icon-Politik

Politik

Referat

Mandag den 3. april 2017 kl. 16:00

Mødested: Mødelokale 1
Udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
Medlemmer: Dan Gørtz, Erik Klindt Andersen, Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Charlotte Vincent Petersen, Poul Poulsen, Lone Akselsen
 • Sagsid.:

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 03-04-2017

  Dagsorden godkendt.

 • Sagsid.: 16/23876

  Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller at udvalget tager orientering om status på Assens Kommunes økonomi til efterretning.

  Beslutningstema

  Orientering om status på Assens kommunes samlede økonomi.

  Sagsfremstilling

  På Økonomiudvalgets møde 20. marts 2017 blev det besluttet, at administrationen skal deltage i fagudvalgenes møder i april måned, med henblik på at give en orientering om status på kommunens samlede økonomi.

  Med udgangspunkt i regnskabsafslutningen for 2016, herunder udviklingen i den likvide beholdning, gives en status på situationen og den forventede udvikling i 2017 og frem mod den kommende budgetlægning for 2018-2021.

  Lovgrundlag

  Styrelsesloven.

  Beslutningskompetence

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 03-04-2017

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tog orientering om status på Assens Kommunes økonomi til efterretning.

 • Sagsid.: 16/9527

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at:

  • Ansøgning om fritagelse for regler på dagpengeområdet under Frikommuneforsøg II anbefales til Byrådet til endelig godkendelse med efterfølgende indsendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet
  • Ansøgning om fritagelse for regler på efterlønsområdet under Frikommuneforsøg II anbefales til Byrådet til endelig godkendelse med efterfølgende indsendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

  Beslutningstema

  Der skal træffes beslutning om, hvorvidt man ønsker at indsende ansøgning om fritagelse for reglerne om, at man som dagpenge- eller efterlønsmodtager modregnes i sin ydelse, såfremt man udfører frivilligt arbejde. Fritagelsen skal gælde alle frivillige, hvad enten de er organiseret i en forening eller er aktive medborgere udenfor en forening.

  Sagsfremstilling

  Baggrund

  Assens Kommune blev i oktober 2016 sammen med Holbæk Kommune, Århus Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune, Slagelse Kommune samt Nordfyns Kommune godkendt som frikommune under Frikommuneforsøg II, som er placeret under Økonomi- og Indenrigsministeriet. Det tværkommunale netværk har ansøgt om at blive frikommune under overskriften ”Øget borgerinddragelse og samskabelse”, fordi der i netværket er en ”tro på, at vi sammen med borgerne kan finde og udvikle helt nye velfærdsløsninger” (jf. ansøgning om frikommune, bilag 6).

  Ansøgningen var foranlediget af, at regeringen og KL har igangsat et nyt frikommuneforsøg i perioden 2016 – 2019. Her får udvalgte kommuner mulighed for at udfordre gældende regelsæt, der virker begrænsende i forhold til nye måder at varetage de kommunale opgaver på. Formålet med frikommuneforsøget er at få ny viden og praktiske erfaringer, som kan bidrage til forenkling af statslige regler og erfaring med nye løsninger, der samlet understøtter en bedre og mere effektiv lokal styring.

  Statussen som frikommune giver Assens Kommune mulighed for selvstændigt eller i samarbejde med netværket at søge om fritagelse for gældende lovgivning á tre omgange, henholdsvis den 1. december 2016, den 1. maj 2017 og den 1. november 2017.

  Ansøgning om fritagelse for lovgivning vedr. dagpenge- og efterlønsmodtageres mulighed for at arbejde frivilligt

  Ifølge bekendtgørelse nr. 1344 af 11/12/2009 bliver dagpenge- og efterlønsmodtagere trukket i deres ydelse time for time, hvis de udfører frivilligt arbejde mere end fire timer ugentligt, såfremt det frivillige arbejde udføres i en frivillig forening el.lign. For frivilligt arbejde udført uden for frivillige organisationer eller foreninger trækkes dagpenge- og efterlønsmodtagere i deres ydelse allerede fra første time.

  Assens Kommune ønsker sammen med Århus Kommune, Holbæk Kommune og Nordfyns Kommune at indsende to ansøgninger til ansøgningsrunden den 1. maj, der omhandler regler for frivilligt arbejde for henholdsvis dagpenge- og efterlønsmodtagere. Fritagelsen skal gøre det muligt for både dagpenge- og efterlønsmodtagere at udføre frivilligt arbejde op til 15 timer ugentligt i stedet for de nuværende fire timer ugentligt uanset om det frivillige arbejde udføres i eller udenfor en frivillig forening el.lign.

  18 pct. af alle borgere i Assens Kommune angiver i en undersøgelse foretaget i 2015, at de yder aktivt medborgerskab i mere end 4 timer pr. uge, og i aldersgruppen mellem 60 og 70 år er andelen væsentlig højere - op imod 46 pct. (Jf. undersøgelsen af aktivt medborgerskab, bilag 3).

  Ansøgningerne lægger op til en forenkling af reglerne og en ligestilling af aktive medborgere. Det betyder i praksis, at såfremt begge ansøgninger om fritagelse imødekommes, bliver det muligt for både dagpenge- og efterlønsmodtagere at udføre frivilligt arbejde op til 15 timer ugentligt, uanset om det frivillige arbejde bliver udført i en frivillig organisation eller ej.

  Hvis frikommuneforsøget bliver en realitet, vil det på flere måder få positiv indvirkning for både dagpenge- og efterlønsmodtagere. Som reglerne er nu, vil man blive dobbelt ramt, hvis man som borger forlader arbejdsmarkedet for at gå på efterløn eller fordi man bliver ledig. Ikke alene vil borgeren skulle give afkald på at være en del af sit vante arbejdsfællesskab. Borgeren vil også skulle opgive sit fællesskab med andre aktive medborgere i fritidslivet, da det ellers kan have negative økonomiske konsekvenser for den enkelte. Det betyder, at såvel dagpenge- som efterlønsmodtagere risikerer at gå glip af et fællesskab og et netværk, som for begge grupper kan have særdeles stor betydning for den enkeltes livskvalitet og indhold i tilværelsen, og som for ledige ydermere kan være en vigtig vej til et nyt job gennem oparbejdelse af kompetencer og netværk. Tal viser, at der i 2016 var 580 på dagpenge og 696 på efterløn omregnet til fuldtidspersoner i Assens Kommune (jf. Kend Assens Kommune 2017, bilag 5)

  I Assens Kommunes undersøgelse fra 2015 angiver en meget stor andel af borgerne netop det meningsfulde indhold i hverdagen, det sociale samvær eller det gode netværk som afgørende bevæggrunde til deres aktive medborgerskab (Jf. undersøgelsen af aktivt medborgerskab, bilag 3).

  Det er forventningen, at den mindskede usikkerhed blandt både dagpenge- og efterlønsmodtagere vil udmønte sig i flere aktive borgere, som ønsker at bidrage til gavn for dem selv såvel som for deres medborgere i Assens Kommune. Initiativet vil således kunne bidrage til at sikre implementeringen af Assens Kommunes Politik for Aktivt Medborgerskab.

  En succesfuld implementering af frikommuneforsøget vil betyde et øget og tættere samarbejde mellem de aktive medborgere og medarbejderne på de kommunale arbejdspladser i Assens Kommune. De foreløbige erfaringer med et sådan samspil, eksempelvis på Assens Kommunes mange plejecentre, er overvejende positive.  Erfaringen dér viser, at den initiale investering i at samskabe med og lede de frivillige på arbejdspladsen hurtigt giver afkast i form af glade og tilfredse ældre, og dermed også øget arbejdsglæde og trivsel for medarbejderne.

  Frikommuneforsøgets betydning ift. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - særligt vedr. målgruppen dagpengemodtagere

  Motivationen for at udføre frivilligt arbejde må forventes at stige, såfremt den enkelte borger fritages for modregning i ydelse. At udføre frivilligt arbejde kan være understøttende for en fortsat tilknytning til fællesskabet på en arbejdsplads, og samtidig kan det frivillige arbejde danne nye relationer og give muligheden for herigennem at blive bekendt med nye jobåbninger.

  Proces

  Ansøgningen behandles i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Miljø- og Teknikudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget og Innovations og Medborgerskabsudvalget med henblik på godkendelse i Byrådet forventeligt den 26. april 2017. Inden da er ansøgningen forelagt MED-organisationen.

  Ansøgningsfristen for indsendelse af ansøgningen er som nævnt den 1. maj 2017, og herefter vil der, såfremt ansøgningen imødekommes i Økonomi- og Indenrigsministeriet, forventeligt blive fremsat lovforslag i Folketinget i oktober 2017 med henblik på at lovændringen træder i kraft i januar 2018.

  Når lovændringen træder i kraft vil der blive igangsat en implementeringsproces internt i Assens Kommune med henblik på at tage lovændringen i brug.

  Som tilføjelse til ovenstående kan nævnes, at Beskæftigelsesministeriet pt. arbejder på et udspil vedr. reglerne for frivilligt arbejde på dagpenge- og efterlønsområdet, men at hverken det konkrete indhold af udspillet eller tidshorisonten herfor endnu er kendt.

  Lovgrundlag

  Lov om frikommuner og bekendtgørelse 1344 om fradrag i arbejdsløshedsdagpenge mv.

  Økonomi

  Beslutningen har ingen økonomiske konsekvenser for Assens Kommune.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 03-04-2017

  Et flertal på 4 medlemmer af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, bestående af Dan Gørtz (V), Erik Klindt (V), Poul Poulsen (B) og Jens Henrik Thulesen Dahl (O) indstiller at:

  • Ansøgning om fritagelse for regler på dagpengeområdet under Frikommuneforsøg II anbefales til Byrådet til endelig godkendelse med efterfølgende indsendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet, under forudsætning af at kommunale arbejdspladser, der tager imod frivillig arbejdskraft underskriver en tro- og loveerklæring om, at frivillige ikke erstatter ordinær arbejdskraft.
  • Ansøgning om fritagelse for regler på efterlønsområdet under Frikommuneforsøg II anbefales til Byrådet til endelig godkendelse med efterfølgende indsendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet, under forudsætning af at kommunale arbejdspladser, der tager imod frivillig arbejdskraft underskriver en tro- og loveerklæring om, at frivillige ikke erstatter ordinær arbejdskraft.


  Et mindretal på 2 medlemmer af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, bestående af Lone Akselsen (A) og Charlotte Vincent Pedersen (A) afventer stillingtagen.

  Bilag

 • Sagsid.: 15/29113

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:

  • Tager status for områdefornyelsen mellem Buchwaldsvej og Smedevej i Tommerup st. til efterretning
  • Beslutter at afsætte i alt 0,8 mil. kr. til støtte af en eller flere ansøgninger om nedrivninger af erhvervsbygninger i området, der dækkes af dels 400.000 kr. fra midler til byudvikling overført til budget 2017, dels 400.000 kr. af den statslige udgiftsramme i 2017 til ordinær byfornyelse, under forudsætning af sidstnævntes faktiske udmøntning.
  • Beslutter, at administrationen udarbejder og gennemfører en ansøgningsprocedure, der giver alle ejere af ejendomme indenfor områdefornyelsesområdet mulighed for at søge om nedrivningsstøtte.

  Beslutningstema

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget orienteres om status for områdefornyelsen mellem Buchwaldsvej og Smedevej i Tommerup st., og skal træffe fornyet beslutning om at anvende 0,8 mio. kr. fra midler til byudvikling til nedrivning af erhvervsbygninger i området.

  Sagsfremstilling

  Assens Kommune gennemfører i første halvår af 2017 analyser og udarbejder en strukturplan for området, med det mål at omdanne området fra industri- til boligområde med op til 250 stationsnære boliger.

  Figur 1, Afgrænsning af udviklingsområdet (blå streg)

  Strukturplanen udarbejdes på grundlag af analyser af miljøforhold, geoteknik og en markedsvurdering m.v. samt gennem dialog med ejendomsejerne, potentielle investorer og input fra Tommeruppernes Lokalråd.

  Der er den 21. marts 2017 afholdt første møde for ejere af ejendomme og potentielle investorer i området. Et referat fra mødet er vedlagt.

  Der var to præsentationerne på mødet vedrørende

  • Proces og tekniske undersøgelser
  • Markeds- og investoranalyse

  Præsentationerne er vedlagt som bilag.

  Mødet følges op af to yderligere møder i starten af maj og sidst i juni. Ved mødet i maj præsenteres et udkast til strukturplan for områdets bebyggelse og infrastruktur. Og ved mødet i juni gennemføres en dialog om, hvordan strukturplanen kan realiseres.

  De gennemførte undersøgelser viser:

  • at jordforureningen i området er moderat, men at der er enkelte ”hotspots”,
  • at det kan være nødvendigt at skærme området mod støj fra sandblæsning fra virksomheden VSM Contractors A/S,
  • at boliger i de østlige dele af området skal skærmes mod støj fra jernbanen,
  • at funderingsforholdene i dele af området er normale, men det særligt i den østlige del kan være nødvendigt med ekstra fundering, og
  • det anbefales, at der etableres fortov langs Smedevej.

  Det vurderes, at der ikke bør regnes med at afsætte mere end 10 ejer- eller lejeboliger i byomdannelsesområdet pr. år eventuelt suppleret af maksimalt 30 almene boliger i området.

  For at forbedre projektøkonomien og af hensyn til virksomheden VSM Contractors A/S kan en etapeopdeling af udbygningen være hensigtsmæssig. På den anden side vil en nedrivning af alle bygninger i området fra start gøre området mere attraktivt.

  Projektøkonomi jf markeds- og investoranalysen

  Udbygning af området med op til 24.000 etagekvadratmeter boliger forudsætter blandt andet en lang afsætningshorisont med en etapevis udbygning.

  En beregning af projektets økonomi viser, at det umiddelbart ikke er rentabelt for grundejere eller andre investorer at omdanne området til boliger. En samlet vurdering af projektøkonomien viser en negativ nutidsværdi på

  • 5,4 mil. kr. ved en udbygning af området med rækkehuse/etageboliger inkl. ca. 13 % almene boliger.
  • 9,2 mil. kr. ved en udbygning med 45 parcelhusgrunde.

  Det betyder, at omdannelsen til boliger vanskeligt kan gennemføres uden væsentlige tilskud eller ændringer i rammebetingelserne (ejendoms- og investeringsmarkedet).

  For at fremme omdannelsen kan det derfor overvejes, at kommunen yder

  • tilskud eller etablere adgangsvej til området,
  • tilskud eller etablere støjafskærmning mod jernbanen, eller
  • tilskud til nedrivning af industribyggeri.

  Udgifterne til ovenstående er afhængig af de konkrete løsningsmodeller, men udgifterne er i beregningen af projektøkonomien anslået til

  • 2,2 mil. kr. for adgangsvej til området
  • 2,4 mil. kr. for støjskærm
  • 4 mil. kr. for nedrivninger.

  Med hensyn til nedrivninger forventes det, at muligheden for refusion fra staten af kommunens støtte til nedrivninger helt bortfalder fra 2018 eller bliver væsentligt reduceret som følge om varslede reduktioner i den statslige byfornyelse.

  Støtte til nedrivning

  DH Gulve ApS ejer 52 % af områdets bygningsareal. Det indstillede støttebeløb på 0,8 mil. kr. kan anvendes til nedrivning af 5.100 m2 til DH Gulve ApS svarende til et tilskudsbeløb på ca. 157 kr. m2.

  De to øvrige primære ejere er VSM Contractor A/S med 28 % og KRJ Ejendomme ApS med 16 % af områdets bygningsareal. De to ejendomsejere har tilkendegivet, at de også vil være interesseret i at omdanne deres ejendomme til boligformål. De har dog ikke konkrete planer for nedrivninger.

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget prioriterede i 2016 en pulje på 400.000 kr. til støtte til nedrivninger i området ud af de samlede midler til byudvikling. Ejere af ejendomme i områdefornyelsesområdet kunne søge kommunal støtte i størrelsesordenen 90 kr./m2 nedrevet erhvervsbyggeri fra puljen. Kommunen modtog imidlertid ikke ansøgninger til puljen.

  Årsagen er antageligt, at støtten på 90 kr./m2 er for lav til at være et økonomisk incitament set i forhold til:

  • at VSM Contractor A/S er en igangværende virksomhed,
  • at der kan være indtægter fra udlejning af erhvervsarealerne, og
  • at et boligprojekt kræver investeringer, som skal kunne forrentes.

  Dialogen med DH Gulve ApS, der ejer den nordlige del af områdefornyelsesområdet har vist, at 0,8 mil. kr. i støtte ville være tilstrækkeligt til, at de vil igangsætte nedrivning af i alt 5.100 m2 af i alt 7.270 m2 erhvervsbygninger på deres ejendom med henblik på opførelse af boligbyggeri. På længere sigt ønsker de helt at rydde deres ejendom for erhvervsbyggeri.

  DH Gulve ApS oplyser

  • at de søger om størst mulig støtte til nedrivning af bygningerne på deres ejendom i området,
  • at det er væsentlig for områdets udvikling at nedrivning foretages snarest, således at området tager sig "spiseligt" ud for eventuelle investorer,
  • at såfremt de kan få tilstrækkelig støtte, vil nedrivninger blive påbegyndt umiddelbart efter kommunalt tilsagn,
  • at de har et fast tilbud på nedrivning på kr. 1,8 mil. + moms for hele deres ejendom (7.270 m2).
  • at de har frigjort en del af lejemålene med henblik på nedrivning, og
  • at de forhandler med en gruppe professionelle investorer, hvor forudsætningen blandt andet er, at DG Gulve ApS leverer området ryddet og med en lokalplan.

  Procedure for ansøgning om nedrivning

  Jævnfør lighedsprincippet skal vi som kommune sikre os, at alle grundejere inden for det berørte område behandles lige. Det betyder, at alle grundejere i området skal gives mulighed for at søge om støtte til nedrivning. Det er ikke tilstrækkeligt, at der er tilkendegivelser, som tyder på, at der kun er en enkelt grundejer, som er interesseret.

  På baggrund af udvalgets beslutning om tildeling af støtte til nedrivning, anbefales der derfor, at administrationen udarbejder en ansøgningsprocedure med en ansøgningsfrist, hvor alle har mulighed for at søge. Heri indgår eventuelle frister og særlige vilkår for opnåelse af nedrivningsstøtten. Der skal endvidere tages forbehold for størrelsen af støtten, idet den afhænger af antallet af ansøgninger.

  Ansøgningsproceduren vil blive udarbejdet med udgangspunkt i den procedure og vilkårsbeskrivelse, som Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkendte på mødet den 3. oktober 2016 (sag nr. 9).

  Lovgrundlag

  Lov om byfornyelse og udvikling af byer.

  Økonomi

  Anvendelse af i alt 800.000 kr. til støtte af nedrivninger i området forudsætter:

  • At Byrådet godkender at 400.000 kr. afsat til formålet i budget 2016 overføres til budget 2017, og
  • at staten for 2017 meddeler en ramme på 400.000 kr. til ordinær byfornyelse i Assens Kommune.

  Beslutningskompetence

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 03-04-2017

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:

  • Tog status for områdefornyelsen mellem Buchwaldsvej og Smedevej i Tommerup st. til efterretning
  • Godkender at afsætte i alt 0,8 mil. kr. til støtte af en eller flere ansøgninger om nedrivninger af erhvervsbygninger i området, der dækkes af dels 400.000 kr. fra midler til byudvikling overført til budget 2017, dels 400.000 kr. af den statslige udgiftsramme i 2017 til ordinær byfornyelse, under forudsætning af sidstnævntes faktiske udmøntning
  • Godkender at administrationen udarbejder og gennemfører en ansøgningsprocedure, der giver alle ejere af ejendomme indenfor områdefornyelsesområdet mulighed for at søge om nedrivningsstøtte.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/2168

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at:

  • Der igangsættes en lokalplan for et alment boligbyggeri på Cederfeldsgade 2 i Aarup
  • Lokalplanen gives et indhold, der sikrer en tilpasning af et nyt byggeri til den omkringliggende by, herunder til kulturmiljøerne Aarup Stationsby og Aarup Villaby og
  • Det ansøgte projekt som følge deraf revideres, så det er tilpasset placeringen mellem Aarup Stationsby og Aarup Villaby.
  • Ansøger afholder udgifter forbundet med udarbejdelse af lokalplan, samt ligeledes udarbejdelsen af et kommuneplantillæg, såfremt projektet også kræver dette.

  Beslutningstema

  Det er til beslutning, om der skal igangsættes en lokalplan, der muliggør opførelsen af et alment boligbyggeri på Cederfeldsgade 2 i Aarup. Yderligere er det til beslutning, om en kommende lokalplan skal udformes, så der sikres en tilpasning af et nyt byggeri til den omkringliggende by, herunder til kulturmiljøerne Aarup Stationsby og Aarup Villaby, og at det ansøgte projekt som følge deraf skal revideres.

  Sagsfremstilling

  Amstrup og Baggesen fremsendte i 2016 ansøgning om et alment boligbyggeri på Cederfeldsgade 2 i Aarup, umiddelbart overfor Aarup Station. Projektområdet er markeret med rødt på kortet.

  Projektet blev screenet i 2016 i forhold til gældende planlægning, og der blev i november 2016 givet en melding til Amstrup og Baggesen om, at projektet ville indgå i den videre behandling af afsatte midler til støttet boligbyggeri.


  Ansøgte byggeri på Cederfeldsgade 2, 5560 Aarup

  En realisering af projektet som alment boligbyggeri forudsætter, at der er truffet beslutning om at give positivt tilsagn om kommunal grundkapital. Sag om fordeling af afsatte midler til støttet boligbyggeri for 2018 forventes først politisk behandlet til august og fordeling af afsatte midler for 2019 og 2020 er planlagt politisk behandlet primo 2018.

  En realisering af projektet forudsætter også en forudgående planlægning, og for at fremme projektet og sikre, at den nødvendige planlægning er på plads, skal der udarbejdes en lokalplan, der muliggør projektet.

  I februar 2016 blev der foretaget en screening af det indsendte projekt. Screeningen viste, at der var behov for at ændre projektet for at få det tilpasset byrummet. I screeningen blev følgende konkluderet:

  At nytænke projektområdet, skabe en forskønnelse og få plads til flere attraktive boliger er i overensstemmelse med tankerne i Vision 2018 og målene i Planstrategi 2015 om fokus på vækst og bosætning i forstadsbåndet.

  Lokalplan nr. 53 og kommuneplanramme 2.1.C.1:

  I forhold til Lokalplan nr. 53 og kommuneplanramme 2.1.C.1 er følgende nødvendigt, hvis skitseprojektet skal gennemføres:

  • Kommuneplanramme 2.1.C.1 skal ændres i forhold til den fastsatte højde på 14 meter i rammen kontra skitseprojektets 14,5 meter
  • Der skal gives en dispensation til bygningshøjde, antal etager og bebyggelsesprocent.

  Kommuneplanramme 2.1.B.1:

  I forhold til kommuneplanramme 2.1.B.1 kan byggeriet ikke gennemføres, da skitseprojektet har en bebyggelsesprocent på 73, mod 40, etageantal på 3 mod 1½ og en bygningshøjde på 14,5 mod 8,5, hvilket er i konflikt med den eksisterende kommuneplanramme. Kommuneplanrammen skal derfor ændres.

  Ændret planlægning

  Planlægningsmæssigt kræver en gennemførelse af skitseprojektet ændring af kommuneplanrammerne samt en lokalplanlægning af den sydlige del af området, som eventuelt kan inddrages ved et lokalplantillæg under Lokalplan nr. 53. Alternativt skal der laves en ny lokalplan for projektområdet.

  Kulturmiljøerne Aarup Stationsby og Aarup Villaby

  Som nævnt er den eksisterende bygning en bygning med strukturværdi. Det projekterede byggeri har ikke samme struktur som den eksisterende bygning, men afviger kun ganske lidt i form. Højden er dog væsentlig større, og det skitserede projekt vil blive betydeligt højere end de omkringliggende bygninger, og det er vurderingen, at der mangler en bearbejdning af skitseprojektet i forhold til at skabe sammenhæng med den omkringliggende villaby og dens struktur, bygningsvolumen og højde.

  Det kan anbefales at ændre skitseprojektet, så bygningshøjden bliver mindre med færre etager med henblik på at indpasse byggeriet i gadebilledet. Derudover kan man overveje at opføre to bygninger frem for én og hvor der kan differentieres i bygningshøjderne. Et byggeri på henholdsvis 2 og 2½ etage vurderes at passe bedre ind i bybilledet på dette sted. Især hvis byggeriet opføres som to bygninger med den laveste mod syd mod villabyen.

  Valg af materialer bør også tilpasses omkringliggende byggeri.

  Det er også værd at overveje, om byggeriet og parkering samt byrummet kan placeres og indrettes på en måde, så man set fra stationsbygningen og ved ankomst til byen mødes af en præsentabel by. På skitseprojektet mødes man af carporte og parkeringsarealer.

  Jernbanestøj

  Det skal sikres, at de vejledende støjgrænseværdier for støj og vibrationer fra jernbanen kan overholdes.

  Konklusion

  Umiddelbart vurderes det, at skitseprojektet i sin nuværende form ikke er hensigtsmæssig at gennemføre eller kan gennemføres uden fornyet planlægning. Byggeriet vil dog kunne tilpasses omgivelserne, så der sikres en harmoni og sammenhæng med de to kulturmiljøer, som projektområdet er beliggende i. Dette kræver, at der arbejdes med bygningshøjder, opdeling af bebyggelsen samt med materialevalg.

  Administrationen anbefaler, at en lokalplan for et alment boligbyggeri på Cederfeldsgade 2 i Aarup gives et indhold, så der sikres en tilpasning af et nyt byggeri til den omkringliggende by, herunder til kulturmiljøerne Aarup Stationsby og Aarup Villaby. Dette betyder, at der vil blive stillet krav til et kommende byggeri og at det ansøgte projekt skal revideres, så det er tilpasset det sted, det ønskes opført.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Økonomi

  Det forudsættes, at ansøger bidrager til planlægningen ved at afholde udgifter forbundet med udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg.

  Beslutningskompetence

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 03-04-2017

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkender, at:

  • Der igangsættes en lokalplan for et alment boligbyggeri på Cederfeldsgade 2 i Aarup
  • Lokalplanen gives et indhold, der sikrer en tilpasning af et nyt byggeri til den omkringliggende by, herunder til kulturmiljøerne Aarup Stationsby og Aarup Villaby og
  • Det ansøgte projekt som følge deraf revideres, så det er tilpasset placeringen mellem Aarup Stationsby og Aarup Villaby.
  • Ansøger afholder udgifter forbundet med udarbejdelse af lokalplan, samt ligeledes udarbejdelsen af et kommuneplantillæg, såfremt projektet også kræver dette.

  Bilag

 • Sagsid.: 15/22907

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at Energiplan Fyn rammeplanen godkendes.

  Beslutningstema

  Energiplan Fyn har i første kvartal 2016 været i høring hos kommunerne og organisationer på Fyn. Efter høringsperiodens afslutning har Borgmesterforum Fyn den 16. april 2016 besluttet at indstille Energiplan Fyn til godkendelse i kommunerne, hvorfor sagen om den tilrettede Energiplan Fyn forelægges til godkendelse.

  Sagsfremstilling

  Energiplan Fyn rammplan har været i høring hos selskaber og kommuner i perioden 20. januar 2016 til og med 16. marts 2016. Der er modtaget 22 høringssvar – se bilag 1.

  Sekretariatet for Energiplan Fyn har derudover været i dialog med flere af de øvrige mindre forsyningsselskaber. Både høringen og den supplerende dialog viser bred opbakning fra kommuner og selskaber til at fortsætte strategisamarbejdet om udviklingen af det fynske energisystem.

  Formålet med samarbejdet er den løbende opbygning af en fælles vision for udviklingen af det fynske energisystem, herunder hvordan fynske aktører bedst agerer. Målet er at sikre løbende og kvalificeret pejling i forhold til nationale og internationale strategier, at etablere en platform for samarbejder og netværk, og at skabe en ramme og indsigt, der støtter de enkelte aktørers egne strategier og investeringsplaner.

  Der er udarbejdet en oversigt over de indkomne bemærkninger, se bilag 2. Der er ikke mange bemærkninger, og de er grundlæggende konstruktive. Nogle giver anledning til mindre justeringer og præciseringer af rammeplanen bl.a. for yderligere at tydeliggøre, at planen ikke er en bindende plan.

  Forslag til justeringer i Energiplan Fyn fremgår også af bilag 1.

  Assens Kommune behandlede forslaget og Byrådet besluttede at indsende vedlagte høringssvar.

  Ved behandlingen af sagen godkendte Byrådet at Assens Kommune tilslutter sig den fælles rammeplan og oprettelsen af et Energiplan Fyn sekretariat. Det skete med en bemærkning om, at de to vindmølleområder Barløse og Sandager, der er omtalt i

  Bilaget til Energiplan Fyn, som Byrådet tidligere har udtaget af Kommuneplanen, ligeledes skal udtages af energiplanen. Poul Poulsen (B) tog forbehold. Ved Byrådsbehandlingen af høringssvaret besluttedes det at fremsende det høringssvar som byrådsmedlem Poul Poulsen havde udarbejdet, sammen med det byrådsgodkendte høringssvar.

  Assens Kommunes høringssvar har ikke givet anledning til at ændre i Energiplan Fyn rammeplan, idet byrådets bemærkning vedrører et af energiplanens bilag og ikke selve Energiplan Fyn rammeplanen, hvor de to vindmølleområder ikke er nævnt.

  Årsagen til at sagen først sættes på til politisk orientering nu er, at der har været lidt divergerende opfattelser af, hvordan planen politisk skulle behandles. Byregion Fyn har således ikke - som i mange andre lignende sager - lavet en fælles politisk proces på tværs af kommunerne for behandlingen af Energiplanen.

  I nogle af de andre fynske kommuner har man derfor allerede behandlet den. Sagen behandles derfor nu i Assens Kommune som en beslutningssag.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 03-04-2017

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at Energiplan Fyn rammeplanen godkendes.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/27241

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at orienteringen om tildelingsudvalgets udmøntning af Eventpuljen 2017 tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget skal, jævnfør Forretningsorden for Tildelingsudvalget, orienteres om Tildelingsudvalgets udmøntning af den økonomiske ramme til events i Assens Kommunes.

  Sagsfremstilling

  Der er i 2017 reserveret et beløb indenfor Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ramme på 279.000 kr. til aktiviteter indenfor områderne kultur, fritid og turisme. Aktiviteterne skal give Assens Kommunes borgere, besøgende og turister gode oplevelser og bidrage til at styrke borgernes stolthed og engagement i lokalområderne. Aktiviteterne skal i videst muligt omfang inddrage virksomheder samt frivillige blandt borgere og foreninger.

  Rammen er blevet udmøntet som en samlet ansøgningspulje med ansøgningsfrist den 15. marts 2017.

  Tildelingsudvalget for Assens Kommunes events, bestående af formandskaberne for henholdsvis Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Innovations- og Medborgerskabsudvalget har fordelt midlerne på møde den 27. marts 2017. Da resultatet herfra ikke kendes, inden dagsorden til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde udsendes, medbringes resultatet i print til mødet. 

  Der var ved ansøgningsfristens udløb indkommet i alt 18 ansøgninger med et samlet ansøgningsbeløb på 1.002.230 kr.

  Lovgrundlag

  Den Kommunale Styrelseslov.

  Økonomi

  Afholdes indenfor Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets økonomiske ramme på 279.000 kr. til aktiviteter indenfor områderne kultur, fritid og turisme.

  Beslutningskompetence

  Tildelingsudvalget.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 03-04-2017

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tog orienteringen om tildelingsudvalgets udmøntning af Eventpuljen 2017 til efterretning.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  1. Affaldsbehandlingsanlæg på Hellevad i Frankfri
   På baggrund af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutning om udsættelse af sagen vedrørende muligheden for etablering af et affaldsbehandlingsanlæg på Hellevad i Frankfri, vil administrationen udarbejde et notat vedrørende overvejelser omkring placeringsmuligheder, samt et notat med bemærkninger til indkomne indsigelser.

   Notaterne vil blive forelagt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget på maj mødet.

  2. Status for arbejdet med Erhvervs- og Vækststrategien
   Den nedsatte Erhvervs Task Force har holdt fire møder i perioden fra midt i januar og frem til et sidste møde den 28. marts, hvor Søren Steen Andersen, Dan Gørtz og Charlotte V. Petersen deltog.
   Task Forcen er nu klar til at aflevere et Handlingskatalog til Byrådet den 20. april, hvor de vil pege på 4 prioriterede strategiske indsatsområder, som de mener kan være med til at skabe 300 nye jobs frem mod 2020.
   Når Handlingskataloget er modtaget vil mulighederne for at implementere forslagene fra Task Forcen blive vurderet og indarbejdet i en ny Erhvervs- og Vækststrategi. Forslag til en ny Erhvervs- og Vækststrategi for Assens Kommune bliver drøftet første gang i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 15. maj og igen den 12. juni, hvorefter den går til endelig beslutning i Byrådet den 28. juni.
  3. Status på lokalplan for Præstevænget/Blomstervænget
   Lokalplanforslaget for Præstevænget/Blomstervænget/Ved Nordstien ligger i udkast, der er ved at blive kvalitetssikret. Det er aftalt med Grundejerforeningen Mariendal, at bestyrelsen får udkastet i forhøring for at sikre mest mulig inddragelse. Den 21. marts blev afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Mariendal, hvor administrationen deltog ift. at give en status på lokalplanen. Det blev aftalt med grundejerforeningen, at bestyrelsen får udkastet i forhøring fra mandag den 27. marts til den 10. april. Det forventes, at lokalplanforslaget kan ligge klar til politisk behandling i maj alt afhængig af, hvor mange ændringsforslag, grundejerforeningen måtte have. Viser det sig, at der er en væsentlig uoverensstemmelse mellem administrationens udkast til lokalplanforslag og Grundejerforeningens ønsker, kan tidsplanen rykke en måned.

  4. Byudvikling i Aarup

  Der har den 18. januar 2017 været afholdt møde med Aarup Lokalråd om byudviklingen i Aarup. Mødet kom i stand i forlængelse af Byrådets beslutning om byudvikling fra december 2016.

  Lokalrådet i Aarup ønsker, at Assens Kommune sætter gang i at udvikle arealerne ved Assensvej/Ørsbjergvej til boliger, idet der ikke er en privat investor der kan stå for udvikling af arealet. Konsekvensen heraf er, at Assens Kommune skal opkøbe, planlægge, byggemodne og sælge arealerne.

  Inden Byrådet forelægges en sag, der tager stilling hertil, udarbejdes en helhedsplan for udviklingen af arealerne til boliger, i tråd med Byrådets beslutning fra december. Når helhedsplanen forelægges Byrådet i 2. halvår 2017, vil der være et godt grundlag for at drøfte, hvilke arealer der skal byudvikles i Aarup.

  1. Orientering fra møde med Foreningen Glamsbjerg om Campusprojekt

  Byrådet afsatte 200.000 kr. på budget 2017 til gennemførelse af et skitseprojekt for udviklingen af Campus i Glamsbjerg. Der har den 28. marts været afholdt møde med Foreningen Glamsbjerg om projektet. Det er aftalt, at administrationen går i nærmere dialog med foreningen om den videre proces med projektet.

  1. Orientering om afgørelse i klagesag

  Byrådet vedtog den 24. februar 2016 Kommuneplantillæg nr. 17 for temaet Landskab. Kommuneplantillægget blev påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet. Planklagenævnet overtog sagen den 1. februar 2017 og har nu ved formandsafgørelse truffet afgørelse om ikke at give klager medhold i sagen. Sagen er hermed afsluttet

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 03-04-2017

  Orienteringspunkterne blev taget til efterretning.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 03-04-2017

  • Der blev orienteret om status på Plums Gaard.
  • Der afholdes ekstraordinært møde den 24. april kl. 15.