icon-Politik

Politik

Referat

Mandag den 9. april 2018 kl. 08:00

Mødested: Mødelokale 1
Udvalg: Miljø Teknik og Plan
Medlemmer: Dan Gørtz, Leif Rothe Rasmussen, Flemming Risskov Jørgensen, Poul Poulsen, Lars Kristian Pedersen, Henrik Hansen, Lars Kolling
 • Sagsid.:

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 09-04-2018

  Dagsorden godkendt.

 • Sagsid.: 18/7562

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller at:

  • Miljø, Teknik og Plan drøfter udvalgets strategiske opgaveportefølje, herunder godkender forslaget til årshjul for udvalgets arbejde.

  Beslutningstema

  Miljø, Teknik og Plan er på de tre første møder i 2018 blevet introduceret til udvalgets opgaveportefølje, herunder den igangværende udmøntning af eksisterende politikker og indsatser på udvalgets område. Med afsæt heri kan udvalget planlægge årets strategiske arbejde nærmere.

  Sagsfremstilling

  I sidste valgperiode vedtog det daværende Mljø og Teknikudvalg og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg en række planer og strategier, som er ved at blive udmøntet inden for rammerne af budget 2018, men de næste politiske skridt skal tages for at sikre en fortsat positiv udvikling inden for Miljø, Teknik og Plan området. Blandt andet forestår en opgave med at formulere en ny retning for Assens Kommunes Natur- og Friluftspolitik, idet indsatserne i den tidligere godkendte strategi alle er tæt på at være gennemført jf. Bilag 1 - Natur- og Friluftsstrategi. 

   

  Som led i ovenstående arbejde, kan Miljø, Teknik og Plan med fordel gennemføre tematiske drøftelser frem mod sommeren 2018, herunder bl.a. adressere borgeres og turisters adgang til naturen, kommunens energiregnskab m.v. samt sætte disse temaer i relation til FN’s mål for bæredygtighed på udvalgets område jf. Bilag 2 - Forslag til årshjul 2018).

   

  Drøftelserne kan foregå parallelt med byrådets igangværende visionsarbejde og kan derefter munde ud i mere konkret politikformulering i efteråret 2018 samtidig med budgetprocessen for næste års budget 2019.

   

  Lovgrundlag

  Den Kommunale Styrelseslov.

   

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 09-04-2018

  Miljø, Teknik og Plan drøftede udvalgets strategiske opgaveportefølje og godkendte forslaget til årshjul for udvalgets arbejde.

  Bilag

 • Sagsid.: 18/4007

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at kompetencefordelingsplan 2018-2021 for Miljø, Teknik og Plans område godkendes, herunder at kompetencen til behandling af lokalplaner fremadrettet placeres i fagudvalget.

  Beslutningstema

  Sagen forelægges med udkast til kompetencefordelingsplan på fagudvalgets område som fastlægger kompetencefordeling mellem Byråd, udvalg og administration.

  Sagsfremstilling

  Assens Byråd er kommunens øverste myndighed og har det overordnede ansvar for kommunens virksomhed.

   

  Fagudvalgene varetager den umiddelbare forvaltning på en række områder og har dermed i stort omfang fået kompetence til, at træffe beslutninger på disse områder. Styrelsesvedtægten fastlægger fordelingen af opgaver mellem Byråd, fagudvalgene og udvalgene imellem.

   

  I det daglige arbejde varetages en del af kommunens drift af administrationen. Administrationens kompetence afledes helt overordnet set fra Byrådet.

   

  Kompetencefordelingsplanen dækker størstedelen af de typiske sager/beslutninger som skal træffes af Assens Kommune. I praksis vil der erfaringsmæssigt opstå sager, hvor administrationen ud fra en vurdering af lovgivning og sagernes karakter må vurdere om sagen skal behandles administrativt eller politisk. Hertil kommer, at principielle sager på samme måde vil blive forelagt til politisk behandling.

   

  Kompetencefordelingsplanen omfatter alene områder, hvor kompetencen flyttes. Det betyder, at der ikke medtages kompetencebeskrivelse af områder, som ikke kan delegeres fra Byrådet, f.eks. vedtagelse af budget, meddelelse af bevillinger m.v.

   

  Særligt på Miljø, Teknik og Plans område har en ændring af planloven givet øget mulighed for at lokalplaner ikke længere skal behandles og vedtages i et byrådsmøde. Der er skabt mulighed for, at kompetencen til at godkende lokalplanforslag og efterfølgende selve lokalplanen kan delegeres til det relevante fagudvalg, som i Assens Kommune efter styrelsesvedtægten er Miljø, Teknik og Plan.

   

  Ved en delegation af kompetencen til at behandle lokalplanforslag kan den samlede lokalplanproces forkortes med op til 6 uger.

   

  Såfremt kompetencen delegeres til fagudvalget vil et enigt udvalg fortsat kunne fremsende sager om lokalplaner til Byrådets behandling ligesom hvert udvalgsmedlem med reglerne om standsningsret kan indbringe en lokalplansag til Byrådets behandling.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 09-04-2018

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at kompetencefordelingsplan 2018-2021 for Miljø, Teknik og Plans område godkendes, herunder at kompetencen til behandling af lokalplaner fremadrettet placeres i fagudvalget.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/3676

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at Miljø, Teknik og Plan over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler:

   

  • At ansøgning om ændring af plangrundlaget for matrikel 17cp, Skydebjerg by, Aarup imødekommes, så der kan opføres tæt/lavt boligbyggeri på matriklen.
  • At ændringen af plangrundlaget sker ved, at den eksisterende Lokalplan nr. 55 revideres.
  • At ansøger bidrager økonomisk til udarbejdelsen af lokalplanen.
  • At beslutningskompetencen for lokalplanforslag og endelig vedtagelse af lokalplan delegeres til Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutningstema

  Miljø, Teknik og Plan skal beslutte, at igangsætte udarbejdelsen af en ny lokalplan for området ved Eventyrbakken/Dragebakken, så det bliver muligt at opføre tæt/lavt byggeri på en endnu ubebygget matrikel. Det skal endvidere besluttes, om ansøger skal bidrage økonomisk til afholdelse af udgifter forbundet med planlægningen.

  Sagsfremstilling

  Aarup Lokalråd og ejer af matrikel 17 cp Skydebjerg by, Aarup har ansøgt om at få ændret Lokalplan nr. 55. Der ønskes opført tæt/lavt byggeri på matriklen med en bebyggelsesprocent på 25 og et samlet boligareal på cirka 1500 m2 - Se bilag 1.

   

  Lokalplan 55 fastsætter områdets anvendelse til parcelhuse (åben/lavt byggeri) med en grundstørrelse på minimum 800 m2. I lokalplanens redegørelse er vist en mulig udnyttelse af matrikel 17 cp til seks parcelhuse. Med en bebyggelsesprocent på 25 giver det et samlet boligareal på 1500 m2. En fornyet planlægning er nødvendig, såfremt der skal opføres tæt/lavt byggeri i stedet.

   

  Administrationen anbefaler det ansøgte. Administrationen anbefaler også, at der ikke udarbejdes en ny selvstændig lokalplan for matrikel 17 cp, men at den eksisterende Lokalplan nr. 55 revideres. Matrikel 17 cp er et lille areal, hvor en selvstændig lokalplan kan synes uhensigtsmæssig, da muligheden for tæt/lavt byggeri kan indskrives i den eksisterende lokalplan. Her ud over er der i forhold til udstykningen på Eventyrbakken ved dispensation foretaget ændringer i Lokalplan nr. 55, der med fordel kan indarbejdes i en revision.

   

  For at nedsætte sagsbehandlingstiden på en lokalplan er det indstillet, at der sker delegation til Miljø, Teknik og Plan. Da der skal tages beslutning om delegation, ligger beslutningskompetencen hos Byrådet.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Økonomi

  Projektudvikler skal bidrage økonomisk til en ændring af plangrundlaget. Ved en revision af Lokalplan nr. 55 vil dette betyde, at der skal fremsendes kortbilag til lokalplanen samt udkast til bestemmelser til lokalplanen. Såfremt der skal udarbejdes en ny selvstændig lokalplan, skal projektudvikler afholde hele udgiften til lokalplanudkast.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-03-2018

  Miljø, Teknik og Plan besluttede at udsætte sagen.

   

  Administrationen har efterfølgende været i dialog med projektudvikler, som har fået udarbejdet et forslag til placering af 5 x 3 boliger med et areal på ca. 1200 m2 i alt. Bygningerne er lagt, så de følger terrænet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 09-04-2018

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler:

   

  • At ansøgning om ændring af plangrundlaget for matrikel 17cp, Skydebjerg by, Aarup imødekommes, så der kan opføres tæt/lavt boligbyggeri på matriklen.
  • At ændringen af plangrundlaget sker ved, at den eksisterende Lokalplan nr. 55 revideres.
  • At ansøger bidrager økonomisk til udarbejdelsen af lokalplanen.
  • At beslutningskompetencen for lokalplanforslag og endelig vedtagelse af lokalplan delegeres til Miljø, Teknik og Plan.


  Miljø, Teknik og Plan bemærker at boligernes arkitektur skal prioriteres og indpasses i områdets karakter.

  Bilag

 • Sagsid.: 18/5652

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at Miljø, Teknik og Planudvalget godkender igangsætningen af et kommuneplantillæg vedrørende erhverv og erhvervsudlæg.

  Beslutningstema

  I Kommuneplan 2017-2029 er det i redegørelsesdelen for erhvervsudvikling beskrevet, at udlæg til erhvervsarealer både nye og ændrede udlæg afventer den nye Erhvervs- og Vækstpolitik og dennes anbefalinger.

   

  Erhvervs- og Vækstpolitikken blev vedtaget i juni måned 2017, et af indsatsområderne herfra er bl.a., at det skal vurderes, hvordan erhvervsarealer langs med motorvejen og langs indfaldsvejene fra Odense kan udvikles. Ligeledes skal der laves et samlet overblik over ledige erhvervsarealer i Assens Kommune. Denne sag igangsætter dette arbejde.

  Sagsfremstilling

  For at få det bedst mulige grundlag for udviklingen af Assens Kommunes erhvervsarealer skal der udarbejdes en baggrundsanalyse, der gennemgår de eksisterende erhvervsområder, og vurderer erhvervsmuligheder og behov for ændringer i udpegningerne. Analysen skal have særligt fokus på de områder, der bedst understøtter den fortsatte udvikling af Assens Kommune som attraktiv erhvervskommune.

   

  Med udgangspunkt i Erhvervs- og Vækstpolitikken, vil det særlige fokusområde være nuværende og fremtidige erhvervsområder omkring den fynske motorvej. Den ønskede effekt af udviklingen af erhvervsområder langs med motorvejen i Assens Kommune er at tiltrække mindst 10 nye virksomheder inden 2020.

   

  På baggrund af analyser, vurderinger og rådgivning om arealerne ved motorvejen vil det være muligt at give et kvalificeret bud på egnede arealer langs med motorvejen, deres anvendelse og muligheder både på kort og lang sigt.      

   

  Baggrundsanalysen skal efterfølgende danne grundlag for udarbejdelse af et egentligt kommuneplantillæg, hvori der udarbejdes forslag til konkrete ændringer af rammerne for udvalgte erhvervsområder.

   

  Såfremt der skal ske nyudlæg af arealer til erhverv langs motorvejen eller hovedvejen mod Odense, vil der være krav om, at der udtages erhvervsarealer andre steder i kommunen, se bilag over eksisterende restrummelighed. 

  Lovgrundlag

  Lov om Planlægning.

  Økonomi

  Der er i forbindelse med udmøntning af Erhvervs og Vækst afsat 200.000 kr. til udvikling af erhvervsarealerne langs med motorvejen.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 09-04-2018

  Miljø, Teknik og Plan godkender igangsætningen af et kommuneplantillæg vedrørende erhverv og erhvervsudlæg.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 15/8682

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at Miljø, Teknik og Plan:
   

  • Genudpeger de hidtidige medlemmer til Bygningsbevarings- og arkitekturudvalget, herunder også de to medlemmer fra Byrådet.
  • Tager orientering om proces for udmøntning af årets pulje på kr. 250.000, til efterretning.

  Beslutningstema

  Det tidligere Miljø- og Teknikudvalg har nedsat Bygningsbevarings- og arkitekturudvalget, med henblik på at udmønte det årlige budget på kr. 250.000, til bygningsbevaringsprojekter og til at præmiere gode eksempler på bygninger eller anlæg. Miljø, Teknik og Plan skal udpege 2 repræsentanter fra udvalget, til Bygningsbevarings- og arkitekturudvalget.

  Ligeledes orienteres om processen for årets udmøntning.

  Sagsfremstilling

  Bygningsbevarings- og arkitekturudvalget består jf. vedtægterne af 5 medlemmer:

  Sammensætningen af udvalgets 5 medlemmer er:
   

  • 2 medlemmer af Byrådet.
  • Direktøren for By, Land og Kultur.
  • 1 repræsentant fra Akademisk Arkitektforening.
  • 1 repræsentant fra administrationen.
    

  De 2 medlemmer fra Byrådet udpeges af Miljø, Teknik og Plan, udpegningen er gældende for hele byrådsperioden.

  Bygningsbevarings- og arkitekturudvalget har hidtil bestået af:

  • Rie Nielsen og Poul Poulsen (Byrådet).
  • Arkitekt Lars Møller Christensen.
  • Museumschef Johan Møhlenfeldt Jensen (indtrådt i stedet for adm. medarbejder).
  • Sekretær, udpeget af administrationen, Peter Rask.
    

  Udvalget træffer beslutning om tilskud til renovering af bevaringsværdige bygninger, til at bevare eller højne kulturværdierne, samt præmierer gode eksempler på bygninger eller anlæg, udført med arkitektonisk kvalitet, som er med til at tilføje og højne æstetiske kvaliteter i kommunen.

  Lovgrundlag

  Byfornyelsesloven.

  Økonomi

  I budget 2015-2018 er der afsat 250.000 kr. årligt, til renovering og præmiering. Iht. vedtægterne gives der tilskud til bygningsrenoveringer i de udpegede kulturmiljøer eller som er udpeget bevaringsværdige. 7 bygninger hat fået tildelt tilskud i 2017. Årets præmiering tilfaldt Svanevej 8, i Tommerup.
   

  Der indkommer løbende ansøgninger om renoveringsstøtte, udvalget tildeler midler 3 gange årligt. Årets præmiering foregår i forbindelse med Arkitekturens dag, den 1. oktober.

  Såfremt der ikke tildeles budget til arbejdet i budget 2019, forventes udvalget nedlagt ved udgangen af 2018.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 09-04-2018

  Miljø, Teknik og Plan godkender og:
   

  • Genudpeger de hidtidige medlemmer til Bygningsbevarings- og arkitekturudvalget, herunder også de to medlemmer fra Byrådet.
  • Tager orientering om proces for udmøntning af årets pulje på kr. 250.000, til efterretning.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/6808

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at revideret Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S godkendes.

  Beslutningstema

  Assens Spildevand A/S har udarbejdet en revideret betalingsvedtægt, fordi der er behov for en justering af afsnit 4.2.2 vedrørende fradrag for vand, der ikke tilledes kloaksystemet. På baggrund af en klage over den gældende betalingsvedtægt har Energistyrelsen fremsendt en vejledende udtalelse vedrørende spildevandsbetalingslovens §2a, stk. 5. Betalingsvedtægten foreslås nu revideret i henhold til den vejledende udtalelse fra den regeludstedende myndighed.

  Sagsfremstilling

  I den nugældende betalingsvedtægt er der fastsat et krav om en minimumsomsætning på 50.000 kr. pr. år i forbindelse med erhvervsejendommes fradrag for vand, der ikke tilledes spildevandsforsyningsselskabets kloaksystem, jf. Betalingsvedtægt for Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S. Det bemærkes, at kravet om en minimumsomsætning på 50.000 kr. pr. år er fastsat på baggrund af en forespørgsel hos By- og Landskabsstyrelsen i 2009 om tolkning af lovens definition af erhvervsejendomme. Statsforvaltningen har meddelt, at de ikke mener, at der er grundlag for at rejse en tilsynssag over for kommunen.

   

  Folketingets Ombudsmand har efterfølgende bedt Energistyrelsen om en redegørelse for, hvad der forstås ved begrebet ”erhvervsejendomme” i spildevandsbetalingsloven. Energistyrelsens vejledende udtalelse vedr. tolkning af begrebet ”erhvervsejendomme” i spildevandsbetalingslovens § 2a, stk. 5 er vedlagt som bilag.

   

  På baggrund af den vejledende udtalelse har Assens Forsyning A/S fremsendt revideret betalingsvedtægt til godkendelse hos kommunen, hvor afsnit 4.2.2 er ændret i overensstemmelse med udtalelsen. Det vil sige, at kravet om en omsætning større end 50.000 kr. årligt er fjernet. Den fremsendte betalingsvedtægt er vedtaget af bestyrelsen i Assens Forsyning A/S den 8. februar 2018.

   

  Kompetencen til at udarbejde betalingsvedtægter ligger hos spildevandsforsyningsselskabet, jf. vandsektorloven. Byrådet skal foretage en legalitetskontrol af betalingsvedtægten for at sikre, at den er i overensstemmelse med spildevandsplanen og gældende lovgivning i øvrigt.

  Lovgrundlag

  Vandsektorloven. Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (LOV nr. 469 af 12. juni 2009) med senere ændringer.

  Betalingsloven. Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (LBK nr. 633 af 7. juni 2010) med senere ændringer.

  Vejledning om betalingsregler for spildevandsanlæg, Miljøministeriet nr. 3/2001.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 09-04-2018

  Miljø, Teknik og Plan anbefaler, at revideret Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S godkendes.

  Bilag

 • Sagsid.: 18/4542

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at budgettet for vand- og naturplaner udmøntes i 2018 som beskrevet.

  Beslutningstema

  I 2018 er der afsat 1 mio. kr. til ”Vand- og naturplaner”, som udvalget skal prioritere og udmønte

  Sagsfremstilling

   

  I 2018 foreslås at prioritere 3 hovedindsatser:

   

  1)     Assens Kommune har søgt EU’s LIFE-fond om midler til at genoprette Gammelmosen på Bågø.  Der afsættes 200.000 kr. til et egenfinansieringsbidrag i forbindelse med dette projekt.

  2)     Udarbejdelse af en Natur- og Friluftspolitik. Den nuværende strategi blev vedtaget i slutningen af 2013, og de sidste af strategiens projekter er igangsat. Selve politikkens igangsættelse vil blive dagsordenssat på et af de kommende møder.

  3)     Kortlægning af ammoniakfølsomme skove.  Staten vil finansiere at kommunerne i ultimo og et lille år frem kortlægge de ammoniakfølsomme naturarealer i kommunen - bortset fra skovområder. Med denne kortlægning øges indsigten i naturområderne, bl.a. med det formål, hurtigt at kunne afklare mulighederne når der søges om nye eller udvidede husdyrbrug. Hvis der først skal ske en kortlægning af relevante områder, når ansøgningen modtages, kan det forsinke sagerne væsentligt, da kortlægningen først kan ske den førstkommende sommer. Det foreslås derfor, at der sker en kortlægning af skovområder i samme ombæring, så alle typer natur er dækket ind.

   

  Derudover er der forslag om nogle mindre budgetmæssige initiativer.

   

  • Først og fremmest resterer der fortsat en restbetaling i form af egenfinansiering til et tidligere vedtaget fælleskommunalt LIFE-projekt. I Assens Kommune er indsatsen sket i et moseområde (rigkær) ved Odense Å ved Gravene syd for Hjelmerup, hvor store dele af mosen er blevet ryddet for træopvækst. Der er sikret en drift af mosen ved en efterfølgende afgræsning. 2018 er det sidste år at projektet kører.
  • Indsatsen for de særligt værdifulde naturområder fortsætter i et væsentlig mindre omfang end de tidligere år. Kommunens primære indsats er her etablering af hegninger af naturområder, som kræver græsning eller slåning for fortsat at være lysåbne.
  • Udfordringen med at finde kreaturer til afgræsning er stigende. Det foreslås derfor, at kommunen forsøgsvis etablerer en ”låneko-ordning”, hvor kommunen står som ejer af kreaturer, der lånes ud for en årrække til lodsejere, der afgræsser værdifuld natur. Ordningen er brugt med succes i en række andre kommuner.
  • Fortsættelse af indsatsen for mindre biologiske værdifulde steder. I det åbne land er områder som er for små til afgræsning, her kan være brug for pleje i form af rydning etc. for at kunne bevare sjældne eller sårbare dyre- og plantearter.

   

   

  På vedlagte bilag fremgår to skemaer; skema 1 viser de projekter, som administrationen anbefaler for 2018 med foreslået budget. Skema 2 viser anlægsprojekter, som betragtes som ”boblere”. Det er muligt for Miljø, Teknik og Plan, at opprioritere en eller flere af disse projekter til anlægsåret 2018.

  Lovgrundlag

  Naturbeskyttelsesloven for så vidt angår visse bundne opgaver vedrørende pleje af fredede områder og fredede fortidsminder.

  Økonomi

  1.000.000 kr. som afsat i budget 2018.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 09-04-2018

  Miljø, Teknik og Plan godkender, at budgettet for vand- og naturplaner udmøntes i 2018 som beskrevet.

   

 • Sagsid.: 17/24113

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller:
   

  • At udmøntningen vedrørende aktiviteter for i alt 150.000 kr. under Natur- og Friluftsstrategien anvendes til at understøtte diverse mindre natur- og friluftsaktiviteter i samarbejde med borgergrupper, lokalråd mv.
  • At stiforløbet ved Aarup langs Brende Å prioriteres i 2018 og at stiforløbet gennemgås og drøftes med lokalrådet i Aarup.
  • At stiarbejdet i Tommerupområdet prioriteres i 2018.
  • At evt. resterende midler anvendes på de initiativer der måtte komme fra andre borgergrupper, lokalråd m.m. i løbet af året og at administrationen bemyndiges til at prioritere midlerne.

   

  Beslutningstema

  På Miljø-, Teknik- og Planudvalgets møde i marts 2018 blev Natur- og Friluftsstrategien behandlet (pkt. 2). Indstillingen blev godkendt med bemærkning om, at den del af udmøntningen, der vedrører aktiviteter for i alt 150.000 kr. til realisering af diverse mindre aktiviteter i samarbejde med borgergrupper, lokalråd mv. under "Flere vil bo her", ønskedes særskilt politisk behandlet på et kommende møde.

  Sagsfremstilling

  Der er i forbindelse med udmøntningen af midlerne til Natur og Friluftsstrategien reserveret midler til i tråd med politikken for aktivt medborgerskab at kunne understøtte mindre aktiviteter i samarbejde med borgergrupper, lokalråd mv. inden for natur og friluftsområdet.  Dette kan indebære at borgergrupper, f.eks. kan få hjælp i form af f.eks. skilte, pæle, opsætning af shelters, borde-bænkesæt, broer, brochurer eller tilsvarende.

   

  Der har hidtil bl.a. været samarbejde med f.eks. hjerteforeningen, mountainbikeklubber, lokalråd, mindre organiserede grupper. Og der er bl.a. etableret mountainbikeruter- og park, broer over vandløb, stier, brochurer, opholdssteder m.m.

   

  Økonomi

  150.000 kr. til diverse mindre aktiviteter i samarbejde med borgergrupper, lokalråd mv. Der er afsat som en del af budgettet.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 09-04-2018

  Miljø, Teknik og Plan godkender:
   

  • At udmøntningen vedrørende aktiviteter for i alt 150.000 kr. under Natur- og Friluftsstrategien anvendes til at understøtte diverse mindre natur- og friluftsaktiviteter i samarbejde med borgergrupper, lokalråd mv.
  • At stiforløbet ved Aarup langs Brende Å prioriteres i 2018 og at stiforløbet gennemgås og drøftes med lokalrådet i Aarup.
  • At stiarbejdet i Tommerupområdet prioriteres i 2018.
  • At evt. resterende midler anvendes på de initiativer der måtte komme fra andre borgergrupper, lokalråd m.m. i løbet af året og at administrationen bemyndiges til at prioritere midlerne.

   

 • Sagsid.: 18/6664

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Regeringen og KL har i december 2015 indgået en aftale om fælles servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling. Aftalen sætter konkrete mål for kommunernes sagsbehandlingstid på miljøgodkendelser, byggesager, og husdyrgodkendelser samt at kommunerne skal reducere sagsbehandlingstiden med en tredjedel fra 2012-2016. 

  Den første opgørelse på byggesager og miljøsager er nu kommet og dækker perioden 1. juli 2017-31. december 2017.
  Derudover er der gennemført en evaluering af servicemålsaftalen. Evalueringen er fra januar 2018.

  Sagsfremstilling

  Byggeområdet

  Sagsbehandlingstiden er de sidste år blevet målt på nettosagsbehandlingstiden, altså det faktiske antal dage det tager at få behandlet en byggesag.

  Med indførelse af kravet om logning i Byg og Miljø bliver indhentning af tilladelse efter anden lovgivning samt høringer talt med i sagsbehandlingstiden. Beder kommunen om supplerende oplysninger indgår der op til 7 dage af ansøgers svartid i sagsbehandlingstiden.

   

  Når kommunen behandler en byggesag, skal den påse om anden lovgivning er overholdt og der må ikke udstedes en tilladelse før da. I en række tilfælde betyder det, at der skal gives tilladelse eller dispensation fra anden lovgivning. Der er anden lovgivning i ca. 50 % af byggesagerne.

   

  På grund af usikkerhed omkring skiftende opgørelsesmetoderne kan der ikke siges noget konkluderende om hvorvidt der er sket en reduktionen af byggesagsbehandlingstiden fra 2012 til 2016.

   

  Miljøområdet

  Det har på grund af et begrænset antal færdigbehandlede industrigodkendelser og usikkerhed om opgørelsesmetoder ikke været muligt, at sige noget konkluderende om reduktionen af sagsbehandlingstider for industrigodkendelser. Tiderne for miljøgodkendelser har skullet opgøres i Byg og Miljø, hvor logningen først fungerede i sommeren 2016, men servicemålaftalen trådte i kraft 1. januar 2016. Assens Kommune har ingen sager med i opgørelsen, da der ikke er meddelt nogle miljøgodkendelser efter logning i Byg og Miljø er påbegyndt.

   

  Husdyrområdet

  På husdyrområdet er servicemålaftalens målsætning om reduktion på en tredjedel opnået for alle tre afgørelsestyper. Her er sagsbehandlingstiden reduceret med mere end 40 % for § 11, 12 og 16 sager. Logning for husdyrsager sker fortsat i ansøgningssystemet husdyrgodkendelse.dk og ikke i Byg og Miljø.

  Assens Kommune har overholdt servicemålene indtil nu, men forventeligt vil servicemålene ikke være overholdt i opgørelsen for 1. halvdel af 2018 på grund af en sagspukkel fra 2017. Sagspuklen skyldes ikrafttrædelsen af ny lovgivning 1. august 2017, hvor der kort forinden i juni/juli indkom flere ansøgninger end på et normalt år i Assens Kommune. Et ambitiøst mål er at overholde servicemålene igen i opgørelsen for 2. halvdel af 2018.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 09-04-2018

  Miljø, Teknik og Plan tager orienteringen til efterretning.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/3977

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at Regulativ for bygningsvedligeholdelse godkendes med de beskrevne ændringer og fremover fremsendes til orientering.

  Beslutningstema

  Administrationen varetager opgaver vedrørende udførelse af planlagt bygningsvedligeholdelse på de kommunale bygninger i Assens Kommune.

   

  Til brug for dette arbejde er der ved kommunesammenlægningen i 2007 udarbejdet et regulativ som fungerer som dagligt arbejdsredskab for den praktiske udførelse af planlagt bygningsvedligeholdelse, og danner rammen for samarbejdet med de brugere der anvender bygningerne.

  Sagsfremstilling

  Regulativet beskriver både pligter og rettigheder, for såvel den enkelte bruger, som for administrationen. Det er også Regulativet, der fastsætter bestemmelser for prisindhentning og udbud af byggeopgaver i Assens Kommune.

   

  Revision indeholder i år følgende ændringer:

   

  Der er i år alene udført administrative konsekvenssrettelser i regulativet, f.eks. foranlediget af forretningsgange vedrrende økonomisk styring.

   

  Ligeledes er dokumentet opdateret i forhold til links til det nye intranet, ligesom timepris for anvendelse af kommunens egne håndværkere er opdateret til dette års timepris.

   

  Listen over kommunale bygninger er tilrettet, i forbindelse med at visse institutioner skifter navn og lignende. Der er i år ikke ændringer til bygningslisten som vedrører køb og salg af ejendomme, der er dog foretaget diverse berigtigelser af bygningsarealerne, og dermed også den samlede sum af kvadratmeter for bygningerne.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 09-04-2018

  Miljø, Teknik og Plan godkender Regulativ for bygningsvedligeholdelse med de beskrevne ændringer og fremover fremsendes regulativet til udvalgets orientering.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 16/25840

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller til drøftelse, hvilken model af gadelys på private fællesveje der yderligere skal belyses.

  Beslutningstema

  Miljø- og Teknikudvalget besluttede på møde den 7. marts 2017 at gennemføre en moderniseringsplan for gadelys i Assens Kommune.

  For at skabe ensartethed og harmonisering af gadelys på private fællesveje, skal der træffes beslutning om valg af serviceniveau.

  Sagsfremstilling

  I dag afholder Assens Kommune udgifterne til drift og vedligehold for i alt 400 gadelamper på  private fællesveje i byzoner (efter færdselsloven).

  Jf. privatvejsloven kan kommunen overdrage udgiften for gadelys på private fællesveje, medmindre almen færdsel eller almene offentlige interesser taler imod.

  • Lægges almen færdsel (færdsel som ikke har ærinde til området) til grund for vejbelysning, skal kommunen betale en del af udgifterne.
  • Lægges almene offentlige hensyn (arkitektonisk, kriminalpræventivt eller tryghed) til grund, kan kommunen vælge at betale.

  Hvert serviceniveau indeholder uklarheder, som først kan afklares ved gennemgang af hver enkelt strækning.

   

  Administrationen har udarbejdet følgende 3 serviceniveauer samt en konsekvensmodel – se bilag: konsekvensskema.

   

  Højeste serviceniveau Model 1:

  • Assens Kommune afholder alle udgifter til modernisering, drift og vedligehold af gadelyset.

   

  Mellemste serviceniveau Model 2: 

  • Assens Kommune overdrager drift og vedligehold til lodsejerne efter gennemført modernisering af gadelyset.

   

  Laveste serviceniveau Model 3:

  • Assens Kommune overdrager gadelysanlæg, drift og vedligehold til lodsejerne uden modernisering.

  Lovgrundlag

  Lov om private fællesveje, særligt §7 og  §59.

  Håndbog for Vejbelysning.

  Vejreglerne.

  Økonomi

  Højeste serviceniveau: Moderniseringsudgift 3 mio.kr.

  : Besparelse – drift og vedligehold 110.000 kr.

   

  Mellemste serviceniveau: Moderniseringsudgift 3 mio.kr.

   : Besparelse - drift og vedligehold 130.000 kr.

   

  Laveste serviceniveau: Moderniseringsudgift 0 mio.kr.

  : Besparelse – drift og vedligehold 240.000 kr.

  Driftsbesparelsen efter moderniseringen er den maximale besparelse, ud fra de kendte kommunalt driftede anlæg. Besparelsen kan derfor blive mindre, hvis der optages yderligere private anlæg.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 09-04-2018

  Miljø, Teknik og Plan beder administrationen om yderligere at belyse en model vedrørende gadelys på private fællesveje med et uændret drift og serviceniveau, dvs. det højeste serviceniveau.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 16/27251
 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  1. Opfordring til at Assens Kommune bliver bivenlig
   Assens Kommune har modtaget en opfordring fra Vestfyns Biavlerforening om at blive en bivenlig kommune (brevet er vedhæftet som bilag). Opfordringen går på at udså flere bivenlige planter på de kommunale arealer for derved at gøre en indsats for at sikre bierne et bedre fødegrundlag. Assens Kommune vil forsøgsvis så et areal på jordbassinerne. Såning af blomsterblandinger i området vil kunne berige diversiteten til gavn for borgere og besøgende i området og til gavn for bierne.
    
  2. Halvdagsmøde til oplæg om endelig trafikplan 2018-2021 FynBus
   FynBus har som en del af processen  med udarbejdelse af deres endelige trafikplan 2018-2021, gennemført 3 temamøder i januar og februar 2018.
   I samme forbindelse har Administrationen modtaget en invitation til deltagerkredsen fra temamøderne, til et halvdagsmøde d. 8. maj 2018, kl. 9-13, hvor oplægget til trafikplanen vil blive præsenteret – se bilag med invitation.
    
  3. Etablering af vejforlægning ved Krengerup gods
   Godsejer C. I. Rantzau har i brev af 1. december 2017 anmodet Assens Kommune om at etablere en vejforlægning omkring godset som afløser for den nuværende vej, der løber gennem godsets avlsbygninger og tværs over to gårdspladser, hvoraf den ene er fredet.

   Han begrunder ønsket med at:
   - Bilernes høje hastighed kombineret med turister på området er en farlig blanding.
   - Der sker jævnligt påkørsler af portåbningerne.
   - Trafikken giver sætningsskader på de fredede bygninger.
   - Trafikken forstyrrer godsets arbejdsområde på den nordlige gårdsplads.
   - Den æstetiske oplevelse af herregårdsanlægget bliver forstyrret af trafikken.

   Godsejeren vil uden udgift for kommunen stille de nødvendige arealer for vejforlægningen til rådighed samt se bort for afgrødeerstatning i anlægsperioden på de berørte arealer. Godsejeren ønsker efterfølgende at overtage og vedligeholde den eksisterende vej, som kun vil være åben for bløde trafikanter.

   Godsejerens ønske, bakkes op af Odense Bys Museer, som i brev af 9. januar 2018 giver deres støtte til projektet – se bilag. Der vil på den nye omfartsvej være forbud for tung trafik, da strækningen gennem Krengerupskoven mod Glamsbjerg kun er fire meter bred, og derfor ikke kan rumme større køretøjer. Efter administrationen modtog Godsejerens brev – se bilag, har der været en påkørsel af den mellemste portåbning, som forårsagede en større skade på tagkonstruktionen.
    
  4. Afgørelse fra Planklagenævnet
   En beboer på Helnæs har klaget over, at Assens Kommune på baggrund af en screening har truffet afgørelse om, at der ikke skulle udarbejdes en miljøvurdering af forslag til lokalplan nr. 4.1-5, for et område til Edvard Munch Galleriet, Helnæs.
   Planklagenævnet har afvist at behandle klagen, da Planklagenævnet ikke finder, at klageren er klageberettiget, idet klageren ikke har den fornødne retlige interesse i sagen.
  5. Byvækstplan Aarup
   Planværkstedet er blevet valgt som konsulenter til udarbejdelse af en byvækstplan for den sydlige del af Aarup.  Byvækstplanen skal danne grundlag for kommende boligudstykninger i den sydlige del af Aarup, og sikre en byudvikling, der forholder sig til eksisterende by og landskab samt denne grønne kile mellem Aarup og Skydebjerg. Lokalrådet er inddraget i udarbejdelsen af planen, som skal ligge færdig inden sommerferien.
  6. Screening af Kulturmiljøer
   Arkitektskolen Aarhus og Realdania sætter med projektet Umistelige Kulturmiljøer i Danmarks Yderområder fokus på kulturmiljøer og bebyggede helheder i Danmark. Med en screening, der skal udvælge særligt værdifulde kulturmiljøer, er formålet med projektet at pege på de værdier og udviklingspotentialer, som den byggede kulturarv rummer.

   Arkitektskolen har tilbudt at screene Assens Kommune og forventer at gå i gang i begyndelsen af april og arbejde aktivt med kommunes kulturmiljøer i samarbejde med administrationen over godt tre måneder.

   Arkitektskolen stiller med et rejsehold på 4-5 uddannede specialister indenfor området. Metode til Screening af Kulturmiljøer (SAK) er meget visuelt orienteret og vurderes at være et godt dialogværktøj i forhold til drøftelser af f.eks. hvem vi bevarer for? og hvad det er for en fortælling vi ønsker at bevare? - som et afsæt for kommunens udvikling. I første omgang forventes screeningen brugt i forbindelse med drøftelse af Assens kulturmiljø i forhold til projektet Fremtidens Assens.
  7. Studietur til Aarhus Letbane
   FynBus og By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune inviterer på studietur til Aarhus Letbane, onsdag d. 2. maj 2018, kl. 14:00-20:30. – se bilag med invitation.
  8. Inspirationstur den 28. maj 2018
   I forbindelse med det forestående arbejde med etablering af Center for Kyst- og Lystfiskerturisme i Assens Kommune orienteres hermed om, at Miljø, Teknik og Plan og Beskæftigelse, Erhverv og Kultur tager på inspirationstur til Vadehavscenteret og Tirpitz den 28. maj 2018 – se vedhæftede program. Hvis ikke der er tilføjelser til programmet videreformidles dette til hele Byrådet med henblik på en bredere deltagelse af byrådsmedlemmer.
  9. Landsbypedelaftale
   Entreprenørgården har sammen med Skallebølle Beboerforening indgået Landsbypedelaftale på driften af de grønne arealer i Skallebølle, aftalen træder i kraft den 1. april 2018.

   Aftalen omfatter vedligeholdelse af alle de grønne arealer i Skallebølleområdet efter principperne, som er beskrevet i Assens Kommunes Kvalitetsbeskrivelse for drift af grønne områder.

   Idrætsanlægget er ikke omfattet af aftalen.

   Aftalen har i 2018 en værdi på kr. 38.312,40, og er indgået efter samme principper som de 3 øvrige velfungerende aftaler i Grønnemose, Helnæs og Jordløse.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 09-04-2018

  Orienteringen blev taget til efterretning.

  Derudover vedlægges en henvendelse fra Brunshuseområdet vedrørende ”Kyst-og lystfiskerturisme i et medborgerperspektiv”.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 09-04-2018

  Administrationen omdelte et fakta-ark omkring spildevandsplanen og separatkloakering.

  Bilag