icon-Politik

Politik

Referat

Tirsdag den 14. juni 2016 kl. 16:00

Mødested: Mødelokale 1
Udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
Medlemmer: Dan Gørtz, Erik Klindt Andersen, Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Poul Poulsen, Lone Akselsen
 • Sagsid.:

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 14-06-2016

  Godkendt.

  Fraværende: Charlotte Vincent Petersen og Leif Wilson Laustsen.

 • Sagsid.: 15/27962
 • Sagsid.: 16/9750

  Indstilling

  Direktøren for Velfærd indstiller, at model for etablering af fleksjobpulje godkendes.

  Beslutningstema

  Etablering af fleksjobpulje.

  Sagsfremstilling

  På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde den 6. juni 2016 bad udvalget administrationen om udarbejdelse af model for etablering af kommunal fleksjobpulje.

  Modellen skal bygge på henvendelse af 9. maj 2016 fra byrådsmedlem Poul Poulsen, samt udvalgets drøftelser af samme tema i forbindelse med de strategiske drøftelser vedrørende Budget 2017-2020. Modellen tilsigtes implementeret hurtigst muligt.

  Målgruppen for puljen er ledige borgere, der;

  • er visiteret til fleksjob før 1. januar 2013
  • har været ledige i minimum 18 måneder indenfor de seneste 24 måneder
  • har en effektiv arbejdstid på mellem 1-15 timer ugentligt, svarende til at de kan ansættes i såkaldte midlertidige fleksjob
  • vil være i stand til at udføre forefaldende og lettere praktisk arbejde

  Potentialer

  Der vil være en økonomisk gevinst for borgere i form af en indtægtsstigning og en gevinst i forhold til at fastholde en tilknytning til arbejdsmarkedet ved at blive ansat i fleksjob i regi af puljen. Tilknytning til arbejdsmarkedet forventes at have en positiv effekt i borgerens liv generelt.

  Indtægtsstigningen vil være afhængig af borgerens ugentlige timetal og lønniveau, men jf. antagelserne for beregningen, vil en gennemsnitlig borgers bruttoindtægt ligge omkring 255.000-260.000 kr. årligt fordelt på løn udbetalt af arbejdsgiver (Assens Kommune) og flekslønstilskud, som Assens Kommune udbetaler direkte til borgeren. Dette skal sammenholdes med en indtægt på højeste ledighedsydelsessats (hvor langt de fleste i målgruppen er indplaceret) på ca. 193.000 kr. årligt i 2016 (se bilag).

  Det bemærkes, at indtægtsstigningen kan påvirke borgerens eventuelle ret til sociale ydelser som fripladser og boligsikring – dette er der ikke indregnet effekter af, hverken for borger eller kommune.

  For målgruppen gælder, at kommunen ikke modtager refusion på forsørgelsesydelsen og, at der er en relativ høj refusion på fleksløns-tilskuddet, når de ansættes i fleksjob. Det gør, at der vil være et økonomisk potentiale i at ansætte borgerne i kommunale fleksjob, frem for at borgerne i målgruppen går passive på ledighedsydelse (se bilag).

  Model for administration af puljen

  Puljen til aflønning af fleksjobberne oprettes under Økonomiudvalget. Herfra vil der ske en bagudrettet kvartalsvis omplacering af lønbudget til de institutioner (f.eks. en børnehave eller et plejehjem), der etablerer et fleksjob i regi af puljen. Institutioner der etablerer et fleksjob i regi af puljen har således ingen lønudgifter i forlængelse af ansættelsen, men kompenseres fuldt ud fra puljen.

  Fleksjobpuljen oprettes med overførselsadgang i tilfælde af mer-/mindreforbrug. På den måde vil et eventuelt mer-/mindreforbrug blive overført mellem årene, og det vil således give mulighed for at justere aktivitetsniveauet løbende mellem årene.

  Besættelse af ordinære stillinger på offentlige arbejdspladser

  Fleksjob blev, som en del af reform af førtidspension- og fleksjob, sidestillet med ordinære ansættelser, blot borgerens skånehensyn er overholdt. Det betyder, at fleksjobansættelser skal leve op til samme krav som enhver anden ordinær ansættelse på en offentlig arbejdsplads:

     Besættelse af stillinger i det offentlige kræver, jf. retsgrundsætningen om saglighed, at stillingen besættes med den bedst kvalificerede. Folketingets ombudsmand skriver i udtalelse 2010 20-4:

  ”Det er et grundlæggende krav ved besættelse af stillinger i det offentlige at ansættelsesmyndigheden skal søge stillingen besat med den ansøger, der efter en samlet vurdering må anses for bedst kvalificeret.”

  Vurderingen af ovenstående kan efter ombudsmandens opfattelse kun ske efter offentligt opslag af stillingen.

  Jf. ovenstående vurderes det ikke muligt, at ledige fleksjobvisiterede borgere på baggrund af gennemført virksomhedspraktik på kommunal arbejdsplads efterfølgende får ret til ansættelse det pågældende sted.

  Endvidere kan det ikke garanteres, at stillinger der bliver slået op på baggrund af midler fra fleksjobpuljen bliver besatte af ledige fleksjobbere fra Assens kommune, da den bedst kvalificerede ansøger skal tilbydes jobbet. Det betyder endvidere, at besparelsen på ydelsessiden ikke kan garanteres.

  Opstart

  Stillingsopslag og ansættelser i regi af puljen vil ske løbende efter eventuel politisk beslutning om etablering af fleksjobpuljen. Det bemærkes, at det er væsentligt, at der skabes et godt match mellem den potentielle nye medarbejder og arbejdspladsen.

  Lovgrundlag

  Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

  Økonomi

  I forslaget finansieres fleksjobbernes løn af den sparede ledighedsydelse samt den øgede refusion. Besparelsen under EBU finansierer således det øgede lønbudget hos de institutioner/kommunale arbejdspladser, der løfter opgaven, og ansætter en fleksjobber i målgruppen.

  I tabel 1 nedenfor er opsummeret de beregnede konsekvenser af en fleksjobpulje, der inkluderer 15 personer, der er i et puljefinansieret fleksjob i perioden 01.07.2016 til 31.12.2016.

  Tabel 1 – Beregnede økonomiske effekter af fleksjobpulje

  2016

  Hele 1000 kr.

  Udgifter til flekslønstilskud

  1.385

  Refusion af flekslønstilskud

  -900

  Udgifter til ledighedsydelse

  -1.413

  I alt ØKU (lønudgifter)

  708

  Sum

  -220

  Servicerammepåvirkning

  Det bemærkes, at ovenstående pulje i 2016 medfører en nettobesparelse uden for servicerammen på 928.000 kr. mens der er en forøgelse af udgifterne indenfor servicerammen på 708.000 kr.

  Fremadrettede budgetmæssige konsekvenser

  Såfremt fleksjobpuljen iværksættes i 2016, vil det have budgetmæssige effekter ind i 2017 og de følgende år. Der skal således også fremadrettet afsættes lønbudget til de borgere, som måtte blive ansat i regi af puljen i 2016.

  Dette betyder, at en etablering af fleksjobpuljen i indeværende år foregriber dele af de økonomiske konsekvenser, der er beregnet i blokken ”O04 – Fleksjobpulje” indenfor Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Ovenfor er der beskrevet økonomiske konsekvenser af 7,5 fuldtidspersoner i 2016 – mens blokken ”O04 – Fleksjobpulje” beskriver de økonomiske konsekvenser af 40 fuldtidspersoner i hvert af årene for perioden 2017 – 2020.


  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 14-06-2016

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at model for etablering af fleksjobpulje godkendes.

  Sagen fremsendes i den videre behandling som sag på åbne dagsordner.

  Fraværende Charlotte Vincent Petersen og Leif Wilson Laustsen.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 14-06-2016

  Intet.

  Fraværende: Charlotte Vincent Petersen og Leif Wilson Laustsen.