icon-Politik

Politik

Referat

Mandag den 30. januar 2017 kl. 09:00

Mødested: Fyrtårn Tommerup
Tallerupvej 85
5690 Tommerup

Mødelokale 3
Udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
Medlemmer: Dan Gørtz, Erik Klindt Andersen, Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Charlotte Vincent Petersen, Poul Poulsen, Leif Wilson Laustsen, Lone Akselsen
 • Sagsid.:

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 30-01-2017

  Dagsorden godkendt.

 • Sagsid.: 12/17044

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at principperne for vejbetjening af byudviklingsområdet Tommerup Vest drøftes med henblik på at afklare, om der ønskes fornyet stillingtagen til de af udvalget tidligere godkendte principper for området. 

  Beslutningstema

  Efter ønske fra Dan Gørtz, Formand for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, forelægges en sag til principiel drøftelse af det tidligere godkendte princip for vejbetjening af byudviklingsområdet Tommerup Vest og den konkrete vejbetjening af 1.etape af byudviklingen i Tommerup Vest. Det sker på baggrund af et møde, som er afholdt med Grundejerforeningen Vestervangen/Kamgårdsvej den 9. januar 2017.

  Sagsfremstilling

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har den 28. november 2016 under pkt. 3 godkendt de overordnede principper for byudviklingen i Tommerup Vest, som grundlag for den videre planlægning af området. Yderligere blev der under pkt. 4 truffet beslutning om at det sydlige område, som bl.a. omfatter 1. etape af byudviklingen i Tommerup Vest, vejbetjenes med en sydlig vejtilslutning til Vestervangen.

  Drøftelse af idégrundlag for vejbetjening

  Grundejerforeningen Vestervangen/Kamgårdsvej har i forbindelse med sagen vedr. beslutning om vejtilslutning (pkt. 4) indgivet bemærkning, som vedrørte det overordnede idégrundlag for byudviklingen i Tommerup Vest. Bemærkninger af 18. november 2016 er vedlagt i bilag 1.

  I brev den 8. december 2016 anmodede advokaten for Grundejerforeningen Vestervangen/Kamgårdsvej om et møde med udvalgsformanden vedr. idégrundlag for byudviklingsområdet Tommerup Vest herunder særligt spørgsmålet om vejbetjeningen af det nye byområde. Dette møde blev afholdt den 9. januar 2017. Se referat af 18. januar 2016 i bilag 2.

  Grundejerforeningens advokat foreslog på mødet konkret en løsning, hvor der etableres vejadgang til det sydlige område igennem det nordøstlige område via Skolevej.

  Grundejerforenings forslag til princip for vejbetjening

  Formanden for Erhvervs -og Beskæftigelsesudvalget har på baggrund af mødet ønsket, at der i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget bliver en drøftelse af princippet for vejadgange til byudviklingsområdet Tommerup Vest.

  Godkendt princip for vejbetjening

  Det godkendte princip for vejbetjeningen af Tommerup Vest kan opsummeres til:

  • Separat vejadgang til de tre bebyggede områder
   • Fordeler den trafikale belastning jævnt på eksisterende by
   • Sikrer at de nye boligområder integreres i den eksisterende by
   • Vejtilslutninger kan etableres som overkørsler, hvilket både trafikafviklings- og sikkerhedsmæssigt er tilstrækkeligt
   • Underbygger en etapevis og sandsynligvis langvarig udbygning at Tommerup Vest.
  • Ingen gennemkørsel og krydsning af det centrale grønne område.
   • Det grønne område skal være Tommerup Vests særkende og trækkraft i forhold til bosætningen
   • Det grønne område skal rumme en rekreativ og sikker forbindelse for bløde trafikanter, som binder byen, børnehaven og de bebyggede områder sammen.
   • I tråd med beslutning i Byrådet den 29. juni 2016, om at området ikke skal gennemskæres af en vej.

  Princip for vejadgange, som godkendt af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 28. november 2016

  I forbindelse med arbejdet med principperne for byudvikling i Tommerup Vest, er der udarbejdet følgende undersøgelser af de trafikale forhold:

  • Nyt boligområde Tommerup Vest, 12. september 2016 (trafikanalyse), MOE og Tetraplan. Vedlagt i bilag 3
   • Udarbejdet som baggrund og underbygning af det overordnede princip med tre adskilte vejadgange i Tommerup Vest
   • Indgik i grundlaget for beslutning om de overordnede principper (pkt.3 den 28. november 2016)
  • Notat - Adgangsvej til byggemodning Tommerup Vest, 27. oktober 2016, Rambøll. Vedlagt i bilag 4
   • Udarbejdet som baggrund og vejteknisk belysning af vejtilslutningsalternativer via Vestervangen.
   • Indgik i grundlaget for beslutning om syd- eller nordlig vejtilslutning via Vestervangen (pkt.4 den 28. november 2016)
  • Trafikanalyse for Tommerup og Tommerup Stationsby, 25. november 2016, MOE og Tetraplan. Vedlagt i bilag 5.
   • Udarbejdet som baggrund for Udviklingsplan for Tommerup
   • Underbygger Byrådets beslutning den 29. juni 2016 om at Tommerup Vest kan planlægges uden en gennemgående vej.

  Tidsplan

  De overordnede principper for byudvikling i Tommerup Vest (bystruktur, grøn struktur, blå struktur og infrastruktur) blev behandlet og godkendt af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 28. november 2016, for at etablere et grundlag for den videre planlægning. Herunder den konkrete udarbejdelse af lokalplanforslag for boligområdet ved Vestervangen (1.etape), som blev igangsat på samme møde. Tidsplanen for lokalplanen og det efterfølgende videre arbejde med helhedsplan og rammelokalplan for Tommerup Vest er baseret på, at de godkendte overordnede principper ligger til grund.

  De overordnede principper er tæt forbundne med hinanden og en genåbning af sagen med en anden vægtning af princippet for vejbetjening vil kræve, at der bliver taget samlet stilling til samtlige principper. Der kan således ikke tages isoleret beslutning om et andet princip for vejbetjening af Tommerup Vest.

  Vægtes de overordnede principper for Tommerup Vest anderledes end godkendt kan flere vejbetjeningsløsninger være i spil

  Såfremt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter at genåbne sagen omkring vejadgang til Tommerup Vest anbefaler administrationen, at der udarbejdes et beslutningsgrundlag med flere alternative løsninger til udvalgets drøftelse.

  Genåbning af sagen, med dertil knyttede analyser og vurderinger af alternative løsninger, vil forventeligt have et omfang af 3-4 mdr., dvs. der forhåbentlig kan tages fornyet beslutning om de overordnede principper medio 2017.

  Lokalplanlægningsprocessen for 1. etape vil blive sat i bero indtil principperne for byudviklingen i Tommerup Vest er afklaret. Fastholdes de nuværende principper kan lokalplanforslaget forelægges politisk behandling den efterfølgende måned. Skal lokalplanarbejdet genoptages, på baggrund af ændrede principper, vil det tage anslået 3- 4 mdr. inden forslaget kan forelægges til politisk behandling.

  Der er således væsentlige tidsmæssige og også økonomiske konsekvenser ved en ny beslutning for vejbetjening af området.

  De overordnede principper for byudviklingen i Tommerup Vest er endnu ikke fastlagt med en rammelokalplan og der er således ikke et formelt retsgrundlag. Fastholdes de overordnede principper er Vestervangen eneste mulige vejadgang til det sydlige område. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget behandlede den 28. november 2016, under pkt. 4, to alternative vejtilslutninger hhv. nord og syd. Det vurderes således at de realistiske alternativer for vejtilslutning er belyst.

  Økonomi

  Genoptages sagen vil der pågå yderligere udgifter til rådgiver. Dette både til nye analyser og til revidering af arbejde der allerede er gennemført.  

  Beslutningskompetence

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 30-01-2017

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøftede principperne for vejbetjening af byudviklingsområdet Tommerup Vest med henblik på at afklare, om der ønskes fornyet stillingtagen til de af udvalget tidligere godkendte principper for området.

  Udvalget besluttede at fastholde de godkendte principper, og den valgte sydlige vejadgang. Udvalget bemærker:

  • at det er sikret at den nye vejføring ikke forsyner hele området (ikke gennemkørselsvej)
  • de nuværende principper fordeler den fremtidige trafikbelastning fra den samlede byudvikling som fremmer en etapevis udvikling af området
  • at der ved udformning af den sydlige løsning skal tages behørige hensyn til trafiksikkerheden og fartdæmpende foranstaltninger på Vestervangen. Der ses bl.a. på udformning og bredden af det nye vejtrace.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/11318

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at kommuneplantillæg nr. 21 og lokalplan 5.2-1 vedtages endeligt.

  Beslutningstema

  Der skal træffes beslutning om den endelige vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 21 og lokalplan 5.2-1., der muliggør en udvidelse af Tommerup Kister.

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 26. oktober 2016 at sende forslag til kommuneplantillæg nr. 21, samt lokalplan 5.2-1 Erhvervsområde ved Krengerupvej i 8 ugers offentlig høring fra den 27. oktober 2016 til den 22. december 2016.

  Der er i høringsperioden indkommet 3 bemærkninger. 

  Lokalplanens indhold

  Forslag til lokalplan 5.2-1 for et område til erhvervsformål ved Krengerupvej i Glamsbjerg samt Kommuneplantillæg nr. 21 er udarbejdet på baggrund af Tommerup Kisters ønske om at udvide virksomheden på nuværende adresse.  

  Virksomheden er beliggende indenfor Kommuneplanramme 5.2.BE.6 Krengerupvej 84 og er i dag omfattet af lokalplan nr. 0.71 Område ved Skolevej, Egevej og Krengerupvej.

  Virksomheden ligger i et område, der i lokalplan nr. o.71 er udlagt til blandet bolig- og serviceformål. Virksomheden er i dag kun beliggende på Krengerupvej 84. I forbindelse med en udvidelse inddrages Krengerupvej 80 som i dag ligger ubebygget hen. Dette areal skal bruges til anlæg af parkeringspladser til virksomheden.

  En tilladelse til en udvidelse af Tommerup Kister vil stride imod bl.a. anvendelsesbestemmelserne i nuværende lokalplan og kræver, at der bliver udarbejdet en ny lokalplan, der udlægger området til erhvervsformål.

  I forhold til den eksisterende lokalplan er de væsentlige ændringer i forslag til Lokalplan 5.2-1 en ændret anvendelse af området fra blandet bolig- og serviceområde til et erhvervsområde, samt en forhøjelse af bebyggelsesprocenten fra 40 til 60 procent. 

  Lokalplanområdet

  Kommuneplantillæg nr. 21

  Sideløbende med lokalplanen er der udarbejdet et kommuneplantillæg for rammeområde 5.2.BE.6, idet den ønskede udvidelse af virksomheden betyder at de ikke kan overholde den bebyggelsesprocent og det maximale rumfang pr. kvadratmeter, som er fastlagt i den eksisterende kommuneplanramme. 

  Kommuneplantillægget ændrer bebyggelsesprocenten fra 40 til 60 procent, samt fjerner kravet til maksimalt rumfang.

  Høringssvar

  Der er indkommet 3 bemærkninger i høringsperioden.

  1. Glamsbjerg fri- og efterskole, Krengerupvej 50, Glamsbjerg
  2. Ole J. Christiansen, Skovbrynet 10, Glamsbjerg
  3. Odense Bys Museer, Overgade 48, Odense

  Ad. 1 Glamsbjerg fri- og efterskole mener at placeringen af p-pladsen vil medføre ikke uvæsentlige trafiksikkerhedsmæssige forringelser for brugerne af skolen. De ønsker at der indtænkes en form for cykelsti fra den nyetablerede p-plads og frem til Krengerupvej.

  Administrationen bemærker, at den nye p-plads skal benyttes af 10-15 medarbejdere på fabrikken Tommerup Kister med en arbejdstid fra kl. 7:00 – 15.00 og vurderer på baggrund af ovenstående informationer, at der er relativt få biler til fabrikken.

  De få biler til fabrikken kombineret med forskudt møde i forhold til skolen betyder, at benyttelse af p-pladsen til fabrikken ikke umiddelbart vil skabe nogen trafikale konflikter. Assens kommune vil dog følge situationen med trafikafviklingen efter åbningen af p-pladsen.

  Ad. 2 Ole J. Christiansen Skovbrynet 10 har ingen indvendinger, men ønsker ikke der kommer mere støj, også med hensyn til kørsel med lastbiler.

  Administrationen bemærker, at den planlagte udvidelse ikke vurderes til at medføre mere støj i området, da det primært er mere lagerplads de har brug for. Lokalplanen muliggør dog etablering af et støjværn hvis det skulle blive nødvendigt. 

  Ad. 3 Odense Bys Museer gør opmærksom på, at bygherre bør informeres om at hvis der i anlægsarbejdet findes arkæologiske spor eller genstande skal anlægsarbejdet omgående indstilles og Odense Bys Museer kontaktes.

  Administrationen bemærker at Odense Bys brev er sendt til Tommerup Kister og at det tillige vil komme til at fremgå af byggetilladelsen. 

  Lovgrundlag

  Lov om Planlægning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 30-01-2017

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at kommuneplantillæg nr. 21 og lokalplan 5.2-1 vedtages endeligt.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/27241

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at Tildelingsudvalgets anbefaling vedrørende retningslinjer for Tildelingsudvalgets udmøntning af Eventpuljen godkendes.

  Beslutningstema

  På baggrund af anbefaling fra Tildelingsudvalget (referat fra mødet den 27. januar 2017 omdeles på mødet), skal Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tage beslutning om godkendelse af retningslinjer for Tildelingsudvalgets udmøntning af den årlige Eventpulje.

  Herudover skal udvalget tage stilling til anbefaling fra Tildelingsudvalget om at anmode Byrådet om overførsel af overskud ud over 5 % fra 2016 samt samme overførselsadgang for 2017 og frem.

  Sagsfremstilling

  På baggrund af sidste års erfaringer med udmøntning af Eventpuljen, og for at imødegå oplevede uhensigtsmæssigheder fremadrettet, er der opstået behov for at fastsætte mere konkrete retningslinjer for udmøntning af Eventpuljen.

  Tildelingsudvalget drøfter derfor emnet på møde den 27. januar 2017, og anbefaling vedrørende følgende tre hovedpunkter videresendes til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets godkendelse:

  a) Underskudsgaranti
  Jf. beslutningsprotokol fra møde i Tildelingsudvalget den 26. juni 2016 besluttede udvalget ”at gøre brug af underskudsgaranti til ansøgere, der måtte have ansøgt herom”. Nuværende Eventstrategi og Forretningsorden indeholder ingen bestemmelser vedrørende underskudsgaranti.

  b) Tilbagebetaling af overskud på aktiviteter
  Der er i henhold til Eventstrategien krav om indsendelse af regnskab og evaluering for aktiviteter over 20.000 kr., men ikke under 20.000 kr.

  Der er ingen bestemmelser om tilbagebetaling af et eventuelt overskud på aktiviteter eller bevillinger til aktiviteter, som slet ikke blev til noget.

  c) Overførselsadgang for uforbrugte midler
  Nuværende Eventstrategi og Forretningsorden indeholder ingen bestemmelser om, at uforbrugte midler skal retur til Eventpuljen, og dermed indgå i næste års ansøgningsrunde. Dette betyder i princippet, at beslutningskompetencen omkring anvendelse af eventuelle restmidler ligger i Byrådet, og at der ikke vil være klarhed på det konkrete beløb til udmøntning på det tidspunkt, hvor Tildelingsudvalget mødes herom.

  Hvis Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter, at uforbrugte midler indgår i næste års Eventpulje, vil dette fremover ske automatisk, såfremt det er godkendt af Byrådet. Det vil sige at der, i en særskilt sag til Byrådet, skal ansøges om overførsel af overskud ud over 5 % for 2016, og samme overførselsadgang for 2017 og frem.

  Lovgrundlag

  Kommunalfuldmagten.

  Økonomi

  Hvis Byrådet godkender anbefaling fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, vil uforbrugte midler fremover automatisk indgå i det kommende års Eventpulje, der som udgangspunkt er på kr. 270.000.

  Beslutningskompetence

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 30-01-2017

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkender Tildelingsudvalgets anbefaling vedrørende retningslinjer for Tildelingsudvalgets udmøntning af Eventpuljen, herunder at:

  • Tildelingsudvalget kan gøre brug af underskudsgaranti til ansøgere, uanset om der er ansøgt herom (retningslinje a. for Tildelingsudvalgets udmøntning af Eventpuljen)
  • Modtagere af tilskud til events skal tilbagebetale uforbrugte midler. (retningslinje b. for Tildelingsudvalgets udmøntning af Eventpuljen)
  • Der skal fremover indsendes både regnskab og evaluering på alle aktiviteter uanset bevillingens størrelse. Regnskab og evaluering afleveres elektronisk.


  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget bemærker, at der på politisk niveau orienteres om evalueringen fra projekterne 1-2 gange årligt.

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkender endvidere at videresende følgende til Byrådets godkendelse:

  • At der gives overførselsadgang mellem budgetårene for Eventpuljen med henblik på, at uforbrugte midler kan indgå i det følgende års udmøntning af Eventpuljen (retningslinje c. for Tildelingsudvalgets udmøntning af Eventpuljen)
  • At der gives adgang til overførsel af beløb ud over 5 % af Eventpuljen for 2016 og samme overførselsadgang for 2017 og frem.

  Bilag

 • Sagsid.: 17/417

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at det planlægningsmæssige grundlag for etablering af Assens Søbad ikke indarbejdes i lokalplanen for området ved Præstevænget/Blomstervænget, men tilvejebringes som en selvstændig lokalplan for søbadet alene.

  Beslutningstema

  Der er truffet beslutning om at udarbejde en lokalplan for området ved Præstevænget/Blomstervænget samt at denne lokalplan skal muliggøre opførelsen af et søbad. Det er til beslutning, om der i stedet for én samlet lokalplan skal udarbejdes to selvstændige lokalplaner: en lokalplan for området ved Præstevænget/Blomstervænget og en lokalplan for søbadet.

  Sagsfremstilling

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget besluttede den 4. april 2016 at igangsætte en lokalplan for området Præstevænget/Blomstervænget med det formål, at:

  • sikre det bevaringsværdige kulturmiljø Præstevænget ved at fastsætte bebyggelsesregulerende bestemmelser
  • styrke det bevaringsværdige kulturmiljø Præstevænget ved at muliggøre opførelsen af et søbad
  • sikre bevaringsværdige bygninger og øvrig bebyggelsestilpasning hertil på Blomstervænget.


  Et udkast til lokalplanforslag i forhold til regulering af bebyggelse er under udarbejdelse og vil i januar/februar 2017 blive sendt i forhøring hos Grundejerforeningen Mariendal med henblik på kommentering og justering. Et endeligt lokalplanforslag forventes klar til politisk behandling i marts/april 2017.

  Beslutningen den 4. april gik på at udarbejde en lokalplan, der også muliggør etableringen af et søbad. Administrationen har afholdt et indledende møde med repræsentanter fra initiativgruppen omkring Assens Søbad og fik i den forbindelse udleveret udkast til tegninger. Tegningerne er vedlagt som bilag.

  Kultur- og Fritidsudvalget behandlede den 4. juni 2015 ansøgning fra Den selvejende institution Assens Søbad.

  Etableringen af et søbad vil foruden et kommuneplantillæg og en lokalplan kræve en tilladelse fra Kystdirektoratet. Den ønskede placering for søbadet er på areal ejet af Assens Havn. Foruden Kystdirektoratets tilladelse er en tilladelse fra Assens Havn dermed også en forudsætning for at kunne etablere et søbad. Dertil kommer flere uafklarede forhold, som Den Selvejende institution for Assens Søbad selv har påpeget i den ansøgning, der i forhold til kommunalt tilskud blev behandlet på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 4. juni 2015.

  • Ønsker om opfyldning med henblik på parkering samt opkvalificering af strandarealet til fremtidens brugere.
  • Nødvendigt at få gennemført forskellige undersøgelser af geologisk og biologisk art for at sikre projektets gennemførlighed.

  Det er vurderingen, at det af flere årsager vil være hensigtsmæssigt at dele den lokalplan, der blev sat i gang den 4. april 2016 op i to lokalplaner. Dels en lokalplan for det udpegede kulturmiljø Præstevænget samt Blomstervænget og Ved Nordstien, dels areal til søbad. Vurderingen er begrundet i:

  • at planlægningen for et søbad og planlægningen for området Præstevænget/Blomstervænget/Ved Nordstien isoleret set er to store planlægningsopgaver, der har forskellige interessenter
  • Grundet de forskellige interessenter vil en offentlig høring af lokalplanen for Præstevænget/Blomstervænget/Ved Nordstien generere en debat, der er væsentlig forskellig for den debat, der kan forventes i forhold til en lokalplan for søbadet.
  • Et søbad vil blive hele byens søbad og dermed af bred offentlig interesse i forhold til lokalplanen for Præstevænget/Blomstervænget/Ved Nordstien, der primært henvender sig til grundejerne i området.
  • Der er behov for at få afklaret centrale planlægningsmæssige aspekter, der er knyttet til etableringen af et søbad. Her især i forhold til trafik, parkering, hensynet til havnens aktiviteter og omkringboende samt Assens Kommunes eventuelle interesse i dele af søbadets faciliteter (fx opgraderet toiletbygning).
  • En lokalplan for søbadet bør indledes med en dialog med Kystdirektoratet og på baggrund af en afklaring med Assens Havn om arealets anvendelse. At udarbejde én samlet lokalplan vil uvilkårligt betyde en længere lokalplanproces, hvilket ikke er ønskeligt i forhold til en lokalplan for Præstevænget/Blomstervænget/Ved Nordstien. Der er behov for at få vedtaget en lokalplan, så der hurtigst muligt kan tilvejebringes et klart og præcist grundlag for den fremtidige forvaltning af området.

  Med baggrund i ovenstående indstilles det, at det planlægningsmæssige grundlag for etablering af Assens Søbad ikke indarbejdes i lokalplanen for Præstevænget, men tilvejebringes som en selvstændig lokalplan for søbadet alene.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Økonomi

  Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 4. juni 2015 at give Den Selvejende institution Assens Søbad et tilskud på kr. 250.000 til forundersøgelser, herunder til ingeniør- og arkitektbistand.

  Beslutningskompetence

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 30-01-2017

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkender, at det planlægningsmæssige grundlag for etablering af Assens Søbad ikke indarbejdes i lokalplanen for området ved Præstevænget/Blomstervænget, men tilvejebringes som en selvstændig lokalplan for søbadet alene.

  Udvalget bemærker med beslutningen, at der ønskes en nærmere vurdering af de forskellige aspekter ved placeringen af Søbadet, forud for at der træffes beslutning om igangsætning af lokalplanlægning.

  Bilag

 • Sagsid.: 14/24481

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller:

  • at HVIDBOG – samt anbefalinger til ændringer i strategien på baggrund af de indkomne høringssvar – godkendes
  • at Infrastrukturstrategi 2017-35 endeligt godkendes
  • at forslag til ”Organisering, indsatser og ressourcer 2017-21” godkendes
  • at der afsættes 1 kr. per borger i forbindelse med implementering af strategien i 2017
  • at Assens Kommunes bidrag til den fælles indsats finansieres af midler til byudvikling 2017.

  Beslutningstema

  Forslag til Infrastrukturstrategi Fyn 2017-35 har været fremlagt i høring i august og september 2016 blandt de 10 fynske kommuner og en række offentlige og private organisationer.

  Høringssvarene giver anledning til nogle ændringer og præciseringer i strategiens indhold, tekst og kortbilag, som har været forelagt Borgmesterforum på møde den 14. december 2016.

  De fynske borgmestre drøftede og godkendte med enkelte tilpasninger de anbefalede ændringer, og fremsender nu den tilrettede Infrastrukturstrategi Fyn 2017-35 til endelig godkendelse ved de 10 fynske kommunalbestyrelser i februar 2017.

  Sagsfremstilling

  Der er i høringsperioden indkommet høringssvar fra 21 høringsparter. Der er udtrykt generelt stor tilfredshed med strategiens ambitioner og hovedretning.

  Derudover er der konstruktive forslag til ændringer og præciseringer, der kan styrke den fremtidige fynske varetagelse af forbedringer i mobiliteten og de trafikale infrastrukturindsatser på Fyn. De samlede høringssvar vedlagt som bilag.

  Projektgruppen har udarbejdet HVIDBOG med detaljeret gennemgang og bemærkninger til de indkomne høringssynspunkter.

  De omfattende høringssvar er gennemgået og kommenteret og danner baggrund for projektgruppens anbefalinger til ændringer og præciseringer i infrastrukturstrategiens tekst og kortbilag. Bemærkningerne til de indkomne høringssvar er samlet i vedlagte HVIDBOG.

  FYN I BEVÆGELSE – Infrastrukturstrategi Fyn 2017-35

  Infrastrukturstrategi Fyn 2017-35 har som hovedformål at skabe optimal infrastruktur og mobilitet til og fra Fyn og internt på Fyn.

  Dette nødvendiggør, at alle fynske kommuner arbejder og tænker sammen, fordi infrastruktur er kommunegrænseløs, og i mange tilfælde kræver stor, vedvarende og langsigtet handling, som er koordineret for at opnå fuld effekt og synergi – indad og udad til.

  Infrastrukturstrategien frem mod 2035 handler om, hvad der skal til for at skabe fælles fynsk udvikling, og hvilken arbejdsdeling der bør være. Desuden er der forslag til, hvad der kan gøres i Byregion Fyn – samarbejdet, og hvad der kan gøres i den enkelte kommune. De fynske kommuner kan ikke gøre det alene, og strategien understreger betydningen af at indgå i partnerskaber med andre offentlige myndigheder og private organisationer i såvel proces som realisering af projekter.

  Strategien tegner et hierarkisk netværk af de fremtidige fynske trafikale korridorer og knudepunkter (Det Fynske Mobilitetskort 2017-35), som skal udvikles for at fremme den fynske mobilitet.

  Det fynske netværk af korridorer og knudepunkter vil udgøre grundlaget for prioriteringer og indsatser. Fyn skal kendes på effektive korridorer, hvad enten disse udgøres af veje, togstrækninger, letbaner, broer, færgeruter, og/eller supercykelruter, samt på attraktive terminaler/bymiljøer for rejseservice og omstigning.

  Den fælles fynske infrastrukturstrategi peger på et fremtidigt Fyn, der hænger tæt sammen i en moderne infrastruktur. Dette giver plads til attraktive rejser i letbaner og tog (Det Fynske S-tog), smidige ture i egen bil, ture i hurtigbusser, på cykel, til fods og i kombinationer heraf. Bæredygtige transportformer fremmes, ”smart-tænkning” indarbejdes i alle løsninger og nye sammenhængende rejser/”kombinationsrejser”, som ikke er set før, tilbydes fynboerne.

  Ud over selve strategien, er der udarbejdet et kort resume af infrastrukturstrategien efter flere kommuners ønske. Begge er vedlagt som bilag.

  Indsatser og prioriteringer 2017-21

  Der er udarbejdet særskilt notat med forslag til igangsættelse af arbejdet med at implementere og prioritere infrastrukturstrategien i Byregion Fyn regi og i de enkelte kommuner.

  Her foreslås opbygget en organisation bestående af kommunalpolitikere og embedsmænd fra de involverede kommuner, som skal stå for styring og prioritering af implementering af strategien frem til vedtagelsen af en ny sammenhængende struktur for alle Byregion Fyns samlede aktiviteter i 2018.

  Der foreslås i den forbindelse en prioritering og igangsætning af de første og mest påtrængende indsatser, som kommunerne skal tilslutte sig samtidig med godkendelse af infrastrukturstrategien.

  Det foreslås ligeledes, at kommunerne afsætter mandskabsmæssige ressourcer og finansierer igangsættelse af indsatser og projekter i 2017 med 1 kr. per borger for at igangsætte implementeringen af infrastrukturstrategien.

  Lovgrundlag

  Kommunalfuldmagten.

  Økonomi

  Assens Kommune skal medfinansiere den fælles indsats med 1 kr. per borger, svarende til ca. 41.500 kr. i 2017.

  Beløbet finansieres af midler til Byudvikling, hvor Byrådet i 2017 har afsat 1 mio. kr. på anlægsbudgettet.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 30-01-2017

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller:

  • at HVIDBOG – samt anbefalinger til ændringer i strategien på baggrund af de indkomne høringssvar – godkendes
  • at Infrastrukturstrategi 2017-35 endeligt godkendes
  • at forslag til ”Organisering, indsatser og ressourcer 2017-21” godkendes
  • at der afsættes 1 kr. per borger i forbindelse med implementering af strategien i 2017
  • at Assens Kommunes bidrag til den fælles indsats finansieres af midler til byudvikling 2017.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/3408

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkender skitseforslaget, for indretning af det grønne areal, Skolevej 6 i Haarby, herunder:

  • at der etableres et grønt område i den nordlige del, et forbindelsesområde i den midterste del og et samlet aktivitetsområde på det sydlige område
  • at det grønne område og forbindelsen etableres i 2017 indenfor en samlet ramme på kr. 355.000, der finansieres af uforbrugte byudviklingsmidler afsat på budget 2016
  • at første del af aktivitetsområdet (arealet længst mod syd) etableres fra 2018 indenfor en ramme på kr. 577.000, der ligeledes finansieres af uforbrugte midler til byudvikling afsat på budget 2016
  • at uforbrugte midler, fra anlægsbudgettet til byudvikling, på i alt kr. 932.000 overføres til projektets realisering, således at kr. 355.000 anbefales overført til budget 2017 og kr. 577.000 anbefales overført til budget 2018.
  • at realiseringen af de resterende dele af aktivitetsarealet (skatebowle og aktivitetsareal på den del af arealet, hvor funktionærboligen ligger) vil afvente tilvejebringelsen af yderligere kommunale midler eller eksterne tilskud
  • at realiseringen af denne del af projektet hviler på en principiel beslutning om nedrivning af den bevaringsværdige funktionærbolig, og at det godkendes at give dispensation til nedrivning af funktionærboligen såfremt den resterende finansiering tilvejebringes og det samlede aktivitetsareal dermed kan realiseres

  Beslutningstema

  Der skal træffes beslutning om hvilket af skitseforslagets 2 varianter, der skal søges realiseret, for indretningen af det grønne areal, som et byrum med en række rekreative funktioner. Den anbefalede løsning for en fuld nyindretning af arealet, indebærer en etapevis realisering i 2017 og 2018, samt også at der skal tilvejebringes yderligere kommunal og ekstern finansiering, såfremt det samlede projekt kan realiseres.

  Desuden er det til beslutning om en overførsel af uforbrugt budget 2016 på kr. 932.000 på kontoen til byudvikling, kan anbefales overført til hhv. 2017 og 2018.

  Endelig er det til beslutning om dispensation til nedrivning af funktionærboligen kan gives, under forudsætning af at det samlede aktivitetsareal realiseres.

  Sagsfremstilling

  Der er i løbet af 2016 gennemført 2 større bygge- og anlægsprojekter omkring skole- halområdet i Haarby. Der er på skolen, med støtte fra Skole+ kampagnen, bygget en ny markant hovedindgang og der er anlagt et aktivitetsforløb, som binder skole og hal sammen via ”Den Røde Løber”.

  Sidste del af den planlagte ombygning, om- og tilbygning til svømmehallen, forventes påbegyndt i foråret 2017 og det forventes at forløbe frem til slutningen af året.

  Tilbage står matriklen, det grønne område, med den gamle børnehave og funktionærboligen, som skal være med til at afslutte området og binde det hele sammen. Begge bygninger er tegnet af arkitekt Arne Jacobsen, som en del af hans samlede helhedsplan for Haarby Skole.

  Processen indtil august 2016

  I 2016 blev det undersøgt, om der var foreninger i Haarby og omegn, der var interesserede i at anvende de tiloversblevne bygninger. På baggrund af undersøgelsen indstillede Kultur- og Fritidsudvalget i april 2017, at børnehavebygningen, Skolevej 6A, fra 2017 kunne anvendes til foreningsbrug, idet både lokalhistorisk arkiv og modeljernbaneforeningen havde behov for lokalerne.

  Derimod blev der ikke fundet en anvendelse for funktionærboligen, Skolevej 6. Efter et forløb i Kultur- og Fritidsudvalget og Miljø- og Teknikudvalget i maj og juni, blev det indstillet til Økonomiudvalget, at udgifterne til ombygning af Skolevej 6A dækkes af Kultur- og Fritidsudvalget (Pulje til Klubhuse) og den efterfølgende drift af bygningerne af Miljø- og Teknikudvalget (almindelig bygningsdrift). Økonomiudvalget godkendte indstillingen på sit møde den 20. juni 2016.

  Skolevej 6A er derfor blevet indrettet til foreningsbrug, og forventes at blive taget i brug i januar 2017, og funktionærboligen står pt. uden anvendelse.

  Afklaringen af anvendelsen af bygningerne udgjorde således grundlaget for, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget på mødet den 15. august kunne drøfte og beslutte igangsætning af et byrumsprojekt på arealet.

  Byrummet mellem skole og hal

  Byrådet afsatte 995.000 kr. i 2016 til etablering af en grøn, rekreativ forbindelse imellem Skolevej og den grønne kile, syd for Børnehuset Haarby. Det skete som led i den samlede prioritering af midler til byfornyelse i 2016. De kommunale midler blev afsat med en forventning om, at de kunne suppleres af forskellige fondsmidler, og eventuelt også lokale midler.

  Projektet blev prioriteret fordi forbindelsen er et kerneelement i det Strategi- og Idékatalog for udvikling af Haarby, som Byrådet godkendte den 28. oktober 2015. Indretningen af området som en grøn, rekreativ forbindelse, vil således understøtte og færdiggøre indsatsen i og omkring hal og skole.

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget besluttede i august 2016 at igangsætte et skitseprojekt for det nye aktivitetsområde, samt en grøn, rekreativ forbindelse imellem Skolevej og den grønne kile syd for Børnehuset Haarby.

  Der er jf. beslutningen i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget udarbejdet et skitseprojekt i to varianter for anvendelsen af arealet: Et hvor funktionærboligen på Skolevej 6 er nedrevet, og et hvor funktionærboligen er bevaret.

  Skitseprojektet er udarbejdet i samarbejde med Haarby Skole, Juniorklubben og Haarby Hallerne, som alle indgår i en styregruppe sammen med Assens Kommune. Den 3. november 2016 blev der gennemført en workshop, hvor der deltog ca. 25 borgere fra Haarby, hvor ideer og forslag blev lagt til grund for det første udarbejdede skitseforslag til en helhedsplan, fra landskabsarkitekterne ByMunch, på udformningen og indretningen af arealet.

  Helhedsplanen fra ByMunch ligger delvist til grund for de endelige tilrettede skitser, der bygger på planens grundidé for de 2 varianter, med og uden funktionærbolig, hvor arealet indrettes i mindre områder, der giver muligheder for forskellige aktiviteter.

  Skitseforslagets 2 varianter lægger op til at området kan færdiggøres med belægninger og beplantninger, således at den nordlige del af området omkring Børnehaven og den nye stiforbindelse, mellem skole og parkering, kan udføres i foråret 2017 og de sydlige arealer udføres i 2018, efter at byggeaktiviteterne omkring svømmehallen er færdiggjort, og i takt med at der findes de nødvendige midler til finansiering.

  Det samlede overslag på ByMunchs helheds-projekt, inkl. en udnyttelse af de sydlige arealer mellem skole og hal, ligger på ca. 3,3 mio. kr. Skitseprojektet fokuserer dog kun på omdannelsen af den del af arealerne, hvorpå børnehaven ligger og de umiddelbart tilstødende arealer. Det forventede budget for en fuld realiseringen af skitseprojektet forventes at ligge på kr. 2.200.000.

  Skitseforslagene

  Forslagene tager udgangspunkt i, at hele området gøres åbent og transparent, flere af de eksisterende træer, hække og flisebelægninger forsøges bevaret og indarbejdet i ny-indretningen.

  Omkring Børnehavebygningen laves et nyt grønt adkomstområde, opholdsarealer for de foreningsaktiviteter, der foregår i og omkring Børnehavebygningen og en behandling af udeområdet, så denne del kommer til at fremstå som et grønt område.

  Der indrettes en stiforbindelse, mellem parkering og skole, som en fast belægning, hvor der kan indgå et læskur eller et overdækket busstop over mod den nye parkeringsplads.

  Indretningen af området sydligt for den nye stiforbindelse anbefales af styregruppen anvendt til et aktivitetsområde, hvor skrænter og niveauforskelle indgår i den nye forbindelse mellem skole, hal og område med læringsplads, trappeanlæg, rekreative aktiviteter og et skatemiljø.

  Styregruppen anbefaler, at skitseprojektet uden en funktionærbolig søges realiseret, idet den giver de bedste muligheder for etablering af en samlet aktivitetsplads inklusiv en skate-bowle. Anbefalingen indebærer, at funktionærboligen anbefales nedrevet og arealet genanvendt til fx. en skate-bowle.

  Anvendelsen af bygningerne jf. lokalplan

  Skolevej 6 og 6A skal i henhold til Lokalplan 4.2.4, § 11, bevares. Nedrivning af Funktionærboligen kræver således dispensation. Det er ved den politiske behandling af lokalplanen besluttet, at en ansøgning om dispensation til nedrivning af de to bygninger skal forelægges i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til endelig beslutning i Byrådet. Beslutning om at meddele dispensation fra lokalplanen til nedrivning af bebyggelse kræver et konkret velbelyst projekt. Det vil blive lagt til grund for en indstilling om nedrivning af bygningerne, at der en planlægningsmæssig begrundelse herfor. Det fremgår af bemærkningerne i lokalplanen, at bevaringsværdige bygninger skal være til hinder for en realisering af et ønsket projekt, for at der kan opnås dispensation.

  Det vurderes således ikke alene at kunne ligges til grund for en beslutning om nedrivning, at der ikke er relevante anvendelsesmuligheder.

  Administrationen kan konstatere at det forelagte projekt, i sin fulde realisering, bevarer Børnehavebygningen, Skolevej 6A, og lægger op til en nedrivning af funktionærboligen, Skolevej 6.

  Det fremgår af Lokalplan 4.2.4;

  Skolevej 6 og 6A skal beholde sit nuværende udtryk jf. bilag A. Der kan dog gives dispensation for ombygning, nedrivning eller renovering hvis der foreligger et særligt velbelyst projekt for bygningerne.

  De 2 eksisterende bygninger (Skolevej 6 og 6A) skal i hht. §11.1 bevares. Såfremt der gives dispensation til at de ned­rives, skal området anlægges som rekreativt område.

  Lokalplanens afsnit om Kulturmiljø beskriver Arne Jacobsens bygninger nærmere; at det et arkitektonisk miljø af national værdi og skolen skaber samlet set en særlig værdi for kommunen, som er sjælden på landsplan.

  Nedrivning af en eller flere enkeltbygninger vil være et stort angreb på de absolutte bærende bevaringsværdier.

  I forbindelse med høring af lokalplanforslaget er der indkommet bemærkninger fra Landsforening for bygnings og landskabskultur samt Museum Vestfyn, som nuancerer fortællingen omkring de kulturhistoriske værdier i forhold til det samlede skolekompleks.

  §7.3 Bygningerne, som er markeret på kortbilag 2, skal bevares i

  overensstemmelse med bygningernes oprindelige arkitektur, som vist på bilag A, jf.§ 11.1.

  § 11.1 Bygningerne, som er markeret på kortbilag 2, må ikke

  nedrives, ombygges eller på anden måde ændres i forhold til den oprindelige

  arkitektur. Herunder ændring af farver og materialer samt udskiftning af

  bygningsdele som fx tage, tagrender, vinduer, gelændere, sålbænke m.v.

  Ad.§§ 11.1 og 11.2: Der kan ved et konkret velbelyst projekt, nedrives dele eller hele bygninger eller træer, hvis disse er til hinder for en realisering af projektet. Dispensationen kan søges ved kommunen. En eventuel ansøgning om dispensation til nedrivning af Skolevej 6 og 6A, skal forelægges til politisk beslutning og kan ikke træffes administrativt.

  Lovgrundlag

  Kommunalfuldmagten og lov om planlægning.

  Økonomi

  Udgifter til udarbejdelsen af skitseprojektet for det nye aktivitetsområde, det grønne område og stiforbindelsen, finansieres af midler til byfornyelse, hvor der i 2016 blev afsat 995.000 kr. Der er i 2016 forbrugt 63.000 kr. til udarbejdelse af skitseprojekt, således at restbeløbet er 932.000 kr.

  Haarby Hallerne har tilkendegivet at medfinansiere projektet med op til 200.000 kr. under forudsætning af, at aktivitetsarealet indbefatter arealet hvorpå funktionærboligen ligger.

  Hertil kommer, at Juniorklubben i Haarby har fundraiset 75.000 kr. til skateudstyr, som kan indgå ved udformningen af aktivitetsarealet.

  Såfremt skitseforslaget uden funktionærboligen besluttes gennemført, vil det kræve følgende udgifter i 2017 og 2018 (overslag):

  2017:

  Den nordlige del af området:

  Nyt adkomstområde, opholdsarealer, behandling af udeareal til et grønt område, samt stiforbindelse mellem parkering og skole ca. 150 kvm, inkl. belysning.

  kr.    320.000

  Den sydlige del af området:

  Rydning af træer, beplantninger, belægninger og hegn

  kr.      35.000

  I alt 2017:                                                                 

  kr.    355.000

  2018:

  Den sydlige del af området:

  Anlæg af trappe, behandling af skrænter, belysning

  Anlæg af aktivitetsareal på den kommunale del af arealet

  Anlæg af aktivitetsareal på hallens areal

  Nedrivning af funktionærboligen

  Anlæg af Skate-bowle (afhængig af størrelse)

  Busskur eller lign.  

  kr.    240.000

  kr.    285.000

  kr.    280.000

  kr.    260.000

  kr.    500.000

  kr.    280.000

  I alt 2018:                                         

  kr. 1.845.000

  Der skal gøres opmærksom på, at gennemførelsen af projekts dele forudsætter, at uforbrugte midler fra budget 2016 til byudvikling, kan overføres til formålet i 2017 og 2018, samt at væsentlige dele af aktivitetsarealerne kan finansieres via eksterne midler.

  Det anbefales, at der søges om følgende overførsel af uforbrugte midler fra 2016, fra kontoen til byudvikling, til hhv. 2017 og 2018:

  • 355.000 kr. overføres til 2017
  • 577.000 kr. overføres til 2018.

  I det videre forløb skal det vurderes, hvordan finansiering kan tilvejebringes til realiseringen af det fulde projekt.

  Umiddelbart vil det indebære, at der skal igangsættes fundraising hos eksterne fonde, og afsøges muligheder for kommunal finansiering. En yderligere kommunal finansiering kunne målrettes mod dels udgifterne til nedrivning af Funktionærboligen og dels nogle af aktivitetselementerne. Hvad det sidste angår, så har Byrådet i budget 2017-20 afsat en pulje på 750.000 kr. til udendørs sports- og fritidsanlæg, som har til formål at understøtte netop sådanne anlæg. Finansieringsmuligheder fra denne pulje skal afklares i Kultur- og Fritidsudvalget, der løbende prioriterer anvendelsen af puljen.

  Beslutningskompetence

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 30-01-2017

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkender skitseforslaget, for indretning af det grønne areal, Skolevej 6 i Haarby, herunder:

  • at der etableres et grønt område i den nordlige del, et forbindelsesområde i den midterste del og et samlet aktivitetsområde på det sydlige område
  • at det grønne område og forbindelsen etableres i 2017 indenfor en samlet ramme på kr. 355.000, der finansieres af uforbrugte byudviklingsmidler afsat på budget 2016
  • at første del af aktivitetsområdet (arealet længst mod syd) etableres fra 2018 indenfor en ramme på kr. 577.000, der ligeledes finansieres af uforbrugte midler til byudvikling afsat på budget 2016
  • at uforbrugte midler, fra anlægsbudgettet til byudvikling, på i alt kr. 932.000 overføres til projektets realisering, således at kr. 355.000 anbefales overført til budget 2017 og kr. 577.000 anbefales overført til budget 2018.

  Udvalget bemærker at funktionærboligen bør bevares og at det undersøges, om funktionærboligen kan anvendes til andre formål.

  Bilag

 • Sagsid.: 14/3025

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at status for myndighedsopgaver i forbindelse med etablering af nyt renseanlæg mv. ved Assens tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Der skal tages stilling til, om man ønsker at tage orientering om status for arbejdet med etablering af nyt renseanlæg, biogasanlæg mv. ved Assens til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Assens Forsyning har VVM-anmeldt et projekt, som omfatter følgende hovedelementer:

  • Nyt renseanlæg med en kapacitet på op til 150.000 PE (personækvivalenter). Det nye renseanlæg skal erstatte otte mindre renseanlæg i kommunen.
  • Biogasanlæg til behandling af spildevandsslam og fedt samt organisk affald i en samlet mængde på op til 171 ton/dag. Den producerede biogas anvendes til energifremstilling via forbrænding.
  • Nyt vandværk.


  Inden projektet kan realiseres skal der udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan med tilhørende miljøvurdering, VVM-redegørelse og VVM-tilladelse, spildevandsplan med tilhørende miljøvurdering, udledningstilladelse og miljøgodkendelse af biogasanlæg, gasmotoranlæg og evt. renseanlæg. Desuden skal der meddeles byggetilladelse.

  Kommuneplantillæg og lokalplan med tilhørende miljøvurdering

  Scoping af miljøvurderingen er gennemført. Assens Forsyning’s rådgiver har oplyst, at udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan er igangsat. Derefter sendes planforslagene og miljøvurderingen i offentlig høring – forventeligt i efteråret 2017.

  VVM-redegørelse og VVM-tilladelse

  Den 16. januar 2017 har kommunen truffet afgørelse om VVM-pligt for projektet og igangsat offentlig høringsfase, hvor alle kan komme med idéer og forslag til projektet. Høringsperioden løber i 4 uger fra 16. januar til 13. februar 2017. Derefter skal der udarbejdes VVM-redegørelse og VVM-tilladelse med vilkår, som sendes i offentlig høring samtidig med kommuneplantillægget.

  Ny spildevandsplan med tilhørende miljøvurdering

  Arbejdet med revision af spildevandsplanen er i gang. Planforslaget forventes at blive sendt i offentlig høring i efteråret 2017.

  Udledningstilladelse

  Tilladelse til udledning af renset spildevand fra det nye renseanlæg kan meddeles, når spildevandsplanen er endeligt vedtaget. Forventeligt primo 2018.

  Miljøgodkendelse

  Udkast til miljøgodkendelse af biogasanlæg og gasmotoranlæg og evt. renseanlægget (afhænger af den endelige anlægsopbygning og sammenhæng mellem anlægselementerne) skal offentliggøres samtidig med VVM-redegørelsen.

  Byggetilladelse

  Byggetilladelse kan meddeles, når projektet er færdigprojekteret og de øvrige myndighedsgodkendelser er på plads. Forventeligt medio 2018.

  Assens Forsyning’s rådgiver har fremsendt tidsplan for projektet (se bilag). Assens Forsyning A/S ønsker, at renseanlæg og vandværk kan sættes i drift senest den 31. december 2019. Tidsplanen er blandt andet betinget af byrådets vedtagelse af kommuneplantillæg, lokalplan og VVM-tilladelsen. Hvis der klages over en eller flere afgørelser kan det forsinke projektet.

  Lovgrundlag

  • Bekendtgørelse af lov om planlægning (LBK nr. 1529 af 23. november 2015).
  • Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 1533 af 10. december 2015).
  • Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning (BEK nr. 957 af 27. juni 2016).
  • Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (LBK nr. 1189 af 27. september 2016).
  • Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (1517 af 7. december 2016).

  Beslutningskompetence

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 30-01-2017

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager status for myndighedsopgaver i forbindelse med etablering af nyt renseanlæg mv. ved Assens til efterretning.

  Bilag

 • Sagsid.: 17/1610

  Indstilling

  Velfærdsdirektøren indstiller, at forslag til programskitse for et fælles temamøde med titlen ”sammen om beskæftigelsesplanen” drøftes.

  Beslutningstema

  Drøftelse af indhold i fælles temamøde for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget den 3. april 2017.

  Sagsfremstilling

  Der afholdes temamøde for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget den 3. april 2017, hvor der drøftes to temaer fra beskæftigelsesministerens indsatser for 2017.

  Administrationen foreslår nedenstående to temaer med tilføjelse af uddannelsesperspektivet på begge temaer:

  Tema 1:

  Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft (uddannelse)

  Tema 2:

  Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet, herunder langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, skal tættere på arbejde (uddannelse)

  Det foreslås, at der vælges eksternt oplæg og facilitator til at afvikle dagen efter modellen i det vedlagte bilag.

  Beslutningskompetence

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 30-01-2017

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøftede forslag til programskitse for et fælles temamøde med titlen ”sammen om beskæftigelsesplanen”.

  Programskitsen godkendes og udvides med et tredje tema ifht. ”Alle får Uddannelse”.

  Bilag

 • Sagsid.: 17/1173

  Indstilling

  Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Orientering om puljemidler til kompetenceudvikling i Jobcentret.

  Sagsfremstilling

  Jobcenter Assens har fået midler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til 2 opkvalificeringsprojekter i 2017.

  Jobrettet Samtale Bølge 2

  Jobrettet Samtale Bølge 2 er et 1-årigt projekt med fokus på, at klæde beskæftigelsesrådgivere for forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere bedre på til at kunne holde jobrettede samtaler med borgerne. Dette indebærer opkvalificering i forskellige samtaleteknikker, der understøtter at borgerne bliver mere selvhjulpne, et styrket kendskab til det lokale og regionale arbejdsmarked i forhold til jobåbninger og andre udviklingstendenser. Herudover skal borgerne, ved beskæftigelsesrådgivernes hjælp, blive bedre til at benytte de digitale selvhjælpsløsninger.

  Det overordnede mål med projektet er, at jobparate borgere hurtigere kommer i job (eller uddannelse).

  Jobcenter Assens har fået knap 500.000 kr. svarende til 1 års fuldtids projektledelse.

  Der er opstillet en række resultatmål for projektet:

  Mål

  Målgruppe

  Jobparate

  kontanthjælpsmodtagere

  Dagpengemodtagere

  Ydelsesmodtagere, som vurderer, at samtalen har været medinddragende og givet større viden om arbejdsmarkedet

  95%

  95%

  Stigning i antal søgte jobs

  40%

  30%

  Andel af målgruppen som selvbooker

  60%

  -

  Andel af målgruppen som anvender joblog

  90%

  95%

  *Dagpengemodtagere er lovgivningsmæssigt forpligtiget til at benytte selvbooking, hvorfor der ikke er måltal for dette.

  Projekt ”Gode guides til nye veje mod job”

  Jobcenter Assens har i samarbejde med 4 andre fynske kommuner (Nordfyns, Middelfart, Faaborg-Midtfyn og Nyborg), Klinisk Funktion Syddanmark og konsulenthuset Mploy fået knap 500.000 kr. til opkvalificering af arbejdet i de kommunale rehabiliteringsteams. Projektet varer frem til oktober 2017.

  Formålet med projektet er, at flere borgere i ressourceforløb får reel tilknytning til arbejdsmarked og at borgertilfredsheden øges.

  Dette skal ske via 3 spor:

  • et lokalt opkvalificeringseftersyn – hvad er praksis i dag og hvor er der behov for opkvalificering?
  • et virksomhedsrettede spor – nye modeller for målrettet anvendelse af virksomhedspraktikker og brugen af småjobs udvikles og implementeres
  • og til slut et kompetenceudviklingsspor – de forskellige deltagere i rehabiliteringsteamet deltager i kompetenceudvikling.

  Også i dette projekt er der opstillet en række resultatmål:

  • 50% af nye ressourceforløbsborgere over 30 år skal være i en virksomhedsrettet indsats inden for det første halve år af ressourceforløbet.
  • Virksomhedsrettet indsats skal altid være en del af rehabiliteringsplanen - rehabiliteringsteamet skal have forholdt sig til dette i indstillingen og sætte bud på tidsfrist for igangsættelse af indsatsen.
  • Virksomhedsrettet indsats skal tænkes parallelt med andre indsatser.
  • Ordinære timer i form af småjob indtænkes som en væsentlig del af ressourceforløb.
  • Samarbejdet med virksomheder skal øges.

  Projekternes sammenhæng til den generelle indsats i Jobcenter Assens

  Begge projekter har stort fokus på indsatser der er dokumenteret virkningsfulde ift. at hjælpe målgrupperne i arbejde – den virksomhedsvendte indsats og kvalitet i samtalerne.

  Projekterne falder således i god tråd med den overordnede strategi for beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune, hvor fokus netop er på, at iværksætte de tiltag, der er mest effektive og hurtigst muligt hjælper borgerne i job (jf. omlægning af refusionsreformen).

  Lovgrundlag

  Beskæftigelseslovgivningen.

  Økonomi

  Puljemidler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

  Beslutningskompetence

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 30-01-2017

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

  Bilag

 • Sagsid.: 17/113

  Indstilling

  Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Orientering om nye regler på dagpengeområdet pr. 2. januar 2017.

  Sagsfremstilling

  I juni 2016 vedtog Folketinget en række ændringer af dagpengereglerne (L181) på baggrund af Aftale om et tryggere dagpengesystem fra oktober 2015. Formålet er, at skabe et mere fleksibelt dagpengesystem samt at styrke incitamentet til at tage arbejde af kortere varighed i løbet af dagpengeperioden.

  Ændringerne træder i kraft af to omgange. 1. del trådte i kraft 2. januar 2017, mens de elementer der kræver IT-understøttelse først træder i kraft 1. juli 2017. Nedenfor gennemgås de væsentligste ændringer (for uddybet se aftaleteksten).

  Ikrafttræden 2. januar 2017:

  Fleksibel genoptjening af dagpengeretten

  • Hvis en ledig har timer med arbejde undervejs i sin dagpengeperiode kan disse timer bruges til at forlænge dagpengeperioden når den ordinære 2-årige periode er opbrugt – dog højest med 1 år - eller timerne kan bruges til genoptjening af ny dagpengeperiode. Når den ledige har haft arbejde i samlet 12 måneder indenfor 3 år har vedkommende ret til en ny 2-årig dagpengeperiode.
  • Genoptjening af dagpenge sker i forholdet 1:2 – dvs. ved 1 times arbejde forlænges dagpengeperioden med 2 timer eller man genoptjener 2 timer.

  Ny sats for ikke forsørgende-dimittender

  • Dagpengesatsen for dimittender der ikke har forsørgeransvar nedsættes fra 82% til 71,5%, men forbliver uændret for dimittender med forsørgeransvar.

  Harmonisering af G-dage

  • Antallet af G-dage - arbejdsgivergodtgørelse ved ledighed - harmoniseres til de første 2 dages ledighed for alle ansættelser omfattet af ordningen uafhængigt af ansættelsens varighed.

  Ikrafttræden 1. juli 2017:

  Dagpenge forbruges i timer og udbetales på månedsbasis

  • I dag udregnes dagpengeretten i hele uger (104 uger), men fremover vil den blive udregnet i timer (3848 timer). Det betyder, at ledige kun benytter af deres dagpengeret de timer de faktisk får udbetalt. Hvis en ledig i dag arbejder 20 timer fordelt på 2 uger vil vedkommende stadig have brugt 2 ugers ret til dagpenge. Fra 1. juli vil vedkommende kun benytte det faktiske timetal. 
  • Herudover vil dagpenge fremover blive udbetalt på månedsbasis den sidste bankdag i måneden.

  Karensdage ved uafbrudt ledighed

  • Der indføres én karensdag hver 4. måned, hvor ledige vil blive trukket for et beløb svarende til en dags dagpenge med mindre vedkommende har haft min. 20 dages fuldtidsbeskæftigelse indenfor de 4 måneder.

  Optjening af dagpengeret

  • Fremover vil optjening af dagpengeret ske på baggrund af indkomst og ikke et års fuldtidsbeskæftigelse, som det er i dag. For at optjene ret til en ny dagpengeperiode skal man som min. have tjent 212.400 kr. (2014-niveau – reguleres årligt) indenfor de seneste 3 år. Det betyder, at alle som min. skal have arbejdet fuld tid i ét år for at have optjent ny dagpengeret, mens nogle vil skulle have arbejdet mere end et år, hvis de får en lavere indkomst.

  Ny beregning af dagpengesats

  • Fremover vil dagpengesatsen blive udregnet på baggrund af lønindtægten i de 12 måneder indenfor de seneste 24 måneder, hvor lønnen har været højest. I dag bliver satsen udregnet på bagrund af antal løntimer.

  Kortere dagpengeperiode for personer der har fået dagpenge i 4 år indenfor 8 år.

  • Ledige der har modtaget dagpenge i sammenlagt 4 år indenfor de seneste 8 år får reduceret dagpengeretten med én måned.

  På mødet vil leder af Jobcentret Ulla S. Drejer redegøre nærmere for betydningen af disse ændringer for indsatsen i Jobcentret.

  Lovgrundlag

  Beskæftigelseslovgivningen.

  Økonomi

  Budget 2017.

  Beslutningskompetence

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 30-01-2017

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  1. Opfølgning på punktet ”Udviklingen på arbejdsmarkedet – mangelsituationer og ledighed”.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 30-01-2017

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager opfølgning på spørgsmål efter EBU-mødet den 9. januar 2017 til efterretning.


  Poul Poulsen mindede om KL’s konference på Teknik- og Miljøområdet som afholdes den 25.-26. april 2017 i Horsens. Konferencen omhandler også planområdet, som hører under udvalgets opgaver.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 30-01-2017

  Intet.