icon-Politik

Politik

Referat

Mandag den 4. juni 2018 kl. 08:00

Mødested: Mødelokale 1
Udvalg: Miljø Teknik og Plan
Medlemmer: Dan Gørtz, Leif Rothe Rasmussen, Flemming Risskov Jørgensen, Poul Poulsen, Lars Kristian Pedersen, Henrik Hansen, Lars Kolling
 • Sagsid.:

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 04-06-2018

  Dagsorden godkendt.

 • Sagsid.: 18/6376
 • Sagsid.: 14/26503

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at Spildevandsplan 2018-2027 vedtages endeligt.

  Beslutningstema

  Forslag til Spildevandsplan 2018-2027 har været i 8 ugers offentlig høring, og der har været afholdt et offentligt informationsmøde i høringsperioden. Der er udsendt orienteringsbrev samt invitation til informationsmødet til de borgere, som berøres direkte af planen. Omdrejningspunktet for planen er centralisering af kommunens spildevandsrensning på ét nyt renseanlæg ved Assens og separatkloakering af en række byområder. Planen indstilles til endelig vedtagelse med forslag til justeringer.

  Sagsfremstilling

  Planen med tilhørende miljøvurdering er digital og kan ses på https://spildevand.assens.dk. Resumé af planens temaer er vedlagt som bilag.

   

  I høringsperioden er der modtaget 8 høringssvar. Resumé af høringssvarene samt administrationens bemærkninger og indstilling ses i hvidbogen vedlagt som bilag. Desuden er der i den endelige plan foretaget et mindre antal berigtigelser af faktiske forhold i samarbejde med Assens Forsyning, og spildevandsplanens skemadel samt kortbilag er opdateret i henhold til dette.

   

  I høringsperioden har der været debat om separatkloakering og alternativer til separatkloakering – de såkaldte ”løsninger på overfladen” – i form af f.eks. afkobling og forsinkelse af regnvand på egen grund, permeable belægninger mv.
   

  Det præciseres, at der kan opnås tilladelse til håndtering/nedsivning af regnvand på egen grund, hvis det er teknisk muligt, og det er uden gene for naboer.

   

  Med hensyn til regnvandshåndtering er Assens Kommune og Assens Forsyning A/S pt. i gang med at undersøge mulighederne i Tommerup St. by, og udarbejdelse af en regnvandsplan for byen er på tegnebrættet. Det bemærkes endvidere, at ved nye udstykninger er det almindelig praksis at undersøge muligheder for alternativ regnvandshåndtering – dette er f.eks. planlagt for boligområdet Overmarken ved Tommerup, og der er udarbejdet en regnvandsplan for hele byen.

  Lovgrundlag

  Miljøbeskyttelsesloven (LBK nr. 966 af 23. juni 2017).

  Spildevandsbekendtgørelsen (BEK nr. 1469 af 12. december 2017).

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 1533 af 10. december 2015).

  Økonomi

  Der er ingen økonomiske konsekvenser for Assens Kommune.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 04-06-2018

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Spildevandsplan 2018-2027 vedtages endeligt.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/12187

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at orienteringen om dispensationer fra lokalplaner tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Miljø, Teknik og Plan har bedt om, at få en redegørelse for hvornår der gives dispensation fra lokalplaner og hvem der gives dispensation til. Det sker på baggrund af udvalgets drøftelse af kompetencefordelingsplanen, der fastlægger, at afgørelser om dispensation er en administrativ kompetence.

  Sagsfremstilling

  Kompetencen til at give dispensationer er uddelegeret til administrationen. Det sker for at udøve en effektiv sagsbehandling. I 2017 blev der givet 66 dispensationer fra lokalplaner, samt 9 afslag. Det er normalt i forbindelse med nybyggeri eller ombygninger, at der bliver søgt om dispensation fra kommunens lokalplaner.

  Der bliver hyppigst søgt om dispensation fra:
   

  • Tilslutningspligt.
  • Terrænregulering.
  • Bebyggelsesregulerende bestemmelser såsom bebyggelsesprocent, materialevalg, taghældning og lign.

   

  Før der kan gives dispensation, skal der altid foretages en konkret vurdering, hvor konsekvenserne af en dispensation overvejes, herunder påvirkning af naboer og præcedenseffekt. Der gives dispensation, da nogle byggegrunde har en udformning, som giver store vanskeligheder ift. placeringen af et typehus og i andre tilfælde gives der dispensation, idet ældre lokalplaner ikke altid er tidssvarende.

   

  Derudover kan der kun gives dispensation, såfremt der ikke er meddelt afslag på en lignende ansøgning. Er der således mulighed for dispensation, sendes denne i nabohøring. Ansøgninger hvor der er tale om dispensation af underordnet betydning, sendes ikke i nabohøring.

   

  Der kan ikke dispenseres fra en lokalplans principper, som beskrives i en lokalplans formål og anvendelse – typisk § 1 og § 3. Det vil ofte kræve udarbejdelse af en ny lokalplan, hvis et sådant ønske skal imødekommes. En ny lokalplan kan udarbejdes hvis den eksisterende ikke muliggør ansøgers ønske, hvilket typisk er anvendelse af ejendom eller område.

   

  Såfremt der ikke kan meddeles dispensation, skal administrationen meddele afslag. Inden der skrives et afslag, optages der fra administrationens side dialog med ansøger med henblik på at finde en løsning. Det er administrationens erfaring, at denne fremgangsmåde fungerer tilfredsstillende, da man i samarbejde tit kan finde en alternativ løsning.

   

  Nogle afslag gives for at bevare lokalplanområdets karakter. Her fastholdes lokalplanens intentioner, som ofte er hægtet op på planens formål. Det er ligeledes en garanti for naboer, så de kan forvente området forbliver, som de forventede ved køb.

  Lovgrundlag

  Planlovens §§ 19 og 20.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 04-06-2018

  Miljø, Teknik og Plan tog orienteringen om dispensationer fra lokalplaner til efterretning.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/10688

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller:

  • at forslag til kommuneplantillæg nr. 2 og lokalplan 5.2-3 for et erhvervsområde ved Toftegårdsvej og Åbanken, Glamsbjerg godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.     

  Beslutningstema

  Tidligere Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg godkendte i juni 2017, igangsætningen af et kommuneplantillæg og ny lokalplan for et erhvervsområde ved Toftegårdsvej i Glamsbjerg. Forslagene er nu udarbejdet og de skal godkendes til udsendelse i offentlig høring.

  Sagsfremstilling

  Forslag til Kommunelokalplantillæg nr. 2 og Lokalplan nr. 5.2-3 er udarbejdet for at muliggøre en udvidelse af eksisterende erhvervsvirksomhed på Toftegårdsvej i Glamsbjerg.

  Virksomheden har opkøbt naboejendommen for at muligøre udvidelsen.

   

  Forhold til Kommuneplan 2017

  En del af arealet er beliggende indenfor kommuneplanramme 5.2.E.1 Toftegårdsvej.

  Rammen fastlægger områdets anvendelse til erhverv, herunder industri, produktion m.v., den maksimale bygningshøjde er fastlagt til 10 m.

  En mindre del af naboejendommen, der skal benyttes til udvidelsen er ikke omfattet af kommuneplanens rammebestemmelser. Der er derfor udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg, der inddrager hele området i ramme 5.2.E.1. Kommuneplantillægget skal endvidere muliggøre opførelse af bebyggelse i op til 40 meters højde, som virksomheden har brug for.

   

  Lokalplan

  Området bliver opdelt i 2 delområder, delområde 1 er bebyggelsen og delområde 2 er vejanlæg.

  Der er i lokalplanen udlagt 3 byggefelter i delområde 1. Byggefelterne regulerer de høje dele af bebyggelsen, der dels rummer de eksisterende bygninger (tårne) på 24 m, samt den nye tårnbygning på 40 m. Placering af byggeri med en bygningshøjde på op til 10 m kan placeres indenfor byggelinjerne mod Odensevej og Toftegårdsvej.

   

  Miljøvurdering

  Der er foretaget en screening efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Konklusionen er på bagrund af screeningen, at kommuneplantillæg og lokalplan vurderes til ikke at have væsentlig indvirkning på miljøet, i forhold til den anvendelse og det byggeri der gives mulighed for i planerne.

   

  Lovgrundlag

  Lov om Planlægning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 04-06-2018

  Miljø, Teknik og Plan indstiller at forslag til kommuneplantillæg nr. 2 og lokalplan 5.2-3 for et erhvervsområde ved Toftegårdsvej og Åbanken, Glamsbjerg godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.     

   

  Bilag

 • Sagsid.: 16/24749

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller:

  • at Lokalplan nr. 5.2-2 for et område til offentlige formål for Glamsbjerg Kirke og Sognehus vedtages endeligt.

  Beslutningstema

  Glamsbjerg Sogns Menighedsråd ønsker at købe matrikel nr. 13au og bygge sognehus på denne, hvorfor Lokalplan nr. 5.2-2 er udarbejdet, for at imødekomme dette ønske. Projektet har forudsat ny planlægning, hvorfor der er udarbejdet en ny lokalplan, som omfatter alle kirkens arealer.

  Sagsfremstilling

  Assens Kommune modtog i oktober 2016 en ansøgning fra Glamsbjerg Sogns Menighedsråd om at købe matr. nr. 13au, Glamsbjerg By, Køng og lade sognehus opføre på matriklen. Arealet ligger i dag hen som ubenyttet område og menighedsrådet ønsker at udnytte dette, da det ligger i nærheden af kirkens eksisterende funktioner. Kirkens arealer og matr. nr. 13au kan ses på bilag 2.

   

  Matr. nr. 13au er i dag ubenyttet og er omfattet af eksisterende lokalplan som udlægger ejendommen til parkering, kirkegård og boliger. Der skal derfor vedtages en ny lokalplan for ejendommen, før at den kan benyttes til sognehus.

   

  For at imødekomme menighedsrådets ønske om at opføre sognehus på arealet, er Lokalplan nr. 5.2-2 udarbejdet. Denne udlægger matr. nr. 13au til offentlige funktioner, herunder opførelsen af sognehus med dertilhørende parkeringsplads m.m.

   

  Ved den endelige vedtagelse af Lokalplan nr. 5.2-2 ophæves Lokalplan nr. 0,59 for matr. nr. 13au og 19a.

   

  Høring

  Lokalplanforslag 5.2-2 har været i 4 ugers høring, samt 2 ugers fornyet høring, hvor Assens Kommune modtog i alt seks høringssvar. Høringssvarene har medført ændringer af lokalplanen, men formålet er fortsat det samme. Se bilag 3 for uddybelse af høringssvar og bilag 4 for fuldt høringssvar.

   

  Ændringer

  Høringssvarene har medført ændringer i lokalplanens redegørelse, samt følgende bestemmelser: §§ 1.4, 7.1, 7,2, 7.4 og 8.5. Derudover er delområde I og II lagt sammen og bliver til delområde I, hvor ved tidligere delområde III bliver til delområde II.

   

  Konsekvens

  Konsekvensen af vedtagelsen af denne lokalplan er, at området kun kan benyttes til offentlige formål, herunder kirkelige funktioner såsom sognehus.

  Lovgrundlag

  Lov om Planlægning.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 04-06-2018

  Miljø, Teknik og Plan godkender at Lokalplan nr. 5.2-2 for et område til offentlige formål for Glamsbjerg Kirke og Sognehus vedtages endeligt.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/11811

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at Kommuneplantillæg nr. 3 og Lokalplan 2.2.7 for boliger på Nyvej i Vissenbjerg vedtages endeligt.

  Beslutningstema

  Planerne er udarbejdet for, at den tidligere dagligvarebutik på Nyvej 5 i Vissenbjerg kan ombygges til 8 boliger med have, terrasse og carport.

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 4. april 2018, at sende planforslagene og den tilhørende miljørapport i offentlig høring hos naboerne og fjernvarmeselskabet (Fjernvarme Fyn). Der er ikke modtaget høringssvar.

   

  Ejendommen Nyvej 5 er omfattet af lokalplan nr. C6-1, der fastlægger anvendelsen til

  butiksformål. Lokalplan 2.2-7 aflyser lokalplan C6-1.

   

  Samtidigt ændrer kommuneplantillæg nr. 3 kommuneplanens rammebestemmelser for ejendommene Nyvej 5 og 1 fra centerformål med butikker til boligformål.

   

  Naboejendommen Nyvej 9 fungerer som spidslastcentral for fjernvarmen. Der kan være støjgener fra centralen. Der er udarbejdet en støjrapport, der redegør for støjpåvirkningen af lokalplanområdet fra fjernvarmecentralen, og den nødvendige støjafskærmning.

   

  Bygherre har i maj 2018 etableret støjafskærmning mod fjernvarmen, der sikrer, at boligerne ikke bliver påvirket af støj over de i miljøbeskyttelsesloven fastsatte grænseværdier for boligområder.

   

  Lokalplanen sikrer vedligeholdelsen af støjafskærmningen.

   

  Der er offentliggjort en miljørapport samtidig med forslagene.

   

  Eventuelle støj og vibrationsgener overvåges og reguleres i henhold til miljøbeskyttelsesloven herunder af godkendelsesvilkårene for Vissenbjerg Fjernvarme.

  Lovgrundlag

  Planloven

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 04-06-2018

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Kommuneplantillæg nr. 3 og Lokalplan 2.2.7 for boliger på Nyvej i Vissenbjerg vedtages endeligt, forudsat at hegn og støjvold er endeligt etableret forud for Byrådets vedtagelse.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/12284

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at Assens Kommune fastholder det gældende serviceniveau for befordring af folkeskoleelever.

  Beslutningstema

  Administrationen har modtaget en ansøgning fra Salbrovad landsbyordning der ønsker befordring til og fra skole i Assens Kommune af elever bosat i Emtekær i Middelfart Kommune. Befordring over kommunegrænsen har hidtil ikke været muligt med de lokale skolebusser.

  Sagsfremstilling

  Hvis skolebussen skal køre til Middelfart, kræver det udvidelse af kommunens retningslinjer for befordring. I henhold til Bekendtgørelse om befordring af elever i Folkeskolen må kommunen ikke yde befordring til enkelte elever på baggrund af deres behov, med mindre det kan ske uden merudgift for kommunen. En udvidelse skal derfor være generel.

   

  Emtekær ligger tæt på kommunegrænsen. Børn i Emtekær kan befordres uden mærkbare ekstra driftsudgifter ved en forlængelse af rute 263. Men det kan have større konsekvenser i andre områder. I nabokommunerne bor 82 elever, der går på Assens Kommunes skoler.
  Der er 536 elever bosat i Assens, som går på en anden skole end distriktsskolen. Det er dog ikke alle 618 elever, der vil blive omfattet af udvidelsen. Der er elever, som cykler eller kører med forældrene, og der er elever, som allerede befordres med lokalbus. Derudover er der elever, som modtager tilskud til kørsel med regionalbussen. Flere lokalruter har plads til flere passagerer og har tid tilovers på køreplanen til at blive forlænget. Men der vil være steder, hvor udvidelsen kun kan ske ved at indsætte flere busser og taxier.

   

  En mulig begrænsning kunne være et geografisk afstandskrav på eksempelvis 1, 2 eller 5 km. Derved kan kommunen befordre elever i nabodistrikterne uden langtrækkende busser på tværs af alle skoledistrikter. Der kan endvidere forhandles med nabokommunerne, om de vil finansiere befordring af deres elever over kommunegrænserne. Der kan også laves undtagelse fra, at kommunen betaler skolekort for elever, der ikke bor i skoledistriktet eller i kommunen. Skolekort er dog en ubetydelig lille udgift sammenlignet med driftsudgifterne.

   

  Såfremt det besluttes at befordre børn uden for skoledistrikter og kommunegrænser, anmoder administrationen om at udarbejde konkrete forslag til begrænsninger på udvidelsen.

  Lovgrundlag

  Folkeskoleloven, LBK nr. 1510 af 14/12/2017.

  Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen, BEK nr. 688 af 20/06/2014.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 04-06-2018

  Henrik Hansen (A) blev erklæret inhabil og forlod mødet.

   

  Et flertal af Miljø, Teknik og Plan bestående af Dan Gørtz (V), Lars Kristian Pedersen (V), Leif Rothe Rasmussen (A), Lars Kolling (O) og Flemming Risskov Jørgensen (SF) beder administrationen om belyse konsekvenserne af, at øge serviceniveauet for befordring af folkeskoleelever i området.

   
  Poul Poulsen (B) stemmer imod og ønsker at Assens Kommune fastholder det gældende serviceniveau for befordring af folkeskoleelever.

  Bilag

 • Sagsid.: 17/25641

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at administrationens høringssvar godkendes.

  Beslutningstema

  Assens Kommune har den 17. maj 2018 modtaget høringsudgave af FynBus’ Trafikplan 2018-2020, med høringsfrist den 27. august 2018. Administrationen har udarbejdet et forslag til høringssvar til godkendelse.

  Sagsfremstilling

  FynBus udarbejder hvert 4. år en trafikplan, som lægger de overordnede rammer for udviklingen af kollektiv trafik i perioden. Planen godkendes endeligt 13. september 2018 på FynBus bestyrelsesmøde, når den har været i offentlig høring. Assens Kommune har anmodet de berørte skoler, lokalråd og borgergrupper, som har bemærkninger til planen, om at indsende høringssvar. Det har tidsmæssigt ikke været muligt at indhente høringssvar inden dette udvalgsmøde, som derfor forelægges Byrådet på mødet 27. juni 2018.

   

  I høringssvaret kommenteres det, at trafikplanens ambitioner om et R-busnet kun imødekommer en del af transportbehovet for borgere i Assens Kommune. I planen anbefales det at nedlægge strækningen Assens-Aarup på rute 130, fordi der er relativt få passager med. I høringssvaret vurderer Assens Kommune, at frekvensen på ruten eventuelt kan nedbringes, men at ruten er essentiel for at forbinde centerbyerne Aarup og Vissenbjerg med Assens. Desuden bemærkes det, at ruten til Aarup er en vigtig faktor for Assens Kommunes fokus på Aarup St. som central i den regionale trafik, der forbinder Assens med Odense og Jylland.

   

  FynBus anbefaler øget frekvens på enkelte ruter, som i dag har høj selvfinansieringsgrad. Assens Kommune kommenterer i svaret, at det er usandsynligt, at endnu flere busser i Glamsbjerg og på strækningen Vissenbjerg-Odense skulle opveje passagertabet og serviceforringelserne ved at reducere betjeningen på de øvrige ruter og nedlægge den direkte rute fra Vissenbjerg og Aarup til Assens. Assens Kommune anbefaler i høringssvaret, at der samarbejdes målrettet med FynBus om at nedbringe driftsomkostningerne og øge selvfinansieringsgraden på de mindst benyttede ruter, men at ændringer i serviceniveauet skal tilpasses lokale behov, frem for at indordne sig under en ensartet struktur på hele Fyn.

  Lovgrundlag

  Lov om trafikselskaber, LBK nr. 323 af 20/03/2015.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 04-06-2018

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at administrationens høringssvar godkendes med bemærkning om:

  • At der bakkes op om, at der ses på muligheder for alternative drivmidler.
  • At ruterne mod Jylland koordineres bedre.
  • At ruterne fra Odense, hvor der i dag afgår flere busser mod Assens, afgår forskudt.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/7569

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller:

  • At der træffes beslutning om, at linjeføring for 1. etape af cykelstien placeres langs Erholmvej vest for allétræerne.
  • At der træffes beslutning om, at Assens Kommune har i sinde at erhverve de nødvendige arealer og rettigheder til cykelstien ved ekspropriation.
  • At der udpeges en person fra Byrådet til deltagelse i åsteds- og forligsforretningen i 2018.

  Beslutningstema

  Miljø, Teknik og Plan bad på mødet den 30. april administrationen om, af få belyst en alternativ linjeføring af 1. etape samt mulige linjeføringer af eventuelle følgende etaper.

  Til cykelstien skal der træffes beslutning om erhvervelse af jord via ekspropriation uanset hvilken linjeføring der vælges.

  Sagsfremstilling

  Beslutning om linjeføring for 1. etape

  Første etape af cykelstien kan løbe ca. fra byzonetavlen i Aarup langs Erholmvej til krydset Erholmvej/Søndergårdevej. Alternativt kan stien placeres ind over markerne fra krydset Erholmvej/Søndergårdevej i direkte linje mod Lindebjerg. Se bilag 1 for fordele og ulemper for de to linjeføringer, samt forslag til det samlede stiforløb.

  Stien bliver dobbeltrettet i en bredde på 2,5 meter uanset placering.

   

  De to linjeføringer er sendt til udtalelse ved Grønnemose og RØST lokalråd, Ældre- og Handicapråd, Aarupskolen, Lærkeskolen, Lindebjerg, lokalafdelingen for Cyklistforbundet, Rørup Sogneråd samt Erholm Gods. Der er indkommet bemærkninger fra RØST, Erholm Gods, handicaprådet samt Lindebjerg. Se indkomne bemærkninger i bilag 2. Både Erholm Gods og RØST ønsker en sti der følger Erholmvej.

   

  Beslutning om ekspropriation

  For at kunne etablere stien skal der erhverves jordarealer både til selve cykelstiprojektet og til midlertidige arbejdsarealer. Ekspropriationen foretages med hjemmel i Vejlovens § 96. De to forslag til linjeføringer berører de samme 3 matrikler. Matriklerne er 2k, Erholm Hgd., Rørup samt 1b og 1c Aarup By, Aarup.

   

  De endelige arealstørrelser til ekspropriation vil først være klarlagt, når der foreligger et skitseprojekt på strækningen. Ligeledes kan de samlede omkostninger for ekspropriation først  opgøres, når åstedsforretningen er gennemført. Udgiften vil være indeholdt i de samlede anlægsmidler for 2018 på 5,5 mio. kr. Administrationen vil forsøge at erhverve arealerne ved en frivillig aftale inden evt. ekspropriation igangsættes.

   

  Sag om belysning efter hovedprojekt

  Miljø, Teknik og Plan besluttede den 30. april 2018, at få prisen belyst med og uden belysning. Uanset hvilken linjeføring man vælger, vil der være udfordringer i at anlægge cykelstien, på grund af højdeforskelle, moser og søer. Et bud på en pris kan derfor først gives efter hovedprojektet er tegnet. Når det er sket vil udvalget blive præsenteret for en sag, med beslutning om belysning eller ej på stien inkl. priser.

  Lovgrundlag

  Vejlovens kap. 10.

  Økonomi

  5,5 mio. kr. afsat på anlægsbudget 2018.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 04-06-2018

  Miljø, Teknik og Plan indstiller:

  • At der træffes beslutning om, at linjeføring for 1. etape af cykelstien placeres langs Erholmvej vest for allé træerne.
  • At der træffes beslutning om, at Assens Kommune har i sinde at erhverve de nødvendige arealer og rettigheder til cykelstien ved ekspropriation.
  • At Dan Gørtz (V) udpeges til deltagelse i åsteds- og forligsforretningen i 2018.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/12066

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller:
   

  • At orientering om vandskade på Kerte Skole tages til efterretning.
  • At der igangsættes en miljøscreening af skolen mhp. beskrivelse af økonomiske scenarier for håndtering af vandskaden.
  • At sagen oversendes til de kommende budgetdrøftelser, idet endelig økonomi fastlægges på Miljø, Teknik og Plans møde i august.

  Beslutningstema

  Kerte Skole har været udsat for en vandskade. Vandskaden er ikke forsikringsdækket og udbedrings- eller alternativt nedrivningsomkostninger skal afholdes af Assens Kommune. Sagen forelægges til orientering med anbefaling af, at sagen oversendes til budgetdrøftelser, idet økonomiske scenarier for håndtering af skaden forelægges for Miljø, Teknik og Plan til august.

  Sagsfremstilling

  Frostsprængning af et rør i et uopvarmet loftsrum har medfør en vandskade på Kerte Skole. Skaden er ikke forsikringsdækket. Skaden er foreløbigt håndteret akut og skolen henstår nu uden at der sker yderligere bygningsmæssig skade.

   

  Skolen er ikke længere i brug som skolebygning. Bygningerne har indtil vandskaden været anvendt til aktiviteter inden for folkeoplysningsområdet og senest til midlertidig opbevaring af genstande fra Museum Vestfyn. Efter vandskaden er de folkeoplysende aktiviteter genhuset og museets genstande er flyttet til Skallebølle Skole.

   

  Skolen kan ikke anvendes i den stand, som den henstår i efter vandskaden og der skal tages stilling til skolens fremtidige anvendelse, herunder om skolen skal genopbygges eller alternativt helt eller delvis nedrives.

   

  Beskrivelse af økonomi forbundet med sådanne forskellige scenarier for bygningens fremtidige anvendelse kræver nærmere undersøgelser af særligt bygningens miljømæssige forhold, om der fx forefindes asbest, blyholdig maling eller andre stoffer, som kræver en særlig miljømæssig håndtering og som vil påvirke den samlede økonomi for de enkelte scenarier for bygningen.

   

  Der er ikke i budget 2018 afsat midler til håndtering af en vandskade som på Kerte Skole, hvorfor det anbefales at sagen indgår i de kommende drøftelser til budget 2019-2022. Overslag over flere scenarier for skolen forelægges til Miljø, Teknik og Plans møde i august med henblik på kvalificering af drøftelser af budget 2019 og frem.

  Økonomi

  Skadesudgiften for den akutte håndtering af vandskaden på Kerte Skole er på ca. 250.000 kr.

   

  Der er ikke i budget 2018-2021 afsat midler til håndtering af en vandskade på Kerte Skole.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 04-06-2018

  Miljø, Teknik og Plan:
   

  • Tager orientering om vandskade på Kerte Skole til efterretning.
  • Godkender at der igangsættes en miljøscreening af skolen mhp. beskrivelse af økonomiske scenarier for håndtering af vandskaden.
  • Godkender at sagen oversendes til de kommende budgetdrøftelser, idet endelig økonomi fastlægges på Miljø, Teknik og Plans møde i august.

   

 • Sagsid.: 17/16261

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at orientering om status på projekt ”Fremtidens Assens – udviklingsplaner for Assens by” tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Miljø Teknik og Plan besluttede at igangsatte projekt ”Fremtidens Assens” på udvalgsmøde den 5. februar 2018. Det blev samtidig besluttet at ansøge Realdanias kampagne ”Hovedbyer på forkant”, om støtte til udarbejdelse af en strategisk helhedsplan for Assens midtby, og at nedsætte en politisk styregruppe for projektet.

  Den 10. april 2018 meddelte Realdania, at de har valgt at støtte projektet med op til 1.055.000 kr. Projektet er herefter igangsat, og styregruppen har afholdt sit første møde.

  Sagsfremstilling

  Projekt ”Fremtidens Assens” skal udvikle Assens bys potentialer og fastholde og skabe nyt liv i bymidten, til glæde for borgere, turister og erhvervsdrivende. Projektet gennemføres i en samskabende proces, som involverer og aktiverer politikere og byens borgere, foreninger, kulturaktører, handel, turisme og erhvervsliv. Projektet munder ud i en udviklings- og helhedsplan for Assens by. Planen skal dels indeholde en overordnet udviklingsplan for Assens by og nærmeste opland, der definerer byens identitet og væsentligste strukturer, og udstikker den overordnede retning for byens udvikling de næste mange år, samt en strategisk helhedsplan for Assens midtby, som konkretiserer og illustrerer hvordan udviklingsplanens overordnede visioner kommer til udtryk i midtbyen, med konkrete byfornyelsesindsatser og/eller nye samarbejder imellem byens aktører.

  De to planer skal udvikles i tæt samarbejde med borgere og interessenter i Assens by, således at planerne har en stærk lokal og politisk forankring, der sikrer at planerne lever videre når projektet afsluttes.


  Projektet er organiseret med en politisk styregruppe bestående af: Formand for Miljø, Teknik og Plan - Dan Gørtz (V), Udvalgsmedlem fra Miljø, Teknik og Plan - Henrik Hansen (A), Formand for Beskæftigelse, Erhverv og Kultur - Finn Viberg Brunse (A), Næstformand for Beskæftigelse, Erhverv og Kultur - Pia Offer Madsen (V) og Borgmester - Søren Steen Andersen (V). Styregruppen havde opstartsmøde den 26. april 2018.

  Styregruppens første opgave er, at sammensætte et interessentforum af lokale interessenter og ildsjæle. Interessentforum forventes at skulle i arbejdstøjet ultimo juni 2018.

  Den 2. maj var der opstartsmøde med Realdania, angående Realdanias interesser og vilkår for projektet.


  I projektgruppen arbejdes der pt. med at indsamle viden i forhold til Assens bys historie, og at samle faglig viden på tværs af By, Land og Kultur, for dermed at sikre et fagligt stærkt grundlag for de to planer, og dialogen herom i styregruppen og Interessentforum.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 04-06-2018

  Miljø, Teknik og Plan tog orientering om status på projekt ”Fremtidens Assens – udviklingsplaner for Assens by” til efterretning.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/4406

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller:
   

  • At det drøftes, hvordan udvalget ønsker at håndtere konkrete borgerhenvendelser i enkeltsager.

  Beslutningstema

  På foranledning af en konkret borgerhenvendelse op til et udvalgsmøde den 30. april 2018 har udvalget ønsket en principiel drøftelse af, hvordan sådanne henvendelser håndteres af udvalgets medlemmer fremover.

  Sagsfremstilling

  Medlemmerne af Teknik, Miljø og Plan modtager løbende henvendelser fra borgerne m.fl. med henblik på, at gøre deres indflydelse gældende i forhold til behandlingen af konkrete enkeltsager inden for området.
  Styrelsesloven fastsætter de overordnede rammer for, hvordan sådanne henvendelser kan håndteres, lige som de retningslinjer, som Byrådet har besluttet for administrationens bistand til og betjening af byrådets medlemmer, også kan vejlede herom (jf. Bilag 1. Forslag Administrationens bistand til og betjening af byrådets medlemmer (udkast version 5.0)). 

  Lovgrundlag

  Den kommunale styrelseslov.

  Økonomi

  Der er ingen direkte økonomiske afledte konsekvenser.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 04-06-2018

  Miljø, Teknik og Plan drøftede, hvordan udvalget ønsker, at håndtere konkrete borgerhenvendelser i enkeltsager.

   

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutningstema
   

   

  Sagsfremstilling

  1. Lillebælt Syd Havmøllepark – se bilag
   Energistyrelsen sendte den 9. april 2018 en afgrænsningsrapport for Lillebælt Syd Havmøllepark i høring hos berørte myndigheder, herunder til Assens Kommune. Fristen for at afgive høringssvar var den 30. april 2018. Afgrænsningsrapporten redegør for, hvilke forhold, der skal vurderes på i den fremtidige miljøkonsekvensrapport (VVM). Assens Kommune har den 30. april sendt et administrativt høringssvar. I høringssvaret er skrevet, at Assens Kommune har stor interesse i sagen; særligt på grund af placeringen tæt op ad Helnæs, hvor forhold som friluftsliv, turisme, bosætning og rekreative muligheder gør Helnæs ekstra sårbar over for påvirkninger udefra, og hvor en havvindmøllepark vil kunne få en væsentlig påvirkning. På den baggrund har administrationen vurderet, at der i forhold til emnerne: støj, rekreative forhold, landskab og visuelle forhold samt risikoen for forurening af havmiljøet er behov for vurderinger i miljøkonsekvensrapporten, som ligger ud over det, der er angivet i afgrænsningsrapporten.
  2. Afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet vedr. Løgismosestrand Camping
   Kystdirektoratet gav den 7. oktober 2016 Løgismosestrand Camping dispensation til at udvide med 35 campingenheder på et 0,83 ha stort areal øst for den eksisterende plads og indenfor det strandbeskyttede område. Dispensationen blev påklaget af Beboerforeningen Løgismoseskov. Miljø- og Fødevareklagenævnet har den 4. maj 2018 truffet afgørelse i sagen. Nævnet har stadfæstet Kystdirektoratets dispensation. Arealet, der nu må inddrages til campingplads, er ikke indeholdt i Lokalplan 4.2-3 for pladsen. Der vil derfor skulle udarbejdes en lokalplan, der muliggør udvidelsen.
  3. Slots- og Kulturstyrelsens tilbagemelding på Miljø, Teknik og Plans henvendelse i sag om retablering af dige
   Efter en fornyet gennemgang af sagen finder Slots- og Kulturstyrelsen ikke anledning til at genoptage sagen med henblik på nedjustering af kravene til digets udformning på det foreliggende grundlag. Med henvisning til dokumentationen i styrelsens påbud af 16. marts 2018 side 13, er det tydeligt at diget har haft en betydelig højde. Slots- og Kulturstyrelsen vurderer derfor ikke at styrelsen kan træffe en anden afgørelse end den allerede foreliggende.
  4. Vedligeholdelse af Gammellundstien
   Miljø, Teknik og Plan har bedt administrationen orientere om vedligeholdelsen på Gammellundstien fra Andebølle til Vissenbjerg.
   Administrationen var indtil 2017, af den opfattelse at stien var nedlagt i forbindelse med lukning af skolen. Der er derfor ikke vedligeholdt fra 2007-2017.
   Administrationen modtog i 2017 henvendelser fra borgere i området vedrørende vedligeholdelsen af stien. Administrationen har derefter fået stien registreret som offentlig sti.
   Assens Kommune vedligeholder fremadrettet stien med klipning af rabatter og hegn. Asfaltbelægningen er endnu ikke forbedret, men er et fokus punkt.
  5. Klimaprojekt i Tommerup er med i den ny publikation ”Klima100”
   Den 23. maj 2018 offentliggjorde Realdania og Sustainia publikationen ”Klima100”, som er et inspirationskatalog over de 100 bedst klimaprojekter og –løsninger i Danmark. Klimatilpasningsprojekt i Tommerup er udvalgt til at være blandt de 100 bedste projekter i kategorien ”klimatilpasning ved åer, vandløb og søer”.
   Publikationen har til formål at hylde og synliggøre de mange grønne ideer og løsninger, som allerede er realiseret rundt om i de danske kommune – og inspirerer til endnu flere. De udvalgte projekter er inddelt i 12 kategorier og i alt 80 kommuner er repræsenteret med projekter i inspirationskataloget.
   Klima100 er udarbejdet af Sustainia, der med inputs fra CONCITO og et ekspertpanel har stået for vurdering og udvælgelse af klimaløsningerne. Ekspertpanelet består blandt andet af repræsentanter fra DTU, Climate-KIC og Nationalt Center for Miljø og Energi.
   Klima100 publikationen kan ses på www.realdania.dk/klima100.
  6. Økonomisk analyse af bygningsområdet

   

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 04-06-2018

  Orientering taget til efterretning.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 04-06-2018

  Intet.

 • Sagsid.: 17/11729

  Sagsfremstilling

  Der er udarbejdet en tillægsdagsorden vedrørende henvendelse fra Dan Gørtz vedr. overkørsel på Bjergegyden på grund af, at punktet ved en fejl ikke er blevet tilknyttet den ordinære dagsorden. Udvalget besluttede på dets møde den 30.april at udskyde punktet.

   

  På udvalgsformandens initiativ – jf. Styrelseslovens §11 – dagsordenssættes sagen til

  Behandling i Miljø, Teknik og Plan:

   

  Formanden ønsker sag om yderligere en ind-og udkørsel til ejendommen Bjergegyden nr. 1 behandlet og indstiller sammen med næstformanden, at ønsket imødekommes, idet det efter besigtigelse af ejendommen vurderes ikke at give gener for den forbipasserende trafik, som udgør meget få biler pr. døgn. Endvidere er ansøger indstillet på at afholde evt. meromkostninger til vedligehold m.m. Endelig er det for ansøger ikke muligt at etablere brovægt mellem de nuværende 2 udkørsler fra ejendommen, idet der mellem disse bl.a. er diverse tanker nedgravede til hinder for dette.

   

  Administrationens bemærkninger:

  Sagen er behandlet administrativt jf. delegation af beslutningskompetence 2014.

   

  Administrationen har givet afslag til tre overkørsler til matriklen, idet det er vurderet, at der er rigelig plads på egen grund til at manøvrerer store køretøjer. Ligeledes er kommuneplanen og vejreglernes bestemmelser om, at holde antallet af overkørsler nede på et minimum, af trafiksikkerhedsmæssige årsager, lagt til grund for administrationens afgørelse.

  Administrationen har i forbindelse med besigtigelse på adressen foreslået grundejer at flytte en af de to eksisterende 20 m brede overkørsler, til det ønskede sted.

   

  Administrationen har fremsendt et udkast til afgørelse med høringsfrist, samt en afgørelse med klagevejledning til Vejdirektoratet, hvilket grundejer ikke har benyttet sig af.

   

  Hvis der træffes fornyet afgørelse, skal der fastsættes vilkår om, oversigtsforhold, bredde af overkørsel, opbygning af overkørsel med mere.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 30-04-2018

  Sagen udsættes.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 04-06-2018


  Et flertal af Miljø, Teknik og Plan bestående af Dan Gørtz (V), Lars Kristian Pedersen (V), Leif Rothe Rasmussen (A), Henrik Hansen (A) og Lars Kolling (O) anmoder administrationen om at udarbejde en revideret afgørelse, hvor der gives tilladelse til en tredje overkørsel. 
   

  Et mindretal bestående af Poul Poulsen (B) og Flemming Risskov Jørgensen (SF) fastholder af principielle grunde administrationens afgørelse.

   

  Bilag