icon-Politik

Politik

Referat

Mandag den 4. december 2017 kl. 14:00

Mødested: Mødelokale 1
Udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
Medlemmer: Dan Gørtz, Erik Klindt Andersen, Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Charlotte Vincent Petersen, Poul Poulsen, Lone Akselsen
 • Sagsid.:

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 04-12-2017

  Dagsorden godkendt.

 • Sagsid.: 16/28944

  Indstilling

  Velfærdsdirektøren indstiller, at statistikken tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Orientering om den aktuelle udvikling indenfor beskæftigelsesområdet.

  Sagsfremstilling

  Den aktuelle månedsstatistik viser fortsat en positiv udvikling i ledighedsniveauet i Assens Kommune. Bruttoledighedsprocenten er faldet i løbet af et år fra 4,6 % til 3,9 % og ligger under landsgennemsnittet (4,0 %) og det fynske gennemsnit (4,7 %).

  På alle midlertidige ydelser ses en faldende udvikling ift. til sidste år, på nær jobafklaringsforløb og ressourceforløb. Antallet af fleksjob er steget betydeligt.

  I denne månedsstatistik er fokusområdet ”Sygedagpenge, Jobafklarings- og ressourceforløb”. Selvom antallet af sygedagpengesager er stigende ift. seneste måned, tegner sig et positivt billede, da lidt flere borgere stoppede på sygedagpenge end der startede i løbet af 2017. Knap 80 % af de borgere, der stoppede på sygedagpenge, blev raskmeldt til job eller ledighed.

  Siden august 2017 er flere borgere blevet afsluttet på jobafklarings- og ressourceforløb end der startede. Ca. 50 % blev raskmeldt til job eller ledighed eller visiteret til fleksjob. Jobafklarings- og ressourceforløb er kendetegnet ved, at borgerne er på ydelsen i længere periode ift. afklaring af helbred, arbejdsevne og funktionsniveau.

  Lovgrundlag

  Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LBK nr. 1342 af 21/1/2016).

  Økonomi

  Budget 2017.

  Beslutningskompetence

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 04-12-2017

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tog statistikken til efterretning.

  Bilag

 • Sagsid.: 17/19956

  Indstilling

  Velfærdsdirektøren indstiller at, Beskæftigelsesplan 2018 godkendes og videre sendelse til Byrådets endelige godkendelse i december.

  Beslutningstema

  Beskæftigelsesplan 2018 godkendes.

  Sagsfremstilling

  Assens Kommune udarbejder hvert år en Beskæftigelsesplan, som beskriver de aktuelle udfordringer, der er inden for beskæftigelsesområdet, samt hvilke strategier og indsatser der iværksættes for at løse disse udfordringer.

  Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i de mål, som Beskæftigelsesministeren udmelder for det pågældende år. Disse mål skal være retningsgivende for arbejdet med den aktive beskæftigelsesindsats i hele landet.

  Beskæftigelsesplan 2018 er drøftet ved både Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets og Børne-og Uddannelsesudvalgets møder i november, og der var følgende bemærkninger:

  • Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget ønsker at der særligt tydeliggøres udfordringer for unge ledige
  • Børne- og Uddannelsesudvalget ønsker at der tilføjes: Fastholdelse af især indsatsen for de 25-29 årige.

  Beskæftigelsesplan 2018 besluttes både ved Børne- og Uddannelsesudvalgets og ved Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møder i december.

  Lovgrundlag

  Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 04-12-2017

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller at, Beskæftigelsesplan 2018 godkendes.

  Bilag

 • Sagsid.: 17/19956

  Indstilling

  Velfærdsdirektøren indstiller at, udvalget drøfter ressourceforløb på baggrund af indtryk fra åbent samråd i Folketinget den 13. september 2017 og gennemgang af proces for ressourceforløb og gennemgang af cases.

  Beslutningstema

  Udvalget orienteres om den overordnede proces i ressourceforløb.

  Sagsfremstilling

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har ved sidste møde den 13. november 2017 drøftet indtryk fra åbent samråd i Folketinget den 13. september 2017 vedrørende ressourceforløb.

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget ønskede at blive præsenteret for cases på området på et kommende møde, hvor der bliver mulighed for at fortsætte drøftelsen.

  På baggrund af beslutning fra sidste møde, deltager leder af Arbejdsfastholdelse ogg koordinator for Rehabiliteringsteamet ved næste møde og fremlægger cases.

  Lovgrundlag

  Lov om førtidspension og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

  Beslutningskompetence

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 04-12-2017

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøftede ressourceforløb på baggrund af indtryk fra åbent samråd i Folketinget den 13. september 2017 og gennemgang af proces for ressourceforløb og gennemgang af cases.
   

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget udtrykte tilfredshed med gennemgangen og afventer resultatet af Beskæftigelsesministeriets evaluering af området.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 17/19956

  Indstilling

  Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Udvalget orienteres om status på Projekt Ældremilliarden (Budgetaftale 2016), Træningsbaner og Fleksjobpuljen (Budgetaftale 2017).

  Sagsfremstilling

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget orienteres på mødet om organisering af og status på en række initiativer, som understøtter, ledige borgeres (længere væk fra arbejdsmarked) udvikling mod job og/eller uddannelse.

  • BUDGETAFTALE 2016: Projekt Ældremilliard, hvor ønsket om at gøre en særlig indsats på ældreområdet kombineres med en ekstra indsats for borgere på kanten af arbejdsmarkedet.
  • BUDGETAFTALE 2017: Oprettelse af en fleksjobpulje, hvor kommunale arbejdspladser kan søge midler til ansættelse af borgere på kanten af arbejdsmarkedet til et fleksjob.
  • Administrativt initiativ: Træningsbaner – kort beskrivelse heraf.

  De 3 tiltag understøtter det nye CSR samarbejde, hvor kommunale virksomheder tager et socialt ansvar og indgår i et samarbejde med Assens Jobcenter om særligt tilrettelagte praktikforløb for udsatte ledige på kanten af arbejdsmarkedet.

  Herudover indgår Assens Kommune i Udvikling Assens CSR styregruppe.

  Beslutningskompetence

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 04-12-2017

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.

  Bilag

 • Sagsid.: 17/19956

  Indstilling

  Velfærdsdirektøren indstiller, at Virksomhedstilfredshedsundersøgelsen 2017 tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Orientering om virksomhedernes tilfredshed med samarbejdet med Jobcenter Assens.

  Sagsfremstilling

  På baggrund af Assens Kommunes Virksomhedsstrategi fra 2014, foretager jobcentret hvert år en undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med samarbejdet. I 2017 har vi spurgt 110 virksomheder omkring deres tilfredshed med samarbejdet med Jobcenter Assens.

  90 % af de adspurgte virksomheder, som har haft et samarbejde med Jobcentret i løbet af det sidste år, er generelt tilfredse eller meget tilfredse med virksomhedssamarbejdet. I 2016 var det tilsvarende 85% af virksomhederne som generelt tilfredse eller meget tilfredse med virksomhedssamarbejdet. 73% af virksomhederne (i 2016 var det 51%) samarbejder med Jobcentret omkring ansættelser under særlige vilkår, fx virksomhedspraktik. 22 % bruger Jobcentret til rekruttering af nye medarbejdere (i 2016 var det 29%).

  Den høje tilfredshed blandt virksomhederne vurderes blandt andet at være et resultat af en meget målrettet virksomhedsindsats med særligt fokus på at oplyse virksomhederne om alle muligheder for samarbejde og tilbud igennem Jobcentret.

  Lovgrundlag

  Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LBK nr. 1342 af 21/1/2016).

  Økonomi

  Budget 2017.

  Beslutningskompetence

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 04-12-2017

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tog Virksomhedstilfredshedsundersøgelsen 2017 til efterretning.

  Bilag

 • Sagsid.: 17/19956

  Indstilling

  Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Opfølgning på mål i Beskæftigelsesplan 2017.

  Sagsfremstilling

  Assens Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan, som beskriver de udfordringer, der er på beskæftigelsesområdet samt de strategier og indsatser, der skal bidrage til at løse disse udfordringer.

  Udgangspunktet for planen er beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske mål. Ministermålene sætter således den overordnede ramme og retning på tværs af landet for de vigtigste indsatsområder i beskæftigelsesindsatsen.

  I 2017 er ministermålene:

  • Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
  • Flere unge skal have en uddannelse
  • Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet, herunder langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, skal tættere på arbejdsmarkedet
  • Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

  Til alle målene er opstillet et eller flere resultatmål for udviklingen i løbet af 2017 – se vedhæftede bilag.

  Opmærksomhedspunkter:

  • Integrationsborgere: Der ligger 31 resultattilskud som endnu ikke er hjemhentet, men som vil være med i registreringen i det nye år.

  Målopfølgningen behandles også i Børne-og Uddannelsesudvalget.

  Lovgrundlag

  Beskæftigelseslovgivningen.

  Beslutningskompetence

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 04-12-2017

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.

  Bilag

 • Sagsid.: 17/21558

  Indstilling

  Velfærdsdirektøren og Udviklingsdirektøren indstiller, at udvalget drøfter og færdiggør sin overlevering til det kommende Byråd.

  Beslutningstema

  Udvalget skal færdiggøre overleveringen af sit arbejde til det kommende Byråd med udvalgets vigtigste resultater og opmærksomhedspunkter.

  Sagsfremstilling

  Den 1. januar 2018 går det nye Byråd og de nye udvalg i gang med en ny valgperiode. Et godt afsæt for arbejdet kan være, at Byrådet får en overlevering fra det forrige Byråd, hvor der er skabt et overblik over de forrige udvalgs arbejde, herunder de vigtigste:

  • Resultater
  • Opmærksomhedspunkter og evt. fortsatte udfordringer.


  Formålet med overleveringen er, at det kommende Byrådet får et overordnet overblik over hvad, der har været arbejdet med og hvad det kommende udvalg kan vælge at fokusere på i den kommende valgperiode.

  På udvalgets forrige møde havde udvalget en første drøftelse af sin overlevering. Med udgangspunkt heri har administrationen udarbejdet vedlagte oplæg, som udvalget bedes drøfte og færdiggøre.

  Når alle udvalg har færdiggjort deres overlevering, vil administrationen sortere materialet og fordele det i forhold til de kommende udvalgs ansvarsområder.

  Selve overleveringen forventes at blive programsat på et opstartsseminar den 5. og 6. januar 2018. Her vil nye Byråd samles for blandt andet at drøfte roller og samspil, fagudvalgenes opgaver, kompetencefordeling mv.

  Selve overleveringen forventes at blive en kort, mundtlig præsentation fra en politiker. Præsentationen kan tage udgangspunkt i ovenstående bullets.

  Beslutningskompetence

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 04-12-2017

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har godkendt indstillingen og fremsender overleveringen til det kommende Byråd.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/23876

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at orientering om udmøntning af budget 2018-2021 tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Orientering om udmøntning af budget 2018-2021.

  Sagsfremstilling

  Byrådet 2. behandlede den 11. oktober 2017 budgettet for 2018-2021. Baggrunden for 2. behandlingen var den indgåede budgetaftale, dateret den 24. september 2017, mellem samtlige partier i Byrådet.

  I budgetaftalen er en række beslutninger og hensigtserklæringer, som udvalgene skal arbejde med i det kommende år.

  Der er udarbejdet et samlet notat som beskriver hvilke udvalg der skal igangsætte et arbejde i forbindelse med udmøntningen af budgettet for 2018-2021.

  Notatet er vedlagt som bilag.

  Der vedlægges endvidere et bilag med en tidsmæssig angivelse for de relevante projekters udmøntninger indenfor fagudvalgene: MTU, EBU og KFU.

  Lovgrundlag

  Den kommunale styrelseslov.

  Beslutningskompetence

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 04-12-2017

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tog orientering om udmøntning af budget 2018-2021 til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 04-12-2017

  Børne- og Uddannelsesudvalget tager orientering om udmøntning af budget 2018-2021 til efterretning.

   

  Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 05-12-2017

  Miljø- og Teknikudvalget tager orientering om udmøntning af budget 2018-2021 til efterretning.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 17/23586

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at de 1,5 mio. kr. der er afsat til Erhvervs- og Vækststrategien i 2018 udmøntes med:

  • 200.000 kr. til en omdømmeanalyse samt markedsføringsinitiativer
  • 100.000 kr. analyser/behovsbeskrivelser indenfor ”arbejdskraft”
  • 300.000 kr. til at gøre erhvervsarealer attraktive
  • 200.000 kr. til etablere overblik, udvikle og planlægge for Erhvervsarealer langs motorvejen
  • 700.000 til en ressourceperson, der skal understøtte søjlen ”Virksomhedsudvikling” samt koordinere og understøtte netværksinitiativer.

  Beslutningstema

  Der skal tages stilling til udmøntningen af de 1,5 mio. kr., der er afsat til at fremme Erhvervs- og Vækststrategien i 2018.

  Sagsfremstilling

  I budgetaftalen for 2018-2011 for Assens Kommune er øremærket 1,5 mio. kr. til at understøtte den nye erhvervs- og vækstpolitik Vækst i fællesskab, som er blevet til i et tæt samarbejde mellem byråd og erhvervsliv i Assens Kommune. De 1,5 mio. kroner skal sikre, at der sættes yderligere handling bag ordene med konkrete nye initiativer, der skal gøre det endnu bedre at drive virksomhed i Assens Kommune og resultere i 300 nye private arbejdspladser til vores borgere inden udgangen af 2020.

  I Vækst i fællesskab er samlet set 5 søjler, dvs. hovedindsatsområder, med i alt ca. 50 konkrete forslag til initiativer. Mange af disse initiativer er allerede i gang eller kan umiddelbart igangsættes. Bl.a. arbejdes der med implementering af en række indsatser i Jobcenterets Virksomhedsstrategi ”Et stærkt partnerskab 2014”. Ultimo 2017 er der gennemført en organisationsændring, som bl.a. skal medvirke til at styrke virksomhedsservice. Der sættes fokus på at øge opbakning til virksomheder i forhold til at få skabt flere lærlinge- og lærepladser bl.a. i form af synliggørelse af muligheder om støtte til lærlinge. Indsatsen omhandler også støtte til at få flere ”ikke jobparate” i uddannelse og beskæftigelse fx ved at udbygge ordningen ”Virksomhedsstafetten”. Der vil blive arbejdet med flere muligheder i forhold til administrativ bistand til virksomheder, der har lærlinge samt i forhold til at identificere og motivere virksomheder til at åbne mulighed for flere elever/voksenlærlinge. Også samarbejdet mellem virksomheder og folkeskolerne skal styrkes yderligere omkring praktik, virksomhedsbesøg, opgaveskrivning med henblik på at give de unge lyst til erhvervsuddannelser.   

  Derudover er der igangsat en styrket Erhvervskommunikation. Hjemmesiden og de sociale medier er blevet opdateret og styrket, der er produceret film om vores erhvervsgrunde rundt om i kommunen, om Erhvervskontakten samt 0m fem områder med ledige erhvervsarealer med deltagelse af lokale virksomheder. Erhvervskontakten har også øget aktivitet med kontakt til iværksættere og virksomheder, der enten vil udvide eller nylokalisere sig.

  Der er dog også en stribe initiativer i Vækst i Fælleskab, som kun kan gennemføres, hvis der prioriteres midler til indsatsen. Styregruppen for Programområdet Vækst og Udvikling har gennemgået og prioriteret hvilke indsatser, der bør igangsættes i 2018. Styregruppen har lagt vægt på at de prioriterede initiativer understøtter de forslag som Task Forcen har fremlagt og/eller at de giver hurtige og synlige resultater. Der er også en stribe indsatser, det ikke har været muligt at prioritere inden for den økonomiske ramme.

  Branding

  Blandt Task Forcens forslag er ”Imageløft og mere moderne profil”. Den højst prioriterede indsats her var at få udført en omdømmeanalyse blandt prioriterede målgruppe med fokus på Fyn og Trekantområdet. Derfor foreslås, at der afsættes midler til at gennemføre en omdømmeanalyse samt til at styrke enkelte initiativer vedr. imageløft og mere moderne profil. Samlet set foreslås afsat 200.000 hertil.

  Der foreslås også at indsatsen med at etablere et Erhvervsfælleskab i form af en ”PR gruppe” med deltagelse af 8-10 nøglepersoner primært fra erhvervslivet og med deltagelse af Assens Kommunes Kommunikationsafdeling prioriteres.

  Arbejdskraft

  Inden for søjlen ”Arbejdskraft” fokuserede Task Forcen på to hovedområder nemlig ”Markedsføring med fokus på yngre/højtuddannede” og ”Rekruttering, fastholdelse og kompetenceudvikling med fokus på faglærte/ufaglærte”. Mange af de initiativer, som er foreslået under denne søjle, kan iværksættes som en del af den daglige drift eller tilknyttes allerede prioriterede indsatser.

  Inden for denne ”arbejdskrafts-søjlen” er flere indsatser, hvor Task Forcen/Erhvervslivet tilbyder at gå aktivt ind i opgaven. Blandt forslagene om Erhvervsfællesskaber er:
   

  • Et Erhvervsfællesskab bestående af engagerede yngre/højtuddannede i samarbejde med private virksomheder, relevante uddannelsesinstitutioner og Assens Kommune.
  • Sociale fælleskaber for lærlinge – lærlingeklubber, lærlingerejser, gallafester for nyuddannede mv.
  • En lærlingegruppe forankret blandt aktivt medejende virksomheder med deltagelse af en stribe uddannelsesinstitutioner
  • Et Advisory Board for Jobcenteret
  • ”Karriereevents”.

  Det foreslås at Erhvervsfællesskaberne prioriteres og koordineres med søjlen vedr. Virksomhedsudvikling.

  Derudover foreslås at de to centrale behovsanalyser, som er blandt Task Forcens meget højt prioriterede handlinger også igangsættes. Det drejer sig om en opdateret angivelse af behovet for typer og mængder af højtuddannede samt typer og mængder af uddannelser, der er behov for. Hertil afsættes 100.000 kr.

  Virksomhedsudvikling

  Denne søjle er højt prioritereret i Task Forcens handlekatalog. Task Forcen foreslår at denne indsats bliver forankret hos Udvikling Assens.

  Blandt Task Forcens prioriterede indsatser her er frivillige mentorer, etablering af virksomhedsgrupper og netværk, bestyrelses- og beslutningsstøtte og virksomhedscafe. Initiativer der alle kræver en ressourceperson. Det foreslås derfor, at der på trods af midlernes korte tidshorisont, prioriteres at tilføre ressourcer svarende til ca. et halv årsværk i 2018 med henblik på at understøtte de mange initiativer inden for dette område.

  Erhvervsservice

  Inden for Søjlen ”Erhvervsservice” kan de mere serviceorienterede tiltag gennemføres uden at der tilføres ressourcer. Men der en række initiativer vedrørende erhvervsarealer, som bør prioriteres. Det drejer sig om markedsføring og skiltning af erhvervsarealer, samt en indsats for at gøre områderne især langs motorvejen og indfaldsvejen til Odense synlige og attraktive. Hertil foreslås afsat 300.000 kr.

  Derudover bør der ske en udvikling af erhvervsarealerne langs motorvejen i form af et overblik, en prioritering og en konkret planlægning, således at der kan tilbydes nye og attraktive erhvervsarealer. Til at gennemføre de nødvendige analyser samt planlægningsindsats foreslås afsat 200.000 kr.

  Ressourceperson

  Der er inden for søjlen virksomhedsudvikling mange initiativer der har karakter af virksomhedsnetværk: virksomhedsgrupper, virksomhedscafe, iværksættermiljø osv. Lignende netværk findes inden for andre søjler: PR-gruppe, Advisory Board, Lærlingegruppe, Gruppe for yngre/højtuddannede osv.

  Det er helt centralt at disse gruppes i opstartsfasen serviceres professionelt med en person, der har indsigt i og forståelse for Erhvervslivets rammevilkår, og at der sker en koordinering mellem de mange netværksinitiativer, så den samme virksomhed ikke belastes med et utal af ukoordinerede henvendelser. Det foreslås derfor, at samtlige disse Netværk serviceres af samme ressourceperson, og at der derfor afsættes ressourcer i 2018 til en person, som placeres under Udvikling Assens. Da denne ressourceperson skal servicere netværk under flere søjler og indsatser, som hører til søjler som ”Arbejdskraft” og ”Kommunikation”, som er koblet op i Assens Kommune foreslås der lavet en ydelseskontrakt mellem Udvikling Assens og Assens Kommune. Til ressourcepersonen inkl. overhead (herunder alm. Mødeudgifter) foreslås afsat 700.000 kr.

  Økonomi

  Der er i budget 2018 afsat 1.5 mio. til at understøtte den nyligt vedtagne Erhvervs- og vækstpolitik.

  Beslutningskompetence

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 04-12-2017

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkender, at de 1,5 mio. kr. der er afsat til Erhvervs- og Vækstpolitikken i 2018 udmøntes med:
   

  • 200.000 kr. til en omdømmeanalyse samt markedsføringsinitiativer
  • 100.000 kr. analyser/behovsbeskrivelser indenfor ”arbejdskraft”
  • 300.000 kr. til at gøre erhvervsarealer attraktive
  • 200.000 kr. til etablere overblik, udvikle og planlægge for Erhvervsarealer langs motorvejen
  • 700.000 til en ressourceperson, der skal understøtte søjlen ”Virksomhedsudvikling” samt koordinere og understøtte netværksinitiativer.

 • Sagsid.: 17/8868

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller:

  • at udvalget tager stilling til, om man vil betale byggemodningsbidrag svarende til 402.000,- til fjernvarmeforsyning af Overmarken i Tommerup.
  • at midlerne til byggemodningsbidraget finansieres af pulje til jordforsyning.

  Beslutningstema

  Der skal tages beslutning om, om man vil betale et byggemodningsbidrag på 402.000,- som svarer til udgifterne for hovedledningen i den nye boligudstykning Overmarken i Tommerup, samt om midlerne skal tages fra puljen til jordforsyning.

  Sagsfremstilling

  Byggemodningsbidraget er tidligere blevet behandlet på Miljø- og Teknikudvalgsmøde (MTU). Da MTU kun har beslutningskompetencen ift. at afgøre om det fremsendte projektforslag skal godkendes, indstilles byggemodningsbidraget til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets (EBU) drøftelse og indstilling til Byrådet.

  Tommerup Bys Fjernvarmeforsyning (TBFJV) ønsker at forsyne boligerne på den første etape af udstykningen på Overmarken, Tommerup, med fjernvarme og har derfor indsendt et projektforslag (bilag 1) samt en anmodning om byggemodningsbidrag på 402.000,- (bilag 2).

  Da der har været usikkerhed om det fremsendte ift. lovgrundlaget, har Assens Kommune benyttet eksterne konsulenter til redegørelse af projektforslaget og byggemodningsbidraget, hvilket har resulteret i et juridisk notat (bilag 3).

  Byggemodningsbidrag

  Proceduren for fjernvarmeforsyning af nye boligudstykninger er, at kommunen betaler et byggemodningsbidrag svarende til udgifterne for hovedledningen. Dette har man ligeledes gjort på udstykninger tidligere. Nyeste udstykning med fjernvarme er fra 2008, hvor man i forbindelse med byggemodningen på Sprogøvej i Assens by, betalte et byggemodningsbidrag på 674.184,- for at fjernvarmeforsyne Sprogøvej. På Sprogøvej har alle tilsluttet sig fjernvarme jf. fremsendte byggeansøgninger, hvilket vidner om, at fjernvarme er en attraktiv løsning.

  Det antages at dele at udgifterne ved byggemodningsbidraget, kan hentes ved merindtægt ved salg af byggegrundene. Byggegrundene prissættes efter markedsprisen ved en faglig vurdering, hvorfor det antages at fjernvarme gør grundene mere attraktive.

  Den 5. december 2017 skal MTU tage endelig stilling til, om man vil godkende projektforslaget for Overmarken i Tommerup. MTU bør kun godkende projektforslaget under forudsætning af, at Assens Kommune som bygherre betaler byggemodningsbidraget. Fjernvarmeprojektet bliver ikke gennemført, såfremt der ikke betales et byggemodningsbidrag, da TBFJV ikke kan betale omkostningerne selv. Betaler Assens Kommune ikke et byggemodningsbidrag, bør projektforslaget ikke godkendes, for at undgå at TBFJV bliver forsyningspligtige og derfor skal levere fjervarme ved eventuel efterspørgsel.

  Beslutningen om byggemodningsbidraget er således udslagsgivende for, om området bliver omfattet af fjernvarmeforsyning.

  Administrationens vurdering

  Administrationen anbefaler, at Assens Kommune betaler byggemodningsbidraget på 402.000,- med midler fra pulje til jordforsyning, for at give mulighed for fjernvarme i området. Dette gør byggegrundene mere attraktive og der udlægges mulighed for billig, let og bæredygtig varmeforsyning. Derudover opretholder man muligheden for at fjernvarmeforsyne den næste etape af udbygningen af Overmarken. Det forventes, at størstedelen af de nye boligejere vælger fjernvarme frem for individuel forsyningsform.

  Såfremt man afviser at betale byggemodningsbidraget, må det forventes at den nye boligudstykning ikke forsynes med fjernvarme. Man udelukker ligeledes muligheden for at fjernvarmeforsyne de videre etaper af Overmarken.

  I den forbindelse skal der gøres opmærksom på, at betaling af byggemodningsbidraget ikke tvinger nye boligejere til at benytte sig af fjernvarme. De kan frit vælge anden forsyningsform end fjernvarme, idet der ikke er tilslutningspligt inden for lokalplanområdet. Såfremt det viser sig, at der er lille eller ingen interesse for fjernvarme, vil det med stor sandsynlighed betyde, at den videre udvikling af Overmarkens sydlige del (boligkvarteret Vestermarken) vil ske uden fjernvarmeforsyning.

  Lovgrundlag

  Varmeforsyningsloven (Lovbekendtgørelse nr. 1307 af 24. november 2014 samt senere ændringer) og Projektbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 825 af 24. juni 2016 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg).

  Økonomi

  Udgiften på 402.000 kr. finansieres af midler fra pulje til jordforsyning. En andel af udgifterne må formodes at blive dækket af en merindtægt ved salg af byggegrundene på de første etaper af udstykningen på Overmarken, Tommerup. Grundprisen er ikke fastlagt endnu.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 04-12-2017

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller:
   

  • at Assens Kommune betaler byggemodningsbidrag på kr. 402.000,- til fjernvarmeforsyning af Overmarken i Tommerup.
  • at midlerne til byggemodningsbidraget finansieres af pulje til jordforsyning.

  Bilag

 • Sagsid.: 17/13150

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller:

  • At forslag til lokalplan 4.1-5 For et område til Edvard Munch Galleriet Helnæs, godkendes til offentliggørelse i 4 uger.
  • At beslutningskompetencen vedrørende endelig vedtagelse uddelegeres til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  Beslutningstema

  Der skal træffes beslutning om godkendelse af forslag til lokalplan 4.1-5 Område til Edvard Munch Galleriet Helnæs, til udsendelse i offentlig høring i 4 uger.

  Sagsfremstilling

  Forslag til lokalplan 4.1-5 Område til Edvard Munch Galleriet Helnæs er udarbejdet på baggrund af ejerne af Edvard Munch Galleriets ønske om at udvide galleriet med en underjordisk udstillingsbygning på ca. 350 m². 

  Kort 1: lokalplanområdet

  Ud over en underjordisk udstillingsbygning er det planen at indrette en café og en museumsbutik samt at muliggøre overnatning for gæster/kunstnere.

  Lokalplanområdet ligger i landzone og skal forblive i landzone. Lokalplanen er en såkaldt ”bonuslokalplan” efter planlovens §36 stk. 1, så der ikke senere skal søges om landzonetilladelse til at gennemføre byggeri og anlæg, som lokalplanen giver mulighed for.

  Området anvendes i dag til bolig, kulturcenter, galleri og parkering, så der sker ikke nogen ændring i anvendelsen. Det er alene en udbygning af disse funktioner, så de kan blive mere attraktive som besøgssted på et højt niveau.

  Parkering til galleriet bliver en fællesparkering med Helnæs Kirke. Sådan fungerer det også i dag, men en udvidelse af galleriet medfører at antallet af parkeringspladser udvides i forbindelse med projektet fra 15 pladser i dag til fremtidig minimum 32 pladser.

  Miljøvurdering 

  Det er vurderet, at planlægningen ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger, hvorfor der ikke skal gennemføres en miljøvurdering.

  Der er foretaget en screening efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Konklusionen er på baggrund af screeningen, at lokalplanen ikke vurderes til at have væsentlig indvirkning på miljøet i forhold til den anvendelse og det byggeri der gives mulighed for i lokalplanen.

  Lovgrundlag

  Lov om Planlægning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 04-12-2017

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller:
   

  • At forslag til lokalplan 4.1-5 For et område til Edvard Munch Galleriet Helnæs, godkendes til offentliggørelse i 4 uger.
  • At beslutningskompetencen vedrørende endelig vedtagelse uddelegeres til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  Bilag

 • Sagsid.: 17/16055

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller:

  • at Lokalplan nr. C6-1 for et centerområde ved Nyvej i Vissenbjerg By aflyses,
  • at beslutningskompetencen om endelig aflysning gives til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.
  • at der stilles vilkår om, at ansøger skal udarbejde en ny lokalplan for ejendommen, der muliggør at benytte ejendommen til bolig.

  Beslutningstema

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget skal tage beslutning om, om man vil påbegynde en aflysning af eksisterende lokalplan, som omfatter matr. nr. 1ik, Fuglevig Præstegård, Vissenbjerg beliggende på Nyvej 5, 5492 Vissenbjerg. Man skal derudover træffe beslutning om, at ansøger udarbejder en ny lokalplan for ejendommen, som muliggør at ejendommen udnyttes til boligformål.

  Sagsfremstilling

  Den 26. oktober 2017 modtog Assens Kommune en ansøgning om at indrette boliger i eksisterende bebyggelse på matr. nr. 1ik Fuglevig Præstegård, Vissenbjerg beliggende på Nyvej 5, 5492 Vissenbjerg, markeret på kortet herunder.

  Figur 1: Oversigtskort over Vissenbjerg. Nyvej 5 er markeret med rød.

  Lokalplan C6-1 omfatter kun matr. nr. 1ik, Fuglevig Præstegård, Vissenbjerg og udlægger ejendommen til centerområde. Lokalplanens principper udlægger ejendommen til butiksformål, hvilket bygningen også tidligere har fungeret som, men bebyggelsen har nu stået ubenyttet i en længere periode.

  Assens Kommune har modtaget en ansøgning om at omdanne bebyggelsen til otte lejligheder. Da man ikke kan dispensere fra en lokalplans principper, kræver dette at man gennemfører ny planlægning for lokalplanområdet. Administrationen indstiller derfor, at eksisterende lokalplan ophæves med henblik på, at omdanne eksisterende bebyggelse til boligbebyggelse. Dertil bør der stilles vilkår om, at ansøger skal udarbejde en ny lokalplan, som muliggør at benytte ejendommen til boliger.

  Administrationens anbefaling

  Administrationen anbefaler at man imødekommer ønsket om at ophæve Lokalplan C6-1 for at aktivere bygningen. Det har indgået i overvejelserne, at Nyvej 5 er omgivet af flere boliger og enkelt virksomheder, herunder Vissenbjerg Fjernvarmeværk, som er den umiddelbare nabo mod vest. Det antages dog ikke at være problematisk ift. gener, hvorfor administrationen er positive over for den indstilling Assens Kommune har modtaget. Derudover anbefaler administrationen, at der stilles vilkår om, at ansøger udarbejder en ny lokalplan, som omdanner ejendommens funktion til bolig.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 04-12-2017

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller:
   

  • at Lokalplan nr. C6-1 for et centerområde ved Nyvej i Vissenbjerg By aflyses,
  • at beslutningskompetencen om endelig aflysning gives til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.
  • at der stilles vilkår om, at ansøger skal udarbejde en ny lokalplan for ejendommen, der muliggør at benytte ejendommen til bolig.

  Bilag

 • Sagsid.: 17/24310

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at den økonomiske ramme til kommunalt støttede events i 2018 på kr.  288.000 kr. godkendes til udmøntning. 

  Beslutningstema

  I henhold til forretningsorden for Tildelingsudvalget, skal Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget senest i december måned året forud, afsætte midler til den årlige udmøntning i det efterfølgende kalenderår.

  Sagsfremstilling

  Der er i 2018 afsat en eventpulje på i alt 493.000 kr. Herfra skal trækkes et beløb på 200.000 kr. til finansiering af Film Fyn, idet Byrådet i september 2016 besluttede, at Eventpuljen årligt skal bidrage med dette beløb til medlemskabet.

  Der er således et restbeløb på i alt 288.000 kr. i Eventpuljen til udmøntning i 2018.

  Eventpuljen forventes udmøntet i løbet af 1. kvartal 2018.

  Ansøgning foregår elektronisk via Assens Kommunes hjemmeside.

  Lovgrundlag

  Kommunalfuldmagten.

  Økonomi

  Der er i 2018 et beløb på 288.000 kr. til udmøntning.

  Beslutningskompetence

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 04-12-2017

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkender den økonomiske ramme til kommunalt støttede events i 2018 på kr. 288.000 kr. til udmøntning. 

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  1. ”Fremtidens Tommerup – Udviklingsplan for Tommerup og Tommerup Stationsby” er nu endeligt tilrettet, i forhold til byrådets beslutning, d. 28/6 2017. Den færdige plan kan hentes via hjemmesiden: www.assens.dk/fremtidenstommrup, eller direkte via følgende link: https://www.assens.dk/media/32254/udviklingsplan-for-tommerupomraadet_vedtaget-28-06-2017_kompr.pdf

  2. Ankestatistik 3. kvartal 2017 – se bilag.

  3. ”Energinet er i gang med at lave et nyt gasledningsprojekt for Danmark og Polen – The Baltic Pipe, der er en udbygning af transmissionssystemet med bl.a. 220 km ny gasledning på tværs af Jylland, Fyn og Sydvestsjælland.

  I den anledning er Energinet gået i gang med at miljøvurdere projektet. Da projektet går på tværs af kommune- og landsgrænser, er myndighedsrollen i forhold til miljøvurderingen flyttet fra Assens Kommune til Miljøstyrelsen. ” – se bilag.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 04-12-2017

  Punkterne blev taget til efterretning.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 04-12-2017

  Intet.

 • Sagsid.: 17/1771

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller:

  • At det besluttes om der i Aarup 2018 skal arbejdes videre med

  o Et projekt fra Tommerup Andelsboligforening beliggende ved Bredgade. Projektet er revideret.

  eller

  o Et projekt fra Tommerup Andelsboligforening beliggende ved Cederfeldsgade.

  • At et projekt fra Civica beliggende ved Skolegade, Aarup, ikke anbefales.
  • At der som vilkår for at opnå støtte til det valgte almene boligprojekt sker en tilretning af projektet som redegjort for i sagsfremstillingen.

  Beslutningstema

  Byrådet skal træffes beslutning omkring valg af et ud af tre indsendte almennyttige boligprojekter i Aarup.

  Sagsfremstilling

  Der udsendes tillægsdagsorden efter Assens Kommune har modtaget et revideret projektforslag på Bredgade, Aarup, torsdag den 23. november. Det reviderede projekt er indsendt efter et dialogmøde mellem ejer, udvikler, borgere fra Aarup og Assens Kommune, afholdt den 15. november. Administrationen har frem til udsendelsen af dagsorden været i dialog med ansøger om tilpasninger af projektforslaget, hvorfor eneste mulighed for politisk behandling af sagen i december 2017, er udsendelse af en tillægsdagsorden.

  Byrådet besluttede den 28. juni 2017 følgende i forhold til støtte til alment boligbyggeri:

  • at det godkendes at prioritere støtte til almene boliger i 2018 i Aarup, og for 2019 og 2020 prioriteres Tommerup St. og Haarby.
  • at kravet om, at projekt til støtte i 2018 skal påbegyndes i 2018, og derfor ikke skal udløse behov for ny lokalplan, godkendes.
  • at de udarbejdede vurderingsparametre til nyt alment boligbyggeri godkendes.

  De godkendte vurderingsparametre er angivet nedenfor, og danner grundlag for at vurdere, hvilke almene projekter, der skal imødekommes. Med udgangspunkt i vurderingsparametrene kan der stilles krav til projekterne for at sikre mest mulig kvalitet for pengene. Vurderingsparametrene er:

  • Arkitektonisk kvalitet.
  • En arkitektonisk og rumlig tilpasning af byggeriet til det pågældende steds omgivelser og kvaliteter.
  • Materialevalg, der understøtter arkitekturen.
  • Eventuelle særlige krav i forhold til den konkrete lokalitet eksempelvis med hensyn til miljøforhold og understøttelse af byudvikling og bymæssige kvaliteter.
  • Lave huslejepriser er en prioritet, da vi skal kunne tilbyde boliger til borgere i alle samfundslag.
  • Velfærdsteknologi skal være tænkt ind i byggeriet. Her vil det blive prioriteret at boligforeningerne redegør for, hvilke tanker de har gjort sig på dette område.
  • Kommunens målsætning om en reduktion af CO2 udledning indtænkes.
  • Overholdelse af eventuelle gældende lokalplaner.

  Ansøgninger

  Der er indkommet tre ansøgninger om støtte til alment boligbyggeri i 2018. De tre projekter er:

  • Skolegade, Aarup v. Civica
  • Bredgade, Aarup v. Tommerup Andelsboligforening (revideret)
  • Cederfeldsgade, Aarup v. Tommerup Andelsboligforening.

  herunder private institutioners opførelse og drift af svømmehal, idrætshal, vandrerhjem, klubfaciliteter for idrætsforeninger og lignende.

  Det er besluttet af Byrådet, at projekter til støtte i 2018 ikke skal udløse krav om ny lokalplan. Det ansøgte projekt på Skolegade forudsætter udarbejdelsen af en ny lokalplan, og kan derfor ikke imødekommes.

  Vurdering af projekterne Cederfeldsgade og Bredgade i Aarup

  Der har forud for ansøgningsfristens udløb og fremsendelse af projektet på Cederfeldsgade og det oprindelige projekt på Bredgade været en dialog med Amstrup og Baggesen. Projekterne er blevet vurderet i forhold til Lokalplan 53, og der er med baggrund i lokalplanen fastsat krav til tilretning af projekterne samt givet anbefalinger til, hvordan projekterne yderligere kan optimeres i forhold til arkitektonisk kvalitet, tilpasning til byen samt ift. materialevalg. Der blev den 7. juli 2017 sendt et svar til Amstrup og Baggesen med en vurdering af projekterne med både krav og anbefalinger. I forhold til Bredgade-projektet er det efterfølgende revideret. Dette giver anledning til ændringer ift. de oprindelige anbefalinger/krav, hvilket er markeret med rødt på bilaget ”Vurdering af Cederfeldsgade samt Bredgade”.

  Det gælder for begge projekter, at de kan opføres uden udarbejdelse af ny lokalplan, og at de derfor opfylder kriteriet for at kunne få støtte i 2018. Dog forudsætter en gennemførelse af projekterne, at der dispenseres fra lokalplanen ift. bebyggelsesprocent, og for Bredgade-projektet ift. højden af byggeriet mod Vestergade.

  For at optimere projekternes kvalitet og indpasning i de eksisterende byrum er det med udgangspunkt i vurderingsparametrene og som forudsætning for at give kommunal indskudskapital muligt ud over en overholdelse af lokalplanen at sætte krav til det projekt, der imødekommes. Dette er baggrunden for, at de anbefalinger, der tidligere er givet til de to projekter, anbefales fastsat som krav til det projekt, der vælges støttet med kommunal indskudskapital. For det reviderede Bredgade-projekt er der foretaget en vurdering på ny og de anbefalede ændringer af bebyggelsens udseende er drøftet med Amstrup og Baggesen, der har sagt god for ændringerne. Ændringerne har en økonomisk konsekvens – se under Økonomi.

  I bilaget ”Vurdering af Cederfeldsgade samt Bredgade” vurderes projekterne i forhold til de ovenfor nævnte og fremhævede vurderingsparametre, og for hvert af de to projekter er i skemaet givet anbefalinger til tilretninger af projekterne. Administrationen anbefaler, at tilretningerne sættes som et krav for tildeling af støtte, så kommunen gennem støtte til alment byggeri sikrer mest mulig kvalitet og tilpasning til byen.

  Cederfeldsgade, Aarup.

  Byggeriet på Cederfeldsgade vil bestå af 16 stk. boliger på i alt ca. 1340 m2. Lejlighederne fordeler sig på henholdsvis:

  • 12 stk. 3-værelses lejligheder på ca. 77,7 m2
  • 4 stk. 2-værelses lejligheder på ca. 77,5 m2

  Der vil til ejendommen være tilhørende 1 p-plads til hver bolig. Den samlede grund udgør 1915 m2.

  Bredgade, Aarup.

  På baggrund af møde med borgergruppen omkring Sanggaards plads den 15. november, er der blevet fremsendt et revideret skitseprojekt, hvor byggeriet ud mod Vestergade er trukket 10 meter tilbage. Dette åbner op for at udvide Sanggaards Plads, der ved en retænkning kan få en bedre forbindelse med Industrien. 

  Administrationen har vurderet det reviderede projekt og fremsat forslag til ændringer, der optimerer tilpasningen til byrummet. Ændringerne er drøftet med Amstrup og Baggesen og betyder, at byggeriet reduceres med én lejlighed på 2. sal på 57 m2. Der henvises til bilaget ”Vurdering af Cederfeldsgade samt Bredgade” for illustration af det reviderede projekt samt ændringerne.

  Med indarbejdelse af ændringen af det reviderede projekt vil byggeriet på Bredgade bestå af 21 boliger på i alt ca. 1628 m2. Lejlighederne fordeler sig på henholdsvis:

  • 7 stk. 2-værelses lejligheder på ca. 57 m2
  • 6 stk. 2-værelses lejligheder på ca. 70 m2
  • 8 stk. 4-værelses lejligheder på ca. 81 m2

  Der vil til ejendommen være tilhørende 17 parkeringspladser samt elevator. Det samlede grundareal udgør 1929 m2.

  Konklusion

  • Projekterne Bredgade og Cederfeldsgade opfylder begge kriterierne for tildeling af støtte i 2018: at de ikke forudsætter udarbejdelsen af en lokalplan.
  • Projektet Cederfeldsgade kræver en dispensation ift. bebyggelsesprocent, men kan i øvrigt anbefales, hvis de forhold, der er beskrevet i bilaget ”Vurdering af Cederfeldsgade samt Bredgade”, sikres:
   • At parkeringspladsen indrettes grønt, så den får havekarakter og derved tilpasses den tilstødende villaby.
   • At der vælges en mursten, der får det nye byggeri til at falde ind i den eksisterende by.
   • At brandsektionering på loftsrummet føres op som en ”kam”, der adskiller de to tagflader på hver side af kammen.
   • At bygningen bør rykkes længere tilbage fra vejen, så der bliver mere luft mellem gade og bygning.
   • At stiadgangen vest for bygningen mod nord ud mod Stationsvej sikres, så en brandbil kan holde her og nå den nordlige del af bygningen.
  • Projektet Bredgade kræver en dispensation ift. bebyggelsesprocent, men kan i øvrigt anbefales, hvis de forhold, der er beskrevet i bilaget ”Vurdering af Cederfeldsgade samt Bredgade” sikres:
   • At der sikres 1 parkeringsplads pr. bolig jf. lokalplanens krav derom i § 4.6, og at der sker en dialog med administrationen om, hvordan dette krav kan opfyldes.
   • At 2. sidste sektion mod nord langs Bredgade bliver i 2 etager som den sidste sektion mod nord
   • At 1. og 2. sektion mod nord langs Bredgade gives en taghældning på 45 grader, og dermed forøges i højden, så højden er cirka midt mellem højden på 3. sektion og Bredgade 60 (illustreret i bilag ”Vurdering af Cederfeldsgade samt Bredgade”). Herved sikres en nedtrapning fra de tre etager til den tilstødende by.
   • At bebyggelsen i to etager langs Vestergade gives en taghældning på 45 grader og dermed forøges i højden tilsvarende 1. og 2. sektion mod Bredgade (illustreret i bilag ”Vurdering af Cederfeldsgade samt Bredgade”). Dette kræver en dispensation fra lokalplanens § 5.7.
   • At lokalplanens § 6.13 om, at stueetagen skal skille sig ud fra resten af facaden overholdes, og at der ikke laves en særskilt høj sokkel, som vist på projekttegningerne.
   • at 1. og 2. sektion mod nord langs Bredgade opføres i samme facadesten, at de to sektioner på hver side af hjørnebygningen opføres i samme facadesten, at hjørnebygningen opføres pudset som vist på projekttegningerne, og at 1. og 2. sektion langs Vestergade set fra Bredgade opføres i facadesten, der er forskellig fra de tilstødende sektioner. Desuden at 1. og 2. sektion langs Vestergade set fra Bredgade opføres i samme facadesten, og at 3. og 4. sektion langs Vestergade set fra Bredgade opføres i samme facadesten.
   • At taget på bebyggelsen langs Vestergade opdeles af en ”kam” mellem 2. og 3. sektion, så bebyggelsen fremstår som to enkelthuse.
   • At brandsektioneringer laves som en ”kam”, der adskiller de to tagflader på hver side af kammen.
  • Begge projekter vil have en forventet husleje omkring 900kr. pr. m2, hvilket vurderes at være i et rimeligt niveau.
  • I begge projekter vil velfærdsteknologi være tænkt ind i det omfang, det vurderes relevant for den enkelte boligtype. Assens Kommune vil i denne forbindelse kunne agere sparringspart for eventuelle behov samt inspiration.

  Administrationen anbefaler

  • At projektet på Skolegade ikke imødekommes, da projektet forudsætter udarbejdelsen af en lokalplan.
  • Projekterne Bredgade og Cederfeldsgade ligeværdigt kan vælges.
  • At tilretning af projektet på Cederfeldsgade i henhold til de anbefalinger/krav, der er angivet i principgodkendelserne og nævnt ovenfor, sættes som et krav for tildeling af støtte.
  • At der, såfremt projektet ønskes gennemført, igangsættes sagsbehandling ift. de nødvendige dispensationer.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse om Støtte til almene boliger m.v.

  Økonomi

  Der er i budget 2018 tildelt 4 mio. kr. i kommunal grundkapital ved alment boligbyggeri

  Bredgade og Sanggårds plads

  Der er i budget 2018-2021 ikke afsat særskilte midler til etablering/forøgelse af Sanggårds Plads.

  Det reviderede skitseprojekt for Bredgade er reduceret med 255 m2 fra 1940 m2 til nu 1.685 m2, hvilket svarer til en reduktion på 13 %. Det reviderede skitseprojekt har en anskaffelsessum på kr. 32.958.600, hvilket medfører en kommunal grundkapital på kr. 3.295.860 svarende til 10%

  Det reviderede projekt er vurderet ift. tilpasning til byens rum og den helhed, byggeriet vil indgå i. For at optimere den arkitektoniske helhed, har administrationen været i dialog med Amstrup og Baggesen om ændringer, der reducerer bruttoetagearealet med 57 m2. Amstrup og Baggesen er indforstået med ændringerne, der vil betyde, at bruttoetagearealet i stedet for 1685 m2 bliver 1628 m2, og reduktionen fra det oprindelige projekt, behandlet i november, bliver dermed 312 m2 svarende til ca. 16 %. Med den seneste tilretning vil anskaffelsessummen nu udgøre kr. 31.843.680, således kommunal grundkapital svarende til kr. 3.184.368 (10 %).

  Amstrup og Baggesen køber fortsat hele arealet, men forudsætter i projektet, at Assens Kommune køber arealet ud mod Sanggårds Plads. Det vil sige, at såfremt det oprindelige projekt reduceres, idet man afstår et areal på ca. 400 m2, så vil dette areal udgøre en grundkøbesum på 637.500 kr. + moms, som det forudsættes at kommunen køber. Konsekvensen af en reduktion som nævnt ovenfor af bruttoetagearealet på 57 m2 vil grundkøbesummen på de 400 m2 blive kr. ca. 142.500 dyrere. Da byggeriet forventes at have en levetid på 100 år, og ændringen har en væsentlig betydning for den oplevede bykvalitet, anbefales det prioriteret at godkende ændringerne med den konsekvens, at grundkøbesummen bliver 780.000 kr. + moms.

  Administrationen vurderer at grundprisen på 780.000 kr. + moms isoleret set er høj set på tilsvarende grundpriser i Aarup. Dog vil indretningen af pladsen have en høj positiv værdi for området, hvorfor et køb heraf vil kunne begrundes ud fra den bymæssige værdi omkring Sanggårds Plads.

  Såfremt byggeriet opføres vil der være behov for en retænkning og reindretning af Sanggårds Plads. Udgifter hertil vil komme oveni udgiften til købet af de 400 m2.

  Indretningen af området er ikke afklaret, men et prisoverslag på anlægsudgifter beløber sig til kr. 600.000 svarende til kr. 1.500 pr. m2. Dertil kommer årligt anslået kr. 10.000 til vedligeholdelse af området.

  Købet af Sanggårds Plads og indretningen heraf skal finansieres ud over budgettet.

  Byggeriet efterlader uudnyttet kommunal grundkapital på 815.632kr. Dette beløb vil kunne omprioriteres til arealkøb.

  Til afholdelse af anlægsudgifterne ved en tilpasning og nyindretning af Sanggårds Plads, skal der afsættes et beløb på minimum 600.000 kr. som pt. ikke er budgetlagt.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 04-12-2017

  Et flertal på 4 af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget bestående af Dan Gørtz (V), Erik
   

  Klindt Andersen (V), Poul Poulsen og Jens Henrik Thulesen Dahl (O) indstiller, at der arbejdes videre med projektet fra Tommerup Andelsboligforening beliggende ved Cederfeldsgade, med en bemærkning om at det overskydende beløb på 1,4 mio. kr. anvendes til et nyt og tilpasset projekt på Bredgade i Aarup.
   

  Et mindretal på 2 af EBU bestående af Charlotte Vincent Pedersen (A) og Lone Akselsen (A) tager forbehold.
   

  Udvalget indstiller desuden:
   

  • At der som vilkår for at opnå støtte til det valgte almene boligprojekt sker en tilretning af projektet som redegjort for i sagsfremstillingen.
  • At et projekt fra Civica beliggende ved Skolegade, Aarup, ikke anbefales.

   

  Bilag