icon-Politik

Politik

Referat

Mandag den 15. maj 2017 kl. 14:00

Mødested: Mødelokale 1
Udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
Medlemmer: Dan Gørtz, Erik Klindt Andersen, Charlotte Vincent Petersen, Poul Poulsen, Lone Akselsen
 • Sagsid.:

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 15-05-2017

  Dagsorden godkendt.

 • Sagsid.: 16/5915

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller:

  • at det drøftes, om det skal være muligt i lokalplanområdet at etablere altaner og tagterrasser, som foreslået i lokalplanforslaget
  • at forslag til Lokalplan 1.2-9 for Præstevænget, Blomstervænget og Ved Nordstien tilrettes, såfremt det ikke skal være muligt at etablere altaner og tagterrasser
  • at forslag til Lokalplan 1.2-9 for Præstevænget, Blomstervænget og Ved Nordstien med tilhørende stilblade i øvrigt godkendes og udsendes i høring i minimum 8 uger.

  Beslutningstema

  Der skal træffes beslutning om det skal være muligt at etablere altaner og tagterrasser, som fastsat i lokalplanforslaget, eller om det skal udtages af forslaget. Derudover skal der træffes beslutning om i øvrigt at godkende forslaget til lokalplan for Præstevænget, Blomstervænget og Ved Nordstien med tilhørende stilbade samt at lokalplanforslaget med stilblade skal sendes i høring i minimum 8 uger.

  Sagsfremstilling

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget besluttede den 4. april 2016 at igangsætte et lokalplanarbejde for området ved Præstevænget, Blomstervænget og Ved Nordstien. Der er nu udarbejdet et forslag til lokalplan, og forslaget har som udkast været i høring hos bestyrelsen for Grundejerforeningen Mariendal. Høringssvaret er vedlagt som bilag 4.

  Supplerende lokalplanforslaget er udarbejdet forslag til stilblade for områdets bebyggelse og en miljøscreening. Se bilag 2 og 3.

  Lokalplanen inddeler området i to delområder. Det bebyggede område med Præstevænget, Blomstervænget og Ved Nordstien som delområde 1 og det offentlige og rekreative areal mod vest som delområde 2.

  Lokalplanens bestemmelser er udarbejdet, så lokalplanen ikke er restriktiv, men sikrer at de karakteristiske træk i området bevares og styrkes. Der er på lokalplanens kortbilag 3 udpeget bevaringsværdige bygninger. Disse må ikke nedrives.

  Byggefelter

  Der er udlagt byggefelter omkring eksisterende bebyggelse og fastsat, at eksisterende og ny bebyggelse skal opføres inden for byggefelterne og overholde bygningsreglementets bestemmelser om afstand til skel. Fritliggende garager, carporte og udhuse kan placeres uden for byggefelterne og kan placeres efter bygningsreglementets bestemmelser alene. Bebyggelsesprocenten er fastsat til 25. Dette skal medvirke til, at der ikke opføres markant større boligbebyggelse end oprindeligt i området. Det er fremhævet, at der kan dispenseres, såfremt den oprindelige bebyggelse har udgjort mere end 25 % af grundens areal. Byggefelterne er vist på lokalplanforslagets kortbilag 4.

  Bygningers ydre fremtræden

  Eksisterende bebyggelse i delområde 1 er opdelt i bevaringsværdige bygninger, miljøunderstøttende bygninger og øvrige bygninger. Eksisterende bygninger opdeles yderligere i hhv. længehus og kompakt volumen, og i forhold til nybyggeri skelnes der også mellem længehuse og kompakt volumen.

  (Miljøunderstøttende bygninger er modsat de bevaringsværdige bygninger ikke vigtige som enkeltbygninger, men fremstår i kraft af deres arkitektoniske fællestræk som en helhed, hvor hver enkelt bygning understøtter den fælles identitet).

  Årsagen til opdelingen er, at der for at sikre de arkitektoniske værdier er brug for specifikt at regulere bevaringsværdige bygninger og miljøunderstøttende bygninger. Derudover er der brug for at fastsætte ét sæt bestemmelser for nye bygninger opført som kvadratiske eller næsten kvadratiske (kompakt volumen) og ét sæt bestemmelser for nye bygninger opført som længehuse. Der er således under § 7 ”Bebyggelsens ydre fremtræden” fastsat bestemmelser for:

  • Eksisterende bevaringsværdige eller miljøunderstøttende bygninger
  • Eksisterende bygninger udført som kompakt volumen, som ikke er bevaringsværdige eller miljøunderstøttende samt for ny bebyggelse udført som kompakt volumen
  • Eksisterende bygninger udført som længehus, som ikke er bevaringsværdige eller miljøunderstøttende samt for ny bebyggelse udført som længehus.

  Gennem de tre sæt bestemmelser sikres eksisterende bygningsværdier, der gives mulighed for at bygge til, at bygge om samt at bygge nyt på en måde, der understøtter de eksisterende byggestile og værdier i området.

  Udover ovennævnte inddeling af bebyggelse er bebyggelse inddelt i fem stilarter som vist på lokalplanforslagets kortbilag 6. Der er udarbejdet stilblade for de fem stilarter som et appendix til lokalplanforslaget. I mange af bestemmelserne fastsættes det, at ændringer, tilbygninger mv. skal ske i overensstemmelse med bygningens stilart som repræsenteret i området, og der henvises til stilbladene, hvori stilarten er beskrevet.

  Lokalplanforslaget indeholder også bestemmelser om etablering af altaner og tagterrasser. Der er fastsat bestemmelser om, at altaner ikke må være større end 1,5x3 meter og kun må etableres på en bygnings haveside. Tagterrasser må ligeledes kun etableres på en bygnings haveside væk fra vejen og kun på bygninger, hvortil der er adgang fra hovedhuset. Tagterrasser må ikke have en størrelse, så den betragtes som en ekstra etage. Etablering af altaner og især tagterrasser vil kunne give indbliksgener for naboer, og da området er forholdsvist tæt bebygget, bør det drøftes, om lokalplanen skal give mulighed for etablering af altaner og tagterrasser eller om muligheden derfor skal udgå.

  Lokalplanen fastsætter i delområde 2, at den eksisterende toiletbygning bør bevares, men udlægger et større byggefelt, såfremt der skal ske udvidelser mv. Derudover fastsætter lokalplanen, at den offentlige sti samt mere private sti Rosenstien skal bevares, samt at der skal sikres en beplantning mellem de to stier, så Rosenstien forbliver den mere private sti for beboerne i området.

  Høringssvaret fra bestyrelsen for Grundejerforeningen Mariendal er udformet som svar på en række forhold, som administrationen ønskede, at de forholdt sig til. Der har været enkelte ønsker om ændringer, og høringssvaret har ført til følgende justeringer af det forslag til lokalplan, der nu er fremlagt til politisk behandling:

  • Krav om at vinduer skal være i træ eller træ/metal er ændret til, at der ikke er krav om et bestemt materiale. Begrundelsen er, at det er udtrykket og ikke materialet, der er vigtigt at regulere, og i dag fås fx plastvinduer, der på afstand ligner trævinduer.
  • Det er indskrevet, at eksisterende tagrender/nedløbsrør af plast selvfølgelig kan repareres uden krav om at skifte til andet materiale.
  • Præstevænget 3 er udpeget som bevaringsværdig.

  For at understøtte ønsket om samlet at højne områdets arkitektoniske værdier, vil det være af stor værdi at få foretaget en SAVE-vurdering for hver ejendom, så der til hver boligejer kan gives konkret vejledning til, hvordan den enkelte bygnings værdi kan højnes og bevares i forbindelse med om- og tilbygning, udskiftning af døre og vinduer mv. Dette er grundejerforeningen også inde på, og administrationen vil undersøge muligheden for, at dette materiale kan tilvejebringes. En SAVE-registrering vil ikke ændre på, at det er lokalplanen, der bliver det fremtidige forvaltningsgrundlag. En SAVE-registrering vil alene være en hjælp til boligejerne i forhold til at oplyse om, hvad der er særligt værdifuldt ved deres ejendom, og hvordan bygningsændringer kan foretages, så bygningens værdi højnes.

  Administrationen anbefaler, at forslag til Lokalplan 1.2-9 godkendes og sendes i høring i minimum 8 uger.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 15-05-2017

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller:

  • at forslag til Lokalplan 1.2-9 for Præstevænget, Blomstervænget og Ved Nordstien tilrettes, så etablering af altaner og tagterrasser udgår
  • at forslag til Lokalplan 1.2-9 for Præstevænget, Blomstervænget og Ved Nordstien med tilhørende stilblade i øvrigt godkendes og udsendes i høring i minimum 8 uger.

  Udvalget bemærker, at der ikke er konflikt mellem lokalplan 1.2-9 og det arbejde, der er igangsat med udarbejdelse af lokalplan for Assens Søbad, idet der udarbejdes en særskilt lokalplan for søbadet. Den særskilte lokalplan vil, efter godkendelse, aflyse den del af lokalplanen 1.2-9, som lokalplanen for Søbadet kommer til at omfatte.

  Bilag

 • Sagsid.: 17/2612

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren, indstiller at:

  • igangsætning af kommuneplantillæg og en ny lokalplan for et område ved Hellevad godkendes
  • ansøger bidrager økonomisk til at afholde de udgifter, der er følger af udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan.

  Beslutningstema

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget skal beslutte igangsætningen af et kommuneplantillæg og en ny lokalplan for et område ved Hellevad.

  Sagsfremstilling

  Assens Kommune har modtaget en henvendelse fra firmaet Rens og Sorter A/S vedrørende muligheden for at etablere et affaldsbehandlingsanlæg på Hellevad 18 i Frankfri, matr.nr 16l Brylle By, Brylle. Arealet er på ca. 11,2 ha. 

  Inden ansøger går i gang med den videre planlægning, ønsker de en politisk tilkendegivelse af, at man er positivt stemt for at der arbejdes videre med projektet på det pågældende areal.

  Baggrunden for at etablere et sådant anlæg er at ansøger mener, at der mangler et i Assens Kommune og i samarbejde med Erhvervskontakten har der været set på mulige placeringer. Rens og Sorter A/S vurderer nu, at man har fundet den helt rigtige beliggenhed til det på et areal ved Hellevad.  Hele arealet er udlagt til fremtidig erhvervsområde i Kommuneplan 2013. 

  Placeringen af anlægget på Hellevad

  Lokalplan

  Administrationen har vurderet at projektet er så omfattende at det kræver udarbejdelse af en lokalplan, idet det vurderes at der er tale om en væsentlig ændring i det bestående miljø. 

  Det er hensigten at anlægget skal kunne håndtere følgende aktiviteter:
  kompostering af have-parkaffald, knusning og sortering af bygge-anlægsaffald til genanvendelse, knusning og genanvendelse af beton, knusning og genanvendelse af tegl, rensning af forurenet jord til genanvendelse, rensning og afvanding af slam.

  Rundt om pladsen skal der etableres en afgrænsningsvold med jord klasse 0-II og på pladsen vil der blive anlagt vejerbod, administration, personalefaciliteter, betonplads til modtagelse, div. fraktioner samt haller til sorteringsanlæg (udkast til en situationsplan er med som bilag).

  Forhold til Kommuneplan2013

  Arealet er omfattet af kommuneplanramme 3.2.E.22 Erhvervsområde ved Hellevad.

  Rammen udlægger området til erhvervsområde som lettere industri, lager og værkstedsvirksomhed, herunder service- og forretningsvirksomhed. Der er mulighed for bygninger op til 10 m.

  Administrationen har vurderet, at det ansøgte ikke er i overensstemmelse med kommuneplanrammen idet et affaldsbehandlingsanlæg som ansøgte ikke vurderes til at kunne indpasses i nuværende kommuneplanrammes anvendelsesbestemmelser for området. Der ønskes ligeledes en højere bygningshøjde end 10 m for at kunne få maskiner ind. En etablering af anlægget vil således forudsætte at der ud over lokalplanen bliver udarbejdet et kommuneplantillæg for området.

  Miljøforhold

  Projektet er omfattet af kap. 5 i Miljøbeskyttelsesloven, og skal derfor have en miljøgodkendelse inden virksomheden kan etableres.

  Projektet skal screenes efter VVM-bestemmelserne, hvilket kan medføre, at der skal udarbejdes en VVM-redegørelse forud for etablering.

  Administrationen vurderer ud fra den foreløbige viden, at det er muligt at etablere virksomheden på stedet ud fra de miljø- og planmæssige forhold.

  Naboorientering

  I forbindelse med udarbejdelse af dagsordenspunktet, har administrationen

  sendt en orienteringsskrivelse til de nærmeste naboer, således at de er blevet informeret om et evt. kommende projekt. En egentlig høring vil først være i forbindelse med at der ligger et planforslag der er politisk behandlet og godkendt til at sende i offentlig høring.

  I forbindelse med orienteringsskrivelsen har administrationen modtaget flere henvendelser fra bekymrede borgere, som er imod placeringen af et evt. kommende affaldsbehandlingsanlæg. Der er således også indkommet nogle skriftlige bemærkninger. Disse er vedhæftet som bilag.      

  Administrationens vurdering af og bemærkninger til alternativ placering

  På baggrund af udvalgets beslutning på mødet den 13. marts 2017 har administrationen udarbejdet et notat vedrørende muligheden for en alternativ placering. Der er kun kigget på arealer der i Kommuneplanen er udlagt til erhverv og som er uudnyttet.

  Umiddelbart vil det kun være et areal ved Grønnemose som kan anbefales som alternativ placering.

  Der er endvidere udarbejdet et notat hvor administrationen kort har kommenteret på de væsentligste bemærkninger til den ønskede placering. I forbindelse med en eventuel udarbejdelse af lokalplan med tilhørende miljøscreening, vil de fleste punkter blive belyst og vurderet nærmere.

  Administrationen vil gennemgå de to notater på udvalgsmødet.

  Lovgrundlag

  Lov om Planlægning.

  Økonomi

  Såfremt planlægningen for området besluttes igangsat, forventes det, at ansøger bidrager økonomisk til at afholde de udgifter, der er følger af udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan.

  Beslutningskompetence

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 13-03-2017

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget besluttede at udsætte sagen med henblik på at få belyst alternative placeringsmuligheder for jordbehandlingsanlægget.

  Udvalget ønsker desuden, at få vurderet de indsigelser, som er rejst i naboorienteringen.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 15-05-2017

  Et flertal på 3 i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget bestående af Poul Poulsen (B), Erik Klindt Andersen (V), og Dan Gørtz (V) beslutter:

  • at planlægning for jordbehandlingsanlægget i Hellevad igangsættes, med bemærkning om, at der ved placeringen og indretningen af anlægget skal tages størst mulige hensyn til naboer, ved at friholde et passende areal som bufferzone mod naboer.
  • At ansøger bidrager økonomisk til at afholde de udgifter, der er følger af udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan.

  Et mindretal på 2 i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget bestående af Lone Akselsen (A) og Charlotte Vincent Petersen (A), ønsker at der ikke igangsættes planlægning for et jordbehandlingsanlæg på arealerne i Hellevad.

  Lone Akselsen (A) og Charlotte Vincent Petersen (A) ønsker sagen standset og indbragt for Byrådet, jf. styrelseslovens §23, med en bemærkning om, at de er positive overfor at finde egnede arealer til jordbehandlingsanlægget, men at de ikke finder at arealet i Hellevad er det rigtige i forhold til områdets miljøklasse og vejforhold.

  Bilag

 • Sagsid.: 17/3442
 • Sagsid.: 16/15584

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at udvalget drøfter ny Erhvervs- og Vækstpolitik for Assens Kommune.

  Beslutningstema

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget skal drøfte indhold i ny Erhvervs- og Vækstpolitik for Assens Kommune med henblik på indarbejdelse af input fra Erhvervs Task Force input og politisk færdiggørelse af politikken.

  Sagsfremstilling

  I august 2016 besluttede Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, at der skulle udarbejdes en ny Erhvervs- og Vækstpolitik for Assens Kommune.

  I november inviterede udvalget derfor hele Byrådet ind til en temadrøftelse om mål og ambitionsniveau for politikken. På dette møde blev der bl.a. præsenteret en Erhvervsprofil for Assens Kommune (udarbejdet af Konsulent Eskild Hansen, Strategibureau EHSB) samt DI’s Erhvervsklima analyse for 2016. Begge disse analyser har dannet baggrund for det videre arbejde. 

  Der blev i december 2016/januar 2017 nedsat en Erhvervs Task Force med 11 erhvervsledere fra det lokale erhvervsliv i Assens Kommune. Task Forcen fik til opgave, at udarbejde et Handlingskatalog med 3-5 strategiske initiativer, som kan medvirke til at skabe 300 private jobs inden 2020. Som kick start til Task Forcens arbejde blev der i januar 2017 afholdt en Erhvervskonference på Centrovice, hvor mange lokale virksomheder deltog. Task Forcen fik her en lang række forslag med fra erhvervslivet, som de siden har arbejdet videre med hen over fire møder.

  Task Forcens arbejde har resulteret i et Handlingskatalog, hvori de anbefaler fire indsatser indenfor tre overordnede strategispor omhandlende henholdsvis Assens Kommunes omdømme, arbejdskraft og erhvervsstruktur. Handlingskataloget blev afleveret til Byrådet ved et arrangement hos virksomheden Scankab Cables den 20. april og er vedlagt som bilag.

  Der arbejdes nu med at indarbejde inputtet fra Task Forcen i en ny Erhvervs- og Vækstpolitik for Assens Kommune, idet det anbefales at forslagene fra handlingskataloget i vid udstrækning indarbejdes i politikken.

  Det foreslås, at den nye Erhvervs- og Vækstpolitik får en struktur som vist i figuren nedenfor. Figuren er uddybet i vedlagte bilag.

  Indsatser i figuren

  #1 Imageløft og mere moderne profil

  #2 Markedsføring med fokus på yngre/ højtuddannede

  #3 Rekruttering, fastholdelse og kompetenceudvikling med fokus på faglærte/ufaglærte

  #4 Iværksætteri og kompetencedeling i regionale klynger og lokale virksomhedsnetværk

  #5 Give erhvervslivet en indgang til kommunen

  #6 Tilbyde velholdte erhvervsarealer med tydelig profil

  #7 Give lokale leverandører mulighed for at give tilbud på kommunale udbud

  #8 Sikre de veletablerede virksomheders vækstpotentiale

  #9 Sikre digital infrastruktur

  #10 Sikre sammenhængende og god infrastruktur

  #11 Sikre tilstrækkelig kapacitet for spildevandsrensning

  Udvalget bedes drøfte følgende punkter:

  • Visionen:
   • Assens Kommune vil føre en aktiv erhvervspolitik og være kendt for sit stærke samarbejde med det lokale erhvervsliv, idet formuleringen tager afsæt i Byrådets Vision 2018.

  • De erhvervspolitiske mål, der skal indgå i politikken:
   • Jobskabelse i form af 300 nye jobs i det private erhvervsliv, så der bliver 10.000 jobs i den private sektor i Assens Kommune
   • Erhvervsvenlighed, der afspejles i en Top 25 placering i DI’s analyse ”Lokalt Erhvervsklima”
   • Klima og bæredygtig energi indgår i Byrådets Vision 2018 og kan eventuelt også indgå i den nye Erhvervs- og Vækstpolitik
   • Øvrige mål, for eksempel social ansvarlighed eller andre, der eventuelt kan indgå i den nye Erhvervs- og Vækstpolitik.

  • De anbefalede fem strategiske spor:
   • Brand
   • Arbejdskraft
   • Kommunal Erhvervsservice
   • Virksomhedsudvikling
   • Infrastruktur.

  • En eventuel økonomisk ramme til implementering af politikken.
  • Hvorvidt turisme erhvervet skal behandles på lige fod med øvrige erhverv?

  Der vil på baggrund af drøftelsen i udvalget blive arbejdet videre med Erhvervs- og Vækstpolitikken, som behandles den 12. juni med henblik på godkendelse i Byrådet den 28. juni.

  Økonomi

  Der er ikke i budgettet for 2017 og ej heller i overslagsårene afsat selvstændige midler til realisering af Erhvervs- og Vækstpolitikken.

  Beslutningskompetence

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 15-05-2017

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkendte, at der udarbejdes en ny Erhvervs- og Vækstpolitik for Assens Kommune til beslutning på junimødet, som foreslået i sagsfremstillingen med følgende bemærkninger:

  • Visionen: Godkendt som foreslået, med bemærkning om at det undersøges hvordan uddannelse kan indgå i visionen
  • De erhvervspolitiske mål: Godkendt som foreslået. Klima og bæredygtighed og social ansvarlighed indarbejdes.
  • De 5 strategiske spor: Godkendt som foreslået.
  • Økonomi: Udvalget tilkendegiver, at der bør afsættes yderligere midler til implementering af indsatserne i Erhvervs- og Vækstpolitikken i størrelsesordenen 1-2 mio. kr. pr. år i perioden 2018-21.
  • Turisme: Indgår som en del af erhvervslivet, og der udarbejdes ikke en særskilt politik herfor på nuværende tidspunkt.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/24751

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at 1. budgetopfølgning godkendes.

  Beslutningstema

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 – drift på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget forelægges til godkendelse.

  Sagsfremstilling

  Samlet set viser budgetopfølgningen for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, at der forventes et budget i balance.

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens § 40.

  Økonomi

  (i 1.000 kr.)

  Forventet regnskab

  Korrigeret

  budget

  Opr.

  budget

  Afvigelse til korr. budget

  Tillægs-bevilling

  Overførsel til 2018

  EBU – uden overførselsadgang

  338.650

  338.650

  338.485

  0

  0

  0

  EBU – med overførselsadgang

  6.290

  6.290

  6.706

  0

  0

  0

  EBU i alt

  344.940

  344.940

  345.191

  0

  0

  0

  (minus = mindreforbrug)

  Beslutningskompetence

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 15-05-2017

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkender 1. budgetopfølgning.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/23876

  Indstilling

  Velfærdsdirektøren indstiller at punktet drøftes.

  Beslutningstema

  Der skal tages stilling til, om der skal fremsendes ønskeblokke til budgetlægningen for 2018 – 2021 og tilhørende finansiering.

  Sagsfremstilling

  Fagudvalget bør drøfte, om der er forslag til ønskeblokke til budgetlægningen for 2018-2021.

  Såfremt fagudvalget ønsker at fremsende forslag til ønskeblokke, skal det ske med udgangspunkt i Økonomiudvalgets beslutning af 20. marts 2017:

  • at det er helt afgørende, at fagudvalgene sikrer udmøntning af de i budgetaftalen for budget 2017-2020 indarbejdede reduktioner på driften
  • at fagudvalgenes eventuelle ønsker til fremtidige drifts- og anlægsinvesteringer skal fremsendes med tilhørende finansieringsforslag inden for udvalgets ramme.

  Lovgrundlag

  Styrelsesloven.

  Beslutningskompetence

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 15-05-2017

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget besluttede at punktet genoptages.

  Udvalget ønsker, at der udarbejdes forslag til en ønskeblok vedr. implementering af Erhvervs- og Vækstpolitikken for Assens Kommune til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde i juni 2017.

 • Sagsid.: 16/16595

  Indstilling

  Velfærdsdirektøren og Udviklingsdirektøren indstiller, at udvalget udpeger 2-3 temaer til mulige opgaveudvalg, prioriterer disse og videresender dem til Byrådet, der – som en del af budgetprocessen - træffer den endelige beslutning om opgaveudvalg i den kommende valgperiode.

  Beslutningstema

  Som opfølgning på Byrådets strategiseminar i marts arbejder Økonomiudvalget og Innovations- og Medborgerskabsudvalget for at skabe rammerne for nye typer af samarbejdsformer.

  Et forslag er at nedsætte de såkaldte opgaveudvalg (§17, stk. 4 udvalg). Et opgaveudvalg kan udvikle forslag til løsninger af særlige økonomiske udfordringer, udvikling af nye politikker mv.

  Derfor opfordres udvalget til at udpege 2-3 temaer til opgaveudvalg i den kommende valgperiode.

  Sagsfremstilling

  I sommeren 2016 nedsatte Innovations- og Medborgerskabsudvalget og Økonomiudvalget en politisk arbejdsgruppe, der i efteråret 2016 udviklede en række forslag til nye politiske arbejdsformer.

  Forslagene har været drøftet flere gange i Byrådet – senest på Byrådets strategiseminar. Efter seminaret har både Innovations- og Medborgerskabsudvalget og Økonomiudvalget vedtaget at arbejde videre med forberedelserne til at Byrådet kan igangsætte 2-3 opgaveudvalg (§17, stk. 4-udvalg) i den kommende valgperiode.

  Et opgaveudvalg er et midlertidigt, rådgivende udvalg, der nedsættes af Byrådet. Det kaldes for opgaveudvalg, fordi det:

  • giver mulighed for - sammen med borgere, interessenter, rådgivere mv. – at sætte en given opgave i centrum.
  • er opgavens karakter, der sætter holdet, som udvikler forslag til løsninger til Byrådet.

  Et opgaveudvalgs formål kan eksempelvis være at udvikle forslag til løsninger af særlige økonomiske udfordringer, udvikling af nye politikker mv. 

  Det er Byrådet, der vedtager:

  • Hvilke opgaveudvalg der igangsættes
  • Kommissoriet for udvalgets arbejde, herunder blandt andet:
   • Udvalgets opgave, dvs. hvad Byrådet mere konkret ønsker forslag til løsninger på
   • Tidsplanen for udvalgets arbejde – Opgaveudvalgene er midlertidige og løber indtil den aftalte opgave er løst. Herefter opløses de. Typisk nedsættes et udvalg i 6-8 mdr.
   • Udvalgets personsammensætning, herunder udvalgets formand, øvrige lokalpolitikere, borgere, eksperter med særlig viden og erfaring, samarbejdspartnere mv.
  • Hvordan og i hvilken grad Byrådet ønsker at anvende opgaveudvalgets forslag.

  I første omgang opfordrer Innovations- og Medborgerskabsudvalget og Økonomiudvalget alle udvalg til at udpege 2-3 temaer, der kan være relevante at igangsætte opgaveudvalg omkring. Udvalget bedes belyse, hvorfor temaet er relevant, herunder eksempelvis hvilke fordele, der opnås ved at lade et opgaveudvalg udvikle de – af Byrådet bestilte - forslag til løsninger mv.

  Temaerne videresendes til Byrådet, der vedtager de endelig temaer, som en del af budgetprocessen.

  Vedr. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget kan en inspiration til mulige opgaveudvalg i den kommende valgperiode være:

  • Branding af Assens Kommune (i lyset af ny Erhvervs- og Vækstpolitik)
  • Udviklingsplan for Aarup by (eller andre byers udviklingsplaner jf Planstrategi 2015)
  • Områdefornyelse i Tommerup St. (Savværksgrunden)
  • Strategi for kulturbevarende miljøer i Assens Kommune (jf Kommuneplan 2017)

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 03-05-2017

  Børne- og Uddannelsesudvalget foreslår, at temaerne ”Sundhedspolitik” sammen med Social- og Sundhedsudvalget og ”Ny Børn og ungepolitik” i samarbejde med Kultur- og Fritidsudvalget indgår i de videre overvejelser om temaer til mulige opgaveudvalg.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-05-2017

  Social- og Sundhedsudvalget udpeger følgende temaer til mulige opgaveudvalg i prioriteret rækkefølge:

  • Sundhedspolitik
  • Frivillighed og aktivt medborgerskab i forhold til handicapområdet
  • Fremtidens boformer for ældre og handicappede.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 04-05-2017

  Kultur- og Fritidsudvalget har udpeget 2 temaer til mulige opgaveudvalg, prioriteret i følgende rækkefølge:

  · Ny Kultur- og Fritidspolitik

  · Fremtidens bibliotek i Assens Kommune

  Fraværende: Erik Klindt Andersen.  Beslutning Innovations- og Medborgerskabsudvalget den 08-05-2017

  Innovations- og Medborgerskabsudvalget har udpeget 2 temaer til mulige opgaveudvalg, prioriterer disse og videresender dem til Byrådet, der – som en del af budgetprocessen - træffer den endelige beslutning om opgaveudvalg i den kommende valgperiode.

  Udpegede temaer:

  1) Strategi for udvikling af landsbyer og landdistrikter med fokus mod:

  • Landsbysamarbejder og klyngesamarbejde som mulige løftestænger for udvikling
  • Bosætningstiltag som eksempelvis:

              -Kulturelle tilbud på landet og samarbejder mellem disse.

              -Videreudvikling af nuværende indsatsområder som eksempelvis

                ambassadørordningen.

  2) Frivillighed og aktivt medborgerskab i forhold til handicapområdet.

  Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 09-05-2017

  Miljø- og Teknikudvalget indstiller, at Natur- og Friluftsstrategien udpeges som et emne til et muligt opgaveudvalg.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 15-05-2017

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget udpeger følgende temaer til mulige opgaveudvalg i prioriteret rækkefølge:

  • Branding af Assens Kommune (i lyset af ny Erhvervs- og Vækstpolitik)
  • Udviklingsplan for Aarup by (eller andre byers udviklingsplaner jf Planstrategi 2015)
  • Områdefornyelse i Tommerup St. (Savværksgrunden)
  • Strategi for kulturbevarende miljøer i Assens Kommune (jf Kommuneplan 2017).

 • Sagsid.: 17/6540

  Indstilling

  Velfærdsdirektøren og Udviklingsdirektøren indstiller, at udvalget udpeger 1-2 temaer, prioriterer disse og videresender dem til Økonomiudvalgets fortsatte forberedelser af borgermødet.

  Beslutningstema

  Økonomiudvalget opfordrer udvalget til at medvirke i forberedelserne til dette års budget-borgermøde.

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget har på sit seneste møde vedtaget at gennemføre dette års budget-borgermøde på samme måde som forrige år. Dog ønsker udvalget, at fagudvalgene involveres i forberedelserne, idet de på deres møder i maj udpeger og prioriterer 1-2 temaer, som kan være relevante at drøfte med borgerne på budget-borgermødet i september.

  Mødets formål er, at invitere borgere til at tænke med, kvalificere og belyse et politisk valgt dilemma/tema. Med afsæt i politik for Aktivt Medborgerskab er det tanken at Byrådet og borgermødets deltagere sammen bliver klogere på temaet og byder ind med forskellige perspektiver på dilemmaet, drøfter mulige løsninger mv. 

  Endelig er det formålet, at deltagerne får mulighed for at komme i dialog med Byrådet om forslagene i dette års budgetmateriale.

  Derfor bedes udvalget vælge og prioritere 1-2 temaer til budget-borgermødet i september 2017. Temaerne skal være relevante for en bred gruppe af borgere, skal have kant og have indbygget et svært dilemma, som handler om politiske økonomiske prioriteringer. Temaet skal egne sig til face-to-face dialog i små grupper på workshops, hvor hver politiker har et konkret spørgsmål med som vedkommende ønsker borgernes synspunkter på.

  Se i øvrigt vedlagte program og invitation til forrige års borgermøde.

  For Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område kunne følgende emner og spørgsmål være relevante:

  • Flere jobs i Assens Kommune – flere borgere i arbejde. Hvordan kan vi sikre, at flere borgere kommer i arbejde? Hvordan får jobparate borgere adgang til den spirende vækst i flere dele af erhvervslivet – og hvordan skaber vi jobs til de borgere som i dag er længere væk fra arbejdsmarkedet?
  • Bosætning: Hvordan bliver det attraktivt at bo på landet og i de mindre landsbyer?
  • Hvilken rolle skal turismen have i Assens Kommune – og hvordan prioriteres og udvikles turismeerhvervet i Assens Kommune?

  De valgte temaer videresendes til Økonomiudvalget, der fortsætter forberedelserne og vender tilbage til dette udvalg i forhold til det videre forberedelsesarbejde frem mod borgermødet.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 03-05-2017

  Børne- og Uddannelsesudvalget fremsender temaet ”Unge, Ungdomsuddannelse og Arbejdsmarked” som muligt tema til Økonomiudvalgets fortsatte forberedelse af borgermødet.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-05-2017

  Social- og Sundhedsudvalget udpeger følgende tema og videresender dette til Økonomiudvalgets fortsatte forberedelser af borgermødet:

  • Assens Kommune som demensvenligt samfund og fremtidens boformer for ældre og handicappede.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 04-05-2017

  Kultur- og Fritidsudvalget har udpeget 2 temaer til Økonomiudvalgets fortsatte forberedelser af borgermødet, prioriteret i denne rækkefølge;

  • Hvordan skal kultur- og fritidstilbud prioriteres, så de giver størst gavn for nuværende og kommende borgere i Assens Kommune?
  • Hvad er Assens Kommunes vigtigste kulturelle fyrtårne, og hvordan kan de udvikles?

  Fraværende: Erik Klindt Andersen.  Beslutning Innovations- og Medborgerskabsudvalget den 08-05-2017

  Innovations- og Medborgerskabsudvalget har udpeget tema, der videresendes til Økonomiudvalgets fortsatte forberedelser af borgermødet.

  Det foreslås, at det drøftes på borgermødet, hvordan der kan arbejdes med at styrke det gode naboskab i lokalområderne, så medborgere i højere grad bruger og hjælper hinanden.

  Det kan være omkring praktiske forhold f.eks. at få hjælp til kørsel, at få klaret indkøbene, hjælp hvis computeren driller, eller skabelse af traditioner, der styrker kendskabet til hinanden og styrker det sociale fællesskab i lokalområdet.

  Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 09-05-2017

  Miljø- og Teknikudvalget indstiller, at udvalget peger på at nedenstående temaer prioriteres og videresendes til Økonomiudvalget til Økonomiudvalgets fortsatte forberedelser af borgermødet:


  Hvordan kan naturen og adgangen til den fremme bosætning i Assens Kommune?

  Hvordan skal der arbejdes med energi og klima i Assens Kommune?

  Hvordan skal cykelstier og cykelruter prioriteres i de kommende 10 år i Assens Kommune?”

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 15-05-2017

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har udpeget 2 temaer, der videresendes til Økonomiudvalgets fortsatte forberedelser af borgermødet.

  • Flere jobs i Assens Kommune – med udgangspunkt i anbefalingerne fra Task Force
  • Bosætning: Hvorfor er det attraktivt at bo på landet og i de mindre landsbyer? Og hvordan kan det gøres endnu mere populært at bo på landet?

  Bilag

 • Sagsid.: 16/6685

  Indstilling

  Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Orientering vedr. praksis ved praktikforløb for integrationsborgere.

  Sagsfremstilling

  Den 27. april 2017 viste TV2 dokumentaren ”Er det sådan man bliver dansk?”. I dokumentaren fulgte man bl.a. en gruppe integrationsborgere fra Assens Kommune som var i praktikforløb i Bilka Odense.  Orienteringen belyser brugen af sanktioner og virksomhedspraktik ift. integrationsborgere.

  Status vedr. anvendelse af sanktioner

  • I 2017 er der pr. 1. maj givet rådighedssanktion til integrationsydelsesmodtagere der er udeblevet fra virksomhedspraktik i 30 tilfælde.
  • Til sammenligning var der 257 integrationsydelsesmodtagere i Assens Kommune den 1. maj 2017.

  Sanktioneringsinstrumentet er en forholdsvis langvarig og tidskrævende proces:

  • Fra borgeren udebliver, går der typisk en uge til sagsbehandler har viden om fraværet (såfremt sagsbehandler får besked fra praktikstedet).
  • Borgeren modtager forsørgelsesydelse på månedsbasis og vil derfor først ”mærke” sanktionen næste gang der udbetales ydelse.

  Dette lange tidsperspektiv betyder, at borgere ofte har meget svært ved at koble en udeblivelse sammen med den efterfølgende sanktion, hvorfor det adfærdsregulerende element i sanktionen ofte udebliver. På mødet vil administratoren give en konkret gennemgang af de enkelte dele af sanktioneringsprocessen.

  Status vedr. selvforsørgelse

  I 2017 er 51 integrationsydelsesmodtagere kommet i selvforsørgelse – 24 er kommet i ordinært job, 24 er startet på Integrationsgrunduddannelse (IGU) og 3 i ordinær uddannelse. 7 ud af de 51 borgere er dog vendt tilbage på offentlig forsørgelse igen nogle måneder senere. Til sammenligning er der pr. 1. maj 257 integrationsydelsesmodtagere i Assens Kommune.

  Det er ikke muligt at sammenligne dette tal med andre kommuner, da det er opgjort i egne fagsystemer. Hverken Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering eller Styrelsen for International Rekruttering og Integration opgør aktuelt selvforsørgelsesgraden på landsplan. 

  Virksomhedspraktik

  Virksomhedspraktik skal altid bidrage til at den pågældende ledige borger nærmer sig job. For nogle borgere er det tilstrækkeligt med en enkelt kortvarig praktik og for andre kræver det flere på hinanden følgende praktikker, hvor de trinvist optræner deres arbejdsmarkedsrettede kompetencer.

  Formålet med en virksomhedspraktik er, at både borger og virksomhed kan ”se hinanden an” inden en ansættelse.

  Et eventuelt kommunalt krav om efterfølgende ”jobgaranti” ved etablering af praktikaftalen kan risikere at få virksomheder til at være varsomme med at tilbyde praktikpladser.

  Særligt på integrationsområdet

  2- og 3-partsaftalerne vedr. integration på arbejdsmarkedet, som blev vedtaget i foråret 2016, har medført at integrationsborgere skal starte i virksomhedspraktik indenfor 14 dage (senest indenfor 1 måned) fra de ankommer til kommunen og herefter kontinuerligt skal være i virksomhedspraktik i integrationsperioden (dog med mulighed for op til 6 ugers mellemrum). Det betyder, at den basale kulturforståelse for det danske arbejdsmarked og basale danskkundskaber skal opnås sideløbende med praktik. Det betyder endvidere, at langt de fleste integrationsborgere har behov for flere praktikker før de er i stand til at varetage et job på ordinære vilkår og kan leve op til de krav der er på det danske arbejdsmarked.

  Et virksomhedsrettet forløb for en jobparat integrationsborger foregår typisk som en tretrinsraket:

  • Sprogpraktik”: Borgeren starter i en ”sprogpraktik” hvor det primære formål er, at vedkommende bliver bedre til dansk og lærer at leve op til de grundlæggende krav på det danske arbejdsmarked (mødestabilitet, omgangstone, pauseafholdelse etc.). Målet i sådanne praktikker er ikke at praktikken skal føre til job, men at borgerne viser, at de kan leve op til disse krav.
  • ”Fag eller jobpraktik”: Efter ”sprogpraktikken” fortsætter borgeren enten videre i en ”fagpraktik” eller en ”jobpraktik”. En ”fagpraktik” er praktik indenfor en branche vedkommende ønsker at arbejde og evt. har erfaringer fra hjemlandet indenfor. Målet i en ”fagpraktik” er, at borgeren får nogle kompetencer, der gør at vedkommende efterfølgende kan gennemføre et uddannelsesløft (fx teknisk skole eller AMU-kursus), og bagefter vil kunne varetage et job indenfor branchen. En ”jobpraktik” er en kortvarig praktik med henblik på efterfølgende ansættelse.
  • Ordinært job / IGU/ uddannelse: Efter andet praktikforløb er borgeren klar til det ordinære arbejdsmarked, opstarte i IGU eller starte på uddannelse.

  Et praktikforløb tager altid udgangspunkt i den enkelte borgers behov og kompetencer.

  Samarbejdet med Bilka

  Jobcenter Assens’s samarbejde med Bilka blev etableret i sommeren 2016.

  Formålet med praktikkerne i Bilka er, at borgerne lærer, at begå sig på en dansk arbejdsplads – at de lærer at møde til tiden, tage imod anvisninger, holde pause på de angivne tidspunkter etc. Når borgerne har bevist at de mestrer dette i Bilka kan de fortsætte i en praktik på en anden virksomhed, jf. modellen skitseret ovenfor, hvorved det gode samarbejde med disse virksomheder bevares. Bilka kan endvidere benyttes som reference for borgerne og er desuden første skridt til, at borgerne får opbygget et CV.

  Samarbejdet med Bilka blev endnu mere aktualiseret, da 2- og 3-partsaftalerne trådte i kraft, da dette medførte et øget behov for praktikpladser. Nyankomne borgere skal, jf. aftalerne, starte i praktik 14 dage efter ankomst. De nyankomne borgere starter således typisk op i Bilka, hvor deres medbragte kompetencer kan blive afdækket samtidig med at de lærer det mest grundlæggende om det danske arbejdsmarked og får basale danskkundskaber. Administrativt vurderes samarbejdsaftalen med Bilka værende attraktiv for Assens Kommune i forhold til at de pågældende borgere nærmer sig job.

  Udviklingen i brugen af virksomhedspraktik og IGU

  Nedenstående figur viser udviklingen i brugen af virksomhedspraktikker til integrationsydelsesmodtagere i Assens Kommune:

  Kilde: Jobindsats.dk

  Næste figur viser udviklingen i etablerede IGU-forløb i Assens Kommune. Til sammenligning er der etableret 466 forløb på landsplan pr. 1. maj 2017.

  Kilde: Egne opgørelser

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget vil på et af de næstkommende møder blive præsenteret for et forslag vedr. ”pulje til ansættelse af flygtninge i IGU forløb i Assens Kommunes virksomheder”, hvilket er et initiativ andre kommuner har gjort sig erfaringer med.

  Lovgrundlag

  Beskæftigelsesloven og integrationsloven.

  Beslutningskompetence

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 15-05-2017

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.

 • Sagsid.: 16/9142

  Indstilling

  Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Opfølgning på mål i Beskæftigelsesplan 2017.

  Sagsfremstilling

  Assens Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan, som beskriver de udfordringer, der er på beskæftigelsesområdet og de strategier og indsatser, der skal bidrage til at løse disse udfordringer.

  Udgangspunktet for planen er beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske mål. Ministermålene sætter således den overordnede ramme og retning på tværs af landet for de vigtigste indsatsområder i beskæftigelsesindsatsen.

  I 2017 er ministermålene:

  • Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
  • Flere unge skal have en uddannelse
  • Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet, herunder langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, skal tættere på arbejde
  • Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.

  Til alle målene er der opstillet et eller flere resultatmål for udviklingen i løbet af 2017. Nedenstående tabel viser den foreløbige udvikling pr. 1. kvartal 2017 ift. baselinen.

  Opfølgning på mål i Beskæftigelsesplan 2017

  Opfølgning 1.kvt.17 (feb-tal)

  Målgruppe

  Målsætning

  Baseline

  Niveau

  Udvikling

  Jobparate borgere

  Ledighedsniveauet skal fastholdes og om muligt nedbringes yderligere.

  I maj 2016 var ledigheden 4,4 % i Assens Kommune.

  4,6 %

  (jan-17)

  +0,2 % point

  Borgere på kanten af arbejdsmarkedet - herunder langtidsledige

  Flere ledige borgere visiteret til fleksjob ansættes i fleksjob.

  I maj 2016 var 556 borgere ansat i et fleksjob, svarende til 75 % af den samlede gruppe af fleksjobvisiterede borgere.

  78 %

  (591 pers.)

  +3 % point

  Borgere på kanten af arbejdsmarkedet - herunder langtidsledige

  Flere aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere bliver i stand til at varetage et job (opmat-ches til jobparate).

  I maj 2016 var 68 % af kontanthjælpsmodtagerne aktivitetsparate.

  62,3 %

  -5,7 % point

  Borgere på kanten af arbejdsmarkedet - herunder langtidsledige

  Antallet af langtidsledige borgere skal nedbringes.

  I maj 2016 var der 166 langtidsledige.

  150 pers. (mar-17)

  -16

  Borgere på kanten af arbejdsmarkedet - herunder langtidsledige

  Borgere på kanten skal i højere grad have en virksomhedsrettet indsats.

  I marts 2016 havde 28,7 % af de langtidsledige modtaget et virksomhedsrettet tilbud indenfor de seneste 6 måneder.

  26,3 %

  (jan-17)

  - 2,4 % point

  Sygemeldte borgere

  Den gennemsnitlige varighed for borgere på sygedagpenge skal nedbringes.

  I april 2016 (rullende år) var sygedagpengemodtagere i snit sygemeldte i 9,4 uger. 

  9,7 uger (1k16-4k16)

  + 0,3 uger

  Integrationsborgere

  Flere integrationsborgere skal i job eller ordinær uddannelse (hjemhentning af flere resultattilskud).

  I 1. halvår 2016 blev der hjemhentet 15 resultattilskud, svarende til 2,5 pr/mdr

  41 i 2. halvår 2016 - 6,8 pr/mdr

  +4,3 pr/mdr

  Virksomheder

  Samarbejdsgraden med de lokale virksomheder skal øges.

  I 2015 var samarbejdsgraden mellem jobcentre og virksomheder i Assens Kommune på 42,2 %.

  41,4 % i 2016

  - 0,8 % point

  Virksomheder

  Forbedret placering i Dansk Industris årlige måling af kommunernes erhvervsklima.

  I 2015 var Assens på en 15. plads ift. ”arbejdskraft”*.

  Virksomheder

  Jobcentrets kontakt med virksomhederne i kommunen skal intensiveres.

  I 2015 var der ca. 6600 kontakter til virksomheder.

  Unge

  Færre unge skal modtage uddannelseshjælp

  I maj 2016 modtog 297 unge uddannelseshjælp

  251 pers.

  -46 pers.

  Kilde: Jobindsats.dk, star.dk, eget fagsystem

  Anm.: Langtidsledige defineres her som a-dagpenge og jobparate kontanthjælpsmodtagere med en varighed på 52+ uger.

  Kommentarer til opfølgningen

  • Ift. jobparate: Ledighedstallet er ikke sæsonkorrigeret, hvorfor det er naturligt, at tallet er lidt højere i januar i forhold til maj året før.
  • Ift. sygemeldte borgere: Sygedagpengereformen, som trådte i kraft i løbet af 2014 og 2015, har haft en utilsigtet afledt effekt, idet nogle borgere bliver fastholdt på sygedagpenge i længere tid. Jobcentret arbejder aktuelt på at iværksætte tiltag, der afbøder denne effekt.
  • Ift. virksomheder:
   • Samarbejdsgraden faldt i 2016 i forhold til 2015, men er dog steget lidt igen i starten af 2017. I december 2016 var samarbejdsgraden 28,4 % (månedsopgjort), mens den var steget til 29,5 % i januar 2017 (månedsopgjort)
   • DI’s rapport for 2017 udkommer i løbet af efteråret.
   • Det er endnu ikke muligt, at trække tal for virksomhedskontakten i det nye fagsystem.
  • Ift. unge: Faldet i antallet af unge, der modtager uddannelseshjælp udgøres primært af uddannelsesparate, hvorfor aktivitetsparate udgør en større og større andel af den samlede gruppe unge. Denne målgruppe kræver en større og længerevarende indsats at få i job eller uddannelse, hvorfor det procentvise fald i det samlede antal unge på uddannelseshjælp ikke kan forventes at kunne fastholdes.

  Lovgrundlag

  Beskæftigelseslovgivningen.

  Økonomi

  Budget 2017.

  Beslutningskompetence

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 03-05-2017

  Børne- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 15-05-2017

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  1. Statistik vedr. Ankestyrelsens afgørelser vedr. klager over Assens Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet 2015 og 2016 – se bilag.

  2. Invitation til RAR Fyns Beskæftigelseskonference 2017 – se bilag.

  3. CSR-mærket – certificeringsordning for virksomhederne i Udvikling Assens
   Bestyrelsen i Udvikling Assens har vedtaget at igangsætte en CSR-mærkning, som sætter spot på virksomhedernes indsats indenfor social ansvarlighed. Mærket forankres i Udvikling Assens og er dermed kun en mærkning, som foreningens medlemmer kan få. CSR står for Corporate Social Responsibility og handler om, at en virksomhed viser samfundsansvar og skaber værdi for både virksomhed og samfund ved at håndtere både sociale, miljømæssige og økonomiske udfordringer. Udvikling Assens CSR-mærke omhandler i første omgang den sociale ansvarlighed (den vurderer altså ikke den miljømæssige indsats). Der nedsættes en styregruppe bestående af 3 medlemsvirksomheder, en repræsentant fra Assens Kommune samt Kristine Lyngbo, som bl.a. skal fastlægge kriterier, økonomi etc. for mærkningsordningen. Mærket præsenteres på erhvervskonference i Udvikling Assens den 18. maj. Virksomhederne skal opfordres til at indstille sig selv, og Udvikling Assens kan også selv indstille virksomheder til mærket. Deadline for indstillinger er 1. december 2017, og på Nytårskuren 2018 vil de kårede virksomheder blive offentliggjort.
   Assens Kommune støtter op om initiativet – og deltager aktivt i udarbejdelse af kriterierne for certificeringen.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 15-05-2017

  Der blev orienteret om statistik vedr. Ankestyrelsens afgørelser vedr. klager over Assens Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet 2015 og 2016.

  Invitation til RAR Fyns Beskæftigelseskonference 2017 – opfordring til at give besked vedr. evt. ønske om deltagelse.

  Der blev orienteret om CSR-mærket for virksomhederne i Udvikling Assens.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 15-05-2017

  Intet.