icon-Politik

Politik

Referat

Mandag den 9. maj 2016 kl. 14:00

Mødested: Mødelokale 1
Udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
Medlemmer: Dan Gørtz, Erik Klindt Andersen, Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Charlotte Vincent Petersen, Poul Poulsen, Leif Wilson Laustsen
 • Sagsid.:

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 09-05-2016

  Godkendt.

  Fraværende: Lone Akselsen.

 • Sagsid.: 15/28428

  Indstilling

  Direktøren for Velfærd indstiller at udvalget:

  • drøfter omprioriteringer og/eller
  • nye forslag til anlægsønsker indenfor udvalgets område til budget 2017-2020 som understøtter Vision 2018.

  Beslutningstema

  Udvalget drøfter indenfor eget område, hvorvidt der skal ske omprioriteringer af allerede medtagne anlæg i årene 2017-2020 eller ønsker at fremsætte nye forslag til anlægsønsker.

  Sagsfremstilling

  I forlængelse af de strategiske budgetdrøftelser som fagudvalgene har haft de seneste måneder, skal det videre arbejde omkring budget 2017-2020, for så vidt angår anlægsaktiviteter igangsættes.

  Som noget nyt tages der udgangspunkt i den godkendte investeringsoversigts overslagsår, jf. budgetaftalen for 2016-2019 budgettet. Administrativt er de anførte anlægsinvesteringer blevet opdelt i fire kategorier:

  • Markeret med grønt: projekter på kontrakt
  • Markeret med gult: projekter overført fra drift
  • Markeret med blåt: projekter som ikke kan flyttes (igangværende o.lign.)
  • Markeret med rødt: projekter som kan slettes, udskydes eller omprioriteres

  Vedlagte samlede investeringsoversigts totaler viser, at store andele af de afsatte beløb er forlods bundet:

  • 2017: til umiddelbar mulig omprioritering: 25,165 mio. kr. ud fra en ramme på 83,015 mio. kr.
  • 2018: til umiddelbar mulig omprioritering: 41,115 mio. kr. ud fra en ramme på 75,655 mio. kr.
  • 2019: til umiddelbar mulig omprioritering: 29,615 mio. kr. ud fra en ramme på 56,915 mio. kr.

  Udvalget skal i forlængelse af aprilmødet gennemgå de anførte anlægsinvesteringer med henblik på, at der fremsendes forslag til investeringsoversigt for budgettet 2017-2020.

  Fra og med 2017 vil budgettering af byggemodningsprojekter ske ud fra konkrete beregninger på hver enkelt byggemodning, henholdsvis forventede byggemodningsudgifter og forventede salgsindtægter. Bruttobudgetlægningen af byggemodningerne vil samtidig afspejle den tidsforskydning der vil være mellem investering og salg.

  Materialet færdiggøres i fagudvalgene senest ved dette møde med henblik på at et samlet forslag til ny investeringsoversigt kan indgå i materialet til 1. budgetseminar.

  Lovgrundlag

  Lov- om Kommunernes Styrelse.

  Beslutningskompetence

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 09-05-2016

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har:

  • drøftet omprioriteringer og
  • nye forslag til anlægsønsker indenfor udvalgets område til budget 2017-2020 som understøtter Vision 2018.

  Fraværende: Lone Akselsen.

  Bilag

 • Sagsid.: 15/27962

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at materialet til 1. budgetseminar (Budget 2017-2020) drøftes og færdiggøres med eventuelle nye tiltag.

  Beslutningstema

  Materialet til 1. budgetseminar d. 23. juni 2016 drøftes, færdiggøres og fremsendes til Økonomi.

  Sagsfremstilling

  I henhold til årshjulet for 2016, skal fagudvalgene på maj-møderne færdiggøre materiale til 1. budgetseminar den 23. juni 2016.

  Materialet til 1. budgetseminar vil indeholde det tekniske budget samt eventuelle nye tiltag.

  Udvalget skal nu beslutte, om der eventuelt skal fremsendes forslag om nye tiltag til 1. budgetseminar.

  Materialet skal være så konkret, at Økonomi kan udarbejde blokke, som kan indgå i materialet.

  Udvalget har i starten af året behandlet strategiblokke og udmøntningen af omstillingspuljerne for budget 2017 og frem. Disse vil blive behandlet på juni-møderne og vil indgå i materialet til 2. budgetseminar.

  Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 30. marts 2016, at bemyndige kommunaldirektøren til at lave en opdeling af de fremsendte strategiske indsatser i henholdsvis, direkte omprioriteringsblokke og strategiske initiativer.

  Opdelingen sker i første omgang rent administrativt, men fremsendes til fagudvalgene til godkendelse i juni møderne.

  Velfærdsområdet har ønsket, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget allerede i maj mødet skulle have mulighed for foreløbigt at drøfte den anderledes opdeling. De enkelte beskrivelser er vedlagt dagsordenen.

  Den endelige opdeling vil blive fremsendt i henhold til årshjulet til fagudvalgets endelig godkendelse i juni mødet.

  Beslutningskompetence

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 09-05-2016

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har drøftet materialet til 1. budgetseminar (Budget 2017-2020).

  Der udarbejdes en omprioriteringsblok på en central finansieret fleksjobpulje til arbejdspladser i Assens Kommune.

  For omprioriteringsblokken vedr. nytteindsats beskrives og præciseres sammenhæng samt prioritering til øvrige indsatser.

  Fraværende: Lone Akselsen.

 • Sagsid.: 15/27882

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at 1. budgetopfølgning tages til efterretning og at følgende indstilles:

  • at der gives en tillægsbevilling på 480.000 kr. til særlig støtte og løntilskud på kontant- og uddannelseshjælpsområdet. Tillægsbevillingen modsvares af en negativ tillægsbevilling på Børne- og Uddannelsesudvalget. Der søges om at bevillingen ligeledes gives i overslagsårene med 491.000 kr.

  Beslutningstema

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 – drift på Erhverv- og Beskæftigelsesudvalget forelægges.

  Sagsfremstilling

  Samlet set viser budgetopfølgningen for Erhvervs og Beskæftigelsesudvalget, at der forventes et mindreforbrug på 619.000 kr.

  Mindreforbruget er fordelt med et mindreforbrug på 1.193.000 kr. indenfor servicerammen og et merforbrug på 574.000 kr. udenfor servicerammen.

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens § 40.

  Økonomi

  (i 1.000 kr.)

  Forventet regnskab

  Korrigeret

  budget

  Oprindeligt budget

  Afvigelse til korr. budget

  Tillægs-bevilling

  Overførsel til 2017

  EBU – uden overførselsadgang

  368.478

  369.180

  369.060

  -702

  480

  0

  EBU – med overførselsadgang

  5.948

  5.865

  7.166

  83

  0

  83

  EBU i alt

  374.426

  375.045

  376.226

  -619

  480

  83

  (minus = mindreforbrug)

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 09-05-2016

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager 1. budgetopfølgning til efterretning og indstiller følgende:

  at der gives en tillægsbevilling på 480.000 kr. til særlig støtte og løntilskud på kontant- og uddannelseshjælpsområdet. Tillægsbevillingen modsvares af en negativ tillægsbevilling på Børne- og Uddannelsesudvalget. Der søges om at bevillingen ligeledes gives i overslagsårene med 491.000 kr.

  Fraværende: Lone Akselsen.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/9350

  Indstilling

  Direktøren for Velfærd indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Orientering om topartsaftale på integrationsområdet.

  Sagsfremstilling

  I marts i år indgik regeringen og KL en aftale om rammerne for hvordan kommunerne skal integrere flygtninge. Aftalen ”Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge” forenkler og smidiggør en række regler på integrationsområdet. Centralt i aftalen er en tidlig og målrettet beskæftigelsesindsats, en styrkelse af boligplaceringsmulighederne og en styrkelse af den virksomhedsrettede indsats.

  Aftalen indeholder en række initiativer, der til sammen skal give kommunerne mere fleksible rammer til at løse opgaven med at integrere et større antal flygtninge. Initiativerne kategoriseres under følgende overskrifter:

  Styrkede muligheder for boligplacering, bl.a.:

  • Tilskud til etablering af nye små almene boliger.
  • Tilskud til etablering af midlertidige boliger og ombygning af tomme bygninger.
  • 50% refusion på kommunernes serviceudgifter til midlertidig indkvartering i 2016 og 2017.
  • Derudover en række tiltag der smidiggør reglerne om boligplacering, bl.a. vedr. mulighederne for at benytte almene bofællesskaber og ungdoms- og ældreboliger.

  Bedre rammer for den kommunale integrationsindsats, bl.a.:

  • Integrationsplanen afskaffes og indarbejdes i stedet i integrationskontrakten.
  • Krav om opfølgningssamtaler hver 3. måned ændres til 4 samtaler om året, for at sikre større fleksibilitet.
  • Tidligere information om familiesammenføring fra Udlændingeinformationsportalen til kommunerne, hvilket forbedrer kommunernes planlægningsmuligheder.
  • Derudover en række tiltag på skole-og daginstitutionsområdet, bl.a. lempelse af reglerne vedr. modtagerklasser.

  Tidlig indsats, bl.a.:

  • Styrket informationsudveksling og styrket samarbejde mellem asylcentre og kommuner i overgangsfasen.
  • Fokus på beskæftigelsesmuligheder i visitering til kommuner.
  • Integrationsborgere skal kunne flytte kommune ved ordinært arbejde i tilflytningskommunen.
  • Asylansøgere skal i højere grad deltage i aktivering mens de er på asylcentret.

  Styrket beskæftigelsesindsats, bl.a.:

  • Integrationsprogrammet intensivers og afkortes fra 3 til 1 år – dog med mulighed for forlængelse i op til 5 år.
  • Integrationstilskud til kommuner, der får integrationsborgere i beskæftigelse.
  • Integrationsborgere visiteres i udgangspunkt som jobparate og mødes med de krav der medfølger om aktiv jobsøgning.
  • Kommunerne skal sigte mod at igangsætte den virksomhedsrettede indsats, så hurtigt som muligt.

  Øget brug af medbragte kompetencer, bl.a.:

  • Der skal ske en afklaring af integrationsborgernes kompetencer og medbragte uddannelser og samarbejdet med sprogcenter og AMU skal styrkes med henblik på, at integrationsborgerne hurtigere kan komme i job.

  Erhvervsrettet danskuddannelse, bl.a.:

  • Styrkelse af det beskæftigelsesrettede fokus i danskuddannelse, således at integrationsborgerne får de sprogkundskaber de skal bruge på arbejdsmarkedet.
  • Desuden styrkede mulighed for hurtigere gennemførelse og virksomhedsforlagt undervisning.

  Fokuseret finansiering, bl.a.:

  • Resultattilskuddet til kommuner, der får nytilkomne integrationsborgere i job eller uddannelse indenfor de første 3 år, forhøjes.
  • Grundtilskuddet for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge forhøjes med 50% i 2017 og 2018.

  Lovgrundlag

  Integrationsloven.

  Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

  Økonomi

  Topartsaftalen indeholder ca. 1 mia. kr., til hjælp til den kommunale integrationsindsats. Midlerne fordeles til følgende indsatser:

  *Øges til 50 mio. kr. i 2017

  640 mio. kr. til etablering af permanente boliger

  • Der er tale om et fast tilskud svarende til 75% af grundkapitalindskuddet i en billig almen bolig på 40 kvm. Hvis kommunen vurderer et behov for at opføre andre typer af almene boliger, vil kommunen skulle finansiere en eventuel merudgift. Samtidig er det en forudsætning for at få tilskud, at mindst halvdelen af de boliger, som kommunen ønsker at opføre, er under 55 kvm. Puljens størrelse indebærer, at der er mulighed for at opføre op til 10.000 nye små boliger.

  150 mio. kr. til etablering af midlertidige boliger

  • Denne pulje kan bruges af kommuner, hvor den eksisterende boligsituation er så presset, at der er akut behov for midlertidige boliger til flygtninge. Puljen forventes at kunne finansiere cirka 2.000 midlertidige boliger i form af eksempelvis pavilloner eller om- og tilbygninger af eksisterende bygninger.

  225 mio. kr. til forhøjet grundtilskud til flygtninge

  • Statens såkaldte grundtilskud til kommunerne pr. flygtning og familiesammenført bliver forhøjet med 50% allerede fra 2016. Det betyder, at kommunerne får tilført cirka 225 mio. kr. ekstra i år.

  25 mio. kr. i 2016 og 50 mio. kr. i 2017 til en styrket jobindsats for flygtninge

  • Det er et led i aftalen, at den erhvervsrettede indsats i forhold til flygtninge skal igangsættes hurtigere end i dag. Til det formål får kommunerne tilført 25 mio. kr. i 2016 og 50 mio. kr. i 2017.

  Refusion af driftsudgifter til midlertidig indkvartering

  • Staten refunderer både i 2016 og 2017 halvdelen af de udgifter, som kommunerne har til midlertidig indkvartering, der er dyrere, end flygtningene selv kan betale. Refusionen kan højest udgøre 2.000 kr. pr. måned pr. flygtning.

  Beslutningskompetence

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 09-05-2016

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

  Fraværende: Lone Akselsen.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/6367

  Indstilling

  Direktøren for Velfærd indstiller, at statistikken tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Orientering om den aktuelle udvikling indenfor beskæftigelsesområdet.

  Sagsfremstilling

  Månedsstatistikken viser et aktuelt overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet i Assens Kommune.

  Ledighedsprocenten i Assens Kommune faldt med 0,4 % i løbet af tidsrummet februar 2015 – februar 2016. Antal af arbejdsløshedsdag-pengemodtagere er faldet med 4,7 %, og antal af sygedagpenge-modtagere med 4,8 % i perioden februar 2015 – februar 2016. I samme periode steg antallet af ressourceforløbssager med 58,7 % og antallet af jobafklaringsforløbssager med mere end 70,8 %. Antal af personer i fleksjob er steget med 5,2 % i denne periode.

  Assens Kommunes kommunekvote for flygtninge er i 2016 196, hvoraf modtagelsesprocenten er 17,3 %. I alt er på integrationsområdet i april 2016 registreret 267 aktive sager med kontanthjælp efter integrationsloven og integrationsydelse, 67 aktive integrationssager og 165 aktive børnesager. 33,0 % af borger på kontanthjælp efter integrationsloven og integrationsydelse er visiteret til at være jobparate.

  Assens Kommunes borger på sygedagpenge er i februar 2016 indplaceret efter varighed som følgende: 184 personer med 1-4 ugers ledighed (80 % refusion), 285 personer med 5-26 ugers ledighed (40 % refusion) 134 personer med 26-52 ugers ledighed (30 % refusion) og 176 personer over 52 ugers ledighed (20 % refusion). Dermed er den gennemsnitlige refusionsprocent på arbejdsløshedsdagpenge 39 %.

  Lovgrundlag

  Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LBK nr. 807 af 01/07/2015).

  Økonomi

  Budget 2016.

  Beslutningskompetence

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 09-05-2016

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager statistikken til efterretning.

  Fraværende: Lone Akselsen og Leif Wilson Laustsen.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/6687

  Indstilling

  Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Orientering om ansøgning til Styrelsen for International Rekruttering og Integration vedr. pulje til gennemførelse af beskæftigelsesrettet integrationsprojekt.

  Sagsfremstilling

  Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har udmeldt en pulje på 30 mio. kr. til målrettet kommunal beskæftigelsesindsats for flygtninge og indvandrere.

  Assens kommune har søgt om midler til projekt ”Beskæftigelsesrettet Integration i Lokalsamfundene – En videreudvikling af Integrationsmodellen Hele Familiens Integration”, svarende til 2,7 mio. kr.

  Som titlen indikerer ønskes det med projektet, at bygge en virksomhedsrettet overligger på integrationsmodellen ”Hele Familiens Integration”.

  Den virksomhedsrettede indsats skal tage udgangspunkt i kommunens lokalsamfund og de styrker og muligheder der er i disse. I første omgang påtænkes projektet etableret i Aarup, hvor Aarups virksomheder, frivillige aktører samt kommunens offentlige institutioner skal samtænkes omkring ét nyt fælles fokus - integration og bosætning. Projektet og projektgruppen skal etablere en integrationsbase i Aarup og udvikle et netværk mellem de lokale virksomheder, de offentlige institutioner, frivillige aktører, sprogskolen og Udvikling Assens.

  Formålet med et projekt forankret i lokalsamfundet er at adressere to udfordringer i integrationsindsatsen i Assens – at få flere integrationsborgere i job og få flere til at bosætte sig permanent i kommunen efter integrationsperiode.

  Projektperiode: 1. juli 2016 – 31. marts 2019.

  Ansøgere til puljen kan forvente svar i løbet af juni 2016.

  Der gøres opmærksom på, at sagen både behandles på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets og Innovations- og Medborgerskabsudvalgets maj-møder.

  Lovgrundlag

  Integrationsloven.

  Økonomi

  Puljemidler fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

  Beslutningskompetence

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  Beslutning Innovations- og Medborgerskabsudvalget den 09-05-2016

  Innovations- og Medborgerskabsudvalget tager orienteringen til efterretning.

  Tage Kiltang Bartholin bemærkede, at han gerne havde set at ordet ”permanent ophold” ikke indgik i ansøgningen.


  Fraværende Ena Nørgaard.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 09-05-2016

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

  Fraværende: Lone Akselsen og Leif Wilson Laustsen.

 • Sagsid.: 16/9750

  Beslutningstema

  Poul Poulsen har henvendt sig vedrørende ”Passive penge gøres aktive, til gavn for borgerne” og bedt om at udvalget drøfter henvendelsen på mødet den 9. maj 2016.

  Sagsfremstilling

  Passive penge gøres aktive, til gavn for borgeren!

  På Beskæftigelsesområdet er der de senere år gennemført mange reformer, der har som hovedformål at få alle til at yde, hvad man kan i forhold til samfundet, og derigennem være en aktiv del af fællesskabet. Hertil kommer refusionsreformen, der tilskynder kommunerne til en aktiv indsats.

  Dette har medført en øget tilgang til flexjob. Seneste opgørelse fra december 2015 viser, at der i alt i Assens er oprettet 558 borgere i flexjob, samt 226 borgere, der er godkendt til flexjob, men som er ledige på ledighedsydelse. Det giver en ledighedsprocent på knap 30%!!

  Ledighedsydelsen er på 89% af dagpengesatsen, og udbetales, når man visiteres fra sygedagpenge til flexjob. Ca. 16.700kr pr. måned.

  Der er diverse regler og krav i forbindelse med ledighedsydelse, både for borger og kommune:

  • Individuel samtale efter 3 måneder på ledighedsydelse
  • Ledighedsydelse i 12 måneder ud af 18 måneder, og borgeren skal revurderes ift. flexjob
  • Yderligere 12 måneder på ledighedsydelse medfører ny revurdering

  Undervejs skal borgeren løbende vurderes ift. førtidspension.

  Under 60 år og på ledighedsydelse: ingen tidsbegrænsning på ydelsen

  Over 60 år og på ledighedsydelse: ydelse i højst 6 måneder, og der skal tages stilling til yderligere indsatser, skriftlig vurdering i forhold til flexydelse, evt. arbejdsprøvning.

  Borgere på ledighedsydelse skal have kontaktsamtaler hver 3. måned, har ret til 6 måneders selvvalgt uddannelse, skal selv være aktivt flexjob-søgende, deltage i de tilbud kommunen giver.

  Ledighedsydelse er også fremadrettet en del af refusionsreformen, hvor den økonomiske trappemodel øger det kommunale incitament til en indsats, til gavn ikke mindst for borgeren. Borgere på ledighedsydelse efter gamle regler er ikke omfattet af refusionsreformen!! Betydningen for den enkelte borger er dog den samme.

  Politisk taler vi meget om at tænke nyt, gøre tingene anderledes, være ”Proff på tværs”, ikke tænke i kasser, være innovative, opmærksomhed på borgerdrevet innovation og mange andre fine formuleringer. Jeg synes, at vi på Flexjob- og ledighedsydelsesområdet skal give dette reelt indhold. Lad os tage udgangspunkt i borgeren!

  Forslag:

  For borgere over eksempelvis 50 år, som via sygedagpenge er blevet godkendt til Flexjob efter gammel ordning, men som er på ledighedsydelse besluttes følgende:

  Aktive borgere, som selv aktivt finder en flexjobmulighed i det kommunale regi, har ret til - efter en gensidigt vurderet succesfuld praktikperiode på 3-4 måneder, at blive ansat i flexjob det pågældende sted i et aftalt og for borgeren passende timetal.

  Sluttelig:

  Ligesom jeg finder ressourceforløb fornuftige ift. at få borgere, der på nogen måde kan, til at bidrage og blive en del af fællesskabet, ligeså uværdigt synes jeg det er, når en borger efter mange år på arbejdsmarkedet lander i en længerevarende vente-, prøve-, vurderings- og revurderings-situation! Når der så tillige frigøres timer til øget indsats for andre grupper på beskæftigelsesområdet, ja, hvad venter vi så på?

  Jeg kan oplyse, at idèen er opstået ud fra kontakt til konkret borger!

  Økonomi

  Fundet i diverse tabeller:

  Ledighedsydelsen andrager 16.700kr pr måned / ca. 200.000 kr. pr. år.

  Månedsløn for eksempelvis en pædagogmedhjælper andrager 17.500 kr. pr. måned / 210.000 kr. pr. år + pension mm.

  Som det ses er der ikke den store beløbsmæssige forskel, men mere et spørgsmål om fordeling mellem kasser.  Desuden frigøres de ressourcer, der i dag bruges løbende til samtaler, vurderinger og revurderinger, aftaler og afprøvninger mm., herunder ”Specifik”`s arbejde.

  Jeg kender ikke antallet af borgere på ledighedsydelse efter nævnte beskrivelse, men forventningen er, at det ikke er ret mange.

  Beslutningskompetence

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 09-05-2016

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har drøftet henvendelsen.

  Der arbejdes videre med mulighederne for en model ud fra henvendelsen.

  Fraværende: Lone Akselsen og Leif Wilson Laustsen.

 • Sagsid.: 16/9538

  Indstilling

  Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at Haarby Venners ansøgning om støtte til venskabsbesøg fra Gudensberg, Tyskland godkendes.

  Beslutningstema

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget skal tage stilling til, hvorvidt det ansøgte beløb på 5.700 kr. i støtte til venskabsbesøg fra Gudensberg, Tyskland i maj 2016 kan godkendes. 

  Sagsfremstilling

  Haarbys Venner har d. 26. april 2016 ansøgt om et beløb på 5.700 kr. til støtte til venskabsbesøg fra Gudensberg, Tyskland. Beløbet skal gå til dækning af leje af Aahytten, Brydegaard, hvor deltagerne bliver indkvarteret i dagene 25. – 29. maj 2016. 

  Haarbys Venner er en forening, der blev startet forud for kommunesammenlægningen for at holde fast i og udbygge det gode samarbejde, som var etableret med Haarbys venskabsby, Gudensberg i Midttyskland.

  Der har i årenes løb været en givtig udveksling af elever, sportsfolk, erhvervsfremstød og diverse kulturelle arrangementer samt sommerhusudlejninger. Gudenbergs borgere har i mange år kørt danskundervisningshold hver vinter, og er hvert år, som afslutning på sæsonen, rejst til Haarby for bl.a. at træne sproget. Haarbys Venner har også med jævne mellemrum besøgt Gudensberg, men det er ikke sket hvert år.

  Deltagere i besøget er ca. 14-16 foreningsmedlemmer fra Gudensberg og et tilsvarende antal foreningsmedlemmer fra Haarbys Venner – i alt ca. 30 personer. Besøgene har dog en effekt, der rækker ud over kredsen af foreningsmedlemmer, idet kontakten også medfører anden kontakt/aktivitet byerne imellem.

  Venskabsbesøgenes indhold har primært karakter af socialt samvær med forskellige aktiviteter, som f.eks. at købe ind og lave mad sammen samt tage på forskellige udflugter. 

  Assens Kommune støttede et tilsvarende besøg i 2015 med et beløb på 9.650 kr.
  At det ansøgte beløb i år er mindre, skyldes billigere indkvartering af deltagerne.

  Eventstrategiens generelle definition af events

  ”Events er en af mange metoder til at skabe synlighed og positiv opmærksomhed om Assens Kommune og dermed understøtte målet om at tiltrække tilflyttere og nye virksomheder.

  Events tiltrækker desuden besøgende og turister og giver disse samt kommunens borgere gode oplevelser. Derved indgår events i bestræbelserne på at styrke borgernes stolthed og engagement i lokalområderne.

  Effekten af events er dog som udgangspunkt kortvarig, hvis aktiviteterne ikke udvikles og afholdes som led i en langsigtet strategisk brandingindsats baseret på Assens Kommunes særlige styrker.

  Initiativet til events kan komme fra borgere, foreninger, virksomheder, fra Assens Kommunes administration eller fra decentrale enheder. I alle tilfælde er det væsentligt, at der gøres en aktiv indsats for at involvere borgere, virksomheder og andre interessenter i aktiviteterne for at skabe et bredt ejerskab til eventen”.

  Screening i forhold til Assens Kommunes Eventstrategi
  Arrangørernes oplysninger om arrangementet falder meget godt i tråd med Eventstrategiens generelle definition af events. Venskabsbesøget har dog i sig selv et lidt begrænset fokus på Assens Kommunes helt særlige styrker samt bred lokal involvering, hvilket må forventes at blive opvejet af de nævnte, afledte effekter ved at holde fast i kontakten og traditionen. På sigt bør der overvejes en udvikling af konceptet.   

  Arrangementet hører til i hovedgruppen Oplevelsesevent og undergruppe C – Ad Hoc aktiviteter. Denne gruppe støttes med beløb op til 20.000 kr., og der er ikke er opstillet særlige kriterier.

  Økonomi

  Der ansøges om et tilskud på i alt 5.700 kr., som skal dække leje af Aahytten v. Brydegaard, hvor deltagerne indlogeres. Deltagerne modtager ingen anden støtte.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 09-05-2016

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter at Haarby Venners ansøgning om støtte til venskabsbesøg fra Gudensberg, Tyskland imødekommes.

  Fraværende: Lone Akselsen og Leif Wilson Laustsen.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/9515

  Indstilling

  Direktionen indstiller at udvalget:

  • Godkender Forretningsorden for Tildelingsudvalg for Assens Kommunes events.
  • Endeligt godkender, at bevilget underskudsgaranti på kr. 150.000 kr. for udstilling på Museum Vestfyn reserveres af eventpuljen for 2016.
  • Godkender Tildelingsudvalgets udmøntning af en ansøgningspulje på kr. 320.000 kr. for 2016. Puljen offentliggøres medio maj måned med ansøgningsfrist 15. juni.

  Beslutningstema

  På baggrund af Byrådets beslutning vedrørende udmøntning af eventpulje, herunder delegation fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til et Tildelingsudvalg, skal der træffes beslutning vedrørende Forretningsorden for Tildelingsudvalg for Assens Kommunes events. Der skal endvidere træffes beslutning vedrørende den økonomiske ramme for Tildelingsudvalgets udmøntning i 2016.

  Sagsfremstilling

  Byrådet har på deres møde den 30.marts 2016 truffet beslutning om, at der afsættes 670.000 kr. til events, der udmøntes én gang årligt af et Tildelingsudvalg bestående af formand/næstformand fra Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Innovations- og Medborgerskabsudvalget (jævnfør bilag 1). Udmøntningen sker i overensstemmelse med hovedprincipperne vedrørende oplevelsesevents i kommunens vedtagne eventstrategi fra 2015 (jævnfør bilag 2, afsnit 5).

  Tildelingsudvalget nedsættes for en valgperiode af gangen og har til formål at fordele de under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget afsatte midler til aktiviteter indenfor områderne kultur, fritid og turisme.

  For at sikre klare og entydige retningslinjer for Tildelingsudvalgets virke, er der udarbejdet en forretningsorden herfor, jævnfør bilag 3.

  Da Tildelingsudvalget først formelt nedsættes efter Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets godkendelse af forretningsordenen, vil dets virke i det første år 2016 dog adskille sig fra det årshjul, der er beskrevet i forretningsordenen.

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget skal derfor afsætte årets midler til events i en ansøgningspulje, der kan udmeldes medio maj 2016 med ansøgningsfrist 15.juni. Tildelingsudvalget kan således mødes ultimo juni med henblik på at udmønte puljen for 2016.

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget skal som opfølgning på sidste udvalgsmøde endvidere formelt godkende og reservere 150.000 kr. af årets samlede ramme til events til en underskudsgaranti for udstilling på Vestfyns Museum.

  Lovgrundlag

  Den Kommunale Styrelseslov.

  Økonomi

  Ansøgningspuljen på 320.000 kr. samt reservationen til underskudsgaranti på 150.000 kr. afholdes indenfor Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets økonomiske ramme, der er afsat til branding og events.

  Beslutningskompetence

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 09-05-2016

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkender:

  • at bevilget underskudsgaranti kr. 150.000 til udstilling på Museum Vestfyn reserveres af eventpuljen for 2016,
  • at der medio maj offentliggøres en ansøgningspulje på kr. 320.000 kr. for 2016 med ansøgningsfrist 15. juni.

  Endelig vedtagelse af forretningsorden for Tildelingsudvalg for Assens Kommunes events udsættes til møde i juni 2016.

  Fraværende: Lone Akselsen og Leif Wilson Laustsen.

  Bilag

 • Sagsid.: 15/1886

  Indstilling

  Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at udvalget godkender ændring af arealafgrænsningen for nødcamping ved Arena Assens i forbindelse med Landsstævne 2016 for folkedansere og spillemænd i uge 30 2016.

  Beslutningstema

  På baggrund af opstået problemstilling, skal Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tage stilling til et forslag om ændring af tidligere godkendt arealafgrænsning for etablering af nødcamping ved Assens Arena og videresende sagen til Byrådet for endelig godkendelse. 

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte d. 24. februar 2016 etablering af nødcamping på kommunens areal (del af matr. nr. 272) bag Arena Assens.


  Det har efterfølgende vist sig, at dele af nødcampingområdet er lettere forurenet, og derfor ikke kan anvendes. Samtidig er der opstået tvivl omkring den præcise matrikelafgrænsning for nødcampingområde og parkeringsmulighed. Konsekvensen af disse forhold gør, at det har været nødvendigt at se på sagen igen med henblik på en vurdering af muligheden for en tilretning, således at behovet for nødcampingpladser, som vurderes at være på omkring 260 enheder, så vidt muligt kan tilgodeses. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er orienteret herom d. 4. april 2016.

  21. marts 2016 indsendte arrangørerne af landsstævnet en ny ansøgning via det elektroniske it-system Vejman, hvor man nu ønsker at kunne disponere over matriklerne 272, 154r og 89h – dels til nødcamping og dels til parkering.

  2. maj 2016 foretog Plan og Kultur en besigtigelse sammen med arrangørerne og Entreprenørgården for at skabe et fælles overblik over arealer og muligheder.

  Resultatet af en efterfølgende vurdering er følgende:

  • Alle delområder med lettere forurening er udelukket i forhold til nødcamping.
  • Matr. nr. 272 kan anvendes til nødcamping under følgende forudsætninger:
   • Den forurenede, græsklædte del kan ikke anvendes og Entreprenørgården sørger for midlertidig indhegning af arealet.
   • Entreprenørgården indhegner ligeledes et lille, nærliggende vandhul.
   • Entreprenørgården sikrer brønde (3 stk.) i området med solid afdækning.
   • Det befæstede delområde med lettere forurening kan kun anvendes til parkering.
  • Matr. nr. 154r:
   • Den nordlige del kan ikke anvendes til nødcamping. Arealet er reetableret indenfor de senere år, og det er ikke ønskeligt, at køretøjer ødelægger græsset.
   • Den sydøstlige del af matr. nr. 154r er befæstet og delvis forurenet, men kan anvendes til parkering.
  • Matr. nr. 89h er i øjeblikket et forholdsvis vådt område, som ikke umiddelbart kan anvendes, men eventuelt overvejes som supplerende parkeringsmulighed, hvis det bliver nødvendigt, og arealets beskaffenhed i juli måned tillader det.

  Anbefaling:
  At etablering af nødcamping på matr. nr. 272 godkendes med den afgrænsning, som er skitseret på kortbilaget. 

  Status på indkvartering i forbindelse med landsstævnet:
  Byrådsbeslutningen om godkendelse af etablering af nødcamping indeholdt en forudsætning om, at overnatningssteder i Assens Kommune skulle informeres om beslutningen, ligesom deltagerne skulle informeres om muligheder. Begge dele er sket.

  Arrangørerne oplyser, at det går rigtig godt med tilmeldinger til landsstævnet, men at det på nuværende tidspunkt er svært for deltagerne at finde overnatningsmuligheder i Assens Kommune, hvorfor det har været nødvendigt at henvise til andre kommuner, ligesom man har opfordret private til at stille værelser til rådighed.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 09-05-2016

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller godkendelse af ændring af arealafgrænsningen for nødcamping ved Arena Assens i forbindelse med Landsstævne 2016 for folkedansere og spillemænd i uge 30 2016.

  Fraværende: Lone Akselsen og Leif Wilson Laustsen.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/4605

  Indstilling

  Direktøren for By, Land og Kultur indstiller at forslag til kommuneplantillæg nr. 19 til Kommuneplan 2013 udvidelse af centerområdet i Tommerup stationsby vedtages og fremlægges i offentlig høring i minimum 8 uger.

  Beslutningstema

  Forslag til kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af centerområdet Tommerup Stationsby skal vedtages og det skal ligeledes besluttes at sende det i offentlig høring i minimum 8 uger.

  Sagsfremstilling

  Kommuneplantillæg nr. 19 er udarbejdet for at skabe mulighed for en udvidelse af centerområdet i Tommerup stationsby, således at der er mulighed for at Rema1000 på Tallerupvej kan udvide deres parkeringsareal.

  Dagligvarebutikken ligger indenfor centerområdet i Tommerup Stationsby, rammeområde 3.1.C.1. Udvidelsen af parkeringspladsen til butikken skal foregå på matr.nr. 1bo Bågegård, Tommerup, beliggende Bjelkevej 5. Naboejendommen ligger i et boligområde, rammeområde 3.1.B.6, hvor der ikke er mulighed for butikker.  

  Med kommuneplantillægget udvides centerområdet i Tommerup stationsby, ramme 3.1.C.1 til at omfatte matr.nr. 1bo Bågegård, Tommerup, således at en udvidelse af parkeringspladsen til dagligvarebutikken er mulig.

  Det omhandlende areal er vist på kortet nedenfor.

  Lovgrundlag

  Tilvejebringelse af kommuneplantillæg sker i medfør af lov om Planlægning ( lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23 november 2015)  

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 09-05-2016

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller at forslag til kommuneplantillæg nr. 19 til Kommuneplan 2013 udvidelse af centerområdet i Tommerup stationsby vedtages og fremlægges i offentlig høring i minimum 8 uger.

  Fraværende: Lone Akselsen og Leif Wilson Laustsen.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/9194

  Indstilling

  Direktøren for By, Land og Kultur indstiller:

  • at forslag til ophævelse af ”Lokalplan 65 Erhvervsområde Smedevej/Buchwaldsvej Tommerup st.” vedtages og sendes i 8 uges høring
  • at forslag til ophævelse af ”Lokalplan 46 Erhvervs- og boligområde i Tommerup st.” for den del, der ligger indenfor områdefornyelsesområdet vedtages og sendes i 8 ugers høring
  • at beslutningskompetencen ved den endelige vedtagelse delegeres til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

  Beslutningstema

  Det er til beslutning, om forslag til ophævelse af ”Lokalplan 65 Erhvervsområde Smedevej/Buchwaldsvej Tommerup st.”, samt forslag til ophævelse af dele af ”Lokalplan 46 Erhvervs- og boligområde i Tommerup st.” skal vedtages og sendes i 8 ugers høring.

  Det er også til beslutning, om beslutningskompetencen ved den endelige vedtagelse skal delegeres til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

  Sagsfremstilling

  Erhvervs- og Vækstudvalget besluttede den 4. januar 2016 at der skulle igangsættes en områdefornyelse af industriområdet Buchwaldsvej og Smedevej i Tommerup St., og som følge heraf, at der blandt andet skulle udarbejdes forslag til ophævelse af lokalplanlægningen for området og efterfølgende en rammelokalplan.

  Områdefornyelsesområdet er dækket af Lokalplan 65 og delvist af Lokalplan 46 jf. nedenstående kort:


  Oversigtskort over områdefornyelsesområdet Buchwaldsvej/Smedevej, der er omfattet af Lokalplan 65 og delvist af Lokalplan 46.

  Ved ophævelsen af den gældende lokalplanlægning vil det være kommuneplanens rammebestemmelser og de bygningsregulerende bestemmelser i bygningsreglementet, der vil gælde i området. Eksisterende lovlige anvendelse og aktiviteter i området kan bibeholdes uændret, selvom lokalplanen bliver ophævet.

  Med ophævelsen af den gældende lokalplanlægning for området er første skridt mod en områdefornyelse taget. I den videre proces skal der i første omgang udarbejdes en rammelokalplan og senere en byggeretsgivende lokalplan. Der skal også ske en afklaring i forhold til mulige samarbejdspartnere, lokale investorer og entreprenører, og ikke mindst indledes en dialog med ejendomsejerne om deres ønsker og eventuelle roller i omdannelsen.

  Ifølge planloven § 33, stk. 2 kan der først træffes beslutning om ophævelse af lokalplanen efter, at et forslag herom med ledsagende forklaring af de retlige og faktiske konsekvenser af ophævelsen har været offentliggjort i mindst 8 uger.

  Det foreslås, at Teknik og Miljø, Center for Byudvikling og Mobilitet bemyndiges til at træffe endelig beslutning om ophævelsen af lokalplanen i forlængelse af den offentlige fremlæggelse.

  Lovgrundlag

  Aflysning af lokalplanen sker i medfør af lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november)

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 09-05-2016

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller:

  • at forslag til ophævelse af ”Lokalplan 65 Erhvervsområde Smedevej/Buchwaldsvej Tommerup st.” vedtages og sendes i 8 uges høring
  • at forslag til ophævelse af ”Lokalplan 46 Erhvervs- og boligområde i Tommerup st.” for den del, der ligger indenfor områdefornyelsesområdet vedtages og sendes i 8 ugers høring
  • at beslutningskompetencen ved den endelige vedtagelse delegeres til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

  Fraværende: Lone Akselsen og Leif Wilson Laustsen.

  Bilag

 • Sagsid.: 14/30440
 • Sagsid.:

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 09-05-2016

  • Junimødet afholdes på Virksomhedsporten i Svendborg.
  • Udvalgsmødet 8. august flyttes til 15. august.

  Fraværende: Lone Akselsen og Leif Wilson Laustsen.

 • Sagsid.:

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 09-05-2016

  Intet.

  Fraværende: Lone Akselsen og Leif Wilson Laustsen.