icon-Politik

Politik

Referat

Mandag den 8. januar 2018 kl. 08:00

Mødested: Mødelokale 1
Udvalg: Miljø Teknik og Plan
Medlemmer: Dan Gørtz, Leif Rothe Rasmussen, Flemming Risskov Jørgensen, Poul Poulsen, Lars Kristian Pedersen, Henrik Hansen, Lars Kolling
 • Sagsid.:

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 08-01-2018

  Dagsorden godkendt.

 • Sagsid.: 17/25618

  Indstilling

  Formanden indstiller, at Miljø, Teknik og Plan drøfter forventninger til periodens udvalgsarbejde.

  Sagsfremstilling

  Udvalget drøfter gensidige forventninger til periodens udvalgsarbejde samt mødeafvikling. I den forbindelse drøftes planlægning af inspiration udefra, besøg og/eller besigtigelser rundt om i kommunen, og udvalgets deltagelse i KL’s konferencer indenfor området.

  Endelig drøftes tilrettelæggelsen af den faglige introduktion til udvalgets ressortområde på de kommende møder.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 08-01-2018

  Miljø, Teknik og Plan drøftede forventninger til periodens udvalgsarbejde.

   

 • Sagsid.: 17/25623

  Sagsfremstilling

  Udvalgets område gennemgås med udgangspunkt i styrelsesvedtægten samt den overordnede organisering.

  Udvalget introduceres til overvejelser omkring et politisk styringshieraki i form af et strategihus for udvalget, og de tidligere udvalgs ”opgaveaflevering” drøftes.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 08-01-2018

  Styrelsesvedtægten af 20. december 2017 samt ”udvalgets strategiske hus” blev kort præsenteret  og drøftet.

  Bilag

 • Sagsid.: 17/25869

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at udvalget for Miljø, Teknik og Plan godkender administrationens høringssvar til trafikplanen.

  Beslutningstema

  Assens Kommune har den 27. november 2017 modtaget en høringsudgave af Trafik-, Bygge og Boligstyrelsens Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032, med høringsfrist den 26. februar 2018. Administrationen har udarbejdet et udkast til høringssvar til godkendelse.

  Sagsfremstilling

  Administrationens høringssvar er udarbejdet i henhold til kommunens ambitioner i planstrategi 2015 og den fælles fynske infrastrukturplan ”FYN I BEVÆGELSE”, og er udarbejdet i dialog med Middelfart og Odense Kommuner. I høringssvaret kommenteres det, at trafikplanen ikke imødekommer Assens Kommunes målsætninger om togbetjening ved stationerne på Vestfyn, eller ambitionerne i den fælles fynske infrastrukturplan. Trafikplanen lægger op til, at der skal være timedrift ved alle stationer fra 2027. Assens Kommune ønsker en mere ambitiøs togbetjening på Vestfyn, med tog hver halve time efter etablering af ny jernbane.
   

  Desuden bemærkes det i høringssvaret, at man ifølge trafikplanen skal vente med etableringen af den nye vestfynske jernbane, frem for at koordinere anlægsarbejdet med udvidelsen af E20, hvilket strider imod ønsker fra Assens og de øvrige fynske kommuner, og ikke er i overensstemmelse med aftalen mellem forligspartierne bag Togfonden i september 2018. Det bemærkes, at en koordinering af de to anlægsprojekter ifølge Transportministeriets beregninger kunne medføre en besparelse på 400 mio. kr. og komme de berørte lodsejere til gode.
   

  Administrationen har sendt trafikplanen i høring hos foreninger, råd og nævn i Assens Kommune. Svarfristen for rådenes bemærkninger er den 15. januar 2018. Derfor er det ikke muligt at forelægge deres bemærkninger for Miljø-, Teknik- og Plan. Ved Byrådets behandling den 31. januar 2018 vil høringssvar for råd og nævn blive forelagt Byrådet.

  Lovgrundlag

  Lov om trafikselskaber.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 08-01-2018

  Miljø, Teknik og Plan indstiller administrationens høringssvar til trafikplanen. Høringssvaret justeres, så det tydeliggøres, at vi ønsker etableringen af banestrækningen fremskyndet, så den sker samtidig med motorvejsudbygningen.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/10417

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at udvalget for Miljø, Teknik og Plan tager orienteringen om igangsatte byudviklingsprojekter til efterretning.

  Beslutningstema

  Øget bosætning indgår som ét af vækstparametrene i Vision 2018, og i Planstrategi 2015 fastlægges det, at der skal udbydes 100 byggegrunde i byvækstbåndet, og at en øget bosætning skal sikres ved, at der i kommunen er et bredt sammensat boligudbud med forskellige typer af boliger. I Budget 2017-2020 er der afsat 35 mio. til jordkøb og kommunale udstykninger, og der er igangsat byudviklingsprojekter, der skal understøtte bosætningsvisionen. Som orientering redegøres der kort for de igangsatte projekter.

  Sagsfremstilling

  Der er igangsat en række byudviklingsinitiativer, der alle sigter mod at realisere Byrådets mål om en stigning i befolkningstallet gennem at skabe attraktive byer som ramme for det gode liv, med plads til nye boliger og borgere.
   

  Tommerup: Rammelokalplan med helhedsplan for bydelen Overmarken med plads til mellem 200 og 250 grunde i Tommerup er i høring. Der er planlagt for og igangsat projektering for 1. etape med 13 grunde, der forventes byggemodnede og salgsklare medio 2018.
   

  Tommerup St.: Ved Buchwaldsvej planlægger Tommerups Andelsboligforening 25 almene seniorboliger. Kommunens fortsatte fokus og dialog med grundejerne og potentielle investorer er nødvendig for det resterende områdes omdannelse fra industri til bolig.
   

  Fremtidens Tommerup: Som opfølgning på Udviklingsplan Tommerup udarbejdes der i 2018 en helhedsplan for Tommerup Hovedgade – fra centrum i Tommerup St. til centrum i Tommerup. Helhedsplanen skal være et visionært grundlag for fremtidige indsatser og investeringer.
   

  Aarup: Helhedsplan for Aarup Sydvest og etablering af en udstykning, hvis præcise placering afventer politisk beslutning i foråret. Arealet øst for Solbakken og vest for rundkørslen har hidtil været i spil. Tidsplan vil blive udarbejdet.
   

  Glamsbjerg: Der igangsættes en kommunal udstykning på kommunalt ejet jord vest for Glenshøjparken. Tidsplan vil blive udarbejdet.
   

  Brylle: Der igangsættes byudvikling nordøst for Brylle på 21 ha. Tidsplan vil blive udarbejdet.
   

  Assens: Der igangsættes en proces for projekt om udvikling af Assens, herunder for en udviklingsplan, helhedsplan for bymidten samt bevarende lokalplaner. I en udviklingsplan for Assens by vil det, som ønsket af Byrådet, blive undersøgt, om der kan tilvejebringes forslag til placering af unikke byggegrunde i Assens by.
   

  Haarby: Som udmøntning af Grønt Liv for hele familien – Strategi- og idékatalog for udvikling af Haarby er projekt Skole+ og grønne informationsskilte langs Algade gennemført.
   

  Strategi for almene boliger: Der er i forhold til kommunal indskudskapital til almene boliger truffet beslutning om, at Aarup skal prioriteres i 2018, Tommerup St. i 2019 og Haarby i 2020.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 08-01-2018

  Miljø, Teknik og Plan tager orienteringen om igangsatte byudviklingsprojekter til efterretning.

  Bilag

 • Sagsid.: 17/9411

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at udvalget for Miljø, Teknik og Plan godkender at Skovhytten, Stadionvej 15 i Aarup, nedrives og at grunden anvendes til rekreative formål.

  Beslutningstema

  Miljø- og Teknikudvalget har den 6. juni 2017 besluttet at opkøbe Skovhytten med henblik på nedrivning, finansieret af Pulje til Landsbyfornyelse. Beslutningen skete med en bemærkning om at den fremtidige nedrivning eller eventuelle anden anvendelse, skulle behandles af Miljø- og Teknikudvalget på et kommende møde, da det ønskedes undersøgt om der var foreninger, der ville anvende hytten. Det er nu undersøgt, og sagen forelægges til beslutning.

  Sagsfremstilling

  Skovhytten har tidligere været brugt af Aarup Spejderne, som nu holder til på Stadionvej 19. Hytten har stået tom i næsten 4 år. Skovhytten fremtræder forsømt og det vil kræve en større renovering, hvis bygningen skulle tages i brug. Administrationen har rettet henvendelse til De Danske Forsvarsbrødre i Aarup og Omegn, der sammen med foreningen Kerte Aarup Jagtforening, i fællesskab havde et ønske om at anvende hytten. Formanden for Forsvarsbrødrene har, på vegne af begge foreninger, meldt tilbage at de ikke er interesserede i en overtagelse under de kriterier der var opstillet.
   

  Overtagelsen af spejderhytten vil kræve tilbagebetaling af købssummen til Pulje til Landsbyfornyelse på kr. ca. 27.000, plus tinglysningsomkostninger, da midler fra puljen ved opkøb kun kan anvendes til nedrivning. Overtagelsen ville desuden kræve at Forsvarsbrødrene og/eller Aarup Jagtforening skulle overtage istandsætning og omkostninger til den løbende drift og vedligehold, samt at bygningen skulle nedrives, såfremt de af andre årsager ønskede at afstå bygningen.
   

  Administrationen anbefaler at bygningen nedrives. Området vil i stedet kunne anvendes til rekreative formål, bl.a. til at opstille motionsredskaber.
   

  Lovgrundlag

  Byfornyelsesloven kap. 9 og den kommunale styrelseslov.

  Økonomi

  Opkøbet og nedrivningen sker under Pulje til Landsbyfornyelse, med en nedrivningssum på kr. 60.000.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 08-01-2018

  Miljø, Teknik og Plan godkender at Skovhytten, Stadionvej 15 i Aarup, nedrives og at grunden anvendes til rekreative formål.

   

 • Sagsid.: 15/13887

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller følgende til godkendelse af udvalget for Miljø, Teknik og Plan:
   

  • at klimasikringsplanen for Assens havneområde vedtages med en ydre tinglyst sikringslinie på 2,5 m DVR90 forberedt til 3,5 m DVR90.
  • at den ydre sikringslinje suppleres af indre sikringslinje i kote 1,8 m DVR90, som anvendes ved anlægsarbejder etc. i havneområdet.
  • at der fremover kræves en sokkelkoter eller tilsvarende svarende til en sikringshøjde på minimum 2,5 m DVR90. Mindre bygninger undtages fra kravet.

  Beslutningstema

  Forslaget til klimasikringsplan har været i offentlig høring henover sommeren 2017. Det endelige forslag til klimasikringsplan har været behandlet i Miljø- og Teknikudvalget i oktober 2017. Udvalget bad om supplerende oplysninger inden en endelig vedtagelse. Planen har været drøftet på en række tidligere udvalgsmøder - se bilag 1.

  Sagsfremstilling

  Assens Kommunes overordnede klimatilpasningsplan har peget på havneområdet i Assens som særligt udsat for oversvømmelser. På grundlag heraf er der udarbejdet en klimasikringsplan for havneområdet. Planen med tilhørende bilag kan ses via nedenstående link: www.assens.dk/klimasikringsplan. Planen operer med enten en ydre sikringslinje på 3,5 meter, hvor hele havneområdet er inden for sikringslinjen eller en indre sikringslinje på 2,8 meter, som sikrer Assens midtby, men ikke selve havneområdet og Næs-området.
   

  I forbindelse med den offentlige høring blev der i juni 2017 afholdt en byvandring langs planforslagets sikringslinjer i Assens, hvor ca. 40 personer deltog. Der var på byvandringen en god stemning og spørgelyst. Den overordnede fornemmelse fra mødet var, at de fremmødte var positiv over for en form for højvandssikring, men generelt var der enighed om, at en sikring på 3,5 meter virker meget højt. I høringsperioden kom yderligere 5 høringsvar og efterfølgende supplerende bemærkninger - se bilag 2. Høringssvarene omhandler overordnet set bemærkninger til valg af sikringslinje, højden af sikringslinjen, valg af sikringsløsning – permanent kontra mobil højvandssikring, finansiering samt udfordringer med kysterosion.
   

  Med afsæt i høringssvarene samt drøftelserne i Miljø – og Teknikudvalget foreslås det, at der fremadrettet arbejdes med at få etableret en ydre sikringslinje med en højde på i første omgang 2,5 meter DVR90, og at sikringslinjen forberedes på at kunne øges til 3,5 meter DVR90 - se bilag 3.
   

  En sikringshøjde på 2,5 m DVR90 i havneområdet i Assens vil sikre mod de hyppigst forekomne højvandshændelser, men ikke mod de historiske stormfloder som med jævne mellemrum optræder i Østersøen. 2,5 meter svarer til en vandstand der statistisk set optræder én gang hvert 100 år tillagt et klimatillæg for forventede havvandsstandsstigning i et anlægs levetid. Både Kystdirektoratet samt flere omkringliggende kommuner opererer ud fra denne metode - se bilag 4.
   

  Klimasikringsplanen anbefaler på grundlag af en 1000-års hændelse, bølgetillæg og risikovurderinger, at der opereres med en ydre sikring på 3,5 meter DVR90. Derfor foreslås det at forberede sikringslinjen, så den på sigt kan forøges til 3,5 meter.
   

  For at sikre evt. nye bygninger frem til en permanent højvandssikring er etableret samt i tilfælde af, at diget/porten oversvømmes, foreslås at kræve sokkelkoter svarende til minimum 2,5 meter over havniveau. Mindre bygninger i form af garager, carporte, udhuse, bådhuse, drivhuse mv. kan undtages for kravet.
   

  Derudover foreslås at der fastlægges et niveau for en indre sikringslinje på 1,8 meter, som anvendes ved f.eks. ændringer på kajanlæg m.m., således at der arbejdes med samme højde og dermed sikres en ansartet oversvømmelsessikring i området. De nuværende højder på kajen kan ses på bilag 5. Sikringskoten kan, hvis det ønskes, suppleres med andre tiltag som beskrevet i bilag 5.
   

  I det videre planlægningsarbejde vil det være hensigtsmæssigt at sammentænke højvandssikringen med udviklingen af området og med den forestående udviklingsplan for Assens. Dette vil give mulighed for f.eks. at gøre en højvandsikring langs stranden ved Næs, til en del af en spændende udvikling af landskabet i området.
   

  Lovgrundlag

  Området er dækket af forskellige lovkomplekser herunder bl.a. Kystbeskyttelsesloven.

  Økonomi

  Der er ikke afsat midler til de konkrete anlæg beskrevet i Forslag til klimasikringsplan for Assens havneområde. Det vil derfor være op til en samlet politisk prioritering blandt andre anlægsprojekter at beslutte, i hvilken takt klimasikringsplanen kan realiseres.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 08-01-2018

  Miljø, Teknik og Plan indstiller at
   

  • at klimasikringsplanen for Assens havneområde vedtages med en ydre tinglyst sikringslinie på 2,5 m DVR90 forberedt til 3,5 m DVR90.
  • at den ydre sikringslinje suppleres af en indre sikringslinje i kote 1,8 m DVR90, som anvendes ved anlægsarbejder etc. i havneområdet.
  • at der fremover kræves sokkelkoter eller tilsvarende svarende til en sikringshøjde på minimum 2,5 m DVR90. Mindre bygninger undtages fra kravet.
    

  Udvalget bemærker, at der kan indgå mobile løsninger på udvalgte strækninger, og at udvalget ønsker økonomien nærmere belyst.

  Bilag

 • Sagsid.: 17/7638

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at udvalget for Miljø, Teknik og Plan godkender taksterne for de 18 vandværker, der fremgår af vedhæftede liste.

  Beslutningstema

  Alle Vandværker skal have godkendt deres takster af kommunen, for at vandværket lovligt kan opkræve betaling for vandforbrug og tilslutningsbidrag hos forbrugeren, og sagen fremlægges derfor til Miljø, Teknik og Plan og efterfølgende indstilling til Byrådet.

  Sagsfremstilling

  18 vandværker har indsendt takstblad for 2018 til Assens Kommune til godkendelse.

  De tre store vandværker i kommunen Haarby, Glamsbjerg og Assens leverer hver mere end 200.000 m3 vand pr. år og er derfor omfattet af Vandsektorlovens bestemmelser om overholdelse af prisloft, hvor taksterne også skal godkendes af Forsyningssekretariatet.

  Formålet med kommunens godkendelse af takster:

  Kommunen skal tilse, at vandforsyningerne har en rimelig drift og vedligeholdelse samt gennemgå deres handleplaner for at kunne sikre, at vandforsyningerne er fremsynede, og lever op til lovgivningens krav. For at sikre økonomien til dette, skal kommunen tilse at taksterne er rimelige, og at der ikke forekommer voldsomme forhøjelser pludseligt, men at taksterne justeres løbende, således at vandværkerne altid har råd til vedligeholdelse, fornyelse samt opfyldelse af lovgivningens krav til vandforsyninger.

    

  Hvad godkendes:

  Det er kun takster for anlægsbidrag og driftsbidrag, der godkendes af kommunen. Anlægsbidraget går til investering og afskrivninger på vandværk og ledningsnet, mens driftsbidraget går til de løbende driftsudgifter.

   

  I bilag 1 ”Vandværkstakster 2018” er vist de indberettede takster for 2018 med bemærkninger om ændringer i forhold til taksterne i 2017.

   

  Bemærkninger:

  Det generelle billede er, at man ønsker at holde taksterne på et stabilt lavt niveau, men vil stadig sikre at der er økonomi til de nødvendige reparationer og fornyelser.

   

  Mange af vandværkerne har ingen ændringer i vandværkstaksterne fra 2017 til 2018, hvilket afspejler at drifts- og anlægsudgifterne har været på et stabilt niveau. For Tommerup Bys vandværk er en markant stigning i tilslutningsbidragene. Dette skyldes, at tilslutningsbidragene indtil sidste år ikke har været reguleret i en længere årrække.

   

  Assens Vandværk har en markant stigning i vandprisen, hvilket også skete i 2017. Stigningen skyldes de store investeringer, der skal foretages i nyt kildefelt og vandværk.

   

  Der vil erfaringsmæssigt være vandværker der har fået indsendt taksterne for sent, og derfor kan der blive tale om en opsamlingsrunde primo 2018.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v.

  Vejledning om vandværker fra Miljøstyrelsen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 08-01-2018

  Miljø, Teknik og Plan indstiller taksterne for de 18 vandværker, der fremgår af vedhæftede liste.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 17/25446

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at udvalget for Miljø, Teknik og Plan godkender spildevandstakster 2018 for Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S.

  Beslutningstema

  Der skal tages stilling til, om spildevandstaksterne for Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S kan godkendes.

  Sagsfremstilling

  Én gang årligt fastsættes taksterne for spildevand af Assens Forsyning A/S og godkendes af deres bestyrelse. Efterfølgende skal taksterne godkendes af Byrådet. Taksterne skal holdes inden for den indtægtsramme for spildevandsforsyningsaktiviteter, som er fastsat af Forsyningssekretariatet (under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen).
   

  Forsyningssekretariatet har den 13. oktober 2017 truffet afgørelse om økonomiske rammer for Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S gældende for 2018-2019.
   

  Den nye vandsektorlov fastsætter strammere regulering af forsyningsselskaber, bl.a. et generelt effektiviseringskrav på 2 % om året. Deri ligger en potentiel besparelse for forbrugeren. Det betyder samtidig, at der er loft på, hvor meget forsyningen må opkræve ved forbrugeren – det kaldes økonomisk ramme. Reguleringen betyder, at forsyningen mister retten til at opkræve det pågældende år, hvis de ikke udnytter den økonomiske ramme. Det vil sige, at løbende investeringer skal finansieres via årets indtægter, og der skal spares op til større investeringer.
   

  På den baggrund har bestyrelsen for Assens Forsyning A/S godkendt takststigninger for 2018 på møde den 30. november 2017 (se bilag). Eksempelvis stiger vandafledningsafgiften for boliger og erhverv med 14,61 kr./m3 (fra 55,73 kr./m3 i 2017 til 70,34 kr./m3 i 2018). Derved mister selskabet ikke nødvendige indtægtsmuligheder og er dermed rustet til fremtidige omkostninger og investeringer. Assens Forsyning A/S er underlagt ”hvile-i-sig-selv”-principper, der betyder, at hvis selskabet har opkrævet mere, end nødvendigt, så nedreguleres den økonomiske ramme automatisk af Forsyningssekretariatet – og dermed tilbagebetales eventuelt overskud til forbrugeren via takstnedsættelser.
   

  Takststigningerne betyder bl.a., at en gennemsnitsfamilie på fire i 2018 skal betale ca. 2.000 kr. mere for spildevandsafledning end i 2017.
   

  Byrådets godkendelse er en såkaldt legalitetsgodkendelse i henhold til lovgivningen. Kommunen skal ved sin godkendelse tilse, at de af Forsyningssekretariatet udmeldte principper for takstfastsættelse er overholdt og, at taksterne er fastsat i overensstemmelse med betalingsloven. Det er administrationens vurdering, at dette er overholdt.

  Lovgrundlag

  Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (LBK nr. 633 af 7. juni 2010).

  Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (LOV nr. 469 af 12. juni 2009).

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 08-01-2018

  Miljø, Teknik og Plan videresender sagen til Økonomiudvalget og anmoder Assens Forsyning om inden Økonomiudvalgets møde, at udarbejde et uddybende notat bl.a. indeholdende et investeringsprogram for 2018-2020 samt en beskrivelse af taksternes konsekvenser for erhvervslivet.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 16/1985

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller at Miljø, Teknik og Plan:
   

  • Orienteres om placering af fem Blå Støttepunkter på private arealer i Assens Kommune.
  • Godkender placering af fire Blå Støttepunkter samt accepterer at drive de fire pladser.

  Beslutningstema

  Miljø, Teknik og Plan orienteres om udviklingen i det tværkommunale projekt - Blå Støttepunkter. Projektet har til formål at etablere kystnære overnatnings- og opholdspladser på Fyn. Der er fundet ni velegnede lokaliteter i Assens Kommune, hvoraf fire af lokaliteterne foreslås drevet af kommunen.

  Sagsfremstilling

  Projekt Blå Støttepunkter er et tværkommunalt samarbejde med fire andre fynske kommuner om etablering af kystnære overnatnings- og opholdspladser rundt omkring Fyn (Bilag 1). Følgende ni lokaliteter er udvalgt i Assens Kommune: Aborg, Assens, Saltofte strand, Å Strand, Bobakker, Helnæs Sommerland, Helnæs Mølle, Skovkrogen, Løgismose (Bilag 2). De enkelte lokaliteter er udvalgt efter afstand til havet (ideelt indenfor 200 meter); afstand mellem lokaliteter og andre eksisterende overnatningsmuligheder (ideel afstand er 7-10 km mellem hver); afstand til eksisterende toilet (max. 500 meter); mulighed for at private drifter og vedligeholder lokaliteterne.
   

  Den drifts- og vedligeholdelsesansvarlige har mulighed for opkrævning af brugerbetaling på 30 kr. pr. person pr. nat.
   

  Fem af lokaliteterne drives af private lodsejere. De resterende fire lokaliteter på kommunale arealer og 1 enkelt lokalitet på naturstyrelsens areal foreslås drevet af kommunen. Udgifter til drift og vedligeholdelse på disse lokaliteter forventes at kunne dækkes af den indkomne brugerbetaling.

  Lovgrundlag

  Planloven og Naturbeskyttelsesloven.

  Økonomi

  Projektet har et samlet budget på 8,7 mio. kr.

  LAG MANK (Middelfart, Assens, Nordfyns og Kerteminde) og LAG SØM (Syd-, Øst- og Midtfyn) har tilsammen bevilget 2,5 mio. kr. Friluftsrådet har bevilget 1,2 mio. kr., mens det resterende beløb på 5 mio. kr. fordeles mellem de deltagende kommuner efter indbyggertal. Assens Kommune har bidraget med 630.000 kr. i både 2016 og 2017.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 08-01-2018

  Miljø, Teknik og Plan:

  • Blev orienteret om placering af fem Blå Støttepunkter på private arealer i Assens Kommune.
  • Godkender placering af fire Blå Støttepunkter samt accepterer at drive de fire pladser.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 17/25857

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at udvalget for Miljø, Teknik og Plan godkender forslaget til takster for taxikørsel for 2018 med virkning fra 1. januar 2018 eller snarest muligt herefter.

  Beslutningstema

  Godkendelse af en forhøjelse af maksimaltakster for taxikørsel med 2,18 % i Assens Kommune for 2018.

  Sagsfremstilling

  Taxa Fyn/Assens Taxa har den 14. november 2017 fremsendt ansøgning om forhøjelse af maksimaltaksterne for taxikørsel med 2,18 %.
   

  Ansøgningen er vedhæftet i bilag 1.

  Lovgrundlag

  Reguleringen af taksterne foretages normalt én gang om året på grundlag af ændringer i taxiindekset. Byrådet fastsætter maksimaltaksterne, men vognmænd kan vælge at køre til lavere takster end maksimaltaksterne.
   

  Baggrunden for takstreguleringen er en stigning i taxiindekset på 2,18 % fra 2016 til 2017. Stigningen i taxiindekset giver således anledning til samme takstændring, som Assens Taxa anmoder om. En tabel med den seneste udvikling i taxiindekset kan ses i bilag 2.
   

  Der er en stigning på km-taksten på gennemsnitlig ca. 35 øre pr. km. Starttaksten beholdes, men de inkluderede kørte meter reduceres med gennemsnitlig 48,78 meter.
   

  Ændringen betyder for den enkelte borger, at en tur på 15,4 km i lille vogn på hverdage mellem kl. 06-20, fra VUC i Glamsbjerg til Arena Assens stiger fra 202,13 il 207,62 kr., svarende til en prisstigning på ca. 5,49 kr.
   

  En samlet oversigt over prisændringerne ved forskellige kørsler er vedhæftet i bilag 3.
   

  Økonomi

  Takstændringen har ingen økonomiske konsekvenser for Assens Kommune.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 08-01-2018

  Miljø, Teknik og Plan godkender forslaget til takster for taxikørsel for 2018 med virkning fra 1. januar 2018 eller snarest muligt herefter.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 17/23626

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at udvalget for Miljø, Teknik og Plan:
   

  • tager orienteringen vedrørende Assens Kommunes model for lokalråd til efterretning
  • godkender fordelingen af udvalgets medlemmer i dialogudvalgene.

  Beslutningstema

  Den 27. april 2016 godkendte Byrådet ”Model for lokalråd i Assens Kommune”. Som en del af godkendelsen af lokalrådsmodellen, skulle byrådsmedlemmerne i august 2016 vælge, hvilket dialogudvalg det enkelte byrådsmedlem ønskede at deltage i. Dialogmøderne i 2017 foregik fra februar til maj 2017, hvor der blev afholdt 8 dialogmøder. Udvalget skal nu godkende sammensætningen af dialogudvalgene for indeværende byrådsperiode.

  Sagsfremstilling

  Med godkendelse af lokalrådsmodellen traf Byrådet beslutning om en udvidelse af nærdemokratiet i Assens Kommune, herunder styrkelse af samarbejdet mellem de enkelte lokalsamfund og Byrådet/administrationen. Med modellens visioner som grundlag, er der i dag etableret 12 lokalråd i Assens Kommune (nr. 13 følger i Jordløse i løbet af januar 2018). Med 13 lokalråd er omkring 75 % af borgerne i Assens Kommune dækket af et lokalråd, og har dermed mulighed for at indgå i den udvidede nærdemokratiske model for udvikling af lokalsamfundene. En nærmere beskrivelse af lokalrådsmodellen fremgår af bilag 1.
   

  Punkt 2 i visionerne for lokalråd omhandler ”en kontinuerlig, systematisk og involverende dialog mellem de enkelte lokalråd og politikerne i Assens Kommune”. Denne vision opfyldes primært af dialogmøder mellem det enkelte lokalråd og en gruppe af politikere fra byrådet – et såkaldt ”dialogudvalg”. Administrationen deltager ligeledes i dialogmødet.
   

  Et dialogudvalg består af 5-7 politikere fra Byrådet, og skal som udgangspunkt helst rumme en bred repræsentation af så mange af de stående udvalg som muligt. Assens Kommune er inddelt i 5 forskellige områder – nord, syd, øst, vest og center – og hvert af disse områder dækkes af et dialogudvalg.
   

  Eksempel:
   

  Dialogudvalg Nord består af 6 politikere og dækker den nordlige del af Assens Kommune. Dialogudvalget skal derfor deltage i et årligt dialogmøde med lokalrådene i henholdsvis RØST (Rørup Sogn), Andebølle, Vissenbjerg og Aarup. Yderligere beskrivelse af dialogudvalg, dialogmøderne og fordelingen i dialogudvalgene fremgår af bilag 2 og bilag 3.  Referater fra de enkelte dialogmøder forefindes på Politikerportalen.
   

  I sidste byrådsperiode har Landdistriktsrådet haft dialogmøder med Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Da dette udvalg ikke længere eksisterer, vil Landdistriktsrådets fremtidige dialog foregå med Dialogudvalg Vest.

  Lovgrundlag

  Den kommunale styrelseslov.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Social og Sundhed den 08-01-2018

  Social og Sundhed indstiller, at:

  1. orienteringen vedrørende Assens Kommunes model for lokalråd tages til efterretning
  2. fordelingen af udvalgets medlemmer i dialogudvalgene godkendes.
    

  Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 08-01-2018

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller, at punktet drøftes på kommende Økonomiudvalgsmøde.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 08-01-2018

  Miljø, Teknik og Plan indstiller at:

  • Orienteringen vedrørende Assens Kommunes model for lokalråd tages til efterretning.
  • Fordelingen af udvalgets medlemmer i dialogudvalgene godkendes.

   

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  1. Orientering om SYFRE II arrangement
   Assens Forsyning og Assens Kommune har siden foråret 2016 deltaget i et fælles fynsk projekt med Faaborg-Midtfyn Kommune som tovholder. Projekt har haft til formål at undersøge den bedste affaldshåndtering for Fyn og for den enkelte fynske kommune. SDU og COWI har stået for undersøgelsen. 
   Projektrapporten blev afleveret i november 2017 til alle deltagere. Der er lagt en plan for at finde en fælles afklaring herunder politisk tilkendegivelse fra de enkelte kommuner - Se bilag.
    

  Den 5. februar 2018 vil Ciprian Cimpan fra SDU og Christian Tønnesen fra Faaborg-Midtfyn Kommune præsentere projektet for Miljø, Teknik og Plan. Assens Forsynings bestyrelse inviteres til at deltage i mødet.
  Orientering om overdragelse af administrative opgaver fra kommuner til Staten i henhold til ny taxilov
  Udviklingsdirektøren orienterer Miljø-, Teknik- og Plan om overdragelse af administrations- og tilsynsopgaver, jf. den nye Taxilov, L 24 vedtaget af Folketinget den 14. december 2017.
  Folketinget har vedtaget en ny taxilov, som træder i kraft 1. januar 2018. Lovændringen medfører bl.a., at nye tilladelser skal ansøges hos og administreres af Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen.
   

  Loven indfases over en 3-årig periode, hvor administration og tilsyn med de eksisterende tilladelser fortsat udføres af Assens Kommune. Kommunen kan dog vælge at overdrage opgaven med gældende tilladelser til Styrelsen med 6 måneders varsel. Udvalget vil på næstkommende møde blive anmodet om at tage stilling til, om Assens Kommune skal beholde administrations- og tilsynsforpligtelserne på taxiområdet i den 3-årige overgangsperiode 2018-2021, eller om opgaven skal overdrages til styrelsen på et tidligere tidspunkt.
   

  Derudover medfører lovændringen, at kommunegrænser for taxier ophæves, så taxivognmænd frit kan konkurrere med vognmænd i andre kommuner. Der ændres også på kravene til chaufføruddannelser, og kravene til vognmænds organisering i kørsels-/bestillingskontorer. Desuden erstattes de 4 hidtidige tilladelsestyper (taxi, OST, limousine og sygetransport) med én universaltilladelse. Der vil dog fortsat være individuelle krav til de enkelte tilladelser, herunder krav til køretøjets inventar, som f.eks. taxameter. Loven tilsigter at skabe mere konkurrence gennem flere aktører på markedet. Derfor øges antallet af nye tilladelser på landsplan med 500 om året i den 3-årige overgangsperiode, hvorefter antalsbegrænsningen på taxitilladelser ophæves.
   

  1. Orientering om FynBus’ EU-udbud af lokal buskørsel i Assens Kommune
   FynBus gennemfører udbud af lokalbuskørsel i Assens Kommune med kontraktstart i august 2018. Vej og Trafik har gennemgået og godkendt de tekniske krav i udbudsmaterialet, herunder bussernes maksimale alder, antal siddepladser, Euronorm mv.
   Udbudsopslaget er vedhæftet i bilag X.

   Tide Bus Danmark A/S og Bergholdt.dk A/S har afgivet tilbud. Tilbuddet fra Tide var ikke konditionsmæssigt, så Bergholdt.dk A/S er valgt som vinder. FynBus har indsendt en sagsfremstilling for deres vurdering af tilbuddene, som er vedlagt i bilag Y.

  Tilbuddet fra Bergholdt følger prisudviklingen og forventes derfor ikke at påvirke kommunens udgifter i nævneværdigt omfang. Prisen for buskørsel stiger med ca. 1,5 %, fra 907,8 kr. til 921,8 kr. pr. køreplantime. Samlet set forventes kommunens udgifter til lokalbuskørsel at falde i de kommende år, på baggrund af den ændrede skolestruktur og de afledte besparelser på skolebusser. FynBus har udarbejdet et økonomisk notat, hvor de forventede økonomiske konsekvenser af den nye kontrakt er beskrevet.
  Notatet er vedlagt i bilag Z.
   

  1. Orientering om støtte til realisering af klimatilpasningsprojekt i Tommerup
   Som en del af Naturpakken har Regeringen for andet år i træk afsat midler til synergiprojekter, der tjener flere formål på en gang. Kommunerne har således kunne søge om tilskud til projekter, der gør en indsats i forhold til lokal klimasikring samtidig med, at der bliver skabt ny natur, bedre muligheder for friluftsliv og kvælstofreducerende tiltag i det åbne land. I 2016 blev der på landsplan givet støtte til 9 projekter for 24 mio. kr.

   I 2017 har Regeringen afsat 10. mio. kr. til synergiprojekter i kommunerne, og Assens Kommune har gennem ordningen søgt om støtte til realisering af klimatilpasningsprojektet i Tommerup. I projektet samarbejder Assens Kommune og Assens Forsyning om at rense og forsinke byens regnvand i regnvandsbassiner i kombination med genåbning af vandløb, etablering af en grøn-blå korridor gennem byen og skabelse af et nyt bynært rekreativt område. I december 2017 har kommunen fået tilsagn om støtte til realisering af projektet svarende til det ansøgte beløb på 600.000 kr. Der er i alt givet støtte til 6 projektet for samlet 10 mio. kr.

   

   

   

   

  Lovgrundlag
   

   

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 08-01-2018

  Orienteringen taget til efterretning.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 08-01-2018

  Intet.

 • Sagsid.: 16/5915

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller at udvalget for Miljø, Teknik og Plan godkender:
   

  • Lokalplan 1.2-9 for Præstevænget, Blomstervænget og Ved Nordstien med tilhørende stilblade, herunder ændringer på baggrund af høringssvar.
  • At den eksisterende passage vest for Præstevænget 31, 33 og 35 reguleres i lokalplanen, så det er muligt at passere ved højvande på en trampet sti, såfremt passage ikke kan ske langs selve kysten.  
  • At den maksimale husdybde i lokalplanen fastholdes til 10 meter for huse med kompakt volumen og også skal gælde for længehuse.

  Beslutningstema

  Forslag til lokalplan 1.2-9 har været i offentlig høring henover sommeren 2017. 

  Det endelige forslag til lokalplan har været behandlet i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget i september 2017. Økonomiudvalget sendte sagen tilbage til fornyet behandling i fagudvalget for vurdering af betydningen af, at øge den maksimale husdybde fra 10 til 10,5 meter for huse med kompakt volumen. Efterfølgende har der yderligere været en dialog med ejeren af Præstevænget 35 vedrørende udlæg af sti forbi ejendommen.

  Sagsfremstilling

  I Kommuneplan 2017 er området ved Præstevænget optaget som et bevaringsværdigt kulturmiljø. For at understøtte og fastholde områdets historie har Byrådet besluttet, at der skal udarbejdes en lokalplan, der er bevarende og som samtidig tillader området at udvikle sig.
   

  Lokalplan 1.2-9 (jf. bilag 1. Forslag til Lokalplan) og tilhørende stilblade (jf. bilag 2. Stilblade) er udarbejdet i løbende dialog med Grundejerforeningen Mariendal og områdets borgere (jf. bilag 3. Dialogproces).
   

  Høring
   

  Der er indkommet 8 høringsvar (jf. bilag 4 ”Høringssvar” og bilag 5 ”Kommenterede høringssvar og administrative ændringsforslag”), hvoraf det ene er på vegne af 20 ejendomme på Præstevænget. Et flertal af høringssvarene tilkendegiver, at lokalplanen er restriktiv i forhold til krav om blandt andet facademateriale, farver, udformning af byggeri og udpegningerne af bevaringsværdige bygninger. En del af høringssvarene er imødekommet med en række ændringer (Jf. bilag 5. Høringssvar og administrative ændringsforslag), som både sikrer rummelighed og sikrer området mod nyt, ikke-tilpasset byggeri, som kan sløre den arkitektoniske og kulturhistoriske identitet. 
   

  Med afsæt i drøftelser med ejeren af Præstevænget 35, er der tilføjet supplerende kommentar til høringssvaret fra samme, og der er indarbejdet en ny ændring i den foreliggende lokalplan (jf. bilag 5. Høringssvar og administrative ændringsforslag, høringssvar 7, punkt 2). Ændringsforslaget imødekommer ejeren delvist, idet der ikke udlægges en sti i lokalplanen.  Forslaget imødekommer dog ikke ejerens ønske om alene at regulere færdslen efter Naturbeskyttelseslovens bestemmelser. Den foreslåede ændring medfører ikke indgreb i den private ejendomsret, der ligger ud over bestemmelserne i Naturbeskyttelsesloven.
   

  På Økonomiudvalgets foranledning er der udarbejdet et bilag (jf. bilag 7. Visualisering af husdybde), der redegør for konsekvensen af at øge den maksimale husdybde for huse med kompakt volumen. En maksimal husdybde på 10 meter afviger fra det eksisterende bygningsudtryk med forholdsvis smalle huse, og vurderet ud fra de arkitektoniske principper for eksisterende byggeri skulle den maksimale husdybde have været som den eksisterende bebyggelse: 8,4 meter for huse med kompakt volumen og 8 meter for længehuse. Pga. nutidige krav til byggeri både ift. isolering samt indretning er det dog urealistisk at fastholde de smalle huse og derfor rimeligt at åbne op for en større husdybde. En husdybde på 10 meter er vurderet som det, der maksimalt skal tillades. Dette er 1,7 meter bredere end gennemsnittet for alle huse i området.
   

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 08-01-2018

  Miljø, Teknik og Plan indstiller:
   

  • Lokalplan 1.2-9 for Præstevænget, Blomstervænget og Ved Nordstien med tilhørende stilblade, herunder ændringer på baggrund af høringssvar.
  • At den eksisterende passage vest for Præstevænget 31, 33 og 35 reguleres i lokalplanen, så det er muligt at passere på en trampet sti, såfremt passage ikke kan ske langs selve kysten.  
    

  Et flertal bestående af Poul Poulsen (B), Leif Rothe Rasmussen (A), Henrik Hansen (A), Flemming Risskov (SF) indstiller: 
   

  • At den maksimale husdybde i lokalplanen fastholdes til 10 meter for huse med kompakt volumen og også skal gælde for længehuse
    

  Et mindretal bestående af Dan Gørtz (V), Lars Kristian Pedersen (V) og Lars Kolling (O) indstiller:
   

  • At den maksimale husdybde i lokalplanen fastholdes til 10,5 meter for huse med kompakt volumen og også skal gælde for længehuse

   

  Bilag