icon-Politik

Politik

Referat

Onsdag den 28. april 2021 kl. 17:00

Mødested: Skype
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Søren Steen Andersen, Jens Jakobsen, Pia Offer Madsen, Tine Grau Poulsen, Lars Kristian Pedersen, Henrik Mott Frandsen, Dan Gørtz, Nikolaj Leed Henriksen, Rie Nielsen, Knud Søby, Erik Klindt Andersen, Ib W. Jensen, Henrik Jørgensen, Mogens Mulle Johansen, Flemming Risskov Jørgensen, Charlotte Vincent Petersen, Elmer Philipsen, Charlotte Kjær, Henrik Hansen, Sara Emil Baaring, Leif Rothe Rasmussen, Ashil Farokh, Berit Schaldemose, Kaj Alstrup, Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Lars Kolling, Betina Signe Christiansen, Søren Thomsen, Poul Poulsen
 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 28-04-2021

  Punkt 10 udgår. Dagsordenen herefter godkendt.

 • Sagsid.: 20/5658

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller, at Byrådet tager orienteringen om de trufne §31 borgmesterbeslutninger til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Assens Kommune følger tæt anvisninger og anbefalinger fra sundhedsstyrelsen og ministeriet ifm. COVID-19 situationen. I forbindelse med Folketingets hastelovgivninger bliver bemyndigelsen derudover udlagt til konkrete borgmesterbeslutninger iht. §31, stk. 1 i lov om kommunernes styrelse, hvor borgmesteren på Byrådets vegne kan afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl.

   

  Borgmesterens beslutninger forelægges Assens Byråd til orientering iht. §31, stkl. 2 i lov om Kommunernes styrelse:

   

  11. april 2021 påbud om midlertidigt forbud for besøgendes adgang til Center for Rehabilitering og Akutpleje (CVID-19)

  På vegne af Assens Byråd træffes hermed beslutning om at følge Styrelsen for Patientsikkerhed der den 11. april 2021 i medfør af epidemilovens §29, stk. 1 og efter høring af Epidemikommissionen, har påbudt Assens Byråd omgående at udstede midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til Center for Rehabilitering og Akutpleje, da det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af coronavirussygdom/COVID-19.

   

  22. april 2021 påbud om restriktioner for besøgendes adgang til botilbud i Assens Kommune (COVID-19)

  På vegne af Assens Byråd træffes hermed beslutning om at følge Styrelsen for Patientsikkerhed den 22. april 2021 i medfør af epidemilovens § 29, stk. 1 og efter høring af Epidemikommissionen, påbudt Assens Byråd omgående for en periode på 4 uger at fastsætte restriktioner for besøgendes adgang til flere botilbud i kommunen.

   

  Automatisk ophævede borgmesterbeslutninger, efter udløb:

  • Midlertidige afgørelser efter servicelovens §§ 103 og/eller 104 ang. aktivitets- og beskæftigelsestilbud
  • Midlertidige afgørelser efter servicelovens § 104 ang. daghjem

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Byrådet den 28-04-2021

  Orientering om de trufne §31 borgmesterbeslutninger taget til efterretning.

  Bilag

 • Sagsid.: 08/18638

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler:

  • At Willemoesgade 15 frikøbes pr 1. juli 2021.
  • At frikøbsprisen på forventeligt 15.520.000 kr. finansieres af kassen.
  • At der meddeles bevilling på 15.520.000 kr. til frikøb af ejendommen.

  Beslutningstema

  Frikøb af Willemoesgade 15 i henhold til gældende leasingkontrakt som forberedelse af ombygning af ejendommen til Multitek mv.

  Sagsfremstilling

  Leasingkontrakten på Willemoesgade 15 er påbegyndt den 1. juli 2003 og løber frem til den 1. juli 2028. Ved ophør af kontrakten er leasingtager, Assens Kommune, forpligtiget til at erhverve ejendommen.

   

  Ejendommen overdrages med de rettigheder, byrder og servitutter, der hviler på ejendommen på overdragelsestidspunktet.

   

  I forbindelse med etableringen af Multiteket på adressen Willemoesgade 15 er det nødvendigt at gennemføre et frikøb af ejendommen, da ombygningen indebærer, at Multiteket etableres i en kommunalt ejet ejendom. Med frikøbet står Assens Kommune som ejer af ejendommen.

   

  Nordania Leasing, der har leasingaftalen med Assens Kommune, har beregnet frikøbssummen til at udgøre foreløbigt 15.520.000 kr. den 1. juli 2021 med forbehold for ændring i renteniveauet.

   

  Det anbefales, at midlerne til frikøbet finansieres af kassen.

  Økonomi

  Den nuværende leasingydelse på ejendommen er variabel og følger cibor-renten. I 2021 skulle der samlet set være afdraget 1,4 mio. kr. på leasingydelsen. Da der er tale om et halvt år – afvikles der i 2021 inden frikøb for 700.000 kr. Udgiften til frikøb af ejendommen tager højde herfor. Leasingydelsen bortfalder ved frikøb af ejendommen.

   

  Det anbefales, at frikøb af ejendommen finansieres af kassen, hvor der er beregnet midler til frikøb af de leasede ejendommen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-04-2021

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 28-04-2021

  Indstillingen godkendt.

   

 • Sagsid.: 18/2535

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at:

  • Skema B for opførsel af 26 familieboliger med tilhørende fælleshus i Haarby godkendes.
  • Den foreløbige budgetterede husleje godkendes.

  Beslutningstema

  Assens Kommune skal behandle økonomien i Skema B, for nyopførelse af 26 almene boliger på Syrenvej i Haarby. Byrådet har den 29. november 2019 godkendt Skema A for projektet.

  Sagsfremstilling

  Fyns Almennyttige Boligselskab har afholdt licitation og er nu klar til at præsentere økonomien for projektet i form af Skema B.

   

  Skema A blev godkendt af Assens Byråd den 29. november 2019 med en anskaffelsessum på 46.996.000 kr. Den kommunale grundkapital udgjorde 3.758.000 kr. svarende til 8% af anskaffelsessummen.

   

  Grundet indeksering fra 2019 til 2021 niveau hæves anskaffelsessummen til 48.043.000kr. svarende til en ny grundkapital på 3.827.000kr. indekseringen sker i henhold til Almenboliglovens regler. En stigning i grundkapital på 69.000kr.

  Huslejen er beregnet til 940kr. pr m2. pr. år.

   

  Assens Kommune skal i forbindelse med opførslen af almene boliger stille garanti svarende til det beløb, som ligger ud over 60% af anskaffelsessummen. Garantien fastlægges endeligt i forbindelse med Skema C.

  Lovgrundlag

  Almenboligloven og Støttebekendtgørelsen

  Økonomi

  Grundkapital på 3.758.000kr finansieres via midler afsat til grundkapital for almen boligbyggeri. Finansiering af indekseringen indarbejdes forventeligt i 1. totalopfølgning.

   

  I forbindelse med projektet, har Assens Kommune solgt areal til boligselskabet. Handlen andrager 919.000kr. inc. moms. Købesummen tilfalder indtægtsbudgettet og er ikke kædet sammen med grundkapitalen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-04-2021

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 28-04-2021

  Indstillingen godkendt.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 21/6898

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at ansøgning fra Tommerup Andelsboligforening om dispensation til selv af styre ventelisterne for kommende ledige boliger, jf. almenboliglovens § 60 i seniorbofællesskabet på Buchwaldsvej 26-70 i Tommerup imødekommes.

  Beslutningstema

  Byådet behandler ansøgning om dispensation til at afvige fra de generelle ventelisteregler. Konkret ansøgning herom fra Tommerup Andelsboligforening forelægges til politisk beslutning.

  Sagsfremstilling

  Tommerup Andelsboligforening har fremsendt ansøgning om dispensation til for i en 4-årig periode, at lejerne i afdelingerne selv må styre ventelisten til de kommende ledige boliger.

   

  Der foreligger en ansøgning fra afdelingen (se bilag) beliggende Buchwaldsvej 26-70, hvor der ansøges om en dispensation fra de almindelige regler om benyttelse af venteliste til ledige familieboliger. Godkendelsen vil være gældende for perioden d. 1. maj 2021 til d. 1. maj 2025

   

  Det skal bemærkes, at afdelingen er et seniorbofællesskab, hvor der lægges stor vægt på fællesskabet, herunder fællesspisninger m.v. hvor fællesskabet har større betydning end i traditionelle afdelinger med familieboliger.

   

  Afdelingerne begrunder deres ansøgning med, at bofællesskabet er afhængige af, at der til enhver tid bor familier, som ønsker at bo i et bofællesskab og som ikke blot har brug for en bolig. Administrationen har ingen bemærkninger til boligselskabets ønske.

   

  Ansøgning om dispensationen vil løbe fra 1. maj 2021 til 1. maj 2025

  Lovgrundlag

  Almenboliglovens § 60

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-04-2021

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 28-04-2021

  Indstillingen godkendt.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 21/7580

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller, at

  • Borgmesteren bemyndiges til at repræsentere Assens Kommune på generalforsamlingen i Assens Forsyning A/S.
  • Arno Termansen, Lars Kristian Pedersen og Lars Kolling udpeges som medlemmer til bestyrelsen på vegne af konstitueringsgruppen A-B-C-F-V.
  • Formand og næstformand for bestyrelsen udpeges blandt bestyrelsens medlemmer.
  • Byrådet tager stilling til årsrapporterne for Assens Forsyning A/S for 2020 og at overskuddet overføres til næste år.

   

  Økonomiudvalgets anbefaling vil foreligge på mødet.

  Sagsfremstilling

  Assens Forsyning A/S har indkaldt til ordinær generalforsamling onsdag den 5. maj 2021.

   

  Assens Kommune er eneejer af Assens Forsyning A/S.

   

  Bestyrelsen består p.t. af 10 medlemmer, hvoraf 5 medlemmer er udpeget af Assens Byråd, 2 medlemmer er forbrugervalgte og 3 medlemmer er valgt til bestyrelsen som medarbejderrepræsentanter.

   

  Bestyrelsen består af følgende: Poul Erik Kristiansen (formand), Arno Termansen (næstformand), Lars Kristian Pedersen, Lars Kolling, Jørgen G.F. Hviid, Allan I. Pedersen (medarbejdervalgt), Bjarne Hougaard (medarbejdervalgt) og Jan Svendsen (medarbejdervalgt). Derudover er der valgt to forbrugerrepræsentanter: Jørgen Skov Petersen og Søren Edlefsen.

   

  De af Byrådet udpegede medlemmer udpeges for 2 år ad gangen. Hvert andet år er 3 medlemmer på valg og modsat år er 2 medlemmer på valg. Byrådet besluttede på konstituerende møde i 2017 at udpege følgende: Poul Erik Kristiansen, Arno Termansen, Lars Kristian Pedersen, Jørgen Hviid og Lars Kolling.

   

  Til Assens Forsynings generalforsamling i 2021 er Arno Termansen, Lars Kristian Pedersen og Lars Kolling på valg.

   

  På generalforsamlingen skal tillige udpeges formand og næstformand for bestyrelsen.

   

  Bestyrelsen ved Assens Forsyning indstiller årsregnskaberne 2020 for Assens Forsyning A/S, Assens Service A/S, Assens Vandværk A/S, Assens Rensning A/S, Assens Spildevand A/S og Assens Affald og Genbrug A/S til generalforsamlingens godkendelse, og fremsendes til Assens Kommune til Byrådets videre behandling.

   

  Økonomi

  Efter modtagelse af opdateret årsregnskab for 2020 fra Assens Forsyning har administrationen opdateret med følgende oplysninger:

   

  Resultatopgørelsen for 2020 for Assens Forsyning A/S med datterselskaber udviser et overskud på 18.061.000 kr., og egenkapitalen udgør herefter 1.309.061.000 kr. Resultat af primær drift i Assens Forsyning A/S udviser et overskud på 212.000 kr.

   

  Byrådet skal træffe beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport, og i forhold til generalforsamlingens dagsorden foreligger der indstilling om, at overskuddet overføres til næste år.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Byrådet den 28-04-2021

  Indstillingen godkendt.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 20/22089

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Lokalplan 1.2-16 for multitek og havneplads i Assens godkendes med følgende ændringer:

   

  • En ændring af § 5.1, § 5.2, § 5.4, § 6.4, § 6.5, § 7.4 og § 7.5 jf. bilaget ”Anbefalede ændringer i Lokalplan 1.2-16”
  • At § 5.3 vedr. en ensretning af Strandgade udgår
  • En ændring af lokalplanens redegørelse jf. bilaget ”Ændret redegørelse, side 9 til 12 i Lokalplan 1.2-16”
  • At der udarbejdes alternative løsninger for placering af et busstoppested, som forelægges til beslutning i Miljø, Teknik og Plan.

   

  Økonomiudvalgets anbefaling vil foreligge på mødet.

  Beslutningstema

  Lokalplan 1.2-16 med tilhørende miljøvurdering er udarbejdet for at muliggøre ombygning af det gamle rådhus i Assens til multitek samt etablering af en havneplads. Forslaget til lokalplan og miljøvurdering har været i fire ugers høring, og der er indkommet syv høringssvar.

  Sagsfremstilling

  Forslag til Lokalplan 2.1-5 med tilhørende miljøvurdering blev godkendt af Byrådet den 24. februar 2021.

   

  Lokalplanen muliggør en omdannelse af det gamle rådhus i Assens til multitek, herunder bl.a. bibliotek, ungdomshus, administration og mødecenter samt private erhverv samt anlæg af en havneplads og fastsættelsen af rammerne for ny bebyggelse og en trafikal struktur.

   

  Lokalplan og miljøvurdering har været i høring fra den 1. marts 2021 til den 29. marts 2021. Der blev afholdt borgermøde den 18. marts. Der er indkommet syv høringssvar. Høringssvarene vedrører i hovedtræk placeringen af opmarchbåse og busstoppested foran Toldboden, placeringen af et udsigtstårn på havnepladsen og arkæologiske forhold. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

   

  Da lokalplanen har været ledsaget af en miljørapport, er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse. Denne redegør bl.a. for hovedpunkterne i høringssvarene og for, hvordan høringssvarene og miljøvurderingen har været anvendt ift. den endelige vedtagelse af lokalplanen. Den sammenfattende redegørelse er vedlagt som bilag.

   

  Høringssvarene og miljøvurderingen har givet anledning til en administrativ anbefaling om at ændre § 5.1 vedr. lukning af Willemoesgade, § 5.2 vedr. opmarchbåse, § 5.4 vedr. areal til buslomme, § 6.4 vedr. bebyggelse i delområde 2, § 6.5 vedr. bebyggelse ved busstoppestedet, § 7.4 vedr. facader på læskur og § 7.5 vedr. udsigtstårn samt at udtage § 5.3 vedr. ensretning af Strandgade. Derudover at konsekvensrette redegørelsen som følge af de ændrede bestemmelser. Ændringerne vil medføre, at der ikke kan udlægges et nyt vejtracé hen over havnepladsen, at udsigtstårnet omdefineres til et megamøbel, hvor eventuelt lys kun må oplyse arealer på havnepladsen, at der ikke kan etableres opmarchbåse foran Toldboden, at stikvejen og arealet ud for Toldboden udlægges som en plads til Toldboden, og at der som alternativ til busstoppested foran Toldboden kan etableres busstoppested ud for havnepladsen.

   

  Det er indstillet, at der arbejdes videre med en placering af et busstoppested, og at Miljø, Teknik og Plan forelægges en sag derom til beslutning.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 19-04-2021

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Lokalplan 1.2-16 for multitek og havneplads i Assens godkendes med følgende ændringer:

   

  • En ændring af § 5.1, § 5.2, § 5.4, § 6.4, § 6.5, § 7.4 og § 7.5 jf. bilaget ”Anbefalede ændringer i Lokalplan 1.2-16”
  • At § 5.3 vedr. en ensretning af Strandgade udgår
  • En ændring af lokalplanens redegørelse jf. bilaget ”Ændret redegørelse, side 9 til 12 i Lokalplan 1.2-16”
  • At der udarbejdes alternative løsninger for placering af et busstoppested, som forelægges til beslutning i Miljø, Teknik og Plan.

   

  Beslutning Byrådet den 28-04-2021

  Indstillingen godkendt.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 21/4572

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Byrådet fremsender vedlagte høringsbrev med bemærkninger til Råstofplan 2020 til Region Syddanmark.

  Beslutningstema

  Assens Kommune har den 1. februar 2021 modtaget Region Syddanmarks Forslag til Råstofplan 2020. Der er med baggrund i erfaringer fra Assens Kommune udarbejdet et udkast til høringssvar (se bilag).

  Sagsfremstilling

  Indledningsvis i høringssvaret bakkes der op om, at der er kommet mere fokus på FN´s Verdensmål - herunder genanvendelse af restprodukter.

   

  Det er samtidig positivt, at råstofgrave i sårbare indvindingsområder for drikkevand efterbehandles til natur, fritidsformål eller landbrug uden pesticider og gødskning.

   

  I Assens Kommune er det vigtigt, at udnyttelsen af råstofressourcen ikke er i væsentlig konflikt med landskabsværdier, hensyn til naboer og trafikale forhold samt naturbeskyttelsesinteresser og kulturhistoriske værdier. Det bemærkes i særlig grad, at kommunen gør Regionen opmærksom på at orientere og inddrage omkringboende tidligt i processen for at minimere eventuelle nabogener.

   

  Regionen gøres samtidig opmærksom på at trafikale forhold skal kunne planlægges, så den tunge trafik ikke belaster skoler, daginstitutioner og beboede områder.

   

  I høringssvaret ses en gennemgang af de grave- og interesseområder, hvor der er ændringer som følge af Råstofplan 2020. Ved Grønnemose, Skalbjerg, Akkerup og Barløse er der overlap mellem bymæssig bebyggelse og kommuneplanlagte områder til byudvikling. Regionplanens udlæg bør tilrettes, så der ikke er overlap.

   

  Ved Solevad udvides graveområdet, og Regionen gøres her specifikt opmærksom på, at der skal tages mest mulig hensyn til eksisterende ejendomme, så de skånes mest mulig for gener fra indvindingen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 30-03-2021

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Byrådet fremsender vedlagte høringsbrev med bemærkninger til Råstofplan 2020 til Region Syddanmark.

   

  Beslutning Byrådet den 28-04-2021

  Indstillingen godkendt.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/16510

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller:

  • at forslag til Natur- og friluftspolitikken sendes i offentlig høring i ca. 6 uger i maj-juni.
  • at Natur- og friluftsstrategien sendes i høring samtidig med Natur- og friluftspolitikken.
  • at der i høringsperioden afholdes et offentligt borgermøde.

  Beslutningstema

  Der foreligger nu et udkast til Natur- og Friluftspolitik, som hvis det godkendes af Byrådet ultimo april kan sendes i høring samtidig med et udkast til Natur- og Friluftsstrategi, som ventes behandlet af Miljø, Teknik og Plan den 4. maj 2021.

  Sagsfremstilling

  Udkast til Natur- og Friluftspolitikken foreligger nu. Politikken indeholder 3 hovedtemaer: ”Natur og biodiversitet” ”Natur- og kystturisme” samt ”Den nære natur”.

   

  Politikken tager udgangspunkt i Assens Kommunes vision 2030 ”Med vilje og hjerte” og indholdet baserer sig derudover på drøftelser i Miljø, Teknik og Plan samt Grønt Råd, ligesom der er sket koordinering ift. andre relevante politikker, herunder den netop udarbejdede turismestrategi.

   

  Parallelt med politikken er der arbejdet med en Natur- og Friluftsstrategi, som konkretiserer de 3 hovedtemaer og retter sig mod de mere konkrete indsatser på området. Strategien vil blive behandlet mere indgående på Miljø, Teknik og Plans møde i maj måned.

   

  Ift. strategien sker der en bredere involvering under udarbejdelsen, idet der udover Grønt Råds generelle inddragelse, sker en inddragelse af lokalrådene i marts-april via vores nye deltagelsesplatform ”dialog.assens.dk” med et primært fokus på den nære natur.

   

  Det foreslås, at politik og strategi sendes i offentlig høring samtidig i perioden fra ca. 5. maj til 16. juni 2021 (6 uger), samt at der i høringsperioden afholdes et offentligt borgermøde. Er det muligt at afholde mødet fysisk, vil det blive gennemført som et fysisk møde. Alternativt vil der blive afholdt som et virtuelt møde.

   

  Relevante bemærkninger fra høringen og møderne vil efterfølgende blive indarbejdet i det fremlagte udkast, ligesom der vil blive udskiftet enkelte billeder, så der indgår forårsbilleder fra 2021. De endelige udgaver af politik og strategi venter behandlet i augustmøderne af henholdsvis Miljø, Teknik og Plan (strategi) og Byråd (politik).

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 30-03-2021

  Miljø, Teknik og Plan indstiller:

  • at forslag til Natur- og friluftspolitikken sendes i offentlig høring i ca. 6 uger i maj-juni.
  • at Natur- og friluftsstrategien sendes i høring samtidig med Natur- og friluftspolitikken.
  • at der i høringsperioden afholdes et offentligt borgermøde.

   

  Beslutning Byrådet den 28-04-2021

  Indstillingen godkendt.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 21/5676

  Indstilling

  Uddannelse, Børn og Familie ønsker, at der udarbejdes en tilkendegivelse til ministeriet at de nationale test bør aflyses i indeværende skoleår.

  Sagsfremstilling

  Nedenstående henvendelse er indkommet fra Sara Emil Baaring og blev behandlet i Uddannelse, Børn og Familie:

   

  Socialdemokratiet ønsker en drøftelse i udvalget om der skal sendes en konkret henvendelse til Undervisningsministeriet om aflysning af national test i Assens’ folkeskoler i skoleåret 2020/2021. Med den gældende lovgivning kan vi som byråd ikke selv aflyse. Det kræver derfor en henvendelse til ministeriet.

  Det virker ikke gennemtænkt at elever og lærere der har været gennem et meget anderledes skoleår med lange hjemsendelser og nødundervisning skal testes i nationaltest.

  VIVE (Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd) har i undersøgelse bekræftet at der er fejl og mangler i disse tests.

  Eleverne har ikke brug for at komme tilbage efter den længste nedlukning nogensinde til fejlbehæftet testning.

  Lærerne har ikke brug for at bruge deres sparsomme forberedelse på test, når nødundervisning netop er gældende frem til sommer. Her må det være trivsel der er i fokus.

   

  Administrativt bemærkes at reglerne for gennemførelse af nationale test i indeværende skoleår er følgende:

   

  En elev kan blive fritaget for nationale test, hvis lederen i samråd med andre, bl.a. forældrene,

  beslutter det. Lederen kan undlade at inddrage PPR, hvis forældre og skole er enige.

  Ved fritagelse skal man vurdere, hvilke andre metoder der er relevante at inddrage i forhold til

  at evaluere eleven.

  Perioden for at gennemføre test er – pga. corona - forlænget i 2021, så testene kan holdes i

  perioden fra den 1. marts og til den 11. juni 2021.

  De obligatoriske nationale test bør først afholdes, når eleverne er fysisk tilbage på skolerne.

   

  Ved indsendelse af en ansøgning til undervisningsministeren vedr. aflysning af de nationale test søger man via Folkeskolelovens § 55. I paragraffen står der, at ansøgningen skal indeholde følgende:

  • Formålet med og en nærmere beskrivelse af forsøget
  • Forsøgets varighed
  • Hvordan forsøget skal evalueres
  • Udtalelse fra skolebestyrelsen.

  Byrådet skal godkende en forsøgsordning.

  Lovgrundlag

  Folkeskoleloven § 55.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 29-03-2021

  Uddannelse, Børn og Familie ønsker, at der udarbejdes en tilkendegivelse til ministeriet at de nationale test bør aflyses i indeværende skoleår.

  Beslutning Byrådet den 28-04-2021

  Punktet udgår, jf. punkt 1.

   

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  1.

  Brev til Transportministeriet vedr. Regeringens infrastrukturudspil.

  2.

  Brev til sundhedsminister Magnus Heunicke vedr. opfølgning på henvendelse vedr. de mange udfordringer med den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsnet.

  3.

  Henvendelse til Børne- og Undervisningsministeriet om nationale test, samt svar fra ministeriet

   

  Beslutning Byrådet den 28-04-2021

  Til orientering.

   

  Orientering om udmelding om etablering af politistation i Assens by.

   

  Orientering om dialog med folketingsmedlemmer vedrørende det kommende kyst- og lystfiskercenter i Assens.

   

  Orientering om optagelser til en kommende julekalender i Assens Kommune.

   

  Tak til vicedirektør Esben Krægpøth i forbindelse med hans pensionering fra Assens Kommune.

   

  Velkommen til ny direktør for Børn, Unge og Uddannelse Jan Præstholm.

   

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 28-04-2021

  Intet.

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 28-04-2021

  Skriftligt spørgsmål modtaget fra Poul Hansen vedrørende sygefravær i Assens Kommune blev læst op og besvaret. Svaret sendes ligeledes efterfølgende til spørgeren.

 • Sagsid.: 20/9307
 • Sagsid.: 20/23005
 • Sagsid.: 20/934