgning 2018 tages til efterretning og at følgende indstilles til Byrådet:

  • At der gives en negativ tillægsbevilling på 759.000 kr. vedrørende erstatning til Assens Havn, beløbet lægges i kassen.

  Beslutningstema

  Der gennemføres budgetopfølgning 3 gange årligt. 3. budgetopfølgning sker pr. 30. september og forelægges til politisk stillingtagen.

  Sagsfremstilling

  Dagsorden fremsendes efter deadline idet der skulle foretages yderligere korrektioner i forhold til oprindeligt oplæg.

  Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø, Teknik og Plan, at der forventes et mindreforbrug på 3.859.000 kr. Mindreforbruget omhandler genopretningsbeløbet på 3.100.000 kr. som besluttet i Byrådet den 29. august 2018 samt erstatning til Assens Havn.

   

  Byrådet besluttede den 29. august 2018, at Miljø, Teknik og Plan skulle bidrage med 3.100.000 kr. til genopretning af budget 2018. Dette mål er indfriet.

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens §40.

  Økonomi

   (i 1.000 kr.)

  Forventet regnskab

  Korrigeret

  budget

  Oprindeligt budget

  Afvigelse til korr. budget

  Tillægs-bevilling søges

  Overførsel til 2019

  MTP - uden overførselsadgang

  -205

  -205

  -205

  0

  0

  0

  MTP - med overførselsadgang

  97.271

  101.130

  104.161

  -3.859

  -759

  0

  MTP i alt

  97.066

  100.925

  103.956

  -3.859

  -759

  0

   

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-11-2018

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at 3. budgetopfølgning 2018 tages til efterretning og at følgende indstilles til Byrådet:

  • At der gives en negativ tillægsbevilling på 759.000 kr. vedrørende erstatning til Assens Havn, beløbet lægges i kassen.

  Bilag