icon-Politik

Politik

Referat

Mandag den 12. september 2016 kl. 14:00

Mødested: Mødelokale 1
Udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
Medlemmer: Dan Gørtz, Erik Klindt Andersen, Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Poul Poulsen, Leif Wilson Laustsen, Lone Akselsen
 • Sagsid.:

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 12-09-2016

  Godkendt, idet punkt 7 tages som første punkt på dagsordenen.

  Fraværende: Charlotte Vincent Petersen.

 • Sagsid.: 16/19943

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at udvalget drøfter Assens Kommunes resultater i DI’s Lokalt Erhvervsklima 2016.

  Beslutningstema

  Materiale vedrørende Assens Kommunes resultater i DI’s Lokalt Erhvervsklima 2016 fremlægges til foreløbig drøftelse i udvalget.

  Sagsfremstilling

  Dansk Industri har fremsendt materiale vedrørende Assens Kommunes resultater i DI’s Lokalt Erhvervsklima 2016.

  Materialet, der er vedlagt, indeholder følgende:

  • Kommuneark, der kort sammenfatter resultaterne for Assens Kommune.
   DI indgår gerne i dialog med Assens Kommune om det. Arket ligger på Assens Kommunes side på Lokalt Erhvervsklima-hjemmesiden. Arket er også sendt pr. brevpost til alle byrådsmedlemmer.
  • Oversigt over Assens Kommunes placering og score på de 44 indikatorer (både officiel statistik og spørgeskemaundersøgelse), der indgår i undersøgelsen.
  • Pressemeddelelse om Lokalt Erhvervsklima 2016 fra DI’s regionalforening i kommunes område.

  Alle resultaterne for hele landet kan ses på DI’s hjemmeside.

  Beslutningskompetence

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 12-09-2016

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har taget Assens Kommunes resultater i DI’s Lokalt Erhvervsklima 2016 til efterretning.

  Fraværende: Charlotte Vincent Petersen og Leif Wilson Laustsen.

  Bilag

 • Sagsid.: 15/27883

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at 2. budgetopfølgning godkendes.

  Beslutningstema

  Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 – drift Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget forelægges til godkendelse.

  Sagsfremstilling

  Samlet set viser budgetopfølgningen for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, at der forventes et mindre for brug på 169.000 kr. Mindreforbruget er fordelt med et mindreforbrug på 315.000 kr. indenfor servicerammen og et merforbrug på 146.000 kr. udenfor servicerammen.

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens § 40.

  Økonomi

  (i 1.000 kr.)

  Forventet regnskab

  Korrigeret

  budget

  Oprindeligt budget

  Afvigelse til korr. budget

  Tillægs-bevilling

  Overførsel til 2017

  EBU – uden overførselsadgang

  368.572

  368.840

  369.060

  -268

  0

  0

  EBU – med overførselsadgang

  5.964

  5.865

  7.166

  99

  0

  99

  EBU i alt

  374.536

  375.705

  376.226

  -169

  0

  99

  (minus = mindreforbrug)

  Beslutningskompetence

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 12-09-2016

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkender 2. budgetopfølgning.

  Fraværende: Charlotte Vincent Petersen og Leif Wilson Laustsen.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/93

  Indstilling

  Direktionen indstiller:

  • at 2. budgetopfølgning 2016 – anlæg tages til efterretning.

  • at der gives en samlet negativ tillægsbevilling på 283.000 kr. på det skattefinansierede område fordelt på følgende områder:

  1.     Administrativ organisation 933.000 kr.

  3.   Veje, grønne områder og kollektiv trafik -1.230.000 kr.

  4.   Kultur og fritid -224.000 kr.

  5.   Skoletilbud 238.000 kr.

  Beslutningstema

  Sagen fremlægges for fagudvalg til orientering.

  Sagsfremstilling

  Samlet set viser 2. budgetopfølgning 2016 på anlæg, at der forventes et merforbrug på 2.171.000 kr. og et mindre forbrug på 3.454.000 kr. svarende til et netto mindre forbrug på 1.283.000 kr. Der søges om en negativ tillægsbevilling på 283.000 kr.

  Heraf overføres netto 1.230.000 kr. til 2018.

  Herudover lægges 203.000 kr. i kassen, 217.000 kr. finansieres af et mindre forbrug på driften. Finansiering af merforbrug på 933.000 kr. vedr. flytning af Jobcenter til Fuglekildevej 101, Verninge afklares ved 3. budgetopfølgning.

  Budgetopfølgningen fremsendes til orientering for udvalget.

  Budgetopfølgningen forelægges Økonomiudvalget og Byrådet ved førstkommende møder.

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens § 40.

  Økonomi

  Resultatet på de enkelte områder fremgår af vedlagte bilag.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 05-09-2016

  Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller:

  • at 2. budgetopfølgning 2016 – anlæg tages til efterretning.

  • at der gives en samlet negativ tillægsbevilling på 283.000 kr. på det skattefinansierede område fordelt på følgende områder:
  1. Administrativ organisation 933.000 kr.
  2. Veje, grønne områder og kollektiv trafik -1.230.000 kr.
  3. Kultur og fritid -224.000 kr.
  4. Skoletilbud 238.000 kr.

  Beslutning Innovations- og Medborgerskabsudvalget den 05-09-2016

  Innovations- og Medborgerskabsudvalget tog orienteringen til efterretning, herunder:

  · at 2. budgetopfølgning 2016 – anlæg tages til efterretning.

  · at der gives en samlet negativ tillægsbevilling på 283.000 kr. på det skattefinansierede område fordelt på følgende områder:

  1. Administrativ organisation 933.000 kr.

  2. Veje, grønne områder og kollektiv trafik -1.230.000 kr.

  3. Kultur og fritid -224.000 kr.

  4. Skoletilbud 238.000 kr.

  Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 06-09-2016

  Miljø- og Teknikudvalget tager orienteringen til efterretning og indstiller til byrådet:

  • at 2. budgetopfølgning 2016 – anlæg tages til efterretning.

  • at der gives en samlet negativ tillægsbevilling på 283.000 kr. på det skattefinansierede område fordelt på følgende områder:

  1.       Administrativ organisation 933.000 kr.

  3.   Veje, grønne områder og kollektiv trafik -1.230.000 kr.

  4.   Kultur og fritid -224.000 kr.

  5.   Skoletilbud 238.000 kr.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016

  Social- og Sundhedsudvalget indstiller:

  • at 2. budgetopfølgning 2016 – anlæg tages til efterretning.

  • at der gives en samlet negativ tillægsbevilling på 283.000 kr. på det skattefinansierede område fordelt på følgende områder:

  1.       Administrativ organisation 933.000 kr.

  3.   Veje, grønne områder og kollektiv trafik -1.230.000 kr.

  4.   Kultur og fritid -224.000 kr.

  5.   Skoletilbud 238.000 kr.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 12-09-2016

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller:

  • at 2. budgetopfølgning 2016 – anlæg tages til efterretning.

  • at der gives en samlet negativ tillægsbevilling på 283.000 kr. på det skattefinansierede område fordelt på følgende områder:

  1.       Administrativ organisation 933.000 kr.

  3.   Veje, grønne områder og kollektiv trafik -1.230.000 kr.

  4.   Kultur og fritid -224.000 kr.

  5.   Skoletilbud 238.000 kr.

  Fraværende: Charlotte Vincent Petersen og Leif Wilson Laustsen.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 14-09-2016

  Kultur- og Fritidsudvalget indstiller:

  • at 2. budgetopfølgning 2016 – anlæg tages til efterretning.

  • at der gives en samlet negativ tillægsbevilling på 283.000 kr. på det skattefinansierede område fordelt på følgende områder:

  1.   Administrativ organisation 933.000 kr.

  3.   Veje, grønne områder og kollektiv trafik -1.230.000 kr.

  4.   Kultur og fritid -224.000 kr.

  5.   Skoletilbud 238.000 kr.

  Fraværende: Elmer Philipsen.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/5340

  Indstilling

  Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Orientering om Jobmesse Fyn 2016, som afholdes 15. september i Odense Congress Center.

  Sagsfremstilling

  For 4. år i træk afholder de fynske jobcentre en fælles Jobmesse, hvor aktivt jobsøgende kan møde virksomheder, uddannelsesinstitutioner og forskellige organisationer.

  Formålet med messen er, at skabe et forum, hvor de jobsøgende kan møde potentielt kommende arbejdsgivere, få indtryk af hvilke kvalifikationer, der efterspørges på arbejdsmarkedet og få ny inspiration til jobsøgningen.

  Virksomhederne har mulighed for at brande deres virksomhed som en attraktiv arbejdsplads, rekruttere nye medarbejdere, netværke med andre virksomheder og få et overordnet indtryk af arbejdsudbuddet på Fyn.  

  I år er der som noget nyt særligt fokus på unge uddannelsessøgende og flygtninge om eftermiddagen, hvor der vil være særlige tiltag for disse målgrupper.

  Jobmesse Fyn forventer besøg af 4-5000 aktivt jobsøgende og 130 virksomheder.

  Jobmessen afholdes torsdag den 15. september kl. 10.00-15.00 i Odense Congress Center.

  Økonomi

  Udgifterne til messen fordeles mellem de fynske kommuner (på nær Ærø) ud fra hvor mange ledige den enkelte kommune har. Assens Kommunes andel af den samlede fynske ledighed udgør 8,1%, svarende til knap 80.000 kr. af budgettet på 973.668 kr.

  Udgiften afholdes indenfor Jobcentrets budget for 2016.

  Fordelingsnøgle 2016

  Budget - juli-16

  kr.973.668

  jun-16

  Antal ledige

  Pct. af samlet ledighed

  Andel af samlet udgift

  Assens

  870

  8,1

  79.182,20

  Faaborg-Midtfyn

  971

  9,1

  88.374,61

  Kerteminde

  483

  4,5

  43.959,77

  Langeland

  239

  2,2

  21.752,35

  Middelfart

  466

  4,4

  42.412,53

  Nordfyns

  559

  5,2

  50.876,84

  Nyborg

  540

  5,0

  49.147,57

  Odense

  5.473

  51,2

  498.119,74

  Svendborg

  1.097

  10,3

  99.842,38

  I alt

  10.698

  100,0

  973.668,00

  Kilde: STAR"s ledighedsrapport

  Beslutningskompetence

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 12-09-2016

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

  Fraværende: Charlotte Vincent Petersen og Leif Wilson Laustsen.

 • Sagsid.: 16/6367

  Indstilling

  Velfærdsdirektøren indstiller, at statistikken tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Orientering om den aktuelle udvikling indenfor beskæftigelsesområdet.

  Sagsfremstilling

  Månedsstatistikken viser et aktuelt overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet i Assens Kommune.

  Ledighedsprocenten i Assens Kommune faldt med 0,4 % i løbet af tidsrummet juni 2015 – juni 2016. Antal af arbejdsløshedsdag-pengemodtagere er faldet med 13,2 %, og antal af sygedagpenge-modtagere med 2,9 % i perioden juli 2015 – juli 2016. I samme periode steg antallet af ressourceforløbssager med 38,7 % og antallet af jobafklaringsforløbssager med 45,7 %. Antal af personer i fleksjob er steget med 5,5 % i denne periode.

  Lovgrundlag

  Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LBK nr. 807 af 01/07/2015).

  Økonomi

  Budget 2016.

  Beslutningskompetence

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 12-09-2016

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager statistikken til efterretning.

  Fraværende: Charlotte Vincent Petersen og Leif Wilson Laustsen.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/4084

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at retningslinjer for byggeri på Præstevænget revideres med følgende tilføjelse:

  • De to typologier kan fraviges i deres rene form, såfremt byggeri opføres i en byggestil, der i forvejen er repræsenteret i området.

  Beslutningstema

  Det er til beslutning om de retningslinjer for fremtidigt byggeri på Præstevænget, som Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget vedtog maj 2015/april 2016, skal revideres.

  Sagsfremstilling

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget behandlede i august 2016 en konkret byggeansøgning vedrørende Præstevænget 9, Assens.

  Et flertal af udvalget besluttede på baggrund af den konkrete byggeansøgning, at retningslinjer for byggeri på Præstevænget skulle revideres.

  En efterfølgende afklaring af kompetenceforholdene i forhold til stillingtagen til eventuel ændring af retningslinjerne for byggeri på Præstevænget har tydeliggjort, at denne ligger ved Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget forudsat, at retningslinjerne fastholdes inden for Byrådets udpegning af 33 kulturmiljøer i Assens Kommune.

  Retningslinjer for byggeri på Præstevænget, Assens

  Assens Byråd behandlede i 2009 rapporten udarbejdet efter en kulturmiljøscreening af kommunen.

  Byrådet vedtog i december 2015 igangsætning af kommuneplantillæg for de kulturhistoriske værdier med udgangspunkt i rapporten ”Registrering af 33 kulturmiljøer i Assens Kommune” (I kommuneplantillægget indgår 32 kulturmiljøer, idet byrådet i 2010 udtog Gasværket i Assens by af kulturmiljøscreeningen).

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget vedtog i maj 2015 retningslinjer for byggeri på Præstevænget jf. bilag 1, som et led i udmøntningen af kulturmiljørapporten vedtaget af Byrådet. Udvalget ændrede i april 2016 retningslinjerne, således at der udover røde tage også kan oplægges tage med sorte blådæmpede tegl. I april 2016 besluttede udvalget endvidere, at der skal udarbejdes en bevarende lokalplan for området med det formål at sikre det bevaringsværdige miljø.

  I rapporten om ” ”Registrering af 33 kulturmiljøer i Assens Kommune” er for Præstevænget anført, at:

  ”De bærende bevaringsværdier er:

  ▪ Den karakteristiske udstyknings- og bebyggelsesstruktur

  ▪ Bebyggelsens præg af oprndelsen i 1930´ernes stilarter

  ▪ Det enkle men dog stemningsfulde kystanlæg med promenade og “strandpark”.”

  Om bebyggelsen på Præstevænget står bl.a. følgende i kulturmiljøscreeningen:

  ”Bebyggelsen omfatter en række fine eksempler på villabyggestil fra 1930´erne. Her findes enkelte mere fornemme villaer og villaer i Bedre Byggeskik, men også enkelte funkisbungalow, og en enkelt rigtig funkisvilla, opført i 1934. Desuden et par typiske eksempler på villaer fra 1940´erne og de tidlige 50´ere.

  Bebyggelsen er således ret forskelligartet, idét Bedre Byggeskikstilens punkthuse ligger side om side med længehuse med lav taghældning fra 1940´erne, forløbere for senere tiders typehuse. Samlet fremstå især den sydlige del sammenhængende med et stærkt element af Bedre Byggeskik, mens den nordlige del er mere forskelligartet”.

  I retningslinjerne for byggeri på Præstevænget er på den baggrund beskrevet to overordnede bebyggelsestyper (typologier), hvor samtlige Bedre Byggeskikhuse i området er bebyggelsestype 1:

  1. Bygninger med et kompakt volumen, kvadratisk eller tæt på kvadratisk grundplan, eventuelt høj kælder, og et saddeltag med høj rejsning og udnyttet førstesal.
  2. Som en mindre del af husene - længehuse parallelt med kysten, bygget i én etage med saddeltag og lavere taghældning.

  I forhold til udformning af bebyggelse er fastsat følgende anbefaling i retningslinjerne:

  ”Overordnet set bør én af de to grundlæggende typologier overholdes ved nybyggeri og fastholdes ved om- eller tilbygninger. Begge typologier er velproportionerede enkle villaer med saddeltag. Dele af bebyggelsen kan eventuelt visuelt udformes som en påbygning med fladt tag, så længe hovedhuset fremstår med saddeltag”.

  Eventuel ændring af retningslinjer for byggeri på Præstevænget, Assens

  På baggrund af et flertal af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets i august 2016 er det efterfølgende fagligt vurderet, hvorvidt retningslinjerne vil kunne justeres i overensstemmelse med flertallets angivelse inden for rammerne af den af Byrådet vedtagne kulturmiljøscreening for Præstevænget, Assens.

  Vurderingen er, at dette med følgende forslag er muligt, hvor justering i form af en tilføjelse til de nuværende retningslinjer er markeret med rødt: 

  ”Overordnet set bør én af de to grundlæggende typologier overholdes ved nybyggeri og fastholdes ved om- eller tilbygninger. Begge typologier er velproportionerede enkle villaer med saddeltag.

  De to typologier kan fraviges i deres rene form, såfremt byggeri opføres i en byggestil, der i forvejen er repræsenteret i området. Herudover kan dele af bebyggelsen eventuelt visuelt udformes som en påbygning med fladt tag, så længe hovedhuset fremstår med saddeltag”.

  En sådan tilføjelse vurderes at kunne være gældende inden for rammerne af kulturmiljøscreeningen. Med tilføjelsen vil der over tid kunne ske ændringer i bebyggelsesstrukturen som kan have betydning for områdets arkitektoniske fortælling.

  Det kommende lokalplanarbejde

  Den kommende lokalplan skal kvalificere retningslinjerne og forholde sig mere præcist til, hvilken type bebyggelse, der kan opføres. Om lokalplanen vil afvige fra de vedtagne retningslinjer er endnu ikke afklaret. Udkast til lokalplan udarbejdes i dialog med grundejerforeningen. I arbejdet må forventes også at indgå drøftelser omkring byggeri i området som et led i en helhedsvurdering, som kan give baggrund til stillingtagen til disse spørgsmål.

  Den konkrete byggeansøgning
  Stillingtagen til den konkrete byggeansøgning vil ske administrativt på baggrund af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets stillingtagen til eventuel justering af retningslinjer for byggeri på Præstevænget.

  Beslutningskompetence

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 12-09-2016

  Et flertal i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget bestående af Dan Gørtz, Erik Klindt Andersen, Leif Wilson Laustsen (V) og Jens Henrik W. Thulesen Dahl (O) godkender, at retningslinjerne revideres som foreslået.

  Et mindretal i udvalget bestående af Lone Akselsen (A) og Poul Poulsen (B) kan ikke gå ind herfor, og ønsker sagen indbragt til afgørelse i Byrådet (jf. den kommunale styrelseslov §23).

  Fraværende: Charlotte Vincent Petersen.

  Beslutning Byrådet den 28-09-2016

  A og B fremsatte følgende ændringsforslag:
  Partierne anbefaler, at der træffes beslutning om nedlæggelse af § 14-forbud mod byggeri der afviger de nugældende retningslinjer, der er aftalt i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 4. april 2016.

  For stemte 15 medlemmer (A, B, F, O undtagen Tage Kiltang Bartholin og Jens Henrik Thulesen Dahl og Ø)

  Imod stemte 13 medlemmer (C, V og Jens Henrik Thulesen Dahl, O)

  1 medlem, Tage Kiltang Bartholin, O, stemte hverken for eller imod

  Forslaget var herefter godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/16554

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren for By, Land og Kultur indstiller, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøfter henvendelsen fra en lokal borger om muligheden for at etablere boliger på arealet mellem Ebberupvej 71 og 73. Administrationen anbefaler, at planlægningen for et nyt boligområde ikke igangsættes på nuværende tidspunkt.

  Beslutningstema

  Det skal besluttes, om planlægning for et boligområde på Ebberupvej, Ebberup, skal igangsættes, i form af en lokalplan samt et evt. kommuneplantillæg og miljøscreening.

  Sagsfremstilling

  Efter kontakt fra en lokal borger samt politisk interesse, blev arealet mellem Ebberupvej 71 og 73 screenet med tanke på fremtidigt boligbebyggelse. Borgeren har foreslået Assens Kommune at der bygges boliger på arealet, eventuelt i form af ældreboliger.

  Arealet – der er markeret med rødt på kortudsnittet nedenfor - fungerer i dag som parkeringsplads for bl.a. lastbiler og personbiler og er kommunalt ejet. Arealet har hørt til området omkrign den tidligere togstation.  Der findes ingen kendte tidligere bebyggelsesplaner for området.

  Området er omfattet af kommuneplanramme; Område ved Ebberupvej med PlanID; 2457059 og Plannummer; 1.3.c.1, som angiver den fremtidige zonestatus til byzone og hvor anvendelsen bl.a. kan være boliger med maksimal bebyggelsesprocent på 60 %, max. 2 etager og en max. bygningshøjde på 8,5 meter. Ønskes der at bygge mere eller højere end dette, skal der udarbejdes et kommuneplanstillæg.

  Området er i dag ikke lokalplanlagt. Før man kan påbegynde opførelse af boliger på matriklen, skal der gennemføres en lokalplan. Lokalplanen skal udarbejdes i overensstemmelse med kommuneplanrammen og medfører at området skifter zonestatus til byzone.

  Da matriklen har fungeret som parkeringsplads i flere år og området er omfattet af Områdeklassificering, er der risiko for det er forurenet. Det anbefales derfor, at der foretages en miljøscreening af området, for at fastlægge hvor forurenet det er, forud for igangsætning af en eventuel planlægning for boliger på arealet.

  Administrationen anbefaler, at der ikke på nuværende tidspunkt igangsættes lokalplanlægning for området. Såfremt der skal igangsættes planlægning for boliger på området, skal der først og fremmest være en konkret investor, der ønsker at erhverve og udvikle et boligprojekt på arealet.

  Desuden anbefales det ikke at ændre prioriteringen af de planopgaver, som allerede er igangsat og som bl.a. er forankret i Byrådets Planstrategi 2015. 

  Lovgrundlag

  Planloven.

  Økonomi

  Ingen.

  Beslutningskompetence

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 12-09-2016

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har drøftet muligheden for at etablere boliger på arealet mellem Ebberupvej 71 og 73 i Ebberup. Udvalget godkender administrationens anbefaling om, at der ikke igangsættes planlægning for et nyt boligområde på nuværende tidspunkt, med bemærkning om, at en eventuel investor er velkommen til at rette konkret henvendelse.

  Fraværende: Charlotte Vincent Petersen og Leif Wilson Laustsen.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/9194

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren for By, Land og Kultur indstiller:

  • at ophævelse af ”Lokalplan 65 erhvervsområde Smedevej/Buchwaldsvej Tommerup St” vedtages endeligt.
  • at ophævelse af ”Lokalplan 46 Erhvervs- og boligområde i Tommerup st.” for den del der ligger indenfor byfornyelsesområdet vedtages endeligt. 

  Beslutningstema

  Der er udarbejdet et forslag til ”Ophævelse af lokalplan nr. 65, samt delvist ophævelse af lokalplan nr. 46. Forslagene har været i 8 ugers offentlig høring. På den baggrund skal det besluttes, om ophævelsen af lokalplanerne skal vedtages endeligt.

  Sagsfremstilling

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget besluttede den 4. januar 2016 at igangsætte en områdefornyelse af industriområdet Buchwaldsvej og Smedevej i Tommerup St., og som følge heraf, at der blandt andet udarbejdes forslag til ophævelse af lokalplanlægningen for området og efterfølgende en rammelokalplan.

  Områdefornyelsesområdet er dækket af Lokalplan 65 og delvist af Lokalplan 46 jf. nedenstående kort:


  Oversigtskort over områdefornyelsesområdet Buchwaldsvej/Smedevej, der er omfattet af Lokalplan 65 og delvist af Lokalplan 46.

  Ved ophævelsen af den gældende lokalplanlægning vil det være kommuneplanens rammebestemmelser og de bygningsregulerende bestemmelser i bygningsreglementet, der vil gælde i området. Eksisterende lovlige anvendelse og aktiviteter i området kan bibeholdes uændret, selvom lokalplanen bliver ophævet.

  Med ophævelsen af den gældende lokalplanlægning for området er første skridt mod en områdefornyelse taget.  Der er udarbejdet et forslag til en rammelokalplan for området, som er i høring indtil 19. september 2016, og senere kommer der en byggeretsgivende lokalplan.

  I forbindelse med sagens behandling i Byrådet den 1. juni 2016, besluttede Byrådet, at delegere kompetencen til endelig godkendelse til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  Forslag til ophævelse af lokalplan nr. 65 samt delvis ophævelse af lokalplan nr. 46 har været i offentlig høring i perioden fra den 23. juni til den 18. august 2016. Der er ikke indkommet høringssvar, og anbefales derfor endelig godkendt.

  Lovgrundlag

  Aflysning af lokalplaner sker i medfør af lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015)

  Beslutningskompetence

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 12-09-2016

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkender:

  • at ophævelse af ”Lokalplan 65 erhvervsområde Smedevej/Buchwaldsvej Tommerup St” vedtages endeligt.
  • at ophævelse af ”Lokalplan 46 Erhvervs- og boligområde i Tommerup st.” for den del der ligger indenfor byfornyelsesområdet vedtages endeligt. 

  Fraværende: Charlotte Vincent Petersen og Leif Wilson Laustsen.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/14401

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren for By, Land og Kultur indstiller, at

  • forslag til lokalplan 4.1.4 Sommerhusområdet Skovkrogen godkendes til offentliggørelse i 8 uger
  • at beslutningskompetencen for endelig vedtagelse af Lokalplan 4.1-4 Sommerhusområdet Skovkrogen uddelegeres til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  Beslutningstema

  Der skal træffes beslutning om godkendelse af forslag til lokalplan 4.1.4 Sommerhusområdet Skovkrogen til udsendelse i offentlig høring i 8 uger.

  Herudover skal der træffes beslutning om delegation af beslutningskompetencen for endelig vedtagelse af Lokalplan 4.1-4 Sommerhusområdet Skovkrogen til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  Sagsfremstilling

  Forslag til Lokalplan 4.1-4 sommerhusområdet Skovkrogen er udarbejdet efter et ønske fra bl.a. Skovkrogens grundejerforening. Baggrunden har blandt andet været, at der udover en lokalplan fra henholdsvis 1996 og 2004, og en gældende deklaration for området, også har været en praksis fra gl. Hårby Kommune om beregning af bebyggelsesprocent, som ikke har været indeholdt i lokalplanerne, men hvis retningslinjer, der har været forvaltet efter på lige fod med lokalplanen.

  Det vil være hensigtsmæssigt at få disse forskellige administrationsgrundlag samlet i én lokalplan og få ét administrationsgrundlag ikke mindst af hensyn til at sikre tydelighed for grundejere i område om, hvad der er gældende indenfor området.

  Lokalplanens afgrænsning er vist på nedenstående kort.

  Indholdet i lokalplanforslaget

  Lokalplanen fastlægger bestemmelser for det eksisterende sommerhusområde Skovkrogen samt for et tilhørende fælles friareal og et offentligt grønt areal ned til stranden. I området er en eksisterende helårsbolig, der fortsat kan benyttes til helårsbolig. En del bestemmelser fra de eksisterende to lokalplaner er blevet videreført. Det er dog nyt, at der gives mulighed for en bebyggelsesprocent på 15 i området, ligesom der er indført mulighed for at anvende nye moderne materialer på bebyggelsen. Farveskalaen for bebyggelse med farver fra nøddebrunt til sort bliver bibeholdt, så bebyggelse tilpasses landskabet.

  Efter ønske fra grundejerforeningen er der indført bestemmelser omkring beplantning og hegning i området, således at udsigten ud over Helnæsbugten bliver bevaret i videst mulig omfang for alle. Dette har særligt været relevant at sikre for de smalle grunde i midten af området.

  På det offentlige areal er der kommet mulighed for shelters. Dette kræver dog, at der opnås dispensation fra strandbeskyttelseslinjen af Kystdirektoratet. 

  Processen

  Lokalplanen er igangsat efter dialog med Grundejerforeningen Skovkrogen, og der har i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget været en løbende dialog primært med grundejerforeningens formand. Senest har forslaget været til udtalelse hos grundejerforeningen, som generelt har været tilfreds med indholdet. Der har dog været nogle ønsker fra hidtil praksis fra Gl. Hårby Kommune, som ikke er blevet indarbejdet i planen. Bl.a. har det været et ønske at kunne bygge ud til skel på de smalle grunde, hvilket ikke er blevet imødekommet.

  Miljøvurdering

  Det er vurderet, at planlægningen ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger, hvorfor der ikke gennemføres en miljøvurdering.

  Der er foretaget en screening efter Lov om miljøvurdering og programmer. Konklusionen er, at den nye lokalplan ikke har nogen væsentlig indflydelse på miljøet i forhold til den anvendelse og udnyttelse, der gives mulighed for i området i dag. Lokalplanen giver muligheder for mindre tilbygninger og udvidelser af den eksisterende bebyggelse, som ikke vurderes vil påvirke miljøet negativt.

  Da lokalplanen er en sammenskrivning af eksisterende forvaltningsgrundlag til ét samlet dokument og således ikke er planlægning for et nyt område, anbefales det at delegere beslutningskompetencen for den endelige vedtagelse til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  Lovgrundlag

  Lov om Planlægning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 12-09-2016

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at

  • forslag til lokalplan 4.1.4 Sommerhusområdet Skovkrogen godkendes til offentliggørelse i 8 uger
  • at beslutningskompetencen for endelig vedtagelse af Lokalplan 4.1-4 Sommerhusområdet Skovkrogen uddelegeres til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  Fraværende: Charlotte Vincent Petersen og Leif Wilson Laustsen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-09-2016

  Indstillingen anbefales

  Beslutning Byrådet den 28-09-2016

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 14/24481

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren for By, Land og Kultur indstiller på vegne af Borgmesterforum Fyn:

  • at forslag til ”FYN I BEVÆGELSE – Infrastrukturstrategi Fyn 2017-35” drøftes i udvalget, som grundlag for det fremtidige fælles fynske samarbejde om mobilitet og infrastrukturudvikling på Fyn, herunder om:
   • udvalget er enige i de konkrete handlinger, vi som kommune skal udføre – alene eller i samarbejde med andre?
   • udvalget er enige i, at det er Aarup, der skal være vores udviklingsterminal i forhold til den overordnede offentlige infrastruktur?
  • at vedlagte høringssvar anbefales godkendt,
  • at høringssvaret fra Assens Kommune til Borgmesterforum Fyns videre behandling af forslaget, sendes til Byregion Fyn Sekretariatet inden høringsfristen udløb den 15. september, med en bemærkning om, at det sker under forudsætning af, at Byrådet endeligt godkender høringsforslaget på mødet den 28. september.

  Beslutningstema

  Forslag til FYN I BEVÆGELSE Infrastrukturstrategi 2017-35 fremlægges af Borgmesterforum Fyn i høring blandt de 10 fynske kommuner og tidligere involverede interessenter for at indhente bemærkninger og evt. forslag til ændringer og forbedringer af det fremsendte forslag.

  Sagsfremstilling

  Infrastrukturstrategi Fyn 2017-35 er højt politisk prioriteret i Byregion Fyn, og der har været store forventninger til resultatet. Det er første gang i 10 år, at der er udarbejdet et samlet blik over mulighederne for sammenhængende infrastruktur på Fyn.

  Infrastrukturstrategi Fyn 2017-35 har som hovedformål at skabe optimal infrastruktur og mobilitet til og fra Fyn og internt på Fyn, og dermed bidrage til at gøre Fyn til et attraktivt og sammenhængende vækstområde for erhverv, uddannelse og bosætning.

  Afsættet for arbejdet med infrastrukturstrategien har dels været de rammer, der er udstukket i Strategi Fyn, og dels de fire fælles fynske prioriteringer (tredje spor på E20, timemodellen, tredje forbindelse over Lillebælt samt letbanen i Odense).

  Der er udarbejdet en grundig analyse af de fynske rejsemønstre som grundlag for tre tværkommunale arbejdsgruppers arbejde med konkretisering af strategielementer for Veje og Færger (personbiler og godstransport), Kollektiv Trafik (tog og busser) og Bløde Trafikanter (cykler og gående).

  De kommunale arbejdsgrupper afsluttede deres arbejde i november 2015 med udarbejdelse af 3 delrapporter, som har dannet grundlag for det videre arbejde med den samlede strategi.

  Der er afholdt 2 interessent-workshop den 18. og 24. november 2015, hvor myndigheder, organisationer og foreninger på infrastrukturområdet samt erhvervsorganisationer og uddannelsessteder var indbudt til dialog om de foreløbige resultater og udvalgte strategi-elementer.

  De 10 kommuners formænd/næstformænd i Miljø- og Trafikudvalgene og/eller Erhvervsudvalg har på møde den 29. februar 2016 haft lejlighed til at stille spørgsmål og fremsætte politiske kommentarer til strategiforslaget.

  I maj og juni 2016 har strategiforslaget været til orientering i de 10 kommuners fagudvalg for Trafik, Miljø og Planlægning. Kommentarer fra politikerne er indgået i formuleringerne af fokus og anbefalinger i infrastrukturstrategien.

  Plan- og Trafikcheferne fra de 10 kommuner har været involveret i arbejdet med strategien hele vejen.

  FYN I BEVÆGELSE

  Infrastrukturstrategi Fyn 2017-35 har som hovedformål at skabe optimal infrastruktur og mobilitet til og fra Fyn og internt på Fyn.

  Dette nødvendiggør, at alle fynske kommuner arbejder og tænker sammen, fordi infrastruktur er (kommune)grænseløs, og i mange tilfælde kræver stor, vedvarende og langsigtet handling, som er koordineret for at opnå fuld effekt og synergi – indad og udad til.

  Infrastrukturstrategien frem mod 2035 handler om, hvad der skal til for at skabe fælles fynsk udvikling, og hvilken arbejdsdeling der bør være. Desuden fremlægges forslag til, hvad der skal gøres i Byregion Fyn – samarbejdet, og hvad der kan gøres i den enkelte kommune. De fynske kommuner kan ikke gøre det alene, og strategien understreger betydningen af at indgå i partnerskaber med andre offentlige myndigheder og private organisationer i såvel proces som realisering af projekter.

  Strategien tegner et hierarkisk netværk af de fremtidige fynske trafikale korridorer og knudepunkter (Det Fynske Mobilitetskort 2017-35), som skal udvikles for at fremme den fynske mobilitet.

  Det fynske netværk af korridorer og knudepunkter vil udgøre grundlaget for prioriteringer og indsatser. Fyn skal kendes på effektive korridorer, hvad enten disse udfyldes af veje, togstrækninger, letbaner, broer, færgeruter, og/eller supercykelruter, samt på attraktive terminaler/bymiljøer for rejseservice og omstigning.

  I strategien tages der ikke på nuværende tidspunkt konkret stilling til, hvorledes alle de enkelte korridorer skal trafikbetjenes. Der angives eksempler på, hvordan korridorer kan betjenes, men det konkrete valg mellem forskellige transportsystemer (f.eks. hurtigbusser eller letbane, S-tog eller letbane, færger eller bro) må afvente tekniske og økonomiske undersøgelser på det relevante tidspunkt.

  Den fælles fynske infrastrukturstrategi peger på et fremtidigt Fyn, der hænger tæt sammen i en moderne infrastruktur. Dette giver plads til attraktive rejser i tog (Det Fynske S-tog), smidige ture i egen bil, ture i hurtigbusser, på cykel, til fods og i kombinationer heraf. Bæredygtige transportformer fremmes, ”smart-tænkning” indarbejdes i alle løsninger og nye ”kombinationsrejser”, som ikke er set før, tilbydes fynboerne.

  Den videre proces

  I høringsperioden får de kommunale administrationer og politiske fagudvalg på infrastrukturområdet lejlighed til at behandle forslagets indhold og fremsende evt. kommentarer og ønsker til supplering eller ændringer af strategien.

  Infrastrukturforslaget sendes samtidig hermed i høring blandt offentlige og private interessenter.

  Efter høringen samles op på svar og bemærkninger, og den på få eller mange punkter reviderede strategi forelægges Borgmesterforum på møde i oktober 2016, hvor strategien kan behandles og videresendes til endelig godkendelse i kommunerne i november-december 2016.

  Høringssvar

  Et udkast til Assens Kommunes høringsvar er vedhæftet indstillingen som bilag.

  Økonomi

  Selve strategien har ingen direkte forbundne anlægs- eller driftsudgifter. Derimod kræver gennemførelsen af de beskrevne handlinger i strategien, at der bliver afsat budgetter til især anlæg, ud fra en prioritering af, hvilke initiativer, der skal igangsættes først – som fælles Byregion Fyn indsatser og som understøttende kommunale indsatser.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 12-09-2016

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøftede forslag til ”FYN I BEVÆGELSE – Infrastrukturstrategi Fyn 2017-35” som grundlag for det fremtidige fælles fynske samarbejde om mobilitet og infrastrukturudvikling på Fyn.

  I forlængelse heraf indstiller Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til byrådet:

  · at vedlagte høringssvar anbefales godkendt

  · at høringssvaret fra Assens Kommune til Borgmesterforum Fyns videre behandling af forslaget, sendes til Byregion Fyn Sekretariatet inden høringsfristen udløb den 15. september, med en bemærkning om, at det sker under forudsætning af, af Byrådet endeligt godkender høringsforslaget på mødet den 28. september.

  Fraværende: Charlotte Vincent Petersen og Leif Wilson Laustsen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-09-2016

  Indstillingen anbefales

  Beslutning Byrådet den 28-09-2016

  Indstillingen anbefales med bemærkning om, at forslag, side 9, ”fynboerne deler mere” justeres, således der ikke fremgår konkrete virksomhedsnavne samt at det for så vidt angår H.C. Andersen-airport tilføjes, at der i revideringen tages højde for eventuel etablering af et nationalt testcenter for droner.

  Bilag

 • Sagsid.: 09/35457

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at

  · Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets november-møde flyttes til afholdelse den 7. november 2016

  · forslag 2 til mødekalender 2017 for Byrådet og de politiske underudvalg godkendes

  Beslutningstema

  Mødekalenderen for Byrådet og de stående udvalg for 2017 skal godkendes i Byrådet og derudover stillingtagen til resten af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgsmøderne i 2016.

  Sagsfremstilling

  Der er udarbejdet forslag til mødekalender for Byrådet og de stående udvalgsmøder i 2017.

  Som udgangspunkt bør de stående udvalgs møder placeres med 1 uges interval inden Økonomiudvalgets møder for at give de bedste muligheder for drøftelser og kvalitetssikring inden Økonomiudvalgets behandling af sagerne.

  Forudsætningerne for mødeplanen er, at

  · der ikke er sammenfald på mødedag for medlemmerne af udvalgene,

  · Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget holder møde mandag

  · der er mødefri i uge 7 og uge 42.

  Sammenfald ift. medlemmerne i udvalgene:

  Udvalg

  Sammenfald

  Kan placeres

  samme dag

  EBU

  KFU – MTU

  IMU – SSU – BUU

  IMU

  MTU – SSU – KFU

  EBU – BUU

  MTU

  IMU – BUU – SSU – EBU

  KFU

  BUU

  KFU – MTU

  IMU – SSU – EBU

  KFU

  IMU – BUU – SSU – EBU

  MTU

  SSU

  KFU – MTU – IMU

  EBU - BUU

  På grund af direktørsammenfald efter organisationsændringerne ved servicering af EBU/BUU og EBU/IMU er forslagene udarbejdet så disse møder ikke kolliderer.

  Forslag 1 er udarbejdet efter nedenstående struktur, dog med enkelte afvigelser pga. helligdage:

  · Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgsmøde 1. mandag i måneden fra morgenstunden

  · Innovations- og Medborgerskabsudvalgsmøde 1. mandag i måneden kl. 15.30

  • Børne- og Uddannelsesudvalgsmøde 1. mandag i måneden kl. 16.00
  • Miljø- og Teknikudvalgsmøde 1. tirsdag i måneden kl. 14.00
  • Social- og Sundhedsudvalgsmøde 1. onsdag i måneden kl. 16.00
  • Kultur- og Fritidsudvalgsmøde 1. torsdag i måneden kl. 15.00
  • Økonomiudvalgsmøde 3. mandag i måneden kl. 13.00
  • Byrådsmøde sidste onsdag i måneden kl. 17.00.

  Forslag 2 er udarbejdet efter samme struktur som forslag 1, dog er Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget flyttet til afholdelse som eftermiddagsmøde den 2. mandag i de måneder, hvor der ikke er sammenfald med Økonomiudvalget. 

  Forslag 2 indebærer således, at EBU afholdes som morgenmøde den 1. mandag i månederne februar, april, juni, august, oktober, december og flyttes til eftermiddagsmøde den 2. mandag i månederne januar, marts, maj, september, november.

  I forhold til resten af 2016 foreslås Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgs mødet den 31. oktober flyttet til mandag den 7. november 2016.

  Møderne i oktober og december kan ikke flyttes pga. efterårsferie og juleferie.

  Forslagene til mødekalender for 2017 indeholder samtidig forslag til placering af budgetseminarer forud for vedtagelse af budget 2018. Budgetseminariet i juni afholdes torsdag den 22. juni 2017 (internt) og tirsdag den 22. – onsdag den 23. august 2017 (eksternt).

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 12-09-2016

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at

  · at november-møde flyttes til afholdelse den 7. november 2016

  · at udvalget ønsker status quo ifht. mødetidspunkter, men at forslag 2 til mødekalender 2017 for Byrådet og de politiske underudvalg alternativt kan godkendes.


  Fraværende: Charlotte Vincent Petersen og Leif Wilson Laustsen.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  1. Afgørelse i klagesag over planlægning på Løgismose Strandcamping
   Natur- og Miljøklagenævnet har d. 26. august truffet afgørelse om, at der ikke kan gives medhold i klagen over Assens Kommunes endelige vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 12 ”Campingplads og fritidsområde ved Løgismose Strand” og Lokalplan 4.2-3 ”Campingplads ved Løgismose Strand” med tilhørende miljøvurdering (miljørapport). (Se bilag).
  1. Afgørelse i klagesag over VVM-screening på Løgismose Strandcamping

  Natur- og Miljøklagenævnet har d. 26. august truffet afgørelse om, at opretholde Assens Kommunens screeningsafgørelse af 9. juli 2015 om, at udvidelse af Løgismosestrand camping ikke er VVM-pligtig og dermed ikke kræver udarbejdelse af VVM-redegørelse. (Se bilag).

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 12-09-2016

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

  Fraværende: Charlotte Vincent Petersen og Leif Wilson Laustsen.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 12-09-2016

  Der var intet under eventuelt.

  Fraværende: Charlotte Vincent Petersen og Leif Wilson Laustsen.