icon-Politik

Politik

Referat

Mandag den 3. september 2018 kl. 08:00

Mødested: Mødelokale 3
Udvalg: Miljø Teknik og Plan
Medlemmer: Dan Gørtz, Leif Rothe Rasmussen, Flemming Risskov Jørgensen, Poul Poulsen, Lars Kristian Pedersen, Henrik Hansen, Lars Kolling
 • Sagsid.:

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-09-2018

  Dagsorden godkendt med bemærkning fra Socialdemokratiet om en præcisering af dagsordenspunkt 2. om ”Reduktionskatalog vedrørende budget 2019” afsnit to, så afsnittet i stedet indledes med:

   

  ”Samtidig besluttede et flertal af økonomiudvalget bestående af V, F, B og O at bede fagudvalgene Uddannelse, Børn og Familie samt Social og Sundhed”.

   

 • Sagsid.: 18/14241

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at reduktionskataloget for Miljø, Teknik og Plan drøftes og gennemgås med henblik på at fremsende reduktionsblokke til budget 2019 og frem.

  Beslutningstema

  Miljø, Teknik og Plan skal fremsende emner til reduktionsblokke til budget 2019 og frem.

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget behandlede på sit ekstraordinære møde den 21. august 2018 2. budgetopfølgning for 2018 og herunder forslag til genopretningsplan for 2018. Økonomiudvalget ser med alvor på den økonomiske situation, og godkendte en samlet genopretningsplan for 2018, for at sikre overholdelse af budgettet samt skabe et godt udgangspunkt for budgetlægningen 2019-2022.

   

  Samtidig besluttede Økonomiudvalget at bede fagudvalgene Uddannelse, Børn og Familie samt Social og Sundhed om at udarbejde et forslag til reduktioner for henholdsvis 18 og 20 mio. kr. med helårsvirkning fra 2019. Samtidig anmoder Økonomiudvalget de øvrige fagudvalg om at udarbejde reduktionsforslag, men uden at fastsætte en konkret beløbsramme.

   

  Reduktionsforslagene er ikke drøftet og kvalificeret i FællesMED By, Land og Kultur inden udvalgsmødet. FællesMED By, Land og Kultur holder møde den 7. september 2018. Udvalgets bemærkninger vil blive eftersendt til Økonomiudvalgets behandling af reduktionsforslagene mandag den 10. september 2018.

   

  Reduktionsforslagene skal behandles på fagudvalgsmøderne den 3. september og i Økonomiudvalget den 10. september 2018.

   

  Til dagsordenen er vedlagt en foreløbig udgave af ”Kend Assens Kommune”.

  Lovgrundlag

  Den kommunale Styrelseslov.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-09-2018

  Et flertal på fire bestående af Dan Gørtz (V), Lars Kristian Pedersen (V), Poul Poulsen (B), og Flemming Risskov Jørgensen (F) indstiller, at det vedhæftede reduktionskataloget for Miljø, Teknik og Plan fremsendes med følgende bemærkninger og ændringer:

   

  • Besparelsesblokkene vedrørende Miljøforum Fyn 75.000 kr., Vandløb 200.000 kr. (reduceret bjørneklobekæmpelse og reduceret serviceniveau i forhold til private lodsejere) og Natur 100.000 kr. (reduceret serviceniveau i forhold til private lodsejere vedrørende hegninger, fortidsminder,m.v.) udgår.

   

  • Vedrørende reduktionsblokken for teletaxi ønskes kataloget suppleret med en beregning på at opnå det samme beløb ved øge prisen for den enkelte billet fremfor at reducere perioden, hvor der kan køres.
   

  Dermed fremsendes reduktioner for i alt 4.180.000 kr.

   

  Et mindretal på 2 bestående af Henrik Hansen (A) og Leif Rothe Rasmussen (A) stemmer imod, men tilkendegiver enighed i, at der er en bunden opgave og at der samlet skal findes besparelsesforslag for kr. 38 mio., men mener dog jf. budgetaftale for 2018, at det er en fælles opgave, hvor alle fem udvalg skal bidrage. Leif Rothe Rasmussen (A) og Henrik Hansen (A), tilkendegiver at de principielt er enige i det reduktionskatalog, der videresendes til budgetforhandlinger, men ønsker at supplere sparekataloget med et forslag om at fjerne tilskuddet til kørsel med privatskoleelever på 200.000 kr.

   

  Et mindretal på 1 bestående af Lars Kolling (O) stemmer imod, idet han ønsker hele reduktionskataloget fremsendt med det formål at reducere besparelserne på det samlede velfærdsområde mest muligt.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/12284

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at der træffes beslutning om at fastholde det gældende serviceniveau for befordring af folkeskoleelever.

  Beslutningstema

  På baggrund af beslutningen fra Miljø Teknik og Plans møde den 4. juni 2018, belyses konsekvenserne ved at udvide det eksisterende serviceniveau, således at folkeskoleelever befordres over kommunegrænsen til Emtekær i Middelfart.

  Sagsfremstilling

  Emtekær har Gelsted Skole som distriktsskole. Emtekær ligger 1 km fra kommunegrænsen og 5 km fra Salbrovadskolen. Hvis skolebussen skal køre til Emtekær, kræver det en udvidelse af kommunens retningslinjer for befordring. En ændring skal være generel og må ikke begunstige enkelte elever på baggrund af deres behov. En udvidelse til Middelfart medfører, at kommunen forpligter sig til at befordre elever i tilsvarende situationer i andre nabokommuner og i andre skoledistrikter af hensyn til lige behandling af borgerne. Hvis udvidelsen sker uden begrænsning, kan det medføre store ekstraudgifter.
   

  Hvis Byrådet ønsker at fremme et frit valg eller et særligt søgemønster, kan serviceniveauet udvides i bestemte områder, uden at serviceniveauet skal udvides tilsvarende for resten af kommunens skoler. Det kunne f.eks. være, hvis man ønsker at øge tilvæksten til små skoler, f.eks. med elevtal omkring 100 elever. Hvis ruten forlænges til Emtekær, vil det dog medføre, at elever i andre lokalområder med tilsvarende afstande til Salbrovad også skal tilbydes befordring, på lige vilkår med eleverne i Emtekær.
   

  FynBus har oplyst, at det vil koste ca. 80 -100.000 kr. at forlænge rute 263 til Emtekær og give en ekstra køretid på ca. 6 min. Det vil ikke overskride servicemålet om, at eleverne højest kører en time i skolebussen, men det medfører, at nogle elever får 6 min. længere ventetid, enten i bussen eller på skolen. Udgiften kan fremadrettet blive væsentligt større, hvis tilsvarende udvidelser i andre skoledistrikter bliver aktuelle. Gevinsten for Assens Kommune kan være flere elever på Salbrovadskolen, men der er ingen økonomisk gevinst. I dag er 3 elever fra Salbrovadskolen bosat i Emtekær. I Emtekær er der 40 husstande.

  Administrationen har anmodet Middelfart om en udtalelse vedrørende kørsel af elever fra Emtekær til Assens. Administrationen i Middelfart Kommune har ikke ønsket at komme med en udtalelse i sagen.

  Det bemærkes derudover, at borgere i Assens Kommune kan opleve det som en uretfærdig forskelsbehandling, hvis serviceniveauet indebærer, at elever, som ikke bor i kommunen kan befordres til en skole i kommunen, mens kommunens egne borgere ikke kan befordres over distriktsgrænsen til skoler i andre kommuner.

  Lovgrundlag

  Folkeskoleloven, LBK nr. 1510 af 14/12/2017.

  Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen, BEK nr. 688 af 20/06/2014.

  Økonomi

  Ekstra driftsudgifter for rute 263 på ca. 80-100.000 kr.
  Dertil kommer eventuelle forlængelser i andre lokalområder omkring Salbrovadskolen.

  Eventuelle udgifter ved et forhøjet serviceniveau skal finansieres indenfor udvalgets eget område.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-09-2018

  Et flertal af Miljø, Teknik og Plan på fem bestående af Poul Poulsen (B), Flemming Risskov Jørgensen (F), Dan Gørtz (V), Lars Kristian Pedersen (V) og Lars Kolling (0) godkender, at fastholde det gældende serviceniveau for befordring af folkeskoleelever.


  Et mindretal på 1 bestående af Leif Rothe Rasmussen (A) ønsker, at der etableres en kørselsordning specifikt for Emtekær.

   

  Miljø, Teknik og Plan fandt Henrik Hansen (A) inhabil, hvorfor han ikke deltog i punktets behandling.

   

 • Sagsid.: 18/7569

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at der træffes beslutning om én af de følgende to valgmuligheder:

   

  • At der ikke opsættes belysning langs cykelstien på strækningen mellem Aarup og Søndergårdevej.

   

  Eller

   

  • At der opsættes belysning langs cykelstien på strækningen mellem Aarup og Søndergårdevej samt at udgiften finansieres inden for den afsatte anlægsramme til projektet i 2018 og 2019.

  Beslutningstema

  Miljø, Teknik og Plan besluttede den 30. april 2018, at få prisen på cykelstien forelagt både med og uden belysning.

   

  Økonomiudvalget besluttede den 20. august at udskyde anlægsprojekter inden for rammerne af budget 2018 svarende til 52,5 mio. kr., herunder første del af projektet med cykelstien. Økonomiudvalget besluttede endvidere, at de udskudte anlægsprojekter indgår i en omprioritering af anlægsbudgettet til budget 2019-2022 inden for en ramme

  på 62,0 mio. kr. i 2019, 56,4 mio. kr. i 2020, 48,1 mio. kr. i 2021 og 37,5 mio. kr. i

  2022.

   

  Miljø, Teknik og Plan skal med denne sag derfor beslutte, hvorvidt der skal opsættes belysning på cykelstien under forudsætning af, at anlægget i den kommende budgetaftale for 2019-2022 prioriteres til gennemførelse i 2019.

  Sagsfremstilling

  Anlægsoverslag

  Der er nu udarbejdet et forprojekt samt et anlægsoverslag inkl. rådgivning og arealerhvervelse for første etape af cykelstien mellem Aarup og Søndergårdevej - Se bilag 1.

  I bilag 2 ses et skema med pris på forskellige typer egnet belysning, til en cykelsti på landet. Prisen varierer efter valg af lampe. Den dyreste løsning som er pullert med sensor til 540.000 kr. og den billigste løsning som er LED reflekser til 90.000 kr.

   

  Belysning på cykelstier på landet opsættes af hensyn til både trafiksikkerhed og tryghed.

  1. etape af cykelstien, forløber i et meget uens terræn, med store stigninger, fald og nogle steder stejle skrænter. Derfor vil en belysning af stien være en vigtig parameter i forhold til brugen. Såfremt stien ikke bliver belyst, er der større risiko for uheld.

  Belysningen kan etableres med sensor, således at lamperne kun tænder ved færdsel på stien. Dette minimerer påvirkningen og forstyrrelsen af det vilde dyreliv, samt eventuelle gener for færdslen på Erholmvej, idet stien ligger meget højt i forhold til vejniveau.

   

  For belysning af cykelstien taler altså trafiksikkerhed. Imod belysning af cykelstien taler prisen på belysningen.
   

  Høring

  Følgegruppen til cykelstien har haft spørgsmålet om belysning i høring i uge 33, der er indkommet seks høringssvar, som alle kan læses i bilag 3. Fire ud af de seks høringssvar ønsker lys på stien, alle ønsker lys med sensor i tilfælde af belysning.

  Økonomi

  Projektet er finansieret i den samlede anlægsbevilling på 7.987.000 kr. for 2018.

  Anlægsrammen er i år afsat til færdiggørelse af Haarby-Glamsbjerg kantbanerne, køb af areal til eksisterende sti i Bred samt opstart af cykelsti mellem Aarup og Grønnemose.

  I anlægsårene 2019 og 2020, er der afsat en anlægsramme på 6.000.000 kr. årligt til cykelstier og kantbaner.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-09-2018

  Et flertal af Miljø, Teknik og Plan på 4 bestående af Poul Poulsen (B), Flemming Risskov Jørgensen (F), Dan Gørtz (V), og Lars Kristian Pedersen (V) godkendte, at der opsættes belysning langs cykelstien på strækningen mellem Aarup og Søndergårdevej, samt at udgiften finansieres inden for den afsatte anlægsramme til projektet i 2018 og 2019.

   

   

  Et mindretal af Miljø, Teknik og Plan på 3 bestående af Lars Kolding(O), Henrik Hansen (A) og Leif Rothe Rasmussen stemte imod, at der opsættes belysning langs cykelstien på strækningen mellem Aarup og Søndergårdevej, begrundet i kommunens generelle økonomi og i ønsket om, at midlerne anvendes på anlæg af flere kilometer cykelsti.

  Bilag

 • Sagsid.: 18/9489

  Indstilling

  Direktionen indstiller at grænsen for opkrævning af garantistillelse hæves til 1 mio. kr.

  Beslutningstema

  I forbindelse med at Assens Kommune har afholdt møde med Dansk Byggeri 12. april 2018 – tydeliggjorde Dansk Byggeri at de gerne så, at kommunen hævede niveauet for, hvornår private virksomheder skal udstede en bankgaranti ved udførelse af mindre opgaver for kommunen. Flere kommuner har ændret garantisummen og Dansk Byggeri ønsker at skabe mere ensartethed på tværs af kommunerne.

  Sagsfremstilling

  På bygge- og anlægsområdet er grænsen for garantistillelse i Assens Kommune d.d. fastsat til en entreprisesum på 300.000 kr.

   

  Denne grænse mener Dansk Byggeri er for lav, hvorfor det forslås at hæve grænsen til 1.000.000 kr.

   

  I praksis anvendes garantistillelsen som en udførelsesgaranti under, og op til, aflevering af bygge- og anlægsopgaver samt i forbindelse med fasthold af entreprenørerne for udførelse af mangler konstateret ved 1-års og 5-års gennemgang.

  Herudover er garantistillelsen kommunens sikkerhed ved en evt. entreprenørkonkurs.

   

  Formålet med at hæve garantigrænsen er at gøre Assens Kommune til en mere erhvervsvenlig kommune.

   

  For at sikre sig, at projekterne bliver udført med den nødvendige kvalitet kan kommunen i stedet sikre sig ved tilbagehold i entreprisesummen frem til afleveringen og ved en grundig gennemgang i forbindelse med aflevering og mangeludbedring.

  Assens kommune har i de sidste 10 år gjort krav gældende i forhold til stillede garantier i ca. 10 tilfælde.

  Heraf er en væsentlig del afledt af konkurser, hvor entreprisesummen har været højere end 1 mio. kr. og hvor der fortsat vil være garantikrav.

  Økonomi

  På Assens Kommunes Trafik og Byggeområde udgør den samlede garantisum pr. dags dato ca. 8,4 mio. kr.:

  • Garantier for entreprisesummer over 1. mio. kr. andrager 7.120.000 kr. fordelt på 20 kontrakter.
  • Garantier for entreprisesummer under 1 mio. kr. andrager 1.088.000 kr. fordelt på 72 kontrakter. Heraf er 90% garantistillelser, der er nedskrevet til 2% i forbindelse med 1. års gennemgangen, svarende til garantibeløb under 20.000 kr.

   

  En kontraktsum på op til 1. mio. kr. medfører en garantiudgift i alt på 5.000-9.000 kr. for entreprenørerne over en 6 årig periode.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-09-2018

  Miljø, Teknik og Plan indstiller at grænsen for opkrævning af garantistillelse hæves til 1 mio. kr.

   

 • Sagsid.: 18/2441

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller at Miljø, Teknik og Plan beslutter et af følgende:
   

  • At fastholde den eksisterende planlægning.
  • At igangsætte en analyse af konsekvenserne for nærområdet ved en ændret planlægning som muliggør boliger. 
  • At igangsætte udarbejdelsen af et kommuneplantillæg og en ny lokalplan for området, under forudsætning af, at ansøger bidrager økonomisk til udarbejdelse af planerne.

  Beslutningstema

  Det skal besluttes om man ønsker at fastholde den nuværende planlægning for området, som kun tillader boliger i tilknytning til erhverv, eller man ønsker at ændre plangrundlaget, således at det bliver muligt at opføre 6 ældrevenlige boliger på parcellen Nørre Alle 20.

  Sagsfremstilling

  Administrationen modtog i januar 2018 en forespørgsel om mulighed for at opføre 6 tæt-lav boliger på ejendommen Nørre Alle 20 i Assens. Der blev givet afslag på ansøgningen, da anvendelsen ikke er i overensstemmelse med det gældende plangrundlag.

   

  Der har tidligere i 2013 af samme ejer, været ansøgt om opførelse af boliger, hvor der ligeledes blev givet afslag, hvilket blev stadfæstet i det daværende Natur- og Miljøklagenævn.

   

  Ejendommen er i kommuneplanen udlagt som centerområde til detailhandel og mindre erhvervsformål (rammeområde 1.2.C.14), og er endvidere omfattet af byplanvedtægt nr. 2, hvoraf det fremgår, at området er udlagt til mindre erhvervs- eller værkstedsvirksomheder, fortrinsvis af håndværksmæssigt præg og med tilhørende bolig.

   

  En ny planlægning for ejendommen vil forudsætte en stillingtagen til områdets fremtidige anvendelse set i sammenhæng med byens udvikling.

   

  Administrationen bemærker at rammeområdet er det eneste lokalcenterområde i Assens By,

  hvor der bl.a. er mulighed for daglig- og udvalgsvarebutikker. Der er ikke udarbejdet en ny lokalplan for området som helhed, kun for arealerne med Fakta, Aldi og cykelforretningen ved Nørre Alle 12-14.

   

  Ejendommen ligger i et område med flere erhvervsvirksomheder. Det kan derfor ikke udelukkes at en ejendom kun med boliger kan påføre naboejendomme begrænsninger med hensyn til fx støj. På en del af ejendommen er der jordforurening (kortlagt på V2 niveau). Betydningen af dette i forhold til boliger er ikke undersøgt.

   

  På baggrund af ovenstående er det administrationens anbefaling, at såfremt udvalget ønsker at fremme ansøgningen bør konsekvenserne af at give mulighed for en ejendom kun med boliger undersøges nærmere inden der træffes endelig beslutning om igangsætning af ny planlægning for området.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Økonomi

  Ansøger skal bidrage økonomisk til at afholde de udgifter, der følger af udarbejdelse af

  kommuneplantillæg og lokalplan, såfremt planlægningen for området besluttes igangsat.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-09-2018

  Miljø, Teknik og Plan godkender at igangsætte en analyse af konsekvenserne for nærområdet ved en ændret planlægning som muliggør boliger med bemærkning om, at analysen indgår som led i arbejdet med udviklingsplanen for Assens by.  

   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/17211

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at forslag til lokalplan 3.1-12 for tæt-lav boliger ved Buchwaldsvej i Tommerup St. godkendes og sendes i offentlig høring i mindst 4 uger sammen med den tilhørende miljørapport.

  Beslutningstema

  Administrationen har i samarbejde med bygherre (Amstrup & Baggesen Entreprise A/S for Tommerup Andelsboligforening) udarbejdet et forslag til lokalplan for 22 tæt-lav boliger samt et fælleshus.

  Sagsfremstilling

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget besluttede i september 2017, at igangsætte lokalplanlægning for Tommerup Andelsboligforenings projekt for almene boliger ved Buchwaldsvej i Tommerup St.

   

  Byrådet godkendte i oktober 2017 et skitseprojekt med 24 almene boliger udarbejdet af Creo Arkitekter.

   

  Amstrup & Baggesen Entreprise A/S (A&B) har efterfølgende udarbejdet et justeret projekt med 22 boliger, som lokalplanen tager udgangspunkt i. De ønsker at opføre en bebyggelse af god kvalitet for Tommerup Andelsboligforening.

   

  Bebyggelsen er indpasset i forhold til de overordnede veje og 10 meter bredde grønne korridorer, som fastlægges i strukturplanen for byomdannelsesområdet mellem Buchwaldsvej og Smedevej.

   

  Der er desuden arbejdet med håndtering af overfladevand fra bebyggelsen, der ved ekstrem nedbør forudsættes forsinket inden for lokalplanområdet.

   

  Det forudsættes desuden, at kommunen etablerer ca. 55 meter støjafskærmning mod jernbanen, så støjen kommer under Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for støj fra jernbaner. Kommunen skal ligeledes forestå en udbygning af Buchwaldsvej på en 80 m strækning.

   

  Miljøvurdering

  Der er udarbejdet en miljørapport, der vurderer planens væsentlige påvirkninger i forhold til:

  • Bylandskab,
  • Støj fra jernbanen,
  • Lugt fra produktionsvirksomhed,
  • Virksomhedsstøj, og
  • Nedbørshændelser>5år.

   

  Miljørapporten er vedlagt som bilag.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

  Økonomi

  Lokalplanen betinger en udbygning af Buchwaldsvej på en 80 m strækning, og at støjskærmen langs jernbanen forlænges med 55 m. Udgiften til de to anlæg afholdes af kommunen, inden for det budget på 3,7 mio. kr., der er afsat i budget 2018-21.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-09-2018

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at forslag til lokalplan 3.1-12 for tæt-lav boliger ved Buchwaldsvej i Tommerup St. godkendes og sendes i offentlig høring i mindst 4 uger sammen med den tilhørende miljørapport.

   

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  1. Administrativt høringssvar til forslag til lov om ændring af jernbaneloven
   Vej og Trafik har indsendt høringssvar til Transport- Bygnings- og Boligministeriets forslag til ændring af jernbaneloven. Lovforslaget indeholder udvidelse af hjemmelsbestemmelserne om ekspropriation og forundersøgelser til også at omfatte master til mobil- og internetdækning i togene. I høringssvaret tilkendegives det, at Assens Kommune ser positivt på den foreslåede udvidelse. Med de foreslåede ændringer af jernbaneloven sikres en sammenhængende mobil- og internetdækning langs jernbanerne, og forsinkelser af anlægsprojekter kan i højere grad blive undgået.
   Dette medvirker, at erhvervsrejsende kan få bedre muligheder for at anvende toget som arbejdsplads, og det vil derved gøre det mere attraktivt at pendle fra Fyn til Jylland og Sjælland. Desuden kan tyndt befolkede lokalområder langs jernbanerne få glæde af den forbedrede mobil- og internetdækning.
   Forslag fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet er vedhæftet i bilag ”Udkast til forslag til lov om ændring af jernbaneloven”. Høringssvaret fra Vej og Trafik er vedhæftet i bilag ”Høringssvar fra Assens Kommune”.
  2. Rammer for bekæmpelse af måger
   Se bilag.
    
  3. Orientering om boliger anvendt til særlig udlejning foranlediget af forespørgsel fra Poul Poulsen på 2 specifikke adresser
   Der orienteres om: Hvad forstås der ved ”boliger anvendt til særlig udlejning”,
   kommunens muligheder for at opdage disse boliger samt kommunens handlemuligheder.
  4. Henvendelse fra Miljøforum Fyn
   Formanden orienterer om henvendelse fra Miljøforum Fyn med tilbud om deltagelse i dialogmøde, om bæredygtigt kommunalt byggeri.

   

  1. Landsplanredegørelse
   Regeringen har sendt forslag til landsplanredegørelse 2018 ”Vækst og udvikling gennem fysisk planlægning” med tilhørende miljøvurdering i høring fra den 4. juli til den 12. september 2018.
   Landsplanredegørelsen beskriver rammerne for kommunernes planarbejde og skaber afsættet for, at kommunerne kan følge op på regeringens visioner på planområdet. Med udgangspunkt i den moderniserede planlov, som trådte i kraft i juni 2017, den politiske aftale om Danmark i bedre balance fra 2016 og centrale publikationer på planlovsområdet som nye landsplandirektiver, vejledninger mv., redegør landsplanredegørelsen for de væsentligste elementer i den nye planlov.
   Byregion Fyn har udarbejdet et forslag til fælles høringssvar, som Assens Kommune er medunderskriver af. Der kan ske mindre ændringer i forslaget som konsekvens af bemærkninger fra kommunerne. Der fremsendes ikke et selvstændigt høringssvar fra Assens Kommune.
   Bilag: Landsplanredegørelse og forslag til høringssvar fra Byregion Fyn.
  2. Møde vedrørende Plums arealer
   Der har den 20. august været afholdt et møde med Plums Ejendomsaktieselskab, der vil blive orienteret herom på udvalgsmødet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-09-2018

  Orienteringen taget til efterretning, herunder administrationens orientering om, at ønskeblokken vedrørende ”Regnvandsplan for Tommerup”, som Miljø, Teknik og Plan fremsendte til budgetforhandlinger, er udgået af budgetmaterialet, idet planen af hensyn til regnvandshåndteringen i Tommerup er fremskyndet i en billigere form, som kan finansieres inden for områdets eksisterende driftsbudget.


  I forlængelse af henvendelsen fra Miljøforum Fyn ønsker udvalget at tage imod invitationen om deltagelse i et dialogmøde om bæredygtigt kommunalt byggeri.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-09-2018

  Intet.

 • Sagsid.: 18/19971

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at der på baggrund af oplæg fra Arkitektskolen Aarhus gennemføres en overordnet drøftelse af kommunens kulturmiljøer.

  Beslutningstema

  Arkitektskolen Aarhus har gennemført en screening af kommunens væsentligste bebyggede kulturmiljøer, som led i et landsdækkende projekt ”Screening af Danmarks Kulturmiljøer”. Arkitektskolen vil på mødet fremlægge deres screening, og der lægges op til en overordnet drøftelse.

  Sagsfremstilling

  Arkitektskolen Aarhus’ screening af kulturmiljøer er en del af et forskningsprojekt, hvor arkitektskolen har udviklet en ny metode, der har fokus på de værdier og udviklingspotentialer, som den byggede kulturarv rummer.

   

  Assens Kommune har i 2009 gennemført en kortlægning af kommunens kulturmiljøer, som førte til, at der blev udpeget 32 kulturmiljøer i Kommuneplan 2017.

   

  Arkitektskolen har screenet 55 miljøer herunder genbesøgt de 32 miljøer, som er udpeget i kommuneplanen. Der har været et særligt fokus på Assens by, idet screeningen er tænkt anvendt som en del af grundlaget for ”Fremtidens Assens” med et særligt blik på udviklingsperspektivet. Endvidere vil screeningen kunne anvendes i forbindelse med den kommende kommuneplanrevision.

   

  Dagsorden for afvikling af temadrøftelsen:

  1. Velkomst
  2. Oplæg ved Simon Ostenfeld Pedersen, Arkitektskolen Aarhus
  3. Drøftelse i udvalget

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-09-2018

  Miljø, Teknik og Plan godkender, at der på baggrund af oplæg fra Arkitektskolen Aarhus gennemføres en overordnet drøftelse af kommunens kulturmiljøer.

   

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutningstema

  Med afsæt i den kommunale styrelseslov § 11 (”initiativretten”), ønsker Lars Kolling følgende sag behandlet.

  Sagsfremstilling

  Dansk Folkeparti ønsker en drøftelse af og stillingtagen til udvalgets eventuelle deltagelse i KL´s byplanmøde 2018, og eventuelle studietur for udvalget.
  Dette set i lyset af de markante besparelser på 67,9 mio. kr. i kommunen, hvor alle områder bør vurdere og revurdere udgiftsniveauet. Dette bør i særdeleshed tages alvorligt på politisk niveau og derfor ønsker Dansk Folkeparti en drøftelse og stillingtagen til deltagelse/afbud til byplanmøde 18 og eventuelle studietur.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-09-2018

  Et flertal af Miljø, Teknik og Plan på seks bestående af Dan Gørtz (V), Lars Kristian Pedersen (O) Poul Poulsen (B), Leif Rothe Rasmussen (A), Henrik Hansen (A) og Flemming Risskov Jørgensen (F) finder, at der fortsat kan være deltagelse i relevante faglige arrangementer og studieture, som sikrer inspiration og ideer udefra til udvikling af kommunen.

   

  Et mindretal på én bestående af Lars Kolling (O) ønsker ikke deltagelse i byplanmøde 2018 og eventuel studietur. 

  Dansk Folkeparti anerkender fuldt ud det faglige udbytte, der er ved deltagelse i KL-arrangementer og studieture, men Dansk Folkeparti mener, at vi som politikere bør gå forrest og udvise mådehold og dermed ikke bruge midler på rejser og arrangementer, førend kommunens økonomi er genoprettet og i sikker drift.