icon-Politik

Politik

Referat

Mandag den 5. marts 2018 kl. 08:00

Mødested: Mødelokale 1
Udvalg: Miljø Teknik og Plan
Medlemmer: Dan Gørtz, Leif Rothe Rasmussen, Flemming Risskov Jørgensen, Poul Poulsen, Lars Kristian Pedersen, Henrik Hansen, Lars Kolling
 • Sagsid.:

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-03-2018

  Dagsorden godkendt.

 • Sagsid.: 17/24113

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at budgettet for Natur- og Friluftsstrategien udmøntes i 2018 som beskrevet.

  Beslutningstema

  Siden Natur- og Friluftsstrategien blev vedtaget i 2013 har der været afsat 1. mio. kr./år til strategiens projekter. I 2016 og 2017 blev der inden for det afsatte beløb overført 630.000 kr. til de Blå Støttepunkter.

  I 2018 er der afsat 1 mio. kr. til projekter og aktiviteter som støtter op omkring strategiens 4 geografiske indsatsområder (Brende Å, Haarby Å, Helnæsbugt og Lillebælt) og indsatsområdet ”Flere vil bo her”.

  Sagsfremstilling

  I 2017 har vi fokuseret på de projekter som allerede var i støbeskeen ved årsskiftet, samt at prioritere indsatsområdet ”Flere vil bo her” på baggrund af konkrete henvendelser og ønsker. Vi har støttet lokale initiativer og samarbejdet med borgergrupper ved Nellemose, Torø, Frøbjerg, Andebølle og Tommerup.

  Vi har fastholdt markedsføring og formidling via vores facebookside (NaturogFriluftsliv), markedsføring af projekter og arrangementer, samt distribution af foldere. Vi har også fastholdt opbakningen til diverse lystfiskeraktiviteter og initiativer.

   

  Der er planlagte projekter for 2017, der ikke er realiseret eller er udskudt pga. manglende samarbejdsmuligheder/borgerinddragelse, manglende myndighedsgodkendelser etc.

  Dette gælder bl.a. mountainbikesporet i Assens, udviklingssamarbejde med Fåborg-Midtfyn Kommune, O-løbs poster ved Glamsbjerg. 

   

  I 2018 prioriteres en naturlegeplads ved Frøbjerg Bavnehøj, som besluttet i 2017. 
  Der afsættes i alt 500.000 kr til egenfinansiering til dette projekt med 300.000 i 2018 og 200.000 i 2019. De afsatte midler forventes brugt til projektering og egenfinansiering i forbindelse med fundraising.

   

  Derudover arbejdes i samarbejde med Assens Forsyning på  ”Vandsporet”, som er en bynær vandresti mellem Assens og det nye renseanlæg. På stien formidles natur, vandets kredsløb og rekreative faciliteter. Der er søgt fondsmidler fra Energi Fyns pulje til dette projekt.

   

  I Melbyskoven og ved Verninge Mose etableres stiforbindelse med rekreative opholds- og overnatningssteder. Derudover afsættes et beløb til diverse aktiviteter/projekter som udføres i samarbejde med borgergrupper, lokalråd m.m. Derudover et tidligere besluttet at anvende midler til at understøtte klimatilpasningsprojektet ved rævedamsafløbet i Tommerup, så der kan suppleres med et rekreativt område. Der er søgt tilskud fra Friluftsrådet til dette projekt. Yderligere er der i relation til det kommende Kyst- og Lystfiskercenter ved Helnæs afsat penge til en Naturplakat med fokus på områdets fiskeri.

   

  Endeligt foreslås der afsat 200.000 kr. til stier og faciliteter i et nyt naturområde (se lukket punkt sidst i denne dagsorden).

  Økonomi

  Der er afsat 1 mio. kr. i 2018 til Natur- og Friluftsstrategien.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-03-2018

  Indstillingen godkendt med bemærkning om, at den del af udmøntningen, der vedrører aktiviteter for i alt 150.000 kr. til realisering af "Flere vil bo her", ønskes særskilt politisk behandlet på et kommende møde i Miljø, Teknik og Plan.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 17/17048

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at Assens Kommune indtræder som medrejser af fredningsforslag til fredning af Hesbjergkilen.

  Beslutningstema

  Der er indkommet et fredningsforslag for et område på 486 ha nordøst for Tommerup St.
  De 47 ha ligger i Assens Kommune. Danmarks Naturfredningsforening har spurgt Assens og Odense Kommuner om kommunerne ønsker at indtræde som medrejsere.

  Sagsfremstilling

  Danmarks Naturfredningsforening (DN) forventer at rejse fredningsforslag til fredning af området ved Ernebjerg, Hesbjerg og Øghaven – også kaldet Hesbjergkilen (fredningsforslag med kort er vedlagt som bilag). Fredningsforslaget omfatter 486 ha., hvoraf de ca. 47 ha er beliggende i Assens Kommune. Baggrunden for fredningen er Danmark Naturfredningsforenings fokus på de geologiske, frilufts- og naturmæssige værdier, der er i området.

  I bilaget ”Handlingsplan for fredninger” uddybes baggrunden for og forløbet for fredninger.

   

  Baggrund for DN´s ønske om en fredning af Hesbjergkilen

  Fredningsforslaget lægger op til, at de resterende gamle løvskove skal bevares. Flere steder i fredningsområdet er der værdifulde områder med lysåben natur, som rummer sjældne sommerfugle og andre insekter. Fredningsforslaget lægger op til, at områderne sikres varigt som natur.

   

  Jf. fredningsforslaget skal adgangsmulighederne forbedres. Med fredningsforslaget lægges der op til en styrkelse af stisystemet i blandt andet Ernebjerg Skov

   

  Baggrunden for DN´s foreslåede fredning er således et ønske om at beskytte og udvikle de geologiske, landskabelige, naturmæssige, kulturhistoriske og rekreative værdier, som hverken generelle beskyttelser eller frivillige aftaler kan sikre varigt.

   

  Information til lodsejere

  Danmarks Naturfredningsforening inviterede de berørte lodsejere til et informationsmøde i Fangel Forsamlingshus den 24. august 2017 (referat fra mødet er vedlagt som bilag). Efterfølgende har administrationen besøgt de lodsejere, der er mest berørt af fredningen (5 ud af 7 lodsejere). Den 28. september inviterede Danmarks Naturfredningsforening til en offentlig besigtigelse.

   

  Som en ekstra mulighed valgte Assens Kommune at sende fredningsforslaget i høring hos de berørte lodsejere fra den 12. januar til den 12. februar 2018. Der indkom 2 høringssvar (se bilag) fra 4 af de 7 lodsejere, som er berørt i Assens Kommune. Begge høringssvar argumenterer mod en fredning. Høringssvarenes hovedpointer er: 1) at lodsejerne ikke ser, at der er trusler mod naturen, som forholdene er i dag. 2) Der er i forvejen mange love/regler, der beskytter naturen i området. 3) Der er i forvejen god adgang til rekreative arealer. 4) Naturen vil lide under øget adgang. 5) En fredning er voldsomt indgribende i forhold til lodsejerne i området.

   

  Odense Kommune behandler fredningsforslaget sideløbende med Assens Kommune. By- og Kulturudvalget behandlede sagen på udvalgsmødet den 27. februar 2018, hvor indstillingen om at indtræde som medrejser blev anbefalet godkendt. Sagen behandles af Byrådet i Odense Kommune den 21. marts 2018.

   

  På baggrund af informationsmødet, lodsejermøder, den offentlige besigtigelse, høringen samt indstillingen i Odense Kommune anbefales det, at Assens Kommune indtræder som medrejser.

   

  Kommunens part i fredningssagen

  Danmarks Naturfredningsforening har tilkendegivet, at de vil rejse fredningssagen, selvom Odense og Assens Kommuner fravælger at være medrejsere. Hvis kommunen ikke er medrejser vil kommunen dog fortsat blive hørt i processen.

  Lovgrundlag

  Fredninger gennemføres med hjemmel i naturbeskyttelseslovens kapitel 6.

  Økonomi

  Budgetoverslaget for fredningsforslaget behandles i et særskilt punkt.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-03-2018

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Assens Kommune ikke indtræder som medrejser af fredningsforslag til fredning af Hesbjergkilen. Men tilkendegiver at Assens Kommune over for regionen vil arbejde for, at udtage råstofområdet inden for det foreslåede fredningsområde.


  Det manglende bilag vedrørende høringssvar blev uddelt sammen med et kortbilag over råstofinteresseområder.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 17/17048

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at Assens Kommune sender høringssvar i forbindelse med budgethøringen for fredningsforslaget for Hesbjergkilen - se vedlagt høringssvar.

  Beslutningstema

  Der er indkommet et fredningsforslag for et område på 486 ha nordøst for Tommerup St. De 47 ha ligger i Assens Kommune. Danmarks Naturfredningsforening har anmodet Assens og Odense Kommuner om, at fremsende deres bemærkninger til budgetoverslaget til fredningsforslaget.

  Sagsfremstilling

  Danmarks Naturfredningsforening har fremsendt budgetoverslag for fredningsforslaget af Hesbjergkilen. I det fremsendte budgetoverslag anslås, at fredningsforslagets gennemførelse vil medføre tilkendelse af fredningserstatninger på i alt 6.554.487 kr., heraf beløber erstatningerne for de 47 ha i Assens Kommune sig til 730.955 kr.

   

  Det er lovbestemt, at staten afholder tre fjerdele af tilkendte erstatninger og godtgørelser.
  Den sidste fjerdedel afholdes af vedkommende kommune. Ligger det fredede område i flere kommuner, så træffer fredningsnævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmelse om fordelingen. Ved fredninger, der har national betydning eller medfører udgifter større end 2 mio., kan Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemme, at staten skal afholde indtil ni tiendedele af erstatninger mv. Reglerne om byrdefordeling gælder uanset om kommunen er medrejser eller ej af fredningsforslaget.

   

  Det forslås at vedhæftede høringssvar fremsendes til Danmarks Naturfredningsforening i forbindelse med budgethøringen.

  Lovgrundlag

  Fredninger gennemføres med hjemmel i naturbeskyttelseslovens kapitel 6.

  Økonomi

  Hvis fredningen gennemføres vil Assens Kommunes andel blive 182.739 kr. eller 73.096 kr. afhængig af hvilken byrdefordeling, der træffes beslutning om.

   

  Der er pt. ikke afsat midler til Assens Kommunes andel i en eventuel fredning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-03-2018

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Assens Kommune sender det vedlagte høringssvar i forbindelse med budgethøringen for fredningsforslaget for Hesbjergkilen og tilføjer i høringssvaret, at Assens Kommune har besluttet ikke at være medrejser af fredningsforslaget.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/12161

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at orientering vedrørende udpegning af trafiksikkerhedsprojekter tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Miljø, Teknik og Plan orienteres om trafiksikkerhedsprojekterne i 2018. Projekterne er udvalgt på baggrund af kommunens projektliste, som er en ”ønskeliste”, hvor både borgere, institutioner og kommunen selv kan bidrage med mindre anlægsprojekter til gavn for trafiksikkerheden.

  Sagsfremstilling

  Administrationen har udpeget projekter til udførelse inden for bevilget projektramme på 1 mio. kr. Udpegningen tager udgangspunkt i Assens Kommunes trafiksikkerhedsplan, hvor bl.a. skolerne er fokusområde.  

   

  Administrationen vil derfor gennemføre følgende projekter:

   

  • Fodgængertryk på Søndergade i Glamsbjerg, som er et ønske fra Glamsbjergskolen.
  • Fodgængertryk på Søndersøvej i Vissenbjerg, som er et ønske fra Vissenbjergskolen.
  • Vendeplads for skolebus ved Gummerupskole.

   

  Evt. resterende midler vil blive benyttet på mindre kurve-justeringer og afmærkning.

  Projektliste vedlægges som bilag.

  Økonomi

  Anlægsramme 1 mio. kr.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-03-2018

  Miljø, Teknik og Plan tager orientering vedrørende udpegning af trafiksikkerhedsprojekter til efterretning.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 16/12161

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller:

  • At Miljø, Teknik og Plan foretager en prioritering af cykelstier med en budgetramme på 6 mio. kr. ud fra de opstillede kriterier.

  Beslutningstema

  Som opfølgning på Trafiksikkerhedsplan 2017-2020, som blev behandlet på møde med Miljø- og Teknikudvalget den 9. maj 2017, forelægges resultatet af sti prioriteringen inklusiv de ekstra parametre som Miljø- og Teknikudvalget besluttede på møde den 6. juni 2017.

  Sagsfremstilling

  Administrationen har udarbejdet en teknisk prioritering, hvor flere parametre kan danne grundlag for en prioritering, hvis parametre tildeles en vægtning. Udvalget har således mulighed for at vægte de forskellige parametre med en procentandel, hvor loftet på vægtningen er 100% i alt.

   

  Uanset valg af stiprojekt, vil etablering af cykelstier bidrage til trafiksikkerhedsarbejdet i Assens Kommune, da man opnår overflytning af lette trafikanter fra landevejen til de nye cykelstier samt generere ny cykeltrafik. De nye stier vil således understøtte de opsatte mål i trafiksikkerhedsplanen, som er at få nedsat antallet af uheld med personskader i årene frem til 2020.

   

  Der kan være overlap imellem enkelte cykelstier. Dette betyder bare, at der er flere muligheder på pågældende strækning.

   

  Prioriteringen indeholder følgende parametre:

   

  • Cost benefit/projektrente
  • Oplevet farlighed
  • Skolevej
  • Sammenbinding af stier
  • Understøtte bosætning
  • Understøtte ”Infrastruktur Fyn”
  • Mulighed for etapeopdeling
  • Modtaget samfinansiering
  • Realiserbart i 2018
  • Mulighed for individuel vægtning.

  Økonomi

  Anlægsramme 6 mio. kr.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-03-2018

  Miljø, Teknik og Plan prioriterede den individuelle vægtning højere end de øvrige kriterier og prioriterede konkret strækningen mellem Grønnemose og Aarup.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/3130

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at nedlæggelsen af den sidste del af kommunevejen Holmevænget i Aarup godkendes.

  Beslutningstema

  Administrationen har modtaget en anmodning om nedlæggelse og overdragelse af de sidste ca. 38 m. af Holmevænget, med et samlet areal på ca. 500 m2.

  Sagsfremstilling

  Holmevænget i Aarup er vejadgang for industrivirksomheder. Holmevænget ender blindt med en vendeplads, og vejbetjener bl.a. Holmevænget 5 og 8.

  De sidste 38 m med vendeplads ligger bag en port, som blev etableret af den tidligere ejer af nr. 8. Holmevænget 5 og 8 er begge købt af en lokal virksomhed, som ønsker at overtage vejarealet og inddrage det under virksomheden. Overdragelsen af arealet vil ske mod betaling, men da dette kan ske rent administrativt jf. behandlingsark af 27. november 2007, om salg af mindre arealer, er det kun nedlæggelse af vejarealet som Miljø, Teknik og Plan skal godkende som vejmyndighed.

  Lovgrundlag

  Lov om offentlige veje m.v., LOV nr. 1520 af 27. december 2014.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-03-2018

  Miljø, Teknik og Plan godkender nedlæggelsen af den sidste del af kommunevejen Holmevænget i Aarup.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/4670

  Sagsfremstilling

  Udvalget introduceres til Byggeområdets kerneopgaver med tilhørende nøgletal.
   

  Herunder:
   

  • Byggesagsbehandling
  • Geokodning
  • BBR og ejendomsskat
  • Skimmelsager
  • Bygningsvedligehold
  • Anlægsprojekter
  • Boligændringssager
  • Energimærkning

   

  Materialet fremvises på mødet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-03-2018

  Taget til efterretning.

  De præsenterede slides er vedlagt protokollen.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/17785

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller at:

  Miljø, Teknik og Plan træffer en begrundet afgørelse om enten en retlig eller fysisk lovliggørelse af tagterrassen på Blomstervænget 1A.

  Beslutningstema

  Administrationen behandlede, jævnfør delegationsplanen, en byggeansøgning om etablering af en ny tagterrasse på Blomstervænget 1B i juni 2012. I den forbindelse konstateres det, at der på naboejendommen 1A er opført en tagterrasse uden indhentet tilladelse. I forlængelse af partshøring ved de nærmeste naboer, retter naboerne henvendelse til det politiske niveau, hvorefter sagen behandles politisk ad flere omgange, første gang den 2.oktober 2012 i Miljø – og Teknikudvalget og senest den 6.september 2016 i Miljø- og Teknikudvalget, som beskrevet i bilag 1 samt bilag 3-7. Sagen er hjemvist fra Statsforvaltningen til fornyet behandling, idet kommunen i sin seneste afgørelse ikke har begrundet indrettelseshensynet tilstrækkeligt.

  Sagsfremstilling

  Indrettelseshensynet er det eneste element, som ikke er behandlet tilstrækkeligt i sagen. Indrettelseshensynet skal herefter indgå i den samlede vurdering af sagen, hvor også de tidligere afgjorte elementer, herunder indbliksgener og lighedsprincippet, skal indgå.

   

  Indrettelseshensynet kan betyde, at et ulovligt forhold efter længere tids forløb kan anses for lovlig, uanset om myndigheden er bekendt med forholdet eller ej. Ved afgørelsen skal der blandt andet lægges vægt på, hvor længe forholdet har eksisteret, og om ejeren var i god eller ond tro. Desuden skal der foretages en afvejning af ejers forventninger om at kunne opretholde forholdet over for den samfundsmæssige interesse i at håndhæve lovgivningen. Der skal således foretages en konkret vurdering af hvor stærkt indrettelseshensynet er i den konkret sag, og hvor stærke modstående hensyn der foreligger. Indrettelseshensynet i sagen er konkret vurderet i bilag 2.

   

  Det er administrationens vurdering, at der forsat er overvejende hensyn i forhold til indrettelseshensynet, der taler for en retlig lovliggørelse, herunder berettigede forventninger, proportionalitet, præcedens, god/ond tro, karakteren af det ulovlige forhold, privatøkonomisk tab samt samfundsmæssigt værdispild. De hensyn der taler for en fysisk lovliggørelse er tidsforløbet, lighedsprincippet samt gener for naboer/omboende.

   

  De modstående hensyn i sagen er indbliksgener samt lighedsgrundsætningen, hvor Miljø- og

  Teknikudvalget tidligere har besluttet, at indbliksgener skal vægtes højt i vurderingen af

  lovliggørelsessagen, og at en fysisk lovliggørelse ikke vil være i strid med lighedsgrundsætningen.

   

  For så vidt angår indbliksgener, herunder gener for naboer, besluttede Miljø- og Teknikudvalget den 2. oktober 2012, at ”Vedtog at der på grund af indbliksgener meddeles afslag til henholdsvis lovliggørelse og byggetilladelse til ansøgte tagterrasser Blomstervænget 1A og 1B”. Statsforvaltningen har ikke fundet anledning til at kommentere beslutningen.

   

  For så vidt angår lighedsgrundsætningen besluttede Miljø- og Teknikudvalget den 2. juni 2015, at ”Lighedsgrundsætningen menes opfyldt, da der i området stort set ikke findes dobbelthuse og da der sondres mellem altaner og tagterrasser - og da udvalget vurderer at det indtryk og de indbliksgener de giver i området er forskellige. Det skrånende terræn vurderes endvidere at

  forstærke indbliksgenerne.”. Statsforvaltningen har vurderet, at der er truffet en lovlig afgørelse vedrørende lighedsgrundsætningen.

  Såfremt Miljø-, Teknik- og Plan træffer beslutning om retlig lovliggørelse af tagterrassen bør udvalget behandle indbliksgener og lighedsprincippet igen ud fra tidligere sagsfremstillinger. Der henvises til vedlagte bilag 3-7. Der skal herefter foretages en ny vægtning af de vurderede principper, hvor det vurderes, at der ikke foreligger så stærke modstående forhold, at indrettelseshensynet må vige herfor.

   

  Såfremt Miljø-, Teknik- og Plan træffer beslutning om fysisk lovliggørelse, skal der

  foretages en vægtning af indbliksgener og lighedsprincippet overfor indrettelseshensynet.

  Gennemgangen af indrettelseshensynet viser, at der efter en samlet vurdering er flest forhold, der taler for en retlig lovliggørelse. Det skal derfor vurderes, hvor stærke de modstående hensyn er, herunder myndighedens interesse i at håndhæve byggelovgivningen. Det er tidligere besluttet, at indbliksgener skal vægtes højt i vurderingen. Derudover vurderes myndigheden at have en interesse i at håndhæve byggelovgivningen, da det ikke må kunne betale sig ikke at søge om byggetilladelse. Det er desuden tidligere vurderet, at en fysisk lovliggørelse ikke vil være i strid med lighedsprincippet. På den baggrund vil det være muligt, at vægte indrettelseshensynet, indbliksgener og lighedsprincippet samt de øvrige forhold således, at der skal ske en fysisk lovliggørelse af tagterrassen på Blomstervænget 1A.

   

  Det bemærkes, at der i forbindelse med denne sagsbehandling ikke er foretaget partshøring, da parterne i sagen tidligere er blevet hørt omkring indbliksgener.

  Lovgrundlag

  Byggeloven og BR10.

  Beslutningskompetence

  Miljø-, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-03-2018

  Et flertal bestående af Dan Gørtz (V), Lars Kristian Pedersen (V), Poul Poulsen(B) og Flemming Risskov (F) besluttede, at der skal meddeles afslag på ansøgning om lovliggørelse af tagterrasse på Blomstervænget 1A.

   

  Flertallet vurderer, at der er flest forhold i sagen, der taler for en fysisk lovliggørelse af tagterrassen, med den konsekvens at tagterrassen skal fjernes.

   

  Vurderingen af de relevante forvaltningsfaglige principper viser isoleret set, at der er flest forhold, der taler for en retlig lovliggørelse, hvorfor Miljø, Teknik og Plan også er forpligtiget til at vægte de modstående hensyn. Udvalget har vurderet hvor stærke disse hensyn er, herunder myndighedens interesse i at håndhæve byggelovgivningen.

   

  Flertallet i Miljø, Teknik og Plan vurderer, at håndhævelse af byggelovgivningen skal vægtes højt, da det ikke må kunne betale sig ikke at søge om byggetilladelse.
  De hensyn, der ligeledes taler for en fysisk lovliggørelse er tidsforløbet, lighedsprincippet samt gener for naboer/omboende. 

   

  Det tidligere Miljø- og Teknikudvalg har besluttet, at tagterrassen giver indbliksgener for naboer/omboende, og at dette forhold skal vægtes højt i vurderingen.
  Det vurderes tillige, at en fysisk lovliggørelse ikke er i strid med lighedsprincippet.

  Statsforvaltningen har ved påklage ikke haft bemærkninger hertil.

   

  I øvrigt tiltræder Miljø, Teknik og Plan at afgørelsen begrundes over for borgeren jf. det på mødet udleverede bilag. Bilag vedlægges referat.


  Et mindretal bestående af Lars Kolling (O), Leif Rothe Rasmussen (A), Henrik Hansen (A) gik ind for en retslig lovliggørelse.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 17/16055

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at forslagene til lokalplan 2.2-7 for tæt-lave boliger ved Nyvej i Vissenbjerg og kommuneplantillæg nr. 3 godkendes og sendes i offentlig høring i 4 uger sammen med den tilhørende miljørapport.

  Beslutningstema

  Forslagene til lokalplan 2.2-7 og kommuneplantillæg nr. 3 er udarbejdet med det formål, at give ejeren af den tidligere dagligvarebutik på Nyvej 5 i Vissenbjerg mulighed for at ombygge bygningen til 8 boliger med have, terrasse og carport. Der skal tages stilling til, om forslagene skal sendes i offentlig høring.

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 20. december 2017, at Lokalplan nr. C6-1 for et centerområde ved Nyvej i Vissenbjerg By skal aflyses og, at ansøger skal udarbejde en ny lokalplan for

  ejendommen, der muliggør at benytte ejendommen til bolig.

   

  Ejendommen Nyvej 5 er omfattet af lokalplan nr. C6-1, der fastlægger anvendelsen til butiksformål. Lokalplan 2.2-7 aflyser lokalplan C6-1.

   

  Samtidigt ændrer kommuneplantillæg nr. 3 anvendelsen af ejendommene Nyvej 5 og 1 fra centerformål med butikker til boligformål.

   

  Naboejendommen Nyvej 9 fungerer som spidslastcentral for fjernvarmen. Der kan være støjgener fra centralen. Kommunen må ikke udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse.

   

  Der er udarbejdet en støjrapport, der redegør for støjpåvirkningen af lokalplanområdet fra fjernvarmecentralen, og den nødvendige støjafskærmning.

   

  Kommunen kan ikke med bestemmelser i Lokalplan 2.2-7 sikre etableringen af støjafskærmningen.

   

  Kommuneplantillæg nr. 3 og Lokalplan 2.2-7 kan derfor først vedtages endeligt, når støjafskærmningen er etableret.

   

  Lokalplanen kan sikre vedligeholdelsen af støjafskærmningen, hvis den er etableret.

   

  Lokalplanen og kommuneplantillægget miljøvurderes, og miljørapporten offentliggøres samtidig med forslagene.

  Lovgrundlag

  Lov om Planlægning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-03-2018

  Miljø, Teknik og Plan anbefaler, at forslagene til lokalplan 2.2-7 for tæt-lave boliger ved Nyvej i Vissenbjerg og kommuneplantillæg nr. 3 godkendes og sendes i offentlig høring i 4 uger sammen med den tilhørende miljørapport.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/3676

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at Miljø, Teknik og Plan over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler:

   

  • At ansøgning om ændring af plangrundlaget for matrikel 17cp, Skydebjerg by, Aarup imødekommes, så der kan opføres tæt/lavt boligbyggeri på matriklen.
  • At ændringen af plangrundlaget sker ved, at den eksisterende Lokalplan nr. 55 revideres.
  • At ansøger bidrager økonomisk til udarbejdelsen af lokalplanen.
  • At beslutningskompetencen for lokalplanforslag og endelig vedtagelse af lokalplan delegeres til Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutningstema

  Miljø, Teknik og Plan skal beslutte, at igangsætte udarbejdelsen af en ny lokalplan for området ved Eventyrbakken/Dragebakken, så det bliver muligt at opføre tæt/lavt byggeri på en endnu ubebygget matrikel. Det skal endvidere besluttes, om ansøger skal bidrage økonomisk til afholdelse af udgifter forbundet med planlægningen.

  Sagsfremstilling

  Aarup Lokalråd og ejer af matrikel 17 cp Skydebjerg by, Aarup har ansøgt om at få ændret Lokalplan nr. 55. Der ønskes opført tæt/lavt byggeri på matriklen med en bebyggelsesprocent på 25 og et samlet boligareal på cirka 1500 m2 - Se bilag 1.

   

  Lokalplan 55 fastsætter områdets anvendelse til parcelhuse (åben/lavt byggeri) med en grundstørrelse på minimum 800 m2. I lokalplanens redegørelse er vist en mulig udnyttelse af matrikel 17 cp til seks parcelhuse. Med en bebyggelsesprocent på 25 giver det et samlet boligareal på 1500 m2. En fornyet planlægning er nødvendig, såfremt der skal opføres tæt/lavt byggeri i stedet.

   

  Administrationen anbefaler det ansøgte. Administrationen anbefaler også, at der ikke udarbejdes en ny selvstændig lokalplan for matrikel 17 cp, men at den eksisterende Lokalplan nr. 55 revideres. Matrikel 17 cp er et lille areal, hvor en selvstændig lokalplan kan synes uhensigtsmæssig, da muligheden for tæt/lavt byggeri kan indskrives i den eksisterende lokalplan. Her ud over er der i forhold til udstykningen på Eventyrbakken ved dispensation foretaget ændringer i Lokalplan nr. 55, der med fordel kan indarbejdes i en revision.

   

  For at nedsætte sagsbehandlingstiden på en lokalplan er det indstillet, at der sker delegation til Miljø, Teknik og Plan. Da der skal tages beslutning om delegation, ligger beslutningskompetencen hos Byrådet.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Økonomi

  Projektudvikler skal bidrage økonomisk til en ændring af plangrundlaget. Ved en revision af Lokalplan nr. 55 vil dette betyde, at der skal fremsendes kortbilag til lokalplanen samt udkast til bestemmelser til lokalplanen. Såfremt der skal udarbejdes en ny selvstændig lokalplan, skal projektudvikler afholde hele udgiften til lokalplanudkast.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-03-2018

  Miljø, Teknik og Plan besluttede at udsætte sagen.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/4059

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller:
   

  • At ansøgning om ændring af plangrundlaget for matrikel 24c, Koelbjerg By, Vissenbjerg imødekommes, så der kan opføres tæt/lavt boligbyggeri på matriklen.
  • At ansøger bidrager økonomisk til udarbejdelsen af lokalplanen.

  Beslutningstema

  Miljø, Teknik og Plan skal beslutte at igangsætte udarbejdelsen af en ny lokalplan for Grøftebjergvej 24 i Vissenbjerg. Området er omfattet af Lokalplan 2.2-2, der udlægger området til åben-lavt boligbyggeri, det ønskes at ændre planlægningen, så det bliver muligt at opføre tæt/lavt byggeri.

  Det skal endvidere besluttes, om ansøger skal bidrage økonomisk til afholdelse af udgifter forbundet med planlægningen.

  Sagsfremstilling

  Ejer af matr. nr. 24c, Koelbjerg By, Vissenbjerg beliggende Grøftebjergvej 24 har ansøgt (se bilag 1), om at få ændret den eksisterende lokalplan, så området kan anvendes til tæt-lav boligbebyggelse med op til 20 boliger. Ejendommen er placeret i det nordlige Vissenbjerg (se bilag 2).

   

  Da ejendommen ved eksisterende Lokalplan 2.2-2 er udlagt til åben-lav boligbebyggelse, skal der gennemføres ny planlægning, før ejendommen kan udnyttes til tæt-lav boligbebyggelse. Lokalplanen som blev vedtaget i oktober 2009, er aldrig blevet udnyttet og nuværende ejer ønsker selv at realisere projektet.

   

  Administrationen anbefaler, det ansøgte. Området lige syd for, Grøftebjergvej 20, Vissenbjerg er ligeledes under planlægning til tæt-lav boliger, hvilket ansøger er orienteret om. Denne lokalplan skal sikre sammenhæng de to lokalplaner imellem, så områderne opleves sammenhængende vedr. grønne områder og stiforbindelser.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Økonomi

  Projektudvikler skal afholde udgiften til udarbejdelse af et lokalplanudkast.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-03-2018

  Miljø, Teknik og Plan godkender:
   

  • At ansøgning om ændring af plangrundlaget for matrikel 24c, Koelbjerg By, Vissenbjerg imødekommes, så der kan opføres tæt/lavt boligbyggeri på matriklen.
  • At ansøger bidrager økonomisk til udarbejdelsen af lokalplanen.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 17/12715

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at Miljø, Teknik og Plan overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at vedtage Rammelokalplan 3.1-11 for den grønne bydel Overmarken i Tommerup med den ændring, der fremgår af sagsfremstillingen.

  Beslutningstema

  Rammelokalplan 3.1-11 fremlægges til endelig vedtagelse. Forslaget har været i 8 ugers offentlig høring, der indkom 5 bemærkninger i høringsperioden, som giver anledning til en enkelt ændring i lokalplanen.

  Sagsfremstilling

  Forslag til Rammelokalplan 3.1-11 for den grønne bydel Overmarken i Tommerup blev vedtaget den 13. november 2017 og har været i offentlig høring i perioden fra den 30. november 2017 til 25. januar 2018.

   

  Rammelokalplanen har til formål at skabe det overordnede plangrundlag for at udvikle en ny grøn bydel i Tommerup –Overmarken.

   

  Rammelokalplanen fastlægger overordnede principper og rammer for Overmarkens tre boligområder, Vesterled, Sortebro og Stenbjerge samt for det centrale grønne område Overmarkskilen. Rammelokalplanen skal sikre helhed og sammenhæng i den nye bydel, der vil blive udviklet over en længere årrække. Rammelokalplanen giver ikke mulighed for gennemførelse af byggeprojekter i de fremtidige boligkvarterer. Etapevis skal der udarbejdes egentlige detaljerede og byggeretsgivende lokalplaner, før der kan byggemodnes og bebygges i området.

   

  Der er i høringsperioden indkommet i alt 5 høringssvar hovedsageligt omkring vejføring samt indretning af den grønne kile. På baggrund af høringssvarene foreslås der i område B indført en bufferzone på 20 meter fra skel mod eksisterende boliger, hvor indenfor der ikke må bygges. De samlede høringssvar fremgår af bilag 2 og der henvises til bilag 3 for kommentarer til høringssvarene samt uddybning af den anbefalede ændring af rammelokalplanen.

  Lovgrundlag

  Lov om Planlægning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-03-2018

  Miljø, Teknik og Plan anbefaler, at vedtage Rammelokalplan 3.1-11 for den grønne bydel Overmarken i Tommerup med den ændring, der fremgår af sagsfremstillingen.


  Sagen vedlægges et høringssvar fra Banedanmark, som blev uddelt på mødet. 

   

  Bilag

 • Sagsid.: 17/17047

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at Miljø, Teknik og Plan overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at Kommuneplantillæg nr. 1 for et erhvervsområde og områder til tekniske anlæg ved Fåborgvej, Assens og Lokalplan 1.2-8 for et område til renseanlæg og vandværk ved Fåborgvej, Assens vedtages endeligt.

  Beslutningstema

  Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan har været i 8 ugers offentlig høring, der skal nu træffes beslutning om endelig vedtagelse af planerne.

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 27. september 2017, at udsende forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 og lokalplan 2.1-8 i 8 ugers offentlig høring.

  Kommuneplantillægget og Lokalplanen skal muliggøre etableringen af et nyt renseanlæg ved Fåborgvej Assens, i tilknytning hertil planlægger Assens Forsyning ligeledes etableringen af et nyt vandværk, samt ny administrationsbygning m.v.

   

  Høringsperioden udløb den 7. december 2017. Der er indkommet i alt et høringssvar, fra Miljøstyrelsen. De henleder opmærksomheden på at man inden en eventuel fældning af træer undersøger om der er flagermus tilstede og såfremt det konstateres, skal det sikres at fældningen af træer ikke får negativ betydning for arten eller bestanden. Miljøstyrelsen bemærker, at dette bør fremgå af kommuneplantillægget.

   

  Administrationen bemærker, at kommuneplanrammer fastlægger de bestemmelser der skal danne grundlag for fremtidige lokalplaner. Det vil ikke være relevant at skrive afsnit ind omkring bilag IV-arter i kommuneplantillægget, da de er reguleret af anden lovgivning. Administrationen bemærker, at vilkår/retningslinjer omkring flagermus bliver indskrevet i VVM tilladelsen for nyt renseanlæg med tilhørende biogasanlæg, nyt vandværk m.v.  

  Lovgrundlag

  Lov om Planlægning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-03-2018

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Kommuneplantillæg nr. 1 for et erhvervsområde og områder til tekniske anlæg ved Fåborgvej, Assens og Lokalplan 1.2-8 for et område til renseanlæg og vandværk ved Fåborgvej, Assens vedtages endeligt.


  Lars Kristian Pedersen (V) deltog ikke i behandlingen, da udvalget erklærede ham inhabil i sagen.

  Bilag

 • Sagsid.: 17/17046

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at der meddeles VVM-tilladelse og miljøgodkendelse til nyt renseanlæg, vandværk mv. ved Assens by.

  Beslutningstema

  På baggrund af Byrådets beslutning den 27. september 2017 har forslag til lokalplan og kommuneplantillæg samt miljørapport (bestående af miljøvurdering og planforslagene og VVM-redegørelse) for nyt renseanlæg, vandværk mv. ved Assens by været i offentlig høring. Der har endvidere været afholdt et offentligt informationsmøde i høringsperioden.

   

  Høringsperioden er nu afsluttet, og der skal tages stilling til, hvorvidt anlægget kan tillades (VVM-tilladelse). VVM-tilladelsen kan meddeles, når VVM-redegørelse, lokalplan og kommuneplantillæg er endeligt behandlet/vedtaget politisk. VVM-tilladelsen erstattes delvist af en miljøgodkendelse efter reglerne i miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 for så vidt angår de forhold, som denne godkendelse regulerer.

  Sagsfremstilling

  VVM-redegørelsen redegør for de miljømæssige konsekvenser ved projektet, herunder et renseanlæg på 100.000 PE (personækvivalenter) med tilhørende biogasanlæg samt et nyt vandværk. Der henvises til miljørapportens ikke-tekniske resumé.

   

  Indkomne høringssvar i offentlighedsfasen

  Der er indkommet ét høringssvar (se bilag) fra Miljøstyrelsen vedr. gældende regler for bilag IV-arter. Vilkår til beskyttelse af IV-arter er indskrevet i udkast til VVM-tilladelse.

   

  Udkast til VVM-tilladelse og miljøgodkendelse

  I en VVM-tilladelse kan der stilles specifikke vilkår, som har til formål at mindske anlæggets væsentlige virkninger på miljøet. I udkast til VVM-tilladelse er der bl.a. indarbejdet vilkår om etablering af afskærmende beplantning af hensyn til den visuelle påvirkning af landskabet og vilkår om udvidelse af Egebjergvej til sikring af trafikafviklingen ved anlægget.

   

  VVM-tilladelsen erstattes af en miljøgodkendelse for så vidt angår renseanlæggets biaktiviteter samt den samlede emission af støj og lugt fra anlægget. Udkast til VVM-tilladelse og miljøgodkendelse er vedlagt som bilag.

   

  Endelig vedtagelse af plangrundlaget for projektet behandles som særskilt punkt på dagsordenen.

  Lovgrundlag

  Planloven (LBK nr. 50 af 19. januar 2018).

  VVM-bekendtgørelsen (BEK nr. 957 af 27. juni 2016). Da projektet er VVM-anmeldt før 1. januar 2017, er sagen behandlet efter denne bekendtgørelse.

  Miljøbeskyttelseslovens § 33 (LBK nr. 966 af 23. juni 2017) for så vidt angår miljøgodkendelsen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-03-2018

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at der meddeles VVM-tilladelse og miljøgodkendelse til nyt renseanlæg, vandværk mv. ved Assens by.


  Lars Kristian Pedersen (V) deltog ikke i behandlingen, da udvalget erklærede ham inhabil i sagen.

  Bilag

 • Sagsid.: 18/494

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at udvalgene orienteres om materialet ”Kend Assens Kommune” som inspirationsmateriale til de kommende politiske drøftelser om budget 2019-2022 i fagudvalgene.

  Beslutningstema

  Der orienteres om materialet ”Kend Assens Kommune” som inspirationsmateriale for de kommende politiske drøftelser om budget 2019-2022.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med budgetprocessen for Budget 2019–2022 er der i lighed med tidligere år udarbejdet materialet ”Kend Assens Kommune” til brug for den politiske proces.

   

  Materialet er tænkt som et undrings-/inspirationskatalog til Byrådet.

   

  Materialet Kend Assens Kommune tager afsæt i følgende:

  • Det fælleskommunale FLIS anvendes til beregning af nøgletal - medmindre andet er anført er der tale om 2016-tal fra FLIS, fremskrevet til 2017-priser.
  • KØF-materialet, som blev publiceret i uge 2, anvendes til supplerende beregning af nøgletal.
  • Tal fra Danmarks Statistik m.v. er også inddraget hvor det er relevant.
  • Derudover kan anden interessant sammenligning benyttes.
  • Indenfor hvert fagområde anvendes som udgangspunkt de sammenligningsklynger, som er udvalgt i FLIS på regionalt niveau samt landsgennemsnittet. De fagområder hvor der ikke er sammenligningsklynger, anvender den tværgående klynge. Dog er der i år valgt én sammenligningsgruppe pr. udvalg. Sammenligningsklynger fremgår af bilag 1.

   

  Materialet indeholder også en oversigt over godkendte tildelingsmodeller (bilag 2), samt en oversigt over antal sager pr. medarbejder/visitator (bilag 3).

   

  Det skal understreges, at dette materiale er til inspiration for udvalgene og de politiske grupper og organisationer, derfor får alle udvalg tilsendt hele materialet.

  Lovgrundlag

  Styrelsesloven.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik & Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-03-2018

  Miljø, Teknik og Plan orienteres om materialet ”Kend Assens Kommune” som inspirationsmateriale til de kommende politiske drøftelser om budget 2019-2022 i fagudvalgene med ændring af teksten vedrørende byggesagsområdet.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 15/6855
 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  1. Orientering om ændringer ved service vejvisning
   Idet der er kommet ny lovgivning om vejafmærkning orienterer Udviklingsdirektøren om ændringer af service vejvisning.
   De tidligere sort/hvide service vejvisninger uden for byerne udgår og der anvendes nu udelukkende hvid/blå service vejvisninger både inde og uden for byerne.

   Der skelnes fortsat mellem trafikalt begrundede og kommercielle begrundede vejvisninger.

   Kommunen betaler fortsat for opsætning af de trafikalt begrundede vejvisninger og opkræver fortsat betaling for de kommercielt begrundede vejvisninger.
    
  2. Orientering om borger-til-borger portalen Boblberg
   Se bilag.

  Lovgrundlag
   

   

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-03-2018

  Orientering taget til efterretning.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-03-2018

  Bilag

  Der er udleveret nye bilag eller slides til punkterne:
   

  • Punkt 3
   17/17048 Fredningsforslag vedr. mulig fredning af Hesbjergkilen (Ernebjerg, Hesbjerg og Øghaven) vedlægges 2 bilag udleveret på mødet:
   • Høringsvar til Assens Kommune vedr. fredning af Hesbjergkilen.
   • Kortbilag med råstofinteresseområder.

   

  • Punkt 8
   18/4670 Introduktion til byggeområdet.
   • Slides vedr. Introduktion til byggeområdet til Assens Kommune vedrørende et præsenteret på mødet vedlægges punktet.

   

  • Punkt 9
   16/17785 Lovliggørelse af tagterrasse på Blomstervænget 1A, 5610 Assens vedlægges bilag udleveret på mødet:
   • Begrundelse – fysisk lovliggørelse.

   

  • Punkt 13
   17/12715 Endelig vedtagelse af Rammelokalplan 3.1-11 For den grønne bydel Overmarken i Tommerup vedlægges bilag uddelt på mødet:
   • Høringssvar fra Banedanmark.