icon-Politik

Politik

Referat

Mandag den 6. juni 2016 kl. 13:00

Mødested: Virksomhedsporten
Nodre Ringvej 50
5700 Svendborg
Udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
Medlemmer: Dan Gørtz, Erik Klindt Andersen, Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Charlotte Vincent Petersen, Poul Poulsen, Lone Akselsen
 • Sagsid.:

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 06-06-2016

  Udvalget valgte at tilføje et nyt punkt til dagsordenen – punkt 19 - som opfølgning på punktet fra byrådsmedlem Poul Poulsen på udvalgets møde i maj 2016.

  Fraværende: Leif Wilson Laustsen og Charlotte Vincent Petersen.

 • Sagsid.: 15/9089

  Indstilling

  Direktøren for Velfærd indstiller, at 1. status mål 2016 inden for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Drøftelse af 1. status mål 2016 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med budgetarbejdet for 2016-2019 blev der formuleret 14 politiske mål for 2016. Målene blev endeligt godkendt på de respektive fagudvalgsmøder i november/december 2015.

  Der er nu udarbejdet 1. status på målene. Med baggrund i det enkelte måls beskrevne metoder til effektvurdering har udgangspunktet været at følge pejlemærkerne for de opstillede effektmål.

  En række af målene er fortsat fra 2015. Dette giver mulighed for at følge udviklingen ind i 2016 med baggrund i tidligere statusbeskrivelser. Inden for flere af de videreførte mål er metode til effektvurdering blevet skarpere defineret i 2016-udgaven, hvilket betyder, at muligheden for at følge udviklingen på effektsiden er blevet forbedret.

  I forhold til de mål, som er nye i 2016, viser status en første pejling af, hvor Assens Kommune bevæger sig hen.

  Der er dog fortsat enkelte mål, hvor status endnu ikke giver et billede af, hvorvidt indsatserne skaber effekt.

  Inden for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er der formuleret følgende mål:

  • Vækst med nye perspektiver
  • Uddannelsesløft
  • Styrket samarbejde med virksomhederne
  • Tværfaglig indsats for unge med misbrug (tværfagligt mål for EBU, BUU og SSU)

  Udvalgets målbeskrivelser tilføjet felter med 1. status 2016 er vedhæftet som bilag.

  Til orientering er der desuden vedhæftet en samlet oversigt over oversigt over 1. status 2016 på alle 14 politiske mål målrettet Byrådet.

  Lovgrundlag

  Den Kommunale Styrelseslov.

  Beslutningskompetence

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 06-06-2016

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager 1. status mål 2016 til efterretning.

  Fraværende: Leif Wilson Laustsen og Charlotte Vincent Petersen

  Bilag

 • Sagsid.: 15/27962
 • Sagsid.: 16/6367

  Indstilling

  Direktøren for Velfærd indstiller, at statistikken tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Orientering om den aktuelle udvikling indenfor beskæftigelsesområdet.

  Sagsfremstilling

  Månedsstatistikken viser en aktuel overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet i Assens Kommune. Fokusområdet indeholder en opfølgning på Beskæftigelsesplan 2016.

  Ledighedsprocenten i Assens Kommune faldt med 0,5 % i tidsrummet marts 2015 – marts 2016. Antal af arbejdsløshedsdag-pengemodtagere er faldet med 8,8 %, og antal af sygedagpenge-modtagere med 9,6 % i perioden marts 2015 – marts 2016. I samme periode steg antallet af ressourceforløbssager med 45,4 % og antallet af jobafklaringsforløbssager med mere end 36,1 %. Antal af personer i fleksjob er steget med 4,4 % i denne periode.

  Assens Kommunes kommunekvote for flygtninge er i 2016 196, hvoraf modtagelsesprocenten er 21,4 %. I alt er på integrationsområdet i april 2016 registreret 268 aktive sager med kontanthjælp efter integrationsloven og integrationsydelse, 65 aktive integrationssager og 170 aktive børnesager. 34,7 % af borgere på kontanthjælp efter integrationsloven og integrationsydelse er visiteret til at være jobparate.

  Ift. målene i beskæftigelsesplanen 2016 kan der tegnes følgende udvikling i de første 4 måneder: Antallet af unge, der modtog uddannelseshjælp, er faldet. Antallet af borgerne i ressourceforløb og jobafklaringsforløb er steget. Antallet af langtidsledige personer er faldet og bruttoledigheden er faldet, hvilket indikerer en styrket match mellem ledige og virksomheder. Integrationsindsatsen er fortsat individuel og sammenhængende med hele familiens trivsel i centrum.

  Lovgrundlag

  Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LBK nr. 807 af 01/07/2015).

  Økonomi

  Budget 2016.

  Beslutningskompetence

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 06-06-2016

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager statistikken til efterretning.

  Fraværende: Leif Wilson Laustsen og Charlotte Vincent Petersen

  Bilag

 • Sagsid.: 15/29905

  Indstilling

  Direktøren for Velfærd indstiller, at status tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Orientering om projekt ”Ældremilliard”.

  Sagsfremstilling

  Baggrund

  I budgetforliget for 2016-2019 blev det besluttet, at afslutte de aktiviteter der blev finansieret af Assens Kommunes andel af ”Ældremilliarden”. I stedet skulle der udarbejdes en lokal model for videreførelse af nogle af tiltagene – ”Projekt Ældremilliard” (Udmøntning af budget 2016-2019 vedrørende politikområde Arbejdsmarked – blok 03 reduktion i forsikrede ledige, og Politikområde Plejecentre, Bosteder og Aktivitet - Fastholdelse af Ældremilliard (reduceret)).

  Projektet

  På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde den 1. februar 2016 og Social- og Sundhedsudvalgets møde den 3. februar 2016 blev det besluttet, at udmønte projektet således, at der ansættes 5 ”buddies” på plejeområdet. De 5 skal være ”buddies” for ledige/sygemeldte borgere, som kommer i virksomhedspraktik på kommunale plejecentre og -boliger, som led i at fastholde /genskabe deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Sammen skal ”buddies” og borgerne i praktik skabe en række aktiviteter for beboerne på plejecentrene og i -boligerne.

  Den valgte model for udmøntning af projektet medførte, at den oprindelige reduktion på 2 mio. kr. på arbejdsmarkedsområdet (blok 03) ikke ville kunne indfries. I stedet blev det besluttet, at finansieringen af projektet ses samlet mellem Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget, således at ikke forbrugte midler under Social- og Sundhedsudvalget (Ø03 - Ældremilliarden) dækker evt. manglende reduktion på forsørgelsesudgifter under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  Status pr. medio maj 2016

  Pr. medio maj har alle 10 plejeboliger og –centre, der indgår i projektet ansat ”buddies”, svarende til i alt 5 fuldtidsstillinger fordelt mellem arbejdspladserne efter størrelse.

  Herefter har lederne fra de respektive plejecentre og –boliger udarbejdet beskrivelser af de opgaver, de ønsker de sygemeldte/ledige skal varetage i praktikken og sendt dem til Jobcentret med henblik på,  at kunne skabe et godt match mellem arbejdsplads og buddy og sygemeldt/ledig borger.

  Aktuelt pågår en proces omkring at matche de sygemeldte/ledige borgere med arbejdsplads og buddy, således at der for alle parter skabes et godt match og de sygemeldte/ledige er i stand til at varetage de opgaver det enkelte plejecenter/bolig ønsker løst.

  Pr. medio maj er der ansat én ledig borger på et plejehjem, som en del af projektet. Det forventes, at alle praktikpladser er besatte inden sommerferien.

  Der gøres opmærksom på, at sagen både behandles på møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

  Lovgrundlag

  Beskæftigelseslovgivningen.

  Økonomi

  Budget 2016-2019.

  Beslutningskompetence

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 06-06-2016

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager status på projekt ”Ældremilliard” til efterretning.

  Fraværende: Leif Wilson Laustsen og Charlotte Vincent Petersen

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 08-06-2016

  Social- og Sundhedsudvalget tog status til efterretning.

  Fraværende: Rie Nielsen.

 • Sagsid.: 16/10704

  Indstilling

  Direktøren for Velfærd indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Orientering om brugen af sanktioner i Assens Kommune.

  Sagsfremstilling

  Baggrund

  I april 2016 offentliggjorde KORA en ny rapport om ”Økonomiske Incitamenter i Beskæftigelsespolitikken”, som medførte, at kommunernes brug af sanktionering efterfølgende blev behandlet i flere nyhedsmedier. På baggrund heraf besluttede Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget på møde den 9. maj 2016, at man på næste møde ønskede en status over brugen af sanktionering i Assens Kommune overfor jobparate kontanthjælpsmodtagere og uddannelsesparate uddannelsesmodtagere.

  Lovgivningen

  Et bærende element i beskæftigelseslovgivningen er, at jobparate ledige skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, være aktivt jobsøgende og deltage aktivt i indsatser, der bringer dem nærmere arbejdsmarkedet. For uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere, gælder, at de skal stå til rådighed for ordinær uddannelse eller indsatser rettet mod ordinær uddannelse.

  Såfremt en borger afviser tilbud om arbejde/uddannelse eller udebliver fra et aktivt tilbud skal sanktionsreglerne tages i brug. Der er 4 forskellige typer af sanktioner:

  • Periodesanktionering: Løber over tid, så længe en forseelse varer. Dvs. der trækkes i ydelsen, fra den dag borgeren ikke lever op til rådighedskravene, til den dag borgeren igen lever op til rådighedskravene. Benyttes eksempelvis hvis en borger udebliver fra et aktivt tilbud i en periode.
  • Punktsanktionering: Nedsættelse af ydelsen den dag forseelsen finder sted. Benyttes eksempelvis, hvis en borger afviser tilbud om job.
  • Tilbagebetalingssanktionering: Krav om tilbagebetaling af 1 måneds ydelse. Benyttes hvis en borger gentagne gange inden for 12 måneder ikke har stået til rådighed.
  • Ophør af ydelse: Denne sanktionsmulighed benyttes, hvis en borger afviser et tilbud eller gentagne gange udebliver fra tilbud.

  Periodesanktionering er den hyppigst benyttede sanktionsmulighed.

  Det er sagsbehandler eller virksomhedskonsulent, der træffer afgørelse om sanktionering. Inden sanktion skal borgeren partshøres, for at vurdere om der var en rimelig grund til forseelsen.

  Praksis i Assens Kommune

  Tabellen viser, at Assens historisk har ligget lavere end landet i brugen af sanktionerer overfor jobparate kontanthjælpsmodtagere og uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere.

  Anm.: Uddannelseshjælp blev først indført 1. januar 2014, hvorfor der ikke er ældre data for denne ydelse.

  Kilde: Jobindsats.dk

  Sanktionering er en omfattende administrativ opgave. For at kunne sanktionere kræver det præcise fraværsregistreringer, rådighedsafklaring og partshøring. I Assens Kommune benyttes sanktionering primært i 3 situationer:

  • Ved udeblivelse fra samtale på Jobcentret
  • Ved afmelding fra jobnet pga. manglende jobsøgning
  • Ved udeblivelse fra tilbud på offentlige arbejdspladser

  I Assens har man valgt, at private virksomheder, som tager borgere i praktik ikke skal have byrden med, at opgøre fravær og indmelde det til jobcentret. Det betyder, at borgere sjældent sanktioneres ifm. private praktikker. Såfremt borgeren udebliver fra praktik i en længere periode, orienterer virksomheden Jobcentret, hvorefter borgeren afsluttes i praktikken og i stedet afklares det via tilbud på eks. Entreprenørgården om borgeren står til rådighed. Hvis borgeren ikke fremmøder her vil der blive iværksat sanktion.

  De borgere, der gør sig ”fortjent” til en sanktion er oftest kendetegnet ved at have nogle andre problemer end blot ledighed. De er godt nok matchet i kategorien ”jobparate”, men befinder sig nærmere i gråzonen mellem jobparat og aktivitetsparat. Hvorvidt sagsbehandler vælger at sanktionere afhænger således også af en konkret faglig vurdering om, om det vil skabe en positiv effekt eller blot vil forværre borgerens generelle situation yderligere.

  På trods af en lavere brug af sanktioner i Assens Kommune end på landsplan var den gennemsnitlige varighed på kontanthjælp for jobparate ledige lavere i Assens i 2015 end på landsplan: 

  • Assens – 30,3 uger
  • Landsgennemsnit - 31,7 uger.

  Rådighedstilsyn

  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) fører tilsyn med kommunernes rådighedsvurderinger i sager om jobparate kontanthjælpsmodtagere og uddannelsesparate uddannelsesmodtagere.

  STAR har senest i perioden efteråret 2014 – primo 2015 gennemført en stikprøvekontrol af Assens Kommunes administration af rådighedsreglerne. 20 tilfældige jobparate kontanthjælpsmodtagere, der alle havde modtaget sanktion i 3. kvt. 2013 blev udtrukket og gennemgået. De havde tilsammen modtaget 22 sanktioner:

  • Der blev fundet fejl i 1 sag ud af de 22. Det drejede sig om, at kommunen ifm. fradrag i kontanthjælpen pga. manglende tilmelding som jobsøgende havde trukket for én dag for meget.
  • 4 sager udgik, da sanktionen skete udenfor den periode, rådighedstilsynet kiggede på.
  • 17 sager blev henlagt uden bemærkninger.

  Resultatet blev forelagt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget på møde den 2. februar 2015.

  Lovgrundlag

  Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

  Lov om en aktiv social indsats.

  Økonomi

  Budget 2016.

  Beslutningskompetence

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 06-06-2016

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

  Fraværende: Leif Wilson Laustsen og Charlotte Vincent Petersen

 • Sagsid.: 15/16506

  Indstilling

  Direktøren for Velfærd indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Orientering fra Det Regionale Arbejdsmarkedsråd om udviklingen indenfor beskæftigelsesområdet.

  Sagsfremstilling

  Det Regionale Arbejdsmarkedsråd på Fyn har fremsendt 2 notater til de fynske arbejdsmarkeds/beskæftigelsesudvalg.

  I ”Nøgletal for Arbejdsmarkedet i RAR-Fyn” orienteres om udviklingen indenfor beskæftigelsesområdet indenfor en række parametre:

  • Udviklingen i beskæftigelsen
  • Jobomsætning
  • Rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet
  • Udviklingen i ledigheden
  • Forventninger til ledighed og beskæftigelse (fremskrivninger)
  • Arbejdsstyrke og uddannelsesniveau.

  I ”Status på reformer og indsatser RAR-Fyn” gives en status på de aktuelle reformer indenfor beskæftigelsesområdet samt en status på jobcentrets målgrupper

  • Beskæftigelsesreformen
  • Kontanthjælpsreformen
  • Førtidspensions- og fleksjobreformen
  • Sygedagpengereformen
  • Jobcentrets målgrupper.

  Lovgrundlag

  Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

  Økonomi

  Budget 2016.

  Beslutningskompetence

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 06-06-2016

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

  Fraværende: Leif Wilson Laustsen og Charlotte Vincent Petersen.

  Bilag

 • Sagsid.: 15/3613

  Indstilling

  Direktøren for Velfærds indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Orientering om Ankestyrelsens afgørelser i klager over Assens Kommune indenfor social- og beskæftigelsesområdet.

  Sagsfremstilling

  Ankestyrelsen har fremsendt en rapport over styrelsens afgørelser i klagesager i 2015 vedr. Assens Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet.

  I hele 2015 har Ankestyrelsen modtaget 204 nye klager vedr. Assens Kommune.

  I samme år har Ankestyrelsen truffet afgørelse i 249 klager:

  • 153 sager er blevet stadfæstet, dvs. styrelsen er enig i kommunens afgørelse
  • 41 sager er blevet afvist (dette kan fx skyldes at Styrelsen er den forkerte klageinstans eller at der er klaget for sent)
  • 29 sager er blevet ændret/ophævet, dvs. Ankestyrelsen har ændret kommunens afgørelse
  • 26 sager er blevet hjemvist, dvs. kommunen skal behandle sagen på ny.

  Omgørelsesprocenten, dvs. antallet af sager Ankestyrelsen har ændret eller hjemvist, er på 26%. På landsplan er omgørelsesprocenten 27%.

  I bilag 1 ses Ankestatistik i perioden 4. kvartal 2014 – 1. kvartal 2016 fordelt på afdelinger.

  I bilag 2 ses afgørelsernes fordeling på lovområdet.

  Lovgrundlag

  Retssikkerhedsloven, Serviceloven og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

  Beslutningskompetence

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 06-06-2016

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

  Fraværende: Leif Wilson Laustsen og Charlotte Vincent Petersen.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 08-06-2016

  Social- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning.

  Social- og Sundhedsudvalget ønsker at følge udviklingen på området.

  Fraværende: Rie Nielsen.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/9515

  Indstilling

  Direktøren for Innovation og Netværk indstiller, at et af de to forslag (alternativ 1 eller 2) til Forretningsorden for Tildelingsudvalg for Assens Kommunes events godkendes.

  Beslutningstema

  På baggrund af Byrådets beslutning vedrørende udmøntning af eventpulje, herunder delegation fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til et Tildelingsudvalg, skal der træffes beslutning vedrørende Forretningsorden for Tildelingsudvalg for Assens Kommunes events.

  Sagsfremstilling

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget traf på mødet i maj beslutning om proces for udmøntning af ansøgningspulje 2016 til events. Udvalget besluttede samtidig at udsætte godkendelse af Forretningsorden for Tildelingsudvalget for Assens Kommunes events.

  På baggrund af udvalgets drøftelser om forretningsorden for Tildelingsudvalget er der udarbejdet to forskellige alternativer til udvalgets stillingtagen.

  Begge alternativer er identiske med det tidligere forelagte udkast til forretningsorden for Tildelingsudvalget med følgende tilføjelser:

  Alternativ 1: Forretningsordenen er i § 3 tilføjet en standsningsret, som giver et enkelt medlem af udvalget ret til at standse beslutningen i forhold til en given ansøgning og anmode Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets om at tage stilling. Som konsekvens heraf overføres beslutningstagen vedrørende samtlige ansøgninger til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  Alternativ 2: Forretningsordenens § 3 er tilføjet bestemmelsen om, at tildelingsudvalget træffer beslutning i enighed. Såfremt der ikke opnås enighed om alle ansøgninger i udvalget overføres beslutningskompetencen til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget for alle ansøgningers vedkommende.

  Forskellen mellem alternativ 1 og 2 vedrører således alene konsekvensen af en eventuel enighed i Tildelingsudvalget. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget skal derfor tage stilling til, om man ønsker eventuel uenighed i Tildelingsudvalget håndteret ved hjælp af en standsningsret i Tildelingsudvalget eller håndteret ved, at uenigheder pr. automatik overfører beslutningskompetencen vedrørende ansøgningernes behandling til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  Ansøgningsfristen til eventpuljen for 2016 er fastsat til den 15. juni. Tildelingsudvalget kan således mødes ultimo juni med henblik på at udmønte puljen for 2016. Hvis en af de to bestemmelser i Forretningsordenens § 3 tages i anvendelse i forbindelse med Tildelingsudvalgets behandling af ansøgningerne ultimo juni, indebærer det, at beslutningskompetencen i forhold til udmøntning af puljen overføres til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Af hensyn til ansøgernes mulighed for gennemførelse af de events, der søges støtte til hen over sommerens måneder, vil det således kunne blive nødvendigt med et ekstraordinært møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget inden sommerferien.

  Økonomi

  Udgifterne til eventpuljen afholdes indenfor rammerne af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budget til brandingaktiviteter i 2016.

  Beslutningskompetence

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 06-06-2016

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkender alternativ 1 af Forretningsorden for Tildelingsudvalg for Assens Kommunes events.

  Fraværende: Leif Wilson Laustsen og Charlotte Vincent Petersen.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/11050

  Indstilling

  Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at Årsrapport 2015 for Udvikling Assens drøftes.

  Beslutningstema

  Med udgangspunkt i ”Årsrapport 2015 for Udvikling Assens”, drøfter Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Udvikling Assens, mål for det kommende års aktiviteter i Udvikling Assens.

  Sagsfremstilling

  Udvikling Assens varetager de af Assens Kommunes erhvervs- og turismeaktiviteter, som ikke er omfattet af myndighedsansvar eller lignende.

  ”Driftsaftale mellem Assens Kommune og Udvikling Assens” fastlægger gensidige rettigheder og forpligtelser for parterne.

  I henhold til driftsaftalen, skal Udvikling Assens hvert år udarbejde en årsrapport til Assens Kommunes Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg, som evaluerer årets aktiviteter og resultater. Årsrapporten er således grundlag for en årlig dialog parterne imellem, og som foregår senest i juni måned.

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget fastsætter herefter hvert år, senest i august måned, mål for det kommende års aktiviteter for de opgaver, som Udvikling Assens varetager for kommunen. 

  Årsrapport 2015
  Dokumentet i sin helhed er vedhæftet som bilag til dette punkt, så her nævnes alene et par nøgletal/pointer.

  Erhverv:

  • 126 medlemsvirksomheder er kommet til i det forløbne år.
  • Der blev oprettet ca. 200 iværksættervirksomheder i Assens Kommune i 2015, og der er gennemført 55 personlige og 118 telefoniske iværksættersamtaler i perioden april – december 2015.
  • I samarbejde med Assens Kommune gennemføres løbende virksomhedsbesøg i kommunen.
  • Der blev i 2015 afholdt 12 medlemsarrangementer inden for emner som nudging, patenter, innovation og søgemaskineoptimering.
  • Nyhedsbrevet, som udkommer hver 3. uge, har i alt 1225 modtagere, og det målte antal læsere, ligger højt i forhold til sammenlignelige af nyhedsbreve.
  • Den 19. maj holdt Udvikling Assens en erhverskonference med fokus på udvikling, langsigtet vækst og værdiskabelse via viden. 145 deltog i konferencen, hvor også årets virksomhed indenfor socialt ansvar blev kåret.

  Turisme:

  • Turistkontoret i Assens flyttede til nye lokaler på Tobaksgården, og målsætningen er fra 2015 til 2016 at øge antallet af besøgene på turistkontoret med 10% og antallet af overnatninger i Assens Kommune med 10%.
  • I 2015 har der i høj grad været fokus på professionalisering af den trykte og digitale kommunikation og service. Der har været arbejdet struktureret med hjemmesiden VisitAssens, og antallet af besøg/sidevisninger har været stigende.
  • Udvikling Assens har sammen med udvalgte virksomheder deltaget i messer både i Danmark og Tyskland, hvor det har været til stor nytte, at medbringe en brochure, som Udvikling Assens har udarbejdet sammen med Lokalavisen.
  • I foråret 2015 blev der udarbejdet en række kør-selv-ture på engelsk og dansk med det formål, at guide turister rundt til forskellige attraktioner i kommunen.
  • Udvikling Assens bidrog til Assens for fulde sejl i 2015 i samarbejde med Assens Kommune.

  Beslutningskompetence

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 06-06-2016

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har drøftet Årsrapport 2015 for Udvikling Assens.

  Fraværende: Leif Wilson Laustsen og Charlotte Vincent Petersen.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/11444

  Indstilling

  Direktøren for By, Land og Kultur indstiller:

  • at der tages principiel beslutning om, om den udlagte vejreservation til en omfartsvej vest for Tommerup skal fastholdes i dens nuværende tracé
  • at der, i fald det besluttes at vejreservationen ikke fastholdes som udlagt,
   • Planlægges for en byudvikling i Tommerup Vest, hvor området fra byen og ud til børnehaven Overmarksgården ikke bliver gennemskåret af en omfartsvej
   • at der igangsættes et arbejde for at vurdere det fortsatte behov for en omfartsvej ved Tommerup og for at udlægge en ny reservation til en omfartsvej
  • at der, i fald det besluttes at fastholde vejreservationen i sit nuværende tracé, i planlægningen for Tommerup Vest ikke planlægges for nye boliger vest for vejreservationen op imod Gårdbørnehaven Overmarksgården.

  Beslutningstema

  Der skal træffes en principiel beslutning om, hvorvidt den udlagte vejreservation til en omfartsvej vest for Tommerup, med et forløb gennem byudviklingsområdet Tommerup Vest, skal fastholdes som udlagt.

  Det indstilles, at byudvikling i Tommerup Vest planlægges, så området fra byen og ud til børnehaven Overmarksgården ikke bliver gennemskåret af en omfartsvej, og at der igangsættes et arbejde for at vurdere den fortsatte behov for en omfartsvej ved Tommerup samt for at udlægge en anden reservation til en omfartsvej.

  I tilfælde af at indstillingen ikke besluttes er der en alternativ indstilling om, at der i Tommerup Vest ikke planlægges for boliger vest for vejreservationen.

  Sagsfremstilling

  Der er udlagt en vejreservation til en omfartsvej vest for Tommerup. Reservationen er udlagt af Fyns Amt (sandsynligvis i 1970´erne) og videreført i Kommuneplanen for Assens Kommune.

  Den er senest blevet vurderet af Fyns Amt i 2003 i forbindelse med prioritering af større anlægsarbejder. 

  Byudvikling i Tommerup Vest

  Vejreservationen til omfartsvejen har et tracé igennem byudviklingsområdet Tommerup Vest, som Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 29. februar 2016 under pkt. 10 besluttede, at der skulle igangsættes og gennemføres en planlægning for.

  Tommerup Vest var i Fyns Amts Regionplan 2005 udpeget som byudviklingsområde med vejreservationen som afgrænsning mod vest. Byudviklingsområdet lå altså mellem den eksisterende by og den udlagte omfartsvej. I Kommuneplan 2009 blev byudviklingsområdet Tommerup Vest udvidet og udlagt til og med Gårdbørnehaven Overmarksgården, hvorved vejreservationen kom til at skære byudviklingsområdet over. Begrundelsen for udvidelsen af byudviklingsområdet var et ønske om at få den kommende by ud til Overmarksgården samt en opjustering af det fremtidige byudviklingsbehov. Der blev ikke foretaget ændringer af tracéet for den udlagte omfartsvej.

  Gårdbørnehaven Overmarksgården er siden blevet ombygget og renoveret og er i dag Tommerup områdets største institution med plads til 150 børn, og er den eneste kommunale institution i Tommerup By.

  Der blev på baggrund af udlægget til byudvikling i Kommuneplan 2009 udarbejdet en skitse for området af en ekstern rådgiver. Der er i både 2010 og 2014 truffet beslutning om, at denne skitse skal danne afsæt for udvikling i området. Det igangværende projekt for byudvikling i Tommerup Vest bygger ligeledes videre på de ideer og principper, der er i den tidligere udarbejdede skitse.

  Det overordnede formål for udviklingen af Tommerup Vest er, at skabe attraktive bosætningsmuligheder med udgangspunkt i principper, der bygger på bæredygtighedstankegangen. Der ønskes skabt et område, der udnytter stedbundne kvaliteter fuldt ud, og hvor bebyggelsesstruktur, grøn/blå struktur og infrastruktur er tænkt sammen i en helhed.

  Arbejdet med Tommerup Vest er på nuværende tidspunkt i en skitseringsfase og kan derfor fortsat bevæge sig i forskellige retninger. Der tegner sig imidlertid et overordnet billede af hvordan området bør udvikle sig, hvis det skal blive et attraktivt boligområde, der lever op til de opsatte målsætninger.

  Der arbejdes med en sammenhængende blå og grøn struktur, som et bærende element igennem området. Den blå og grønne struktur kan blive et stærkt og karaktergivende element, der giver Tommerup Vest sit særpræg og gør området attraktivt.

  Den blå og grønne struktur tager udgangspunkt i vandets naturlige flow og eksisterende natur, som der bygges videre på. Den blå og grønne struktur vil bevæge sig øst til vest igennem området og binde byen sammen med den omkringliggende natur og børnehaven. Den kommende sti fra byen til Overmarksgåden (øst-vest) vil det være oplagt at placere i den blå og grønne struktur, for at udnytte de rekreative kvaliteter. Den grønne og blå struktur vil være et optimalt bindeled og forbindelse mellem byen og Overmarksgården og en optimal løsning for de bløde trafikanter. Børn vil uden at skulle krydse en større vej kunne gå fra børnehaven til de kommende boligkvarterenheder og ind til byen.

  De overordnede strukturelle elementer i Tommerup Vest tegner sig således til, at binde fra byen i øst til Overmarksgården i vest. Vejreservationen ligger i et nord/sydgående tracé og går således på tværs af de strukturer, der kan give området sin særlige karakter.  Omfartsvejen vil med det nuværende udlagte tracé, uanset den trafikale belastning er lille eller stor, være en barriere mellem byen og børnehave og omkringliggende natur.

  Der kan argumenteres for, at omfartsvejen kan forblive i sit nuværende tracé, og være en adgangsvej til Tommerup Vest. De ideer der arbejdes med på nuværende tidspunkt er imidlertid at der ikke skal være gennemskærende veje i området. Der arbejdes derimod med færre mindre adgangsveje udefra og ind til de kommende boligkvarterer, hvorved vejene ikke bliver et dominerende element i området men derimod underordner sig de øvrige strukturer. Det tilstræbes således at den gennemgående grønne og blå struktur vil forblive ubrudt som et rekreativt strøg, der løber gennem hele området.

  Det vurderes, at hvis omfartsvejen fastholdes i sit nuværende tracé vil det have negativ effekt på attraktiviteten af området som bosætningsområde. Dette både i forhold til de muligheder der er, for at udvikle området med de kvaliteter der er potentiale for og i forhold til at det kan være mindre attraktivt at flytte til området. Hvis omfartsvejen fastholdes vil der være en usikkerhed for fremtidige indbyggere om/hvornår der kommer en omfartsvej og hvilken betydning den vil få for deres liv i Tommerup Vest.

  I forhold til det videre arbejde med planlægningen af Tommerup Vest, er der behov for en afklaring i forhold til omfartsvejen, eftersom vejen er af væsentlig betydning for, hvorledes et område vil kunne planlægges og struktureres. Ud fra et ønske om at optimere og skabe et område af høj kvalitet er anbefaling at arbejde videre med Tommerup Vest uden omfartsvejen.

  Omfartsvejen

  Den udlagte vejreservation er 3 km lang og forlægger landevej 526, Sortebrovej, Skolevej og Knarreborgvej. Forlægningen er tiltænkt som aflastning af de ovenstående veje for gennemkørende trafik og dermed også nedbringelse af antal uheld på de pågældende strækninger.

  Udbygning af det nye boligområde ”Tommerup Vest” vil betyde yderligere trafikal belastning på den eksisterende landevejsstrækning gennem byen, hvor strækningen med tiden vil blive en alvorlig barriere for krydsende trafik, især skolebørn til Tommerupskolen.

  Vej og Trafik vurderer, at forlægning har sin berettigelse, når man ser på den generelle trafikudvikling samt på den forestående planlægning af boligområdet ”Tommerup Vest”. Vejen bør ikke ses som traditionel vejforlægning udtænkt i 70´erne, men mere som en almindelig landevej, hvor eventuelle nye boligområder kan vejbetjenes fra og som en del af Tommerups samlede infrastruktur. Forlægningen kan indtænkes som en del af vejbetjeningen af Tommerup Vest, hvor forlægningen således kan udbygges i takt med byens udvikling.

  I den nuværende planlægning af Tommerup Vest kan vejens placering ligeledes blive vurderet, med henblik på at opnå den mest hensigtsmæssige infrastruktur-planlægning i forhold til det kommende boligområde.

  Den planlagte omfartsvej er udlagt i et tracé, som dengang blev vurderet at være udenfor planlagt kommende by. Tracéet var begrundet og ikke i konflikt med øvrig planlægning. I løbet af de mange år, der er gået, siden tracéet blev udlagt, har Tommerup udviklet sig, og der er nu andre behov og muligheder for byudvikling. Et udlæg til en omfartsvej omkring Tommerup er infrastrukturelt velbegrundet, men forudsætningerne har ændret sig, og ud fra en planlægningsmæssig helhedsbetragtning bør tracéet tages op til fornyet overvejelse.

  I forhold til tracéets placering i landskabet vurderes den ikke optimal. Reservationen rammer Skovstrupvej på det højeste punkt i Tommerup Vest og vil som sådan blive synlig visuelt såvel som støjmæssigt. Der kan arbejdes med en afskærmende beplantning omkring omfartsvejen, men det vil ikke modvirke det faktum, at vejen vil ligge som en barriere mellem by og børnehave.

  Konsekvenser

  Hvis der træffes principiel beslutning om, at vejreservationen skal ændres og ikke medtaget i den kommende planlægning for ”Tommerup Vest” bør Assens Kommune få vurderet og udlagt en ny vejreservation, således at fremtidig udbygning af den overordnede infrastruktur omkring Tommerup bliver realiserbar og ikke unødigt dyrere på grund af manglende infrastrukturplanlægning.

  Såfremt der træffes beslutning som indstillet om, at tracéet til omfartsvejen ikke fastholdes, skal den efterfølgende tages ud af kommuneplanen enten i forbindelse med Kommuneplan 2017 eller i et særskilt Kommuneplantillæg. Inden vejreservationen ophæves bør der gennemføres et arbejde for at vurdere det fortsatte behov for en omfartsvej med henblik på, at udlægge et alternativt tracé til en vejreservation. Først når dette arbejde er gennemført vil der skulle tages endelig beslutning om at ophæve den nuværende vejreservation.

  Såfremt der træffes principiel beslutning om at fastholde vejreservationen som udlagt, bør det have konsekvenser for byudviklingsområdet Tommerup Vest. Det vurderes ikke hensigtsmæssigt at planlægge for nye boliger i det område, der ligger vest for vejreservationen op imod børnehaven, da det vil være et mindre boligområde hvor den fremtidige omfartsvej ligger som en barriere til resten af byen. I det tilfælde at vejreservationen fastholdes, vurderes det derfor mest hensigtsmæssigt at fokusere planlægningen af nye boliger indenfor det område, der var udpeget som planmulighed i Regionplanen (op til vejreservationen) og ikke i hele det nu udlagte byudviklingsområde.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 06-06-2016

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller:

  • at der tages principiel beslutning om, at den udlagte vejreservation til en omfartsvej vest for Tommerup ikke fastholdes i dens nuværende tracé
  • at der som følge heraf:
   • Planlægges for en byudvikling i Tommerup Vest, hvor området fra byen og ud til børnehaven Overmarksgården ikke bliver gennemskåret af en omfartsvej
   • igangsættes et arbejde for at vurdere det fortsatte behov for en omfartsvej ved Tommerup og for at udlægge en ny reservation til en omfartsvej

  også ses nærmere på den samlede trafikale forsyning af det nye byområde

  Fraværende: Leif Wilson Laustsen og Charlotte Vincent Petersen.

 • Sagsid.: 14/24481

  Indstilling

  Direktøren for By, Land og Kultur indstiller:

  • at orienteringen om forslag til den fælles fynske infrastrukturstrategi 2015-35, tages til efterretning.
  • at der eventuelt vedlægges spørgsmål og synspunkter fra udvalget til det videre arbejde hen imod vedtagelse af den fælles fynske infrastrukturstrategi 2015-35.

  Beslutningstema

  Der orienteres om forslag til den fælles fynske infrastrukturstrategi 2015-35, forud for behandling i Borgmesterforums møde den 29. juni 2016, hvor udvalget har mulighed for at indsende bemærkningen inden strategiens behandling på Borgmestermøde ultimo juni 2016.

  Sagsfremstilling

  Baggrund

  Den fælles fynske infrastrukturstrategi 2015-35 ”Fyn i Bevægelse” udspringer af den fælles fynske Strategi Fyn 2014-17, hvor infrastruktur er et af 4 hovedindsatsområder for det fynske samarbejde. I efteråret 2014 besluttede de 10 fynske kommuner at igangsætte projektet med et budget på 1 mio. kr., svarende til 2,10 kr. per indbygger.

  I april 2015 godkendte Borgmesterforum (alle 10 fynske kommuner) projektbeskrivelse og kommissorium for arbejdet. Der blev lavet aftale med Rådgiverfirmaet Atkins om faglig rådgivning, dataindsamling og analyser om den fynske trafik (TU-undersøgelse 2015). Juni-oktober 2015 blev der i tværkommunale arbejdsgrupper udarbejdet 3 delrapporter om bil- og færgetrafik, tog og busser, cykling og gang.

  I november 2015 gennemførtes en workshop med projektets interessenter (statslige myndigheder, erhvervsorganisationer, uddannelsesinstitutioner mv.). Projektgruppen har sammenfattet arbejdet og udarbejdet forslag til samlet strategi, der i udkast blev forelagt formænd og næstformænd i kommunernes Miljø- og Trafikudvalg i februar 2016.

  Det er besluttet i Kommunaldirektørforum, at der foretages en orientering om strategi-forslaget i de 10 fynske kommuners fagudvalg i april-maj 2016 inden strategi-rapporten færdiggøres til beslutning på Borgmesterforums møde den 29. juni 2016. Stratgien udsendes i høring i august – september og forventes færdigbehandlet i Borgmesterforum i oktober og godkendt i kommunerne i november-december 2016. Handlingerne i Strategien kan herefter igangsættes fra 1. januar 2017.

  Fyn i Bevægelse

  Infrastrukturstrategi Fyn 2015-35 har som hovedformål at skabe optimal infrastruktur og mobilitet til og fra Fyn og internt på Fyn, og dermed bidrage til at gøre Fyn til et attraktivt og sammenhængende vækstområde for erhverv, uddannelse og bosætning.

  Dette nødvendiggør, at alle fynske kommuner arbejder og tænker sammen, fordi infrastruktur er (kommune)grænseløs, og i mange tilfælde kræver stor, vedvarende og langsigtet handling, som er koordineret for at opnå fuld effekt og synergi – indad og udadtil.

  Infrastrukturstrategien frem mod 2035 handler om, hvad der skal til for at skabe fælles fynsk fodslag og hvilken arbejdsdeling der skal være. Strategien foreslår hvad der skal gøres i den enkelte kommune og hvad der skal gøres i kommunesamarbejdet. De fynske kommuner kan ikke gøre det alene, og strategien understreger betydningen af at indgå i partnerskaber med andre offentlige myndigheder og private organisationer i såvel proces som realisering af projekter.

  Strategien tegner et billede af de fremtidige fynske trafikale korridorer og knudepunkter og hvilke opgaver, der er knyttet dertil for at fremme den fynske mobilitet. Hvilke opgaver der er af byregional betydning og hvilke opgaver, der bedst løses lokalt og kommunalt. Fyn skal kendes på effektive korridorer (veje, togstrækninger, færgeruter, supercykelruter) og attraktive terminaler/bymiljøer for rejseservice og omstigning.

  Den fælles fynske infrastrukturstrategi peger på et fremtidigt Fyn, der hænger tæt sammen i en moderne infrastruktur. Dette giver plads til attraktive rejser i letbaner og tog (Det Fynske S-tog), smidig transport i egen bil, ture i hurtigbusser og på cykel og til fods. Bæredygtige transportformer fremmes, ”smart-tænkning” indarbejdes i alle løsninger og nye ”kombinationsrejser”, som ikke er set før, tilbydes fynboerne.

  Den videre proces

  Strategien er udsendt til udvalgsorientering i kommunerne i perioden 18. april til 30. maj 2016, hvor der orienteres om forslagets indhold, og udvalgene kan stille opklarende spørgsmål og medsende evt. kommentarer til strategien.

  I Assens Kommune forelægges sagen til orientering i junimøderne i de to fagudvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Miljø- og Teknikudvalget. I forlængelse af Miljø- og Teknikudvalgets møde den 7. juni kl. 16.30-17.30, afholdes et temamøde om strategien, der er åbent for hele Byrådet, hvor Poul Mathiesen (Byregion Fyn sekretariatet) og Jan Carlsson, projektleder, vil præsentere strategien.

  Efter orienteringen samles op på bemærkninger, og den på få eller mange punkter reviderede strategi forelægges Borgmesterforum på mødet den 29. juni, hvor strategien behandles og videresendes til høring blandt interessenter i august-september og forventes færdigbehandlet i Borgmesterforum i oktober og godkendt i kommunerne i november-december 2016. Handlingerne i Strategien kan herefter igangsættes fra 1. januar 2017.

  Beslutningskompetence

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 06-06-2016

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen om forslag til den fælles fynske infrastrukturstrategi 2015-35, til efterretning.

  Fraværende: Leif Wilson Laustsen og Charlotte Vincent Petersen.

  Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 07-06-2016

  Miljø- og Teknikudvalget:

  • Tager orienteringen om forslag til den fælles fynske infrastrukturstrategi 2015-35 til efterretning.
  • Godkender at der eventuelt vedlægges spørgsmål og synspunkter fra udvalget til det videre arbejde hen imod vedtagelse af den fælles fynske infrastrukturstrategi 2015-35.

  Fraværende: Henrik Mott Frandsen.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/6486

  Indstilling

  Direktøren for By, Land og Kultur indstiller: 

  • At ansøgning om etablering af rekreativt område og deraf følgende råderet over matrikel 23p Etterup By, Rørup imødekommes.
  • At Lokalplan nr. 53 ophæves for den del af matrikel 23p, der er udlagt til boligformål, og ønskes anvendt til rekreativt område, og at arealet tilbageføres til landzonen.
  • At Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget af Byrådet bemyndiges til at træffe beslutning om endelig ophævelse af del af lokalplan.

  Beslutningstema

  Der er søgt om at få råderet over matrikel 23p, Etterup By, Rørup med henblik på etablering af et permanent grønt område med aktiviteter. Del af arealet er i dag udlagt til boligformål. Der skal træffes beslutning om, hvorvidt ansøgningen skal imødekommes og som konsekvens deraf, om lokalplanen for den del af matrikel 23p, der er udlagt til boligformål, skal ophæves. Der skal ligeledes træffes beslutning om at delegere den endelige beslutningskompetence til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  Sagsfremstilling

  Rørup Sogneforening har anmodet om at få råderet over et kommunalt ejet areal med henblik på at anvende det som friareal og rekreativt område. Det drejer sig om del af matrikel 23p vist med rødt på kort 1.


  Kort 1: Matrikelgrænser er vist med gul streg. Den gule stiplede streg angiver mosens udstrækning, hvor mosen ligger syd for den gule stiplede streg. Området, der søges råderet over, er arealet angivet med rødt. Hele matrikel 23p er bortforpagtet.

  Baggrunden for anmodningen er ”Udviklingsplan Rørup Sogn”, som er udarbejdet i 2009 af lokalområdet. I udviklingsplanen peges der på matrikel 23p og 4d jf. kort 1 og nedenstående skitse af ”Grønnemosen” som ønskede arealer til friareal og rekreativt område med forskellige frilufts- og rekreative aktiviteter. Lokalsamfundets ønske er, at ”Grønnemosen” bliver et samlingssted for hele lokalbefolkningen.

  Begge matrikler er ejet af Assens Kommune og matrikel 23p er bortforpagtet på en femårig kontrakt. Rørup Sogneforenings Landsbypedelafdeling har siden 2015 lejet matrikel 23p af forpagter for ét år af gangen. Forpagtningsaftalen mellem forpagter og Assens Kommune kan opsiges med kort varsel, hvis området ikke er dyrket, og kommunen kan til enhver tid opsige forpagtningsaftalen med 3 måneders varsel.

  Matrikel 4d er omfattet af kommuneplanramme 2.1.B.21, og matrikel 23p af kommuneplanramme 2.1.B.22. Begge arealer er i kommuneplanen udlagt til boligområde.

  Begge matrikler er omfattet af Lokalplan nr. 53, hvor 4d er udlagt til mose og rekreativt område. Matrikel 23p er delt i to delområder. Den nordlige del, hvorpå der ønskes placeret boldbane, skaterbane, legeplads og bålplads mv. er udlagt til boligformål og den sydlige til fortsat mose og rekreativt område.

  Den del af matrikel 23p, der i lokalplan nr. 53 er udlagt til boligformål, er ikke udstykket og er ikke byggemodnet. Kommunen har en enkelt byggegrund til salg på Snerlevej, og der kan udstykkes yderligere op til cirka fem grunde nord for ”Grønnemosen”. Der er ikke den store efterspørgsel på grunde i Grønnemose og i så fald er et 3 ha stort areal vest for ”Grønnemosen” rammeplanlagt til boligformål.

  Det kan anbefales at imødekomme ansøgningen. Etablering af et rekreativt område som beskrevet i udviklingsplanen vil være et aktiv for Grønnemose i forhold til bosætning. Ansøgningen vurderes at være i overensstemmelse med ønskerne i Planstrategi 2015 om øget bosætning, og en konvertering fra boligformål til rekreativt område vurderes ikke at hindre muligheden for at imødekomme en eventuel fremtidig efterspørgsel på byggegrunde.

  Såfremt anmodningen om at få råderet over arealet som ansøgt imødekommes, kræver det, at planlægningen for del af matrikel 23p ændres, eftersom den nordlige del af matriklen er planlagt til boligformål. Derudover kræver det, at forpagtningsaftalen for den del af matrikel 23p, der ønskes udlagt til rekreativt område, ophæves. Ved overførsel af den del af matrikel 23p, der ikke er omfattet af § 3, til rekreative formål, vil det være en forudsætning, at den fremtidige pleje og drift af arealet som rekreativt område påhviler ansøger (Rørup Sogneforening).

  En ændring af planlægningen kan ske ved at udarbejde en ny lokalplan eller ved at ophæve Lokalplan nr. 53 for den del af matrikel 23p, der er udlagt til boligformål og som ønskes anvendt til rekreativt område. Det anbefales at ophæve lokalplanen og tilbageføre arealet til landzone. Såfremt der bliver efterspørgsel på yderligere grunde og der igangsættes en lokalplanlægning for området mod vest, vil der kunne udarbejdes én samlet lokalplan for området mod vest, ”Grønnemosen” og den resterende del af området, der i dag er omfattet af Lokalplan nr. 53.

  Før der kan ske en endelig ophævelse af Lokalplan nr. 53, skal der ske en forudgående høring af parter. Såfremt der træffes beslutning om at imødekomme ansøgningen, vil der blive foretaget en partshøring, hvorefter endelig beslutning kan træffes.

  Det indstilles, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget bemyndiges til at træffe beslutning om endelig ophævelse.

  Lovgrundlag

  Planlovens § 33 stk. 1 nr. 1

  Økonomi

  Forpagtningsindtægten på matrikel 23p Etterup By, Rørup er på kr. 880,- pr. ha. Forpagtningsafgiften prisreguleres årligt efter nettoprisindekset.

  Matrikel 23p har et areal på 1,8 ha. Den del, der ønskes anvendt til rekreativt område er cirka 1,1 ha.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 06-06-2016

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller: 

  • At ansøgning om etablering af rekreativt område og deraf følgende råderet over matrikel 23p Etterup By, Rørup, imødekommes.
  • At Lokalplan nr. 53 ophæves for den del af matrikel 23p, der er udlagt til boligformål, og ønskes anvendt til rekreativt område, og at arealet tilbageføres til landzonen.

  At Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget af Byrådet bemyndiges til at træffe beslutning om endelig ophævelse af del af lokalplan.

  Fraværende: Leif Wilson Laustsen og Charlotte Vincent Petersen.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/11318

  Indstilling

  Direktøren for By, land og Kultur indstiller at igangsætningen af et kommuneplantillæg og ny lokalplan for Krengerupvej 84 i Glamsbjerg (Tommerup Kister) godkendes.

  Beslutningstema

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget skal beslutte igangsætningen af et kommuneplantillæg og en ny lokalplan for Krengerupvej 84 i Glamsbjerg.

  Sagsfremstilling

  Assens Kommune har modtaget en ansøgning om en udvidelse af Tommerup Kister

  beliggende Krengerupvej 84 i Glamsbjerg.

  Virksomheden Tommerup kister har besluttet at samle deres produktion i Glamsbjerg og afhænde deres bygninger i Randers. I den forbindelse vil der blive et behov for at udvide bygningsmassen. Der er ikke behov for mere produktionsareal men lagerplads. Det de ønsker er at hæve bygningshøjden, så der kan blive en etage mere på den eksisterende tilbygning, som blev opført i 2008. Højden vil blive hævet fra i dag 4,8 m til 6,7 m. De ønsker at lave en yderligere tilbygning mod syd også i en højde på 6.7 m. 

  Det er desuden ønsket at en del af personaleparkeringen flyttes over på Krengerupvej nr. 80, som virksomheden også ejer og som i dag står ubebygget. Udvidelsen af bygningsmassen vil således kun ske på Krengerupvej 84.  De to matrikler vil blive lagt sammen i forbindelse med udvidelsen.

  Virksomheden er beliggende indenfor Kommuneplanramme 5.2.BE.6 Krengerupvej 84 og er i dag omfattet af lokalplan nr. 0.71 Område ved Skolevej, Egevej og Krengerupvej.

  Idet virksomheden ønsker at udvide på den nuværende grund vil den ikke kunne holde den i kommuneplanrammen fastsatte bebyggelsesprocent og det maximale rumfang pr. kvadratmeter. Udvidelsen vil således kræve at der bliver udarbejdet et kommuneplantillæg for området.

  Virksomheden er omfattet af lokalplan 0.71 område ved Skolevej, Egevej og Krengerupvej. I forbindelse med vedtagelsen af lokalplanen i 2006 blev området, hvor Tommerup Kister ligger, overført fra at være erhvervsområde til blandet bolig- og serviceformål. En tilladelse til en udvidelse af Tommerup Kister vil således stride imod bl.a. anvendelsesbestemmelserne i nuværende lokalplan og vil kræve at der bliver udarbejdet en ny lokalplan for virksomhedens arealer før en udvidelse kan finde sted. 

  Lovgrundlag

  Tilvejebringelse af kommuneplantillæg og lokalplan sker i medfør af lov og planlægning (LBK nr. 1529 af 23/11 2015)

  Økonomi

  Såfremt planlægningen for området besluttes igangsat, forventes det, at ansøger bidrager økonomisk til at afholde de udgifter, der er følger af udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan.

  Beslutningskompetence

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 06-06-2016

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkender igangsætningen af et kommuneplantillæg og ny lokalplan for Krengerupvej 84 i Glamsbjerg (Tommerup Kister) 

  Fraværende: Leif Wilson Laustsen og Charlotte Vincent Petersen.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/11550

  Indstilling

  Direktøren for By Land og Kultur indstiller, at forslaget til Rammelokalplan 3.1-9 Boligområde ved Buchwaldsvej og Smedevej i Tommerup St. godkendes og udsendes i offentlig høring.

  Beslutningstema

  Udsendelse af forslaget til Rammelokalplan 3.1-9 Boligområde ved Buchwaldsvej og Smedevej i Tommerup St. i offentlig høring.

  Sagsfremstilling

  Rammelokalplanen er udarbejdet for at fremme den fortsatte byudvikling i Tommerup St. Lokalplanen ændrer anvendelsen af et område ved Buchwaldsvej og Smedevej fra industriformål til bolig formål samt blandet bolig- og erhvervsformål.

  Efter offentliggørelse af lokalplanforslaget vil arealer og bygninger i området ikke kunne tages i anvendelse til nye anvendelser eller formål bortset fra erhvervsformål uden væsentlige miljøgener. Forbudet gælder højst et år fra offentliggørelsen eller til lokalplan vedtages endeligt.

  Kommuneplantillæg nr. 20 udlægger rammeområde 3.1.B.10 samt en del af rammeområde 3.1.BE.2 i Kommuneplan 2013-2025, som byomdannelsesområde. Dette er et formelt krav for at kunne opnå statslig medfinansiering af en kommende områdefornyelse. Områdefornyelsen omfatter udarbejdelse af forskellige redegørelse og planer for områdets omdannelse samt inddragelse af interessenter.

  Området er stationsnært med god tilgængelighed til skole og institutioner samt handel og bymidte.

  Fuldt udbygget forventes området efter en supplerende lokalplanlægning at kunne rumme ca. 150 til 250 boliger af varierende type og størrelse.

  Bebyggelse

  Rammelokalplanen giver ikke mulighed for opførelse af ny bebyggelse, men hindrer ikke nedrivning af den eksisterende bebyggelse i området.

  Den samlede bebyggelsesprocent for området som helhed fastlægges til 40. Rammelokalplanen lægger op til, at der efter en supplerende lokalplanlægning kan opføres åben-lav, tæt-lav og etagebebyggelse i området.

  Udstykning

  Der kan sammenlægges matrikler inden for lokalplanområdet. Der kan derimod ikke ske udstykning af nye matrikler.

  Vejbetjening

  Lokalplanområdet forudsættes vejbetjent fra Buchwaldsvej og Smedevej, når disse eksisterende veje inden for området er blevet udbygget til at kunne fungerer som adgangsvej.

  Klimatilpasning

  I forbindelse med tidens stigende nedbørsmængder, kan der som en del af de rekreative grønne områder udlægges regnvandsbassiner.

  Støj

  Området er omfattet af 60 dB(A) støjkonsekvensområde omkring jernbanen mellem Odense og Middelfart. Inden der etableres støjfølsomme formål i området, skal det derfor sikres at de ikke udsættes for støj og vibrationer fra jernbanen ud over de vejledende grænser.

  VSM Contractors A/S, som ejer arealer i den sydlige del af området, beskæftiger sig med facaderenovering, sandblæsning, metallisering, coating samt betonrenovering. Hovedparten af arbejdet udføres ud-af-huset, f.eks. brorenoveringer og facadeafrensninger, men der er etableret male- og sand-blæsningshaller på adressen.

  Det er kommunens vurdering, at hvor der for ca. 10 år siden (status 2014) var relativt høj aktivitet på virksomheden (sandblæsning og sprøjtemaling), har aktiviteten på virksomheden siden krisen satte ind i 2008 været ret begrænset.

  Arealer påvirket af støj over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier fra eksisterende lovlige aktiviteter kan ikke tages i anvendelse til støjfølsom anvendelse.

  Blandet bolig- og erhverv

  Inden for den del af lokalplanområdet, som udlægges til blandet bolig og erhverv, kan der efter en supplerende lokalplanlægning etableres virksomheder i miljøklasse 1 til 2 i henhold til Håndbog om Miljø og Planlægning, Miljøministeriet, 2004. Det vil sige virksomheder som ikke medfører væsentlige miljøgener på omgivelserne.

  I hele lokalplanområdet kan der efter en supplerende lokalplanlægning på den enkelte ejendom i tilknytning til boligen, drives en sådan type virksomhed, som almindeligvis kan udføres i boligområder.

  Baggrund

  Områdets primære virksomhed var oprindeligt Tommerup Savværk. Da savværket indstillede produktionen blev området udstykket til et antal erhvervsejendomme med produktion og lager i form af blandt andet et tækkerfirma, systue, industrilakering, kloak- og ejendomsservice.

  Den nordlige del er ejet af DH GULVE ApS, som udlejer bygningerne til mindre produktions- og lagervirksomhed samt til foreninger på tidsbegrænsede og opsigelige lejekontrakter med baggrund i et ønske om at kunne omdanne området til boligformål.

  Gældende planlægning

  De nuværende lokalplaner nr. 65 og 46 muliggør, at området kan udnyttes til industri og til blandet bolig- og erhverv. Lokalplan 65 forudsættes ophævet i fuldt omfang. Lokalplan 46 forudsættes delvist ophævet inden for rammelokalplanens område.

  Forslaget til rammelokalplanen omfatter rammeområde 3.1.B.10 samt del af rammeområde 3.1.BE.2 i Kommuneplan 2013-2025. Rammerne udlægger området til blandet bolig og erhverv.

  Lovgrundlag

  Lov om Planlægning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 06-06-2016

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at forslaget til Rammelokalplan 3.1-9 Boligområde ved Buchwaldsvej og Smedevej i Tommerup St., godkendes og udsendes i offentlig høring.

  Fraværende: Leif Wilson Laustsen og Charlotte Vincent Petersen.

  Bilag

 • Sagsid.: 15/17478

  Indstilling

  Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at ”Kickstart Plum - ny bydel i Assens midtby” igangsættes og gennemføres som beskrevet i projektplanen.

  Beslutningstema

  Der skal tages beslutning om, hvilken retning den forestående omdannelse af Plum-området skal tage. Projektplanen fastsætter et formål med 5 projektspor. For hvert projektspor er der en målsætning samt en aktivitetsplan, der skal sikre målopfyldelse.

  Sagsfremstilling

  Plum-området viser et af landets største og mest velbevarede industrieventyr samt essensen af Assens’ bebyggelsesstruktur. Plum-området er derfor udpeget som et bevaringsværdigt kulturmiljø i kulturmiljøscreeningen fra 2010 og Tømmerladen er blevet fredet i 2003.

  Byrådet har besluttet at implementere kulturmiljøscreeningen i kommuneplanen og hermed besluttet at Plum-området skal fastholdes som et bevaringsværdigt kulturmiljø. Det forpligter i forhold til den fremtidige udformning.

  Plum, der ejer arealet, arbejder aktivt for at få en udvikling i gang og sælge arealet. I samarbejde med Assens kommune, udarbejdede firmaet SLA A/S i 2015 en Visions- og helhedsplan for Plum-området.

  Visions- og helhedsplanen er et input til det videre arbejde med Plum-området og blev udarbejdet som et bud på en mulig udvikling.

  Visions- og Helhedsplanen sætter fokus på tre overordnede visioner og tilgang,

  • Rum og terræn: Respekt for det eksisterende terræn, rum og skala samt den menneskelige skala
  • Klimatilpasning som værdi: Regnvand bruges som en kvalitet
  • Flow og synlighed: De nye byrum integreres i byens flow
  • Tilgang: Sammentænkning af vand, beplantning og lokalt terræn skal medvirke til at skabe økonomisk, miljømæssig og social værdi.

  Der er med udgangspunkt i vision og tilgang beskrevet en overordnet disponering og hovedgreb for området

  Plum-området har en helt unik fortælleværdi og et stort potentiale i forhold til formidling af en central del af Assens’ historie. Det er vigtigt, at planen bliver kvalificeret og bearbejdet i forhold til de kulturhistoriske værdier og potentialer. Her kan bl.a. nævnes den funktionelle struktur, der viser udviklingen med forskellige driftsbygninger over tid. Bygningerne og ikke mindst de funktionelle og brugsorienterede haverum med frugttræer vidner i deres detaljerigdom om en forkærlighed for kultur og videnskab. Plum-området er Assens svar på Carlsberg-området i København, og de kulturhistoriske værdier skal indarbejdes i en endelig plan for området.

  Byudviklingsprojektet omkring Plum-området har til formål:

  • At få Plum-området reaktiveret som en aktiv del af købstaden Assens,
  • At sikre en byomdannelse, der tager afsæt i områdets kulturhistorie 
  • at kickstarte og styre fornyelsesprocesserne i respekt for stedets historie og kvaliteter
  • At sikre ejerskab til den nye bydel både politisk og lokalt.

  Det skal ske gennem 5 projektspor, hvor projektspor 1 og 2 forholder sig til hele arealet mens projektspor 3-5 kun beskæftiger sig med et delområde. Der er opstillet særskilte mål for de 5 projektspor:


  De fem projektspor i projektet, hvor spor 1 med en indarbejdning af de kulturhistoriske værdier og spor 2 i forhold til at sikre en koordinering forholder sig til hele området. Spor 3 forholder sig til projektet omkring opførelse af almennyttigt boligbyggeri. Spor 4 til udvikling af den vestlige del af Plum-området omkring træladen og spor 5 til et udviklingsprojekt i den nordøstlige del af området, hvor den eksisterende parkeringsplads er beliggende.

  Projektspor 1 - Målet i dette projektspor er at få Vision- og Helhedsplanen kvalificeret og bearbejdet i forhold til de kulturhistoriske værdier og potentialer ved:

  • At få det bevaringsværdige kulturmiljø i området lagt til grund for en byudvikling, herunder at sikre en udvikling i respekt for områdets bevaringsværdige bygninger, eksisterende arkitektur og grønne strukturer med kultiverede, velafgrænsede og brugsorienterede haverum.
  • At sikre sammenhæng, i udviklingen og indretning af Plum-området, med den historiske købstadsby udenfor området.
  • At sikre løsninger af konkrete fysiske forhold som afvandings, parkerings, køre- og gangstrukturer i overensstemmelse med de kulturhistoriske værdier.

  Projektspor 2 - Målet i dette projektspor er at skabe bevidsthed om den nye bydel og sørge for tværgående koordinering, både internt og eksternt.

  Projektspor 3 - Målet i dette projektspor er at sikre at det kommende almennyttige boligprojekt udvikles og realiseres i overensstemmelse med områdets kulturhistoriske værdier, så det sikres, at boligprojektet understøtter en efterfølgende udvikling af det resterende område.

  Projektspor 4 - Målet i dette projektspor er:

  · At få tiltrukket investorer og samarbejdspartnere og få etableret en samarbejdsaftale om en udvikling af den vestlige og mest historiske del af Plum, herunder at udarbejde en model for ejerforhold og finansiering.

  · At få afdækket potentialer for at tilføre Plum-området nye funktioner i de historiske bygninger samt i nybyggeri og sikre, at relevante parter inddrages i en sådan proces.

  Projektspor 5 - Målet i dette projektspor er at sikre en udvikling af nordøstlige Plum-område med henblik på at skabe muligheder for en bedre arealudnyttelse og en udvikling af attraktive byrum og boliger.

  Administrationen indstiller, at den videre udvikling af arealet sker med udgangspunkt i Projektet ”Kickstart Plum – ny bydel i Assens midtby”.

  Lovgrundlag

  Der er ikke noget lovgrundlag for projektplanen, men de beskrevne mål og aktiviteter må nødvendigvis forholde sig til aktuel lovgivning.

  Økonomi

  Selve udviklingsprojektet kræver ikke, at der afsættes særskilt økonomi. Midlerne til gennemførelse af projektets aktiviteter og anvendelse af konsulenter finansiers af midler til fysisk planlægning.

  Efterfølgende realisering af planerne vil forudsætte, at der afsættes midler. Gennemførelse af projektet vil medvirke til at definere, hvor der er behov for kommunal finansiering.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 06-06-2016

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at ”Kickstart Plum - ny bydel i Assens midtby” igangsættes og gennemføres som beskrevet i projektplanen.

  Fraværende: Leif Wilson Laustsen og Charlotte Vincent Petersen.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Formanden foreslår at mødet den 5. september 2016, rykkes til den 12. september 2016.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 06-06-2016

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

  Fraværende: Leif Wilson Laustsen og Charlotte Vincent Petersen.

 • Sagsid.:

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 06-06-2016

  Udvalgets møde i september flyttes fra 5. til 12. september kl. 14.00.

  Fraværende: Leif Wilson Laustsen og Charlotte Vincent Petersen.

 • Sagsid.: 16/9750

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 06-06-2016

  Udvalget drøftede model for etablering af fleksjobpulje. På baggrund af udvalgets arbejde med budget 2017-2020 anvendes elementer herfra i en model for etablering af fleksjobpulje, som primært målretter sig mod borgere, som er visiteret før 1. januar 2013. Udgangspunktet er, at en eventuel sparet ydelse (udgift) skal finansiere øgede lønudgifter hos ansættende institutioner.

  Udvalget ønsker, at sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd i juni måned 2016. Således at en eventuel implementering kan ske hurtigst muligt.

  Det aftaltes, at sagsfremstilling godkendes af EBU inden den dagsordensættes i ØKU/Byråd.

  Fraværende: Leif Wilson Laustsen og Charlotte Vincent Petersen.