icon-Politik

Politik

Referat

Mandag den 5. februar 2018 kl. 08:00

Mødested: Mødelokale 1
Udvalg: Miljø Teknik og Plan
Medlemmer: Dan Gørtz, Leif Rothe Rasmussen, Flemming Risskov Jørgensen, Poul Poulsen, Henrik Hansen, Lars Kolling
 • Sagsid.:

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-02-2018

  Dagsorden godkendt.

 • Sagsid.: 17/16261

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller:

  • At processen for udarbejdelse af udviklingsplaner for Assens by igangsættes og gennemføres som beskrevet i projektplanen.

   

  • At der indsendes en ansøgning til Realdanias kampagne: ”Hovedbyer på forkant”, om udarbejdelse af en strategisk helhedsplan for bymidten i Assens.

   

  • At der afsættes en kommunal finansiering på kr. 960.000 kr., der finansieres af ”Pulje til Byudvikling: Udvikling af bymidter mv.”

  Beslutningstema

  Den 2. oktober 2017 besluttede Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget under punkt 9: at der i 2018 sættes fokus på udviklingen af Assens by, og det nærmeste opland, ved igangsætning af en udviklingsplan for byen. På den baggrund har administrationen udarbejdet projektplan for ”Fremtidens Assens”, der nu forelægges til godkendelse og officiel igangsætning af projektet.

  Sideløbende er der arbejdet med en ansøgning til Realdanias kampagne ”Hovedbyer på forkant”, om støtte til udarbejdelse af en strategisk helhedsplan for bymidten, med ansøgningsfrist den 26. februar 2018.

  Sagsfremstilling

  Assens har igennem tiden været kendetegnet som en dynamisk by, med vilje til vækst. Først som Købstaden Assens, og siden som ”Sukkerfabrikkens” Assens. I dag ser vi, at vækst og udvikling koncentrerer sig omkring motorvejsnettet, og i de store byer.

  Det sætter Assens by i en situation, hvor vi må adressere udviklingen, og sætte mål og retning for udviklingen af Fremtidens Assens by. 

   

  Siden kommunalreformen i 2007, er der blevet udarbejdet en række forskellige visioner, planer og projekter for Assens by, heriblandt ”Strukturplan for de bynære havnearealer og sukkerfabrikken i Assens” (2008), planlægning for bl.a. ny campingplads (2011-13), ”Visionsplan for Assens Havn” (2015) og borgerdrevne initiativer, som f.eks. ”Den Blå Boldpark” og ”Assens Søbad”.

  Projekterne er skabt som individuelle tiltag med hvert deres fokusområde, hvilket bl.a. kan have medvirket til, at der har manglet en tydelig, fælles, overordnet retning, som har kunnet samle tilstrækkelig opbakning, til at komme fra plan til handling.
   

  Der er behov for at skabe et helhedsblik, og at sætte en overordnet kurs for hele byens udvikling de næste mange år ud i fremtiden. Organisation og proces for dette arbejde er beskrevet i vedlagte projektplan for ”Fremtidens Assens – udviklingsplaner for Assens by”.
   

  For både at tilføre projektet økonomi og specialistkompetencer, anbefales det at ansøge Realdania om støtte til udarbejdelse af en strategisk helhedsplan for bymidten i Assens, under kampagnen: ”Hovedbyer på forkant” (https://realdania.dk/projekter/hovedbyer).

  Med deltagelse i kampagnen vil det desuden være muligt, efterfølgende at søge yderligere økonomisk støtte, til gennemførelse af konkrete fysiske projekter i byen.


  Efter beslutning om igangsætning af projektet skal udvalget, i et særskilt punkt, tage stilling til nedsættelse af en politisk styregruppe for projektet, på tværs af udvalget for Miljø, Teknik og Plan, og udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Kultur.

  Økonomi

  Ansøgning til Realdania: ”Hovedbyer på forkant” går på udarbejdelse af en strategisk helhedsplan for bymidten i Assens. Det ansøgte projekt har et samlet budget på 1,92 mio. kr., der fordeles med 50/50 imellem Realdania og Assens Kommune.
   

  Kommunens egenfinansiering på 960.000 kr. finansieres af ”Pulje til Byudvikling: Udvikling af bymidter mv.”

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-02-2018

  Miljø, Teknik og Plan godkender:

  • At processen for udarbejdelse af udviklingsplaner for Assens by igangsættes og gennemføres, som beskrevet i projektplanen.

   

  • At der indsendes en ansøgning til Realdanias kampagne: ”Hovedbyer på forkant” om udarbejdelse af en strategisk helhedsplan for bymidten i Assens.

   

  • At der afsættes en kommunal finansiering på kr. 960.000 kr., der finansieres af ”Pulje til Byudvikling: Udvikling af bymidter mv.”

   

  Udvalget bemærker, at interesserede byrådspolitikere bør inviteres til byvandring etc. og at udvalget ønsker at blive orienteret løbende.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 17/16261

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at der nedsættes en politisk styregruppe til projektet: ”Fremtidens Assens - Udviklingsplaner for Assens by”, bestående af:
   

  • Formand og næstformand for udvalget for Miljø, Teknik og Plan.
  • Formand og næstformand for udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Kultur.
  • Formanden for Økonomiudvalget, Borgmesteren.

  Beslutningstema

  Udvalget for Miljø, Teknik og Plan tager på mødet den 5. februar 2018 stilling til igangsætning af projektet ”Fremtidens Assens – Udviklingsplaner for Assens by”, samt deltagelse i Realdanias kampagne: ”Hovedbyer på forkant”.

  I forbindelse med projektet foreslås det, at der nedsættes en politisk styregruppe på tværs af udvalget for Miljø, Teknik og Plan og udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Kultur, og med deltagelse af formanden for Økonomiudvalget, Borgmesteren, hvilket forelægges til beslutning i begge udvalg.

  Sagsfremstilling

  Erfaringer fra tidligere indsatser i Assens Kommune viser, at det kræver et stærkt samspil imellem det politiske, det administrative og lokalsamfundets aktive aktører, at drive en byudvikling, der er helhedsorienteret og arbejder i samme retning.
   

  Derfor anbefales det, at nedsætte en politisk styregruppe for projektet, samt at sammensætte en følgegruppe bestående af repræsentanter for lokalsamfundet Assens by, der kan bidrage med viden og kreative indspark til planerne.

  Den politiske styregruppe skal sikre koordination og fremdrift i projektet.

   

  Konkret skal styregruppen:
   

  • Deltage i ca. 5 workshops.
  • Deltage i en byvandring, hvor forskellige temaer drøftes.
  • Løbende opdateres på projektet og projektets fremdrift.
  • Stå som værter ved borgerworkshop i efteråret 2018.
  • Følge arbejdet i borgerdrevne arbejdsgrupper, der nedsættes i forlængelse af borgerworkshoppen, i efteråret 2018.
  • Kommentere de endelige udkast til planerne.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan samt Beskæftigelse, Erhverv og Kultur.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-02-2018

  Miljø, Teknik og Plan godkender, at der nedsættes en politisk styregruppe til projektet: ”Fremtidens Assens - Udviklingsplaner for Assens by”, bestående af:
   

  • Formand samt Henrik Hansen fra udvalget for Miljø, Teknik og Plan.
  • Formand og næstformand for udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Kultur.
  • Formanden for Økonomiudvalget, Borgmesteren.

   

 • Sagsid.: 17/14971

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at høringssvaret vedrørende Baltic Pipe anbefales godkendt.

  Beslutningstema

  Der er i forbindelse med den offentlige høring om linjeføringen for en ny gastransmissionsledning gennem Assens Kommune fremsendt høringssvar til Miljøstyrelsen med forslag om en alternativ linjeføring med forbehold for byrådets endelige godkendelse.

  Sagsfremstilling

  Miljøstyrelsen og Energistyrelsen har haft et idéoplæg i offentlig høring i forbindelse med afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten for Baltic Pipe – en gasforbindelse fra Nordsøen til Polen. Linjeføringen i ideoplægget er i den østlige del af Assens Kommune lagt mellem Tommerup og Tommerup Stationsby og lige nord for Brylle.
   

  Den forslåede linjeføring er problematisk i forhold til de langsigtede byvækstinteresser mellem Tommerup og Tommerup Stationsby, ligesom linjeføringen berører den planlagte skovrejsning nord for Brylle.
   

  Assens Kommune har derfor fremsendt et høringssvar den 31. januar 2018, hvor der dels efterspørges en forklaring på, hvorfor den nye gasledning ikke kan etableres parallelt med den eksisterende gastransmissionsledning langs E20, og dels foreslås en alternativ linjeføring, hvor den nye gastransmissionsledning føres syd om Tommerup og Brylle.

  Det alternative trace tilgodeser dermed de langsigtede byudviklingsinteresser omkring Tommerup ligesom det ikke vil berøre skovrejsningsinteresserne nord for Brylle, endvidere vil det give mulighed for en mere skånsom krydsning af Odense Å i Odense Kommune. Til orientering kan tilføjes, at Odense Kommune i deres høringssvar anbefaler Assens Kommunes forslag til ny linjeføring.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-02-2018

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at høringssvaret vedrørende Baltic Pipe anbefales godkendt.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 14/26503

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller:

  • at Forslag til spildevandsplan 2018-2027 med tilhørende miljøvurdering vedtages offentliggjort
  • at offentliggørelsesperioden fastsættes til 8 uger og, at det afholdes et offentligt informationsmøde om planforslaget i høringsperioden.

  Beslutningstema

  Spildevandsplanforslaget er en revision af den gældende spildevandsplan for Assens Kommune. Omdrejningspunktet for planen er centralisering af kommunens spildevandsrensning på ét nyt renseanlæg ved Assens.
   

  Sagsfremstilling

  Forslag til spildevandsplan 2018-2027 med tilhørende miljøvurdering er digital og kan ses på til https://spildevand.assens.dk .

  Planen omhandler i hovedtræk følgende:
   

  • at muliggøre centralisering af rensestrukturen i Assens Kommune i form af ét nyt renseanlæg ved Assens by. Arbejdet med centralisering af rensestrukturen blev igangsat med vedtagelse af Spildevandsplan 2010-2014, og Byrådet har efterfølgende truffet principbeslutning om etablering af ét nyt renseanlæg ved Assens by den 28. januar 2015. Centraliseringsstrategien skal bl.a. understøtte Assens Kommunes vision om Vilje til vækst samt kommunens og Assens Forsynings energi- og klimastrategi.
  • at muliggøre etablering af ny afskærende ledning til det nye Assens Renseanlæg.
  • at udpege områder, hvor afløbssystemet bliver fornyet og, hvor der skal ske en adskillelse af regn- og spildevand (separering).
  • at udpege områder, hvor det er muligt at ophæve tilslutningsretten og -pligten med hensyn til regnvand.
  • at fremlægge mål for, hvordan Assens Kommune kan tilpasse sig mere vand i fremtiden som følge af klimaforandringer, herunder mere og kraftigere regn samt havvandsstigninger.
    

  Med spildevandsplanens søgefunktion kan alle borgere og virksomheder desuden orientere sig om eksisterende og fremtidige spildevandsforhold på specifikke adresser i kommunen.
   

  Det foreslås, at der afholdes et offentligt informationsmøde om planforslaget i høringsperioden. Der sendes desuden orienteringsbrev ud til de borgere og lodsejere, som berøres direkte af planen, fordi deres ejendom skal separatkloakeres eller de ejer et areal, hvor man ønsker at placere et regnvandsbassin eller nedgrave afskærende ledning.

  Tidsplan for etablering af nyt renseanlæg mv. er vedlagt som bilag.

  Lovgrundlag

  Miljøbeskyttelsesloven (LBK nr. 966 af 23. juni 2017).

  Spildevandsbekendtgørelsen (BEK nr. 1469 af 12. december 2017).

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 1533 af 10. december 2015).

  Økonomi

  Der er ingen økonomiske konsekvenser for Assens Kommune.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-02-2018

  Miljø, Teknik og Plan anbefaler:

  • at Forslag til spildevandsplan 2018-2027 med tilhørende miljøvurdering vedtages offentliggjort.
  • at offentliggørelsesperioden fastsættes til 8 uger og, at der afholdes et offentligt informationsmøde - den 19 marts 2018 - om planforslaget i høringsperioden.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 17/25594

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller at:

  • Der føres miljøtilsyn på landbrug og industri svarende til minimums frekvens i henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsen.
  • Der laves 2 tilsynskampagner i 2018, én informationskampagne om affald hos vognmænd og én nyhedsbrevskampagne hos alle landbrug i kommunen.

  Beslutningstema

  Ifølge miljøtilsynsbekendtgørelsen skal kommunen føre miljøtilsyn på landbrug og industri hvert år, tilsynsfrekvensen for hver enkelt virksomhed fastlægges efter reglerne i bekendtgørelsen. Endvidere skal kommunen hvert år lave 2 kampagnetilsyn på landbrug og industri. Tilsynsplanen 2018 skal godkendes, og der skal tages stilling til hvilke 2 tilsynskampagner, der skal gennemføres i 2018.

  Sagsfremstilling

  Tilsynsplan 2018 udarbejdes efter tilsynsmodellen, se bilag. Assens Kommune har i alt 340 industri og 326 landbrug, som er omfattet af miljøtilsyn. En foreløbig tilsynsplan ud fra tilsynsmodellen giver mindst 173 miljøtilsyn fordelt med 87 landbrug og 86 industri. De fleste år arbejdes med en margen på 5-10 procent til minimumsniveauet.

  Det foreslås, at vi i 2018 udfører tilsyn på minimumsniveau. Der er et tilsynsefterslæb fra 2017 på landbrugsområdet på 10-15 sager på grund af en ekstraordinær stor ansøgningsmængde af miljøgodkendelser, som betød, at der blev anvendt flere ressourcer på sagsbehandling og færre på tilsyn i 2017.
   

  Tilsynskampagne 1 foreslås at være 5 tilsyn hos vognmænd med infomateriale om affald, herunder hvorledes de skal være registreret, hvordan affaldet skal sorteres og hvilket affald, der må afhændes til direkte genbrug. Infomaterialet vil tillige blive sendt til alle vognmænd i kommunen.
   

  Tilsynskampagne 2 foreslås at være 5 administrative tilsyn hos landbrug med nyhedsbrev om affaldsregler for landbrug og 1-2 gode historier f.eks. økonomiske besparelser ved at sortere affaldet. Nyhedsbrevet vil tillige blive sendt til alle landbrug i kommunen.
   

  Alternativt kan tilsynskampagner være om støj fra afkastanlæg eller lugt fra ventilationsanlæg. Status for kampagnetilsyn 2017 er vedlagt i bilag.

  Lovgrundlag

  Miljøtilsynsbekendtgørelsen nr. 1476 af 12. december 2017.

  Økonomi

  Miljøtilsyn finansieres delvist ved brugerbetaling.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-02-2018

  Miljø, Teknik og Plan godkender, at:

  • der føres miljøtilsyn på landbrug og industri svarende til minimums frekvens i henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsen.
  • der laves 2 tilsynskampagner i 2018, én informationskampagne om affald hos vognmænd og én nyhedsbrevskampagne hos alle landbrug i kommunen.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/1728

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller:

  At vedlagte forretningsorden for Grønt Råd, herunder sammensætning af rådet, godkendes.

  Beslutningstema

  Grønt Råd blev nedsat i 2008 og har bestået af en række udpegede medlemmer fra organisationer, der beskæftiger sig med emner relateret til natur- og miljøområdet. Siden april 2015 har der siddet to politikere fra Miljø- og Teknikudvalget i Grønt Råd. Et nyt råd skal nu nedsættes for nærværende byrådsperiode.

  Sagsfremstilling

  Grønt Råd i sidste byrådsperiode:

  I den sidste byrådsperiode har Grønt Råd mødtes 3-4 gange årligt. Medlemmerne i Grønt Råd kommer løbende med faglig sparring og forslag til emner, der interesserer dem – herunder tiltag i Assens Kommune. Grønt Råd har mulighed for at komme med udtalelser til aktuelle emner/høringer. Til møderne har medlemmerne kommet med tilbagemeldinger om rådets aktivitet samt samarbejdet mellem rådet og Assens Kommune. Rådet fremhæver især, at de i Assens Kommune har flere sager til debat og ikke blot til orientering.
   

  Det var et ønske fra rådets medlemmer, at der skulle sidde politikere med i Grønt Råd. I foråret 2015 besluttede det daværende Miljø- og Teknikudvalg, at to politikerer skulle tiltræde Grønt Råd. Der har kun været positive tilbagemeldinger om denne beslutning.

  Det vurderes, at rådets størrelse har været passende. Den nuværende sammensætning har fungeret godt.

   

  Grønt Råd i byrådsperioden 2018-2021:

  På baggrund af det afgående råds tilbagemeldinger, foreslås det, at det nye råd bliver nedsat med samme sammensætning af organisationer. Miljø og Natur har i 2017 modtaget henvendelse fra Vestfyns Biavlerforening, som ønsker en plads i rådet (se bilag 2). Middelfart Kommune har biavlerforeningen siddende i deres Grønne Råd.
   

  Det foreslås, at organisationerne som fremgår af forretningsordenen (vedlagt som bilag) bliver tilbudt en plads i rådet.
   

  Alle ovennævnte organisationer har en væsentlig interesse i naturforhold etc. i Assens Kommune samt en interesse i arbejdet med bl.a. den kommende revision af Natur- og Friluftsstrategien. Med ovennævnte sammensætning vil en ny organisation således blive tilbudt plads i rådet. Til inspiration er der i bilag 3 kort beskrevet hvilke organisationer, der sidder i vore nabokommuners Grønne Råd.
   

  Som repræsentanter for Miljø-, Teknik- og Planudvalget er Leif Rothe Rasmussen og Flemming Risskov Jørgensen udpeget til at sidde i Grønt Råd.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-02-2018

  Miljø, Teknik og Plan godkender vedlagte forretningsorden for Grønt Råd, herunder sammensætning af rådet, således at rådet udvides med Vestfyens biavlerforening.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/2247

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at anlægsbudget 2018 på vandløbsområdet udmøntes som beskrevet.

  Beslutningstema

  Miljø-, Teknik- og Plan skal beslutte, hvorledes anlægsbudgettet for 2018 på vandløbsområdet udmøntes.

  Sagsfremstilling

  Assens Kommune gennemfører løbende anlægsprojekter vedrørende vandløb. I disse år gennemføres rigtig mange projekter som følge af de statslige vandområdeplaner. Men derudover er der projekter som igangsættes af Assens Kommune selv. Blandt de sidstnævnte er et nyt projekt på bedding vedrørende grødeskæring.

  Vandplansprojekterne er principielt 100 % finansieret af EU og statslige midler. Men i praksis er der brug for supplerende kommunal finansiering.  I 2018 indgår følgende vandløbs- og vådområde-projekter i vandplanindsatsen:
   

  • Spangebækken og Åsemosebækken: Forundersøgelse af to vandløbsforekomster
  • Solevad Mølle: Gennemførelse af større indsats/spærring i 2018-19
  • Vådområdet ved Åsemosebækken detailprojekteres i 2018 efter endt jordfordeling
  • Vådområdet ved Aborg Minde nord for Assens detailprojekteres i 2018 med henblik på eventuelt forventet jordfordeling ved udgangen af 2018.

   

  Der foreslås afsat midler til at sikre en helhedsorientert tilgang i disse projekter.
   

  Derudover foreslås følgende projekter igangsat i 2018:
   

  • Brende Å: Iværksættelse af undersøgelse for forbedring af yngle og opvækst muligheder for ørreder og andre fisk.
  • Hallismosen: Omlægning af rørbro til forbedring af vandføringsevne.
    

  Endeligt foreslås afsat midler til grødeskæringsprojektet : ”Evidensbaseret og Omkostningseffektiv grødeskæring.” Projektet planlægges gennemført i samarbejde med Aarhus Universitet og Orbicon og der er opnået støtte fra Promilleafgiftsfonden for landbrug og Havørred Fyn.

  Formålet er at undersøge effekterne af forskellige former for grødeskæring på vandføringsevne og miljøtilstand i små vandløb for at identificere, hvordan forskellige metoder og tidspunkter bidrager til at nå formålet med grødeskæringen - nemlig at lede vand væk fra landbrugsarealerne inden for rammerne af målopfyldelse. For at sikre igangsættelse af forsøget i 2018 ønskes afsat 300.000 kr. af den samlede økonomiske ramme til anlæg for vandløbsområdet.

  Lovgrundlag

  Lov om Vandløb, Lov om vandplanlægning.

  Økonomi

  Der er i budget 2018 i lighed med tidligere år afsat 900.000 kr.

  Økonomien for de enkelte delprojekter fremgår af bilag 2 til dagsordenpunktet (lukket punkt).

  Administrationen vil igen i 2018 ansøge om eksterne midler fra bl.a. Vandpleje Fyn og Havørred Fyn.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-02-2018

  Miljø, Teknik og Plan godkender, at anlægsbudget 2018 på vandløbsområdet udmøntes som beskrevet.

   

 • Sagsid.: 18/2967

  Sagsfremstilling

  Udvalget introduceres til Vej og Trafikområdets kerneopgaver samt tilhørende nøgletal.

  Materialet fremvises på mødet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-02-2018

  Miljø, Teknik og Plan blev introduceret til Vej og Trafikområdets kerneopgaver samt tilhørende nøgletal.
  Materialet, som blev fremvist på mødet, vedlægges referatet.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 17/25998

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at Miljø, Teknik og Plan udpeger et medlem som politisk repræsentant for en verserende vejsynssag for en privat fællesvej.

  Beslutningstema

  Der skal træffes beslutning om hvilket medlem af udvalget for Miljø, Teknik og Plan, der skal være repræsentant for en verserende vejsynssag, idet den tidligere politiske repræsentant ved vejsyn var den tidligere formand for udvalget, Hans Bjerregaard.

  Sagsfremstilling

  Administrationen har en verserende sag, hvor vejsynet er afholdt og udkast til afgørelse efterfølgende er sendt til de involverede parter. Der har været 4 ugers høring, hvor de involverede parter kunne komme med bemærkninger. Høringsfristen er udløbet og de indkomne bemærkninger bearbejdet, og derfor skal afgørelsen underskrives.
   

  På vejsynet har alle parter oplyst om deres brug af vejen. Efter vejsynet, skal der træffes afgørelse om hvordan vejen skal vedligeholdes samt hvordan udgifterne skal fordeles ud fra de oplysninger, der er givet ved vejsynet. Når der er truffet afgørelse om ovenstående, skal dette underskrives af administrationen og af den politiske repræsentant.

  Det har hidtil været udvalgsformanden, der har deltaget i vejsyn og efterfølgende underskrevet afgørelsen sammen med administrationen. Afgørelsen har ikke været forelagt Miljø, Teknik og Plan, men alene været den udpegede repræsentant, som har truffet beslutning på vegne af udvalget.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse af lov om private fællesveje, LBK nr 1234 af 04/11/2015 (Privatvejsloven).

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-02-2018

  Miljø, Teknik og Plan udpeger Dan Gørtz som politisk repræsentant for en verserende vejsynssag for en privat fællesvej.

   

 • Sagsid.: 18/2366

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at Teknik, Miljø og Plan godkender overdragelse af administration og tilsyn med gældende taxi bevillinger til Trafik- Bygge og Boligstyrelsen med virkning fra 1. september 2018.

  Beslutningstema

  I henhold til ny taxilov, som Miljø, Teknik og Plan blev orienteret om den 8. januar 2018, skal det godkendes at gældende taxi tilladelser, givet inden taxiloven trådte i kraft, skal overdrages til Trafik- Bygge og Boligstyrelsen.

  Sagsfremstilling

   Assens Kommune kan i en overgangsperiode, fra 2018-2021, anmode Styrelsen om at overtage administrations- og tilsynsforpligtelserne med de gældende taxibevillinger med 6 måneders varsel.

  Administration og tilsyn af de gældende taxibevillinger omfatter 8 bevillinger, som alle hører under Assens Taxa. Bevillingerne er alle givet med en gyldighed på 10 år og udløber løbende dog senest i år 2027.

   

  Vognmændene kan selv vælge at konvertere deres kommunale bevillinger til statslige bevillinger. De nye bevillinger er ikke geografisk begrænset til en kommune, men kan anvendes i hele Danmark.
   

  Hvis opgaven overdrages til Styrelsen, vil alle vognmænd og tilladelser fremover blive administreret af én myndighed, og dialog mellem myndighed og taxivirksomhed vil være ens for alle involverede parter.

  Lovgrundlag

  Taxiloven.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-02-2018

  Miljø, Teknik og Plan indstiller overdragelse af administration og tilsyn med gældende taxi bevillinger til Trafik- Bygge og Boligstyrelsen med virkning fra 1. september 2018.

   

 • Sagsid.: 16/27769

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller at den vedtagne moderniseringsplan af gadebelysningen godkendes til administrationens efterfølgende iværksættelse.

  Beslutningstema

  I forbindelse med Byrådets godkendelse den 11. oktober 2017 om at bevilge økonomi til en stor modernisering af gadebelysningen i Assens Kommune, er administrationen nu klar til igangsættelse.

  Sagsfremstilling

  Der er bevilget 4,6 mio. for 2018. Den overordnede plan for moderniseringen vil starte i marts og løbe året ud. Her forventer vi at have udskiftet ca. 1200 armaturer ved årets udgang.

  Da lyskilden kviksølv er udgået af produktion, starter vi i den sydlige del af kommunen, Saltofte og Ebberup, hvor der er en overvægt af kviksølvsarmaturer og bevæger os mod Haarby, Glamsbjerg, Tommerup, Aarup, for at slutte i Assens. 
   

  Udskiftning af armaturer i Assens by, vil afvente byudviklingsplanen.

  Moderniseringsplanen vil blive gennemført i samarbejde med plan og Kultur med udgangspunkt i Assens Kommunes vedtagne Designmanual og Belysningsplan. Se bilag.

  Økonomi

  Der er bevilget 4,6 mio. i 2018 og 4,6 mio. i 2019.

  Der er bevilger 4,3 mio. i 2020 og 4,3 mio. i 2021.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-02-2018

  Miljø, Teknik og Plan godkender den vedtagne moderniseringsplan af gadebelysningen til administrationens efterfølgende iværksættelse.

   

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  1. Konference om trafikplan den 8. maj 2018 – dagen er booket i kalenderen
    
  2. Dialogmøde med FynBus den 28. februar 2018 – dagen er booket i kalenderen
    
  3. Afgørelse i klagesag om lokalplan samt landzonetilladelse til møddingsplads på Ebberup Rideskole
   Assens Kommune har den 10. maj 2016 givet dispensation fra Lokalplan nr. II-L 101, bevarende lokalplan for landsbyområdet Sønderby, samt landzonetilladelse til møddingsplads på ejendommen Rybergsvej 12, 5631 Ebberup (Ebberup Rideklub).
   Dispensation og landzonetilladelse blev 1. juni 2017 påklaget af en nabo.

   Planklagenævnet har ikke givet klager medhold i klagen og har den 14. december 2017 stadfæstet kommunens dispensation og landzonetilladelse.

   Kommunens afgørelser af 10. maj 2017 er således gældende.

   Se bilag.
    
  4. Afgørelse i klagesag om miljøgodkendelse Ebberup Vognmand
   Assens Kommune meddelte den 5. februar2016 miljøgodkendelse til nedknusning af bygge- og anlægsaffald 2x3 dage om året til Ebberup Vognmand, Rybergsvej 1a, 5631 Ebberup. Afgørelsen blev påklaget både mht. plangrundlag og miljøgodkendelse.
   Miljø- og Fødevareklagenævnet har den 15. maj 2017 truffet afgørelse om virksomheden er etableret i overensstemmelse med plangrundlaget og den 21. december 2017 har de stadfæstet Assens Kommunes miljøgodkendelse med tilføjelse af et vilkår om præcisering af driftstid for nedknusning.
    
  5. Henvendelse vedr. placering af nyt regnvandsbassin ved Sønderby Sø, Ebberup
   Som følge af krav i statens vandområdeplaner om forbedring af tilstanden i Sønderby Sø, er det med Tillæg nr. 4 til kommunens spildevandsplan besluttet i februar 2016 at etablere et regnvandsbassin ved Sønderby Sø og fjerne al tilledning af vejvand til søen.
   Assens Forsyning A/S har ansøgt om placering af et regnvandsbassin er på matr. nr. 16-bm Sønderby By, Sønderby. Dette kræver bl.a. en dispensation fra kirkefredningen. Assens Forsyning A/S’ ansøgning om dispensation behandles i øjeblikket i Fredningsnævnet for Fyn.

   Vi modtaget en lang række henvendelser fra en borger, som ønsker den planlagte placering af regnvandsbassinet ændret. Senest har vi modtaget henvendelser, som er adresseret til Udvalget. Disse henvendelser forelægges hermed til orientering.

   Vedhæftet: 2 bilag.
    
  6. Desphenyl-chloridazon
   Alle vandværker i Assens Kommune fik i 2017 analyseret deres drikkevand for desphenyl-chloridazon. Desphenyl-chloridazon er et nedbrydningsprodukt af stoffet chloridazon, som er blevet brugt i dyrkningen af bl.a. roer.

   Desphenyl-chloridazon er fundet i vandet fra 16 af Kommunes 36 vandværker. 11 vandværker har været i stand til selv at overholde grænseværdien ved at blande vandet fra deres boringer og, i nogle tilfælde, ved at tage boringer ud af drift. For 5 af kommunens vandværker har det ikke været muligt, at levere rent vand fra egne boringer hvor indholdet af desphenyl-chloridazon overholder grænseværdien. 3 af disse vandværker bliver forsynet med drikkevand fra et andet vandværk. 2 vandværker, Andebølle Vandværk og Søby og Omegn Vandværk, har fået dispensation fra grænseværdien, da der ikke er mulighed for at få leveret vand fra et andet vandværk.
   I bilag – pkt. 5 - ses en tabel med de 16 vandværker i Assens Kommune, hvor der er fundet desphenyl-chloridazon.

   I felterne yderst til højre er der beskrevet hvilke initiativer de 5 vandværk, som har fået dispensation eller bliver nødforsynet, har sat i gang.
    
  7. Kyststi - Optagelse af private fællesveje som offentlig stirute
   I forbindelse med Kyststien langs Helnæs Bugt, besluttede Byrådet den 31. august 2016, at optage et antal private fællesveje som offentlig stirute uden erstatning. En lodsejer var repræsenteret af sin advokat, men informationen om optagelsen af stien blev kun sendt til lodsejeren.

   Derfor er advokaten efterfølgende informeret med en ny 4-ugers klageperiode. Herunder har advokaten fremsat erstatningskrav på 181.500 kr. Da der normalt ikke gives erstatning, er sagen den 16. januar 2018 indbragt for Taksationskommissionen – kort over kyststiens forløb - se bilag.
    
  8. Referat af møde i den politiske styregruppe for det fynske naturråd
   Der har den 10. januar 2018 været møde i den politiske styregruppe for det fynske naturråd (referatet er vedhæftet som bilag). På mødet skulle det afgøres, hvordan det fynske naturråd skulle sammensættes. Forud for styregruppemødet havde syv erhvervsorganisationer og otte interesseorganisationer indstillet et medlem til at sidde i naturrådet for Fyn.

   Naturrådet blev nedsat med alle de indstillede medlemmer.

   Byrådet har til mødet i oktober 2017 besluttet at Faaborg-Midtfyn Kommune varetager sekretariatsbetjeningen af det fynske naturråd. På udvalgsmødet i december 2017 blev det besluttet at formanden for Miljø-, Teknik og Planudvalget skulle indtræde som repræsentant i den politiske styregruppe af det fynske naturråd.

   Orienteringspunktet er dagsordensat på formandens foranledning.
    
  9. Lys på motorvejsbroer
   I forbindelse med stenkast fra motorvejsbroer, er der modtaget en opfordring fra Transport-Bygnings- og Boligministeriet til, at forholde sig belysning af broerne.
   På nuværende tidspunkt er der opsat midlertidigt lys på 3 af vores 7 broer som passerer motorvejen. Denne midlertidige belysning har ingen omkostninger for Assens Kommune.

   Derudover har Justitsministeriet bedt Politiet opsætte videoovervågning på udvalgte broer ved motorveje og denne proces er igangværende. Disse videoovervågninger kræver lys.

   Administrationen er i gang med at undersøge omkostninger for permanent gadelys på ovennævnte 3 broer – se bilag.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-02-2018

  Orienteringen taget til efterretning. Derudover blev der orienteret om, at der afsendes høringssvar fra Byregion Fyn vedrørende trafikplan for de statslige jernbaner.
   
  Høringssvaret behandles af borgmesterforum.
  Høringssvaret vedlægges referatet.

   

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-02-2018

  Intet.