icon-Politik

Politik

Referat

Mandag den 14. august 2017 kl. 14:00

Mødested: Jobcentret Glamsbjerg "Mødelokale bag kantinen" (Ind ad hoveddøren, går op ad trappen og til venstre gennem kantinen)
Udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
Medlemmer: Dan Gørtz, Erik Klindt Andersen, Poul Poulsen, Lone Akselsen
 • Sagsid.:

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 14-08-2017

  Dagsordenen blev godkendt, idet punkt 4 udgår.

 • Sagsid.: 17/8773
 • Sagsid.: 16/126

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at status for planlægning i forbindelse med etablering af nyt renseanlæg mv. ved Assens tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Orientering om status for arbejdet med etablering af nyt renseanlæg mv. ved Assens med deltagelse af Assens Forsyning A/S.

  Sagsfremstilling

  Assens Forsyning A/S har igangsat ansøgningsarbejdet vedr. nyt renseanlæg m.v.. Senest har de VVM-anmeldt et projekt, som omfatter følgende hovedelementer:

  • Nyt renseanlæg med en kapacitet på op til 100.000 PE (personækvivalenter). Det nye renseanlæg skal erstatte otte mindre renseanlæg i kommunen.
  • Modtageanlæg for levering af septisk slam og fedt samt industrispildevand og KOD-pulp (KOD = kildesorteret organisk dagrenovation)
  • Biogasanlæg til behandling af ovenstående.
  • Administrationsbygning, værkstedsfaciliteter og lager.
  • Nyt vandværk.

  Inden projektet kan realiseres skal der udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan med tilhørende miljøvurdering, VVM-redegørelse og VVM-tilladelse, spildevandsplan med tilhørende miljøvurdering, udledningstilladelse og miljøgodkendelse af biogasanlæg med tilhørende gasmotoranlæg. Desuden skal der meddeles byggetilladelse.

  Kommuneplantillæg og lokalplan med tilhørende miljøvurdering

  Der foreligger foreløbigt udkast til kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurdering.

  Planforslagene og miljøvurderingen forventes sendt til politisk behandling i september 2017 med efterfølgende offentlig høring.

  Lokalplanen forventes endeligt vedtaget i februar eller marts 2018.

  VVM-redegørelse og VVM-tilladelse

  Der foreligger udkast til VVM-redegørelse fra Assens Forsyning A/S. Derefter udarbejdes VVM-tilladelse med vilkår, som sendes i offentlig høring samtidig med kommuneplantillægget.

  Landskabelige og arkitektoniske hensyn

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget skal på mødet i september drøfte, hvordan planlægningen for renseanlægget bedst muligt tager hensyn til landskab og arkitektur.

  De landskabelige og arkitektoniske vurderinger indgår i VVM-redegørelsen, på baggrund af Assens Forsyning visionsoplæg fra december 2016, som sigter mod en landskabelig indpasning af projektet.

  Det er dog ikke muligt for Assens Forsyning på nuværende tidspunkt at levere mere præcise tegninger, og Assens Forsyning vil gerne holde mulighederne åbne i deres udbud af projektet.

  Landskab

  Udkast til lokalplanforslag muliggør etablering af et renseanlæg, som vil være i modstrid med de landskabelige hensyn, som søges varetaget gennem kommuneplanens retningslinjer herfor.

  På baggrund af kommunens landskabsanalyse fra 2013 samt det forhold, at projektet er i modstrid med kommuneplanens retningslinjer med hensyn til det åbne landskab vurderer administrationen samlet set, det foreliggende projekts landskabelige påvirkningsgrad til at være moderat.

  Det skyldes, at lokalplanforslaget muliggør bygninger og tankanlæg, som vil være meget synlige og indgå i landskabsbilledet som markante bygninger i stor skala, især set fra syd og øst. Kommunens administration vurderer, at graden af forstyrrelser af landskabet vil være permanent (>5 år) og vil være middel med hensyn til kystlandskabet og høj i forhold til (landbrugs-)landskabet i øvrigt.

  På grund af projektets potentielle landskabelige påvirkninger bør afbødende foranstaltninger derfor overvejes.

  Kommuneplanens retningslinjer fastlægger blandt andet, at der bør lægges vægt på at placere byggeri lavt i terrænet. Landskabsanalysen anbefaler derudover blandt andet, at der bør arbejdes for at begrænse den visuelle forstyrrelse fra erhvervsområdet.

  Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt forslag til yderligere afbødende foranstaltninger fra Assens Forsynings side, ud over afskærmende beplantning. Det er drøftet, hvordan supplerende afskærmende beplantninger med ammetræer og udformning af højtliggende bygninger som ”fikspunkter” kan være afbødende foranstaltninger.

  Beplantningens afskærmende virkning vil først have sin fulde effekt efter en lang årrække og vil være afhængig af etableringspleje. Med den angivne fordeling af træer og buske vil det være forventeligt, at beplantningen opnår en højde på 8-12 meter efter 15-20 år. På længere sigt (25-60 år) kan træerne blive op til 20-30 meter. Det vurderes at beplantningen skal have en højde på mindst 10 meter for at have en betydelig afskærmende effekt. De fleste steder, men især mod syd, skal der tilstræbes en betydeligt højere beplantning af hensyn til den visuelle påvirkning af landskabet. Kommunens administration vurderer, at brugen af ammetræer ikke vil ændre disse tidhorisonter væsentligt.

  Skærmende beplantninger har i vurderingen af projektets langsigtede landskabelige påvirkninger kun en mindre betydning. Udformning af bygninger som fikspunkter har ligeledes ingen væsentlig betydning i forhold til at begrænse den landskabelige påvirkning, idet det ikke tilgodeser det landskabelige hensyn i kommuneplanen om at fastholde landskabets åbne karakter og de vide udsigter.

  Kommunens administration har redegjort for afbødende foranstaltninger, der kan indarbejdes i udkastet til lokalplanforslag for at begrænse projektets visuelle påvirkning i forhold til Fåborgvej og det omgivende landskab. Forslagets bestemmelser foreslås – under forudsætning af at det er teknisk muligt - suppleret og konkretiseret med hensyn til bygningers og tankes højde i forhold til terræn. Yderligere foreslås der fastlagt ét samlet byggefelt til erstatning for de 5 nuværende, hvilket vil muliggøre en friere disponering af anlæg og bygninger inden for byggefeltet. Bestemmelserne tager udgangspunkt i en skitse udarbejdet af administrationen, der viser en mulighed for en anderledes disponering af anlægget. Den skitserede disponering af anlægget er vist i det vedhæftede notat, som redegør for projektets potentielle landskabelige påvirkninger og giver forslag til afbødende foranstaltninger, der kan overvejes.

  Hvorvidt der skal iværksættes afbødende foranstaltninger af netop dén karakter, er en politisk beslutning.

  Arkitektur 

  Det forventes ikke, at forslag til kommuneplantillæg og lokalplan fastsætter særlige bestemmelser i forhold til projektets arkitektur. Dette er af Assens Forsyning A/S begrundet med, at det er for tidligt i processen til at kunne blive mere konkret i lokalplanens bestemmelser med hensyn til det arkitektoniske.

  Assens Forsyning A/S har dog til brug ved udbud af projektet beskrevet, hvad der bliver lagt vægt på med hensyn til arkitektonisk kvalitet, helhedstanker for området, landskabelig tilpasning, indgang til byen og understøttelse af fortællingen om en ”vandpark”. Disse hensyn indskrives ikke i lokalplanforslagets bestemmelser, men Assens Forsynings vision for anlægget, dets indpasning og arkitektur forventes indskrevet i redegørelsen til lokalplanen.

  Ny spildevandsplan med tilhørende miljøvurdering

  Arbejdet med revision af spildevandsplanen går planmæssigt. Planforslaget forventes at blive sendt i offentlig høring i efteråret 2017 med endelig vedtagelse i februar/marts 2018.

  Udledningstilladelse

  Tilladelse til udledning af renset spildevand fra det nye renseanlæg kan meddeles, når spildevandsplanen er endeligt vedtaget i foråret 2018.

  Miljøgodkendelse

  Der er ansøgt om miljøgodkendelse af biogasanlæg med tilhørende gasmotoranlæg på det nye renseanlæg. Miljøgodkendelsen er under udarbejdelse og forventes at være klar rettidigt. Udkast til miljøgodkendelse af biogasanlæg med tilhørende gasmotoranlæg skal offentliggøres samtidig med VVM-redegørelsen.

  Byggetilladelse

  Byggetilladelse kan meddeles, når projektet er færdigprojekteret og de øvrige myndighedsgodkendelser er på plads. Forventeligt maj 2018.

  Tidsplan

  Assens Forsyning A/S har behov for, at renseanlæg og vandværk sættes i drift senest den 31. december 2019. Indtil videre overholdes den fastlagte tidsplan, som blandt andet er betinget af byrådets vedtagelse af kommuneplantillæg, lokalplan og VVM-tilladelsen. Hvis der klages over en eller flere afgørelser kan det forsinke projektet. Assens Forsyning A/S ønsker at påbegynde anlægsprojektet i maj 2018 for at sikre, at anlægget kan stå færdigt ved udgangen af 2019.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse af lov om planlægning (LBK nr. 1529 af 23. november 2015).

  Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 1533 af 10. december 2015).

  Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning (BEK nr. 957 af 27. juni 2016).

  Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (LBK nr. 1189 af 27. september 2016).

  Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (725 af 6. juni 2017).

  Beslutningskompetence

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 14-08-2017

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning med bemærkning om, at de afbødende foranstaltninger i form af afskærmende beplantning og arkitektur vil kunne accepteres.

  Bilag

 • Sagsid.: 17/14384
 • Sagsid.: 17/3442

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at Kommuneplan 2017 bliver endeligt godkendt med de 26 ændringer, der er beskrevet i sagsfremstillingen.

  Beslutningstema

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget skal træffe beslutning om, hvorvidt udvalget kan indstille de ændringsforslag, som administrationen har udarbejdet på baggrund af høringssvarene til Forslag til Kommuneplan 2017-2029.

  Der ud over skal udvalget tage stilling til, om de vil indstille kommuneplanforslaget med de i denne sagsfremstillings beskrevne ændringer til vedtagelse i Byrådet som Kommuneplan 2017-2029 for Assens Kommune 2017-2029.

  Sagsfremstilling

  Forslag til Kommuneplan 2017

  Forslag til Kommuneplan 2017-2029 med tilhørende screening for miljøvurdering har været i offentlig høring i 9 uger fra den 31. marts til den 2. juni 2017. I høringsperioden blev der afholdt borgermøde om kommuneplanforslaget den 22. maj på Hjemstavnsgården i Køng.

  Forslag til Kommuneplan2017-2029 kan ses på www.assens.dk/kommuneplan2017

  I forbindelse med offentlighedsperioden har der været afholdt et forhandlingsmøde med Erhvervsstyrelsen, der står for at samle de statslige myndigheders høringssvar i et forhandlingsdokument – se bilag A. Staten har mulighed for at nedlægge veto mod en kommuneplan, hvis statens krav ikke er opfyldt i kommuneplanen. Vejdirektoratet og Miljøministeriet har samtidig indsendt deres egne høringssvar.

  Ud over Erhvervsstyrelsens dokumenter, er der indkommet 22 høringssvar. Høringssvarene fremgår af bilag B.

  Ændringer til Forslag til Kommuneplan 2017

  Administrationen har forholdt sig til samtlige høringssvar – se bilag C. Høringssvarene og forhandlingen med Erhvervsstyrelsen har dannet grundlag for en række ændringsforslag til kommuneplanforslaget. I det følgende gennemgås det konkret, hvilke ændringer til kommuneplanforslaget administrationens foreslår indarbejdet, som en del af den endelige kommuneplan 2017-2029.

  Kapitel 2 – Overordnet udvikling

  Ændring # 1:

  Kategorierne for bymønsterbyer på side 9 - 11 ændres til Centerbyer (i forslaget står der Større bymønsterbyer) og Lokalbyer (i forslaget står der Mindre bymønsterbyer).

  Ændring # 2:

  Der indsættes et kort med perspektivområderne på side 17. Perspektivområderne vises ikke på et retningslinjekort. Dette er et krav fra Erhvervsstyrelsen.

  Ændring # 3:

  Der indsættes et ”ikke” og udskiftes et ”skal” med et ”bør” i sjette afsnit i redegørelsen på side 24, så der kommer til at stå: ”Dette er ikke ensbetydende med, at landdistrikternes egne karakteristika ikke kan kræve særegne indsatser, men som udgangspunkt bør disse ses og etableres i nært samarbejde og samhørighed med de omkringliggende lokalsamfund. ”

  Ændring # 4:

  I afsnit ”2.6 Detailhandel” indsættes der større læsbare kort med afgrænsning af de enkelte detailhandelsområder, dvs. bymidter, lokalcentre og områder til særligt pladskrævende varer. Dette er et krav fra Erhvervsstyrelsen. Efterfølgende sidetal tilrettes tilsvarende.

  Ændring # 5:

  På side 28 i forslaget ændres tabellen i retningslinje 2.6.6 til en tabel, der viser den samlede ramme til butiksformål for hvert detailhandelsområde. Tabellen i forslaget over udnyttet bruttoetageforbrug rykkes til redegørelsesteksten i stedet for. Dette er et krav fra Erhvervsstyrelsen.

  2.6.6 Arealrammer til detailhandel i bymidter, lokalcentre og områder til særligt pladskrævende varegrupper.

  Maksimal butiksstørrelse (m2) indenfor detailhandelsrammen til:

  Maksimal butiksareal i alt i detailhandelsrammen

  Daglig varer

  Udvalgs varer

  Særligt pladskrævende varer

  Assens Midtby (Østergade og Willemoesgade)

  3.500

  2.000

  0

  21.500

  Assens Midtby

  (Søndre Ringvej og Åkrogen)

  3.500

  2.000

  0

  4.500

  Assens (2.1.C.17)

  0

  0

  2.000

  2.000

  Assens ml Søndre Ringvej og Rådhus Allé (1.2.C.16)

  0

  0

  2.000

  5.000

  Assens Søndre Ringvej / Fåborgvej (1.2.C.13, 1.2.E.12 og 1.2.E.24)

  0

  0

  2.000

  8.000

  Assens lokalcenter ml Nørre Alle og Vagtelvænget (1.2.C.14)

  1.000

  1.000

  0

  3.000

  Haarby Bymidte (4.2.C.1, 4.2.BE.1, 4.2.BE.3 og 4.2.BE.6)

  3.500

  2.000

  0

  9.500 (Haarby i alt)

  Haarby Øst (4.2.E.1 og 4.2.E.6)

  0

  0

  2.000

  9.500 (Haarby i alt)

  Glamsbjerg (5.2.C.1 m.fl.)

  3.500

  2.000

  0

  11.500

  Tommerup (3.1.C.21)

  3.500

  2.000

  0

  7.000

  Tommerup Stationsby (3.1.C.1)

  3.500

  2.000

  0

  6.500

  Vissenbjerg (2.2.C.1, 2.2.C.4, 2.2.C.5, 2.2.C.5 og 2.2.C.7)

  3.500

  2.000

  0

  11.500

  Aarup (Bredgade 2.1.C.1 m.fl)

  3.500

  2.000

  0

  12.500

  Aarup (Indre Ringvej – 2.1.E.1 og 2.1.E.4))

  0

  0

  2.000

  5.000

  Ændring # 6:

  På side 43 ændres overskriften ”Den regionale udviklingsplan” til ”Region Syddanmarks Vækst- og udviklingsstrategi”.

  Kapitel 3 – Trafik og transport

  Ændring # 7:

  Det overordnede vejnet vil igen blive vist på retningslinjekort 3.1 (side 48 i forslaget) som i Kommuneplan 2013. Dette er et krav fra Erhvervsstyrelsen.

  Ændring # 8:

  Vejinteressezonen for udvidelse af E20 vises på retningslinjekort 3.1 (side 48 i forslaget) og der tilføjes følgende nye retningslinje:

  3.1.7 Interessezone for motorvejens udvidelse

  Lokalplanforslag (evt. i udkast) inden for interessezonen for motorvejens udvidelse skal forelægges for Vejdirektoratet, så Vejdirektoratet kan tage stilling til, om lokalplanen vil være forenelig med linjeføringens og interessezonens formål.

  Dette er et krav fra Erhvervsstyrelsen.

  Ændring # 9:

  Tabellen i fortolkningsbidraget til retningslinje 3.1.6 udskiftes med Vejdirektoratets fremsendte udklip fra gældende støjvejledning.

  Dette er et krav fra Erhvervsstyrelsen.

  Ændring # 10:

  Skovrejsningsområderne ved motorvejsudvidelsesinteressezonen reduceres, som Vejdirektoratet anbefaler, så der ikke er arealinteressekonflikter der. Dette er et krav fra Erhvervsstyrelsen.

  Kapitel 4 – Ferie og fritid

  Ændring # 11:

  På retningslinjekortet til 4.5 Støjende fritidsaktiviteter opdateres støjkonsekvens-zonen omkring Skydebane Aborg, idet den angivne zone i forslaget ikke er korrekt. Dette er et krav fra Erhvervsstyrelsen.

  Kapitel 5 – Større tekniske anlæg

  Ændring # 12:

  Vindmølle redegørelsen på side 91 i forslaget skiftes ud med den nye redegørelse aftalt med Erhvervsstyrelsen, hvori der er suppleret med en landskabelig vurdering og begrundelse for udtagning af hvert af vindmølle lokaliserings-områderne. Den nye redegørelse ses på side 8-10 i bilag fra Erhvervsstyrelsen – bilag A. Dette er et krav fra Erhvervsstyrelsen. Efterfølgende sider og sidetal tilrettes ift. mængden af ny tekst.

  Ændring # 13:

  Retningslinje 5.1.3 på side tilføjes et fortolkningsbidrag, så retningslinjen får følgende ordlyd:

  5.1.3 Skyggekast fra vindmøller og husstandsvindmøller

  Vindmøller må ikke påføre nærtliggende beboelse mere end 5 timers skyggekast om året beregnet som reel skyggetid efter WindPro, Shadow-programmet eller et tilsvarende program.

  Fortolkningsbidrag til retningslinje 5.1.3:

  Retningslinjen er ikke en begrænsning ved udlæg af vindmølleområder. Der kan udlægges områder, hvor vindmøller vil påføre naboer mere end 5 timers skyggekast om året. Retningslinjen har til hensigt at sikre, at der ved drift af vindmøller ikke påføres naboer mere end 5 timers årligt skyggekast, og at der for at sikre dette installeres et program til styring af skyggekast, såfremt det er nødvendigt for at reducere skyggekast ved naboer til maksimalt 5 timer årligt.

  Dette er et krav fra Erhvervsstyrelsen.

  Ændring # 14:

  Energinets elanlæg (ledninger) vises på retningslinjekort 5.0 Større tekniske anlæg (side 90 i forslaget).

  Ændring # 15:

  Der tilføjes en ny retningslinje:

  5.3.2 Sikkerhedsafstande til høje elementer

  Høje genstande som fx vindmøller, antenner, skorstene mv., nær Energinets luftledningsanlæg, bør som minimum placeres i en afstand på genstandens fulde totalhøjde fra respektafstanden langs luftledningsanlægget.

  Fortolkningsbidrag til retningslinje 5.3.2:

  Respektafstanden er fastsat for at give betryggende sikkerhed ved arbejde i nærheden af elforsyningsanlæg eller ved uheld og ulykker. Respektafstanden er beskrevet i Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 5a, § 6.8 (BEK nr. 309 af 27/04/2009).

  Ændring # 16:

  Der tilføjes en ny retningslinje:

  5.3.3 Beplantning nær luftledninger

  I deklarationsarealet for luftledninger må der ikke rejses skov samt plantes træer og buske, der bliver mere end 3 m høje.

  Beplantning uden for deklarationsarealet kan ske såfremt det sikres, at træer ikke kan vælte og beskadige el-anlægget.

  Fortolkningsbidrag til retningslinje 5.3.3: Se nærmere om respektafstande i ”Vejledning om arbejde og træbeskæring nær luftledninger”, der er udarbejdet af Sikkerhedsstyrelsen. Se bl.a. side 4, 5 og 6 med illustration og afstande.

  Af sikkerhedshensyn anbefaler Energinet, at man har den vandrette respektafstand på 15 m til nærmeste luftledning i mente, når man planlægger beplantning jf. vejledningen, så træer ikke kan vælte inden for respektafstanden.

  Der indsættes link til vejledningen: https://www.sik.dk/content/download/1668/27640/version/1/file/Vejledning+om+arbej de+og+tr%C3%A6besk%C3%A6ring+n%C3%A6r+luftledninger.pdf

  Ændring # 17:

  Der tilføjes en ny retningslinje:

  5.3.4 Magnetfelter

  Nye boliger og institutioner, hvor børn opholder sig, ikke bør opføres tæt på eksisterende højspændingsanlæg. Nye højspændingsanlæg bør ikke opføres tæt på eksisterende boliger og børneinstitutioner.

  Fortolkningsbidrag til retningslinje 5.3.4: Begrebet ”tæt på” kan ikke defineres generelt, men må afgøres i den konkrete situation ud fra en vurdering af den konkrete eksponering. Energinet ønsker forsigtighedsprincippet fulgt ved plan-/ anlægsarbejde og anbefaler, at man følger Vejledning i forvaltning af forsigtighedsprincippet ved miljøscreening, planlægning og byggesagsbehandling. Vejledningen er udgivet af Elbranchens Magnetfeltudvalg i samarbejde med Kommunernes Landsforening.

  For yderligere oplysninger om magnetfelter se venligst hjemmesiden

  www.energinet.dk/magnetfelter.

  Ændring # 18:

  Nedenstående tilføjes til redegørelsesteksten til afsnit 5.3 Elnettet mellem afsnittene ”Statslige interesser i planlægningen” og ”Strategi og indsats”:

  Deklarationsområder

  Energinets elanlæg er generelt sikret ved tinglyst deklaration. Om der planlægges, skovrejsningsområder, erhvervsområder, råstofområder(grave-/interesseområde), biogasanlæg, affaldsbehandling, vejanlæg, cykelsti, boligområder, terrænregulering el. lign. skal det understreges, at der langs kabelanlæggene er tinglyst deklaration. Det betyder bl.a., at der inden for en given afstand til luftledninger/jordkabler ikke uden meddelt dispensation kan etableres anlæg af nogen art, herunder beplantning, eller foretages terrænændringer. Deklarationsarealet administreres meget restriktivt, hvormed dispensation ikke kan forventes meddelt.

  Forsigtighedsprincip og magnetfelter

  Overalt, hvor vi bruger, producerer eller transporterer elektrisk strøm, vil der være magnetfelter. Det betyder, at der vil være magnetfelter tæt på alle elforsyningsanlæg og el-apparater, uanset om det er transformere, luftledninger eller jordkabler. Felternes størrelse afhænger af, hvor megen strøm, der går i ledningen eller apparatet, og de aftager kraftigt med afstanden.

  I Danmark er der ingen minimumsafstande eller grænseværdier, der angår eventuelle langtidsvirkninger af magnetfelter fra højspændingsanlæg. Det vurderer Sundhedsstyrelsen, at der ikke er tilstrækkelig videnskabelig baggrund for.  I stedet er der et forsigtighedsprincip, som er en anbefaling fra Sundhedsmyndighederne. Forsigtighedsprincippet omfatter eksponering fra magnetfeltet. Forsigtighedsprincippet henvender sig således både til plan- og byggemyndigheder og til ejere af højspændingsanlæg. Energinet.dk ønsker forsigtighedsprincippet fulgt ved plan-/ anlægsarbejde og anbefaler, at man følger Vejledning i forvaltning af forsigtighedsprincippet ved miljøscreening, planlægning og byggesagsbehandling. Vejledningen er udgivet af Elbranchens Magnetfeltudvalg i samarbejde med Kommunernes Landsforening.

  For yderligere oplysninger om magnetfelter se venligst hjemmesiden:

  www.energinet.dk/magnetfelter

  Opsætningen af side 93 og 94 ændres desuden, så der er plads til den nye tekst jf. ændringerne # 15-18.

  Kapitel 6 – Det åbne land:

  Ændring # 19:

  På side 136 rettes "den katolske Vor Frue kirke i Nørregade" til ”den katolske Vor Frelsers kirke i Nørregade”.

  Ændring # 20:

  Laget, der viser Særligt Værdifulde Landbrugsområder (SVL), på retningslinjekort 6.7 Landbrug (side 150 i forslaget) beskæres med naturlaget ”Biologiske interesseområder”, så der ikke er konflikter mellem naturudpegninger og landbrugsudpegninger. Redegørelsen for Metode til udpegning af SVL på side 152-153 tilrettes tilsvarende, så ”biologiske interesseområder” tilføjes sammen med potentieller naturområder.

  Kapitel 8 - Kommuneplanrammer

  Ændring # 21:

  Følgende fjernes fra Særlige bestemmelser i rammen for 1.3.B.20 Torø Huse: ”Der må etableres én dagligvarebutik på maksimalt 500 m2 og én udvalgsvarebutik på maksimalt 250 m2.”

  Ændring # 22:

  Rammen for 2.2.O.40 Andebølle Ungdomshøjskole tilrettes/reduceres, så den stemmer overens med lokalplanen for området, der blev reduceret for nogle år siden.

  Ændring # 23:

  Rammen ”3.1.B.36 Boligområde, rekreative skov- og friarealer samt område til offentlig formål ved Skovstrupsvej” ændrer navn til ”3.1.B.36 Boligområde Overmarken”.

  Maks bebyggelseshøjde for udnyttelse til tæt lav ændres til 11,5 m og maksimal etageantal for tæt lav ændres til 2,5 etager.

  Ændring # 24:

  Jf. Byrådsbeslutningen fra 16. december 2016 skal der kun udlægges én af de to foreslåede nye boligrammer i Glamsbjerg – 5.2.B.19 og 5.2.B.20. Såfremt forslag til nyt boligramme område 5.2.B.20 Boligområde ved Glamsbjerg Vest ikke optages i kommuneplanen som indstillet i en tidligere sag, fjernes rammen derfor i den endelige kommuneplan.


  OBS: Dette punkt skal i indstillingen til Byrådet tilrettes, så det stemmer overens med beslutningen til punktet tidligere på dagsordenen om ”Byudvikling i Glamsbjerg”.

  Ændring # 25:

  Erhvervsstyrelsen har stillet krav om, at der ved udlæg af nye boligrammer skal reduceres 1:1 med et antal ha, som svarer til det, der udlægges af nye i kommuneplanen. Ellers skal der redegøres for, hvorfor det er nødvendigt at øge antal ha til kommende boliger i kommunen.

  Der er 47,2 ha boligramme mere med i forslaget end i Kommuneplan 2013. Såfremt rammen 5.2.B.20 Boligområde ved Glamsbjerg Vest (7, 6 ha) ikke udlægges alligevel, skal der kun findes 39,6 ha eksisterende boligrammer, som kan fjernes.

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget behandlede på mødet den 15. maj 2017 et forslag til en række områder, der kan reduceres med, så det svarer 1:1 tilsvarende de nye områder. De 39,6 ha findes derfor ved at ophæve eller reducere følgende rammer (se kort i bilag til Ændring # 25):

  Aarup

  2.1.B.9 ”Boligomr. Aarup Syd - ved Mosevej” reduceres med areal svarende til søen i den sydlige del af rammen

  1 ha

  Vissenbjerg

  2.2.B.11 ” Boligomr. Koelbjergvej” ophæves

  6,4 ha

  Tommerup

  3.1.B.34 ”Vestervangen, Brunsegårdsvej og Kirkebjergvej” reduceres med arealet nord og vest for ejendommen Kirkebjerg 30. Arealet nord for Kirkevej er opkøbt til etablering af regnvandsbassiner og rekreativt område. 

  2,9 ha

  Haarby

  4.2.B.14 ” Boligomr. ved Faaborgvej” ophæves

  26,0 ha

  Jordløse

  4.2.B.39 ”Boligomr. vest for Enghavevej” reduceres pga. ophævet lokalplan med

  0,6 ha

  Flemløse

  5.2.B.45 ”Th. Bangsvej nord” reduceres pga. nærhed til vindmøller med

  3,4 ha

  De foreslåede reduktioner udgør i alt 40,3 ha i forhold til forslagets rammeudlæg. Der reduceres dermed lidt mere, end det er nødvendigt for at opfylde statens krav.

  Generelt:

  Ændring # 26:

  Retningslinjekortenes arealudpegninger rettes til, så det kun er arealudpegninger i Assens Kommune, der vises på kortet.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 14-08-2017

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at Kommuneplan 2017 bliver endeligt godkendt med de 26 ændringer, der er beskrevet i sagsfremstillingen, med følgende ændringer jf sag nr. 2 på EBUs møde:

  • at den foreslåede ændring #24 justeres, således at de to foreslåede nye boligrammer ved Glamsbjerg - ramme 5.2.B.19 og 5.2.B.20 – begge medtages i Kommuneplanen
  • at der som konsekvens heraf skal reduceres med et areal til boliger på ca. 5 ha, hvor det indstilles, at boligrammen ved Dærupvej i Glamsbjerg udgår.

  Bilag

 • Sagsid.: 17/14169

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller:

  • at udvalget godkender tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 1-C602 ”For et område til centerformål, butikker, boliger o.l. ved Brydes Alle i Assens By” til offentliggørelse i 4 uger.
  • at beslutningskompetencen vedrørende den endelige godkendelse af tillægget uddelegeres til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  Beslutningstema

  Der skal træffes beslutning om godkendelse af forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1-C601 til udsendelse i offentlig høring i 4 uger.

  Sagsfremstilling

  Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1-C602 er udarbejdet på baggrund af den godkendte bebyggelsesplan der er udarbejdet for det almennyttige boligbyggeri ”Plums Gaard”.

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget (EBU) behandlede på møde den 24. april en sag om status på dialogen om vilkår for det almennyttige byggeri ”Plums Gaard” og principgodkendte projektforslaget som det foreligger.

  På mødet blev det besluttet, at der skulle udarbejdes et tillæg til lokalplanen for at muliggøre bygherres foreslåede trafik- og parkeringsløsning.

  I lokalplan 1-C602 er en af formålsbestemmelserne” at udstikke retningslinjerne for udformning af de ubebyggede arealer, herunder fremtidige vej- og stiforbindelser, torve, parkering samt udstikke retningslinjer for den fremtidige beplantningsstruktur” (§1.5).

  I eksisterende lokalplan er der i forhold til formålsparagraffen fastlagt og udpeget en placering af parkeringsarealer, samt sti og fællesopholdsarealer i området (§5.6).

  Lokalplanområdet og arealer der får ændret anvendelse

  Med disponeringen for arealerne i den nye bebyggelsesplan for Plums Gaard, bliver der flyttet rundt på placeringen af parkeringsarealer og de fælles friarealer. Det betyder, at der skal et ændret plangrundlag til, for at bebyggelsesplanen er i overensstemmelse med lokalplanen. Derfor er der udarbejdet et tillæg til lokalplanen, der fastlægger bestemmelser omkring placeringen af parkering og fælles friarealer.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 14-08-2017

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller:

  • at tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 1-C602 ”For et område til centerformål, butikker, boliger o.l. ved Brydes Alle i Assens By” godkendes til offentliggørelse i 4 uger.
  • at beslutningskompetencen vedrørende den endelige godkendelse af tillægget uddelegeres til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/23876
 • Sagsid.: 17/14467
 • Sagsid.: 16/24753

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at 2. budgetopfølgning godkendes.

  Beslutningstema

  Budgetopfølgning pr. 30. januar 2017 – drift på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget forelægges til godkendelse.

  Sagsfremstilling

  Samlet set viser budgetopfølgningen for Erhvervs og Beskæftigelsesudvalget, at der forventes et merforbrug på 8.292.000 kr. Merforbruget er fordelt med et merforbrug på 8.326.000 kr. uden for servicerammen og et mindreforbrug på 34.000 kr. inden for servicerammen.

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens § 40

  Økonomi

  (i 1.000 kr.)

  Forventet regnskab

  Korrigeret

  budget

  Opr.

  budget

  Afvigelse til korr. budget

  Tillægs-bevilling

  Overførsel til 2018

  EBU – uden overførselsadgang

  346.516

  338.675

  338.485

  7.841

  0

  0

  EBU – med overførselsadgang

  6.741

  6.290

  6.706

  451

  0

  86

  EBU i alt

  353.257

  344.965

  345.191

  8.292

  0

  86

  (minus = mindreforbrug)

  Beslutningskompetence

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 14-08-2017

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkender 2. budgetopfølgning.

  Bilag

 • Sagsid.: 17/7862

  Indstilling

  Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Orientering om praksis ved brugen af sanktioner i Assens Kommune på baggrund af henvendelse fra Beskæftigelsesministeren.

  Sagsfremstilling

  I marts 2017 offentliggjorde Ankestyrelsen en praksisundersøgelse af kommunernes anvendelse af sanktioner overfor uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere.

  Undersøgelsen er en analyse af 105 sager fra 10 kommuner (herunder ikke Assens Kommune).

  Overordnet set viser undersøgelsen, at:

  • Kommunernes afgørelser er i overensstemmelse med lovgivning og praksis i 62 af sagerne, svarende til 59%.
  • 21 af sagerne, svarende til 20%, ville være blevet ændret på det foreliggende grundlag, hvis de var blevet indklaget til Ankestyrelsen.
  • 22 sager, svarende til 21%, er ikke tilstrækkeligt oplyste til, at Ankestyrelsen kan vurdere om afgørelserne er i overensstemmelse med lovgivning og praksis.

  Ankestyrelsen gør i undersøgelsen opmærksom på, at resultaterne er fremkommet på baggrund af et mindre antal sager fra en lille del af landets kommuner, hvorfor resultaterne ikke umiddelbart kan generaliseres til resten af landet.

  På baggrund af undersøgelsen fremsendte Beskæftigelsesministeren et brev til kommunerne, hvori han opfordrer til, at kommunerne kigger egen praksis efter i sømmene.

  I notatet beskrives praksis i Assens Kommune.

  Lovgrundlag

  Aktivloven.

  Beslutningskompetence

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  Børne- og Uddannelsesudvalget.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 14-08-2017

  Børne- og Uddannelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 14-08-2017

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tog orienteringen til efterretning. Udvalget finder at praksis i forhold til anvendelse af sanktioner i Assens Kommune er tilfredsstillende.

  Bilag

 • Sagsid.: 17/6036

  Indstilling

  Velfærdsdirektøren indstiller, at orientering tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Orientering om Jobmesse Fyn 2017.

  Sagsfremstilling

  For 5. år i træk afholder de fynske jobcentre en fælles Jobmesse, hvor aktivt jobsøgende kan møde virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

  Formålet med messen er, at skabe et forum, hvor de jobsøgende kan møde potentielt kommende arbejdsgivere, få indtryk af hvilke kvalifikationer, der efterspørges på arbejdsmarkedet og få ny inspiration til jobsøgningen.

  Virksomhederne har mulighed for at brande deres virksomhed som en attraktiv arbejdsplads, rekruttere nye medarbejdere, netværke med andre virksomheder og få et overordnet indtryk af arbejdsudbuddet på Fyn.  

  I Assens Kommune er der stor fokus på, at få virksomheder fra kommunen til at deltage i jobmessen. Foruden reklamering i pressen og på Jobcentrets Linked-In side, har virksomhedskonsulenterne sendt personlige mails med invitationer til en række virksomheder (ca. 150) indenfor vækst- og mangelområder og inviterer også til messen, når de taler med virksomheder i anden forbindelse (telefonsamtaler, virksomhedsbesøg etc.). Pr. 26. juni er 8 virksomheder tilmeldte:

  • Boe-Therm
  • Bryggeriet Vestfyn
  • Cabinplant
  • Centrovice
  • Flarup Maskiner
  • Lindpro-Haarby
  • Scankab
  • Summerbird

  Der var tilmeldingsfrist 23. juni, men erfaringen fra tidligere år har vist, at der gerne kommer et par tilmeldinger yderligere efter fristen.

  Jobmesse Fyn forventer besøg af 4-5000 aktivt jobsøgende og 130 virksomheder.

  I år inviteres de fynske 10. klasser om eftermiddagen, ligesom sidste år.

  Jobmessen afholdes torsdag den 14. september kl. 10.00-15.00 i Odense Congress Center.

  Økonomi

  Udgifterne til messen fordeles mellem de fynske kommuner (på nær Ærø) ud fra hvor mange ledige den enkelte kommune har. Assens Kommunes andel af den samlede fynske ledighed udgør 7,7%, svarende til knap 80.000 kr. af budgettet på 1 mio. kr.

  Udgiften afholdes indenfor Jobcentrets budget for 2016.

  jan-17

  Antal ledige

  Pct. af samlet ledighed

  Andel af budget

  Assens

  933

  7,7

  77.000

  Faaborg-Midtfyn

  1 152

  9,5

  95.000

  Kerteminde

  536

  4,4

  44.000

  Langeland

  309

  2,6

  26.000

  Middelfart

  626

  5,2

  52.000

  Nordfyns

  737

  6,1

  61.000

  Nyborg

  690

  5,7

  57.000

  Odense

  5 760

  47,8

  478.000

  Svendborg

  1 322

  11

  110.000

  I alt

  12.065

  100

  1.000.000

  Beslutningskompetence

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 14-08-2017

  Børne- og Uddannelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 14-08-2017

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.

 • Sagsid.: 16/28944

  Indstilling

  Velfærdsdirektøren indstiller, at statistikken tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Orientering om den aktuelle udvikling indenfor beskæftigelsesområdet.

  Sagsfremstilling

  Der er udviklet en ny månedsstatistik på beskæftigelsesområdet, der i højere grad skal give Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget et indblik i udvikling og status på de forskellige målgrupper indenfor området.

  Månedsstatistikken er inddelt i 3 områder:

  1. Udvikling i bruttoledighedsprocenten for Assens Kommune, hele landet og landsdelen Fyn i løbet af det sidste år.
  2. Udvikling i ydelsesgrupperne i løbet af det sidste år. Ydelsesgrupperne er: Arbejdsløshedsdagpenge, Sygedagpenge, Fleksjob, Kontanthjælp, Jobafklaringsforløb og Ressourceforløb, Integrationsydelse og Ledighedsydelse.
  3. Fokusområderne, som vil give mulighed for uddybende og aktuelle tal for de enkelte målgrupper. Der er 3 fokusområder: Arbejdsløshedsdagpenge og Kontanthjælp, Sygedagpenge samt Jobafklaringsforløb og Ressourceforløb, Ledighedsydelse samt Fleksjob og Integration.


  I den aktuelle månedsstatistik er der fokus på arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp. Foruden tal omkring antal, varighed, til- og afgange for de enkelte områder, giver lederne for hvert område en vurdering af den igangværende udvikling. I denne måneds månedsstatistik er der desuden et tillæg, der synliggør, hvor de gode og rigtige gode jobmuligheder er, og hvor mange jobklare ledige der er i Assens Kommune, som matcher disse jobmuligheder.

  Lovgrundlag

  Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LBK nr. 1342 af 21/1/2016).

  Økonomi

  Budget 2017.

  Beslutningskompetence

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 14-08-2017

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tog statistikken til efterretning.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  1. Status på projektet ”Lillebælt Syd havmøllepark”

  Status på projektet ”Lillebælt Syd havmøllepark” er, at Energistyrelsen den 22. juni har givet tilladelse til at foretage forundersøgelser samt lave VVM til projekt. Projektet omfatter mellem 20 og 44 havvindmøller med en samlet installeret effekt på mellem 100-160 MW, hvilket giver mulighed for at opstille alle størrelser af vindmøller - fra 2,2 MW til 8 MW vindmøller - dog med en maksimal højde på 250 meter til øverste vingespids.

  Sønderborg Forsyning har orienteret om, at de er gået i luften med en informativ hjemmeside, der indeholder de informationer, der er tilgængelige for projektet på nuværende tidspunkt, og dertil har de lavet en facebook side. Hjemmesiden hedder www.lillebaelt.dk og facebook gruppen hedder Havmølleparken Lillebælt Syd. Der ud over er et borgermøde på fynsiden planlagt afholdt for at imødekomme de fynske borgere der måtte have interesse eller bekymringer i forbindelse med den potentielle havmøllepark. Borgermødet forventes afholdt den 29. august kl. 19:00-21:00. På borgermødet er det muligt at komme ned ideer til emner, der skal belyses i en VVM-redegørelse. En kort opsummering af projektet kan læses her: https://ing.dk/artikel/soenderborg-selskab-vil-bygge-havmoellepark-lillebaelt-200374?utm_medium=email&utm_source=ing.dk&utm_campaign=tipenven  1. Ny planlov
   Den 15. juni 2017 trådte den nye planlov i kraft. Hovedindholdet i ændringerne beskrives i et brev sendt til kommunerne. Brevet er vedlagt som bilag til orienteringspunktet. – se bilag.

  2. Udviklingsplaner - Status på evaluering

  Administrationen har igangsat en evaluering af processen omkring udarbejdelsen af ”Udviklingsplan for Tommerup og Tommerup Stationsby”, og det færdige produkt. Evalueringen gennemføres med input fra interne og eksterne samarbejdspartnere. Der gennemføres desuden en overordnet kortlægning af de restende byers potentialer, og eventuelle brændende platforme.

  Resultatet forventes at være klar til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgsmødet i oktober, i form af en række anbefalinger til både rækkefølgen af og formen på de resterende udviklingsplaner. Jævnfør Planstrategi 2015 skal der gennemføres udviklingsplaner for byerne: Aarup, Vissenbjerg, Glamsbjerg og Assens.

  1. Orientering om indsatsstrategier i Jobcentret

  2. Orientering om samarbejdet åben virksomhed.

  Vedlagt invitation til arrangementet Åben Virksomhed den 25. november og faktablad om Åben Virksomhed.

  1. Energinet planlægger mulig ny gasledning
   Assens Kommune har modtaget en orienterende skrivelse fra Energinet om en påtænkt ny gasledning, med et forventet trace, der går gennem Assens Kommune. Brev fra Energinet fremgår som bilag.
   I starten af juli havde kommunens administration møde med repræsenter for Energinet og der orienteres kort om resultatet af mødet.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 14-08-2017

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 14-08-2017

  Intet.