icon-Politik

Politik

Referat

Onsdag den 24. februar 2016 kl. 17:45

Mødested: Mødelokale 2
Udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
Medlemmer: Dan Gørtz, Erik Klindt Andersen, Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Charlotte Vincent Petersen, Poul Poulsen, Leif Wilson Laustsen, Lone Akselsen
 • Sagsid.:

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 24-02-2016

  Dagsordenen blev godkendt.

 • Sagsid.: 16/1970

  Indstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at Assens Kommune understøtter Tobaksgaardens ansøgning om godkendelse som regionalt spillested, i samarbejde med Posten/Dexter.

  I lyset af Byrådets drøftelser af anvendelsen af brandingpuljen, foreslår Kultur- og Fritidsudvalget, at de 500.000 kr. hvert af de næste fire år tages af brandingmidlerne. Udvalget vurderer, at Tobaksgaarden som regionalt spillested vil være en enkeltstående og slagkraftig markedsføring af Assens Kommune.

  Alternativt er Kultur- og Fritidsudvalget indstillet på delvist at finde beløbet ved omprioritering af udvalgets samlede budget, hvor udvalget netop har peget på omprioriteringer for beløb, der kan rumme merudgiften på 500.000 kr..


  Kultur- og Fritidsudvalget har desuden drøftet muligheden for en undersøgelse af hvorvidt Assens Kommune kan/skal indgå i bestyrelsen for institutioner, hvor Assens Kommune yder store tilskud.

  Økonomiudvalgets møde den 22. februar 2016:

  Økonomiudvalget bemærker, at Tobaksgården ønsker at indgå samarbejde

  med Posten/Dexter om at blive godkendt som regionalt spillested.

  Ansøgningen er herefter på 500.000 kr.

  Et flertal af Økonomiudvalget (5 medlemmer, A og V) understøtter Kultur- og

  Fritidsudvalgets ønske om at yde økonomisk støtte til Tobaksgårdens

  ansøgning om godkendelse som regionalt spillested i samarbejde med

  Posten/Dexter i Odense.

  Flertallet anbefaler følgende finansiering af den kommunale andel til ansøgning

  som Tobaksgården som regionalt spillested:

  • 300.000 kr. finansieres inden for Kultur- og Fritidsudvalgets område på budgettet for fritidsfaciliteter og Folkeoplysningsområdet for 2017- 2020. Økonomiudvalget bemærker, at der har været uforbrugte midler på de pågældende områder i 2015
  • 200.000 kr. årligt i perioden 2017-2020 finansieres af brandingpuljen under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget under forudsætning af udvalgets tiltræden heraf inden Byrådets møde den 24. februar 2016.

  Et mindretal af Økonomiudvalget (2 medlemmer, F og O) tager forbehold.

  Beslutningstema

  Efter Økonomiudvalgets beslutning om at udsætte behandlingen af sagen om

  Tobaksgaarden som regionalt spillested, blev Kultur- og Fritidsudvalget bedt

  om at belyse konsekvenserne af eventuel godkendelse af Tobaksgaarden som

  regionalt spillested samt tage stilling til den præcise finansiering af

  merudgifterne på 700.000 kr. årligt i perioden 2017-2020.

  På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af sagen den 22. februar 2016

  forelægges sagen nu Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til stillingtagen til

  medfinansiering via brandingpuljen.

  Sagsfremstilling

  Tobaksgaarden ønsker at ansøge Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik om at blive regionalt spillested i perioden 2017-2020. Ansøgningsfristen er 29. februar 2016, og før ansøgningen kan fremsendes, skal det kommunale engagement defineres.

  Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for musik udpeger hvert fjerde år regionale spillesteder og yder støtte til disse i henhold til musikloven. Målet med de regionale spillesteder er at formidle, præsentere, profilere og udvikle det rytmiske musikliv lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. De regionale spillesteder er forskelligartede og arbejder hver især på at udvikle og præcisere en unik og ambitiøs profil. Det enkelte spillested definerer selv sin profil.

  De regionale spillesteder realiserer deres mål og visioner gennem målrettede aktiviteter inden for følgende fem strategiske områder:

  1. Koncertvirksomhed
  2. Udvikling af musiklivet
  3. Publikumsudvikling, markedsføring og kommunikation
  4. Eksternt samarbejde
  5. Professionel ledelse, organisation og opgaveløsning.

  Tobaksgaarden har siden 2009 været omfattet af Statens Kunstfonds honorarstøtteordning og har siden 2008 arbejdet på at opnå status som regionalt spillested. Stedet har markeret sig på det musikalske landkort som et seriøst spillested med et højt kvalitets- og aktivitetsniveau, og arbejder kontinuerligt på at udvikle og understøtte det rytmiske vækstlag. Det sker blandt andet gennem dialog og samarbejde med musikmiljøer og institutioner, med henblik på at positionere den rytmiske musik i Assens Kommune. En 4-årig aftale mellem Tobaksgaarden, Statens Kunstfond og Assens Kommune vil betyde arbejdsro og give grundlag for langtidsplanlægning og iværksætning af et egentligt udviklingsarbejde.

  Med støtte fra Kultur- og Fritidsudvalget indsendte Tobaksgaarden i 2008 og i 2012 ansøgning om at blive regionalt spillested, men fik afslag. Det eneste regionale spillested på Fyn er Posten /Dexter i Odense.

  Ved seneste ansøgningsrunde modtog Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik 28 ansøgninger om at blive regionalt spillested. I alt blev 19 spillesteder udpeget for perioden 2013-2016. Ser man på tilskudsniveauet for disse spillesteder, ligger det som minimum på 1 mio. kr. årligt. Dermed vurderer Tobaksgaarden, at man for at komme i betragtning som seriøs kandidat må kunne tilbyde en kommunal medfinansiering i denne størrelsesorden.

  Ifølge det nuværende budget modtager Tobaksgaarden i perioden et årligt tilskud fra Assens Kommune på 2.185.000 kr., hvoraf de 300.000 kr. er øremærket til honorarer. For at nå op på en kommunal medfinansiering på 1 mio. kræves der dermed en ekstrabevilling på 700.000 kr. pr. år, i alt 2.800.000 kr. over en 4-årig periode.

  Tobaksgaarden ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om en ekstrabevilling på 700.000 kr. pr. år i perioden 2017-2020.

  Bemærkninger:

  1) Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik giver tilskud til de regionale spillesteder efter krone til krone-princippet. Med en ekstrabevilling i ovennævnte størrelsesorden vil Tobaksgaarden kunne ansøge Statens Kunstfond om honorarstøtte på 1 mio. kr. pr. år, såfremt ansøgningen om at blive regionalt spillested imødekommes.

  2) Sammen med ansøgningen til Statens Kunstfond skal der fremsendes en erklæring fra Assens Kommune. Erklæringen skal beskrive Assens Kommunes forventninger til Tobaksgaarden som en del af det lokale og regionale kulturliv, samt eventuelle supplerende mål fremsat af Assens Kommune. Tobaksgaarden anmoder om en sådan erklæring, såfremt Kultur- og Fritidsudvalget kan imødekomme ansøgningen om en ekstrabevilling.

  Politiske beslutninger i sagen:

  På mødet i Kultur- og Fritidsudvalget d. 4. februar besluttede udvalget:

  Kultur- og Fritidsudvalget har drøftet ansøgning fra Tobaksgaarden om ekstra tilskud fra Assens Kommune i perioden 2017- 2020. Udvalget anbefaler, at Tobaksgaarden indsender ansøgning, og at Assens Kommune støtter ansøgningen med 700.000 kr. pr. år i perioden 2017-2010.

  Udvalget bemærker, at der skal udarbejdes en tydelig beskrivelse af Tobaksgaardens rolle og opgaver som regionalt spillested, fx i forhold til Kultur i Børnehøjde, ASK og Fyns 11. Musikskole.

  På mødet den 8. februar besluttede Økonomiudvalget:

  Økonomiudvalget udsatte sagen og ønsker følgende forhold belyst fra Kultur- og Fritidsudvalget inden behandling på ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 22. februar:

  • Eventuelle konsekvenser af omlægning af støttemidler på kulturområdet til at understøtte ansøgning om Tobaksgaarden som regionalt spillested
  • Hvad indebærer det, at Tobaksgaarden udpeges som regionalt spillested i forhold til eksisterende aktiviteter?
  • Tobaksgaardens økonomi samt aktuelle regnskaber
  • Muligheden for eventuel forhøjelse af Tobaksgaardens eget bidrag

  På ekstraordinært møde den 22. februar beslutter Kultur- og Fritidsudvalget:

  Kultur og Fritidsudvalget anbefaler, at Assens Kommune understøtter

  Tobaksgaardens ansøgning om godkendelse som regionalt spillested, i

  samarbejde med Posten/Dexter.

  I lyset af Byrådets drøftelser af anvendelsen af brandingpuljen, foreslår

  Kultur- og Fritidsudvalget, at de 500.000 kr. hvert af de næste fire år tages

  af brandingmidlerne.

  Udvalget vurderer, at Tobaksgaarden som regionalt spillested vil være en

  enkeltstående og slagkraftig markedsføring af Assens Kommune.

  Alternativt er Kultur- og Fritidsudvalget indstillet på delvist at finde beløbet

  ved omprioritering af udvalgets samlede budget, hvor udvalget netop har

  peget på omprioriteringer for beløb, der kan rumme merudgiften på 500.000

  kr..

  Kultur- og Fritidsudvalget har desuden drøftet muligheden for en

  undersøgelse af hvorvidt Assens Kommune kan/skal indgå i bestyrelsen for

  institutioner, hvor Assens Kommune yder store tilskud.

  På ekstraordinært møde den 22. februar beslutter Økonomiudvalget:

  Økonomiudvalget bemærker, at Tobaksgården ønsker at indgå samarbejde

  med Posten/Dexter om at blive godkendt som regionalt spillested.

  Ansøgningen er herefter på 500.000 kr.

  Et flertal af Økonomiudvalget (5 medlemmer, A og V) understøtter Kultur og

  Fritidsudvalgets ønske om at yde økonomisk støtte til Tobaksgårdens

  ansøgning om godkendelse som regionalt spillested i samarbejde med

  Posten/Dexter i Odense.

  Flertallet anbefaler følgende finansiering af den kommunale andel til

  ansøgning som Tobaksgården som regionalt spillested:

  • 300.000 kr. finansieres inden for Kultur- og Fritidsudvalgets område på budgettet for fritidsfaciliteter og Folkeoplysningsområdet for 2017-2020. Økonomiudvalget bemærker, at der har været uforbrugte midler på de pågældende områder i 2015
  • 200.000 kr. årligt i perioden 2017-2020 finansieres af brandingpuljen under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget under forudsætning af udvalgets tiltræden heraf inden Byrådets møde den 24. februar 2016.

  Et mindretal af Økonomiudvalget (2 medlemmer, F og O) tager forbehold.

  Administrative bemærkninger

  På baggrund af Økonomiudvalgets spørgsmål, er der udarbejdet et notat, der belyser spørgsmålene. Notat og bilag er vedlagt.

  Med besvarelse af spørgsmålene til sagen fra Kultur- og Fritidsudvalget har

  flertallet i Økonomiudvalget på deres ekstraordinære møde besluttet at

  anbefale følgende finansiering af den kommunale andel til ansøgning som

  Tobaksgården som regionalt spillested:

  • 300.000 kr. finansieres inden for Kultur- og Fritidsudvalgets område på budgettet for fritidsfaciliteter og Folkeoplysningsområdet for 2017- 2020. Økonomiudvalget bemærker, at der har været uforbrugte midler på de pågældende områder i 2015
  • 200.000 kr. årligt i perioden 2017-2020 finansieres af brandingpuljen under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget under forudsætning af udvalgets tiltræden heraf inden Byrådets møde den 24. februar 2016.

  På baggrund af ovenstående sendes sagen til behandling i Erhvervs- og

  Beskæftigelsesudvalget.

  Lovgrundlag

  Kommunalfuldmagten.

  Økonomi

  Der er ikke pt. plads i kulturbudgettet en forøgelse af udgifterne i denne størrelsesorden.

  For at imødekomme ansøgningen kræves det således, at udvalgets budget til ”Andre kulturelle opgaver” forøges med 700.000 kr. hvert år i perioden 2017-2020.

  Bemærkning efter Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af sagen den 4. februar 2016:

  Udvalget har som led i arbejdet med Budget 2017-20 foreslået en finansiering indenfor eget budget jf. sagsfremstillingen ovenfor.

  Tobaksgaardens økonomi og regnskaber:

  Tobaksgaarden har i perioden 2012-2015 haft en anstrengt økonomi med underskud.

  · Regnskab 2012: underskud på 608.000 kr.

  · Regnskab 2013: underskud på 342.000 kr.

  · Regnskab 2014: underskud på 362.000 kr.

  · Regnskab 2015: regnskabet vil først være færdigt i marts 2016. Forventningen til resultatet er dog positivt i forhold til de tidligere år, idet der forventes et samlet overskud.

  Den anstrengte økonomi har af flere omgange afstedkommet ønsker fra Tobaksgaarden, om at Assens Kommune enten øger sit årlige tilskud eller stiller garantier for lån.

  Tobaksgaarden hjemtog desuden driften af cafeen i ultimo 2012 med start i 2013, efter at cafédriften i mange år var bortforpagtet. Cafédriften har i 2013 og 2014 medført betydelige underskud og dermed belastet Tobaksgaardens samlede drift:

  · 2013:underskud på 374.000 kr.

  · 2014 underskud på 292.000 kr.

  · Forventningerne til resultatet af cafédriften i regnskab 2015 er dog positive, og der forventes et mindre underskud.

  Status 2015 fra Tobaksgaarden

  Tobaksgaarden modtog i 2015 et tilskud fra Assens Kommune på 2.185.000 kr. (brutto). Det direkte tilskud svarer til ca. 30 % af den samlede omsætning, der i 2015 forventes at lande på ca. 8 mio. kr.

  Tilsyn med forventede regnskaber og cafedrift

  Assens Kommunes administration har i løbet af 2014 og 2015 haft jævnlige møder med Tobaksgaarden, med henblik på at føre tilsyn med, at driften kommer tilbage på et bæredygtigt spor.

  Det har bl.a. betydet, at Tobaksgaarden er blevet bedt om at indsende foreløbige regnskaber, og senest at kommunens revision har udført en vurdering af lovligheden af cafédriften på Tobaksgaarden. Revisionsrapporten blev behandlet på Kultur og Fritidsudvalgets møde den 4. februar med den konklusion, at cafédriften ligger inden for kommunalfuldmagtsreglerne.

  2016 og frem

  Tobaksgaarden har tilkendegivet, at regnskab 2015 viser et overskud, der er retningsgivende for de kommende års budgetter. Administrationen har i efteråret 2015 modtaget seneste bud på budgetter for 2016-18, som sandsynliggør et årligt overskud i størrelsesordenen mellem 100.000 og 325.000, og hvor cafédriften bidrager med et lille overskud.

  Tobaksgaarden er telefonisk forespurgt, om de vil kunne stille med en større andel som deres bidrag til ansøgningen, med den konsekvens at Assens Kommunes mertilskud til ansøgningen om regionalt spillested nedbringes. På spørgsmålet svarer Tobaksgaarden, at de ikke mener, dette er muligt.

  Økonomistabens bemærkninger:

  Som supplement til ovenstående beskrivelse af økonomien kan nævnes, at egenkapitalen i regnskab 2014 var negativ. Der er dog en forventning til, at den med regnskab 2015 kan blive positiv igen. I henhold til de fremsendte budgetter vil de kommende år give mindre overskud, så egenkapitalen kræver et antal år med overskud for at den kan få en regnskabsmæssig acceptabel størrelse igen.

  Ovenstående økonomi er beskrevet ud fra Tobaksgaardens nuværende status og ikke med en forventet økonomi som et muligt regionalt spillested fra 1. januar 2017.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Byrådet den 24-02-2016

  Et flertal af Byrådet, 24 medlemmer (A, B, C, V og Ø) stemte for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets flertals indstilling samt Økonomiudvalgets flertals indstilling.

  Et mindretal af Byrådet, 5 medlemmer (F og O) stemte imod.

  Indstillingerne herefter godkendt.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 24-02-2016

  Et flertal anbefaler Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

  For stemte 6: V, A og B.

  Imod stemte 1: O.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 22-02-2016

  Kultur og Fritidsudvalget anbefaler, at Assens Kommune understøtter Tobaksgaardens ansøgning om godkendelse som regionalt spillested, i samarbejde med Posten/Dexter.

  I lyset af Byrådets drøftelser af anvendelsen af brandingpuljen, foreslår Kultur- og Fritidsudvalget, at de 500.000 kr. hvert af de næste fire år tages af brandingmidlerne. Udvalget vurderer, at Tobaksgaarden som regionalt spillested vil være en enkeltstående og slagkraftig markedsføring af Assens Kommune.         

  Alternativt er Kultur- og Fritidsudvalget indstillet på delvist at finde beløbet ved omprioritering af udvalgets samlede budget, hvor udvalget netop har peget på omprioriteringer for beløb, der kan rumme merudgiften på 500.000 kr..


  Kultur- og Fritidsudvalget har desuden drøftet muligheden for en undersøgelse af hvorvidt Assens Kommune kan/skal indgå i bestyrelsen for institutioner, hvor Assens Kommune yder store tilskud.

  Fraværende: Tage Kiltang Bartholin og Elmer Philipsen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 22-02-2016

  Økonomiudvalget bemærker, at Tobaksgården ønsker at indgå samarbejde med Posten/Dexter om at blive godkendt som regionalt spillested. Ansøgningen er herefter på 500.000 kr.

  Et flertal af Økonomiudvalget (5 medlemmer, A og V) understøtter Kultur- og Fritidsudvalgets ønske om at yde økonomisk støtte til Tobaksgårdens ansøgning om godkendelse som regionalt spillested i samarbejde med Posten/Dexter i Odense.

  Flertallet anbefaler følgende finansiering af den kommunale andel til ansøgning som Tobaksgården som regionalt spillested:

  • 300.000 kr. finansieres inden for Kultur- og Fritidsudvalgets område på budgettet for fritidsfaciliteter og Folkeoplysningsområdet for 2017-2020. Økonomiudvalget bemærker, at der har været uforbrugte midler på de pågældende områder i 2015
  • 200.000 kr. årligt i perioden 2017-2020 finansieres af brandingpuljen under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget under forudsætning af udvalgets tiltræden heraf inden Byrådets møde den 24. februar 2016.

  Et mindretal af Økonomiudvalget (2 medlemmer, F og O) tager forbehold.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 24-02-2016

  Intet.