icon-Politik

Politik

Referat

Mandag den 7. november 2016 kl. 14:00

Mødested: Mødelokale 3
Udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
Medlemmer: Dan Gørtz, Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Charlotte Vincent Petersen, Poul Poulsen, Leif Wilson Laustsen, Lone Akselsen
 • Sagsid.:

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 07-11-2016

  Dagsordenen godkendt.

 • Sagsid.: 16/6273

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren og Velfærdsdirektøren indstiller, at orientering om status i forhold til forsørgelsesydelser tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Orientering om status i forhold til forsørgelsesydelser.

  Sagsfremstilling

  I forlængelse af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde den 3. oktober 2016 vedrørende Jobreform fase 1 gives der en status i forhold til forsørgelsesydelser.

  På mødet vil borgerservice- og digitaliseringschef Torben Christiansen og afdelingsleder Karen Ørbech give en orientering med udgangspunkt i følgende elementer:

  • Reformens elementer i forhold til forsørgelsesydelser
  • Overblik over sagsflowet ved kontanthjælpsloft
  • 2-3 cases

  Beslutningskompetence

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 07-11-2016

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager orientering om status i forhold til forsørgelsesydelser til efterretning.

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget ønsker undersøgt hos STAR om der kan indhentes statistik på ydelsesdelen.

 • Sagsid.: 16/5340

  Indstilling

  Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Orientering om evaluering af Jobmesse 2016.

  Sagsfremstilling

  Jobmesse Fyn 2016 blev afholdt torsdag den 15. september i Odense Congress Center. Det er fjerde år i træk, at de fynske jobcentre og a-kasser afholder en fælles jobmesse for jobsøgende, virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Som noget nyt deltog kommunernes 10. klasser også i år.

  5.500 personer besøgte messen og 115 virksomheder og uddannelsesinstitutioner deltog. Derudover var der stor mediedækning af messen - Tv2Fyn havde eksempelvis egen stand på messen og Fyns Stiftstidende dækkede messen før, under og efter. 

  Fra Assens kommune deltog virksomhederne

  • Dampa Aps
  • Hans Juel Jensen Vognmand
  • JK El
  • Assens kommune

  Et par flere virksomheder var tilmeldte, men måtte give afbud kort forinden.

  Alle 4 virksomheder udtrykte efterfølgende stor tilfredshed med at have deltaget i messen og vil alle gerne deltage igen næste år.

  En efterfølgende evaluering af messen viser i hovedtræk, at;

  • Både virksomheder og de besøgende generelt set er tilfredse med messen
  • Tre ud af fire besøgende oplever, at jobmessen har givet dem ny inspiration på vejen mod uddannelse og job
  • Ni ud af ti virksomheder har haft dialog med relevante ansøgere, de eventuelt vil kontakte ved nyansættelser
  • Flere af de interviewede borgere gik fra messen med ny inspiration til at søge inden for andre brancher
  • Cirka en fjerdel af de besøgende fra 10. klasse løste opgaver på en app lavet til messen

  Ovenstående uddybes i bilaget.

  Lovgrundlag

  Beskæftigelseslovgivningen.

  Økonomi

  Ca. 80.000 kr. – udgifterne afholdes indenfor Jobcentrets budget 2016.

  De samlede udgifter til afholdelse af Jobmessen er knap 1 mio. kr. Udgifterne fordeles mellem de fynske kommuner (på nær Ærø) ud fra hvor mange ledige den enkelte kommune har. Assens Kommunes andel af den samlede fynske ledighed udgør 8,1%, svarende til knap 80.000 kr.

  Regnskabet for messen er ikke endeligt opgjort. Men det forventes, at de faktiske udgifter ligger sig tæt op af budgettet.  

  Fordelingsnøgle 2016

  Budget - juli-16

  kr.973.668

  jun-16

  Antal ledige

  Pct. af samlet ledighed

  Andel af samlet udgift

  Assens

  870

  8,1

  79.182,20

  Faaborg-Midtfyn

  971

  9,1

  88.374,61

  Kerteminde

  483

  4,5

  43.959,77

  Langeland

  239

  2,2

  21.752,35

  Middelfart

  466

  4,4

  42.412,53

  Nordfyns

  559

  5,2

  50.876,84

  Nyborg

  540

  5,0

  49.147,57

  Odense

  5.473

  51,2

  498.119,74

  Svendborg

  1.097

  10,3

  99.842,38

  I alt

  10.698

  100,0

  973.668,00

  Kilde: STAR"s ledighedsrapport

  Beslutningskompetence

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 07-11-2016

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/6562

  Indstilling

  Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Orientering om integrationsgrunduddannelse for borgere omfattet af integrationsprogrammet.

  Sagsfremstilling

  1. juli i år trådte den nye integrationsgrunduddannelse (IGU) i kraft. Formålet med ordningen er, at bibringe integrationsborgere et kvalifikationsniveau der gør, at de kan gennemføre en uddannelse eller blive ansat på en arbejdsplads på ordinære vilkår.

  IGU’en er et 2-årigt forløb, hvor integrationsborgeren ansættes på en virksomhed i en praktikstilling. Undervejs i den 2-årige ansættelse skal vedkommende deltage i 20 ugers skoleundervisning. Undervisningen skal give vedkommende forudsætninger til at kunne gå i ordinært arbejde efterfølgende eller starte på en erhvervsuddannelse.

  Skoleundervisning i IGU kan bestå af:

  • Danskundervisning
  • AMU-kurser
  • Forberedende voksenundervisning
  • Almen voksenuddannelse
  • HF-enkeltfag

  Uddannelsesplanen skal være fastlagt 30 dage efter, at borgeren er begyndt i praktik.

  I Assens kommune er der i løbet af oktober etableret 2 IGU-forløb for integrations-borgere på hhv. en grillbar og i et slagteri. 3-4 flere er på tegnebrættet.

  IGU-forløbet tilrettelægges individuelt, så det matcher borgerens og virksomhedens behov. Et IGU-forløb opstartes typisk med en forudgående virksomhedspraktik med mentortilknytning, så borgeren er klædt på til IGU’en. Herefter ansættes borgeren i en praktikstilling i virksomheden.

  Praktikken og skoleforløbet tilrettelægges efter virksomhedens behov og ønsker – nogle virksomheder foretrækker, at borgeren er på uddannelse en dag om ugen, mens andre foretrækker, at vedkommende er på uddannelse i deres lavsæson.

  Indholdet i skoleundervisningen tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov. Såfremt borgeren ikke har bestået danskuddannelse skal dette være inkluderet i undervisningsplanen. I Assens kommune er LærDansk leverandør af danskuddannelse. Derudover vil skoleundervisningen ofte bestå af en række AMU-kurser indenfor den branche vedkommende er ansat i – fx hygiejnekursus, brandkursus, truckkursus etc.

  Såfremt borgeren allerede har bestået danskuddannelse erstattes dette element af anden undervisning – fx FVU. 

  Der gøres opmærksom på, at de udmeldte tal for hvor mange IGU-forløb der er etableret på landsplan ikke er korrekte, idet Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har erfaret, at de ikke bliver orienteret om alle aftaler. Der er således formentlig etableret flere IGU’er end de udmeldte 13 forløb. Mere valide data vil være tilgængelige senere på året.

  Lovgrundlag

  Integrationsloven og beskæftigelsesloven.

  Beslutningskompetence

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 07-11-2016

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

 • Sagsid.: 15/27884

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at 3. budgetopfølgning godkendes.

  Beslutningstema

  Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 – drift Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget forelægges til godkendelse.

  Sagsfremstilling

  Samlet set viser budgetopfølgningen for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, at der forventes et mindre forbrug på 582.000 kr. Mindreforbruget er fordelt med et mindreforbrug på 616.000 kr. indenfor servicerammen og et merforbrug på 34.000 kr. udenfor servicerammen.

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens § 40.

  Økonomi

  (i 1.000 kr.)

  Forventet regnskab

  Korrigeret

  budget

  Oprindeligt budget

  Afvigelse til korr. budget

  Tillægs-bevilling

  Overførsel til 2017

  EBU – uden overførselsadgang

  368.487

  368.898

  369.060

  -411

  0

  0

  EBU – med overførselsadgang

  5.684

  5.855

  7.166

  -171

  0

  -171

  EBU i alt

  374.171

  374.753

  376.226

  -582

  0

  -171

  (minus = mindreforbrug)

  Beslutningskompetence

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 07-11-2016

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkender 3. budgetopfølgning.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/9142

  Indstilling

  Velfærdsdirektøren indstiller, at Beskæftigelsesplan 2017 drøftes og sendes videre til Byrådet til endelig godkendelse.

  Beslutningstema

  Beskæftigelsesplan 2017 forelægges til politisk drøftelse og godkendelse.

  Sagsfremstilling

  Assens Kommune udarbejder hvert år en Beskæftigelsesplan, som beskriver de aktuelle udfordringer, der er indenfor beskæftigelsesområdet, og hvilke strategier og indsatser der sættes ind med, for at håndtere disse udfordringer. 

  Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i de mål Beskæftigelsesministeren udmelder for det pågældende år. Disse mål skal være retningsgivende for arbejdet med den aktive beskæftigelsesindsats i hele landet.

  I juni 2016 har Beskæftigelsesministeren udmeldt følgende mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017:

  1. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
  2. Flere unge skal have en uddannelse
  3. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet, herunder langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, skal tættere på arbejde
  4. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

  De 3 første mål er i vid udstrækning en videreførelse af målene de seneste år, hvilket sikrer kontinuitet i indsatsen. Målet vedrørende flygtninge og familiesammenførte, er nyt som ministermål, men det indgik også i Beskæftigelsesplan 2016 som lokalt mål i Assens kommune. 

  Beskæftigelsesplan 2017 er ligesom i 2016 bygget op omkring de forskellige målgrupper i beskæftigelsesindsatsen og skitserer de største udfordringer i forhold til disse og beskriver, hvilke indsatser der er centrale for at håndtere udfordringerne. Desuden opstilles en række målbare mål for hver målgruppe.

  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering understøtter ministermålene med målinger på www.jobindsats.dk. Målingerne til Beskæftigelsesplan 2017 bliver først lanceret ultimo 2016. Såfremt de nye målinger vurderes bedre at kunne understøtte målene i planen end de målinger, der aktuelt er beskrevet, vil dette blive tilrettet inden planens endelige offentliggørelse i januar 2017.

  Beskæftigelsesplan 2017 indeholder en resultatrevision af målene i Beskæftigelsesplan 2015 samt et Fælles Fynsk Tillæg vedtaget i Fælles Fynsk Beskæftigelsesforum.

  Der gøres opmærksom på, at Beskæftigelsesplanen både drøftes på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 8. november samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde den 7. november og

  Lovgrundlag

  Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

  Økonomi

  Budget 2017.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 07-11-2016

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at Beskæftigelsesplan 2017 drøftes og godkendes.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/24629

  Indstilling

  Velfærdsdirektøren og Udviklingsdirektøren indstiller, at orientering om udmøntning af budget 2017-2020 tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Orientering om udmøntning af budget 2017-2020.

  Sagsfremstilling

  Der er i det vedtagne budget for 2017-2020 indarbejdet en række blokke indenfor udvalgets område.

  Der orienteres om konsekvenserne af det indgående budgetforlig og den planlagte detailudmøntning.

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse.

  Beslutningskompetence

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 07-11-2016

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager orientering om udmøntning af budget 2017-2020 til efterretning.

  Der ønskes en samlet oversigt til kvartalsvis opfølgning over indsatser og planer for udvalgets område.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/9527

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen vedr. frikommuneforsøget til efterretning.

  Beslutningstema

  Sagen forelægges til udvalgets orientering.

  Sagsfremstilling

  Den 10. oktober 2016 modtog Assens Kommune tilsagn om frikommunestatus under det overordnede tema ”Øget borgerinvolvering og samskabelse”.  Assens Kommune er frikommune til og med 30. juli 2020, hvor frikommuneforsøgsperioden udløber.

  Med status som frikommune indenfor ovenstående tema har Assens Kommune mulighed for at udfordre og få fritagelse fra gældende lovgivning i fritagelsesforsøg, der ligger indenfor og relaterer sig til det overordnede tema om øget borgerinvolvering og samskabelse. I forbindelse med tilsagnet om frikommunestatus orienterende Social- og Indenrigsministeriet (SIM) kommunerne om, at der imidlertid ikke kan søges om konkrete fritagelsesforsøg, der berører skatteområdet.

  Den 24. oktober ’16 blev der i afholdt opstartsmøde i frikommunenetværket med deltagelse fra Holbæk, Slagelse, Nordfyn, Ringkøbing-Skjern, Aarhus samt Assens Kommune.  Foruden de deltagende netværkskommuner deltog også to repræsentanter fra SIM.

  I forlængelse af tilsagnet har administrationen arbejdet videre med at konkretisere både den interne såvel som den tværkommunale organisering af frikommunearbejdet. Tværkommunalt organiseres de seks kommuner i en tværkommunal styregruppe, netværksgrupper og en koordinationsgruppe.

  Tværkommunale politiske møder og løbende orientering af fagudvalg og Byråd
  Fagudvalgene og Byrådet vil løbende blive orienteret omkring udviklingen i de forskellige frikommuneforsøg og arbejdet i det tværkommunale netværk.

  Foruden det administrative tværkommunale samarbejde planlægges der desuden en række politiske møder, hvor de seks borgmestre, og en øvrig politiker fra hver kommune, mødes med henblik på at udveksle erfaringer med borgerinddragelse og samskabelse og frikommuneforsøget i øvrigt. De kommunale administrationer står for planlægningen af disse.

  Tidsplan
  Der er i alt tre ansøgningsrunder om konkrete forsøg i frikommuneperioden. Fristerne er som følgende:

  • december 2016
  • maj 2017
  • november 2017

  Når de indkomne ansøgninger er behandlet, vil frikommunenetværket få en tilbagemelding på, hvilke af forsøgsønskerne regeringen vil bede Folketinget om at imødekomme. Frikommunerne vil få den endelig godkendelse, når forsøgshjemlerne er vedtaget af Folketinget og kan efterfølgende igangsætte de konkrete forsøg ved lovens ikrafttrædelse.  Processen fra ansøgningstidspunktet til egentlig igangsættelse af fritagelsesforsøget varer ca. 6-7 måneder.  Vedlagt som bilag 1 ses den overordnede tidsplan for frikommuneforsøget.

  De ovenstående tidsfrister bevirker blandt andet, at processen ift. afsøgning og udpegning af kommende fritagelsesforsøg med frist den 1. maj allerede igangsættes i slutningen af 2016/starten af 2017. Tidsplanen for Assens Kommunes interne proces er under udarbejdelse og tager udgangspunkt i de tre konkrete ansøgningstidspunkter med henblik på at sikre den fornødne tid i forhold til bl.a. den lokale politiske proces.

  Politisk godkendelse og forankring af alle fritagelsesforsøg

  Der stilles fra regeringens side ikke krav om, at der på ansøgningstidspunktet foreligger en politisk godkendelse af de konkrete ansøgninger om fritagelse – blot den politiske godkendelse foreligger ved igangsættelsen af et konkret forsøg. I Assens

  Kommune anbefaler administrationen imidlertid, at alle fritagelsesforsøg behandles i det/de relevante fagudvalg og godkendes af Byrådet forud for afsendelse af konkrete forsøg, ligesom MED-organisationen og Medborgerrådet vil være inddraget vedr. de forskellige forsøg inden den politiske behandling.

  Grundet ønsket om at sikre den politiske behandling af konkrete fritagelsesansøgninger forud for afsendelse, er processen vedr. identificering og udpegning af kommende fritagelsesforsøg derfor også allerede påtænkt til igangsættelse i slutningen af 2016/starten 2017 jf. ovenstående.

  Faglig sparring fra ministerier og evaluering i samarbejde med KORA

  De forskellige fagministerier vil igennem ansøgningsperioden stå til rådighed i forbindelse med udarbejdelsen af konkrete forsøgsansøgninger. SIM bistand vil følge netværket og står til rådighed for sparring og rådgivning igennem hele perioden.

  Med henblik på at etablere et godt evalueringsgrundlag og sikre en løbende dataindsamling tilknyttes det nationale forskningsinstitut KORA som processtøtte. Assens Kommune er, sammen med de øvrige netværkskommuner, ansvarlig for at udføre de konkrete evalueringsaktiviteter.

  Frikommunenetværket skal på baggrund af de første indsamlede data udarbejde et fælles evalueringsnotat medio 2017. Der udarbejdes endvidere én afsluttende evaluering for netværket som indsendes til ministeriet ultimo 2020.

  Kommunikation vedr. frikommuneforsøget

  Assens Kommune udarbejder en lokal kommunikationsplan i forbindelse med frikommuneforsøget, men vil også – sammen med i øvrige netværkskommuner – udarbejde en fælles kommunikationsplan.

  Beslutningskompetence

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 07-11-2016

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen vedr. frikommuneforsøget til efterretning.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/14320

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller:

  • At forslag til Lokalplan 4.2-2 Område til Centerformål ved Algade i Haarby, samt Kommuneplantillæg nr. 22 godkendes til offentliggørelse i 8 uger.

  Beslutningstema

  Der skal træffes beslutning om godkendelse af forslag til lokalplan 4.2-2 Område til Centerformål ved Algade i Haarby, samt kommuneplantillæg nr. 22 til udsendelse i offentlig høring i 8 uger.

  Sagsfremstilling

  Forslag til lokalplan 4.2-2 område til Centerformål ved Algade i Haarby, samt Kommuneplantillæg nr. 22 er udarbejdet for at muliggøre etableringen af en ny dagligvarebutik i Haarby.

  Dagligvarebutikken vil blive placeret på Algade 32-40 og erstatte eksisterende bebyggelse i området.

  Lokalplanen giver mulighed for at der kan opføres en dagligvarebutik på 1200 m² samt personalefaciliteter på 200 m².

  Dagligvarebutikken vil blive placeret tilbagetrukket på grunden således at der vil være mulighed for parkering foran butikken ud mod Algade. Det giver en åben plads lige som på modsatte side af Algade. Der etableres et mindre beplantningsbed med Platantræer mellem parkeringsarealer og fortov på Algade.

  Butikken vil blive opført i mursten enten som blank- eller pudset mur i en lys farve. Tagbeklædningen vil være røde beton- eller tegltagsten på de synlige flader ud mod Algade og ud mod postvænget.

  Vejadgangen skal ske fra Postvænget dette gælder for kunder og varelevering.

  Lokalplanområde

  Kommuneplantillæg nr. 22

  Sideløbende med lokalplanen er der udarbejdet et kommuneplantillæg der skal muliggøre en tilstrækkelig grundstørrelse til den nye dagligvarebutik. Således bliver der overført et areal på 1004 m² fra rammeområde 4.2.BE.1 til rammeområde 4.2.C.1. Rammebestemmelserne forbliver uændret.

  Miljøvurdering

  Det er vurderet, at planlægningen ikke medfører væsentlig miljøpåvirkning, hvorfor der ikke gennemføres en miljøvurdering.

  Der er foretaget en screening efter Lov om miljøvurdering og programmer. Konklusionen er på baggrund af screeningen, er at lokalplan og kommuneplantillæg ikke vurderes til at have væsentlig indvirkning på miljøet jf. §3 stk. 2 i lov om miljøvurdering, idet planerne giver mulighed for at nedrive eksisterende bebyggelse (bl.a. bank) med henblik på at opføre en ny dagligvarebutik. De nye aktiviteter afviger derfor ikke væsentlig fra den hidtidige anvendelse af området.

  I forbindelse med den interne høring af forslagene har disse været sendt til udtalelse hos Haarby lokalråd. Vi har ikke modtaget nogen tilbagemelding fra lokalrådet.

  Lovgrundlag

  Lov om Planlægning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 07-11-2016

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at forslag til Lokalplan 4.2-2 Område til Centerformål ved Algade i Haarby, samt Kommuneplantillæg nr. 22 godkendes til offentliggørelse i 8 uger.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/24749

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at udvalget beslutter igangsætningen af det planmæssige grundlag for opførelse af et nyt sognehus i Glamsbjerg.

  Beslutningstema

  Udvalget skal tage stilling til, hvorvidt der skal igangsættes en planlægning for et nyt sognehus i Glamsbjerg.

  Sagsfremstilling

  Assens kommune har modtaget en anmodning fra Glamsbjerg Menighedsråd, om igangsætningen af en ny lokalplan og tilhørende kommuneplantillæg, for at skabe det nødvendige plangrundlag for opførelse af et nyt sognehus i tilknytning til Glamsbjerg kirke i Glamsbjerg.

  Sognehuset ønskes opført på matrikel 13au Glamsbjerg By, Køng beliggende Poul Mose Parken 500 Glamsbjerg. Arealet er på 1548 m² og er et grønt areal der er ejet af Assens Kommune. Menighedsrådet har et ønske om at købe arealet.

  Lokalplanområdet

  Baggrund

  Glamsbjerg (tidl. Køng) Sogn råder ikke over- og har aldrig i selve Glamsbjerg By haft sognefaciliteter, dvs. lokaler til konfirmandundervisning, mødeaktiviteter, præstekontor m.m. Dele af sognets faciliteter befinder sig i dag i Køng Præstegård, som samtidig er tjenestebolig for den ene af sognets to præster.

  Da langt størstedelen af sognets beboere og dermed også størstedelen af kommende konfirmander bor i Glamsbjerg, og da Glamsbjerg Sogns Menighedsråd desuden ønsker at forøge og udvikle aktiviteterne i sognet med udgangspunkt i Glamsbjerg By, har de længe haft det ønske, at der kunne etableres sognefaciliteter i byen.

  Menighedsrådet har vurderet at der er behov for er sognehus på 230-260 m².

  Menighedsrådet har nu fået bevilliget penge til køb af grund og opførelse af nyt sognehus ved Glamsbjerg Kirke.

  Planforhold

  Kommuneplan 2013-25

  Arealet er beliggende indenfor kommuneplanramme 5.2.B.5 Poul Mose Parken.

  Kommuneplanrammen udlægger områdets fremtidige anvendelse til boligområde med tæt-lav bebyggelse.

  Et sognehus vil være et offentligt formål og kræves således udarbejdelsen af et kommuneplantillæg hvor arealet bliver overført til rammeområde 5.2.O.4 Glamsbjerg kirke, De gamles hjem.

  Lokalplan

  Arealet er omfattet af lokalplan O.59 Boligområde ved Glamsbjerg Kirke ”Poul Mose Parken”. Arealet er udlagt dels til udvidelse af kirkegården, parkering og friareal og dels til boligformål i form af tæt-lav bebyggelse.

  Opførelse af et sognehus på arealet er derfor ikke i overensstemmelse med lokalplanen og kræver således at der udarbejdes en ny for området.

  Lovgrundlag

  Lov om Planlægning.

  Beslutningskompetence

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 07-11-2016

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkender indstillingen vedrørende igangsætningen af det planmæssige grundlag for opførelse af et nyt sognehus i Glamsbjerg.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  1. Forundersøgelser i forbindelse med etablering af offshore møller i Lillebælt under ’åben dør’ ordningen.

  Sønderborg Kommune har på vegne af Sønderborg Forsyningsservice A/S fremsendt ansøgning til Energistyrelsen dateret den 29. august 2016 om tilladelse til forundersøgelser i forbindelse med etablering af offshore møller i Lillebælt under ’åben dør’ ordningen. Projektområdet for Lillebælt Syd Havmøllepark ligger nordøst for Als, mellem Als og Helnæs på Fyn. Området er beliggende indenfor bruttoområdet udpeget af Havmølleudvalget i forbindelse med den energipolitiske aftale fra marts 2012. Sønderborg Forsyning har ved telefonisk henvendelse fra Assens Kommune meddelt, at Sønderborg Forsyning A/S driver projektet frem til, at det kan overtages af en investor, at der vil kunne opstilles 100-160 MW, at Sønderborg Kommune har brug for at opstille 120 MW, hvis de skal være CO2-neutrale og opnå deres mål, og at de gerne vil i dialog med Assens Kommune, hvis de får grønt lys for at sætte en forundersøgelse i gang. Det er aftalt med kontaktperson ved Sønderborg Forsyning A/S, at såfremt grønt lys gives, kontaktes Assens Kommune med henblik på dialog om eventuel interesse for at indgå i et projekt om opsætning af havvindmøller.

  2. Lovforslag om modernisering af planloven.

  Den 15. august 2016 blev udvalget orienteret om de kommende planlovsændringer. Med henblik på at styrke mulighederne for vækst, beskæftigelse og bosætning i hele Danmark har et forslag til ny planlov været i høring fra den 19. september til den 17. august. Hovedelementerne i lovforslaget er beskrevet i vedhæftede bilag, der er et uddrag fra lovteksten. Bilaget indeholder et link til den fulde tekst i lovforslaget med bemærkninger.

  3. Lokalplanen for Brylle Fritidscenter.

  Lokalplanen for Brylle Fritidscenter muliggør en multibane. Fritidscenteret har ansøgt om en sådan og anmeldt projektet iht. VVM-bekendtgørelsen. Assens Kommune har screenet projektet og afgjort, at projektet ikke udløser en VVM-pligt. Denne afgørelse blev offentliggjort den 27. juni 2016 og derefter påklaget af omboende på vegne af Grundejerforeningen Krybilyparken. Natur- og Miljøklagenævnet har den 29. september 2016 ved formandsbeslutning truffet afgørelse om ikke at give medhold i klagen. Assens Kommunes afgørelse er dermed stadfæstet.

  1. Opfølgning vedr. Virksomhedsporten.

  2. Orientering om indsendt ansøgning til Den A.P. Møllerske Støttefond vedrørende taskforce for særligt udsatte familier

  3. Der orienteres om status vedr. Plums arealer og dialogen med FAB om det almene boligprojekt.

  4. Budget 2017 prioriterer midler til byudvikling med fokus på bosætningsbåndet. Der fremlægges en sag til politisk beslutning den 28. november, hvor der skal tages stilling til en prioriteret rækkefølge for byudviklingen med tidsplan. Da sagen vedrører den fysiske planlægning samt et prioriteret forbrug af de afsatte midler i Budget 2017 inviteres EBU og ØK til et fællesmøde den 28. november.

  5. Orientering vedr. henvendelse fra Amstrup & Baggesen.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 07-11-2016

  Orientering taget til efterretning.

  Udvalget orienteres på et kommende møde i relation til boligplacering af flygtninge herunder særligt henset til familier med skolesøgende børn. 

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 07-11-2016

  Intet.