icon-Politik

Politik

Referat

Onsdag den 24. marts 2021 kl. 17:00

Mødested: Skype
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Søren Steen Andersen, Jens Jakobsen, Pia Offer Madsen, Tine Grau Poulsen, Lars Kristian Pedersen, Henrik Mott Frandsen, Dan Gørtz, Nikolaj Leed Henriksen, Rie Nielsen, Knud Søby, Erik Klindt Andersen, Ib W. Jensen, Henrik Jørgensen, Mogens Mulle Johansen, Flemming Risskov Jørgensen, Charlotte Vincent Petersen, Elmer Philipsen, Charlotte Kjær, Henrik Hansen, Sara Emil Baaring, Leif Rothe Rasmussen, Ashil Farokh, Berit Schaldemose, Kaj Alstrup, Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Lars Kolling, Betina Signe Christiansen, Søren Thomsen, Poul Poulsen
 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 24-03-2021

  Dagsordenen godkendt.
   

 • Sagsid.: 20/5658

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller, at Byrådet tager orienteringen om de trufne § 31 borgmesterbeslutninger til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Assens Kommune følger tæt anvisninger og anbefalinger fra sundhedsstyrelsen og ministerier ifm. COVID-19 situationen. I forbindelse med Folketingets hastelovgivninger bliver bemyndigelsen derudover udlagt til konkrete borgmesterbeslutninger iht. § 31, stk. 1 i lov om kommunernes styrelse, hvor borgmesteren på Byrådets vegne kan afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl.

   

  Borgmesterens beslutninger forelægges Assens Byråd til orientering iht. § 31, stk. 2 i lov om Kommunernes styrelse:

   

  28. februar 2021- Forlængelse af Servicelovens §§ 103/104 vedr. daghjem og aktivitets- og beskæftigelsestilbud

  Borgmesterbeslutning vedrørende forlængelse af lukning af daghjem og aktivitets- og beskæftigelsestilbud til inddæmning af smitte og omlægning af tilbud til borgere på aktivitets- og beskæftigelsestilbud.

   

  2. marts 2021 – Kvalitetsstandard for befordring til vaccinationssteder i forbindelse med vaccinationsprogram mod BCID-19, jf. servicelovens § 117.

  Borgmesterbeslutning og godkendt kvalitetsstandard for befordring for alle vaccinationsgrupper til vaccinationssteder i forbindelse med vaccinationsprogram mod COVID-19, jf. serviceloven § 117 af 8. februar 2021.

  Med godkendelsen af kvalitetsstandard af 2. marts 2021 ophører tidligere kvalitetsstandard af 8. februar 2021 for befordring til vaccinationssteder i forbindelse med vaccinationsprogram med COVID-19, jf. servicelovens § 117 for borgere +85 år. Borgerne +85 år er i stedet fremadrettet omfattet af kvalitetsstandard af 2. marts 2021.  

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Byrådet den 24-03-2021

  Orientering om trufne § 31-beslutninger tages til efterretning.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 20/18874

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at der jf. decentraliseringsprincipperne gives en tillægsbevilling til overførsler på 30.678.000 kr. finansieret af kassen. Overførslerne fordeler sig således:

  • En tillægsbevilling til Økonomiudvalget på 11.896.000 kr.
  • En tillægsbevilling til Miljø, Teknik og Plan på 5.097.000 kr. hvoraf 800.000 kr. søges overført til anlæg.
  • En tillægsbevilling til Uddannelse, Børn og Familie på 7.054.000 kr. hvoraf 264.000 kr. søges overført til anlæg.
  • En negativ tillægsbevilling til Beskæftigelse, Erhverv og Kultur 414.000 kr.
  • En tillægsbevilling til Social og Sundhed på 7.045.000 kr. hvoraf 500.000 kr. søges overført til anlæg.

   

  Det anbefales, at de vedlagte genopretningsplaner vedr. underskud godkendes.

   

  Det anbefales, at følgende ekstraordinære ansøgninger – UDENFOR decentraliserings- principperne godkendes:

  ØKU:

  • Ansøgning om tillægsbevilling til overførsel af 983.000 kr. til valg og Handicaprådets ansøgning om overførsel af 20.000 kr.
  • Ansøgning om negativ tillægsbevilling på 828.000 kr. vedr. overførsel af et merforbrug på Risikostyring.
  • Ifølge beslutning i ØKU 18.01.21 ansøges om at overføre overskud på 500.000 kr. vedr. ej fordelt tilskud til Covid-19 til senere udmøntning

   

  BEK:

  • Ansøgning om tillægsbevilling til overførsel af 94.000 kr. vedr. udskydelse af Handicap Grandprix 2020 til år 2021.

   

  SSU:

  • Ifølge beslutning i ØKU 18.01.21 ansøges om at overføre overskud på 224.000 kr. vedr. ej fordelt tilskud til Covid-19 til senere udmøntning.

   

  Der er samlet ansøgninger om overførsel af overskud over 5% – UDENFOR decentraliseringsprincipperne på 8.550.000 kr.

  ØKU:

  • Administrativ organisation - Ansøgning om tillægsbevilling til overførsel på 3.222.000 kr.

   

  UBF:

  • Ansøgning om tillægsbevillinger til overførsel på samlet 5.208.000 kr. hvoraf 2.918.000 kr. søges overført til anlæg.
    
  Direktionen anbefaler, at 1.940.000 kr. heraf anvendes til at dække 1) tandplejens fulde underskud på 838.000 kr. 2) merforbrug over 5% på Gummerup Skole svarende til 602.000 kr. samt 3) 500.000 kr. til afsættelse af pulje til sommerferieaktiviteter til børn og unge. Den tilbageværende del af overskuddet på 3.268.000 kr., svarende til 62,75% fordeles til ansøgerne.

   

  SSU:

  • Ansøgning om tillægsbevillinger til overførsel på samlet 120.000 kr. Der ansøges samtidig om at ”Intern Befordring” på beskæftigelsescenter Pilevej anses som et projekt og dermed har 100% overførsel fra 2021.

   

   

  Beslutningstema

  Godkendelse af driftsoverførsler i henhold til reglerne om overførselsadgang.

  Sagsfremstilling

  I Assens Kommunes principper for decentralisering er det fastlagt, at enheder med overførselsadgang kan overføre uforbrugte driftsbevillinger med op til +/- 5% af korrigeret budget.

   
  Overskud udover +5% kan efter ansøgning om overførsel i særlige tilfælde bevilges af Byrådet.

   

  Retten til forbrug ud over budget begrænses til ekstraordinære omstændigheder, og underskud må maksimalt andrage 5% eller 1 mio. kr. for hver enhed med overførselsadgang.

  Ved underskud på mere end 5% eller over 1 mio. kr. skal der efter principperne laves og godkendes en genopretningsplan, hvor merforbruget afdrages over maksimalt 3 år.

   

  Der skal efterfølgende følges op på genopretningsplanerne i fagudvalgene i forbindelse med totalopfølgningerne.

  Lovgrundlag

  Styrelsesloven

  Økonomi

  Netto 1.000 kr.

  Søges overført jf. aftalen

  Puljer jf. aftalen

  Op til 5% jf. aftalen

  Underskud over 5 % /
  1 mio. kr. jf. aftalen

  Heraf overført til anlæg

  Samlet overførsel jf. overførselsregler

  32.118

  5.296

  28.153

  -1.331


  1.564

  Økonomiudvalg

  11.896

  0

  11.896

  0

  0

  Miljø, Teknik og Plan

  5.097

  0

  5.097

  0

  800

  Uddannelse, Børne og Familie

  8.494

  3.326

  6.478

  -1.310

  264

  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur

  -414

  221

  -614

  -21

  0

  Social og Sundhed

  7.045

  1.749

  5.296

  0

  500

   

   

  Netto 1.000 kr.

  Søges overført uden for aftalen

   

  Overskud over 5%

  Ekstraordinær

  Heraf overført til anlæg

  Samlet overførsel UDENFOR overførselsregler

  8.103

  7.110

  1.717

  2.918

  Økonomiudvalg

  3.897

  3.222

  675

  0

  Miljø, Teknik og Plan

  0

  0

  0

  0

  Uddannelse, Børne og Familie

  3.768

  3.768

   

  2.918

  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur

  94

  0

  94

  0

  Social og Sundhed

  344

  120

  224

  0

   

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-03-2021

  Indstillingen anbefales.

  Henrik Hansen deltog ikke i behandlingen af punkt.

   

  Beslutning Byrådet den 24-03-2021

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 20/18874

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at der overføres 27.539.000 kr. til anlæg jf. bilag. Overførslerne søges som tillægsbevillinger finansieret af kassen, beløbene søges samtidig frigivet.

  Beslutningstema

  Opgørelse vedrørende overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2020 til 2021 forelægges til politisk godkendelse.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med regnskab 2020 er der en række anlægsprojekter, som ikke er afsluttet. Specifikation er vedlagt.

   

  Der søges om, at uforbrugte rådighedsbeløb overføres til budget 2021. Det drejer sig om uforbrugte rådighedsbeløb til godkendte anlægsbevillinger, som endnu ikke er færdiggjort.

   

  Puljer afsluttes regnskabsmæssigt hvert år, men restbeløb overføres til næste års pulje.

  Lovgrundlag

  Styrelsesloven

  Økonomi

  Anlæg - Samlet overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2020 - 2021 
                                                        (i 1000 kr.)                                                                                                             

  Regnskab

  Korrigeret budget

  Oprindeligt budget

  Afvigelse i forhold til
  korr. Budget
                                         
  (minus = overskud)

  Overførsler fra 2020 til 2021  

  (minus = overført underskud)

  Økonomiudvalget

  -3.549

  5.834

  1.500

  -9.383

  9.383

  Miljø, Teknik og Plan

  42.966

  55.434

  35.825

  -12.468

  12.468

  Uddannelse, Børn og Familie

  5.919

  8.401

  4.919

  -2.482

  2.482

  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur

  358

  3.559

  1.890

  -3.201

  3.201

  Social og Sundhed

  85

  90

  100

  -5

  5

  Samlet

  45.779

  73.318

  44.234

  -27.539

  27.539

   

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-03-2021

  Indstillingen anbefales.

  Henrik Hansen deltog ikke i behandlingen af punkt.

   

  Beslutning Byrådet den 24-03-2021

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 20/18884

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at årsberetningen for 2020 oversendes til revisionen med henblik på endelig godkendelse når revisionsberetningen foreligger.

  Beslutningstema

  Der er udarbejdet årsberetning for 2020. Materialet forelægges med henblik på oversendelse til revisionen og endelig godkendelse på byrådsmøde i juni måned.

  Sagsfremstilling

  Årsberetningen for 2020, viser det endelige resultat af afvigelserne mellem budget og regnskab, en beskrivelse af afvigelserne, ændringer i regnskabspraksis, obligatoriske regnskabsopstillinger samt bemærkninger vedr. bevillingsområderne.

   

  Resultatet af ordinær drift viser et overskud på 159,6 mio. kr. Der var oprindeligt budgetlagt med et overskud på 130 mio. kr., så resultatet er 29,6 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetlagt. Det skyldes hovedsagelig midtvejsregulering på 56,8 mio. kr. i kompensation som følge af øget ledighed i forbindelse med Covid-19. En del af dette beløb forventes at skulle tilbagebetales i 2021 eftersom vi formodentlig er blevet overkompenseret.

   

  Afvigelser til driften fremgår specificeret på hvert enkelt udvalg i årsberetningen.

   

  Resultatet af det skattefinansierede område viser et overskud på 107,4 mio. kr.

   

  I det oprindelige budget var der regnet med et overskud på 85,1 mio. kr., dermed er der brugt 22,4 mio. kr. mindre end budgetlagt, hvilket kan henføres til merindtægt vedr. midtvejsregulering.

   

  Servicerammen er overholdt med et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. Der er ikke loft på anlægsrammen for 2020.

   

  I regnskabsåret 2020 er den langfristet gæld, ekskl. ældreboliger og leasingforpligtigelser, afdraget med 38,6 mio. kr. Derudover er der ved budgetindgåelsen aftalt at optaget et lån på 4,3 mio. kr. til energibesparende gadelys. Lånet optages først i 2021 regnskabet.

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens §45.

  Økonomi

  Resultatet af det samlede regnskab, ændringen i likvide aktiver, viser at der er lagt 140,7 mio. kr. i kassen, der var oprindeligt budgetteret med 42,2 mio. kr.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-03-2021

  Indstillingen anbefales.

   

  Henrik Hansen deltog ikke i behandlingen af punkt.

   

  Beslutning Byrådet den 24-03-2021

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 20/18884

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at de afsluttede anlægsregnskaber på 2 mio. kr. og derover godkendes.

  Beslutningstema

  Anlægsregnskaber på 2 mio. kr. og derover, som er afsluttet i 2020 forelægges til politisk godkendelse.

  Sagsfremstilling

  I henhold til gælden formkrav fra Indenrigs- og boligministeriet skal anlægsregnskaber på 2 mio. kr. og derover fremlægges særskilt til godkendelse i Byrådet.

   

  Der er en samlet afvigelse på 8.602.000 kr. heraf søges 8.566.000 kr. genbevilget i 2021 via overførselssagen på anlæg.

   

  Af bilaget fremgår en nærmere beskrivelse af de nedenfor oplistede anlæg.

   

  Anlægsudgifter – projektopdelt (i 1.000 kr.)

  Anlægsbevilling

  Forbrug

  Afvigelse

  IT fællesadministration

  5.000

  4.962

  -38

  Salg af jord

  -8.941

  -10.590

  -1.649

  Vandløbsområdet

  272

  2.146

  1.874

  Grundvandssikring og skovrejsning

  6.300

  6.300

  0

  Landevej 501 (Motorvejsudvidelse) 1. prioritet

  9.232

  9.196

  -36

  Cykelstier og kantbaner

  10.879

  5.592

  -5.287

  Asfalt, efterslæb og opgradering (fra drift)

  9.178

  9.069

  -109

  Bygningsvedligeholdelse (fra drift)

  10.626

  7.260

  -3.366

  Bygningsvedligeholdelse - Efterslæb og påbud

  1.991

  2.000

  9

  Renovering Tommerup Skole etape 2, SFO

  13.100

  13.100

  0

  Sum i alt

  57.637

  49.035

  8.602

   

  Lovgrundlag

  Styrelsesloven

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-03-2021

  Indstillingen anbefales.

  Henrik Hansen deltog ikke i behandlingen af punkt.

   

  Beslutning Byrådet den 24-03-2021

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 21/4917

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at BDO antages som kommunes revision for perioden 2017-2020 og 2021-2024.

  Sagsfremstilling

  Det følger af kommunestyrelseslovens § 42, stk. 1, at kommunen skal lade sine regnskaber revidere af en sagkyndig og uafhængig revision, og at kommunalbestyrelsens antagelse og afskedigelse af revisionen skal godkendes af Ankestyrelsen.

   

  Revisionsopgaven i Assens Kommune omfatter den lovpligtige revision af regnskaberne, dvs. finansiel revision, juridisk-kritisk revision, temarevision (hvert 2. år) og løbende forvaltningsrevision i det omfang det er krævet i lovgivningen. 

   

  Assens Kommunes revisionsaftale med BDO for perioden 2017-2020 og 2021-2024, er ikke tidligere blevet behandlet i Byrådet hvorfor ankestyrelsen nu anmoder om, at kommunalbestyrelsen antager BDO som kommunes revision i de to kontraktperioder.

   

  I december 2020 indgik Assens Kommune den seneste kontrakt med BDO. Indkøbet af revisionsydelser er sket på markedsmæssige vilkår.

   

  Assens Kommunes indkøbspolitik foreskriver at der skal indhentes 2-3 tilbud. Der var i den forbindelse en markedsdialog med 3 revisionshuse (PWC, Deloitte og BDO), hvoraf to (BDO og PWC) valgte at afgive tilbud.

   

  På baggrund af de to modtaget tilbud blev der indgået kontrakt med BDO, som Assens Kommunes revision for perioden 2021-2024. Opgaveløsningen og samarbejdet med BDO var i kontraktperioden 20217-2020 i høj grad været tilfredsstillende, hvorfor man ønskede at indgå i et fortsat samarbejde med BDO på kommunes revisionsydelser.

  Lovgrundlag

  Principper for Økonomistyring i Assens Kommune er underlagt og følger en række eksterne forhold i form af styrelsesloven, Økonomi- og indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner, bekendtgørelser og vejledninger fra Økonomi- og indenrigsministeriet, udbudslovgivningen, samt kommunestyrelsesloven.

   

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-03-2021

  Indstillingen anbefales.

  Henrik Hansen deltog ikke i behandlingen af punkt.

   

  Beslutning Byrådet den 24-03-2021

  Indstillingen godkendt.
   

 • Sagsid.: 20/18874

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at restkompensationen for Covid-19 udmøntes, som besluttet på Økonomiudvalgsmødet den 18. januar 2021.

  Beslutningstema

  Udmøntning af restkompensation vedr. Covid-19.

  Sagsfremstilling

  Assens Kommune modtog medio 2020 i alt 9.480.000 kr. til kompensation for merudgifter i 1. halvår 2020 som følge af Covid-19.

   

  Byrådet omfordelte med sin beslutning den 28. oktober 2020 samlet set 8.980.000 kr., men sidenhen er kompensationen til Danske Diakonhjem nedjusteret efter dokumentation af faktiske udgifter. Dette medfører, at der for nuværende er 724.000 kr. i restkompensation.

   

  De overskydende midler kan dels bidrage til en højere kompensationsgrad til de institutioner m.fl., der ikke fik 100 % af udgifterne kompenseret den 28. oktober 2020. Dels til yderligere Covid-19 relaterede merudgifter i 2. halvår som ikke finansieres fra centralt hold.

   

  I vedlagte bilag er det opgjort hvilke institutioner m.fl. der ikke fik 100 % af udgifterne kompenseret den 28. oktober 2020, og ydermere bliver der givet et overblik på disse enheders regnskabsresultat. Dette er gjort for at synliggøre hvilke institutioner m.fl. der kommer ud af 2020 med et overskud selvom de ikke har modtaget 100 % kompensation.

   

  Bilaget angiver, at de enheder der kommer ud af regnskab 2020 med et underskud mangler at få kompenseret 174.000 kr. Derud over er der 309.000 kr. i udgift til opgaver i 2. halvår vedrørende podning og udbrud af Covid-19 på plejehjem. Udgifter der ikke er finansieret fra centralt hold.

   

  Samlet er der en restsum på 241.000 kr., som foreslås overført til en pulje til brug for yderligere merudgifter på området.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-03-2021

  Indstillingen anbefales.

  Henrik Hansen deltog ikke i behandlingen af punkt.

   

  Beslutning Byrådet den 24-03-2021

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 21/4626

  Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller,

  • At ansøgning fra Assens Forsyning A/S om en kommunegaranti for et samlet lån på 23,5 mio. kr. godkendes.
  • At der opkræves en stiftelsesprovision på 1% ved lånets hjemtagelse ultimo 2021.
  • At den løbende garantiprovision ved endelig lånoptagelse sættes til 0,4 % i henhold til anbefaling fra ekstern kreditvurdering.

   

  Økonomiudvalgets indstilling vil foreligge på mødet.

  Beslutningstema

  Assens Forsyning planlægger anlægsinvesteringer i 2021 som skal finansieres ved lånoptagelse, hvortil der ansøges om en kommunegaranti.

  Sagsfremstilling

  Assens Forsyning A/S anmoder om en kommunegaranti for et lån på 23,5 mio. kr. til dækning af anlægsinvesteringer i 2021 i forbindelse med opførelsen af den nye forsyningspark. Anlægsomkostningerne omfatter;

   

  • Opførelse af nyt kontrolcenter, administrationsbygning, værksted og lager
  • Vejanlæg i Forsyningsparken
  • Tilslutningsafgifter
  • Projektomkostninger

   

  Byrådet gav den 29. maj 2019 en flerårig byggekredit på 59,0 mio. kr. til ovenstående anlæg samt jordkøb. Ansøgningen angiver hermed, at anlæggene ikke længere har en samlet omkostning på 59,0 mio. kr. men derimod 82,5 mio. kr.

   

  Den største afvigelse fra behandlingen i 2019 er hovedsageligt tilbudsprisen på kontrolcenter, administrationsbygning, værksted og lager der er ca. 18,5 mio. kr. dyrere end oprindeligt forudsat. Derudover er der meromkostninger til lade stander bekendtgørelsen, opdeling af udbud, indeksering af entreprisekontrakt og indregning af intern løn til gennemførelse af projektet.

   

  Det nye lån på 23,5 mio. kr. hjemtages som en etårig byggekredit, og herefter hjemtages det endelige lån i forhold til de anlægsprojekter, som er færdiggjort. Det betyder, at det endelige gældsbrev kan blive mindre end det anmodede beløb.

   

  Lånets løbetid vil udgøre 40 år som er svarende til afskrivningstiden for anlægsaktiverne.

   

  I henhold til Byrådets beslutning af 4. april 2018, om ekstern kreditvurdering af selskaber såfremt de anmoder om en garanti over 4 mio. kr., har PwC vurderet Assens Forsyning A/S i 2019. Denne vurdering fastlagde en stærk betalingsevne, og på baggrund heraf opgav PwC en løbende garantiprovision på 0,40 % af restgælden, som værende rimelig.

   

  Det er administrationens vurdering, at den løbende garantiprovision på 0,40 % af restgælden stadigvæk er gældende, og at der dermed ikke ydes statsstøtte i forbindelse med garantistillelsen. 

   

  Redegørelse fra Assens Forsyning vil blive eftersendt.

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse § 41, lovbekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

  Økonomi

  Der er automatisk låneadgang til investeringer i forsyningsområdet, og dermed også adgang til garantistillelse uden at denne påvirker Assens Kommunes låneramme.

   

  I tilfælde af manglende betaling på lånet træder garantistillelsen i kraft.

   

  Samlet set garanterer Assens Kommune pr. 01. marts 2021 for 39,3 mio. kr. til Assens Forsyning A/S. For samtlige selskaber under Assens Forsyning garanterer kommunen for 448,1 mio. kr.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-03-2021

  Økonomiudvalget udsætter sagen med henblik på yderligere belysning af sagen og anmoder Assens Forsyning om en redegørelse for overskridelse af projektøkonomien samt en tilbagemelding for den samlede økonomi i projektet.

   

  Sagen behandles på ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde forud for Byrådets møde den 24. marts 2021.

  Henrik Hansen deltog ikke i behandlingen af punkt.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 24-03-2021

  Indstillingen anbefales.

   

  Økonomiudvalget bemærker, at Assens Forsyning A/S er ansvarlige for projektets omfang og udførelse, herunder beslutning om etablering af en administrationsbygning.
   

  Beslutning Byrådet den 24-03-2021

  Et flertal af Byrådet, 27 medlemmer (A, B, F, O, Ø, De LokalNationale samt V undtagen Rie Nielsen) godkender indstillingen.

   

  Et mindretal af Byrådet, 1 medlem (Rie Nielsen, V) stemmer imod indstillingen

   

  Et medlem af Byrådet (Søren Thomsen, C) stemte hverken for eller imod.

   

  Indstillingen var herefter godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 21/4626

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler:

  • At ansøgning fra Assens Forsyning – Affald og Genbrug, om en kommunegaranti for et samlet lån på 37,0 mio. kr. godkendes.
  • At der opkræves en stiftelsesprovision på 1% ved lånets hjemtagelse ultimo 2021.
  • At den løbende garantiprovision ved endelig lånoptagelse sættes til 0,4 % i henhold til anbefaling fra ekstern kreditvurdering.

  Beslutningstema

  Assens Forsyning – Affald og Genbrug planlægger en række anlægsarbejder i 2021, som skal finansieres ved optagelse af lån, hvortil der ansøges om en kommunegaranti.

  Sagsfremstilling

  Assens Forsyning – Affald og Genbrug anmoder om en kommunegaranti for et lån på 37,0 mio. kr. til dækning af anlægsinvesteringer i 2021 i henhold til gældende investeringsplan, som stemmer overens med opfyldelse af den kommunal vedtagne affaldshåndteringsplan. Af anlæg kan følgende oplistes;

   

  • Opførelse af genbrugsplads i Vissenbjerg, inkl. beskyttelsestiltag i forhold til eksisterende vandboring. Pladsen erstatter hidtidige plads
  • Afslutning af totalrenovering af genbrugsplads i Haarby
  • Nedgravede affaldsløsninger i Assens Midtby
  • Øvrigt materiel til driften
  • Etablering af minigenbrugsplads på Helnæs

   

  De ovenfor nævnte anlæg er tilnærmelsesvis enslydende med de anlæg, der blev nævnt i garantistillelsessagen for 2020, hvori der blev anmodet om en garanti på 27,0 mio. kr. Men grundet udskydelse af anlæg i 2020 er der kun for nuværende anvendt 15,0 mio. kr. af garantien. Dermed er der behov for en ny garantistillelse, da beslutningen i 2020 var étårig. 

   

  Det nye lån på 37,0 mio. kr. hjemtages som en etårig byggekredit, og herefter hjemtages det endelige lån i forhold til de anlægsprojekter, som er færdiggjort. Det betyder, at det endelige gældsbrev kan blive mindre end de anmodede 37,0 mio. kr.

   

  Lånets løbetid vil afhænge af de udførte anlægsprojekters afskrivningsperiode, men lånet kan maksimalt opnå en løbetid på 25 år.

   

  I henhold til Byrådets beslutning af 4. april 2018, om ekstern kreditvurdering af selskaber såfremt de anmoder om en garanti over 4 mio. kr., har PwC vurderet Assens Forsyning – Affald og Genbrug i 2019. Denne vurdering fastlagde en stærk betalingsevne, og på baggrund heraf opgav PwC en løbende garantiprovision på 0,40 % af restgælden, som værende rimelig.

   

  Det er administrationens vurdering, at den løbende garantiprovision på 0,40 % af restgælden stadigvæk er gældende, og at der dermed ikke ydes statsstøtte i forbindelse med garantistillelsen. 

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse § 41, lovbekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

  Økonomi

  Der er automatisk låneadgang til investeringer i forsyningsområdet, og dermed også adgang til garantistillelse uden at denne påvirker Assens Kommunes låneramme.

   

  I tilfælde af manglende betaling på lånet træder garantistillelsen i kraft.

   

  Samlet set garanterer Assens Kommune pr. 01. marts 2021 for 23,7 mio. kr. til Affald og Genbrug. For hele Assens Forsyning garanterer kommunen for 448,1 mio. kr.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-03-2021

  Indstillingen anbefales.

  Henrik Hansen deltog ikke i behandlingen af punkt.

   

  Beslutning Byrådet den 24-03-2021

  Indstillingen godkendt.
   

 • Sagsid.: 21/4669

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at ansøgning fra Søby og Omegns Vandværk om kommunegaranti for et lån på 1.500.000 kr. godkendes, samt at der efter Byrådets beslutning opkræves stiftelsesprovision på 1 %, og at den løbende garantiprovision udgør 0,5 %.

  Beslutningstema

  Ansøgning fra Søby og Omegns Vandværk om kommunegaranti for et på 1.500.000 kr. forelægges til politisk stillingstagen

  Sagsfremstilling

  Der foreligger en ansøgning fra Søby og Omegns Vandværk for et lån på 1.500.000 kr. Lånet skal dække omkostningerne til etablering af en ny boring i forbindelse med fund af disphenol- chloridazon i drikkevandet samt opførelsen af en ringforbindelse til et af de omkringliggende vandværker.

   

  Til behandling af sagen er der indhentet regnskabsoplysninger for de seneste tre regnskabsår. Materialet har vist, at

  • Overdækningen ligger stabilt men er høj i forhold til omsætningen i selskabet – i seneste regnskab var forbrugsindtægterne 471.211 kr. mod en overdækning på 130.587 kr.
  • De kortfristede gældsforpligtigelser ligger stabilt omkring de 343.000 kr.
  • Der forekommer ikke en langfristet gæld.
  • Tilgodehavende ligger i spændet 22.000 kr. – 125.000 kr. for perioden 2017-2019
  • Den likvide beholdning er faldet med cirka 146.000 i perioden 2017-2019 og udgør ultimo 2019 i alt 1.159.111 kr.

   

  Det ønskede lån er ansøgt med en løbetid på 10 år.

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse § 41, lovbekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

   

  Økonomi

  Der er automatisk låneadgang til investeringer i forsyningsområdet, og dermed også adgang til garantistillelse uden at denne påvirker Assens Kommunes låneramme.

   

  I tilfælde af manglende betaling på lånet træder garantistillelsen i kraft.

   

  Assens Kommune har for nuværende ikke afgivet garanti til Søby og Omegns Vandværk.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-03-2021

  Indstillingen anbefales.

  Henrik Hansen deltog ikke i behandlingen af punkt.

   

  Beslutning Byrådet den 24-03-2021

  Indstillingen godkendt.
   

 • Sagsid.: 19/6646

  Indstilling

  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur og Miljø, Teknik og Plan indstiller, at:

  • Tilpasning af projekter for Multiteket og havneplads godkendes.
  • Med afsæt i en politisk godkendelse af projektets tilpasning, vil administrationen sammen med projektets totalrådgivere, Realdania og øvrige interessenter viderebearbejde det udarbejdede idéoplæg.

   

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at:

  • Tilpasning af projekter for Multiteket og havneplads godkendes.
  • Med afsæt i en politisk godkendelse af projektets tilpasning, vil administrationen sammen med projektets totalrådgivere, Realdania og øvrige interessenter viderebearbejde det udarbejdede idéoplæg.


  Poul Poulsen (B) undlod at stemme.

   

   

  Et flertal af Økonomiudvalget, 7 medlemmer (A, F, O og V) anbefaler indstillingen.

  Et mindretal af Økonomiudvalget, 1 medlem (B) stemmer hverken for eller i mod indstillingen.

  Beslutningstema

  På Byrådets møde den 28. oktober 2020 blev der truffet beslutning om en proces for gennemførelse af åbningstrækket for Fremtidens Assens – multitek og havneplads. Herunder at der på fællesmøde mellem Beskæftigelse, Erhverv og Kultur og Miljø, Teknik og Plan, efter kontrahering med projekternes totalrådgivere, godkendes en tilpasning af projekterne, inden for de aftalte rammer.

  Sagsfremstilling

  Der er gennemført forhandling med ’WE architecture’ om totalrådgivning for Multiteket, tilsvarende med ’ByMUNCH by- og landskabsdesign’ for havnepladsen.

   

  I samarbejde med totalrådgiverne er der foretaget en kvalificering af projekternes omfang, sådan at disse tilpasses inden for den økonomiske ramme, og hvor den arkitektoniske idé og projektets hovedgreb bevares i videst mulig udstrækning.

   

  Multiteket

  Den primære økonomiske ramme til Multiteket anvendes i ankomstarealet som er projektets hjerte, og hvorfra alle funktionerne grener sig videre ud i bygningen. Ankomstarealet indrettes som en moderne og levende ’dagligstue’, som alle kommunens borgere og turister kan anvende. I sidefløjene vil der indrettes dedikerede biblioteks-afsnit. Indretningen af biblioteket fastholdes således arealmæssigt i fuldt omfang i forhold til konkurrenceforslaget, om end karakteren af ombygningen i sidefløjene kommer til at få mere præg af at være en tilpasning af de bestående arealer, hvor man genanvender så mange bygningselementer som muligt, end det vil fremstå som komplet nyetablerede lokaler.

   

  Tårn

  Aktivitetstårnet på havnepladsen tilpasses i størrelse sådan at den anvendte byggesum til tårnet, reduceres med 25-30%. Der vil i projekteringsfasen indledes en dialog med Museum Vestfyn, for identificering af hvordan tårnet kan tilpasses den kulturhistoriske fortælling i Assens By, samtidig med at tårnet forbliver et arkitektonisk aktiv for det samlede projekt og dets sammenspil og sammenhæng til Multiteket.

   

  Havnepladsen

  Havnepladsen tilpasses i et omfang, der som udgangspunkt vises af det vedlagte bilag til dagsordenspunktet. Der pågår i øjeblikket diverse forundersøgelser af havnepladsens undergrund og pladsens sammenhæng til det tilstødende arealer, hvorfor at der ikke er tale om en definitiv afgrænsning. Overgange mellem den nye havneplads til det eksisterende byrum skal bearbejdes og klarlægges, ligesom at Forsyning Assens i perioden op til havnepladsens etablering, skal foretage ledningsarbejder på havnepladsens areal. Omfanget af forundersøgelser er på nuværende tidspunkt ikke afsluttet og vil, når disse klarlægges, få betydning for havnepladsens endelige arealmæssige udstrækning og vil indgå i den videre planlægning af havnepladsens udformning.

   

  Det videre forløb

  Med afsæt i en politisk godkendelse af projektets tilpasning, vil administrationen sammen med projektets totalrådgivere, Realdania og øvrige interessenter viderebearbejde det udarbejdede idéoplæg.

   

  Projektet for Multiteket bearbejdes i en projekteringsfase som strækker sig fra april til oktober, hvorefter projektet forventes at sendes i udbud. Opstart af byggeperioden forventes at være ultimo 2021 til indvielse ultimo september 2022.

   

  Projektet for havnepladsen afventer bearbejdning af tilstødende arealer til pladsen, og at forundersøgelser og efterfølgende anlægsarbejder udført af Assens Forsyning bliver planlagt, inden projekteringsfasen påbegyndes i august. Projektet for havnepladsen forventes færdiggjort til fælles indvielse af begge projekter, ultimo september 2022.

  Økonomi

  Den økonomiske ramme til åbningstrækket er 20 mio. kr. heraf 10 mio. kr. fra Realdania.

   

  Realdania har i tillæg til ovenstående ramme, givet bevilling til anvendelse af op til 250.000 kr. til undersøgelse af mulige bæredygtigheds- og klimatiltag, hvorefter diverse tiltag eventuelt kan realiseres i et omfang op til 690.000 kr. såfremt at de udførte analyser peger på relevante tiltag.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Beskæftigelse Erhverv og Kultur den 01-03-2021

  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur indstiller at:

  • Tilpasning af projekter for Multiteket og havneplads godkendes.
  • Med afsæt i en politisk godkendelse af projektets tilpasning, vil administrationen sammen med projektets totalrådgivere, Realdania og øvrige interessenter viderebearbejde det udarbejdede idéoplæg.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 01-03-2021

  Miljø, Teknik og Plan indstiller at:

   

  • Tilpasning af projekter for Multiteket og havneplads godkendes.
  • Med afsæt i en politisk godkendelse af projektets tilpasning, vil administrationen sammen med projektets totalrådgivere, Realdania og øvrige interessenter viderebearbejde det udarbejdede idéoplæg.


  Poul Poulsen (R) undlod at stemme.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-03-2021

  Et flertal af Økonomiudvalget, 7 medlemmer (A, F, O og V) anbefaler indstillingen.

   

  Et mindretal af Økonomiudvalget, 1 medlem (B) stemmer hverken for eller i mod indstillingen.


  Henrik Hansen deltog ikke i behandlingen af punkt.

   

  Beslutning Byrådet den 24-03-2021

  Et flertal af Byrådet, 26 medlemmer (A, C, F, O og V) godkender indstillingen.

   

  Ingen medlemmer af Byrådet stemte imod indstillingen.

   

  3 medlemmer af Byrådet (B, Ø og De LokalNationale) stemmer hverken for eller imod indstillingen.

   

  Indstillingen var herefter godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 20/17416

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Assens Kommune:

  • Tilkendegiver, at man principielt er sindet at pålægge rådighedsindskrænkninger og om nødvendigt ekspropriere rådighedsretten i boringsnære beskyttelsesområder, såfremt der ikke kan indgås frivillige aftaler.
  • At der efterfølgende tages politisk stilling til hver enkelt sag.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  I forbindelse med arbejdet for at beskytte de almene vandværkers drikkevandsressource udarbejdes risikovurderinger af BNBO (Boringsnære Beskyttelsesområder) efter Miljøstyrelsens retningslinjer. Risikovurderingen danner grundlag for aftaler mellem lodsejerne og vandværker om, hvordan grundvandet skal beskyttes på det enkelte areal. Aftalerne er et forhold mellem lodsejer og det vandværk, der ejer boringen. Vandværket betaler fuld erstatning for rådighedsindskrænkningen.

  Såfremt der ikke kan opnås en aftale mellem parterne, kan kommunalbestyrelsen pålægge den nødvendige rådighedsindskrænkning. Pålægget sker på ekspropriationslignende vilkår.

  Sagsfremstilling

  I 2019 blev der vedtaget en national tillægsaftale til Pesticidstrategi 2017-2021, der pålægger kommunerne at gennemgå alle BNBO inden udgangen af 2022 med henblik på at reducere risikoen for forurening med pesticider indenfor BNBO. Kommunerne opfordres til i videst muligt omfang at afsøge muligheden for frivillige aftaler.

   

  Såfremt kommunerne ikke når i mål med projektet lægger den nationale aftale op til at der indføres forbud mod brug af pesticider i alle BNBOer.

   

  Gennemførelse af indsatser i BNBO sker gennem rådighedsindskrænkninger, som aftales mellem lodsejer og vandforsyningen, eller hvis frivillig aftale ikke kan opnås, pålægges af kommunalbestyrelsen.

   

  Ifølge den nye bekendtgørelse skal Kommunalbestyrelsen senest 31. december 2022 have gennemgået BNBO med henblik på at vurdere behovet for indsatser til beskyttelse af nuværende og fremtidige drikkevandsinteresser mod farer fra erhvervsmæssig anvendelse af pesticider.

   

  Administrationen risikovurderer pt. samtlige BNBO i Assens Kommune (se eksempel på risikovurdering i vedhæftede bilag). Rådighedsindskrænkningerne i BNBO kan bestå af flere elementer, men vil i mange tilfælde være ophør af erhvervsmæssig sprøjtning.

   

  Processen forventes at falde i tre trin.

  1. Administrationen risikovurderer arealer og sender til kommentering hos vandværkerne
  2. Administrationen igangsætter, at vandværk og lodsejer indleder forhandling om en frivillig aftale med fuldstændig erstatning for den rådighedsindskrænkning, som aftales mellem parterne.
  3. Kan der ikke, mod forventning, indgås aftaler på rimelige vilkår mellem vandværk og lodsejere inden for en rimelig tidsfrist, kan Assens Kommune, på ekspropriationslignende vilkår, pålægge lodsejeren rådighedsindskrænkninger efter miljøbeskyttelseslovens § 26 a.

   

  Erstatning for rådighedsindskrænkninger efter frivillig aftale eller efter miljøbeskyttelseslovens § 26 a afholdes af de relevante almene vandværker.

   

  Byrådets beslutning om ekspropriationsvillighed betyder, at ekspropriation af rådighedsretten, på et areal på en ejendom efter Miljøbeskyttelsesloven § 24 og 26a, eventuelt vil kunne omfattes af ejendomsavancebeskatningslovens § 11.

   

  Indholdet af en aftale/pålæg kan have følgende ordlyd: Pålæg om ophør af anvendelse af pesticider, opbevaring og håndtering af pesticider herunder opfyldning og vask af sprøjtemateriel samt transport af pesticider. Aftalen skal endvidere beskrive, hvordan markeringen af BNBO skal ses i marken og hvordan denne markering vedligeholdes. Der skal udarbejdes en deklaration med beskrivelse af alle de vilkår, som aftalen indebærer for ejendommen (tinglysning) herunder strafforhold, såfremt pålægget ikke efterleves.

   

  Miljøstyrelsen har netop færdiggjort en ny grundvandsmodel for hele Fyn, i den forbindelse vil alle BNBO blive genberegnet. Arbejdet med frivillige aftaler vil ikke blive indledt før de endelige afgrænsninger ligger fast.

  Lovgrundlag

  Vandforsyningsloven, LBK nr. 1450 af 5. oktober 2020.

  Miljøbeskyttelsesloven, LBK nr. 1218 af 25. november 2019.

  Økonomi

  Lodsejer skal have fuld erstatning for en rådighedsindskrænkning. Udgiften til erstatning påhviler vandforsyningen, der har glæde af rådighedsindskrænkningen. Kommunen har udgifter til dialog, proces og sagsbehandling.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 02-03-2021

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Assens Kommune:

  • Tilkendegiver, at man principielt er sindet at pålægge rådighedsindskrænkninger og om nødvendigt ekspropriere rådighedsretten i boringsnære beskyttelsesområder, såfremt der ikke kan indgås frivillige aftaler.
  • At der efterfølgende tages politisk stilling til hver enkelt sag.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-03-2021

  Indstillingen anbefales.

  Henrik Hansen deltog ikke i behandlingen af punkt.

   

  Beslutning Byrådet den 24-03-2021

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 20/21359

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Kommuneplantillæg nr. 18 vedtages endeligt.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Forslag til Kommuneplantillæg nr. 18 er udarbejdet for at muliggøre udviklingen af et ikke kommuneplanlagt område i Haarby til boligformål.

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 16. december 2020 at vedtage forslag til Kommuneplantillæg nr. 18 Kildevej, Haarby og sende det i 8 ugers høring. Høringen har været i perioden 17. december 2020 til 12. februar 2021. Der er ikke indkommet høringssvar.

   

  Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske om at opføre ny boligbebyggelse på Kildevej 1. Ejendommen ligger i landzone og er ikke omfattet af Kommuneplan 2017-2021. Forud for opførelse af et nyt firlænget gårdanlæg til boligformål samt yderligere boliger på grunden skal der ske en planlægning med kommuneplantillæg og lokalplan. Forslag til lokalplan og kommuneplantillægget kører forskudt, så kommuneplantillægget er endeligt vedtaget, når lokalplanen behandles endeligt i Miljø, Teknik og Plan.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 02-03-2021

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Kommuneplantillæg nr. 18 vedtages endeligt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-03-2021

  Indstillingen anbefales.

  Henrik Hansen deltog ikke i behandlingen af punkt.

   

  Beslutning Byrådet den 24-03-2021

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 20/17839

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller:

  • At forslag til lokalplan 1.2-15 godkendes og sendes i offentlig høring i mindst 4 uger sammen med den tilhørende miljørapport.
  • At Byrådet delegerer den endelige vedtagelse af lokalplanen og behandling af miljørapporten til Miljø, Teknik og Plan.
  • At der gennemføres et virtuelt borgermøde torsdag den 15. april 2021.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Miljø, Teknik og Plan besluttede den 3. november 2020, at der udarbejdes et forslag til lokalplan for Multiteket, vej, plads, boliger og aktivitetsarealer vest for Søndre Ringvej i Assens, og, at der lokalplanlægges for ny haller til Assens Skibsværft A/S syd for Kærum Å.

  Udvalget har tidligere besluttet, at sende Forslaget til Lokalplan 1.2-16 for Multitek og plads i offentlig høring.

  Nærværende Forslag til Lokalplan 1.2-15 planlægger for omlægning af Søndre Ringvej, stier, nye værftshaller og aktivitetsarealer til Strandmølleskolen.

  Sagsfremstilling

  Lokalplanområdet ligger i Assens by mellem Kærum Å, Søndre Ringvej og Willemoesgade ved Assens havn.

  For at undgå tung trafik på den kommende havneplads ved Willemoesgade omfatter lokalplanen en omlægning af Sønder Ringvej sydvest om det kommende Multitek.

   

  Med hensyn til bæredygtighed og klima i lokalplanforslaget er der blandt andet bestemmelser omkring klimatilpasning og beskyttelse af rastepladser for flagermus.

   

  Omlægning af Søndre Ringvej forudsætter nedrivning af en hal, som benyttes af skibsværftet. Lokalplanen muliggør derfor opførelse af nye haller til værftet syd for Kærum Å. Synligheden af hallerne vil blandt andet blive begrænset af de eksisterende bygninger og dokke på og omkring skibsværftet. Lokalplanen viderefører bestemmelserne i den gældende Lokalplan nr. 27 om en maksimal bygningshøjde på 11 meter.

   

  Efter ønske fra Strandmølleskolen giver lokalplanen mulighed for at udvide skolens udearealer mod vest til aktiviteter, som ikke er støjfølsomme.

   

  Miljøvurdering

  Der er i henhold til lov om miljøvurdering udarbejdet en miljørapport, der vurderer planens væsentlige påvirkninger i forhold til:

   

  • Bebyggelse i kystnær byzone
  • Kulturmiljøets overordnede bebyggelsesstruktur
  • Landskab med hensyn til den grønne korridor langs Kærum Å
  • Klimasikring og klimatilpasning med hensyn til risiko for oversvømmelsesskader og klimasikring.
  • Beplantningsværdi, planteliv og eventuelle beskyttede arter (Bilag 4) i skov ved Kærum Å
  • Trafiksikkerhed
  • Jordforurening
  • Lysgener for omgivelserne
  • Arkæologiske værdier
  • Virksomhedsstøj med hensyn til udvidelse af værftsareal
  • Tilgængelighed og barriereeffekt omkring Sønder Ringvej og Kærum Å
  • Det foreslås, at Byrådet delegerer kompetencen til at behandle miljørapporten og den endelige vedtagelse af lokalplanen til Miljø, Teknik og Plan.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 02-03-2021

  Miljø, Teknik og Plan indstiller:

  • At forslag til lokalplan 1.2-15 godkendes og sendes i offentlig høring i mindst 4 uger sammen med den tilhørende miljørapport,
  • At Byrådet delegerer den endelige vedtagelse af lokalplanen og behandling af miljørapporten til Miljø, Teknik og Plan, og
  • At der gennemføres et virtuelt borgermøde torsdag den 15. april 2021.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-03-2021

  Indstillingen anbefales.

  Henrik Hansen deltog ikke i behandlingen af punkt.

   

  Beslutning Byrådet den 24-03-2021

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 21/3486

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at revideret Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S legalitetsgodkendes.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Assens Forsyning A/S har udarbejdet en revideret betalingsvedtægt, da selskabet i forbindelse med den daglige drift har fundet det hensigtsmæssigt at foretage mindre rettelser og præciseringer i vedtægten og således, at den lever op til nugældende lovgivning.

  Sagsfremstilling

  Der er foretaget ændringer i følgende afsnit i betalingsvedtægten:

   

  Afsnit 4.2.1 - ajourføring med gældende lovgivning således, at der for ”trappemodellen” ikke længere henvises til reduktion i vandafledningsbidraget fra 2014-2017. Fra 2018 gælder den fulde reduktion på hhv. 20 % og 60 % i vandafledningsbidraget (for hhv. 500 m3 og 20.000 m3). Der er alene tale om en præcisering af allerede gældende lovgivning og ændringen har således ikke betydning for borgere/virksomheder.

   

  Afsnit 4.7.1 - tilføjet, at hvis en ejendom ønsker at udtræde helt af spildevandsforsyningsselskabet for spildevand, så skal en autoriseret kloakmester afproppe spildevandsstikket ved hovedledningen og indsende en færdigmelding til Assens Forsyning A/S. Ejendommen udgår herefter af spildevandsplanen og bliver ikke længere opkrævet fast årlig afgift for spildevand (stikbidrag). Der er tale om en præcisering af eksisterende praksis hos Assens Forsyning A/S. Det er Assens Forsyning A/S’ vurdering at denne præcisering vil fremme behandlingen af en række sager vedrørende ejendomme, som nedlægges og som samtidig ønsker at udtræde af spildevandsforsyningsselskabet.

   

  Afsnit 4.8 – præciseret, at der kun ydes refusion ved skjulte skader, jf. retningslinjer for eftergivelse af vandafledningsbidrag. Der er tale om en præcisering af eksisterende praksis hos Assens Forsyning A/S, som følger ”Retningslinjer for eftergivelse af vandafledningsbidrag”, der er vedtaget af Assens Forsyning A/S’ bestyrelse. Præciseringen har således ikke betydning for borgere/virksomheder. Der ud over præciseres det i betalingsvedtægten, at der kun ydes refusion for skader, som er sket i kalenderåret for skadesanmeldelsen og året før. Assens Forsyning A/S har oplyst, at langt de fleste sager vedrører skader opdages i samme år, som skaden er opstået eller året efter ved aflæsning (her vil der fortsat ydes refusion) og, at de tilfælde hvor kunden ikke har aflæst måler / ikke har opdaget skaden i tide erfaringsmæssigt vil være meget få tilfælde (langt under 1 sag om året).

   

  Kompetencen til at udarbejde betalingsvedtægter ligger hos spildevandsforsyningsselskabet, jf. vandsektorloven. Byrådet skal foretage en legalitetskontrol af betalingsvedtægten for at sikre, at den er i overensstemmelse med spildevandsplanen og gældende lovgivning i øvrigt.

  Lovgrundlag

  Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (LBK nr. 52 af 22. januar 2020).

  Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (LBK nr. 553 af 24. april 2020).

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 02-03-2021

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at revideret Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S legalitetsgodkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-03-2021

  Indstillingen anbefales.

  Henrik Hansen deltog ikke i behandlingen af punkt.

   

  Beslutning Byrådet den 24-03-2021

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 21/1252

  Indstilling

  Social og Sundhed indstiller, at kvalitetsstandard for PlusTid i hjemmeplejen godkendes.

  Beslutningstema

  Kvalitetsstandard for PlusTid i hjemmeplejen.

  Sagsfremstilling

  Social og Sundhed besluttede 2. februar 2021 at sende kvalitetsstandard for PlusTid i hjemmeplejen i høring. Der er modtaget høringssvar fra Ældreråd og Handicapråd (vedlagt som bilag).

   

  Budgetaftale 2021-2023 målsætter at udvikle nye tilbud og nytænke arbejdsgange i den kommunale hjemmepleje. Herunder at udvikle og implementere PlusTid, som et tilbud med en tydelig rehabiliterende profil og fokus på at understøtte borgernes medbestemmelse og brobygning til aktivitets- og dagtilbud, hvor fællesskaberne er og hvor ensomhed reduceres. ”Plus-tid” er en midlertidig og tidsafgrænset indsats målrettet borgere, som i forvejen er visiteret til hjemmepleje.

   

  PlusTid har til formål at:

  • understøtte borgeren i at deltage i fællesskaber med målet om at øge livskvalitet gennem sociale fællesskaber – og derved reducere ensomhed.
  • understøtte borgerens selvstændighed og generhvervelse/fastholdelse af funktionsevne og færdigheder, såvel fysiske som psykiske, gennem rehabiliterende indsatser.
  • borgerens egne mål og ønsker i forhold til ovenstående er i fokus gennem medinddragelse og medindflydelse på udførelsen af den konkrete indsats.

   

  PlusTid skal understøtte dele af ”værdighedspolitikken i Assens Kommune” i forhold til livskvalitet, selvbestemmelse og ensomhed. 

   

  Målgruppen for PlusTid er Hjemmehjælpsmodtagere over 65 år, som modtager hjælp jf. Serviceloven §83 og/eller 83a, og desuden opfylder alle følgende kriterier: 

  • Borger skal kunne udtrykke mål, ønske og ide til aktivitet og indsats (medindflydelse)
  • Borger skal kunne indgå i samarbejdet herom (medinddragelse)
  • Borger skal opnå en progression i forhold til fysisk, psykisk eller social trivsel – det betyder, at der skal kunne vurderes et rehabiliteringspotentiale.

   

  I kvalitetsstandarden fastsættes kommunens serviceniveau i forbindelse med visitation til PlusTid.

   

  Kvalitetsstandarden vil forventeligt over tid blive justeret og tilpasset efter evaluering og erfaringsopsamling.

   

  Handicaprådet har indsendt et høringssvar, hvor de tager kvalitetsstandarden til efterretning med bemærkning om, at det vil være en fordel, at to borgere kan sammenlægge PlusTid.

  Administrationen bemærker, at det i udgangspunktet vil være muligt at sammenlægge PlusTid, det vil også understøtte intentionerne om flere fællesskaber.

   

  Ældrerådet har ligeledes indsendt et høringssvar, hvori de tager kvalitetsstandard for Plustid i hjemmeplejen til efterretning. Ældrerådet nævner, at de ser meget positivt på det nye tiltag og spørger til, hvor mange nyansatte kommunen forventer at ansætte. Administrationen bemærker hertil, at PlusTid vil indgå som en del af de samlede visiterede timer, som over året er variable. Derfor er det ikke muligt at oplyse, hvor mange nyansatte, der vil skulle ansættes relateret til PlusTid.

   

  Ældrerådet efterspørger, at det skal fremgå, hvorledes befordringsudgifter dækkes.

   

  Administrationen bemærker, at der ikke er brugerbetaling på PlusTid som praktisk og personlig hjælp. Såfremt en borger ønsker en aktivitet, som medfører en udgift, f.eks. befordring eller entre til en seværdighed, så skal borgeren selv dække udgiften. Kvalitetsstandarden præciseres, så befordring direkte fremgår som eksempel på en udgift.

   

  Det kan tilføjes, at hvis borgeren er visiteret til et kørselstilbud, kan dette anvendes i forbindelse med PlusTid, såfremt der er overensstemmelse med kørselstilbuddets formål. Ældrerådet spørger til, hvordan kvaliteten sikres et givet niveau for den ydelse, som gives i h.t. kvalitetsstandard for Plustid.

   

  Administrationen bemærker, som det også fremgår i sagsfremstillingen, at PlusTid udvikles i den kommende tid, og der vil løbende ske en evaluering og erfaringsopsamling af resultater i forhold til det ønskede formål.

  Lovgrundlag

  Serviceloven §83

  Økonomi

  Budgetaftale 2021-2023 – Ønskeblok Ø4

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Social og Sundhed den 02-03-2021

  Social og Sundhed indstiller til Byrådet, at kvalitetsstandard for PlusTid i hjemmeplejen godkendes.

  Social og Sundhed kvitterer for de indkomne høringssvar.
   

  Beslutning Byrådet den 24-03-2021

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 21/5669

  Sagsfremstilling

  Byrådsmedlem Kaj Alstrup anmoder om på vegne af Enhedslisten, at følgende optages på Byrådets møde onsdag den 24. marts 2021.

   

  Enhedslisten foreslår, at “Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp jf. Servicelovens § 83 og §83a” vedrørende rengøring hæves fra hver 3. til hver 2. Uge, og at “Optørring af spild på gulv og andre flader” kan ske dagligt. Vi ønsker på dette område at få samme standard som kommuner, vi gerne vil kunne sammenligne os med.

   

  Byrådet beslutter, at økonomiudvalget skal finde de 2,5 - 3 mio. , det vil koste – evt. ved at tage dem fra Kassen, hvor der er mange penge for tiden.  

   

  Bemærkninger:

  Da kvalitetsstandarden for nylig var til høring, gav Ældrerådet udtryk for, at de ønskede, at der kan tørres spild op dagligt – og ikke kun 5 gange om ugen. De fik svaret, at de 5 gange ikke skulle forstås så bogstaveligt, men at det var individuelle behov, der var afgørende.

  Handicaprådet lagde vægt på, at rengøring af badeværelse burde ske hver 2. uge ud fra sundhedsfagligt synspunkt. Og det er jo den praksis, vi også ser i langt de fleste kommuner i landet.

   

  “Assens kommunes svigt af ældre og handicappede” har af Michael Bjørn fået oplyst, at det nok koster 2,5-3 mio at hæve standarden på rengøring fra hver 3. til hver 2. uge.

   

  SSU kan ikke finde midlerne, selv om der er tale om et meget beskedent beløb, og SSUs økonomi er i øvrigt aftalt i Budgetforliget for 21. Derfor må det være Økonomiudvalgets opgave at se, om der er andre muligheder end Kassen.

   

  Vi har fra Økonomichef Morten Bjørn Bentsen mandag den 15. september fået oplyst følgende: 

  Når vi korrigerer for de frie midler som er bundet op på leasingforpligtigelsen samt øvrige forpligtelser som finansieres af kassen, udgør den gennemsnitlige disponible likviditet pr. ultimo februar 260,8 mio. kr.

   

  De 260,8 mio. kr. skal sammenholdes med, at ønsket er 125 mio. i gennemsnitlig disponibel kapital, så selv om vi ikke ved, hvad Corona-udgifterne bringer, er 2,5 - 3 mio. et meget lavt beløb for at imødekomme blot det voldsomste kritikpunkt imod kvalitetsstandarden.

  Beslutning Byrådet den 24-03-2021

  For det af Enhedslistens fremsatte forslag stemte, 3 medlemmer (O og Ø)

   

  Imod det af Enhedslisten fremsatte forslag stemte, 17 medlemmer (B, C, F og V).

   

  9 medlemmer af Byrådet (A og De LokalNationale) stemte hverken for eller imod det af Enhedslistens fremsatte forslag.

   

  Det af Enhedslisten fremsatte forslag var herefter bortfaldet.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  1.

  Referat fra Borgmesterforum Fyn den 25. februar 2021.

   

  2.

  Udpegning af personlig stedfortræder-Handicaprådet.

   

  3.

  Assens Ældreråd – Årsberetning 2020.

   

   

  4.

  Svar fra Assens Kommune på klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensens henvendelse - indsigelse Lillebælt Syd Havvindmøllepark

   

  Lovgrundlag
     

   

  Beslutning Byrådet den 24-03-2021

  Til orientering.

   

  Yderligere orientering om

  Borgmesteren er udpeget til Den Sociale Investeringsfond

   

  Orientering om modtagelse af underskriftsindsamling vedrørende arealet Trekanten ved Grønnemose.

   

  Orientering om Beredskabskommissionens behandling af oplæg til Risikobaseret dimensionering.
   

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 24-03-2021

  Intet.
   

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 24-03-2021

  Intet.