icon-Politik

Politik

Referat

Mandag den 30. april 2018 kl. 08:00

Mødested: Mødelokale 1
Udvalg: Miljø Teknik og Plan
Medlemmer: Dan Gørtz, Leif Rothe Rasmussen, Flemming Risskov Jørgensen, Poul Poulsen, Lars Kristian Pedersen, Henrik Hansen, Lars Kolling
 • Sagsid.:

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 30-04-2018

  Dagsorden godkendt.

 • Sagsid.: 18/5492

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at der træffes beslutning om:

  • Hvorvidt det ønskes at gøre den midlertidige vejbelysning på 3 broer over E20 permanente.
  • Hvorvidt udgiften til permanent vejbelysning skal medtages i budgetforhandlingerne for 2019.

  Beslutningstema

  På baggrund af Transport-, Bygnings-, og Boligministeriet henvendelse og administrationens orientering til Miljø, Teknik og Plan på mødet den 5. februar 2018, skal det besluttes om hvorvidt man ønsker at opsætte en permanent vejbelysning samt om udgiften hertil skal medtages i budgetforhandlingerne i 2019.

  Sagsfremstilling

  Der blev den 20. december 2017, truffet en borgmesterbeslutning om opsættelse af midlertidig vejbelysning på Langesøbroen, på baggrund af stenkast fra broen og ned på motorvej E20.

  Der er efterfølgende, på bestilling af Fyns Politi, opsat midlertidig vejbelysning på yderligere 2 broer (Koelbjergvej og Grøftebjergvej) i Assens Kommune.

  Arbejdet på alle 3 broer er udført af Energi Fyn og har været omkostningsfrit for Assens Kommune.

   

  En opsætning af permanent vejbelysning vil øge trafiksikkerheden og tryghedsfornemmelsen for bilisterne på E20, men også for dem der færdes på broerne uden en ond hensigt. Samtidig kan en permanent vejbelysning støtte op om Justitsministeriets beslutning om at opsætte videoovervågning på udvalgte broer i Danmark.

  Der er i alt 7 broer over E20 i Assens Kommune, hvoraf de resterende 4 (Søndersøvej, Bogensevej, Gelstedvej, og Hønnerupvej) ikke skønnes at være i så stor risiko for stenkast, da trafikintensiteten er forholdsvis høj, og dermed ikke ligger øde hen i længere tid af gangen. Dette giver en højere tryghed og en bedre trafiksikkerhed.

   

  Permanent vejbelysning forventes at kunne etableres for ca. 140.000 kr. pr. bro.

  De afledte driftsudgifter forventes at udgøre 1.400 kr. pr. år pr. bro.

  Lovgrundlag

  Vejloven.

  Håndbog for Vejbelysning.

  Økonomi

  420.000 kr. afsættes til budgetforhandling.

  4.200 kr. om året til afledt drift, kan afholdes inden for eget driftsbudget for gadebelysning.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 30-04-2018

  Miljø, Teknik og Plan beslutter, at fremsende ønsket til permanent vejbelysning på 3 broer over E20 til budgetforhandlingerne for 2019.

  Bilag

 • Sagsid.: 18/9427

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller:

  • At der træffes beslutning om hvorvidt telependlerordningen skal være permanent.
  • At der træffes beslutning om hvorvidt driftsudgiften på 800.000 kr. årligt skal finansieres ved omprioritering inden for udvalget område.

  Beslutningstema

  På Miljø- og Teknikudvalgets møde i august 2017 blev det besluttet, at ordningen skulle forlænges i resten af 2017 og hele 2018. Det skal derfor besluttes, om ordningen skal gøres permanent efter udgangen af 2018 og hvordan den eventuelt finansieres.

  Sagsfremstilling

  Telependler er et udvidet tilbud om befordring med taxi, som er målrettet borgere i tyndt befolkede områder, hvor der ikke er forbindelse med bus til arbejde og uddannelsessteder. Telependler er tilgængeligt i tidsrummet 05.30-23.00 og yder derfor en unik service, som ikke kan tilbydes med anden kollektiv transport, da almindelig teletaxi først kan anvendes fra kl. 09.00 om morgenen.

   

  Telependler har tidligere kørt som forsøgsordning, hvor Assens Kommune var de første på Fyn til at udvikle konceptet, og er siden blevet forlænget til og med 2018. I dag tilbyder Svendborg, Kerteminde, Faaborg-Midtfyn, Nordfyn og Nyborg Kommuner telependler til deres borgere.

   

  Ved budgetaftalen 2018-2021 var der enighed om, at ordningen skulle forlænges i 2018, så pendlere kan bosætte sig uden for de større byer og stadig have gode transportmuligheder, af hensyn til arbejdskraftens mobilitet.

   

  Brug af telependler:

  I 2017 er der foretaget 4556 ture med telependler, hvoraf 2.022 af turene har været til uddannelsessteder. I 2017 er der registreret 34 unikke personnumre blandt erhvervspendlerne og 14 unikke personnumre blandt uddannelsespendlerne. I 2017 er der således registreret 48 personnumre på telependlerkørslerne.

  Økonomi

  Finansiering 800.000 kr.

  Det er ikke muligt at afholde udgiften indenfor driftsbudgettet for kollektiv transport, uden omprioriteringer inden for udvalgets område.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 30-04-2018

  Miljø, Teknik og Plan ser gerne, at telependlerordningen for uddannelsessøgende gøres permanent, og beder administrationen finde forslag til omprioritering inden for udvalgets område til at finansiere, at telependlerordningen fortsættes for uddannelsessøgende.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/2440

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at der træffes beslutning om:

  • Der ønskes en ny løsning i krydset Nørregade/Middelfartvej/Gadsbøllevej til forbedring af trafikafviklingen.
  • Om en eventuel valgt løsning skal medtages i budgetforhandlingerne for 2019.

  Beslutningstema

  Miljø, Teknik og Plan har bedt administrationen om at undersøge mulige løsninger for bedre trafikafvikling i krydset Nørregade/Middelfartvej/Gadsbøllevej i Vissenbjerg. På baggrund af dette er der udarbejdet et notat, skitseplaner samt overslag på mulige løsninger i krydset, som skal danne grundlag for beslutningen om hvilken løsning der vælges og om denne skal medtages i de kommende budgetforhandlinger.

  Sagsfremstilling

  Det overordnede problem med trafikafviklingen i krydset skyldes både høj hastighed og stor trafikintensitet på Middelfartvej, som resulterer i at ventetiden på Nørregade og Gadsbøllevej kan være lang. Problemet opstår oftest i myldretiden og specielt for større køretøjer som for eksempel busser. Administrationen har derfor været i dialog med Fynbus for at undersøge problemstillingen og muligheden for en omlægning af de lokale busruter, så de undgår udkørsel fra Nørregade og Gadsbøllevej til Middelfartvej. Dette vil dog betyde at flere stoppesteder ikke kan betjenes, og anbefales derfor ikke (se bilag).

   

   

  Der findes følgende mulige løsninger i krydset (Skitser - se bilag):
   

  Shuntspor fra Nørregade til Middelfartvej

  Overslag anlæg 1.500.000 kr.

  Afledt driftsudgift 5.000 kr. pr. år
   

  Signalanlæg med svingbaner

  Overslag anlæg 3.900.000 kr.

  Afledt driftsudgift 18.000 kr. pr. år
   

  Signalanlæg uden svingbaner

  Overslag anlæg 1.500.000 kr.

  Afledt driftsudgift 15.000 kr. pr. år
   

  Rundkørsel

  Overslag anlæg 4.100.000 kr.

  Afledt driftsudgift 0 kr. pr. år


  Nærmere beskrivelse af løsningsforslag samt fordele og ulemper er beskrevet i notat – se bilag.

  Økonomi

  Pris på valgte løsning samt afledt driftsudgift medtages til budgetforhandling.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 30-04-2018

  Miljø, Teknik og Plan beslutter, at fremsende ønsket til en ny løsning i krydset Nørregade/Middelfartvej/Gadsbøllevej i form af en rundkørsel til budgetforhandlingerne for 2019.

   

  Udvalget skønner, at vejdirektoratet skal være medfinansierende og ønsker derfor en henvendelse til Vejdirektoratet.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/6376
 • Sagsid.: 18/5793

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at 1. budgetopfølgning tages til efterretning og at følgende indstilles til Byrådet:

  • At der gives en negativ tillægsbevilling på 3.026.000 kr. vedr. tilbagebetaling af for meget opkrævet vejafvandingsbidrag fra Assens Forsyning. Beløbet tilføres kassen.
  • At der gives en negativ tillægsbevilling på 816.000 kr. i 2018 og overslagsårene, vedrørende tilskud til gods- og passagerbefordring. Beløbet modsvares af en tillægsbevilling på Finansiering under Økonomiudvalget.

  Beslutningstema

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 – drift på Miljø, Teknik og Plan forelægges.

  Sagsfremstilling

  Samlet set viser budgetopfølgningen indenfor Miljø, Teknik og Plan, at der forventes et mindre forbrug på 3.842.000 kr.

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens § 40.

  Økonomi

   (i 1.000 kr.)

  Forventet regnskab

  Korrigeret

  budget

  Oprindeligt budget

  Afvigelse til korr.

  Tillægs-bevilling søges

  Overførsel til 2019

  MTP - uden overførselsadgang

  -205

  -205

  -205

  0

  0

  0

  MTP - med overførselsadgang

  101.100

  104.942

  104.161

  -3.842

  -3.842

  0

  I alt

  100.895

  104.737

  103.956

  -3.842

  -3.842

  0

   

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 30-04-2018

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at 1. budgetopfølgning tages til efterretning og at følgende indstilles til Byrådet:

  • At der gives en negativ tillægsbevilling på 3.026.000 kr. vedr. tilbagebetaling af for meget opkrævet vejafvandingsbidrag fra Assens Forsyning. Beløbet tilføres kassen.
  • At der gives en negativ tillægsbevilling på 816.000 kr. i 2018 og overslagsårene, vedrørende tilskud til gods- og passagerbefordring. Beløbet modsvares af en tillægsbevilling på Finansiering under Økonomiudvalget.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/86
 • Sagsid.: 18/8935

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at Assens Kommune ikke hjemtager rottebekæmpelsen.

  Beslutningstema

  Den 6. juni 2017 besluttede Miljø- og Teknikudvalget at forlænge den nuværende kontrakt om rottebekæmpelse med 1 år indtil den 31. januar 2019, samtidig var der et ønske om en nærmere undersøgelse af muligheden for hjemtagelse.

   

  På grund af ændrede krav til rottebekæmpelsen er den nuværende kontrakt ikke dækkende for den næste periode. Det er derfor ikke muligt at forlænge den nuværende kontrakt yderligere, og der skal derfor tages stilling til den fremtidige organisering af rottebekæmpelsen.

  Sagsfremstilling

  Omkostningerne ved en hjemtagelse er undersøgt på grundlag af antallet af besøg de sidste 3 år, vurdering fra fagfolk og bygger i øvrigt på de fremtidige krav til rottebekæmpelsen. Materialet kan ses i bilag 1. Undersøgelsen viser, at en hjemtagelse ligger i samme prisleje som den nuværende kontrakt.

   

  Det er administrationens vurdering at den nuværende organisering har fungeret fornuftigt og operationelt de sidste år.

   

  På grundlag heraf anbefales det derfor, at fastholde den nuværende organisering, og genudbyde opgaven, fremfor at hjemtage opgaven.

   

  Der er en del ændringer i reglerne for rottebekæmpelse, som kan influere på en fremtidig kontraktsum.

   

  • Et nyt udbud skal laves på grundlag af 3000 anmeldelser årligt, den nuværende kontrakt er lavet på grundlag af gennemsnitligt 2500 anmeldelser årligt.

   

  • Fra 1. januar 2019 er der krav om rottebekæmpelse i weekender og på helligdage ved nogle typer anmeldelser, eksempelvis rotter indendørs, hidtil har det kun været på hverdage.

   

  • Fremover skal borgere kun være tilstede ved første besøg, hidtil var det et krav ved hvert besøg. Dette forventes at gøre planlægningen lettere for den enkelte bekæmper.

   

  • Fremover skal tilsynspligtige ejendomme, ca. 1100, undersøges årligt i perioden oktober - februar, hvor der også er flest anmeldelser, hvis ingen træffes hjemme skal de udendørs arealer alligevel undersøges. I 2015-2017 blev der gennemsnitligt foretaget 7100 tilsynsbesøg årligt. Besøgene kunne frit fordeles over året og hvis ingen blev truffet hjemme, blev ejendommen ikke undersøgt, det var tilstrækkeligt at aflevere en seddel i postkassen. En nærmere beskrivelse af ændringerne omkring tilsynsbesøgene kan findes i bilag 2.

   

  Det har tidligere været drøftet om Assens Forsyning kunne udføre bekæmpelsen, dette er kun muligt hvis de ved et udbud byder på lige fod med andre firmaer.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelsen nr. 1723 af 17. december 2017 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

  Økonomi

  0,095 promille af ejendomsvurderingen opkræves sammen med ejendomsskatten.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 30-04-2018

  Miljø, Teknik og Plan godkender, at Assens Kommune ikke hjemtager rottebekæmpelsen.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 17/11831

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller:

  • At Miljø, Teknik og Plan over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler at vedtage forslag til Rammelokalplan 1.2-10 for Assens midtby.
  • At forslaget sendes i 4 ugers offentlig høring.

  Beslutningstema

  Byrådet traf den 28. juni 2017 beslutning om at nedlægge et § 14-forbud mod ændring fra rødt tegltag til sort på Nørregade 3, Assens. Her ud over har Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget besluttet, at der udarbejdes en rammelokalplan for Assens by. På den baggrund er der udarbejdet et forslag til Rammelokalplan 1.2-10. Det er til beslutning at vedtage forslaget og at sende det i 4 ugers offentlig høring.

  Sagsfremstilling

  Assens by er inden for den indre by kaldet grundkreds 1 omfattet af en bevarende deklaration fra 1971, der fastsætter bestemmelser om bevaring af bygningers ydre fremtræden. Der ud over er Assens Købstad optaget i Kommuneplan 2017 som bevaringsværdigt kulturmiljø.

   

  Forslag til Rammelokalplan 1.2-10 er udarbejdet som opfølgning på følgende beslutninger:

   

  • Byrådets beslutning om at nedlægge et § 14-forbud mod ændring af rødt tegltag til sort tegltag på Nørregade 3 i Assens by.
  • Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets beslutning den 12. juni 2017 om, at der for at sikre Assens Købstads kvaliteter skulle igangsættes en planlægning for en rammelokalplan for Assens by og efterfølgende udarbejdes lokalplaner for de områder i Assens by, som i kommuneplanen udpeget som bevaringsværdige kulturmiljøer.

   

  Fremlagte forslag til rammelokalplan har et indhold, der opfylder begge beslutninger, og rammelokalplanen regulerer på et overordnet niveau, så de væsentligste strukturer og bygningsmæssige værdier i købstaden og dens omgivelser sikres. Formålet med rammelokalplanen er, at sikre en overordnet beskyttelse af den eksisterende bystruktur og bebyggelse i Assens’ gamle middelalderbykerne samt dens nærmeste omgivelser.

   

  Der er i rammelokalplanen opsat principielle facadelinjer, som skal følges i forbindelse med kommende byggesager, der er opsat bestemmelser omkring bebyggelsens højde og tagform, og der er for al bebyggelse, både eksisterende og fremtidig, opsat bestemmelser for materialer, udtryk, farver o.l.

   

  Rammelokalplanens område er opdelt i to delområder, og de bygningsregulerende bestemmelser differentieres på enkelte punkter i forhold til de to delområder. Det gælder f.eks. bestemmelser for tagmaterialer, der for delområde I er formet som bestemmelser, der skal følges, mens de for delområde II er anbefalinger. Dette skyldes, at bygningerne i delområde II er af mere varierende karakter end i delområde I, ligesom de med deres overordnet mere fritliggende placeringer spiller en mindre betydningsfuld rolle end de ofte sammenbyggede ejendomme i delområde I.

   

  Rammelokalplan 1.2-10 regulerer nedrivning af bebyggelse, placering af bebyggelse samt udformning af bebyggelse.

   

  I forbindelse med det igangsatte projekt ”Fremtidens Assens” vil det blive drøftet, hvordan Assens Købstad kan udvikles med udgangspunkt i de eksisterende værdier. De drøftelser vil kunne danne baggrund for mere detaljerede lokalplaner for de enkelte områder i Assens by.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 30-04-2018

  Miljø, Teknik og Plan beslutter:

  • At forslag til Rammelokalplan 1.2-10 for Assens midtby vedtages.
  • At forslaget sendes i 4 ugers offentlig høring.

  Bilag

 • Sagsid.: 17/13150

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at Lokalplan 4.1-5 for et område til Edvard Munch Galleriet godkendes endeligt.

  Beslutningstema

  Forslag til Lokalplan 4.1-5 har været i 4 ugers offentlig høring og skal nu godkendes endeligt. Byrådet har delegeret beslutningskompetencen til endelig vedtagelse af lokalplanen til Miljø, Teknik og Plan.

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 20. december 2017, at udsende forslag til lokalplan 4.1-5 i 4 ugers offentlig høring.

   

  Lokalplanen skal muliggøre en udvidelse af Edvard Munch Galleriet med en underjordisk udstillingsbygning.

   

  Høringsperioden udløb den 19. januar 2018. Der er indkommet i alt 3 høringssvar. Høringssvarerne berører primært trafik og afgørelsen om ikke at udarbejde miljøvurdering, samt spørgsmål til forhold som ikke direkte vedrører lokalplanen. Et af høringssvarerne er en positiv tilkendegivelse over for projektet.

   

  De indkomne høringssvar har ikke givet anledning til ændringer i lokalplanen, udover mindre rettelser i redegørelsen. Høringssvar og administrationens bemærkninger hertil kan ses i det vedhæftede bilag.

   

  Assens Kommunes afgørelse om ikke at udarbejde en egentlig miljøvurdering af lokalplanen har været påklaget til Planklagenævnet. Klagen er blevet afvist af Planklagenævnet, da klager vurderes til ikke at være klageberettiget.

  Lovgrundlag

  Lov om Planlægning.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 30-04-2018

  Miljø, Teknik og Plan beslutter, at Lokalplan 4.1-5 for et område til Edvard Munch Galleriet godkendes endeligt.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/8795

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at der ansøges om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på havnearealer i tilknytning til Assens Havn, Agernæs Havn, Bågø Havn og Torø Huse.

  Beslutningstema

  Det skal besluttes om der skal indsendes en ansøgning til Kystdirektoratet om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på udvalgte arealer i tilknytning til eksisterende havne.

  Sagsfremstilling

  Strandbeskyttelseslinjen er en forbudszone, som omfatter arealer langs kysten fra strandbredden og 300 m. ind på land, dog 100 m ved sommerhusområder. Inden for strandbeskyttelseslinjen må der ikke ændres i tilstanden uden forudgående dispensation, som skal søges hos Kystdirektoratet. Enkelte steder omfatter strandbeskyttelseslinjen også havnearealer. Nyetablering af bygninger, renovering af bygninger og terrænændringer på havnearealer kan dermed være dispensationskrævende.

   

  Med den seneste ændring af naturbeskyttelsesloven har kommunerne fået mulighed for at ansøge Kystdirektoratet om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på havnearealer. Ansøgning herom skal være indsendt senest den 1. juni 2018, og der kan kun indsendes en ansøgning pr. kommune. Formålet med lovændringen er at understøtte kommunernes mulighed for at kunne udvikle turisme og friluftsliv på havnene.

   

  I Assens Kommune vil det være relevant at ansøge Kystdirektoratet, om at få ophævet strandbeskyttelseslinjen i forbindelse med Assens Havn, Agernæs Havn, Bågø Havn og Torø Huse.
  De udvalgte arealer er beskrevet i vedlagte bilag.

  Lovgrundlag

  Naturbeskyttelseslovens § 69.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 30-04-2018

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at der ansøges om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på havnearealer i tilknytning til Assens Havn, Agernæs Havn, Bågø Havn og Torø Huse.

  Bilag

 • Sagsid.: 18/7569

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller:

  • At der træffes beslutning om, at Assens Kommune har i sinde at erhverve de nødvendige arealer og rettigheder til cykelstien ved ekspropriation.
  • At der udpeges en person fra Byrådet til deltagelse i åsteds- og forligsforretningen i 2018.

  Beslutningstema

  Miljø, Teknik og Plan besluttede på udvalgsmøde den 5. marts 2018, at de resterende anlægsmidler på 5,5 mio. kr. til cykelstier for 2018, skal bruges på 1. etape af en cykelsti mellem Aarup og Grønnemose. Til dette skal der erhverves arealer ved ekspropriation fra berørte lodsejere.

  Sagsfremstilling

  Cykelstien vil løbe fra byzonetavlen på Erholmvej i Aarup til krydset Erholmvej/Søndergårdevej. I den forbindelse skal der erhverves jordarealer både til selve cykelstiprojektet, men også til midlertidige arbejdsarealer. Ekspropriationen foretages med hjemmel i Vejlovens § 96.

   

  1. etape vil berøre 3 matrikler, som ejes af i alt to forskellige lodsejere. Matriklerne er 2k, Erholm Hgd., Rørup samt 1b og 1c Aarup By, Aarup. Administrationen har orienteret ejeren af 1c og 2k om projektet, da størstedelen af stien vil blive placeret på disse matrikler.

   

  Cykelstien vil blive en dobbeltrettet cykelsti, som vil blive placeret i den vestlige side af Erholmvej bag ege-alléen - Se bilag. Den nøjagtige længde af 1. etape vil afhænge af de anlægstilbud, som indhentes på opgaven.

   

  De endelige arealstørrelser til ekspropriation vil først være klarlagt, når der foreligger et skitseprojekt på strækningen. Ligeledes kan de samlede omkostninger for ekspropriation ikke opgøres, før åstedsforretningen er gennemført, men udgiften vil være indeholdt i de samlede anlægsmidler for 2018 på 5,5 mio. kr. Administrationen vil forsøge at erhverve arealerne ved en frivillig aftale inden evt. ekspropriation igangsættes.

  Lovgrundlag

  Vejlovens kap. 10.

  Økonomi

  5,5 mio. kr. afsat på anlægsbudget 2018.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 30-04-2018

  Miljø, Teknik og Plan ønsker alternative traceer belyst og, at traceet på hele strækningen fra Aarup til motorvejen belyses. Derudover ønskes prisen belyst med lys/uden lys.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/26628

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller:

  • At der træffes generel beslutning om serviceniveauet for betjening af lokalbusser til ungdomsuddannelserne i folkeskolernes ferier.
  • At der træffes beslutning om finansiering af udgiften dertil.

  Beslutningstema

  Lokalbusserne i Assens har hidtil været tilpasset skolernes undervisningsdage. I 2017 startede ungdomsuddannelserne 3 hverdage før folkeskolerne. Efter anmodning fra uddannelsesstederne blev det besluttet af administrationen i Børn, Unge og Uddannelse, at busserne skulle tilpasses ungdomsuddannelsernes opstart efter sommerferien. I 2017 blev udgiften afholdt inden for driftsbudgettet til kollektiv transport i Trafik og Byg.

  Sagsfremstilling

  I 2018 starter den tidligste ungdomsuddannelse 2 hverdage før folkeskolerne, nærmere bestemt torsdag den 9. august 2018. Derudover slutter undervisningen op til juleferien den 21. december 2018 på en af ungdomsuddannelserne, hvilket er 1 dag senere end på de øvrige skoler.
   

  Assens Kommune er forpligtede til at befordre folkeskoleelever. Derfor er lokalbusserne tilrettelagt ud fra folkeskolernes mødetider. Bussen medtager også andre passagerer, herunder også gymnasieelever. Kommunen er ikke forpligtet til at befordre elever til ungdomsuddannelser, men en passende betjening med kollektiv transport er medvirkende til, at kommunens uddannelsestilbud kan konkurrere med uddannelsessteder i nabokommunerne, herunder især Odense.

  Prisen for at forlænge lokalruterne er ca. 40.000 kr. per dag. da det er hensigtsmæssigt, at alle lokale ruter kører samtidig, så der opretholdes en ens dækning i de forskellige lokalområder.

  Alternativet til at forlænge lokalruterne med 3 dage er, at eleverne selv skal sørge for befordring, og evt. gøre brug af teletaxaordningen om eftermiddagen. Det er ikke muligt at vurdere, hvor store udgifterne til teletaxa vil blive, hvis der ikke indsættes lokalbusser ved sommerstart og juleafslutning.

   

  Lovgrundlag

  Folkeskoleloven, LBK nr. 1510 af 14/12/2017.

  Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen, BEK nr. 688 af 20/06/2014.

  Økonomi

  I 2018 kan udgiften på 120.000 kr. afholdes inden for eget driftsbudget til kollektiv transport.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 30-04-2018

  Miljø, Teknik og Plan godkender:

  • at lokalbussernes køreplan i 2018 tilpasses ungdomsuddannelserne, og at merudgiften i 2018 på 120.000 kr. finansieres inden for driften.
  • at administrationen belyser finansieringsmuligheder for de kommende år til det kommende udvalgsmøde.

   

 • Sagsid.: 17/11729

  Sagsfremstilling

  På udvalgsformandens initiativ – jf. Styrelseslovens §11 – dagsordenssættes sagen til

  Behandling i Miljø, Teknik og Plan:

   

  Formanden ønsker sag om yderligere en ind-og udkørsel til ejendommen Bjergegyden nr. 1 behandlet og indstiller sammen med næstformanden, at ønsket imødekommes, idet det efter besigtigelse af ejendommen vurderes ikke at give gener for den forbipasserende trafik, som udgør meget få biler pr. døgn. Endvidere er ansøger indstillet på at afholde evt. meromkostninger til vedligehold m.m. Endelig er det for ansøger ikke muligt at etablere brovægt mellem de nuværende 2 udkørsler fra ejendommen, idet der mellem disse bl.a. er diverse tanker nedgravede til hinder for dette.

   

  Administrationens bemærkninger:

  Sagen er behandlet administrativt jf. delegation af beslutningskompetence 2014.

   

  Administrationen har givet afslag til tre overkørsler til matriklen, idet det er vurderet, at der er rigelig plads på egen grund til at manøvrerer store køretøjer. Ligeledes er kommuneplanen og vejreglernes bestemmelser om, at holde antallet af overkørsler nede på et minimum, af trafiksikkerhedsmæssige årsager, lagt til grund for administrationens afgørelse.

  Administrationen har i forbindelse med besigtigelse på adressen foreslået grundejer at flytte en af de to eksisterende 20 m brede overkørsler, til det ønskede sted.

   

  Administrationen har fremsendt et udkast til afgørelse med høringsfrist, samt en afgørelse med klagevejledning til Vejdirektoratet, hvilket grundejer ikke har benyttet sig af.

   

  Hvis der træffes fornyet afgørelse, skal der fastsættes vilkår om, oversigtsforhold, bredde af overkørsel, opbygning af overkørsel med mere.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 30-04-2018

  Sagen udsættes.

  Bilag

 • Sagsid.: 13/21910

  Sagsfremstilling

  På udvalgsformandens initiativ – jf. Styrelseslovens §11 – dagsordenssættes sagen til

  Behandling i Miljø, Teknik og Plan:

   

  "Både den nyudstykkede og den bestående grund i Skovbrynet nr. 2 ønsker ansøger opnår udkørsel til Krengerupvej frem for til Skovbrynet. Dette for at øge anvendelsesmulighederne - herunder placering af hus i forhold til bedst udnyttelse af sol m.m. Samt størst muligt areal til have. Hen langs Dærupvej er der tilsvarende mange udkørsler, hvorfor det vurderes, at trafiksikkerheden ikke reduceres i væsentlig grad med en ekstra udkørsel direkte til Krengerupvej. Det forudsættes, at ansøger medfinansierer de udgifter, som den ekstra udkørsel måtte medføre".

   

   

  Administrationens bemærkninger:

  Sagen har været behandlet i Miljø- og Teknikudvalget den 7. juni 2007, hvor det blev besluttet, at meddele dispensation fra lokalplan 0.71 Glamsbjerg i forhold til udstykning af mat. nr. 2g på adressen Skovbrynet 2 på betingelse af, at der etableres adgangsvej til den nyudstykkede grund fra Krengerupvej, at nævnte adgangsvej etableres så tæt på mat. nr. 2kt, adressen Krengerupvej 84, som muligt og at der, såfremt der udstykkes yderligere på mat. nr. 2g, etableres adgangsvej fra Skovbrynet, for samtlige ejendomme på den nuværende mat. nr. 2g.

   

  Sagen blev på baggrund af henvendelse fra ejeren i august 2016, igen vurderet af administrationen i forbindelse med etablering af 2-1 vej på Krengerupvej. Administrationen fastholdte, udvalgsbeslutningen fra 2007 da der ikke var nye oplysninger i sagen.

  Borgeren henvendte sig igen i februar 2018, hvor han anmodede om, at få sagen genbehandlet i Miljø, Teknik og Plan, hvilken blev afvist, da der ikke er nye oplysninger i sagen.

   

  Hvis der træffes fornyet afgørelse, skal der fastsættes vilkår om, oversigtsforhold, bredde af overkørsel, opbygning af overkørsel med mere.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 30-04-2018

  Miljø, Teknik og Plan besluttede, at fastholde de tidligere beslutninger og ikke imødekomme ønsket om en udkørsel til Krengerupvej.

  Bilag

 • Sagsid.: 18/8396
 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  1. Invitation fra SYFRE
   Invitation fra SYFRE til teknisk udvalg i forbindelse med orienteringsmøde om muligt fynsk samarbejde om fælles løsninger til fremtidig håndtering af husholdningsaffald i Ringe den 18 maj 2018.
    
  2. Henvendelse fra Helnæs Lokalråd
   Administrationen har modtaget en henvendelse fra Helnæs Lokalråd efter deltagelse i dialogmøde. Helnæs Lokalråd skriver følgende:

   ”Til dialogmødet blev vi orienteret om, at det var en god idé, at vi skrev, hvilke veje vi prioriterer at få lavet her på Helnæs, så det evt. tages i betragtning ved efterkalkulation af budgettet.

   Vi ønsker først og fremmest at få lavet Stævnevej og Bøgeskovvej, men også gerne det sidste stykke af Strandbakken ved stranden, da den er så hullet, at man dårligt kan cykle på den! Dog i den prioriteringsrækkefølge!
   Denne mail er sendt cc til alle bestyrelsesmedlemmer af Helnæs Lokalråd.”
  3. Rapport fra SAMKOM
   Administrationen har deltaget i en landsdækkende analyse af kommunevejenes tilstand i 2017.

   Rapporten er udarbejdet og 74 kommuner har deltaget i analyse med konkrete data, herunder også Assens Kommune.

   Formålet med analysen er at sætte fokus på tilstanden af den kommunale vejinfrastruktur, der udgør en væsentlig værdi og medvirker til at opretholde velfærdssamfundet og sikre en effektiv samfundsudvikling.

   Rapporten er vedlagt som bilag.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 30-04-2018

  Orienteringen taget til efterretning.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 30-04-2018

  Udvalget anmoder administrationen om, at få forelagt en status på cykelruten fra Gammellundsvej fra Andebølle til Vissenbjerg.

   

  Udvalget drøftede udfordringer med parkering i Assens By, og ønsker en sag om P-vagt forelagt udvalget.

   

  Udvalget vil på næste møde drøfte, hvordan henvendelser fra borgere m.fl. håndteres.

   

  Udvalget besluttede at fremsende en politisk henvendelse til Kulturstyrelsen omkring reetablering af dige på Middelfartvej 98.