icon-Politik

Politik

Referat

Mandag den 20. marts 2017 kl. 12:45

Mødested: Mødelokale 7
Udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
Medlemmer: Dan Gørtz, Erik Klindt Andersen, Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Charlotte Vincent Petersen, Poul Poulsen, Leif Wilson Laustsen, Lone Akselsen
 • Sagsid.:

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 20-03-2017

  Dagsorden godkendt.

 • Sagsid.: 17/5145

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget træffer beslutning om, hvorvidt der skal igangsættes en lokalplanlægning for Assens Søbad.

  Beslutningstema

  Der skal træffes beslutning om, hvorvidt der skal igangsættes en lokalplanlægning for Assens Søbad med den ønskede placering af søbadet på matr.nr. 628o Assens Bygrunde umiddelbart nord for Assens Havn.

  Sagsfremstilling

  Den Selvejende institution Assens Søbad har udarbejdet det vedlagte projektoplæg for Assens Søbad. Søbadet er i projektmaterialet markeret med en placering på matr.nr. 628o Assens Bygrunde umiddelbart nord for Assens Havn. Arealet er overdraget til Assens Havn i forbindelse etablering af selvstyrehavnen.

  I det følgende redegøres for forskellige aspekter ved placeringen af Søbadet, som grundlag for en eventuel beslutning om igangsætning af lokalplanlægning.

  Der redegøres for:

  • Anlæg på søterritoriet
  • Planlægningsmæssige forhold
  • Miljømæssige forhold
  • Ejerstrategi for Assens Havn
  • Trafikale forhold

  Den selvejende institution Assens Søbad har i forbindelse med det politiske temamøde i Kultur- og Fritidsudvalget d. 26. januar indsendt udkast til tegninger. Tegningerne er vedlagt som bilag.

  Etableringen af et søbad vil foruden en lokalplan kræve en tilladelse fra Kystdirektoratet. Foruden Kystdirektoratets tilladelse er en tilladelse fra Assens Havn, som ejer arealet, også en forudsætning for at kunne etablere et søbad.

  Anlæg på søterritoriet

  Anlæg på søterritoriet reguleres af kystdirektoratet i henhold til lov om kystbeskyttelse. Direktoratets praksis for etablering af havne- og fjordbade efter kystbeskyttelseslovens er lempelig, hvis badet blandt andre forhold ikke er til gene for havnedriften. Den havnenære placering af badet nødvendiggør en nærmere vurdering af indflydelsen på havnen, i forbindelse med en ansøgning til Kystdirektoratet.

  Planlægningsmæssige forhold

  Etablering af Assens Søbad forudsætter en forudgående lokalplanlægning, da søbadet vil medføre en væsentlig ændring i det bestående miljø.

  Der kan ikke lokalplanlægges for anlæg på søterritoriet uden for havnens moler, hvor kystdirektoratet er myndighed. En lokalplan for søbadet kan altså kun omfatte anlæg på land.

  Ifølge planlovens § 15a må en lokalplan kun udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse, hvis lokalplanen med afskærmningsforanstaltninger kan sikre anvendelse mod støjgener.

  Ifølge Lovforslag nr. L 121 fremsat den 25. januar 2017 til Lov om ændring af lov om

  planlægning m.fl., må en lokalplan ”kun udlægge arealer belastet af lugt, støv og anden luftforurening til forureningsfølsom anvendelse, hvis planen med bestemmelser om etablering af afværgeforanstaltninger m.v., kan sikre den fremtidige anvendelse mod forureningsbelastning.” Loven forudsættes endeligt vedtaget i maj 2017.

  Da en lokalplan vil skulle vedtages efter at ændringer til planloven eventuelt er vedtaget, skal det dokumenteres, at søbadet kan sikres mod forureningsbelastning.

  Med det skitserede projekt, hvor de landbaserede aktiviteter enten forgår indendørs eller for varmtvandsbassinets vedkommende nord for bebyggelsen, vil disse muligvis være skærmet mod støjgener. Varmtvandsbassinet kan dog være udsat for støvgener.

  Projektet omfatter også udendørs landbaserede opholdsarealer, som kan blive udsat for støjgener.

  Projektet viser desuden et areal til overnatning med kajakcamping og shelters, som kan være udsat for støjgener, herunder om natten.

  Miljøforhold

  Støjforhold

  Havneaktiviteter falder støjmæssigt generelt ind i kategorien for særlig støjende

  aktiviteter, med støjgrænser på 70 dB(A) døgnet rundt. Assens Havn (AH) ligger

  bolignært, og det er derfor i praksis ikke muligt, at AH kan støje på samme niveau som havne, der ligger i et større erhvervsområde. Dette forhold reguleres ved påbud efter miljøbeskyttelsesloven, hvis der modtages berettigede klager, eller i særlig alvorlige tilfælde efter tilsynsmyndighedens vurdering.

  Hidtil har støjklager hovedsaligt relateret sig til flishåndtering, og AH har i den

  forbindelse lavet en række tiltag, der sikrer at denne aktivitet kan foregå uden at overskride de vejledende støjgrænser i de nærliggende boligområder. Det er dog ikke

  alle disse tiltag, der i praksis kan anvendes ved anden læsning/losninger på havnen, men det giver sjældent anledning til klager, og der har hidtil ikke været behov for at påbudsregulere yderligere.

  Læsning og losning foregår ofte med kran, og af hensyn til skibenes fartplan og udgifter ved at ligge stille, foregår dette døgnet rundt. Skibene har en række funktioner, der skal opretholdes i drift, når de ligger til kaj, ofte med et relativt højt støjniveau. Ved længere tid ved kaj, kan (og gør) AH/tilsynsmyndigheden pålægge skibet så vidt muligt, at anvende energi i form af strøm fra havnen i stedet for at anvende deres egne dieselmotorer eller lignende, men ved korte besøg, er det ikke praktisk muligt at etablere, og skibet vil holde egne motorer kørende. I praksis vil det kun i meget få tilfælde være muligt at regulere denne støj efter miljøbeskyttelses-loven, da det kræver påbud til støjminimering til det enkelte skib. Da det er mange forskellige skibe, der modtages på AH, vil det ikke være muligt (ud over Bågø-færgen).

  Et søbad med etablerede aktiviteter, som de her fremstillede, adskiller sig fra den

  eksisterende badestrand ved, at der er tale om et etableret rekreativt område, og der vil være en forventning om, at der ikke er generende støj fra omgivelserne. Rekreative område har Miljøstyrelsen derfor udpeget som særlig støjfølsomme, med et vejledende støjniveau på 40 dB(A) om dagen og 35 dB(A) på andre tidspunkter. Ved støjklager fra søbadet vil tilsynsmyndigheden skulle sikre, at disse vejledende støjgrænser overholdes ved f.eks. påbudsregulering af AH’s aktiviteter (eller DLG, Assens Værft eller andre aktører på havneområdet), eller kræve etablering af støjværn eller lignende. Det vil efter et påbud være den virksomhed, der udøver støjen, der skal sikre at vejledende støjgrænser ved søbadet ikke overskrides.

  Der er lavet en række støjredegørelser for havneområdet gennem de sidste 15 år. De er dog ikke direkte anvendelige i denne sag, men generelt konkluderer de, at der ved

  etablering af støjfølsomme aktiviteter i havneområdet, vil kunne blive pålagt de

  etablerede virksomheder på havneområdet restriktioner/begrænsninger i deres

  aktiviteter i forhold til, hvis der ikke etableres støjfølsomme aktiviteter.

  Støv og lugt

  Havnens aktiviteter omfatter bl.a. læsning og losning af en række produkter, der

  potentielt kan støve og/eller lugte. Det er især flis og træpiller, men også korn, grus,

  sten, vejsalt, mv. Havnen har indbyggede rutiner, der så vidt muligt sikrer at sådanne produkter ikke omsættes på havnen, når det kan medføre gener ind over boligområderne tæt på. Men langt de fleste produkters støv udgør ikke noget miljømæssigt problem for havmiljøet i de mængder der her er tale om, og kan således foregå uhindret, når vinde bærer det ud over vandet. Hvis søbadet etableres, er der derfor risiko for at der i perioder kan være små mængder støv i vandet i søbadet. Derudover vil det ikke være muligt for havnen at foretage støvende aktiviteter, hvis vinden vil bære støvet hen over søbadet, da det i disse tilfælde vil være til gene for brugerne af søbadet, og det vil efter miljøbeskyttelseslovens regler, skulle stoppes.

  DGL har stor aktivitet i høstperioden, som også ofte vil falde sammen med højsæsonen for søbadet. Kornhåndteringen fra DGL foregår med hensyntagen til at mindske støvgener i omgivelserne, men det er ikke altid muligt helt at undgå. Støv fra kornhåndtering er ligeledes ikke noget miljømæssigt problem for havmiljøet i mindre mængder, og det er derfor miljømæssigt ikke behov for at regulere støvflugt ud over havet. De nærliggende boliger er meget forstående overfor denne aktivitet, og ved at der kun er tale om en kort periode, og der er derfor i praksis kun få klager herover. Hvis der kommer støvklager fra søbadet vil kommunen skulle behandle disse, og det vil potentielt kunne betyde, at DGL skal investere i yderligere støvreducerende tiltag, eller der vil skulle stilles påbud om begrænsende adfærd/aktivitet til DGL af hensyn til Søbadets gæster.

  Ejerstrategi for Assens Havn

  Assens Byråd vedtog i april 2015 en ejerstrategi for Assens Havn, hvori Byrådet

  tilkendegav, at man vil arbejde for, at Assens Havn fortsat skal være og udvikle sig som erhvervshavn inden for strategiens rammer.

  Strategien beskriver en række mål for havnen, som kan have betydning for det videre

  arbejde med etablering af et søbad på den foreslåede placering:

  • Assens Havns godsmæssige aktiviteter skal primært placeres på nordmolen
  • Assens Havns erhvervsaktivitet må ikke påføre nærområdet støj eller støv udover
  • myndighedsfastsatte grænser eller grænser fastsat af Byrådet
  • Assens Havn skal have fokus på udvikling af nye forretningsområder, f.eks.
  • samspil mellem maritime og turistmæssige erhverv og aktiviteter
  • Udvikling af havneområdet skal ske i samspil med alle aktører på og omkring havnen.

  Trafikale forhold

  I henhold til vejstrukturen er Kildensmindevej og Nordre Havnevej udpeget til sekundære trafikveje med årsdøgntrafik på ca. 1800 motorkøretøjer. Kommunen har i ældre planer tænkt, at den tunge trafik skulle væk fra Nordre Havnevej, så denne trafik fortrinsvis benytter Søndre Ringvej som adgang til havnen.

  Adgangen til Søbadet og til tilhørende p-arealer skal foregå i ydersiden af kurven på

  Nordre Havnevej, og vejen forudsættes i forbindelse med projektet at blive flyttet for at sikre p-pladser og adgang til søbadet.

  Søbadet vil give en meget sæsonbestemt trafikbelastning, som vurderes til at kunne give afviklingsproblemer i spidstimerne. Derfor bør Nordre Havnevejs funktion indtænkes i en helhed, hvis søbadet skulle blive en realitet, som også indbefatter de planer, som er tænkt omkring klimasikring af Willemoesgade/Nordre Havnevej samt forlægningen af Søndre Ringvej.

  En samlet trafikal plan for området vil være ønskelig, for at sikre trafikafvikling for både erhvervet, som stadig drives på haven og trafikbetjening af øvrige faciliteter til området. Udarbejdelse af en trafikmodel for Assens indre by vil kunne afdække trafikale problemstillinger ved flere forskellige scenarier.

  Administrationens samlede vurdering

  Ud fra en samlet vurdering af de fem belyste aspekter ved placeringen af Søbadet, kan administrationen ikke umiddelbart anbefale, at der igangsættes en lokalplanlægning for Assens Søbad. Særligt vægtlægges det forhold, at den ønskede placering på det foreliggende grundlag må antages at kunne blive udsat for støj- og støvgener, og derfor vil kunne medføre begrænsninger for driften af og aktiviteter på Assens Havn og dens virksomheder.

  Muligheden for at realisere et Søbad på den foreslåede placering, vil med andre ord

  fordre en politisk beslutning om ny ejerstrategi for Assens Havn.

  Politisk behandling af sagen

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget behandlede sagen første gang på dets møde den 13.marts 2017, hvor der blev truffet beslutning om at:

  Et flertal af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget bestående af Dan Gørtz (V), Erik Klindt Andersen (V), Jens Henrik Thulesen Dahl (O), Charlotte Vincent Petersen (A) og Lone Axelsen (A) anbefaler, at der igangsættes lokalplanlægning for Assens Søbad.

  Poul Poulsen (B) bemærker, at han er positivt indstillet overfor projektet, men anbefaler at ejerstrategien for Assens Havn genovervejes før der igangsættes lokalplanlægning for Assens Søbad.

  Administrationen bemærker, at beslutningsprotokollen blev godkendt med udvalgets forventning om, at sagen skulle viderebehandles af Økonomiudvalg og Byråd. Eftersom kompetencen vedrørende lokalplanlægning alene hører under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, mens kompetencen vedrørende ejerstrategi for Assens Havn er placeret i byrådet, skal sagen derfor genbehandles med henblik på udvalgets endelige stillingtagen vedrørende spørgsmålet om igangsættelse af lokalplanlægning for Assens Søbad.      

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  En lokalplan kan ikke fastsætte krav til anlæg på søterritoriet uden for havnens beskyttende værker.

  Miljøbeskyttelsesloven.

  Økonomi

  Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 4. juni 2015 at give Den Selvejende institution Assens Søbad et tilskud på kr. 250.000 til forundersøgelser, herunder til ingeniør- og arkitektbistand.

  En omlægning af Nordre Havnevej vil - alt efter hvilken løsning der vælges for

  omlægningen - koste 500.000-800.000 kr.

  Endelig vil anlæg af selve Søbadet indebære en forventet udgift på omkring 30 mio. kr. Den selvejende institution har et ønske om at Assens Kommune medfinansierer anlægget med 10 mio. kr. i anlægstilskud. Den resterende finansiering forventes støttet af eksterne fonde og/eller lån. Tilsvarende er der også et ønske om et årligt driftstilskud, som endnu ikke er specificeret.

  Byrådet har ikke taget stilling til disse ønsker.

  Beslutningskompetence

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 20-03-2017

  Et flertal af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget bestående af Dan Gørtz (V), Erik Klindt Andersen (V), Leif Wilson Laustsen (V), Jens Henrik Thulesen Dahl (O), Charlotte Vincent Petersen (A) og Lone Axelsen (A) beslutter, at der igangsættes lokalplanlægning for Assens Søbad med bemærkning om, at Assens Havn og Søbadet opfordres til at mødes med henblik på at drøfte Søbadets placering.

  Et mindretal af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget ved Poul Poulsen (B) bemærker, at være positivt indstillet overfor projektet, men at han ikke kan tilslutte sig beslutningen. Poul Poulsen (B) anbefaler, at ejerstrategien for Assens Havn genovervejes, før der igangsættes lokalplanlægning for Assens Søbad.

  Mindretallet ved Poul Poulsen (B) begærer sagen standset og bragt i Byrådet, jf. styrelseslovens § 23.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 20-03-2017

  Intet.

 • Sagsid.:

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 20-03-2017

  Intet.