icon-Politik

Politik

Referat

Mandag den 3. oktober 2016 kl. 14:00

Mødested: Mødelokale 1
Udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
Medlemmer: Dan Gørtz, Erik Klindt Andersen, Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Charlotte Vincent Petersen, Poul Poulsen, Lone Akselsen
 • Sagsid.:

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 03-10-2016

  Dagscippernesudvalget godkender,ordenen blev godkendt.

  Fraværende: Leif Wilson Laustsen.

 • Sagsid.: 16/6367

  Indstilling

  Direktøren for Velfærd indstiller, at statistikken tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Orientering om den aktuelle udvikling indenfor beskæftigelsesområdet.

  Sagsfremstilling

  Månedsstatistikken viser en aktuel overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet i Assens Kommune. Månedsstatistikken indeholder de korrigerede tal for juli 2016 samt aktuelle tal vedr. integrationsområdet fra eget fagsystem. De statslige kilder (jobindsats, star.dk) er ikke opdateret med nyere tal endnu.

  Ledighedsprocenten i Assens Kommune steget med 0,4 % i løbet i tidsrummet juli 2015 – juli 2016, den er steget i RAR Fyn med 0,2 % i samme tidsrum. Antal af arbejdsløshedsdag-pengemodtagere er faldet med 9,2 %, og antal af sygedagpengemodtagere med 1,8 % i perioden juli 2015 – juli 2016. I samme periode steg antallet af ressourceforløbssager med 38,7 % og antallet af jobafklaringsforløbssager med 57,4 %. Antal af personer i fleksjob er steget med 5,5 % i denne periode.

  Lovgrundlag

  Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LBK nr. 807 af 01/07/2015).

  Økonomi

  Budget 2016.

  Beslutningskompetence

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 03-10-2016

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager statistikken til efterretning.

  Fraværende: Leif Wilson Laustsen.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/21868

  Indstilling

  Velfærdsdirektøren indstiller, at orientering tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Orientering om status på handlingsscenarier for beskæftigelsesindsatsen 1 og 2.

  Sagsfremstilling

  I budget 2016-2019 vedtog Byrådet 2 handlingsscenarier for investeringer i Jobcentret

  1) En virksomhedsrettet indsats for ledige på kanten af arbejdsmarkedet, og

  2) Uddannelsesløft af jobparate ledige

  Formålet med handlingsscenarierne er, at øge afgangen fra offentlig forsørgelse til beskæftigelse og uddannelse via en skærpet indsats for specifikke målgrupper i en 3-årig periode.

  Baggrunden herfor er, at afbøde de økonomiske konsekvenser ved refusionsomlægningen på offentlige forsørgelsesydelser. Omlægningen medfører, at Assens kommune skal afholde en større del af udgifterne til offentlige forsørgelsesydelser.

  Omlægningen trådte i kraft januar 2016, men med fuld økonomisk virkning fra januar 2018.

  1) En virksomhedsrettet indsats for ledige på kanten af arbejdsmarkedet

  Omdrejningspunktet i dette handlingsscenarie er, at ledige på kanten af arbejdsmarkedet får en håndholdt virksomhedsrettet indsats via praktik i en ordinær virksomhed samtidig med tæt opfølgning og støtte ved sagsbehandler og en tværfaglig indsats ved behov.

  Desuden forudsættes der i dette scenarie, at der etableres et tæt samarbejde med virksomhederne, der tager borgere fra målgruppen i praktik.

  Resultatmål

  De tilførte ressourcer medfører en forventning om en afgang fra offentlig forsørgelse, svarende til en reducering i 96 årsværk offentlig forsørgelsesydelse (fx 96 borgere kommer i job i 1 år eller 48 borgere kommer i job i 2 år etc.).

  Status

  Projektet har været i gang i 9 måneder, dvs. knap 1/4 af hele projektets levetid. Første kvartal af projektet, gik i høj grad med implementering af arbejdsgange etc. Efterfølgende er 95 borgere kommet i en virksomhedspraktik via projektet og mange borgere har også fået en tværfaglig indsats for at blive klar til at kunne komme i virksomhedspraktik.

  Siden er 34 borgere kommet i selvforsørgelse, svarende til 505 uger pr. ultimo september. Dette svarer ca. til 12% af måltallet om en besparelse på 96 årsværk offentlig forsørgelsesydelse.

  Fremskrives dette til udgangen af året vil knap 20% af måltallet være opnået efter det første år.

  Målgruppen for dette projekt er de borgere som umiddelbart er længere fra arbejdsmarkedet, hvorfor der også er et længere tidsperspektiv for hvornår det forventes, at de kan komme i arbejde – et kriterium for udvælgelse af borgere til projekter et netop, at de vil kunne komme i job indenfor 2 år med en håndholdt virksomhedsrettet indsats. Det betyder, at de første 1-2 år af projektperioden i høj grad handler om, at klæde borgerne på til at kunne komme i ordinær arbejde. Set i det lys må de hidtidige resultater vurderes, at være fornuftige.

  2) Uddannelsesløft af jobparate ledige

  Omdrejningspunktet i handlingsscenarie 2 er, at jobparate ledige, der ikke har de kompetencer der efterspørges på arbejdsmarkedet, får intensiv og uddybet vejledning om uddannelsesmuligheder og tilbydes jobrettede uddannelsesløft.

  Det forudsættes i dette scenarie, at der er et tæt samspil mellem erhvervs- og uddannelsesvejleder, virksomhedskonsulent og borger om, at sikre et uddannelsesløft med de bedst mulige jobforudsætninger efterfølgende.

  Resultatmål

  De tilførte ressourcer medfører en forventning om en afgang fra offentlig forsørgelse, svarende til en reducering i 80 årsværk offentlig forsørgelsesydelse.

  Der er uddannelsesopstart 1-2 gange om året alt afhængig af uddannelsen. I den mellemliggende periode er det afgørende at borgerne bliver afklaret på hvilken uddannelse de vil i gang med, at de bliver klar til at kunne starte i uddannelse, at deres motivation fastholdes og at de har noget meningsfuldt at lave i mellemtiden – det kan være virksomhedspraktik indenfor samme område eller ordinær beskæftigelse indtil uddannelsesstart.

  Status

  Ligesom i Handlingsscenarie 1 har dette projekt været i gang i knap 1/4 af projektperioden. De 40 borgere, der indtil videre er kommet i selvforsørgelse er alle afmeldt offentlig forsørgelse i august/september. Såfremt denne gruppe, ved hjælp af en tæt efterværnsindsats, forbliver i selvforsørgelse i 2 år vil måltallet på 80 årsværk sparede offentlig forsørgelse være opnået. Det vurderes, således, at projektet er godt på vej til at opfylde måltallet på 80 årsværk sparede offentlige forsørgelsesydelser.

  Lovgrundlag

  Beskæftigelsesloven.

  Økonomi

  Budget 2016-2019.

  Beslutningskompetence

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 03-10-2016

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager orientering til efterretning.

  Fraværende: Leif Wilson Laustsen.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/6273

  Indstilling

  Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Orientering om ikrafttræden af Jobreform fase 1 - kontanthjælpsloft og 225 timers regel.

  Sagsfremstilling

  På udvalgsmøde den 4. april 2016 blev udvalget orienteret om Jobreform Fase 1 – kontanthjælpsloft og 225 timers regel - som blev vedtaget i Folketinget i marts 2016 til ikrafttræden 1. oktober 2016.

  Kontanthjælpsloft

  Kontanthjælpsloftet reducerer ikke selve kontanthjælpssatsen, men ligger et loft over hvor meget en kontanthjælpsmodtager samlet kan modtage i offentlige ydelser. Loftet begrænser således hvor meget borgerne kan modtage i boligstøtte og /eller særlig støtte.

  Ifølge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings (STAR) foreløbige opgørelse vil;

  • 33.127 personer blive berørt af loftet på landsplan i oktober 2016, og
  • 217 personer vil blive berørte af loftet i Assens kommune

  I tabellen ses det berørte antal samt andelen af alle kontanthjælpsmodtagere for Assens kommune samt 3 andre fynske kommuner (Nordfyns, Nyborg og Faaborg-Midtfyn):

  Antal berørte

  Antal kontanthjælpsmodtagere*

  Andel berørte

  Assens

  217

  568

  38%

  Nordfyns

  136

  503

  27%

  Nyborg

  154

  363

  42%

  Faaborg-Midtfyn

  188

  391

  48%

  *I august 2016. Tal fra jobindsats.dk

  225 timers reglen

  225 timers reglen stiller skærpede krav om rådighed til borgere, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, da alle der kan arbejde skal opfylde et krav om 225 timers ordinær ustøttet beskæftigelse indenfor 12 måneder for at modtage fuld ydelse. Personer der ikke vurderes at kunne arbejde undtages fra reglen.

  Kriterier for undtagelse

  • Borgere, hvis arbejdsevne vurderes at være så begrænset, at kommunen ud fra et konkret skøn vurderer, at vedkommende ikke på nuværende tidspunkt vil kunne arbejde på det ordinære arbejdsmarked er undtaget.
  • Borgere som skal have deres sag forelagt rehabiliteringsteamet og hvor arbejdet med den forberedende del af rehabiliteringsplanen er påbegyndt.
  • Borgere der modtager integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp under forrevalidering samt borgere der modtager integrationsydelse under revalidering.

  Ifølge STARs foreløbige tal er;

  • 62% af alle kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere i Assens kommune undtaget fra 225 timers reglen
  • Til sammenligning er 64% undtaget i Nordfyns kommune, 68% i Nyborg kommune og 61% i Faaborg-Midtfyn kommune
  • 77% af alle aktivitetsparate kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere i Assens kommune undtaget fra 225 timers reglen
  • Til sammenligning er hhv. 76%, 79% og 75% af de aktivitetsparate undtaget i Nordfyns, Nyborg og Faaborg-Midtfyn kommune.
  • 90% af alle kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere i Assens kommune har modtaget et varslingsbrev ifm. 225 timers reglen
  • I Nordfyns kommune, Nyborg kommune og Faaborg-Midtfyn kommune har hhv. 35%, 28% og 38% modtaget et varslingsbrev.

  Håndtering af kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen i Assens kommune

  Jobcenter Assens har implementeret ændringerne i henhold til de vejledninger STAR har udsendt.

  Borgere der ikke er undtaget fra 225 timers reglen får støtte og vejledning hos sagsbehandler samt i Job og Vejledning med henblik på at opnå 225 timers beskæftigelse. Derudover indgår en stor del af disse borgere enten i handlingsscenarie 1 eller 2 (Handlingsscenarier for Beskæftigelsesindsatsen, vedtaget i Budgetaftalen 2016-19), hvor igennem de også får hjælp til at komme i beskæftigelse eller uddannelse.

  Det er lovgivningsmæssigt muligt, at transformere nogle timer i virksomhedspraktik til ordinær beskæftigelse. Dvs. en borger der er i virksomhedspraktik kan herigennem opnå timer der tæller med i 225 timers regnskabet. Denne mulighed vil Jobcenter Assens have fokus på at benytte fremover.

  Sidst men ikke mindst vil Jobcentret følge behovet for småjobs tæt fremover. Såfremt der viser sig at være en stor efterspørgsel på denne type jobs vil Jobcentret gå i dialog med virksomhederne i kommunen om, at etablere sådanne jobs.

  Lovgrundlag

  Beskæftigelseslovgivningen.

  Beslutningskompetence

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 03-10-2016

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning. Der vil løbende blive fulgt op på Jobreformen og dens konsekvenser.

  Fraværende: Leif Wilson Laustsen.

 • Sagsid.: 16/15584

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkender

  • at den politiske Temadrøftelse om målsætninger i ny Erhvervs- og Vækststrategi gennemføres på workshop i forlængelse af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ordinære møde den 7. november 2016, hvor hele Byrådet inviteres.
  • at der inviteres til Dialogmøde i form af en Erhvervskonference med deltagelse af erhvervsvirksomheder, Dansk Industri, Udvikling Fyn, Udvikling Assens, iværksættere, relevante vidensmiljøer og uddannelsesinstitutioner samt Byrådet den 7. december med henblik på ideer til Handlingskatalog. 
  • kriterier for udpegning af erhvervsfolk, der skal inviteres til at indgå i en Task Force (Erhvervsarbejdsgruppe), som skal medvirke til udarbejdelse af et handlingskatalog.   

  Beslutningstema

  Beslutning om afholdelse af Politisk Temadrøftelse mellem Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Byrådet den 7. november samt afholdelse af Dialogmøde / mindre Erhvervskonference den 30. november.  Der skal desuden træffes beslutning om hvilke kriterier, der skal være for udpegning af erhvervsfolk, der inviteres til at indgå i Task Force.

  Sagsfremstilling

  Den 15. august 2016 besluttede Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kommissorium for udarbejdelse af en Erhvervs- og Vækststrategi.

  Der er nu indgået aftale med Konsulentfirma Eskild Hansen / Strategibureau / EHSB, og processen er igangsat. Jf. Kommissoriet ligger den politiske målfastsættelse som en del af første fase, og det foreslås, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Borgmester, sammen med hele Byrådet arbejder med dette på en workshop i forlængelse af det næste Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgsmøde den 7. november fra kl. 17.00 til kl. 20.30.
  Som udgangspunkt for temadrøftelsen vil den eksterne konsulent præsentere en erhvervsprofil for Assens Kommune samt give forslag til overordnet strategisk retning, som åbner for den politiske debat. Output af den politiske temadrøftelse vil blive præsenteret på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 28. november 2016.

  Jf. Kommissoriet skal erhvervslivet efterfølgende inddrages i, hvordan de politiske mål bedst indfries. Det foreslås derfor, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 7. december inviterer til et bredt Dialogmøde / mini Erhvervskonference med deltagelse af erhvervsvirksomheder i Assens Kommune, Dansk Industri, Udvikling Fyn, Udvikling Assens, iværksættere, relevante vidensmiljøer og uddannelsesinstitutioner samt Byrådet. Rammen for Dialogmødet bliver en kort præsentation af Erhvervsprofilen samt de politisk fastlagte målformuleringer fra temadrøftelsen den 7. november. Output af Dialogmødet skal anvendes af en Task Force, som består af 10 inviterede personer fra erhvervslivet. Task Forcen får til opgave at udvikle og kvalificere input på Dialogmødet til konkrete handlinger og udarbejde et forslag til et handlingskatalog.

  Det er vigtigt at få inviteret de rette erhvervspersoner til at indgå i denne Task Force. For at få så stort ejerskab til processen som muligt foreslås det, at arbejdet med at udpege, orientere og invitere igangsættes allerede nu. Det vil muliggøre, at man inden det brede dialogmøde den 7. december har aftaler med fx 8 erhvervsfolk om at indgå i Task Forcen, og at de sidste to pladser holdes ledige til interesserede deltagere på Dialogmødet. 

  Det foreslås, at der ved udpegning af erhvervsfolk, der skal indgå i Task Force tages hensyn til opfyldelse af følgende kriterier:

  • Stor traditionel og nytænkende virksomhed i Assens Kommune
  • Mellemstor traditionel og nytænkende virksomhed i Assens Kommune
  • Mindre nytænkende virksomhed med iværksætterånd i Assens Kommune
  • Repræsentation fra forskellige geografiske områder i Assens Kommune
  • Repræsentation af forskellige brancher med lokal forankring
  • Virksomhed i vækst
  • Repræsentation af Bestyrelsen i Udvikling Assens
  • Engagement, tid og lyst til at indgå i arbejdet

  Beslutningskompetence

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 03-10-2016

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkender:

  • At den politiske Temadrøftelse om målsætninger i ny Erhvervs- og Vækststrategi gennemføres på workshop i forlængelse af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ordinære møde den 7. november 2016, hvor hele Byrådet inviteres.
  • At der inviteres til Dialogmøde i form af en Erhvervskonference med deltagelse af erhvervsvirksomheder, Dansk Industri, Udvikling Fyn, Udvikling Assens, iværksættere, relevante vidensmiljøer og uddannelsesinstitutioner samt Byrådet, den 7. december. 
  • Kriterier for udpegning af erhvervsfolk, der skal inviteres til at indgå i en Task Force, der medvirker til udarbejdelse af et handlingskatalog.   

  Fraværende: Leif Wilson Laustsen.

 • Sagsid.: 16/6486

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren for indstiller:

  • At ansøgning om etablering af rekreativt område og deraf følgende råderet over ansøgte del af matrikel 23p Etterup By, Rørup imødekommes.
  • At Lokalplan nr. 54 ophæves for den del af matrikel 23p, der er udlagt til boligformål, og ønskes anvendt til rekreativt område, og at arealet tilbageføres til landzonen.
  • At Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget af Byrådet bemyndiges til at træffe beslutning om endelig ophævelse af del af lokalplan.

  Beslutningstema

  Der er søgt om at få råderet over matrikel 23p, Etterup By, Rørup med henblik på etablering af et permanent grønt område med aktiviteter. Del af arealet er i dag udlagt til boligformål. Der skal træffes beslutning om, hvorvidt ansøgningen skal imødekommes og som konsekvens deraf, om lokalplanen for den del af matrikel 23p, der er udlagt til boligformål, skal ophæves. Der skal ligeledes træffes beslutning om at delegere den endelige beslutningskompetence til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  Sagsfremstilling

  Ansøgning fra Rørup Sogneforening om råderet over areal til grønt rekreativt område i Grønnemose blev behandlet på byrådets møde den 29. juni 2016. Rørup Sogneforening søgte om råderet over del af matrikel 23 p, Etterup By, Rørup, men fremsendte forkert kortmateriale. Det angivne areal var forkert angivet og på baggrund af opdateret kortmateriale fremsendes sagen nu på ny til politisk beslutning.

  På nedenstående kort 1 er angivet med rødt det areal, den oprindelige ansøgning drejede sig om. Arealet med blåt er det areal, Rørup Sogneforening også ønsker råderet over. Begrundelsen er, at det med rødt angivne areal på grund af et skrånende terræn ikke egner sig til en boldbane.

  Kort 1: Matrikelgrænser er vist med gul streg. Området med rødt er der truffet beslutning om at give Rørup Sogneforening råderet over. Den del af det med rødt angivne område, som ligger ovenfor den gule stiplede streg, er udlagt til boligformål. Resten til mose og rekreativt område. Området med blåt er det areal, Rørup Sogneforening også ønsker råderet over.

  For at resumere sagen, så er baggrunden for anmodningen ”Udviklingsplan Rørup Sogn”, som er udarbejdet i 2009 af lokalområdet. I udviklingsplanen peges der på matrikel 23p og 4d jf. kort 1 og nedenstående skitse af ”Grønnemosen” som ønskede arealer til friareal og rekreativt område med forskellige frilufts- og rekreative aktiviteter. Lokalsamfundets ønske er, at ”Grønnemosen” bliver et samlingssted for hele lokalbefolkningen.

  Begge matrikler er ejet af Assens Kommune og matrikel 23p er bortforpagtet på en femårig kontrakt. Rørup Sogneforenings Landsbypedelafdeling har siden 2015 lejet matrikel 23p af forpagter for ét år af gangen.

  Forpagtningsaftalen mellem forpagter og Assens Kommune kan opsiges med kort varsel, hvis området ikke er dyrket, og kommunen kan til enhver tid opsige forpagtningsaftalen med 3 måneders varsel.

  Matrikel 4d er omfattet af kommuneplanramme 2.1.B.21, og matrikel 23p af kommuneplanramme 2.1.B.22. Begge arealer er i kommuneplanen udlagt til boligområde.

  Begge matrikler er omfattet af Lokalplan nr. 54, hvor 4d er udlagt til mose og rekreativt område. Matrikel 23p er delt i to delområder. Den nordlige del, hvorpå der ønskes placeret boldbane, skaterbane, legeplads og bålplads mv. er udlagt til boligformål og den sydlige til fortsat mose og rekreativt område.

  Den del af matrikel 23p, som Rørup Sogneforening søger om råderet over, er i lokalplan nr. 54 udlagt til boligformål, men er ikke udstykket og er ikke byggemodnet. Imødekommes ansøgningen med det opdaterede areal, vil der kun være én byggegrund tilbage indenfor lokalplanområdet, men området mod vest er omfattet af en rammelokalplan til boligformål og vil kunne lokalplanlægges og udstykkes.

  Såfremt anmodningen om at få råderet over arealet som ansøgt imødekommes, kræver det, at planlægningen for del af matrikel 23p ændres, eftersom den nordlige del af matriklen er planlagt til boligformål. Derudover kræver det, at forpagtningsaftalen for matrikel 23p ophæves. Ved overførsel af den del af matrikel 23p, der ikke er omfattet af § 3, til rekreative formål, vil det være en forudsætning, at den fremtidige pleje og drift af arealet som rekreativt område påhviler ansøger (Rørup Sogneforening).

  En ændring af planlægningen kan ske ved at udarbejde en ny lokalplan eller ved at ophæve Lokalplan nr. 54 for den del af matrikel 23p, der er udlagt til boligformål og som ønskes anvendt til rekreativt område. Det anbefales at ophæve lokalplanen og tilbageføre arealet til landzone.

  Før der kan ske en endelig ophævelse af Lokalplan nr. 54, skal der ske en forudgående høring af berørte parter. Såfremt der træffes beslutning om at imødekomme ansøgningen, vil der blive foretaget en partshøring, hvorefter endelig beslutning kan træffes.

  Det anbefales at imødekomme ansøgningen med det reviderede areal, og det indstilles, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget bemyndiges til at træffe beslutning om endelig ophævelse.

  Lovgrundlag

  Planlovens § 33 stk. 1 nr. 1.

  Økonomi

  Forpagtningsindtægten på matrikel 23p Etterup By, Rørup er på kr. 880,- pr. ha. Forpagtningsafgiften prisreguleres årligt efter nettoprisindekset.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 03-10-2016

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller:

  • at ansøgning om etablering af rekreativt område og deraf følgende råderet over ansøgte del af matrikel 23p Etterup By, Rørup imødekommes.
  • at Lokalplan nr. 54 ophæves for den del af matrikel 23p, der er udlagt til boligformål, og ønskes anvendt til rekreativt område, og at arealet tilbageføres til landzonen.
  • at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget af Byrådet bemyndiges til at træffe beslutning om endelig ophævelse af del af lokalplan.

  Fraværende: Leif Wilson Laustsen.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/11550

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller,

  • at Kommuneplantillæg nr. 20 vedtages endeligt
  • at Rammelokalplan 3.1-9 vedtages endeligt med de foreslåede ændringer jf. sagsfremstillingen.

  Beslutningstema

  Rammelokalplan 3.1-9 Boligområde ved Buchwaldsvej og Smedevej i Tommerup st. og kommuneplantillæg nr. 20 har været i offentlig høring og kan nu vedtages endeligt. Kommuneplantillægget er indstillet vedtaget uden ændringer ift. det forslag, der har været i høring. Rammelokalplanen er indstillet til endelig vedtagelse med ændringer som beskrevet i sagsfremstillingen.

  Sagsfremstilling

  Forslagene til rammelokalplan 3.1-9 og kommuneplantillæg nr. 20 har været offentliggjort i 8 uger, hvor der er modtaget 5 høringssvar, som er refereret i det vedlagte notat. Der er desuden gennemført et borgermøde den 9. august 2016 med beskeden deltagelse af borgere og virksomheder fra området, men med en god dialog og positive forventninger til omdannelsen.

  Rammelokalplanen er udarbejdet for at fremme den fortsatte byudvikling i Tommerup St. Lokalplanen ændrer anvendelsen af et område ved Buchwaldsvej og Smedevej fra industriformål til bolig formål samt til blandet bolig- og erhvervsformål.

  Med den endelige vedtagelse af rammelokalplanen vil arealer og bygninger i området ikke kunne tages i anvendelse til nye erhvervsformål bortset fra erhvervsformål uden væsentlige miljøgener.

  Administrationen vurderer, at en snarlig vedtagelse af rammelokalplanen og dermed fastlæggelsen af områdets anvendelse til miljøfølsom anvendelse i form af boligformål samt blandet bolig- og erhvervsformål, af formelle grunde er væsentlig for at muliggøre områdets omdannelse. Baggrunden herfor er, at regeringen har sendt et udkast til ændring af planloven i høring, som, hvis det vedtages, kan skabe usikkerhed om muligheden for at gennemføre en omdannelse af området. Da bosætning prioriteres højt i Tommerup St. er det væsentligt, at der kan gennemføres en omdannelse, hvilket rammelokalplanen skaber grundlaget for.

  Kommuneplantillæg nr. 20 udlægger rammeområde 3.1.B.10 samt en del af rammeområde 3.1.BE.2 i Kommuneplan 2013-2025, som byomdannelsesområde. Dette er et formelt krav for at kunne opnå statslig medfinansiering af en kommende områdefornyelse. Områdefornyelsen omfatter udarbejdelse af forskellige redegørelser og planer for områdets omdannelse samt inddragelse af interessenter.

  Området er stationsnært med god tilgængelighed til skole og institutioner samt handel og bymidte.

  Fuldt udbygget forventes området efter en supplerende lokalplanlægning at kunne rumme ca. 150 til 250 boliger af varierende type og størrelse.

  Bebyggelse

  Rammelokalplanen giver ikke mulighed for opførelse af ny bebyggelse, men tillader nedrivning af den eksisterende bebyggelse i området.

  Rammelokalplanen lægger op til, at der efter en supplerende lokalplanlægning kan opføres åben-lav, tæt-lav og etagebebyggelse i området.

  Administrationen foreslår en del ændringer til rammelokalplanens bebyggelsesregulerende bestemmelser for at sikre overensstemmelse mellem rammelokalplanen og de overordnede kommuneplanrammer for området.

  Administrationen vurderer dog, at kommuneplanrammerne bør revideres i forbindelse med lokalplanlægning for konkrete byggerier for at skabe videre rammer for byggeri.

  Ophævelse af lokalplaner

  Området har indtil for ganske nyligt været omfattet af Lokalplan 65 og 46, som muliggjorde, at området kunne udnyttes til industri og til blandet bolig- og erhverv. Rammelokalplanen indeholder en bestemmelse om, at der skal ske en fuld ophævelse af Lokalplan 65 samt en delvis ophævelse af Lokalplan 46. Der har dog kørt en sideløbende sag vedrørende ophævelse af de to lokalplaner, hvorfor beslutning om ophævelse allerede er truffet i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i september 2016.

  Ændringer til rammelokalplanen

  I de følgende gennemgås de ændringer til rammelokalplanen, som administrationen foreslår vedtaget til rammelokalplanen. Baggrunden for ændringer er nærmere gennemgået i det vedlagte notat.

  Administrationen indstiller, at der udlægges en 20 meter bred bufferzone i forhold til Tommerup Elektroniks A/S ejendom matr. nr. 1gg, som det er markeret med grøn skravering på illustrationen nedenfor.

  Der indføjes bestemmelse under rammelokalplanens § 7 Ubebyggede arealer, som fastlægger, at ”Det 20 meter brede skraverede areal i forhold til matr. nr. 1gg og 1hb fungerer som bufferareal i forhold til erhvervsejendommen Gyvelvænget 4, og må ikke bebygges men kan anvendes som grønt friareal.”

  Administrationen foreslår en del ændringer til rammelokalplanens bebyggelsesregulerende bestemmelser, da det er et formelt krav, at der er overensstemmelse mellem rammelokalplanen og de overordnede kommuneplanrammer for området.

  På den baggrund foreslår administrationen,

  1. at § 6.3 ”Bebyggelsesprocenten for området som helhed fastlægges til 45.” udgår,

  2. at der indføjes bestemmelser under § 6, der fastlægger

  a. at ”Bebyggelsesprocenten for delområde 1 fastlægges til 45.”

  b. at ”Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom i delområde 2 fastlægges til 40.”

  3. at i § 6.4 ændres bebyggelsesprocenten fra 60 til 50, så bestemmelsen lyder ” Bebyggelsesprocenten for områder med etageboligparceller i delområde 1 er 50.”

  4. at i § 6.8 ændres bygningshøjden fra 15 til 10 meter og antallet af etager, så bestemmelsen lyder: ”Etagebebyggelse må ikke overstige 3 etager og en bygningshøjde på 10 m over eksisterende terræn.”

  Administrationen vurderer, at kommuneplanrammerne bør revideres i forbindelse med efterfølgende lokalplanlægning for konkrete byggerier for at skabe videre rammer for byggeri eksempelvis, at etagebyggerier kan opføres med større højde end 10 meter.

  Sammenfattende redegørelse i forhold til Miljøvurdering

  Der var udarbejdet en miljørapport til planforslagene, som beskrev følgende emner:

  • den socioøkonomisk effekt for områdets erhvervsliv,
  • støj og vibrationer fra jernbanen,
  • virksomhedsstøj, og
  • trafikal belastning

  Hvis den ændrede anvendelse af lokalplanområdet ikke gennemføres (0-alternativ), vurderes det, at området ikke vil kunne tiltrække investeringer og arbejdspladser. En omdannelse af området til boligformål er derfor nødvendig.

  Særligt i forhold til virksomheden VSM Contractor A/S skal der i første halvår 2017 gennemføres en dialog og vurdering af virksomhedens miljøforhold. Virksomhedens miljøgodkendelse fastsætter vilkår og beskriver tilsyn og kontrol for virksomheden. På den baggrund konkluderes det i "Miljøteknisk Redegørelse" af 17. juni 2004, at virksomheden kan drives uden væsentlige gener eller risiko for omgivelserne.

  I første halvår 2017 og i forbindelse med lokalplanlægning for konkrete boligprojekter forudsættes støj og vibrationer fra jernbanen kortlagt med henblik på sikring af boligerne mod støj og vibrationsgener. Der vurderes ikke at være behov for overvågning, idet gener fra jernbanen vil blive forebygget igennem den efterfølgende lokalplanlægning.

  Fra de nye boligbebyggelser vil der være behov for at forbedre den trafikale tilgængelighed og forbindelse til skole, bymidte og station. I første halvår 2017 forudsættes behovet for trafiksikkerhedsmæssige tiltag derfor vurderet. I en strukturplan for området udvikles desuden placering og udformning af adgangsveje og stier.

  Lovgrundlag

  Lov om Planlægning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 03-10-2016

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller:

  • at Kommuneplantillæg nr. 20 vedtages endeligt
  • at Rammelokalplan 3.1-9 vedtages endeligt med de foreslåede ændringer jf. sagsfremstillingen.

  Fraværende: Leif Wilson Laustsen.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/11318

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller:

  • At forslag til Lokalplan 5.2-1 Område til erhvervsformål ved Krengerupvej i Glamsbjerg, samt Kommuneplantillæg nr. 21 godkendes til offentliggørelse i 8 uger.

  Beslutningstema

  Der skal træffes beslutning om godkendelse af forslag til lokalplan 5.2-1

  For et erhvervsområde ved Krengerupvej i Glamsbjerg, samt kommuneplantillæg nr. 21 til udsendelse i offentlig høring i 8 uger.

  Sagsfremstilling

  Forslag til lokalplan 5.2-1 for et område til erhvervsformål ved Krengerupvej i Glamsbjerg samt Kommuneplantillæg nr. 21 er udarbejdet på baggrund af Tommerup Kisters ønske om at udvide virksomheden på nuværende adresse.  

  Virksomheden er beliggende indenfor Kommuneplanramme 5.2.BE.6 Krengerupvej 84 og er i dag omfattet af lokalplan nr. 0.71 Område ved Skolevej, Egevej og Krengerupvej.

  Virksomheden ligger i et område der i lokalplan nr. o.71 er udlagt til blandet bolig- og serviceformål. Virksomheden er i dag kun beliggende på Krengerupvej 84 i forbindelse med en udvidelse inddrages Krengerupvej 80 som i dag ligger ubebygget hen. Dette areal skal bruges til anlæg af parkeringspladser til virksomheden.

  En tilladelse til en udvidelse af Tommerup Kister vil stride imod bl.a. anvendelsesbestemmelserne i nuværende lokalplan og kræver, at der bliver udarbejdet en ny lokalplan, der udlægger området til erhvervsformål.

  I forhold til den eksisterende lokalplan er de væsentlige ændringer i forslag til Lokalplan 5.2-1 en ændret anvendelse af området fra blandet bolig- og serviceområde til et erhvervsområde, samt en forhøjelse af bebyggelsesprocenten fra 40 til 60 procent. 

  Lokalplanområde

  Kommuneplantillæg nr. 21

  Sideløbende med lokalplanen er der udarbejdet et kommuneplantillæg for rammeområde 5.2.BE.6, idet den ønskede udvidelse af virksomheden betyder at de ikke kan overholde den bebyggelsesprocent og det maximale rumfang pr. kvadratmeter, som er fastlagt i den eksisterende kommuneplanramme. 

  Kommuneplantillægget ændrer bebyggelsesprocenten fra 40 til 60 procent, samt fjerner kravet til max. rumfang.

  Miljøvurdering

  Det er vurderet, at planlægningen ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger, hvorfor der ikke gennemføres en miljøvurdering.

  Der er foretaget en screening efter Lov om miljøvurdering og programmer. Konklusionen er på baggrund af screeningen, at lokalplan og kommuneplantillæg ikke vurderes til at have væsentlig indvirkning på miljøet jf. § 3 stk. 2 i lov om miljøvurdering, idet planerne alene indeholder mindre ændringer i forhold til de eksisterende planer for området. 

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 03-10-2016

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller:

  • at forslag til Lokalplan 5.2-1 Område til erhvervsformål ved Krengerupvej i Glamsbjerg, samt Kommuneplantillæg nr. 21 godkendes til offentliggørelse i 8 uger.

  Fraværende: Leif Wilson Laustsen.

  Bilag

 • Sagsid.: 15/29113

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at principperne og fordelingsnøglen for støtte til nedrivning af erhvervsbyggeri i byomdannelsesområdet ved Smedevej og Buchwaldsvej i Tommerup St., godkendes.

  Beslutningstema

  I forbindelse med områdefornyelsen i byomdannelsesområdet ved Smedevej og Buchwaldsvej i Tommerup St. er der afsat midler til at støtte nedrivning af erhvervsbygninger. Det er til beslutning at godkende en fordelingsnøgle samt principperne for støtte til nedrivning af erhvervsbyggeriet i området.

  Sagsfremstilling

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget besluttede i januar 2016, at igangsætte en områdefornyelse for omdannelse af industriområdet ved Buchwaldsvej og Smedevej i Tommerup St.

  Det foreslås, at der til fremme af nyopførelse af boliger inden for området, som er vist nedenfor, kan søges om kommunal støtte til nedrivning af erhvervsbygninger i form af fabrikker, værksteder, kontor, handel, lager mv. Blandt andet et større antal industrihaller i området forudsættes nedrevet dvs. potentielt set op til 14.000 m2 erhvervsbygninger.

  Kommunens støtte til nedrivninger kan kun dække en mindre del af behovet, men den vil være et incitament til at igangsætte nedrivninger og dermed omdannelsen.

  Der ydes ikke støtte til nedrivninger af bygninger på arealer, som tænkes anvendt til andre formål end boligbebyggelse med relaterede formål i form af fri-, vej- og parkeringsarealer, skærmende beplantning og hegning samt regnvandsbassiner.

  Støttemidler kan søges i to puljer, inden henholdsvis den 30. november 2016 og 1. september 2017. Der er i kommunens budget for 2016 afsat 400.000 kr. til nedrivninger i området, som forudsættes anvendt i Pulje 1. Der er ikke i kommunens budget for 2017 afsat midler til nedrivninger i området. Ikke anvendte kommunale støttemidler fra Pulje 1 overføres til Pulje 2.

  Eventuelt tilsagn om støtte meddeles inden henholdsvis den 1. januar 2017 og 1. november 2017.

  For at kunne opnå støtte fra Pulje 1 skal nedrivninger være gennemført og afsluttet inden 1. juni 2017 og, der skal være aflagt regnskab inden 1. september 2017.

  For at kunne opnå støtte fra Pulje 2 skal nedrivninger være gennemført og afsluttet inden 1. april 2017 og, der skal være aflagt regnskab inden 1. august 2017.

  Opnås der ikke om tilsagn om støtte fra Pulje 1, kan der søges om at blive prioriteret ved fordeling af midler fra pulje 2.

  Ved manglende overholdelse af de ovenfor angivne frister bortfalder tilsagnet om støtte til nedrivning.

  Der forudsættes et ”først til mølle princip”. Det vil sige, at kommunen løbende kan give tilsagn om støtte fra de afsatte puljer til nedrivninger, så længe der er kommunale midler til rådighed. De kommunale midler søges suppleret med statslige midler og ubrugte byfornyelsesmidler fra andre kommuner.

  Administrationen kan prioritere eller eventuelt afvise støtte i forhold til i hvor høj grad, de ansøgte nedrivninger vurderes at fremme en omdannelse og boligudbygning.

  Nedrivninger forudsættes at kunne støttes med 90 kr. pr. m2 nedrevet bygningsareal[1], hvis midlerne er til rådighed i puljen. Beløbet svarer til, at der med de kommunale midler og kommunens andel i den statslige ordinære byfornyelsesramme for 2016 kan gives støtte til nedrivning af 60 % af erhvervsbebyggelsen i området. Støtte til nedrivninger derudover forudsætter tilvejebringelse af supplerende finansiering.

  Kommunen kan stille krav om oplysninger vedrørende projektet, ejendommen og ejerens økonomi, som er relevante for behandlingen af ansøgningen.

  Det et er et vilkår for støtte, at arbejderne først påbegyndes, når kommunen har meddelt tilsagn.


  [1] Erhvervs bruttoetageareal.

  Lovgrundlag

  Byfornyelsesloven.

  Økonomi

  Der er i budgettet for 2016 afsat 400.000 kr. til nedrivninger (bygningsfornyelse) i området. Staten refunderer kommunens udgifter med 70 %. Samtidigt har staten afsat en ordinær ramme på 0,4 mil. kr. til refusion af udgifter til byfornyelse i Assens Kommune.

  Umiddelbart er der altså i alt 0,8 mil. kr. til rådighed til støtte af nedrivninger i området i 2016. Potentielt set kan beløbet dog øges til 1,3 mil. kr., hvis Assens Kommune formår, at få stillet uudnyttede ramme i andre kommuner til rådighed.

  Da indsatsen forventeligt forløber ind i 2017, er det en forudsætning, at restmidler i budget 2016 på op til 400.000 kr. kan overføres til 2017.

  Beslutningskompetence

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 03-10-2016

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkender principper og fordelingsnøglen for støtte til nedrivning af erhvervsbyggeri i byomdannelsesområdet ved Smedevej og Buchwaldsvej i Tommerup St.

  Fraværende: Leif Wilson Laustsen.

  Bilag

 • Sagsid.: 15/29113

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at der på grundlag af det beskrevne program træffes beslutning om at gennemføre en områdefornyelse ved Buchwaldsvej og Smedevej i Tommerup St.

  Beslutningstema

  Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har reserveret en statslig udgiftsramme til at støtte en områdefornyelse ved Buchwaldsvej og Smedevej i Tommerup St. Det er indstillet til beslutning, at der gennemføres en områdefornyelse som beskrevet i programmet for områdefornyelsen.

  Sagsfremstilling

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget besluttede i januar 2016, at der igangsættes en områdefornyelse for omdannelse af industriområdet ved Buchwaldsvej og Smedevej i Tommerup St.

  Det vedlagte program for områdefornyelsen indeholder:

  • En beskrivelse af området
  • En handlings- og tidsplan
  • Et budget for finansiering af områdefornyelsen
  • En beskrivelse af de aktiviteter og indsatser, der støttes med områdefornyelsesmidlerne, og
  • Målsætninger og succeskriterier for indsatsen

  Programmet skal efterfølgende godkendes af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, hvorefter områdefornyelsens initiativer kan igangsættes.

  Områdefornyelsen kan fungere som det samlende instrument for de initiativer og de private og offentlige investeringer, der foretages for at fremme en omdannelse af området.

  Området har en stationsnær beliggenhed, der kan være attraktiv for pendlere. Bosætning i området kan desuden tjene til at understøtte handels- og byliv.

  Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har den 5. april 2016 meddelt, at staten har reserveret en samlet statslig udgiftsramme på 185.000 kr. til at støtte områdefornyelsen. Kommunens eget bidrag til områdefornyelsesbeslutningen skal udgøre et beløb, der er mindst det dobbelte af den tildelte statslige udgiftsramme, det vil sige 370.000 kr. Kommunes eget bidrag til beslutningen kan ikke erstattes af private midler.

  Kommuneplantillæg nr. 20 og Rammelokalplan 3.1-9

  Indtil den 19. september 2016 har forslaget til Kommuneplantillæg nr. 20 og Rammelokalplan 3.1-9 været i høring. Kommuneplantillægget udpeger området til byomdannelsesområde.
  Byomdannelsesområdet udgøres af rammeområde 3.1.B11 og 3.1.BE.3 vist på det nedenstående luftfoto.

  Rammeområder, som udlægges med Kommuneplantillæg nr. 20

  Rammeområde 3.1.BE.4 og virksomhederne i området indgår ikke i byomdannelsesområdet og rammelokalplan 3.1-9.

  Rammelokalplan 3.1-9 udlægger området til boliger og/eller blandet bolig- og erhverv. Samtidigt hindrer lokalplanen, at der etableres nye industrivirksomheder, som kan medfører miljøgener for boliger.

  Områdefornyelsens formål og tiltag

  De i det vedlagte program for områdefornyelsen beskrevne tiltag omfatter udarbejdelsen af redegørelser og en strukturplan med henblik på at forebygge usikkerheder og beskriver muligheder for investering i områdets omdannelse. Der kan ikke indgå anlægsinvesteringer i den støttede del af områdefornyelsen.

  Der udarbejdes redegørelser for:

  • Støj og vibrationer fra jernbanen
  • Miljøkonflikter fra tilbageværende produktionserhverv
  • Trafikal tilgængelighed
  • Jordforureninger og geoteknik
  • Lokal afledning og forsinkelse af regnvand
  • Vurdering af det lokale boligmarked

  Lokale samarbejdspartnere, investorer, entreprenører, ejendomsejere og virksomheder inviteres til at deltage i et interessentforum, som mødes 3-4 gange med henblik på at etablere en dialog om områdets udvikling og områdefornyelsens behov og proces.

  De to primære ejendomsejere i området DH Gulve ApS og VSM Contractors A/S har tilkendegivet, at de gerne ser en omdannelse af området fremmet. Omdannelsen af erhvervsområdet forudsættes dog samtidigt at ske under hensyn til de tilbageblevne erhverv i områderne.

  Tommerup Lokalråd inviteres til deltage i interessentforummet og høres i forhold til udformningen af strukturplanen.

  Der forventes udsendt invitationer til første møde i Interessentforum i november 2016.

  Selve områdefornyelsen med undersøgelser, redegørelse og strukturplanlægning gennemføres i løbet af 1. halvår 2017. I marts 2017 forventes der gennemført et offentligt borgermøde.

  Lokalplaner for eventuelle konkrete byggeprojekter kan i bedste fald vedtages i 1. halvår 2017.

  Det tidsmæssige forløb af nedrivninger og hensynet til eksisterende virksomheder kan skabe ”rum” for midlertidige aktiviteter i industrihaller og buffer-zoner til eksisterende virksomheder. Rum og aktiviteter som kan medvirke til at genetablere området i samspil med resten af Tommerup St.

  Kommunen kan parallelt med områdefornyelsen yde støtte til nedrivning af erhvervsbygninger. Støtten vil kun kunne dække en mindre del af behovet, men den vil være et incitament til at igangsætte nedrivninger og dermed omdannelsen.

  Organisering

  Tovholder på projektet er Plan- og Kultur. Medarbejdere fra vej- og miljøafdelingerne inddrages derudover i projektet.

  Interessentforum og Tommerup Lokalråd inddrages i dialogen omkring initiativer og planer for områdets udvikling inden disse indstilles til eventuel godkendelse i kommunens Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg eller Assens Byråd.

  Mål og succeskriterier

  Det er forventningen, at områdefornyelsen kan igangsætte og angive retning for en etapevis omdannelse af området, og at det dermed igen kan blive en bydel i samspil med Tommerup St. i øvrigt. Med områdets centrale beliggenhed og flere boliger og eventuelt et antal arbejdspladser i Tommerup st. vil området kunne styrke detailhandel, skole, institutioner og byliv i øvrigt.

  Lovgrundlag

  Byfornyelsesloven.

  Økonomi

  Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har den 5. april 2016 meddelt, at staten har reserveret en samlet statslig udgiftsramme på 185.000 kr. til at støtte områdefornyelsen.

  Der er i kommunen budget 2016 afsat det dobbelte af den tildelte statslige udgiftsramme, det vil sige 370.000 kr. til områdefornyelsen under ”Byudvikling:

  Udvikling af bymidter, byfornyelse, byfortætning og byomdannelse”.

  Tiltagene beskrevet i programmet for områdefornyelsen forventes gennemført inden udgangen af 2017, dog under forudsætning af, at budget 2016-midlerne overføres til 2017.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 03-10-2016

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at program for områdefornyelse ved Buchwaldsvej og Smedevej i Tommerup St. godkendes.

  Fraværende: Leif Wilson Laustsen.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/20768

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøfter den fremsendte Strategi for lystfiskerturisme på Vestfyn og tilkendegiver sin principielle opbakning til ”Strategi for lystfiskerturisme på Vestfyn”, men også tilkendegiver at Assens Kommune ikke pt. kan støtte initiativet med særskilte økonomiske midler.

  Beslutningstema

  Tilbagemelding til Udvikling Assens omkring strategien og økonomisk opbakning til projektet.

  Sagsfremstilling

  Udvikling Assens har i samarbejde med Havørred Fyn og Denmarks Fishing and Outdoor Lodge udarbejdet en strategi for lystfiskerturismen på Vestfyn 2016-2020.

  Strategien indeholder blandt andet forslag om; en ny branding strategi, oprettelse af Facebook side, Instagram profil, produktion af en lystfiskerfilm hvert år, samt produktion af kortmateriale over de unikke fiskepladser på Vestfyn.

  Udvikling Assens har ikke en økonomisk ramme til at dække indsatserne og søger derfor Assens Kommune om et årligt tilskud til at bibeholde kommunens position som en kendt og benyttet fiskedestination.

  Strategien findes som Bilag 1.

  Siden 2014 har Assens Kommune arbejdet med projektet; ”En særlig indsats for lystfiskere og lystfiskerturisme ved Helnæs Bugt”. Byrådet afsatte i 2014 500.000 kr. og i 2015 500.000 kr. til at udvikle faciliteter og forbedre formidlingen af området for lystfiskere. For disse midler er der bl.a. opsat nye Havørred Fyn skilte, afviklet lystfiskerarrangementer, udgivet en havørredguide om Helnæs Bugt, sket deltagelse på messer (Hamborg og Herning), produceret en film om Helnæs Bugt, opsat havørredbænke (10 steder i området), etableret en offentlig P-plads ved Helnæs Mølle og lavet et infospot ved Agernæs Havn. Derudover er der igangsat et arbejde med at ophæve spærringer og udlægge gydegrus i Hårby Å, til at forbedre forholdene for havørreder. Flere af indsatserne er udført i samarbejde med Udvikling Assens, Havørred Fyn og Denmarks Fishing and Outdoor Lodge.

  Det vurderes, at strategien og indsatserne er et fint supplement til og en videreførelse af kommunens lystfiskerindsats i Helnæs Bugt. Særligt den nævnte målrettede markedsføring mod Norge og Tyskland vurderes som en understøttelse af kommunens havørredguide og fiskefilm.

  Udvikling Assens har ikke en økonomisk ramme til at dække indsatserne og søger derfor Assens Kommune om et årligt tilskud. Der søges ikke om penge fra andre fonde eller lignede, da der på dette tidspunkt ikke er en pulje, som projektet passer ind under. Strategien og indsatserne kan derfor kun blive gennemført, hvis Udvikling Assens modtager tilskud fra Assens Kommune.

  Økonomi

  Udvikling Assens søger om følgende tilskud til realisering af strategien i perioden 2016-2020:

  2016: kr. 127.954,00

  2017: kr. 168.584,00

  2018: kr. 163.584,00

  2019: kr. 133.584,00

  2020: kr. 133.584,00

  Der er ikke afsat midler i budgettet til en særlig indsats for lystfiskere i 2017 og frem, hvorfor administrationen indstiller at strategien ikke kan støttes økonomisk af Assens Kommune.

  Beslutningskompetence

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 03-10-2016

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, har drøftet den fremsendte Strategi for lystfiskerturisme på Vestfyn og tilkendegiver sin principielle opbakning til ”Strategi for lystfiskerturisme på Vestfyn”.

  Det undersøges om uforbrugte midler fra bevilling til Kulturlandsby 2016 kan anvendes til at delfinansiere strategien, men udvalget har i øvrigt ikke flere økonomiske midler til rådighed. 

  Udvalget anbefaler, at projektet indgår i budgetprocessen for 2018.  

  Fraværende: Leif Wilson Laustsen.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 03-10-2016

  Intet.

  Fraværende: Leif Wilson Laustsen.

 • Sagsid.:

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 03-10-2016

  Intet.

  Fraværende: Leif Wilson Laustsen.

 • Sagsid.: 09/35457

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at forslag 5 til mødekalender 2017 for Byrådet og de politiske underudvalg godkendes.

  Beslutningstema

  Fornyet behandling af mødekalenderen for 2017 for de politiske underudvalg og Byrådet.

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede i møde den 28. september 2016 at returnere til fornyet behandling i fagudvalgene med bemærkning om, at mødekalender 2017 behandles i Byrådet på ny den 12. oktober 2016.

  Alle forslag til mødekalender for 2017 fremlægges til udvalgenes behandling.

  Forudsætningerne for mødeplanen er, at

  • der ikke er sammenfald på mødedag for medlemmerne af udvalgene,
  • der ikke er direktørsammenfald ved betjening af udvalgene
  • Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget holder møde mandag
  • der er mødefri i uge 7 og uge 42
  • der tilsikres fornøden tid til kvalitetssikring af sagerne inden Økonomiudvalgets behandling

  Sammenfald ift. medlemmerne i udvalgene:

  Udvalg

  Sammenfald

  Kan placeres

  samme dag

  EBU

  KFU – MTU

  IMU – SSU – BUU

  IMU

  MTU – SSU – KFU

  EBU – BUU

  MTU

  IMU – BUU – SSU – EBU

  KFU

  BUU

  KFU – MTU

  IMU – SSU – EBU

  KFU

  IMU – BUU – SSU – EBU

  MTU

  SSU

  KFU – MTU – IMU

  EBU - BUU

  Forslag 1)

  EBU

  mandag morgenmøde

  IMU

  mandag kl. 15.30

  BUU

  mandag kl. 16.00

  MTU

  tirsdag kl. 14.00

  SSU

  onsdag kl. 16.00

  KFU

  torsdag kl. 15.00

  Fordele:

  De stående udvalgsmøder placeres i samme uge, samme mødedag som nuværende mødeplan, god tid mellem udvalgsmøder og ØK, ingen skiftende mødetidspunkter

  Ulemper:

  EBU holdes som morgenmøde

  Forslag 2)

  EBU

  1. mandag morgenmøde i månederne februar, april, juni, august, oktober, december og

  2. mandag om eftermiddagen i månederne januar, marts, maj, september, november

  IMU

  mandag kl. 15.30

  BUU

  mandag kl. 16.00

  MTU

  tirsdag kl. 14.00

  SSU

  onsdag kl. 16.00

  KFU

  torsdag kl. 15.00

  Fordele:

  De fleste udvalgsmøder placeres i samme uge, samme mødedag som nuværende mødeplan, EBU fastholder eftermiddagsmøde når muligt

  Ulemper:

  EBU skifter mødetidspunkt og holdes 6 x morgenmøde, presset tid mellem EBU og ØK

  Forslag 2A – variation af forslag 2)

  EBU

  1. mandag som morgenmøde i månederne februar, juni, oktober

  1. mandag kl. 14 i månederne april, august, december

  2. mandag kl. 14 i månederne januar, marts, maj, september, november

  IMU

  mandag kl. 15.30 dog som morgenmøde i april, august, december

  BUU

  mandag kl. 16 dog som morgenmøde i april, august, december

  MTU

  tirsdag kl. 14.00

  SSU

  onsdag kl. 16.00

  KFU

  torsdag kl. 15.00

  Fordele:

  De fleste udvalgsmøder placeres i samme uge, samme mødedag som nuværende mødeplan, EBU fastholder eftermiddagsmøde når muligt

  Ulemper:

  EBU/IMU/BUU skifter mødetidspunkt, presset tid mellem EBU og ØK

  Forslag 3)

  IMU

  1. mandag morgenmøde i månederne februar, april, juni, august, oktober, december og

  2. mandag om eftermiddagen i månederne januar, marts, maj, september, november

  BUU

  1. mandag morgenmøde i månederne februar, april, juni, august, oktober, december og

  2. mandag om eftermiddagen i månederne januar, marts, maj, september, november

  EBU

  mandag kl. 14.00

  MTU

  tirsdag kl. 14.00

  SSU

  onsdag kl. 16.00

  KFU

  torsdag kl. 15.00

  Fordele:

  De fleste udvalgsmøder placeres i samme uge, samme mødedag som nuværende mødeplan, EBU fastholder eftermiddagsmøde

  Ulemper:

  IMU/BUU skifter mødetidspunkt og holder 6 x morgenmøder, presset tid mellem IMU/BUU og ØK

  Forslag 4)

  EBU

  mandag kl. 14.00

  IMU

  tirsdag kl. 15.30

  BUU

  tirsdag kl. 16.00

  MTU

  onsdag – forskudt på tid eftermiddag/aften pga. direktørsammenfald

  KFU

  onsdag – forskudt på tid eftermiddag/aften pga. direktørsammenfald

  SSU

  torsdag kl. 16.00

  Fordele:

  De stående udvalgsmøder placeres i samme uge, god tid mellem udvalgsmøder og ØK, ingen skiftende mødetidspunkter

  Ulemper:

  Ny mødedag for de fleste udvalg, MTU/KFU skal holdes forskudt på tid eftermiddag/aften pga. direktørsammenfald og direktionsmøde onsdag formiddag

  Forslag 5)

  EBU

  mandag kl. 14.00

  MTU

  tirsdag – forskudt på tid morgen/eftermiddag pga. direktørsammenfald

  KFU

  tirsdag – forskudt på tid morgen/eftermiddag pga. direktørsammenfald

  SSU

  onsdag kl. 16.00

  IMU

  torsdag kl. 15.30

  BUU

  torsdag kl. 16.00

  Fordele:

  De stående udvalgsmøder placeres i samme uge, god tid mellem udvalgsmøder og ØK, ingen skiftende mødetidspunkter

  Ulemper:

  Ny mødedag for de fleste udvalg, MTU/KFU skal holdes forskudt på tid morgen/eftermiddag pga. direktørsammenfald

  Budgetmøder:

  Under forudsætning af, at det økonomiske årshjuls endelige godkendelse i byrådets møde i januar 2017 planlægges med følgende datoer forud for budgetvedtagelse 2018:

  1. budgetseminar:

  torsdag den 22. juni 2017 (internt)

  2. budgetseminar:

  tirsdag den 22. – onsdag den 23. august 2017 (eksternt)

  Høringsperiode:

  fredag den 1. september – 12. september 2017, kl. 10

  Borgermøde:

  torsdag den 7. september

  ØK 1. behandling:

  mandag den 11. september

  Budgetforhandling:

  torsdag den 14. september, fredag den 15. september, mandag den 18. september, tirsdag den 19. september

  Byråd 1. behandling:

  onsdag den 20. september

  ØK 2. behandling:

  mandag den 2. oktober

  Byråd 2. behandling:

  onsdag den 11. oktober

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Innovations- og Medborgerskabsudvalget den 03-10-2016

  Innovations- og Medborgerskabsudvalget indstiller at forslag 2a til mødekalender 2017 for Byrådet og de politiske underudvalg godkendes.
  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 03-10-2016

  Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller, at forslag 5 til mødekalender 2017 for Byrådet og de politiske underudvalg godkendes.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 03-10-2016

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at forslag 5 alternativt 2a til mødekalender 2017 for Byrådet og de politiske underudvalg godkendes.

  Fraværende: Leif Wilson Laustsen.

  Bilag