icon-Politik

Politik

Referat

Mandag den 13. august 2018 kl. 08:00

Mødested: Mødelokale 1
Udvalg: Miljø Teknik og Plan
Medlemmer: Dan Gørtz, Leif Rothe Rasmussen, Flemming Risskov Jørgensen, Poul Poulsen, Lars Kristian Pedersen, Henrik Hansen, Lars Kolling
 • Sagsid.:

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 13-08-2018

  Dagsorden godkendt med følgende ændringer:.
   

  • Der blev optaget et nyt punkt ”MTP-budgetopfølgning 2018- ANLÆG”, som punkt 2.b.

  • Punkterne 17. Orientering og 18. Eventuelt behandles efter punkt 21.

   

  • Punkt 5. Parkeringskontrol behandles efter punkt 12.

   

  Henrik Hansen deltog ikke i punkt 1-4 samt 6-10.

 • Sagsid.: 18/5796

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at 2. budgetopfølgning 2018 tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 – drift – Miljø, Teknik og Plan.

  Sagsfremstilling

  Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø, Teknik og Plan, at budgettet overholdes.

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens §40.

  Økonomi

   (i 1.000 kr.)

  Forventet regnskab

  Korrigeret

  budget

  Oprindeligt budget

  Afvigelse til korr. budget

  Tillægs-bevilling søges

  Overførsel til 2019

  MTP - uden overførselsadgang

  -205

  -205

  -205

  0

  0

  0

  MTP - med overførselsadgang

  101.123

  101.123

  104.161

  0

  0

  0

  MTP i alt

  100.918

  100.918

  103.956

  0

  0

  0

   

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 13-08-2018

  Miljø, Teknik og Plan tager 2. budgetopfølgning 2018 til efterretning.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/16853

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at den tidligere skole i Kerte nedrives (scenarie 3) begrundet i udbedringsudgifternes omfang efter vandskade og generelle tomdriftsudgifter, samt indstiller at sagen fremsendes til budgetlægning 2019-2022.

  Beslutningstema

  Den tidligere Kerteskole har været udsat for en større vandskade pga. frostsprængning af et rør i et uopvarmet loftsrum. Vandskaden er ikke forsikringsdækket, og udbedrings- eller alternativt nedrivningsomkostninger skal afholdes af Assens Kommune. Der skal tages stilling til den fremtidige anvendelse, herunder om skolen skal genopbygges eller alternativt helt eller delvist nedrives.

  Sagsfremstilling

  Skaden er foreløbigt håndteret akut, og bygningen henstår på nuværende tidspunkt uden at der sker yderligere bygningsmæssig skade.

  Et af følgende 5 scenarier kan vælges for hel eller delvis nedrivning, eller hel eller delvis udbedring:

  1:

  Nedrivning af hovedpart af vandskadet bygningsafsnit, ny gavl

  1.010.000 kr.

   

  Årlig driftsbesparelse

  23.000 kr.

  2:

  Nedrivning i omfang så kun gymnastiksalen bevares, ny gavl

  1.430.000 kr.

   

  Årlig driftsbesparelse

  45.000 kr.

  3:

  Total nedrivning

  1.000.000 kr.

   

  Årlig driftsbesparelse

  100.000 kr.

  4:

  Renovering af skadet bygningsafsnit - anvendelse til lagerhotel

  1.400.000 kr.

   

  Årlig driftsbesparelse

  0 kr.

  5:

  Total genopbygning af skadet bygningsafsnit

  1.675.000 kr.

   

  Årlig driftsbesparelse

  0 kr.

   

  De tidligere skolebygninger har indtil vandskaden været anvendt af Højfyns Radioklub, en musikklub fra Lindebjerg, Lirekassen (børneteatertrup) samt diverse lokale aktiviteter i gymnastiksalen.

  Der har midlertidigt været udlånt lokaler til Museum Vestfyn, for registrering af diverse genstande, men kommunen har ingen forpligtigelse til at skaffe tilsvarende eller andre lokaler.

  Hvad angår de øvrige foreninger er nogle genhuset på Dreslette Skole og andre har en midlertidig placering på Skallebølle Skole hvor flytning til andre lokaler kan komme på tale. Iflg. Administrationen, vil det være muligt at skaffe egnede lokaler til de foreninger, som har haft til huse i den tidligere Kerteskole.

  Bygningerne bruges en del af de lokale beboere til forskellige aktiviteter såsom badminton, gymnastik og zumba. Kerteskolens placering i landsbyen – lige over for kirken, betyder at skolen er meget synlig i bybilledet.

  Der er ikke i budget 2018 afsat midler til håndtering af en vandskade i denne størrelsesorden, hvorfor det anbefales at sagen indgår i de kommende drøftelser til budget 2019-2022.

  Økonomi

  Skadesudgiften for den akutte håndtering af vandskaden er på ca. 250.000 kr.

  Total nedrivning beløber sig til 1 mio. kr. og den årlige driftsbesparelse er på 100.000 kr.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 13-08-2018

  Miljø, Teknik og Plan udsætter sagen med henblik på at få belyst mulighederne for et salg af den tidligere skole i Kerte.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 17/5327

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at

  • Lejligheden beliggende Ny Adelgade 18, 1., 5610 Assens kondemneres den 13. november 2018.
  • Nuværende lejere genhuses.
  • Trafik og Byg bemyndiges til at godkende/afvise eventuelle renoveringsforslag samt at ophæve kondemneringen.

  Beslutningstema

  I henhold til byfornyelsesloven har kommunen tilsynspligt med boliger og opholdsrum, så de ikke udgør en sundhedsfare for personer. Bliver kommunen opmærksom på et sundhedsfarligt forhold, har vi pligt til at reagere. Vurderes det, at der er nærliggende sundhedsfare ved ophold i boligen, er kommunen forpligtiget til at kondemnere boligen og genhuse lejerne.

  Sagsfremstilling

  Der er indkommet en anmeldelse om mulig sundhedsfare i lejligheden. Anmeldelsen kom fra lejer via integrationsteamet.

   

  Anmeldelsen kom i marts 2017. Der blev herefter foretaget tilsyn med boligen, hvor der blev konstateret begyndende sundhedsfare. Der blev derfor lavet en frivillig aftale med ejeren om udbedring af forholdene.

   

  Lejeren henvendte sig igen i marts 2018, fordi forholdene ikke var blevet bedre. Der blev igen foretaget tilsyn med boligen. Ved tilsynet kunne det konstateres, at forholdene var forværret. Der blev taget aftryksprøver, som viste høj forekomst af levedygtige skimmelsvampespore. Tilsynsrapporten samt resultatet af aftryksprøverne blev sendt til udtalelse ved embedslægen.

   

  Embedslægens vurdering er, at lejligheden i sin nuværende stand ikke er egnet til boligformål, og anbefaler derfor enten renovering eller fraflytning uden unødig forsinkelse.

  Administrationen anbefaler, at der sker en renovering eller genhusning inden for 3 måneder fra beslutningstidspunktet.

   

  Ejer samt lejer er partshørt i perioden 5. - 20. juli 2018.

  Ejer har indgivet bemærkning om, at han mener problemet er brugerrelateret, da der er sket en udbedring af ejendommen sidste år.

  Lejer har indgivet bemærkning om, at de ønsker at blive genhuset.

  Lovgrundlag

  Byfornyelsesloven.

  Økonomi

  Kondemnering og genhusning skal betales af kommunen.

  En kondemnering skal tinglyses. Kommunen betaler tinglysningsgebyret.

  I forbindelse med en genhusning skal kommunen afholde flytteudgifter samt evt. indfasningsstøtte.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 13-08-2018

  Miljø, Teknik og Plan godkender at:

  • Lejligheden beliggende Ny Adelgade 18, 1., 5610 Assens kondemneres den 13. november 2018.
  • Nuværende lejere genhuses.
  • Trafik og Byg bemyndiges til at godkende/afvise eventuelle renoveringsforslag samt at ophæve kondemneringen.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/3163

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at der træffes beslutning om at indgå aftale med P-Nord vedrørende parkeringsvagtordning i Assens Kommune.

  Beslutningstema

  Miljø, Teknik og Plan har på møde den 30. april 2018 bedt administrationen undersøge mulighederne for at oprette en parkeringsvagtordning i Assens Kommune.

  Sagsfremstilling

  Administrationen har undersøgt og vurderet 2 mulige ordninger vedrørende etablering af p-kontrol i Assens Kommune. Ordningerne er beskrevet herunder og er uddybet i bilag 1.

   

  • Etablering af egen p-kontrol ordning

  Ordningen kræver ressourcer til at ansætte og uddanne kontrollører samt fast administrativt personale, til henvendelser, klager og øvrig sagsbehandling i forbindelse med p-kontrollen. Administrationen vurderer, at der løbende vil være udgifter forbundet med ordningen på ca. 184.000 kr./år, fratrukket indtægter fra p-kontrollen.

   

  • Indgå aftale med P-Nord

  P-Nord er en enhed under By- og Landskabsforvaltningen i Aalborg Kommune. P-Nord tilbyder i henhold til beskrivelse om indgåelse af aftale (se bilag 2) at varetage p-kontrol samt administrationen af denne i Assens kommune. Det vurderes, at der vil være et overskud på ca. 16.000 kr./årligt på ordningen.

   

  Såfremt ingen af de 2 ordninger ønskes, kan administrationen igangsætte en undersøgelse af en evt. fynsk fælleskommunal p-kontrolordning. Et fælleskommunalt samarbejde kunne f.eks. være med Faaborg-Midtfyn Kommune, som har egenkontrol i dag, og Nyborg Kommune, som forventer opstart af egenkontrol i september 2018. Begge kommuner har politisk besluttet, at oprette p-kontrolordning i eget regi.

   

  Administrationen vurderer, at etablering af egen p-kontrol i Assens Kommune vil være en stor og kompleks opgave for en relativt lille Vej- og Trafikafdeling. Derfor indstiller administrationen at Assens Kommune indgår aftale med P-Nord, for varetagelse af p-kontrol i Assens Kommune.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse af færdselsloven, LBK nr. 1386 af 11.12.2013.

  Bekendtgørelse om kommunal parkeringskontrol, BEK 972 af 17.10.2005.

  Økonomi

  Første års udgifter til egenkontrol vil ca. blive 474.000 kr. De efterfølgende år vil udgiften ca. være 184.000 kr./år. Disse tal er beregnet ud fra gældende lovgivning om at staten skal have 50% af indtægterne fra p-kontrollen. Et nyt forslag fra regeringen vil ændre dette til 70% af indtægterne.

   

  Såfremt staten skal modtage 70% af kontrolafgiften første års udgifter til egenkontrol blive ca. 624.000 kr. De efterfølgende år vil udgiften ca. være 334.000 kr./år fratrukket indtægter fra p-kontrol.

   

  Ved aftale med P-Nord forventes et overskud på ca. 16.000 kr./år, med de nuværende regler fra staten. Med 70% af kontrolafgiften til staten, må det forventes at aftalen med P-Nord vil blive vendt til en udgift, som vurderes til at være i størrelsesorden 134.000 kr./år.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 13-08-2018

  Miljø, Teknik og Plan godkender, at der træffes beslutning om at indgå aftale med P-Nord vedrørende parkeringsvagtordning i Assens Kommune.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/11305

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at der træffes beslutning om ét af følgende forslag til nyt vejnavn:

  • Plums Gårds Allé.
  • Plum Toften.
  • Thorvald Plums Vej.
  • Ved Plums Gaard.

  Beslutningstema

  I forbindelse med et nyt almennyttigt byggeri på Plums areal ved Østergade 38D/Brydes Allé, etableres der en ny vej for vejbetjening i området.

  Sagsfremstilling

  For at give området en egen identitet anbefales det, at der gives et nyt vejnavn i stedet for at fortsætte Brydes Allé. Området har en specifik historie og kultur tilknyttet til Plum familien, hvorfor det giver mening, at vejnavnet indeholder et islæt omkring denne historie.


  I henhold til Adresseloven er kommunen forpligtiget til, i samarbejde med ejendommens ejer, at finde et vejnavn, da det er en privat fællesvej.

  Ejendommens ejer foreslår ”Plums Gårds Allé”.

  Plumfamilien foreslår ”Plum Toften”, da området i daglig tale har heddet ”toften”, eller ”Thorvald Plums Vej”, da det var ham der var drivkraft i forhold til savværk og tømmerlade.

  Administrationen foreslår ”Ved Plums Gaard”.

  Lovgrundlag

  Adresselovens § 3 og § 4.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 13-08-2018

  Miljø, Teknik og Plan godkender følgende nyt vejnavn: Ved Plums Gård.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 17/26441

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at orientering om økonomi på asfaltbelægninger samt aftaler med forsyningsselskaber tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Miljø, Teknik og Plan bad administrationen på møde d. 4. juni, om at orienterer om forskellige typer af asfalt, priser og hvilke aftaler der er indgået med forsyningsselskaberne i Assens Kommune.

  Sagsfremstilling

  Administrationen har udarbejdet vedhæftet notat, hvori de forskellige typer af asfaltbelægninger der bruges i dag, beskrives.
  Hvilke fordele og ulemper der er ved hver type, hvad prisen er samt de aftaler der forekommer i dag med forsyningsselskaberne i Assens Kommune.

  På mødet vil notatet blive gennemgået ud fra følgende temaer: Vejopbygning, asfalttyper og aftaler med forsyningsselskaberne.

  Økonomi

  Der er ingen direkte økonomiske afledte konsekvenser.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 13-08-2018

  Miljø, Teknik og Plan tager orientering om økonomi på asfaltbelægninger samt aftaler med forsyningsselskaber til efterretning.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 17/16856

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at Byvækstplan Aarup Syd med tilhørende miljøvurdering godkendes og sendes i høring i 6 uger samt lægges til grund for den fremtidige byudvikling i Aarup.

  Beslutningstema

  Byrådet besluttede den 16. december 2017 i forbindelse med beslutning om prioritering af midler til kommunale byggegrunde, at der skulle udarbejdes en helhedsplan for udstykninger i den sydlige del af Aarup. Administrationen har med inddragelse af Aarup Lokalråd og i samarbejde med Assens Forsyning fået udarbejdet en byvækstplan for den fremtidige byudvikling i Aarup.

  Sagsfremstilling

  Aarup er en by i vækst, hvor der er en god efterspørgsel på parcelhusgrunde, men i endnu højere grad et potentiale for eksklusivt rækkehusbyggeri og lejligheder. Den fremtidige byudvikling i Aarup skal derfor byde på muligheden for at opføre et varieret byggeri med forskellige boformer og bebyggelsestyper.

   

  I samarbejde med Aarup Lokalråd er ”Byvækstplan Aarup Syd” udarbejdet jf. bilag 1. Byvækstplanen sætter de overordnede rammer for udviklingen af fremtidige boligområder og rekreative landskaber. Planen beskriver, hvordan Aarup kan afrundes mod syd, og hvordan byens fremtidige boligområder kan etableres mest hensigtsmæssigt i forhold til den eksisterende by, Skydebjerg og de landskabelige kvaliteter.

   

  Med en gennemførelse af byvækstplanen vil der kunne etableres parcelhuse, rækkehuse og alternative boformer. Efter planen kan der opføres omkring 350 boliger afhængigt af type og tæthed. Byvækstplanen giver et bud på en kommende infrastruktur samt på, hvordan regnvand skal håndteres i et nyt blåt/grønt landskab syd om Aarup. Byvækstplanen skal følges op af efterfølgende byggeretsgivende lokalplaner for etablering af grunde.

   

  Der er udarbejdet en miljøvurdering af planen. I miljøvurderingen fastsættes anbefalinger til en kommende lokalplanlægning. Der henvises til bilag 2.

   

  Byvækstplanen er som uformel plan ikke omfattet af planlovens krav om høring og endelig vedtagelse. Da planen er miljøvurderet er dén samt miljøvurderingen omfattet af krav om høring iht. Miljøvurderingsloven. Byvækstplan med miljøvurdering sendes derfor i høring i 6 uger med henblik på at få input til den efterfølgende detaljerede lokalplanlægning. Der afholdes borgermøde i forbindelse med den fremtidige lokalplanlægning for nye boligområder. I den forbindelse vil byvækstplanen blive præsenteret. Borgermødet vil ikke nødvendigvis ligge i høringsperioden, men følger en kommende lokalplans tidsplan.

   

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 13-08-2018

  Miljø, Teknik og Plan godkender, at Byvækstplan Aarup Syd med tilhørende miljøvurdering godkendes og sendes i høring i 6 uger samt lægges til grund for den fremtidige byudvikling i Aarup.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 17/11831

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller:

  At Miljø, Teknik og Plan vedtager Rammelokalplan 1.2-10 for Assens midtby endeligt med de ændringer, der fremgår af sagsfremstillingen.

  Beslutningstema

  Baggrunden for at udarbejde forslag til Rammelokalplan 1.2-10 var et § 14-forbud i 2017 mod ændring fra rødt tegltag til sort på Nørregade 3, Assens samt en beslutning i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget om at udarbejde en rammelokalplan for Assens by. Rammelokalplanen har nu været i offentlig høring, og der skal træffes beslutning om endelig vedtagelse.

  Sagsfremstilling

  Rammelokalplan 1.2-10 er udarbejdet for at sikre de væsentligste strukturer og bygningsmæssige værdier i Assens´ gamle middelalderbykerne og dens nærmeste omgivelser.

   

  Miljø, Teknik og Plan besluttede den 30. april 2018 at vedtage forslag til Rammelokalplan 1.2-10 samt at sende forslaget i 4 ugers offentlig høring. Rammelokalplanen har været i høring i perioden fra den 24. maj til den 21. juni Der er indkommet tre høringssvar:

   

  Fyens Stift: nedlægger veto mod, at planen omfatter Vor Frue Kirke med tilhørende kirkegårde på Ny Adelgade og Stadionvej, da anden lovgivning sikrer en bevaring af kirken.

  Beboere inden for planens område: Kommer ikke med kommentarer direkte til rammelokalplanen. Skriver om flere forhold i Assens, der har ændret sig. Skriver bl.a., at de oplever en udvikling i den forkerte retning ift. at bevare den smukke gamle købstad.

  LIFA: Henviser til § 6.2. Anbefaler ”servitutter” slettet. Påpeger, at bilag B ikke er at finde i planen.

  Høringssvarene er kommenteret i bilag 4 og fører til følgende ændringer:

   

  • Matriklerne, hvorpå Vor Frue Kirke med tilhørende kirkegårde på Ny Adelgade og Stadionvej ligger, udtages af planen.
  • Der indsættes en note til § 6.2 med ordlyden: ”Tilstandsservitutter, der er indholdsmæssigt uforenelige med Rammelokalplan 1.2-10 ophæves jf. planlovens § 18 med den endelige vedtagelse af planen. Tilstandsservitutter, hvor der alene er formålsuforenelighed jf. planlovens § 15, stk. 2, nr. 16 ophæves ikke med rammelokalplanen”.
  • Teksten ”Se bilag B for en opgørelse over rammelokalplanens bestemmelser ift. andre gældende lokalplaner” i § 6.2 udgår.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 13-08-2018

  Miljø, Teknik og Plan godkender Rammelokalplan 1.2-10 for Assens midtby endeligt med de ændringer, der fremgår af sagsfremstillingen.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/15546

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at det besluttes:

  1. at anvendelsen af ejendommen Toftevej 31-33, 5610 Assens til beboelse skal ophøre, og at beboerne skal være fraflyttet ejendommen senest fredag den 31. august 2018,
  2. at der kan nedlægges forbud i henhold til planlovens § 14 mod, at ejendommen tages i anvendelse til klubværelser eller boligformer, der kan sidestilles hermed, og
  3. at der udarbejdes et forslag til lokalplan med henblik på at regulere ejendommens fremtidige anvendelse til lejligheder for helårsboliger samt kontor og liberale erhverv.

  Beslutningstema

  Der var den 15. juni ifølge folkeregistret (CPR) tilmeldt i alt 37 personer på ejendommen Toftevej 31-33, 5610 Assens. Administrationen vurderer derfor, at ejendommen anvendes til boliger i form af udlejning af klubværelser eller boligformer, der kan sidestilles hermed.

   

  Den ændrede anvendelse af ejendommen til boliger er lokalplanpligtig i medfør af reglerne herom i planlovens § 13, stk. 2. Administrationen vurderer derfor, at anvendelse af ejendommen er ulovlig, hvorfor der er varslet et påbud om lovliggørelse.

   

  Der er derfor behov for, at Teknik, Miljø og Plan beslutter om, der skal udstedes påbud.

  Sagsfremstilling

  Ejendommen kan i følge kommuneplanramme 1.2.BE.6 anvendes til helårsboliger og erhverv uden væsentlige miljøgener eksempelvis kontor og liberale erhverv. Bygningerne Toftevej 31 og 33 er registreret som erhverv herunder kontor og lager.

   

  Assens Kommune meddelte i 2015 en tidsbegrænset tilladelse til, at bygningerne (den tidligere politistation og domhus i Assens), kunne anvendes til midlertidig indkvartering af flygtninge. Indkvarteringen af flygtninge er ophørt.

   

  Ejendommen kan derfor umiddelbart udnyttes til kontorformål eller andre ikke lokalplanpligtige anvendelser, som er i overensstemmelse med kommuneplanen.

   

  Administrationen har indhentet en ekstern juridisk vurdering af, hvilke konsekvenser det

  har, at ejendommen er taget i brug til en ændret anvendelse, der af kommunen vurderes at være lokalplanpligtig.

   

  På den baggrund har administrationen den 27. juni 2018 over for ejeren varslet, at anvendelsen af ejendommen til bolig skal ophøre senest den 31. august 2018. De personer, som var tilmeldt folkeregistret på ejendommen, er ligeledes varslet om, at anvendelsen til bolig skal ophøre.

   

  Der er ligeledes over for ejeren varslet § 14 forbud mod at ejendommen tages i anvendelse til klubværelser. Assens Kommune skal derfor indenfor for et år udarbejde en ny lokalplan for området, der fastlægger den fremtidige anvendelse.

   

  Der er modtaget et svar med bemærkninger til varslerne. Bemærkningerne er refereret og kommenteret i vedlagte notat.

   

  Lokalplanpligt

  Administrationen har vurderet, at anvendelsen til boliger er lokalplanpligtig af hensyn til kommunens mulighed for at kunne regulere:

  • bebyggelsers omfang, udformning og boligtætheden,
  • udformning, anvendelse og vedligeholdelse af ubebyggede arealer,
  • eventuelle afskærmningsforanstaltninger mod arresthuset, og
  • oprettelse af en grundejerforening, som skal forestå etablering, drift og vedligeholdelse af fællesarealer og fællesanlæg.

  Der kan desuden være væsentlige hensyn i forhold til naboen arresten, Toftevej 29, hensyn til inddragelse af offentligheden og indpasning af byggeriet og ejendommen i bymiljøet.

   

  Det er administrationens vurdering, at den fremtidige anvendelse af bygningen bør ske i tråd med den omgivende bebyggelse. Det vil sige en ombygning til eksempelvis lejligheder eller liberalt erhverv og ikke klubværelser.

  Lovgrundlag

  Planloven herunder 11b stk. 1 pkt. 5, § 13, stk. 2, § 14, § 15 stk. 2 pkt. 7 og 10, § 63 og § 64.

  Forvaltningslovens § 19 stk. 1 og § 21.

  Beslutningskompetence

  Teknik, Miljø og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 13-08-2018

  Miljø, Teknik og Plan godkender:

  • at anvendelsen af ejendommen Toftevej 31-33, 5610 Assens til beboelse skal ophøre, og at beboerne skal være fraflyttet ejendommen senest fredag den 31. august 2018,
  • at der kan nedlægges forbud i henhold til planlovens § 14 mod, at ejendommen tages i anvendelse til klubværelser eller boligformer, der kan sidestilles hermed, og
  • at der udarbejdes et forslag til lokalplan med henblik på at regulere ejendommens fremtidige anvendelse til lejligheder for helårsboliger samt kontor og liberale erhverv.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 17/8429

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller at:

  • Udvalget beslutter om, de ønsker at behandle punktet eller om de ønsker at udsætte sagen med henblik på et politisk dialogmøde om sagen på baggrund af henvendelsen fra Amstrup og Baggesen.
  • Såfremt sagen ønskes behandlet, at der ikke udarbejdes et kommuneplantillæg for Fåborgvej 14-16.

  Beslutningstema

  På baggrund af en ansøgning fra Amstrup & Baggesen om muligheden for en flytning af Netto fra Assens Bymidte til Fåborgvej 14-16, besluttede et flertal i Byrådet den 25. oktober 2017 (jf. Bilag 1), ”at der udarbejdes et kommuneplantillæg for området, med en redegørelse for at kundegrundlaget i lokalområdet er til stede for etablering af en enkeltstående dagligvarebutik uden for bymidten på Fåborgvej 16.”

   

  Amstrup & Baggesen har derfor fået ICP til at udarbejde en analyse, der redegør for det lokale kundegrundlag (jf. Bilag 2). Efter at administrationen er blevet præsenteret for- og modtog rapporten fra ICP den 24. april 2018, blev det vurderet, at der var behov for at supplere med yderligere analyser for at sikre et tilstrækkeligt politisk beslutningsgrundlag. Derfor har administrationen bestilt en analyse hos Cowi den 4. maj 2018, som skulle afklare det planjuridiske grundlag samt belyse flytningens konsekvenser for by- og handelslivet i Assens bymidte. Der foreligger nu en færdig analyse (jf. Bilag 3).

   

  Det bemærkes at Amstrup & Baggesen den 8. maj og igen den 6. august 2018 har orienteret administrationen om, at de ønskede sagen yderligere belyst inden sagen igen blev forelagt politisk, samt et ønske om at foretræde for udvalget (jf. Bilag 4). Denne sagsfremstilling er udarbejdet på baggrund af Byrådets beslutning den 25. oktober 2017 og administrationens vurdering af, at der nu foreligger et tilstrækkeligt grundlag til at træffe en beslutning vedrørende planlægningsarbejdet for en dagligvarebutik udenfor bymidten.

  Sagsfremstilling

  Planjuridisk redegørelse

  Planloven stiller krav om, at der skal være et lokalt kundegrundlag for, at der kan etableres et lokalcenter. Det fremgår af planlovens § 5 n stk. 1, nr. 2, at der kan udlægges areal til butiksformål i et lokalcenter eller placeres enkeltstående butikker, som alene tjener til lokalområdets daglige forsyning. 

   

  Det bemærkes at det er uden betydning, om andre end borgere fra lokalområdet vil benytte lokalcenteret og den nye dagligvarebutik, idet dette ikke i sig selv medfører, at der er tale om et lokalcenter med en dagligvarebutik, der først og fremmest tjener til områdets forsyning.  

   

  ICP og Cowi opgør kundegrundlaget på to forskellige måder, hvor Cowi bruger den gængse metode til at vurdere om der er et lokalt kundegrundlag, hvor man vurderer på om der er tilstrækkelig med borgere i lokalområdet, medens ICP vurderer, at alle større dagligvarebutikker i Assens By, har nogenlunde samme opland – uanset om de er placeret i bymidten eller i et lokalcenter og vil dække et område i den vestlige del af Fyn.   

   

  Cowis analyser: ”viser, (1) at der ikke er et tilstrækkeligt forbrugsgrundlag i det lokale opland til planlægningen for et lokalcenter med en arealrammer til en stor dagligvarebutik ved Fåborgvej 14-16, og (2) at udflytningen af Netto fra Assens bymidte til et nyt lokalcenter ved Fåborgvej 14-16 vil få negative effekter for udvalgsvarebutikker og bylivet i bymidten samt de eksisterende dagligvarebutikker i influensområdet.” (Cowi, s. 3).

   

  ICP rapporten konkluderer, at grundlæggende er det ikke muligt at udpege egentlige selvstændige markedsområder til en dagligvarebutik i en by af Assens’ størrelse. Afstandene mellem de enkelte butikker er relativt begrænsede.

  Det vil ske en stigning i Netto´s samlede omsætning ved en udflytning og en tilsvarende nedgang i omsætningen hos de øvrige dagligvarebutikker. Det er ICP´s vurdering, at der ikke vil være butikker, der bliver lukningstruede i forbindelse med en flytning af Netto. Der er således redegjort for at kundegrundlaget i oplandet er til stede.     

   

  Administrationens planjuridiske vurdering er, at der ikke er et stort nok lokalt kundegrundlag i området til, at der i henhold til planloven kan planlægges for et lokalcenter med en stor dagligvarebutik ved Fåborgvej. Det er administrationens vurdering, at det nødvendige kundegrundlag til butikkens etablering, skal komme fra det umiddelbare opland (lokalområdet) og således være resultatet af et opgjort behov for en dagligvarebutik i lokalområdet.

   

  Administrationen bemærker, at der i forbindelse med den nye planlov, er kommet en større metodefrihed i forbindelse med redegørelsen for tilstrækkeligt kundegrundlag, så det kan ikke udelukkes at ICP´s metode med at anvende oplande kan godkendes som en tilstrækkelig redegørelse for at kundegrundlaget er til stede. Der foreligger endnu ikke nogle afgørelser i Planklagenævnet vedrørende dette, efter den nye planlov er trådt i kraft. Planlægningen for en dagligvarebutik udenfor bymidten vil imidlertid kunne påklages til Planklagenævnet.

   

  Planfaglig vurdering

  Med den nye planlov er ansvaret for at sikre en levende bymidte, i høj grad overdraget til kommunerne. Kommunerne har fået friere rammer i planlægningen med hensyn til butiksstørrelse og placering. Der er lagt op til at staten ikke længere blander sig unødigt i kommunernes planlægning. Derfor vil staten fremover alene komme med indsigelser mod den lokale planlægning, hvis planlægningen er i strid med væsentlige nationale interesser.

   

  Administrationen arbejder lige nu i samarbejde med RealDania på en strategisk udviklingsplan for Assens By, herunder bl.a. en stillingtagen til hvad bymidten skal rumme i fremtiden. Projektet afsluttes sommeren 2019. Det er administrationens vurdering at forudsætningerne for denne udviklingsplan vil ændres væsentligt, hvis man samtidig skaber et plangrundlag der giver mulighed for, at Netto kan flytte væk fra Bymidten.

   

  RealDania har i 2017, fået ICP til at udarbejde en rapport vedrørende detailhandelen og bymidterne. I rapporten gøres opmærksom på, at ved at sprede butikkernes lokalisering i et område mindskes mulighederne for, at butikkerne understøtter hinanden og opnår synergieffekter f.eks ved en udflytning af en dagligvarebutik, hvor kunderne ikke længere kommer ind til bymidten (se rapporten her https://realdania.dk/publikationer/faglige-publikationer/detailhandelenogbymidterne. Bymidten i Assens er forholdsvis koncentreret og det er administrationens vurdering at dagligvarebutikkerne i bymidten er med til tiltrække kunder der også besøger udvalgsvarebutikkerne og er med til at skabe liv i byen. Dette underbygges også af Cowis analyse. 

   

  Det er administrationens samlede vurdering, at der ikke er et stort nok lokalt kundegrundlag i området ved Fåborgvej til at der kan planlægges for et lokalcenter og at en udflytning af Netto – eller en anden dagligvarebutik – fra bymidten vil få konsekvenser for livet og handlen i bymidten. Administrationen kan derfor ikke anbefale, at arbejdet med kommuneplantillægget fortsættes. Administrationen anbefaler, at der i stedet arbejdes med at finde en anden attraktiv lokalitet i bymidten til Netto.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 13-08-2018

  Et flertal af Miljø, Teknik og Plan bestående af Poul Poulsen (B) Henrik Hansen (A), Leif Rothe Rasmussen (A) og Lars Kristian Pedersen (V) ønskes sagen behandlet og indstiller, at der ikke udarbejdes et kommuneplantillæg for Fåborgvej 14-16.


  Et mindretal bestående af Lars Kolling (O), Flemming Risskov Jørgensen(F) og Dan Gørtz (V) ønsker sagen udsat med henblik på et politisk dialogmøde om sagen på baggrund af henvendelsen fra Amstrup og Baggesen.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/27251
 • Sagsid.: 16/11811

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at Miljø, Teknik og Plan tager orientering til efterretning, samt at Assens Kommune og Assens Forsyning fortsætter i det fælles fynske arbejde med at belyse et fælles centralt eftersorteringsanlæg samt et fælles pulpanlæg.

  Beslutningstema

  Deltagelse i det fælles fynske samarbejde om sorteringsanlæg og pulpanlæg blev godkendt på Byrådsmødet den 3. januar 2017. Endvidere var der temadrøftelse om sorteringsanlægget i Miljø, Teknik og Plan den 5. februar 2018 med deltagelse af bestyrelsen for Assens Forsyning A/S.

  Sagsfremstilling

  Det fælles fynske samarbejde om et sorteringsanlæg (SYFRE)

  Der er i løbet af foråret afholdt temadrøftelser i en del af de fynske kommuner på samme vis som i Assens Kommune, hvor der blandt andet blev efterspurgt et skitseprojekt, placering af anlæg og ejerforhold.

  Den 18. maj 2018 var der fælles konference i Ringe for de fynske kommuners politikker og affaldsselskaber med bestyrelser, hvor konklusionerne for SYFRE rapporterne 1 og 2 blev fremlagt. Der var fremlæggelser fra Svendborg Kommune, Odense Kommune og Langeland Kommune, hvor de alle har besluttet ordninger tilsvarende Assens Kommunes ordning for genanvendeligt affald. Der blev efterspurgt mere konkret materiale for et sorteringsanlæg herunder økonomi.

  Styregruppen for SYFRE vil arbejde videre med et skitseprojekt, se på mulige placeringer og ejerforhold. Der vil muligvis i efteråret 2018 blive arrangeret en studietur til Oslo for at se på et effektivt sorteringsanlæg.

  Det var planen at orientere borgmesterforum ved deres møde i juni om det fælles fynske samarbejde om et sorteringsanlæg og et pulpanlæg. Juni mødet blev aflyst.

  Der arbejdes på, at en endelig beslutning om deltagelse i et fælles fynsk sorteringsanlæg skal foreligge medio 2019.

   

  Det fælles fynske samarbejde om et pulpanlæg

  Odense Renovation arbejder på at lave et pulpanlæg til madaffald fra husholdninger på Odense Nord Miljøcenter. Alle fynske kommuner og affaldsselskaber har deltaget i styregruppemøder løbende siden januar 2017. Planen er, at det skal være et fælles selskab for de fynske kommuner/affaldsselskaber. Selskabet vil være udformet som et aktieselskab, hvor ejerandele opgøres i forhold til en forventet årlig mængde madaffald. Der arbejdes pt. på udformningen af aftaledokumenter for selskabet. En af udfordringerne er styregruppens ønsker om at sikre en vis indflydelse på et kommende selskab. Der mangler en afklaring på sammensætningen af bestyrelse, hvorefter de endelige aftaledokumenter burde foreligge. Middelfart Kommune har meldt fra for deltagelse, da de vil have samarbejde med jyske kommuner.

  Byrådet for Odense Kommune skal til september tage stilling til oprettelsen af pulpanlægget, hvorefter de øvrige fynske kommuner kan behandle deltagelse i selskabet for pulpanlægget.

   

  Administrationen for Assens Kommune og Assens Forsyning fortsætter arbejdet med et fælles fynske sorteringsanlæg og pulpanlæg.

  Lovgrundlag

  Affaldsbekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 13-08-2018

  Miljø, Teknik og Plan tager orientering til efterretning, samt at Assens Kommune og Assens Forsyning fortsætter i det fælles fynske arbejde med at belyse et fælles centralt eftersorteringsanlæg samt et fælles pulpanlæg.

   

 • Sagsid.: 18/16160

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller at:

  • Det vedlagte hønseregulativ for Assens Kommune vedtages.

  Beslutningstema

  Administrationen har i forbindelse med en klagesag om hanegal i foråret 2018 modtaget et ønske fra en borger om, at vi i Assens Kommune skal have et hønseregulativ, så vi får nogle tydelige regler for hønsehold i byzone og sommerhusområder i Assens Kommune. Samtidig er administrationen blevet opmærksom på, at den tidligere Tommerup Kommune havde et hønseregulativ for Tommerup Kommune. Der er derfor behov for, at der tages politisk stilling til niveauet for regulering af hønsehold i Assens Kommune.

  Sagsfremstilling

  I Assens Kommune har vi ca. en håndfuld klagesager over hønsehold i byzone om året. Ofte kan de løses med et besøg hos ejeren af hønseholdet. I 2018 har der dog været et par sager, som har været noget vanskeligere at forlige. Udover decideret klagesager, så er der en del henvendelser, hvor man rådfører sig med kommunen omkring reglerne for hønsehold.

   

  Et hønseregulativ, som vil blive lagt på hjemmesiden vil give borgene i Assens Kommune bedre mulighed for, at orienterer sig om reglerne for hønsehold i byzone og i sommerhusområder, samtidig med at det vil skabe lige vilkår for alle der ønsker et hønsehold.

   

  Hønseregulativet vil i forhold til tilstedeværelsen af rotter give Assens Kommune mulighed for, at meddele påbud om afhjælpende foranstaltninger eller fjernelse af hønseholdet, hvis Kommunen vurderer, at hønseholdet gentagne gange er skyld i tilhold af rotter.

   

  Der er tre fynske kommuner der på nuværende tidspunkt har et hønseregulativ. Det er Nordfyns kommune, Nyborg Kommune og Svendborg Kommune. Det foreslåede regulativs tiltag er af samme karakter som de øvrige kommuners.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse nr. 884 af 23. juni 2017 om miljøregulering af visse aktiviteter.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 13-08-2018

  Miljø, Teknik og Plan indstiller at:

  • Det vedlagte hønseregulativ for Assens Kommune vedtages.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/1193

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller: At udvalget tager stilling til, hvor vidt midler fra Natur- og Friluftspuljen afsat til en naturlegeplads ved Frøbjerg Bavnehøj, ønskes anvendt på en naturlegeplads, som tidligere besluttet, eller om midlerne i stedet anvendes som finansiering til at beskrive et projekt, der kan løfte hele Frøbjerg Bavnehøj.

  Beslutningstema

  I forbindelse med udmøntningen af natur- og friluftsmidlerne besluttede Miljø, Teknik og Plan i marts 2018 at anvende 300.000 kr. i 2018 og 200.000 kr. i 2019 til etablering af en naturlegeplads ved Frøbjerg Bavnehøj. Siden er der foreslået et alternativ, hvorfor udvalget atter forelægges sagen.

  Sagsfremstilling

  Grønt Råd foreslog i 2016, at der etableres en natur- og temalegeplads på et af Fyns mest markante områder, Frøbjerg Bavnehøj. Naturlegepladsen blev, ud over traditionelle naturlegepladsredskaber, yderligere foreslået at inddrage et tema. Et tema kunne fx være kommunikation før og nu på baggrund af bavnehøjenes historiske formål.

   

  Miljø, Teknik og Plan afsatte i marts 2018 500.000 kr. (300.000 kr. i 2018, 200.000 i 2019) til projektering og egenfinansiering i forbindelse med fundraising.

   

  I forbindelse med den efterfølgende projektering af legepladsen, og med tanke på Frøbjerg Bavnehøjs status som et af de kendteste landskabselementer på Fyn, er der bragt et forslag frem, som Grønt Råd har drøftet, om at projektet, ud over at etablere en naturlegeplads, tilligemed inddrager hele bavnehøjen samt de omkringliggende arealer og historiske mindesmærker i et alternative og større projekt.

   

  Resultatet skal blive en moderne naturlegeplads, der skal formidle og motivere såvel børn som voksne til at udforske hele naturområdet ved Bavnehøjen. Den skal være en trædesten for leg og naturopdagelse for hele området, og skoler og lokale skal involveres i udviklingen. Legepladsen og området skal være af en kvalitet som tiltrækker besøgende fra hele Fyn – og gerne også folk på gennemrejse over Fyn.

   

  En opgradering af hele området inklusive en naturlegeplads vurderes at koste i størrelsesordenen 10-12 millioner kr. Et projekt der både inddrager leg, læring, historie og kultur for både børn og voksne, forventes at kunne være af interesse for flere større fonde, der kan finansiere langt hovedparten af projektet. Det vil dog kræve, at der udarbejdes et professionelt prospekt for projektet. Dette vurderes at koste ca. ½ million kr.

   

  Grønt Råd, der var de oprindelige idémagere til naturlegepladsen, bakker op om en revideret plan for legepladsen og området. Naturstyrelsen, der ejer arealet, har ligeledes tilkendegivet, at de finder den alternative idé meget interessant.

   

  Miljø, Teknik og Plan bedes derfor tage stilling til, hvorvidt de allerede afsatte 500.000 kr. fortsat skal anvendes som egenfinansiering i forsøg på, at supplere med ½-1 million kr. til at etablere en natur- og temalegeplads, eller om de afsatte 500.000 kr. i stedet skal anvendes i forsøget på at tiltrække yderligere og betydeligere fondsmidler med henblik på at løfte hele området og natur- og temalegepladsidéen.

   

  Da initiativet ud over natur- og friluftlivsinteresser også vedrører kultur- og fritidsområdet, er der parallelt med denne dagsorden sendt en orientering til Beskæftigelse, Erhverv og Kultur samt til Uddannelse, Børn og Familie.

  Økonomi

  Allerede afsatte midler inden for Natur- og Friluftspuljen anvendes.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 13-08-2018

  Miljø, Teknik og Plan godkender, at midler fra Natur- og Friluftspuljen afsat til en naturlegeplads ved Frøbjerg Bavnehøj i stedet anvendes som finansiering til at beskrive et projekt, der kan løfte hele Frøbjerg Bavnehøj.

   

 • Sagsid.: 15/8281

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at Miljø, Teknik og Plan tager status for Lillebæltstiens forløb til efterretning, samt tager stilling til hvilke alternative forløb, der skal belyses nærmere (lodsejermæssigt, oplevelsesmæssigt, juridisk og økonomisk) på den midterste strækning.

  Beslutningstema

  Størstedelen af Lillebæltstien langs Helnæs Bugt er nu aftalt og ruten er fastlagt. Der mangler nu kun det midterst stykke på ruten. Her har flere forslag været behandlet af Miljø og Teknikudvalget – første gang på mødet 14. april 2015 og sidst på mødet 15. september 2017. Administrationen ønsker at orientere om tidligere såvel som det nye forslag til stiens forløb forbi Løgismose.

  Sagsfremstilling

  Status for Lillebæltstien er, at der er etableret 10 km sti fra Aa Camping til Løgismose Fritidsområde, samt 8 km sti fra Nabben til Damsbo Strand (kort 1 i bilaget). De to strækninger forventes indviet i henholdsvis september og oktober.

  Således er det nu kun den mellemliggende strækning mellem Fritidsområdet og Nabben, der mangler at blive fastlagt (kort 2 i bilaget). Der har tidligere været arbejdet med forskellige løsningsforslag til denne del af stiforløbet. I bilag er de forskellige ruteforslag kort beskrevet.

   

  De relevante forslag skal nu yderligere belyses. Samtlige relevante lodsejere skal besøges, de juridiske og oplevelsesmæssige aspekter beskrives og økonomien skal vurderes. Inden evt. lodsejere besøges vil administrationen gerne have en politisk tilkendegivelse af, hvilke alternative stiforløb, der ønskes nærmere belyst.

  Økonomi

  Tidligere afsatte midler af Natur- og Friluftsstrategien.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 13-08-2018

  Miljø, Teknik og Plan tager status for Lillebæltstiens forløb til efterretning, samt beslutter at forslag 2, som er markeret med en tyrkis streg på kortet, belyses nærmere.

   

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  1. Status på projekt ”Fremtidens Assens”
   Projektet er kommet godt fra land. Den politiske styregruppe har sammensat et interessentforum, med 10 lokale aktører/interessenter. Interessentforum havde opstartsmøde d. 26. juni 2018.
   Der er fundet en rådgiver til projektet. Opgaven gik til BARK rådgivning, der er specialister i strategisk udvikling af steder, stedsspecifik branding, aktivering af kulturmiljøers potentialer m.m.
   Projektet vil blive formidlet ved Assens for fulde Sejl, hvor der gennemføres kvalitative interviews med byens borgere og gæster. I forbindelse hermed vil hovedtræk af den indsamlede viden om byens historie blive formidlet, igennem 3 annonceindlæg i Lokalavisen Assens og Fyens Stiftstidende.
   Assens Kommune har lånt 29 wifi-sniffere af Geo Fyn. De placeres på udvalgte steder i byen, hvor de henover sommeren vil tælle mobiltelefoner o.l. der passerer snifferen. Dermed får vi et præcist datagrundlag for, hvor i byen der er aktivitet hvornår. Snifferne indsamler ingen personfølsomme data, og er således ikke i strid med GDPR.
    
  2. Status på Screening af kulturmiljøer (SAK)
   Arkitektskolen i Aarhus har i løbet af foråret gennemført en screening af vores kulturmiljøer (SAK). Resultatet samles i en publikation, som vi modtager midt i august. Herefter skal kulturmiljøernes potentialer drøftes, på et temamøde i Miljø, Teknik og Plan den 3. september 2018.
    
  3. Forespørgsel på åbne toiletter hele året
   Borgmester Søren Steen Andersen har modtaget et brev og nogle flotte tegninger fra O.A på Strandmølleskolen.
   I brevet spørger klassen om det er muligt at holde toiletterne i parken og på Stranden åbent hele året?
   Søren Steen Andersen har skrevet et svar tilbage til 0.A, hvori han svarer at han vil videresende spørgsmålet til Miljø, Teknik og Plan.
   Både brev, tegninger og svar fra Søren Steen Andersen er vedhæftet som bilag.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 13-08-2018

  Orienteringen taget til efterretning.

   

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 13-08-2018

  I forlængelse af Miljø, Teknik og Plan mødet den 3. september 2018 planlægges et besøg på ”HEPWAT projektet” på Køng renseanlæg.

 • Sagsid.: 13/28479
 • Sagsid.: 18/16510

  Beslutningstema

  Der gøres status for Natur og Friluftsstrategien vedtaget i 2013 og udvalget drøfter, hvad der skal indgå i en ny Natur og Friluftspolitik. Naturmedarbejdere Ida Jelnes og Kim Walsted Knudsen deltager i mødet.

  Sagsfremstilling
   

   

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 13-08-2018

  Der gøres status for Natur og Friluftsstrategien vedtaget i 2013 og udvalget drøfter, hvad der skal indgå i en ny Natur og Friluftspolitik.

  Naturmedarbejdere Ida Jelnes og Kim Walsted Knudsen deltager i mødet.

 • Sagsid.: 18/16510

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at arbejdet med en ny Natur- og Friluftspolitik igangsættes.

  Beslutningstema

  I 2013 vedtog Assens Kommune sin første Natur- og Friluftsstrategi. Strategien var med til at udmønte Vision 2018/Vilje til Vækst –især i forhold til parameteren om at ”Flere vil bo her”. Strategien har haft en væsentlig funktion som prioriteringsværktøj og projektkatalog i forhold til kommunens natur- og friluftsindsats. Arbejdet med projekterne fra den første strategi er ved at være afsluttet.

  Der er dog fortsat behov for flere tiltag på natur- og friluftsområdet, og i forbindelse med Vision 2030’s, er det aktuelt, at der udarbejdes en ny politik på natur- og friluftsområdet.

  Sagsfremstilling

  En ny Natur- og Friluftspolitik skal understøtte Vision 2030 og sikre en politisk klar retning for arbejdet på natur og friluftsområdet. Politikken skal udvikles i samspil med visionen og med inddragelse af Miljø, Teknik og Plan, samt relevante interessenter. Strategien skal omfatte både brugen og beskyttelsen af naturen, og således indeholde pejlemærker for det aktive friluftsliv, både til lands og vands og for både borgere og turister samt pejlemærker for adgangen til naturen og for beskyttelsen af både hverdagsnaturen og de særlige naturperler, som der findes en stribe af i Assens Kommune.

   

  Som første led i arbejdet drøftede Grønt Råd i maj indledningsvist en ny Natur- og Friluftspolitik. Rådet kom med følgende input:

  • Inddrag interessenter og borgere i arbejdet med det nye lystfiskecenter
  • Lav et tema om ”Det tørre Vestfyn” (bakkelandskabet med overdrev/tørre naturtyper) med fkus på både natur og kulturhistorie
  • Skelne mellem den værdifulde natur og hverdagsnaturen
  • Prioritere bevarelse af biodiversiteten
  • Pas bedre på læhegn (inkl. de gamle træer)
  • Insekter og deres levesteder skal tænkes ind
  • Pleje af naturområder

   

  Proces:

  Den helt overordnede tidsplan forventes som nedenstående, således at politikken kan vedtages umiddelbart efter vedtagelsen af en ny vision.

   

  Tidsplan:

  • September - december: Borgerinddragelse og udarbejdelse af forslag. Det foreslås af borgerinddragelsen blandt andet sker via opslag på Facebook og i form af afholdelse af et idéseminar. Der er gode erfaringer med at invitere deltagere fra erhvervet, natur- og friluftsorganisationer, Grønt Råd samt Miljø, Teknik og Plan til en workshop, hvor ideer til politikken indsamles og prioriteres. Lokalrådene bliver også inddraget – enten samlet eller i grupper, som er inddelt geografisk.
  • Ultimo 2018: Temaoplæg om status på arbejdet – Miljø, Teknik og Plan
  • Primo 2019: Borgermøder
  • Foråret 2019: Politisk beslutning

  Økonomi

  Udgifter til udarbejdelse af politikken dækkes, som tidligere besluttet af Miljø, Teknik og Plan inden for eksisterende anlægsramme. Der er afsat i alt 250.000 kr til opgaven.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 13-08-2018

  Miljø, Teknik og Plan godkender, at arbejdet med en ny Natur- og Friluftspolitik igangsættes.

 • Sagsid.: 18/86

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at 2. budgetopfølgning 2018 – ANLÆG tages til efterretning, og at følgende indstilles til Byrådet,

   

  • At der gives en negativ tillægsbevilling på 1.934.000 kr. til projektet Ny adgangsvej til genbrugspladsen i Assens, da projektet skal revurderes
  • At merforbruget på projektet 360 grader Havn og Bælt, Stedet Tæller på 516.000 kr. dækkes af en tillægsbevilling
  • At der fortages en budgetmæssig omplacering mellem de to projekter Landsbypulje 2017 og Landsbypulje 2018 løbende på 116.000 kr.
  • At der gives en negativ tillægsbevilling på 33.000 kr. til projektet Museum Vestfyn, idet momsrefusionsbeløbet tilgår kassen

   

  Beslutningstema

  Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2018 – ANLÆG

   

  Sagsfremstilling

  Samlet set viser budgetopfølgningen, at der søges om en negativ tillægsbevilling på

  1.451.000 kr.

   

  Derudover viser nuværende budgetopfølgning, at det forventes, at der overføres

  31.943.000 kr. til 2019 i ej forbrugte anlægsmidler.

   

  Resultatet på de enkelte områder er uddybet i det vedlagte bilag.

   

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens §40.

   

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 13-08-2018

  Miljø, Teknik og Plan tager 2. budgetopfølgning 2018 vedrørende anlæg til efterretning.

   

  Bilagene ”MTP - 2. budgetopfølgning ANLÆG” og ”Samlenotat for anlæg – 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2018” blev uddelt på mødet.

  Bilag