icon-Politik

Politik

Referat

Mandag den 8. oktober 2018 kl. 08:00

Mødested: Mødelokale 1
Udvalg: Miljø Teknik og Plan
Medlemmer: Dan Gørtz, Leif Rothe Rasmussen, Flemming Risskov Jørgensen, Poul Poulsen, Lars Kristian Pedersen, Henrik Hansen, Lars Kolling
 • Sagsid.:

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 08-10-2018

  Dagsorden godkendt.

 • Sagsid.: 18/17682

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller:

   

  • At der må udføres privat bekæmpelse af rotter i Assens Kommune.
  • At vedlagte ”Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Assens Kommune, revision 2018, planperiode 2019-2021” godkendes.

  Beslutningstema

  Kommunen er forpligtet til at foretage bekæmpelse af rotter, når borgere anmelder rotter. Bekæmpelsen skal ske i overensstemmelse med de retningslinjer, som Miljøstyrelsen udarbejder. Hvert 3. år skal Assens Kommune udarbejde en handlingsplan.

  Sagsfremstilling

  2012 udarbejdede Assens Kommune den første rottehandlingsplan. Handlingsplanen blev udarbejdet til opfyldelse af krav i den rottebekendtgørelse, der trådte i kraft 1. juli 2012.

  Handlingsplanen blev revideret i 2015 og nu i 2018 på grund af et fortsat krav i bekendtgørelsen om at revidere handlingsplanen minimum hvert 3. år.

  Gældende handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter, revision 2015, planperiode 2015-2018 er offentliggjort på kommunens hjemmeside. Forslag til revideret plan er vedlagt som bilag.

   

  I handlingsplanen er der fokus på:
   

  • At få etableret rottespærrer i kloakker ved kommunale og private institutioner og byggemodninger, hvor det er teknisk muligt.
  • At føre tilsyn med privat bekæmpelse og kontrakten med rottebekæmpelsesfirmaet.

   

  Rottebekendtgørelsen blev ændret i 2017, og den stiller øgede krav til kommunerne til forebyggelsen og bekæmpelsen af rotter. De ændrede krav betyder:
   

  • En større opgave til tilsyn med privat bekæmpelse og sikring af et bedre datagrundlag.
  • At tilsynsopgaven er ændret til faste årlige tilsyn med ”tilsynspligtige ejendomme”. Hvilke ejendomme, der er tilsynspligtige, er blevet ændret.
  • Et supplerende krav om opsætning af rottespærrer på private institutioner, der ønsker at få en rottespærrer opsat.
  • Krav om en weekend- og helligdagsordning.
  • Hyppigere tilsynsbesøg ved bekæmpelse efter anmeldelse som følge af nye krav fra Miljøstyrelsen.

   

  Som noget nyt i bekendtgørelsen kan kommunalbestyrelsen beslutte, om privat bekæmpelse af rotter må udføres i kommunen eller om privat bekæmpelse ikke må udføres i kommunen. Kommunen har hidtil ikke oplevet problemer med privat bekæmpelse af rotter. På den baggrund ser vi ingen grund til at forbyde privat bekæmpelse af rotter i Assens Kommune.

   

  Parallelt med udarbejdelsen af handlingsplanen har Assens Kommune haft bekæmpelsen af rotter i udbud. Det ligger endnu ikke fast, hvem der fra næste år udfører den kommunale bekæmpelse. Vedlagte forslag til handlingsplan vil før sin offentliggørelse blive tilrettet med korrekt firmanavn og gebyrstørrelse.

   

  Det kan forventes, at resultatet af udbuddet betyder stigende takster, som følge af kravet om hyppigere besøg, opsætning af rottespærrer og en vagtordning i weekender og på helligdage. En sag vedrørende gebyrets størrelse vil derfor blive forelagt udvalget på det næste møde.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse nr. 1723 af 17. december 2017 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

  Økonomi

  Den kommunale rottebekæmpelse finansieres ved opkrævning af et særskilt gebyr, der for tiden er 0,095 promille af ejendomsværdien. Gebyret opkræves sammen med ejendomsskatten.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 08-10-2018

  Miljø, Teknik og Plan indstiller:

   

  • At der må udføres privat bekæmpelse af rotter i Assens Kommune.
  • At vedlagte ”Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Assens Kommune, revision 2018, planperiode 2019-2021” godkendes.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/21725

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at orientering om revideret tidsplan for etablering af det nye Assens Renseanlæg tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Assens Forsyning A/S har fremsendt revideret tidsplan for nyt renseanlæg og administrationsbygning. Ifølge planen indvies renseanlægget ca. 8 måneder senere end forudsat i den plan, som sidst er forelagt politisk i februar 2018.

  Sagsfremstilling

  Revideret tidsplan for etablering af nyt renseanlæg mv. blev fremlagt politisk i forbindelse med den godkendelse af Forslag til spildevandsplan 2018-2027 i februar 2018. Assens Forsyning A/S har nu fremsendt en ny revision af tidsplanen, hvoraf det fremgår, at renseanlægget forventes indviet i maj 2021 (i stedet for september 2020).

   

  Den forsinkelse, der blev orienteret om i februar skyldtes beslutning om annullering af et påklaget OPI-udbud. Assens Forsyning begrunder den seneste forsinkelse med, at EU-udbud af bygherrerådgivningen på renseanlægget har haft et længere forløb end forventet.

   

  Revideret tidsplan og notat fra Assens Forsyning A/S vedr. tidsplanen er vedlagt som bilag.

   

  Det bemærkes, at både VVM-tilladelsen og miljøgodkendelsen indeholder nogle tidsmæssige bindinger, som betyder, at tilladelserne skal være udnyttet inden for hhv. 3 og 5 år. Begge tilladelser er meddelt den 17. april 2018.

  Lovgrundlag

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

  Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 08-10-2018

  Miljø, Teknik og Plan tager orientering om revideret tidsplan for etablering af det nye Assens Renseanlæg til efterretning.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 16/11811

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at der tages stilling til en eventuelt besigtigelsestur til et pulpanlæg for udvalget og eventuelt andre relevante deltagere.

  Beslutningstema

  Der er i løbet af det seneste år arbejdet i det fælleskommunale projekt ”SYFRE” på at belyse mulighederne for fælles fynske initiativer både i forhold til indsamling og håndtering af genanvendeligt affald samt organisk affald. Miljø, Teknik og Plan er løbende orienteret, senest på mødet i august 2018.

  Sagsfremstilling

  De fynske kommuner har et behov for at kildesortere det organiske affald, hvis de skal nå det nationale mål om 50 % genanvendelse. En af de oplagte løsninger, som indgår i projektet ”SYFRE”, for håndtering af organisk affald fra husholdninger er at ”pulpe” affaldet.

   

  Odense Renovation arbejder i denne retning og i Odense er stillingtagen til organisering af en fremtidig pulpning af affaldet netop nu aktuel. Odense Kommune har godkendt, at Odense Renovation danner et datterselskab til ”pulpning” af madaffald. Dog skal sagen behandles på borgmesterforum den 2. oktober 2018 før videre forløb.

   

  På et tidspunkt i løbet af det næste halve år forventes det, at der også i Assens Kommune skal tages politisk stilling til Assens Kommunes fremtidige håndtering af organisk affald, herunder en evt. fælleskommunal løsning med pulpning af affaldet.

   

  Udvalget kan i den forbindelse evt. besigtige et ”pulpanlæg”. Der er f.eks. mulighed for at komme og se et pulpanlæg den 5. november 2018 kl. 14.00 på Heden Biogasanlæg på Midtfyn. Det er NC Miljø/Ragn Sells, som driver pulpanlægget til behandling af madaffald fra både erhverv og husholdninger.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 08-10-2018

  Miljø, Teknik og Plan besluttede en besigtigelsestur til et pulpanlæg for udvalget mandag den 5. november 2018 og besluttede at invitere Assens Forsynings bestyrelse samt borgmesteren.

   

 • Sagsid.: 18/194

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller at:

   

  • Orienteringen vedrørende Blå Flag og badestrande tages til efterretning.
  • Udvalget fastholder at der ikke fjernes tang på kommunens badestrande.

  Beslutningstema

  Langs med de ca. 90 km kystlinje har Assens Kommune 12 badestrande, hvor der løbende tages prøver af badevandet (Se kort i bilag 1). I Assens Kommune har man politisk besluttet at der er Blå Flag på 3 strande, nemlig Assens Næs, Løgismose Strand og Sandager Næs. I løbet af badesæsonen 2018 har der været flere henvendelser fra borgere om tang på strandene.

  Sagsfremstilling

  Badestrandene i Assens Kommune er attraktive naturområder, med plads til friluftsliv, til gavn for turister og borgere. Ved alle badestrandene er opsat informationsskilte, som beskriver strandes faciliteter. I løbet af badesæsonen udtages der løbende badevandsprøver ved alle kommunens badestrande, for at sikre at vandet er rent. På baggrund af badevandsprøverne tildeles badestrandene en klassifikation. Samtlige badestrande i Assens Kommune er klassificeret som ”udmærket”, hvilket er den bedste klassifikation en badestrand kan opnå. Den internationale Blå Flag Komité tildeler kun det Blå Flag til strande som besidder den bedste badevandskvalitet, som i Assens Kommune.
   

  I løbet af badesæsonen aflejres varierende mængder af tang på badestrandene. Opskyllet tang skal anses som værende en naturlig del af miljøet på badestrandene og er hjemsted for en del af strandens biodiversitet. I Assens Kommune foretages der, forud for badesæsonen, strandrensning én gang årligt på de tre strande, Mariendal strand, Sandager Næs og Assens Næs. På de øvrige badestrande foretager kommunen ikke strandrensning. På én enkelt badestrand fjerner brugerne selv tang, når de finder det nødvendigt.

  Assens Kommune har i den seneste badevandsperiode modtaget flere henvendelser fra borgere, som er utilfredse med mængden af tang på de offentlige badestrande. Henvendelserne omhandler desuden bekymring for at tangmængderne afskrækker turister fra, at benytte sig af strandene i Assens kommune og derfor søger mod nabokommunerne.

  Der er i Assens Kommune ikke afsat midler til yderligere strandrensning, hvorfor vi ikke har imødekommet henvendelserne om strandrensning, ligesom vi heller ikke fremadrettet kan imødekomme henvendelserne uden at der enten sker en tilførsel af midler eller en omprioritering. Udvalget skal derfor tage stilling til om princippet om ikke at foretage strandrensning løbende i badesæsonen fastholdes. I den forbindelse har administrationen forhørt sig ved andre kommuner om deres håndtering af tang på strande.
   

  Eksempler på tangrensning:

  Middelfart Kommune: Ved borgerhenvendelser vurderer Entreprenørgården tangmængderne i forbindelse med vedligehold af stranden. Hvis det vurderes at tangen skal fjernes, harves den ud til siden.

  Nordfyns Kommune: Ved store mængder tang skubbes det tilbage i havet, vind- og strømforhold undersøges, så tang ikke bare skyller tilbage på stranden igen. De har også undersøgt om biogasanlæg vil modtage tang. Dette forslag blev afslået pga. indholdet af sten, sand og salt.

  Svendborg Kommune: Foretager kun tangrensning på Blå Flag Strande.

  Odsherred Kommune: Forsøg med aktivt medborgerskab, grundejerforeninger kan søge om tilskud til fjernelse af tang. Kommunen giver tilskud på op til 40% af de faktiske udgifter. Kommunen har afsat et årligt fast beløb, som tildeles efter først til mølle princippet. Der er opstillet en række vilkår til tangrensningen (Bilag 2).

  Økonomi

  Vedligehold af strandene og de offentlige broer som ejes af Assens Kommune indgår i budgettet for grønne områder. Der afsættes ca. 200.000 kr. årligt til strandene.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 08-10-2018

  Miljø, Teknik og Plan:

   

  • Tager orienteringen vedrørende Blå Flag og badestrande til efterretning.
  • Fastholder at der ikke fjernes tang på kommunens badestrande.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/20784

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at orientering om administration af kystbeskyttelsessager tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Temaoplæg om administration af kystbeskyttelsessager.

  Sagsfremstilling

  Den 1. september 2018 trådte en lovændring i Kystbeskyttelsesloven i kraft, således at kommunerne overtog myndighedskompetencen i sager om kystbeskyttelsesanlæg på land og på søterritoriet. Kompetencen lå tidligere hos Kystdirektoratet.

   

  Da der er tale om overførsel af en myndighedsopgave til kommunen, vil administrationen holde et oplæg om opgavetypen, og hvordan denne forventes håndteret administrativt.

   

  Assens Kommune modtog en række sager fra Kystdirektoratet i forbindelse med lovændringen. Herudover kan det forventes at lovændringen vil medføre at en række nye sager på kort sigt vil tilgå kommunen.

  Lovgrundlag

  Kystbeskyttelsesloven.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 08-10-2018

  Miljø, Teknik og Plan tager orientering om administration af kystbeskyttelsessager til efterretning.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/21359

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at orienteringen om DI´s måling af erhvervsklimaet i Assens Kommune tages til efterretning, herunder at Assens Kommune:
   

  • Er placeret som nummer 15 blandt de danske kommuner i den samlede måling, hvormed Erhvervs- og Vækstpolitikkens ene politiske mål om en placering i top-25 er indfriet.
  • Er placeret som nummer 7 blandt de danske kommuner i målingens kategori vedrørende information og dialog med kommunen.
  • Er placeret som nummer 9 blandt de danske kommuner i målingens kategori vedrørende kommunal sagsbehandling.

  Beslutningstema

  Udvalget orienteres om resultater for 2018 i DI´s måling af lokalt erhvervsklima.

  Sagsfremstilling

  Assens Kommune går i 2018 frem med 19 pladser til en samlet placering som nr. 15 i DI´s undersøgelse af lokalt erhvervsklima. Dette betyder, at Erhvervs- og Vækstpolitikkens ene politiske mål om en placering i top 25 i DI´s årlige analyse  er indfriet.

  Assens Kommunes bedste placeringer indenfor i alt 9 kategorier er som nr. 7 i kategorien ”Information og dialog med kommunen” og som nr. 9 i kategorien ”Kommunal sagsbehandling.

  Samtidig er virksomhederne blevet mere tilfredse med kommunens overordnede erhvervsvenlighed, som har flyttet sig fra en 24. plads i 2017 til en 13. plads i 2018.

  Kommunens laveste placering er en 60. plads i kategorien "Infrastruktur og transport", der handler om kommunens indsats for at sikre god mobilitet via det kommunale vejnet og den kommunale kollektive trafik.

  Pressemeddelelse og oversigtsark er vedlagt som bilag. Det samlede materiale fra Dansk Industri kan ses på http://di.dk/le.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 08-10-2018

  Miljø, Teknik og Plan tager orienteringen om DI´s måling af erhvervsklimaet i Assens Kommune til efterretning, herunder at Assens Kommune:
   

  • Er placeret som nummer 15 blandt de danske kommuner i den samlede måling, hvormed Erhvervs- og Vækstpolitikkens ene politiske mål om en placering i top-25 er indfriet.
  • Er placeret som nummer 7 blandt de danske kommuner i målingens kategori vedrørende information og dialog med kommunen.
  • Er placeret som nummer 9 blandt de danske kommuner i målingens kategori vedrørende kommunal sagsbehandling.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/10688

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at kommuneplantillæg nr. 2 og Lokalplan 5.2-3 for et område til erhvervsformål ved Toftegårdsvej og Åbanken vedtages endeligt.

  Beslutningstema

  Kommuneplantillæg og lokalplan skal efter den offentlige høring vedtages endeligt.

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 29. juni 2018 at sende planforslagene i 8 ugers offentlig høring.

  Kommuneplantillægget og lokalplanen skal muliggøre en udvidelse af eksisterende erhvervsvirksomhed på Toftegårdsvej.

   

  I forbindelse med den offentlige høring er der indkommet 6 bemærkninger, hvoraf den ene er en underskriftsindsamling, primært fra beboerne på Bakkevej.

  Bemærkningerne fra beboerne i området går primært på højden af det nye tårn, samt lugt- og støjgener fra virksomheden.

   

  De indkomne høringssvar har ikke givet anledning til ændringer i lokalplanen.
  I redegørelsen til kommuneplantillægget vil der på baggrund af bemærkningerne fra Miljø- og Fødevareministeriet komme en tilføjelse vedrørende vurdering af projektets påvirkning af Bilag IV arter (truede dyr.)

  Efter aftale med virksomheden vil der blive afholdt et informationsmøde for naboerne, når planerne for den endelige udvidelse er på plads.

  Lovgrundlag

  Lov om Planlægning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 08-10-2018

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at kommuneplantillæg nr. 2 og Lokalplan 5.2-3 for et område til erhvervsformål ved Toftegårdsvej og Åbanken vedtages endeligt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-10-2018

  Indstillingen anbefales.

  Bilag

 • Sagsid.: 18/19440

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller at, der træffes beslutning om:

   

  • At brug af glyphosat i særlige tilfælde kan anvendes inden udlægning af asfalt på cykelstier i eget tracé.

  Eller

  • At brug af glyphosat ikke kan anvendes inden udlægning af asfalt på cykelstier i eget tracé.

  Beslutningstema

  Bekæmpelse af ukrudt skal sikre, at belægningerne lever op til deres æstetiske formål, praktiske funktion og levetid. Den pesticidfrie behandling vi benytter i dag er ikke tilstrækkelig til at nedbryde ukrudtet fuldstændigt før udlægning af nyt slidlag på cykelstier, der ligger i eget tracé.

  Sagsfremstilling

  Ukrudt på cykelstier nedbryder asfalten og vokser igennem asfaltlaget, idet der benyttes tyndere asfaltbærelag ved cykelstier end ved eksempelvis veje.

  Cykelstier er derfor mere sårbare over for vegetation fra bund og sider med

  skadesvirkning på asfalten til følge. Generelt vil ukrudt på faste belægninger forkorte belægningernes levetid og derved forringe vejkapitalen.

   

  I dag benyttes et herbicidprodukt, hvis aktivstof er pelargonsyre, som er et svidemiddel uden indhold af spirehæmmende stoffer. Midlet virker kun på ukrudtsplanternes overjordiske plantedele, og har således ingen totalbekæmpende effekt på rodsystemet, der giver genvækst. Dermed øges risikoen for at en ny belægning på kort tid nedbrydes pga. ukrudt - se billeder på bilaget.

  Et alternativ til et herbicidprodukt kan være gasbrænding eller hedvand disse metoder er ligesom herbicid et svidemiddel og kræver mange behandlinger, for en 90% virkning. Gasbrænding udleder samtidig en væsentlig mængde CO2, hvilket belaster miljøet.

   

  Glyphosat er et systemisk pesticid, der alene optages gennem bladene. Det virker ved at blokere dannelsen af visse aminosyrer, så væksten går i stå. Midlet transporteres i sivævet til alle vækstpunkter - også i planternes rødder og udløbere. En behandling med Glyphosat vil dermed have en langtidsvirkende effekt, og nye belægninger vil bevare deres levetid.

  Glyphosat er i dag godkendt af Miljøstyrelsen til benyttelse på parkeringsarealer, veje, indkørsler, fortove, havegange, terrasser og udyrkede arealer.

   

  Administrationen påtænker at benytte midlet ved udlægning af nyt slidlag på cykelstier i åbent land, hvor der på begge sider er rabatter med beplantning.

  Doseringen af Glyphosat er ca. 3,5 L/Ha, men kan nedbringes ved brug af præcisionssprøjtning

  til ca. 5% – afhængig af mængde af ukrudt. Det vil sige at 1 l. Glyphosat kan række til ca. 57.000 m2 belægning. Til orientering udlægges der hvert år ca. 2000 m2 nyt slidlag på cykelstier. Brug af Glyphosat på cykelstiarealer, forud for etablering af nyt slidlag, vil være begrænset set i forhold til den samlede anvendelse af stoffet på markarealer mv. i Assens Kommune.

   

  Ved allerede beskadigede belægninger, er eneste mulighed for udbedring, fræsning af ødelagt asfalt og udlægning af nyt slidlag. I nogle tilfælde har slidlaget på vores cykelstier kun haft en levetid på 6-12 mdr., hvor man normalt ville sige at levetiden skulle være minimum 6-7 år.

  Lovgrundlag

  Vejloven.

  Økonomi

  Reparation af nuværende skader på cykelstier vil beløbe sig til ca. 40.000 kr.

  En gennemkørsel med et glyphosatholdigt sprøjtemiddel koster ca. kr. 2.000 kr.

  4-5 gennemkørsler med gas, hedvand eller herbicid koster ca. 10.000 kr.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 08-10-2018

  Et flertal på 4 bestående Af Flemming Risskov Jørgensen (SF), Poul Poulsen (B), Leif Rothe Rasmussen (A), og Henrik Hansen (A) beslutter, at brug af glyphosat ikke kan anvendes inden udlægning af asfalt på cykelstier i eget tracé.

   

  Et mindretal på 3 bestående af Lars Kolling (O), Dan Gørtz (V), Lars Kristian Pedersen (V) finder at brug af glyphosat i særlige tilfælde kan anvendes inden udlægning af asfalt på cykelstier i eget trace idet det bemærkes, at der alene er tale om punktsprøjtning.

   

  V og DF ønsker med afsæt i Styrelseslovens §23 sagen standset og indbragt til afgørelse i Byrådet.

   

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  1. Det lokale naturråd for Fyn har afsluttet sit arbejde
   På udvalgsmøderne den 3. oktober 2017 og den 5. december 2017 blev det vedtaget henholdsvis at Faaborg-Midtfyn Kommune skulle varetage sekretariatsbetjeningen af det fynske naturråd, og at udvalgsformanden for Assens Kommune, blev udpeget som politisk repræsentant til styregruppen for det fynske naturråd.
   Det fynske naturråd blev sammensat ved styregruppemødet den 10. januar 2018. Siden har naturrådet afholdt 6 møder og en ekskursion. Arbejdet afsluttedes den 15. juli 2018. Rådets arbejde og beslutninger fremgår af vedhæftede slutdokument. Rådsmedlemmerne fik mulighed for at indsende mindretalsudtalelser Disse fremgår med rød tekst i slutdokumentet.
   I den kommende planlægning for udpegning af områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort, skal Byrådet inddrage rådets bemærkninger (slutdokumentet) samt mindretalsudtalelser. Byrådet har den endelige beslutningskompetence vedrørende udpegning af områder til Grønt Danmarkskort. Grønt Danmarkskort vil blive udarbejdet som et kommuneplantillæg.
  2. Orientering om borgerhenvendelse med opfordring til at Assens Kommune rejser fredningssag til fredning af jordbassinerne
   Assens Kommune har modtaget opfordring fra 2 borgere om at rejse fredningssag til fredning af jordbassinerne ved Assens. Det er borgernes opfattelse, at området bør fredes, da det rummer store rekreative værdier og potentialer, der samtidig skal ses i sammenhæng med naturbeskyttelse og Assens bys kulturhistorie, hvor sukkerfabrikken med jordbassinerne har været en stor del af byens historie – se bilag.
  3. Parkeringskontrol
   Administrationen har nu indgået en aftale med P-Nord om parkeringskontrol i Assens Kommune.
   Parkeringskontrollen forventes igangsat den 1. november 2018.
   Alle lokalråd, handelstandsforeninger samt borgergrupper er orienteret pr. mail.
   Vi orienterer jævnligt fra uge 40-44 på vores sociale medier, i lokalavisen, på LED skærmene samt i Fyens Stiftstidende.
  4. Svar fra Vejdirektoratet vedrørende trafikafviklingsproblemer
   Administrationen har fået svar fra Vejdirektoratet vedrørende Assens Kommunes forespørgsel om medfinansiering på ombygningen af krydset Nørregade/Middelfartvej – se vedlagte bilag.
  5. Forslag om nyt Natura 2000-område
   Miljøstyrelsen sendte forslag til justeret afgrænsning af Natura 2000-områderne i høring i slutningen af 2017. Byrådet behandlede de ændringer, der vedrørte Assens Kommune på mødet den 20. december 2017.
   På Grønt Råds møde den 13. september 2018 kunne Naturstyrelsen oplyse, at de havde budt ind med et nyt Natura 2000-område i Assens Kommune, som svarer til det areal som Naturstyrelsen ejer ved Feddet (kort med afgrænsning er vedlagt). Naturstyrelsens forslag er med i Miljøstyrelsens videre arbejde med at ændre Natura 2000-grænserne.
  6. Danmarks Naturkanon
   Den 22. august offentliggjorde regeringen en proces med at opdatere Danmarks Naturkanon. Det er regeringens ønske med Danmarks Naturkanon at formidle viden om den danske natur og give flere lyst til at bruge den.
   Der har derfor været mulighed for at melde naturområder ind, som opfylder følgende kriterier:

   - Det enkelte sted skal have en smuk natur og have noget særligt, der er værd at besøge.
   - Stedet skal have en væsentlig biologisk, geologisk eller landskabelig værdi.
   - Der skal være offentlig adgang til hele stedet eller til væsentlige dele af stedet og en naturlig indgang for besøgende,
   - Stedet skal være en specifik geografisk lokalitet, som nemt kan formidles.

   Fristen for at komme med forslag var søndag den 23. september.
   For at udbrede kendskabet til Danmarks Naturkanon har der været skrevet ud om det på kommunens Facebook-side med opfordring til borgere om at indsende forslag fra Assens Kommune. Assens Kommune har indsendt forslag om at få Helnæs og Frøbjerg Bavnehøj/Brændholt Bjerg med i Danmarks Naturkanon. Grønt Råd har indsendt følgende naturområder: Frøbjerg Bavnehøj, Bågø, Afgrunden/Vissenbjerg, Jordløse Bakker, Bågø og Helnæs Made. Der er i alt indsendt 1670 forslag, hvoraf de 16 er beliggende i Assens Kommune.
   Der er nedsat en jury som vil beslutte, hvilke 30 steder, der skal nomineres. De nominerede steder offentliggøres den 8. oktober. Herefter kan alle indtil den 4. november stemme blandt de nominerede om hvilke 15 natursteder, der bliver del af Danmarks Naturkanon.
    
  7. NORM-affald i Assens Kommune
   Scan A/S, Vissenbjerg har fået afgørelse fra Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse (SIS) den 26. september 2018, om at deres oplag af korundsand er under grænseværdierne for radioaktivitet. Det er derfor ikke NORM-affald og sandet kan bortskaffes ligesom andet sandblæsningssand.
  8. Henvendelse fra Borgerforeningen i Verninge
   Borgmesteren har modtaget et brev fra Borgerforeningen i Verninge og omegn, hvori de henvender sig om de trafikale forhold i Verninge – se bilag, denne henvendelse er videresendt til Administrationen.
   Administrationen har derudover modtaget henvendelser fra Verninge skole og dennes bestyrelse samt borgere på Langstedvej i Verninge.
   Administrationen har indkaldt til et samlet møde den 30. oktober 2018, med skolens ledelse samt bestyrelse, repræsentanter fra Langstedvej samt borgerforeningen. På mødet vil de trafikale udfordringer de oplever i Verninge drøftes og ud fra disse drøftelser vil der være mulighed for en forventningsafstemning på eventuelle fremtidige tiltag.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 08-10-2018

  Orientering taget til efterretning.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 08-10-2018

  Udvalget ønsker en indledende drøftelse af verdensmålene med særligt fokus på de mål, der er relevante for udvalgets arbejdsområde - gerne med inspiration fra Gladsaxe.