icon-Politik

Politik

Referat

Onsdag den 30. august 2017 kl. 15:45

Mødested: Mødelokale 3
Udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
Medlemmer: Dan Gørtz, Erik Klindt Andersen, Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Charlotte Vincent Petersen, Poul Poulsen, Lone Akselsen
 • Sagsid.:

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 30-08-2017

  Dagsordenen godkendt.

 • Sagsid.: 17/17535

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller:

  • at Vejreservationen vest om Glamsbjerg fastholdes ind til videre,
  • at der som følge af beslutningen om at byudvikle på 5.2.B.20 igangsættes en undersøgelse for at finde et andet tilsvarende tracé til en vejreservation vest om Glamsbjerg, som kan tinglyses inden juni 2019 og
  • at udgifterne til undersøgelsen på ca. 100.000 kr. afholdes af budgettet til byudvikling. 

  Beslutningstema

  Udvalget skal beslutte, hvad der skal ske med vejreservationen vest om Glamsbjerg.

  Sagsfremstilling

  Baggrund for dette punkt:

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget traf den 14. august 2017 beslutning om, at rammeområde 5.2.B.20 i Forslag til Kommuneplan 2017 skal fastholdes som en boligramme i Kommuneplan 2017 med den ændring, at den gældende vejreservation på arealet som konsekvens heraf aflyses.

  Administrationen er efterfølgende blevet opmærksom på, at der kan være tvivl om, hvorvidt udvalget har besluttet, at hele vejreservationen eller blot den del, der går hen over rammeområde 5.2.B.20 skal aflyses, eller om det blot var en tilkendegivelse om, at udvalget ønsker, at vejreservationen ophæves, når det nye boligareal er detailplanlagt.

  Administrationens anbefaling:

  Det er administrationens anbefaling, at vejreservationen vest om Glamsbjerg fastholdes pt., da vejreservationen er kommunens eneste nuværende konkrete bud på en trafikal løsning, der kan aflaste den trængte bymidte og trængselsproblemerne på Søndergade i Glamsbjerg. Det er pt. uvist, om der er mulighed for at finde et alternativt tracé, og det kan først afklares gennem et konkret projekt. Når den afklaring foreligger, vil der kunne træffes en beslutning på et bedre oplyst grundlag.

  Konsekvenserne i at reducere i vejreservationen

  Konsekvenserne ved, at aflyse den nuværende vejreservation helt eller delvist uden at udpege et andet tracé vil være, at kommunen står uden nogen plan for at kunne aflaste bymidten i Glamsbjerg. Det vil således være påkrævet, hvis reservation aflyses, at der findes en alternativ vejføring, som bliver skitseret og tinglyst for at sikre den fremtidige forbindelse.

  De udlagte fremtidige veje i Kommuneplanen er planlægningsmæssigt et værktøj til at sikre imod unødvendige udgifter for kommunen til ekspropriation ved eventuelt anlæg af et fremtidigt vejanlæg. Med en vejreservation i kommuneplanen, kan alle se, at der i dette område på sigt kan blive anlagt en vej, og det er muligt for alle at orientere sig om det forud for udvikling af et projekt eller et huskøb/-salg.

  Projekter inden for en vejreservation

  Der kan godt bygges og udføres andre planmæssige aktiviteter inden for en vejreservation, hvis kommunen vurderer, at der kan tages de nødvendige hensyn til den fremtidige vej. Dette gøres ved en konkret vurdering af det ønskede projekt kontra vejreservationen.

  Det vil sige, at når kommunen får henvendelse på etablering af bygninger, et vådområde eller lignende i en vejreservation, vil henvendelsen typisk føre til, at linjeføringen af en eventuel vejreservation præciseres ved at indskrænke det areal, som er udlagt som vej.

  Administrationen anbefaler, at der tages konkret stilling til den enkelte vejreservation, når der indkommer sager, som berører de udlagte vejreservationer. Denne tilgang vurderes som den bedste og billigste måde at håndtere de udlagte vejreservationer på. Dette skyldes, at det er meget svært at spå om den trafikale belastning i fremtiden, som man ved en aflysning skal tage stilling til.

  Boligramme 5.2.B.20 som projekt inden for en vejreservation

  En igangsætning af udarbejdelse af et lokalplanprojekt for boligramme 5.2.B.20 vil kræve, at der tages konkret stilling til vejreservationen, på samme måde som igangsætning af andre projekter vil kræve en vurdering af, om vejreservationen stadig kan gennemføres. Så en kommende igangsætning af en lokalplan for området vil medføre behov for at vurdere, om den nuværende vejreservation kan omlægges delvist eller eventuelt indarbejdes i det kommende boligområde. Dette er på nuværende tidspunkt ikke afklaret. Så længe ingen af reservationerne bliver udnyttet, så kan begge reservationer fastholdes.

  Efter en nærmere administrativ vurdering bør reservationen derfor alligevel ikke aflyses, før der ligger en lokalplan, der muliggør en udstykning og/eller der er fundet en alternativ vejføringsmulighed.

  Vejreservationen vest om Glamsbjerg – en tinglyst vejreservation

  Vejreservationen vest om Glamsbjerg er blevet udarbejdet under en vejlov, hvor tinglysningen skal fornys hvert 10 år. Næste fornyelse er senest juni 2019, for at strækningen opretholdes som en vejreservation. Ved en fornyelse af tinglysningen hvert 10. år er kommunen nødt til at vurdere relevansen for at bibeholde vejreservationen og dermed om ændrede trafikale forhold giver anledning til andre planlægningsmæssige dispositioner for arealet. Administrationen anbefaler derfor, at der arbejdes med vejforbindelsen vest om Glamsbjerg samtidig med detailplanlægning af det nye byudviklingsområde. Vejreservationen skal dog være færdigplanlagt senest juni 2019.

  Vejreservationen går vest om Glamsbjerg mellem Assensvej i syd og Bogensevej i nord. Vejen er tiltænkt som en forbindelse, der kan aflaste Søndergade ind gennem Glamsbjerg, så gennemkørende trafik ikke skal igennem Søndergade, som er belastet af at være den eneste vej nord-syd, og samtidig er det den vej, som de store boligområder i Glamsbjerg munder ud i.

  Vejreservationen vises i Kommuneplanen som en 140 m bred streg (se nedenstående kort), men den er faktisk konkretiseret som et tinglyst areal, og så bredt er det tinglyste areal ikke.

  Den tinglyste strækning er fastlagt og varierer mellem 30 og 60 meter i bredden – se nedenstående tre kort over ”Byggeliniepålægsplan 1-3” fra 2009. Det venstre kort viser forløbet ved Assensvej, det højre viser forløbet ved Bogensevej og det midterste er den mellemste del. 

  Tinglysningen betyder, at der på samtlige matrikler, hvor vejreservationen går igennem, er tinglyst, at arealet er reserveret til placering af en fremtidig vejføring. Den endelige vej vil dog ikke være så bred som tinglyst, men den endelige vejføring er ikke kortlagt endnu. I princippet kan en arealreservation reduceres til et skitseprojekt for et vejanlæg, hvor korridoren således er selve vejudlægget. Det er dog temmelig bekosteligt at udføre skitseprojekter, så det anbefaler administrationen først gjort, når der skal laves et konkret projekt i et område. Den nuværende vejreservation er fastlagt på baggrund af en plan for forlægning af landevej nr. 5 vest om Glamsbjerg fra juni 1970, hvor byen ikke var vokset så meget endnu – se nedenstående kort. Byen er siden vokset næsten helt ud til vejreservationen med kvarterene omkring Søndermarken og Glenshøjparken m.m., som er fra slutningen af 70’erne.

  Vejreservationen vest for Glamsbjerg skal under alle omstændigheder fornyes inden juni 2019, og Assens Kommune kan derfor forud for fornyelsen vælge at få analyseret, om det er muligt at fastlægge et andet trace-forløb. En ændring af vejreservationens forløb kræver en grundig landskabs- og terrænanalyse med jordberegning, vurdering af arealerhvervelses muligheder og vurdering af behov for jordbundsundersøgelser, som så vil vise, om der måske kan reserveres et andet nyt vejtracé længere vest for Glamsbjerg. Et nyt tracé vil desuden medfører ekstra udgifter til tinglysning, hvis fx lodsejerne ønsker at få påvist skel og lignende. Det nye vejtracé skal tinglyses inden juni 2019, hvor den nuværende tinglysning udløber. 

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Økonomi

  Det vil koste ca. 100.000 at undersøge muligheden for at finde et nyt tracé til en vejreservation vest for Glamsbjerg, og endnu mere, hvis arealreservationen skal konkretiseres med til et skitseprojekt for et vejanlæg, hvor korridoren således er selve vejudlægget. Undersøgelsen anbefales afholdt af midler til Byudvikling, hvor der er et ikke disponeret restbeløb på ca. 250.000 i budget 2017.

  De udlagte fremtidige veje i Kommuneplanen er planlægningsmæssigt et værktøj til at sikre imod unødvendige udgifter for kommunen ved evt. anlæg af et fremtidigt vejanlæg.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Byrådet den 30-08-2017

  Indstillingen godkendt

  Beslutning Økonomiudvalget den 30-08-2017

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 30-08-2017

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstillinger:

  • at Vejreservationen vest om Glamsbjerg fastholdes ind til videre,
  • at der som følge af beslutningen om at byudvikle på 5.2.B.20 igangsættes en undersøgelse for at finde et andet tilsvarende tracé til en vejreservation vest om Glamsbjerg, som kan tinglyses inden juni 2019 og
  • at udgifterne til undersøgelsen på ca. 100.000 kr. afholdes af budgettet til byudvikling.

 • Sagsid.:

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 30-08-2017

  Intet.

 • Sagsid.:

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 30-08-2017

  Intet.