icon-Politik

Politik

Referat

Onsdag den 24. februar 2021 kl. 17:00

Mødested: Skype
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Søren Steen Andersen, Jens Jakobsen, Pia Offer Madsen, Tine Grau Poulsen, Lars Kristian Pedersen, Henrik Mott Frandsen, Dan Gørtz, Nikolaj Leed Henriksen, Rie Nielsen, Knud Søby, Erik Klindt Andersen, Ib W. Jensen, Henrik Jørgensen, Mogens Mulle Johansen, Flemming Risskov Jørgensen, Charlotte Vincent Petersen, Elmer Philipsen, Charlotte Kjær, Henrik Hansen, Sara Emil Baaring, Leif Rothe Rasmussen, Ashil Farokh, Berit Schaldemose, Kaj Alstrup, Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Lars Kolling, Betina Signe Christiansen, Søren Thomsen, Poul Poulsen
 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 24-02-2021

  Dagsordenen godkendt.
   

 • Sagsid.: 20/5658

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller, at Byrådet tager orienteringen om de trufne § 31 borgmesterbeslutninger til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Assens Kommune følger tæt anvisninger og anbefalinger fra sundhedsstyrelsen og ministerier ifm. COVID-19 situationen. I forbindelse med Folketingets hastelovgivninger bliver bemyndigelsen derudover udlagt til konkrete borgmesterbeslutninger iht. § 31, stk. 1 i lov om kommunernes styrelse, hvor borgmesteren på Byrådets vegne kan afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl.

   

  Borgmesterens beslutninger forelægges Assens Byråd til orientering iht. § 31, stk. 2 i lov om Kommunernes styrelse:

   

  3. februar 2021 – Ændring i serviceniveau for buskørsel, lokalruter og flextur ophævet

  Beslutning om, at ophæve tidligere beslutning af 7. januar 2021 om indstilling af buskørsel, lokalruter og flexture.

   

  8. februar 2021 – Kvalitetsstandard for befordring til vaccinationssteder i forbindelse med vaccinationsprogram mod COVID-19

  Beslutning om, at under hensyn til at understøtte fremdriften i vaccination af borgere i Assens Kommune i henhold til vaccinationsprocedurer godkendes kvalitetsstandard for befordring til vaccinationssteder i forbindelse med vaccinationsprogram mod COVID-19.

   

  16. februar 2021 – Ophævelse af påbud om midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til plejecentre mv. (COVID-19)

  Beslutning om, at ovenstående udstedelse af midlertidige restriktioner for besøgendes adgang til alle plejecentre i Assens Kommune ophæves med øjeblikkelige virkning.

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Byrådet den 24-02-2021

  Orientering om trufne § 31-borgmesterbeslutninger taget til efterretning.

  Bilag

 • Sagsid.: 19/9993

  Indstilling

  Økonomiudvalget tager opgørelse af kompensationsbehov for færgeområdet i relation til Covid-19 relaterede udgifter til Social- og Indenrigsministeriet til efterretning.

  Beslutningstema

  Social og Indenrigsministeriet tilkendegav med økonomiaftalen for 2021, at den økonomiske kompensation til kommunerne med færgedrift ville forudsætte en dokumentation for realiserede nettomerudgifter.

  Sagsfremstilling

  Social og Indenrigsministeriet har anmodet kommunerne om at fremsende en række økonomiske oplysninger, der gør det muligt at opgøre de faktiske økonomiske konsekvenser som følge af Covid 19 i perioden marts – september.

   

  Opgørelsen skal tage højde for de ekstraordinære tilskud på samlet set 94,3 mio. kr., der blev givet som en del af sommerpakken til de færgeruter der i dag er omfattet af tilskud til nedsættelse af færgetakster for gods- og passagerbefordring. Sommerpakken omfattede blandt andet et initiativ om gratis overfart for gående og cyklister i juli måned 2020. Assens Kommune modtog hertil et tilskud på 600.000 kr.

   

  Derudover blev der via sommerpakken også givet et tilskud til billigere passagerbefordring i august og september. Assens Kommunes andel udgør 212.000 kr.

   

  Social og Indenrigsministeriet anmoder om en opgørelse af kompensationsbehovet senest den 16. november.

   

  Bilag, der angiver Assens Kommunes kompensationsbehov er vedlagt.

   

  Administrativ bemærkning tilføjet efter Økonomiudvalgets behandling af sagen:

  Assens Kommune fremsendte umiddelbart efter Økonomiudvalgets behandling af sagen den 16. november 2020 oversigt over kommunens kompensationsbehov, jf. vedlagte bilag. Indenrigs- og boligministeriet er i februar 2021 vendt tilbage og har oplyst, at sagen skal behandles i Byrådet. Sagen er på baggrund heraf dagsordenssat til Byrådets møde den 24. februar 2021.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-11-2020

  Opgørelse af kompensationsbehov for færgeområdet i relation til Covid-19 relaterede udgifter til Social- og Indenrigsministeriet taget til efterretning.
   

  Beslutning Byrådet den 24-02-2021

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 17/2651

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at Skema B for helhedsplanen i afd. 209, Fredensvej i Glamsbjerg godkendes.

  Beslutningstema

  Byrådet godkendte den 4. november 2019 skema A for renovering af afd. 209 på redensvej i Glamsbjerg. Skema B for renoveringen forelægges nu til godkendelse.

  Sagsfremstilling

  Boligforeningen Civica har ansøgt Assens Kommune om godkendelse af Skema B for en fysisk helhedsplan i afd. 209, Fredensvej i Glamsbjerg.

   

  Skema B holder sig inden for det af skema A godkendte tilsagn, med godkendt kommunalgaranti på støttet lån op til 5 mio. kr. samt en kapitaltilførsel på 100.000kr.

  Lovgrundlag

  Almenboliglovens kap 7.

  Økonomi

  Den samlede anskaffelsessum er siden Skema A steget med 285.870kr. grundet indeksering. Civica biddrager med hovedparten af indekseringen, således at det støttede del af projektet kun stiger med 107.487kr.

   

  Den samlede anskaffelsessum udgør nu kr. 12.501.870 inkl. moms. Heraf andrager den støttede del kr. 4.953.757 inkl. moms i henhold til vedhæftede Skema B.

   

  Den u-støttede del af anskaffelsessummen finansieres ved en kapitaltilførselssag på kr. 500.000. hvoraf Assens Kommune bidrager med 100.000kr i henhold til Skema A.

   

  Resten af den u-støttede del af anskaffelsessummen udgør kr. ca. 7.048.113 og finansieres Civica.

   

  Byrådet har i forbindelse med skema A anvist finansiering for kapitaltilførslen til helhedsplanen ved tilbageværende grundkapital for alment byggeri i Haarby. 

   

  Assens Kommunes garantistillelse begrænser sig til den støttede del på. 4.953.757 kr.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-02-2021

  Indstillingen anbefales.
   

  Beslutning Byrådet den 24-02-2021

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 18/2534

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at Skema C, for opførelse af almene boliger på Buchwaldsvej 26-70 i Tommerup godkendes.

  Beslutningstema

  Assens Byråd har den 30. januar og den 25. maj 2019 godkendt skema A og skema B for opførelse af 22 seniorboliger på Buchwaldsvej 26-70 i Tommerup. Skema C for disse boliger forelægges til godkendelse.

  Sagsfremstilling

  Tommerup Andelsboligforening har fremsendt Skema C for opførelse af 22 seniorboliger med tilhørende fælleslokaler på Buchwaldsvej 26-70 i Tommerup.

   

  Der er i forbindelse med byggefasen blevet tilføjet yderligere 4 m2 på ejendommens samlede areal. Dette sker ved en forøgelse af bebyggelsens fælleshus fra 100 til 104 m2.

   

  Dette medfører, at den maksimalt tilladte anskaffelsessummen stiger med 80.160 kr. til 38.556.960 kr.

   

  Den kommunale grundkapital stiger ligeledes med 6.412,80 kr. svarende til 8% af udgiften stigningen på 80.160 kr. Stigningen vurderes at have mindre betydning for den samlede økonomi.

  Lovgrundlag

  Almenboligloven

  Støttebekendtgørelsen § 45, stk. 5.

  Økonomi

  Ejendommens 4 ekstra m2 betyder en stigning i anskaffelsessummen på 80.160kr. Heraf udgør den kommunale grundkapital 6412,80kr. svarende til 8%. Den ekstra grundkapital finansieres af puljen for kommunal grundkapital.

   

  Den samlede anskaffelsessum udgør 38.556.960 kr. Den samlede kommunale grundkapital for projektet udgør 3.084.573 kr.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-02-2021

  Indstillingen anbefales.
   

  Beslutning Byrådet den 24-02-2021

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 21/728

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at følgende bevillingsændringer foretages på anlæg i 2021 og overslagsåret 2022:

   

  • At anlægsbevilling på 2,7 mio. kr. vedrørende Infrastruktur – alm. Boliger, Tommerup flyttes fra 2021 til 2022.
  • At anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. vedrørende Ny vej i forbindelse med åbningstrækket flyttes fra 2021 til 2022.
  • At anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. vedrørende Etablering af lokale fællesskaber flyttes fra 2021 til 2022.
  • At en del af anlægsbevillingen til asfalt, veje og stier i 2022, svarende til 5,7 mio. kr., fremrykkes til 2021.
  • At anlægsbevillingen til infrastruktur til elbiler på 1,0 mio. kr. fremrykkes fra 2022 til 2021.
  • At de fremrykkede anlæg fra 2022 til 2021 frigives i forbindelse med behandlingen af punktet.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  En indledende gennemgang af investeringsoversigten for 2021 viser, at der er udfordringer med at gennemføre alle anlæg som planlagt. Med det formål at opnå en højere forbrugsprocent på anlægssiden foreslås en fremrykning af udvalgte anlæg fra overslagsårene til 2021, mod en tilsvarende udsættelse af de anlæg i 2021, som ikke kan realiseres som planlagt.

  Sagsfremstilling

  Erfaringsmæssigt er der hvert år udfordringer med at gennemføre alle anlægsprojekter. Som eksempel udgør forbrugsprocenten for anlæg i 2020 alene 50,6 pct. pr. 11. januar 2021. Der er en række årsagsforklaringer hertil. Bl.a. eksterne forhold eller ændrede forudsætninger i planlægningsgrundlaget.

  Med det formål at opnå en højere gennemførelsesprocent på anlæg har administrationen fra årets begyndelse gennemgået investeringsoversigten for 2021 og overslagsår. Der ses allerede nu udfordringer med at gennemføre udvalgte anlæg. På den baggrund foreslås en omfordeling af anlæg mellem budgetår 2021 og overslagsår. Ved at foretage denne omfordeling fra årets begyndelse øges sandsynligheden for, at de fremrykkede anlæg kan gennemføres – og dermed at den samlede forbrugsprocent ved årets regnskabsaflægning vil øges.

   

   

  Opr. Budget 2021

  Forventet overførsel ved regnskab 2020 (2. totalopf.)

  Korr. Budget 2021

  Bevilling som foreslås udskudt
  til 2022

  XA-9020001055 Infrastruktur – alm. Boliger, Tommerup

  1.700

  1.000

  2.700

  2.700

  XA-9020001059 Ny vej vedr. åbningstræk

  3.750

  350

  4.100

  2.000

  XA-9020003059 Etablering af lokale fællesskaber

  2.000

  0

  2.000

  2.000

   

  • Projektet vedr. infrastruktur – almene boliger i Tommerup er afhængig af eksterne investorer.
  • Projektet vedrørende ny vej i forbindelse med åbningstrækket følger tidsplanen, men udgifterne falder anderledes end forudsat ved budgetlægningen.
  • Projektet vedrørende etablering af lokale fællesskaber følger projektet med arealoptimering, og kan forventeligt først gennemføres i 2022.

   

  På baggrund af ovenstående foreslås anlæg for 6,7 mio. kr. udskudt til 2022.

   

  Med det formål at udnytte anlægsrammen i 2021 skal det supplerende foreslås, at der fremrykkes anlægsarbejder fra 2022 til 2021 for et tilsvarende beløb.

   

  Konkret foreslås asfaltarbejder fra 2022 til 2021 for 5,7 mio. kr. fremrykket fra 2022 til 2021. Herefter udgør budgettet til asfalt, veje og stier 13,7 mio. kr. i 2021 (idet der i forhold til investeringsoversigten allerede er fremrykket anlægsinvestering til vejvedligeholdelse for 1,0 mio. kr. fra 2021 til 2020, jf. byrådsbeslutning fra den 16. december 2020).

   

  Endelig foreslås budgettet på 1,0 mio. kr. til investering i infrastruktur til elbiler fremrykket fra 2022 til 2021.

   

  Ved 1. totalopfølgning 2021 vil der ske en yderligere vurdering af anlægsbudgettet i 2021, herunder en vurdering af behovet for yderligere omplaceringer mellem de enkelte budgetår.

  Investeringsoversigten for 2021 og overslagsår er vedlagt som bilag.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 02-02-2021

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at følgende bevillingsændringer foretages på anlæg i 2021 og overslagsåret 2022:

   

  • At anlægsbevilling på 2,7 mio. kr. vedrørende Infrastruktur – alm. Boliger, Tommerup flyttes fra 2021 til 2022.
  • At anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. vedrørende Ny vej i forbindelse med åbningstrækket flyttes fra 2021 til 2022.
  • At anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. vedrørende Etablering af lokale fællesskaber flyttes fra 2021 til 2022.
  • At en del af anlægsbevillingen til asfalt, veje og stier i 2022, svarende til 5,7 mio. kr., fremrykkes til 2021.
  • At anlægsbevillingen til infrastruktur til elbiler på 1,0 mio. kr. fremrykkes fra 2022 til 2021.
  • At de fremrykkede anlæg fra 2022 til 2021 frigives i forbindelse med behandlingen af punktet.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-02-2021

  Indstillingen anbefales.
   

  Beslutning Byrådet den 24-02-2021

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 16/5189

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Assens Kommune sammen med de øvrige fynske kommuner indsender ansøgning til Miljøstyrelsen om undtagelse fra særskilt indsamling på baggrund af de fælles fynske bestræbelser på at sende eftersortering i et fælles udbud.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  En ny affaldsbekendtgørelse, som blev offentliggjort den 24. december 2020, slår fast, at landets kommuner senest 1. juli 2021, skal have etableret en indsamlingsordning for husholdningsaffaldet med kildesortering af 10 affaldsfraktioner, dog for tekstil først pr. 1. januar 2022. I lyset af denne bekendtgørelse har borgmesterforum drøftet om og hvordan de fynske kommuner fortsat kan arbejde for et fælles fynsk udbud på eftersortering for rest-, mad- og drikkekartons-, plast- og tekstilaffald i stedet for at etablere særskilt affaldsindsamling. Med den nyligt udsendte affaldsbekendtgørelse er der udstukket undtagelsesbestemmelser for evt. dispensationsansøgninger, som fordrer hurtige afklaringer.

  Sagsfremstilling

  De fynske kommuner har gennem en årrække samarbejdet om strategier for affaldshåndtering og genanvendelse med det formål at øge genanvendelsen på Fyn og bl.a. ved samarbejde med SDU gennemført et forprojekt for eftersortering på Fyn – ProCES-Fyn. Projektets formål var at belyse de miljømæssige og økonomiske gevinster af sortering af restaffald på Fyn. Analyserne bygger på kildesortering hos borgerne i 7 fraktioner koblet med eftersortering på restaffaldet, hvorfra der yderligere udsorteres 3 fraktioner: plast, mad- og drikkekartons, og tekstiler. Projektet peger på, at eftersortering giver mere genanvendelse end kildesortering, idet der bl.a. udsorteres mere plast.

   

  ProCES-Fyn har på Borgmesterforum møde den 21. januar 2021 fremlagt scenarier for indsamling af de 10 affaldsfraktioner, som der fremover kræves på affaldsområdet (Se bilag). Borgmestrene anbefaler, at

  • Der søges en fælles dispensation (§ 44) med henblik på at kunne gå i udbud med eftersortering for fraktionerne restaffald, plastaffald, tekstilaffald og mad- og drikkekartons.
  • Den enkelte kommune søger om fristudsættelse for 1. juli 2021 vedr. indsamling af de 10 fraktioner (§ 28) og forbereder midlertidig husstandsnær indsamling for plastaffald, tekstilaffald og mad- og drikkekartons.

   

  Samtidig skal der ske en afsøgning af de politiske muligheder for etablering af et fælles udbud af eftersortering.

   

  Det anbefales, at Assens Kommune bakker op om en dispensationsansøgning med henblik på et fælles udbud af eftersortering og at Assens Kommune indgår positivt i arbejdet om dette samt evt. andre initiativer vedrørende ensartethed af sorteringer og indsamlinger på tværs af Fyn.

   

   

  Det skal bemærkes, at en forpligtende beslutning om, hvorvidt de kommunale indsamlingsordninger på Fyn skal understøttes af et fælles udbud af eftersortering, først vil komme, hvis og når Miljøstyrelsen har godkendt en implementering af den nødvendige undtagelsesbestemmelse i affaldsbekendtgørelsen. Tidsperspektivet for denne proces kendes ikke på nuværende tidspunkt. Efterfølgende skal der en udbudsproces til, hvor en privat aktør skal findes, som forventes efterfølgende at opføre et anlæg, en proces som vurderes at kunne tage minimum 3 år.

  Lovgrundlag

  Affaldsbekendtgørelse nr. 2159 af 9. december 2020.

  Økonomi

  Affaldsområdet er brugerfinansieret.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 02-02-2021

  Miljø, Teknik og Plan indstiller:

  • At Assens Kommune sammen med de øvrige fynske kommuner indsender ansøgning til Miljøstyrelsen om undtagelse fra særskilt indsamling på baggrund af de fælles fynske bestræbelser på at sende eftersortering i et fælles udbud.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-02-2021

  Indstillingen anbefales.
   

  Beslutning Byrådet den 24-02-2021

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 20/12252

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2018-2027 vedtages endeligt. Udvalget anbefaler, at Assens Forsyning afholder et borgermøde, når projektet kendes nærmere.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  I november 2020 besluttede Byrådet at udsende Forslag til Tillæg nr. 5 i offentlig høring i 8 uger. Høringsperioden er nu slut, og tillægget indstilles til endelig vedtagelse. Der er indkommet tre høringssvar i høringsperioden, som ikke har givet anledning til ændringer i planen.

  Sagsfremstilling

  Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2018-2027 omfatter håndtering af regnvand i de to eksisterende mølledamme i Haarby til forsinkelse og rensning af tag- og overfladevand i forbindelse med separatkloakering af fælleskloakerede oplande på Strandgade, Møllevej m.fl. i Haarby. Tillæg nr. 5 omfatter desuden separatkloakering af det eneste fælleskloakerede opland i Verninge bestående af 8 ejendomme og spildevandskloakering af 19 adresser i det åbne land.

   

  Separering af regn- og spildevand er et led i ændringen af renseanlægsstrukturen for Assens Kommune, hvor det er besluttet, at alt spildevand skal afledes til et nyt renseanlæg ved Assens. Samtidig er det et krav i statens vandområdeplaner, at overløb fra fælleskloakerede byområder til vandmiljøet nedlægges. I dag udledes spildevand opblandet med regnvand til Haarby Å og Afløb fra Verninge Mose fra de fælleskloakerede oplande i Haarby og Verninge ved større regnhændelser. Tiltagene i Tillæg nr. 5 vil sammen med de allerede vedtagne tiltag i kommunens spildevandsplan medføre, at vandløbene beskyttes mod hydraulisk overbelastning samt forurenende og iltforbrugende stoffer. Samtidig er der ikke længere risiko for opstuvning af spildevand opblandet med regnvand til terræn og til de kloakerede ejendomme i oplandene.

   

  Spildevandskloakering af 19 adresser i det åbne land planlægges udført på baggrund af en nærmere undersøgelse af afløbsforholdene på de enkelte ejendomme og afstanden til Assens Forsyning A/S’ ledningssystem. Det er et krav i statens vandområdeplaner, at der gennemføres en indsats over for ukloakerede ejendomme i spredt bebyggelse.

   

  I forbindelse med den offentlige høring, er der udsendt orienteringsbrev til alle ejere af de matrikelnumre, som berøres direkte af planen. Der er indkommet tre høringssvar vedr. hhv. kloakering af en ejendom, de planmæssige tiltag i Haarby og separatkloakering af en ejendom. Der har været dialog med parterne, og høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i planen. Der er dog foretaget mindre redaktionelle tilpasninger. Høringssvarene og administrationens bemærkninger kan ses i bilag.

   

  Miljøvurdering af planen

  Assens Kommune har gennemført en screening af Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2018-2027 i henhold til miljøvurderingsloven. På baggrund af screeningen har kommunen truffet afgørelse om, at Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2018-2027 ikke forventes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, og planen derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Der er ikke indkommet klager over afgørelsen.

  Lovgrundlag

  Miljøbeskyttelsesloven (LBK nr. 1218 af 25. november 2019)

  Spildevandsbekendtgørelsen (BEK nr. 2292 af 30. december 2020)

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 973 af 25. juni 2020)

  Økonomi

  Ingen økonomiske konsekvenser for Assens Kommune.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 02-02-2021

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2018-2027 vedtages endeligt. Udvalget anbefaler, at Assens Forsyning afholder et borgermøde, når projektet kendes nærmere.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-02-2021

  Indstillingen anbefales.
   

  Beslutning Byrådet den 24-02-2021

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 20/22089

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller:

  • At forslag til Lokalplan nr. 1.2-16 for multitek og havneplads i Assens godkendes og sendes i offentlig høring i mindst 4 uger sammen med den tilhørende miljørapport.
  • Der afholdes borgermøde den 18. marts 2021.
  • Der afholdes et ekstraordinært møde i Miljø, Teknik og Plan forud for Økonomiudvalgets møde den 19. april med henblik på endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1.2-16 på Byrådets møde den 28. april 2021.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Miljø, Teknik og Plan besluttede den 3. november 2020 at igangsætte udarbejdelsen af en lokalplan for multitek og havneplads. Der er udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 16 der blev endeligt vedtaget i Byrådet den 6. oktober 2020. Der foreligger nu et forslag til lokalplan med tilhørende miljøvurdering, som skal godkendes til offentlig høring i minimum 4 uger. Der skal samtidig tages stilling til afholdelsen af et borgermøde samt til afholdelsen af et ekstraordinært møde i Miljø, Teknik og Plan.

  Sagsfremstilling

  Lokalplan nr. 1.2-16 udlægger omkring det tidligere rådhus i Assens til centerområde med offentlige funktioner, herunder fx multitek med bibliotek, kulturelle arrangementer og anvendelser, ungdomshus, administration og mødecenter. Her ud over kontorerhverv, liberale erhverv, serviceerhverv og kunsthåndværkere og lignende erhverv. Der kan indrettes en café i tilknytning til multiteket. Herudover udlægges den nye havneplads til byrumsfunktioner bredt, herunder udendørs aktiviteter i forbindelse med anvendelserne i den gamle rådhusbygning, udeservering, boder og kulturelle aktiviteter og arrangementer. Lokalplanområdets nordvestlige hjørne udlægges til opmarchbåse til Bågøfærgen samt busstoppested. Parkeringspladser udlægges syd og øst for multiteket og mod nord.

   

  Lokalplanen muliggør en omdannelse af det gamle rådhus til bibliotek samt øvrige funktioner med mulighed for at bygge en 3. etage på samt åbne nordfacaden op med en glasfacade. Af øvrig bebyggelse muliggør lokalplanen mindre bygninger som cykelskure, udhuse til områdets drift, en bygning ved busstoppestedet og et udsigtstårn på havnepladsens forplads ud for multiteket.

   

  Lokalplanen fastsætter ikke en afgrænsning af en kommende havneplads og definerer ikke, hvordan pladsen konkret skal disponeres. Den indeholder dog bestemmelser omkring en række hovedprincipper, som pladsen skal anlægges efter.

   

  Der er i henhold til lov om miljøvurdering udarbejdet en miljørapport, der vurderer planens væsentlige påvirkninger i forhold til byrum, kulturmiljø, trafik, støj, regn- og spildevand og 0-alternativet. Miljøvurderingen gør opmærksom på væsentlige påvirkninger, som der vil blive arbejdet med i høringsperioden.

   

  Da lokalplanforslaget ledsages af en miljøvurdering, ligger beslutningskompetencen i Byrådet. Høringsfristen for forslaget slutter ultimo marts, hvorfor en dagsorden ikke kan ligge klar til Miljø, Teknik og Plans møde den 30. marts. For at kunne få lokalplanen endelig vedtaget på Byrådets møde den 28. april, er det indstillet, at der afholdes et ekstraordinært udvalgsmøde i Miljø, Teknik og Plan forud for økonomiudvalgets møde den 19. april.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 02-02-2021

  Miljø, Teknik og Plan indstiller:

  • At forslag til Lokalplan nr. 1.2-16 for multitek og havneplads i Assens godkendes og sendes i offentlig høring i mindst 4 uger sammen med den tilhørende miljørapport.
  • Der afholdes borgermøde den 18. marts 2021.
  • Der afholdes et ekstraordinært møde i Miljø, Teknik og Plan forud for økonomiudvalgets møde den 19. april med henblik på endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1.2-16 på Byrådets møde den 28. april 2021.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-02-2021

  Indstillingen anbefales.
   

  Beslutning Byrådet den 24-02-2021

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 21/1294

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at visionen ”Fyn 2030 – sammen om en bæredygtig fremtid” med fælles fynske målsætninger om 80 procent CO2-reduktion fra 1990 til 2030 og genanvendelse af 80 procent af plastaffaldet og 70 procent af det øvrige husholdningsaffald i 2030 godkendes.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Med visionen FYN 2030 – Sammen om en bæredygtig fremtid foreslår Borgmesterforum Fyn, at Fyn står sammen og med ambitiøse målsætninger og konkrete handlinger går foran i kampen mod klimaudfordringen og for en bæredygtig fremtid. Som et led i formuleringen af visionen er der udarbejdet et fynsk klimaregnskab, som viser de samlede fynske klimaudledninger og de enkelte kommuners status. På baggrund heraf og på baggrund af de enkelte kommuners klimapolitikker og den danske klimalov er der udarbejdet ambitiøse fælles fynske målsætninger for klima og ressourcer og en ambitiøs fælles fynsk vision. Med nærværende sag fremsender Borgmesterforum Fyn ”Fyn 2030 – sammen om en bæredygtig fremtid” til behandling med indstilling til godkendelse i de fynske Byråd.

  Sagsfremstilling

  Klimaforandringerne og omstillingen til et bæredygtigt samfund står højt på den politiske dagsorden overalt på kloden. Herhjemme har et bredt flertal i Folketinget vedtaget en klimalov med ambitiøse målsætninger, som Regeringen og Folketinget forfølger gennem lovgivning og sektorspecifikke klimaplaner. Samtidig står det klart, at mens rammerne for den grønne omstilling sættes nationalt og internationalt, skal de konkrete løsninger ofte findes regionalt og lokalt – i samspillet mellem kommuner, virksomheder, forsyninger og borgere.

   

  Det er baggrunden for, at de fynske borgmestre fremlægger forslag til en fælles grøn vision for Fyn. Se bilaget ”Fyn 2030 – sammen om en bæredygtig fremtid”. Med vedtagelsen af en fælles grøn vision kan Fyn demonstrere sammenhængskraft og fælles politisk lederskab i arbejdet for en bæredygtig fremtid, hvor konkrete målsætninger for klima og ressourcer er de første vigtige skridt i en fælles vision om et klimaneutralt Fyn uden affald.

   

  Som baggrund for visionen er der udarbejdet et fynsk klimaregnskab, som viser de samlede fynske klimaudledninger og status over udviklingen fra 1990 til i dag. Se bilaget ”Fynsk klimaregnskab 2018”.

   

  Målsætninger for Fyn 2030 – sammen om en bæredygtig fremtid

  Det fynske klimaregnskab viser en status, der er stort set identisk med det nationale klimaregnskab, både i fordelingen af klimaudledninger på sektorer og i udviklingen fra 1990 til i dag. Det indikerer, at udfordringerne på Fyn svarer til de nationale udfordringer, og at løsningerne skal findes i dialogen med de nationale indsatser og de rammevilkår, der sættes for klimaindsatsen. Det er sammen med kommunernes individuelle klimapolitikker lagt til grund for den fælles fynske målsætning.

   

  Kommunerne på Fyn har enkeltvis allerede løftet betydelige klimaindsatser lokalt og har alle en ambitiøs klima- og bæredygtighedspolitik.

   

  Med udgangspunkt heri vurderes en fælles fynsk målsætning om 80 procent CO2 reduktion i 2030 som en ambitiøs målsætning. Hertil kommer en målsætning om at genanvende 80 procent af plastaffaldet og 70 procent af det øvrige husholdningsaffald i 2030. Tilsammen udgør målsætningerne vigtige skridt mod den ambitiøse vision om et klimaneutralt Fyn uden affald i 2040.

   

  Vejen til at indfri målsætningerne er summen af hver enkelt kommunes klimahandlingsplaner eller klimastrategier samt de fælles fynske initiativer, der bygger ovenpå med fælles løsninger og samarbejde der, hvor indsatserne spiller sammen og skaber stærkere og mere holdbare løsninger.

   

  Det gælder både fælles kommunale tiltag, hvor kommunerne har initiativmuligheder, samt tiltag, der kræver partnerskaber med andre aktører. En oversigt over de første mulige handlinger er udarbejdet med angivelse af, om de kan gennemføres som rent kommunale handlinger eller kræver øvrige aktører. Se bilaget ”Klimahandlinger”. I bilaget er samtidig angivet sammenhæng til den vedtagne ”Energiplan Fyn - Rammeplan”, som tidligere har belyst mulighederne for fælles fynske klimaindsatser.

   

  Organisering

  Visionen udgør en fælles strategiske ramme, som skal understøtte den enkelte kommunes indsats og skabe et fælles fynsk perspektiv.

   

  De fynske kommuner deltager fra 2021 alle i det nationale DK-2020 projekt, som sikrer sammenlignelige effektmålinger gennem fælles datagrundlag, værktøjer og videndeling. Det understøtter det fælles fynske perspektiv, og den samlede deltagelse forventes samtidig at udgøre en platform for udviklingen af fælles handlinger.

   

  De fælles fynske handlinger i Fyn 2030 og koordinering med DK-2020 forankres i Teknisk Direktørforum Fyn med sekretariatsbetjening ved Byregion Fyn/Erhvervshus Fyn, og med reference til Kommunaldirektørforum og Borgmesterforum Fyn.

  Økonomi

  Implementeringen af visionen og tilhørende handlinger bygger på kommunernes individuelle og fælles indsatser og finansieres gennem disse, og vedtagelsen af den fælles vision er således budgetneutral.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 02-02-2021

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at visionen ”Fyn 2030 – sammen om en bæredygtig fremtid” med fælles fynske målsætninger om 80 procent CO2-reduktion fra 1990 til 2030 og genanvendelse af 80 procent af plastaffaldet og 70 procent af det øvrige husholdningsaffald i 2030 godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-02-2021

  Indstillingen anbefales.
   

  Beslutning Byrådet den 24-02-2021

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 21/1436

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller at en ny opdateret 10-årig indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo sendes i 8 ugers høring.

  Beslutningstema

  I Assens Kommune er bekæmpelsen af den invasive plante kæmpe-bjørneklo sket siden 2011 jf. indsatsplan, der udløb med udgangen af 2020. Der forelægges hermed til beslutning om hvorvidt kommunen skal videreføre det hidtidige arbejde med udsendelse af vedlagte forslag i 8 ugers offentlig høring samt efterfølgende vedtagelse i Byrådet.

  Sagsfremstilling

  Kæmpe-bjørneklo er en invasiv plante, som spreder sig hurtigt og aggressivt i områder langs blandt andet vandløb og veje samt på skråninger, tidligere fyldpladser mv. Planten danner større sammenhængende bestande, der udkonkurrerer den naturlige vegetation og udgøre samtidig en vis sundhedsfare, idet dens saft er giftig for mennesker.

   

  I Assens Kommune er bekæmpelse hidtil sket jf. indsatsplan for 2011-2020.

   

  Kommunen bekæmper i dag kæmpe-bjørneklo på egne arealer, og i en 2 meter bræmme langs offentlige vandløb. Kommunens nuværende indsatsplan betyder, at ejere af arealer med kæmpe-bjørneklo, skal foretage bekæmpelse efter de anførte retningslinjer.

   

  Fordelen ved en samlet indsatsplan for Assens Kommune er, at der opnås en effektiv bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i hele kommunen, på såvel private som kommunale arealer. Planen omfatter alle lodsejere, der har arealer, hvor kæmpe-bjørneklo forekommer. Kæmpe-bjørneklo vil dermed også blive bekæmpet i værdifulde naturområder m.m. – herunder blandt andet Natura 2000-områder som Odense Å og Helnæs Made.

   

  Assens Kommunes samlede indsats har været målrettet, hvilket blandt andet kan ses i et fald i de samlede omkostninger for bekæmpelsen af kæmpe-bjørneklo.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse nr. 842 af 23. juni 2017 om bekæmpelse af kæmpebjørneklo.

  Økonomi

  Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo på kommunale arealer samt i 2-meter bræmmen langs offentlige vandløb sker inden for nuværende ramme på driftsbudget.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 02-02-2021

  Miljø, Teknik og Plan indstiller at en ny opdateret 10-årig indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo sendes i 8 ugers høring.

  Beslutning Byrådet den 24-02-2021

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 20/15513

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at de reviderede renovationstakster for 2021 godkendes.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  En kommune har i 2014 forespurgt Skatterådet om der skulle svares moms af renovation til private borgere og grundejer grundet nye EU-regler. Skatterådet kom med bindende svar i 2015, at det skulle der, da en kommunen var at sammenligne med forsyningsvirksomhed i denne sammenhæng. Sagen blev anket og Landskatteretten afsagde den 21. oktober 2020 dom, at der ikke skal svares moms af renovation til private borgere og grundejer, idet det er en myndighedsopgave. Dommen er ikke anket inden for fristen 21. januar 2021. Med baggrund i at Assens Forsyning ca. 1. marts fremsender 1. aconto opkrævning for 2021 samt slutopgørelse for 2020 ønskes reviderede takster for renovation til private husholdninger fastsat.

  Sagsfremstilling

  Takstbladet for Renovationstakster 2021 blev godkendt af Byrådet den 16. december 2020 på baggrund af den hidtidige praksis, hvor affaldsområdet var momsbelagt i forhold til private husstande. Dette er ikke længere tilfældet, hvorfor der ønskes vedtaget et nyt og gyldigt takstblad inden fremsendelse af á conto opkrævninger for 2021. Dette vil sikre, at borgerne oplever så stabile takster som muligt, fremfor at der opkræves et lavere beløb uden moms og der så skal ske en betydelig efterregulering.

   

  Momsen kan ikke blot fratrækkes regningen til de private hustande, idet der fortsat er moms på indkøb af varer og tjenesteydelser, som f.eks. tømning af beholdere, nye beholdere og entreprenør til affaldsprojekter. Men der vil ikke være modregning af moms på salg af ydelser – renovationstakster for private husstande. Assens Forsyning, Affald og Genbrug har de sidste år haft større anlægsprojekter og dermed store udgifter med renovering af genbrugspladserne og derfor væsentlige momsudgifter. Der kan derfor kun forventes en mindre justering af taksterne som følge af de ændrede momsregler. Borgerne vil således ikke fremadrettet se væsentlige ændringer af de opkrævede beløb som følge af, at momsreglerne er ændret.

   

  Det er ikke muligt for Assens Forsyning A/S at gennemføre præcise beregninger på de fremadrettede takster dels pga. den korte tidsfrist for politisk behandling og dels pga. at SKAT ikke har udsendt styresignal endnu og der derfor ikke vides, hvor langt bagud mellemværende skal beregnes, det kan gå helt tilbage til 2012. Assens Forsyning A/S skal for alle år gå momsregnskabet igennem for hver enkelt postering for at kunne gøre op. Opgaven vil kræve konsulentbistand.

   

  Det anbefales derfor af både Assens Forsyning og administrationen, at taksterne for 2021 uden moms fastsættes på samme niveeau som de tidligere vedtagende takster med moms, med baggrund i et ønske om, at borgerne oplever så stabile takster som muligt, samt Assens Forsynings forventning om, at det ikke reelt kommer til at give betydende fald i taksterne.

   

  Renovationstakster 2021 med moms ønskes derfor godkendt som takster uden moms for 2021.

   

  Med hensyn til mellemværende mellem borgerne og Assens Forsyning, Affald og Genbrug for de foregående år afventes et styresignal fra Skattestyrelsen om hvordan og for hvor lang en periode, der skal beregnes på. Denne del forventes at indgå i forbindelse med takstfastsættelsen for 2022 og frem.

   

  Vedlagte takstblad fra Assens Forsyning indeholder også takster for erhverv, som er vedtaget og ikke skal ændres.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse nr. 2097 om affaldsregulativer, -gebyrer og –aktører m.v. af 14. december 2020.

  § 15. Kommunalbestyrelsen skal i et gebyrblad fastsætte gebyrer for affaldsplanlægning, etablering, drift og administration af affaldsordninger, jf. miljøbeskyttelseslovens § 48, stk. 1, jf. dog miljøbeskyttelseslovens § 48, stk. 2 . Gebyrbladet skal godkendes af kommunalbestyrelsen og offentliggøres på kommunens hjemmeside.

  Økonomi

  Affaldsområdet er gebyrfinansieret og skal hvile i sig selv.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 24-02-2021

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at de reviderede renovationstakster for 2021 godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 24-02-2021

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at de reviderede renovationstakster for 2021 godkendes.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

   

  Beslutning Byrådet den 24-02-2021

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 21/1038

  Indstilling

  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur indstiller, at målgruppe for den kommunale fleksjobpulje udvides med følgende målgrupper:

  • Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.
  • Integrationsydelsesmodtagere.
  • Overgangsydelsesmodtagere.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Den 29. juni 2016 besluttede Byrådet at etablere en kommunal fleksjobpulje. Fleksjobpuljens formål var at give en række borgere, der var bevilget fleksjob, mulighed for at fastholde en tilknytning til arbejdsmarkedet ved at blive ansat i fleksjob i regi af puljen. Tilknytning til arbejdsmarkedet forventedes generelt at have en positiv effekt i borgerens liv. Efterfølgende ændringer i refusionsreglerne og den fulde indførelse af reglerne for fleksjob i Førtidspensions- og fleksjobreformen medfører imidlertid, at der ikke er ret mange borgere i den oprindelige målgruppe for fleksjobpuljen. Derfor stilles forslag om at udvide målgruppen for puljen, så den i stedet omfatter borgere, som er aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, borgere på integrationsydelse samt borgere på overgangsydelse.

  Sagsfremstilling

  I 2016 etablerede Byrådet en fleksjobpulje hvis formål var at give en række borgere, der var bevilget fleksjob, mulighed for at fastholde en tilknytning til arbejdsmarkedet ved at blive ansat i fleksjob i regi af puljen. Tilknytning til arbejdsmarkedet forventedes generelt at have en positiv effekt i borgerens liv. Endvidere blev fleksjobpuljen etableret ud fra et kriterie om, at kommunen ikke modtog refusion, når fleksjobsborgere gik ledige, men at kommunen modtog refusion, når borgere blev ansat i fleksjob. Det betød, at der ville være et økonomisk potentiale i at ansætte borgerne i kommunale fleksjob, frem for at borgerne i målgruppen gik passive på ledighedsydelse.

   

  Den oprindelige målgruppe omfatter borgere, der:

  • er visiteret til fleksjob før 1. januar 2013 og indtil 30.juni 2014.
  • har været ledige i minimum 18 måneder inden for de seneste 24 måneder.
  • har en effektiv arbejdstid på mellem 1-15 timer ugentligt svarende til, at borger kan ansættes i såkaldte midlertidige fleksjob.

   

  Den oprindelige målgruppe har ikke længere et tilstrækkeligt antal borgere, samtidig med at der er færre fleksjobansættelser omfattet af fleksjobpuljen i takt med, at borgere går på pension. Dette medfører, at puljen fremover ikke bruges fuldt ud. Alene i 2021 forventes, at der er ca. 900.000 kr. i uforbrugte midler i puljen.

   

  Udvidelse af målgruppe

  Derfor foreslås det, at målgruppen for anvendelsen af fleksjobpuljen udvides med følgende målgruppe:

  • Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
  • Integrationsydelsesmodtagere
  • Overgangsydelsesmodtagere

   

  Ansættelsesområderne vil primært være inden for pleje- og omsorgsområdet samt inden for børne- og ungeområdet (børnehaver, skoler mv.). For borgere i disse målgrupper viser erfaringen, at ansættelse i job med ordinær løn øger motivationen og den reelle sandsynlighed for fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Det vil øge kommunens andel for borgere i småjob, hvilket er i tråd med beskæftigelsesplanen. Det vil også have en positiv effekt for kommunens økonomi, idet det alt andet lige vil bidrage til, at målgruppen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere falder, og der derfor er færre borgere, som modtager forsørgelsesudgifter.

   

  Udvidelsen af målgruppen understøtter Beskæftigelse, Erhverv og Kulturs fokus og indsats i forbindelse med udvalgets løbende politiske opfølgninger. Endvidere understøtter det målet om et øget brug af småjob, som det fremgår af beskæftigelsesplanen. Initiativet er også i tråd med kommunens personalepolitik om rummelighed, hvor det blandt andet fremgår, at vi i Assens Kommune rummer mange typer af an­sættelser på særlige vilkår og skaber meningsfulde jobs til særligt udsatte grupper og borgere på kanten af arbejdsmarkedet.

   

  Vi vil for hver borger følge op et halvt år efter tilbuddets ophør, om borgerne er kommet tættere på arbejdsmarkedet eller selvforsørgelse. Der vil ske løbende opfølgning i forbindelse med fagudvalgets politiske opfølgninger.

  Lovgrundlag

  Lov om Aktiv Beskæftigelse.

  Økonomi

  Såfremt den nuværende målgruppe fastholdes, og de borgere, som er tilknyttet fleksjobpuljen, er på arbejdsmarkedet, til de pensioneres, forventes et mindreforbrug i den kommunale fleksjobpulje på ca. 900.000 kr. i 2021 stigende til ca. 1,2 mio.kr. i 2025. Hvis der er borgere, som vælger at gå på efterløn eller seniorpension og dermed forlade arbejdsmarkedet før pensionsalderen, øges mindreforbruget.

   

  Hvis målgruppen ændres til det foreslåede, forventes balance mellem budget og forbrug.

  Beslutningskompetence

  Byråd.

  Beslutning Beskæftigelse Erhverv og Kultur den 01-02-2021

  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur indstiller, at målgruppe for den kommunale fleksjobpulje udvides med følgende målgrupper:

  • Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
  • Integrationsydelsesmodtagere
  • Overgangsydelsesmodtagere

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-02-2021

  Indstillingen anbefales.
   

  Beslutning Byrådet den 24-02-2021

  Indstillingen godkendt.

 • Sagsid.: 20/16045

  Indstilling

  Social og Sundhed indstiller, at kvalitetsstandard for madservice godkendes.

  Beslutningstema

  Godkendelse af ny kvalitetsstandard for madservice, jf. serviceloven § 83.

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen skal mindst en gang årligt udarbejde kvalitetsstandard for madservice jf. §83.

   

  I kvalitetsstandarden fastsættes kommunens serviceniveau i forbindelse med madservice. Kvalitetsstandarden omhandler bl.a. målgruppe, indhold og omfang, visitation og sagsbehandling, udførelse af hjælpen, opfølgning mv.

   

  Madservice kan ydes til borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, som ikke selv er i stand til at tilberede mad, sikre en tilstrækkelig ernæringstilstand, eller som ikke kan overskue, planlægge og foretage indkøb af dagligvarer.

   

  Administrationen anbefaler, at den gældende kvalitetsstandard for madservice afløses af en ny kvalitetsstandard for madservice.

   

  Ændringer i udkast til ny kvalitetsstandard for madservice:

   

  • Ny opstilling og layout med henblik på at gøre kvalitetsstandarden mere overskuelig og tilgængelig samt at sikre digital tilgængelighed. Disse ændringer har ikke betydning for serviceniveauet.

   

  • Mulighed for praktisk støtte i hjemmet til madlavning er tilføjet på baggrund af principafgørelse.

   

  Social og Sundhed besluttede 5. januar 2021 at sende udkast til ny kvalitetsstandard for madservice i høring. Høringssvar er vedlagt.

  Lovgrundlag

  Serviceloven.

  Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter serviceloven §§83, 83a og 86.

  Økonomi

  Kommunale udgifter i forbindelse med madservice afholdes inden for Myndighed Social og Sundheds økonomiske ramme.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Social og Sundhed den 02-02-2021

  Social og Sundhed indstiller, at kvalitetsstandard for madservice godkendes.

   

  Social og Sundhed kvitterer for de indkomne høringssvar.

  Beslutning Byrådet den 24-02-2021

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 20/16045

  Indstilling

  Social og Sundhed indstiller, at kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp godkendes.

  Beslutningstema

  Godkendelse af ny kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp, jf. serviceloven § 83.

  Sagsfremstilling
  Kommunalbestyrelsen skal mindst en gang årligt udarbejde kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp jf. serviceloven § 83.

   

  I kvalitetsstandarden fastsættes kommunens serviceniveau i forbindelse med personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden omhandler bl.a. målgruppe, indhold og omfang, visitation og sagsbehandling, udførelse af hjælpen, opfølgning mv.

   

  Byrådet godkendte i januar 2020 kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp (serviceloven § 83) samt afløsning eller aflastning til voksne (serviceloven § 84) mv.

   

  Administrationen anbefaler, at den gældende kvalitetsstandard afløses af en ny kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp, som er mindre detaljeret, og dermed mere overskuelig og tilgængelig.

   

  Med udkast til ny kvalitetsstandard foreslås en omskrivning af alle afsnit – herunder et reduceret detaljeringsniveau i beskrivelsen af de enkelte indsatser.

   

  Det skal bemærkes, at det nye udkast til kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp ikke omfatter afløsning eller aflastning til voksne (serviceloven § 84), da administrationen vurderer, at loven er formuleret således, at der ikke er behov for at fastlægge et kommunalt serviceniveau herfor.

   

  Der er ikke foretaget ændringer, som har betydning for serviceniveauet.

   

  Alle afgørelser træffes på baggrund af en konkret og individuel vurdering.

   

  Social og Sundhed besluttede 5. januar 2021 at sende udkast til ny kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp i høring.

   

  Høringssvar samt administrationens bemærkninger til høringssvar er vedlagt.

   

  På baggrund af de indkomne høringsvar foreslås det, at udkast til kvalitetsstandard suppleres med et afsnit på side 3 – markeret med gul overstregning i det vedhæftede udkast.

  Lovgrundlag

  Serviceloven.

  Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter serviceloven §§83, 83a og 86.

  Økonomi

  Kommunale udgifter i forbindelse med personlig og praktisk hjælp afholdes inden for Myndighed Social og Sundheds økonomiske ramme.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

   

  Beslutning Social og Sundhed den 02-02-2021

  Social og Sundhed indstiller, at kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp godkendes.

   

  Social og Sundhed kvitterer for de indkomne og grundige høringssvar. Som det fremgår af sagsfremstilling er der på denne baggrund foretaget enkelte justeringer.

  Social og Sundhed bemærker i forhold til de indkomne høringssvar, at Ældrerådets høringsvar imødekommes gennem konkret og individuel vurdering af den enkelte borger. Samtidig bemærker Social og Sundhed i forhold til Handicaprådets høringssvar, at det sundhedsfaglige perspektiv indgår i den konkrete og individuelle vurdering.
   

  Beslutning Byrådet den 24-02-2021

  Jens Henrik Winther Thulesen Dahl, O, fremsatte følgende ændringsforslag:

   

  ”Under praktisk hjælp ændres formuleringen om optørring af spild højst 5 gange om ugen til, at der står, at spild tørres op dagligt.

   

  Under praktisk hjælp ændres rengøringen af håndvask, toilet og bruseniche fra nu hver 3. uge til hver 2. uge”

   

  Ændringsforslaget blev sat til afstemning:

   

  For stemte: 2 medlemmer (O)

   

  Imod stemte 27 medlemmer (A, B, C, F, V, Ø og De Lokalnationale)

   

  Ingen medlemmer stemte for eller imod.

   

  Ændringsforslaget var herefter bortfaldet.

   

  Indstilling fra Social og Sundhed sattes herefter til afstemning:

   

  For stemte 26 medlemmer (A, B, C, F, V og Ø)

   

  Imod stemte 3 medlemmer (O og De Lokalnationale)

   

  Ingen medlemmer stemte hverken for eller imod.

   

  Indstillingen var herefter godkendt.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 20/19426

  Indstilling

  Et flertal af Uddannelse, Børn og Familie (V, SF og DF) indstiller scenarie 2 og indstiller:

  • At scenarieberegninger for en ny tildelingsmodel tages til efterretning.
  • At en ny tildelingsmodel er en kombinationsmodel med klasse- og elevtildeling.
  • At en kombinationsmodel forventes at blive gennemsnitlig ca. 1. mio. kr. dyrere årligt fra 2022 end en model med ren elevtildeling ud fra modellernes effekt i overslagsårene 2022-2024 med et prognosticeret faldende børnetal.  I 2021 vil budgettet være i balance.
  • At en ny tildelingsmodel bygges op om fire elementer med hver deres fordelingsnøgle ud fra principperne om gennemsigtighed, balance og incitament, herunder at:
   • Undervisningsmidler tildeles efter en klassetildeling samt en elevtildeling baseret på en politisk fastlagt procentsats for henholdsvis generel elevtildeling og tildeling for høje klassekvotienter.
   • Der er en grundtildeling til en skoleleder på hver skole og gradueret tildeling til mere ledelse og sekretærer på baggrund af skolens elevtal.
   • Driftsmidler fordeles efter elevtal.
   • Midler til inkluderende læringsmiljøer fordeles efter en politisk fastsat fordelingsnøgle, hvor 80 pct. af inklusionsmidlernes fordeles ud fra elevtal og 20 pct. på baggrund af skolernes socioøkonomiske tal.
   • Skolernes decentrale betalingsansvar for segregerede elever øges ved, at der indføres en fast afgivertakst på 189.000 kr. pr. segregeret elev til kommunens egne specialtilbud (LKT- klasser, Helhedsafdelingen, Brahesholm og specialklasser) med undtagelse af Pilehaveskolen.
  • At en ny tildelingsmodel medfører en række beslutninger ”uden for” tildelingsmodellen, og det derfor indstilles:
   • At Uddannelse, Børn og Familie bemyndiges til at beslutte, hvordan udvalgets budget skal prioriteres i tilfælde af små klasser med 10 eller færre elever, således at udvalget årligt gives kompetence til eventuelt at sammenlægge to klasser eller fastholde klassetildelingen.
   • At Uddannelse, Børn og Familie bemyndiges til årligt at beslutte, om eleven nr. 29. i en klasse, hvor eleven ikke har bopæl i skoledistriktet, skal udløse en ekstra klasse.
   • At det statslige tilskud i 2021 på 2,9 mio. kr. til flere lærere i folkeskolen og tilsvarende statslige midler i 2022-2024 indgår i de ekstra 12 mio. kr. som er bevilliget og årligt fordeles ud til skolerne.
   • At 10. klasse samt specialtilbuddene Pilehaveskolen, Brahesholmprojektet, LKT-klasser, specialklasser og Helhedsafdelingen står uden for tildelingsmodellen og de 12 mio. kr., som tilføres folkeskoleområdet.
   • At midler til tolkebistand betales centralt og kobles til puljen, der finansierer skoletildeling til nyankomne flersprogede elever.


  A afventer med at afgive indstilling til Økonomiudvalget den 8. februar 2021, da A ønsker svar på konkrete spørgsmål til tildelingsmodellen fra administrationen.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Genoptagelse af forslag til opbygning af en eventuel ny tildelingsmodel, så den lever op til principperne om gennemsigtighed, balance og incitament forlægges til politisk godkendelse.

  Sagsfremstilling

  Uddannelse, Børn og Familie sendte den 11. januar 2021 indstillingerne i forslag til ny tildelingsmodel i høring hos skolebestyrelser. Udvalget peger på scenarie 2. Sagen genoptages nu efter høringsrunden.

   

  På udvalgsmødet den 2. november 2020 valgte Uddannelse, Børn og Familie, at der skulle arbejdes videre med en kombinationsmodel med klassetildeling og elevtildeling samt laves scenarieberegninger. På udvalgsmøde den 30. november 2020 præsenterede administrationen forslag til opbygningen af en ny tildelingsmodel ud fra de vedtagne principper som gennemsigtighed, balance og incitament. Tildelingsmodellen vedrører alene tildeling til folkeskolernes almenområde. Tildelingen til specialundervisningstilbuddene i Assens Kommune blev fastlagt i sag 20/7467 om ny takstmodel for specialundervisningstilbud, som blev vedtaget i Byrådet den 27. maj 2020. 

   

  Opbygning af kombinationsmodel og scenarieberegninger

  Administrationen har arbejdet med to forskellige indretninger af en kombinationsmodel ud fra principper om gennemsigtighed, balance og incitament. Begge indretninger har væsentlige fællestræk, men adskiller sig fra hinanden i forhold til fordelingen af undervisningsmidler. Kombinationsmodellen opbygning og baggrund præsenteres nærmere i bilag 1.

   

  Økonomiske konsekvenser af tre scenarieberegninger.

  Det indstilles, at udvalget tager tre forskellige scenarieberegninger til efterretning ud fra en vurdering af effekten af hvert scenarie. De tre scenarier er:

   

  Scenarie

  Overordnet effekt

  Scenarie 1: Nuværende tildelingsmodel med ren elevtildeling inkl. 12 mio. kr. ekstra

  Scenariet tilgodeser store skoler samt skoler, som har en høj gennemsnitlig klassekvotient.

  Scenarie 2: Kombinationsmodel, hvor 30 % fordeles som beløb pr. elev og 70 % fordeles pr. elev nr. 20+ i store klasser

   

  Tilgodeser i højere grad de små skoler end scenarie 1, men har ikke så negativ effekt for de store skoler som scenarie 3, da den i højere grad kompensere for høje klassekvotienter.

  Scenarie 3: Kombinationsmodel, hvor 60 % fordeles som beløb pr. elev og 40 % fordeles pr. elev nr. 20+ i store klasser

  Scenariet tilgodeser særligt de mindre skoler samt skoler, som har en lav gennemsnitlig klassekvotient.

   

  Scenarieberegninger og deres økonomiske konsekvenser fremgår i bilag 2. Bilag 2 rummer desuden en beregning af kombinationsmodellens effekt med faldende børnetal. Huset Gummerup indgår ikke i materialet, da Uddannelse, Børn og Familie har fulgt skolebestyrelsens indstilling om lukning Huset Gummerup pr. 1. august 2021. Tildelingen til læseklassen på Glamsbjergskolen blevet genberegnet, så tildelingen matcher klassetildelingen til en mellemtrinsklasse.

   

  Indstillinger om budgetændringer og beslutningskompetence som følge af en ny tildelingsmodel

  Arbejdet med en ny tildelingsmodel medfører en række afledte beslutninger, som ikke er en del af selve tildelingsmodellen. Beslutningerne bliver aktuelle, såfremt Byrådet på baggrund af udvalgets indstilling vedtager, at tildelingen fremover sker efter en kombinationsmodel. Bilag 3 gennemgår indstillinger til udvalget vedrørende disse afledte beslutninger.

   

  Høringsrunde

  Sagen har været i høring i FællesMED Børn og Uddannelse den 6. januar 2021 samt hos skolebestyrelser i perioden fra den 12. januar til den 26. januar 2021. Der er modtaget 15 høringssvar. I høringssvarene er der størst opbakning til en tildelingsmodel scenarie 2. Alle høringssvar er vedlagt sammen med en opsamling på svarene (bilag 6).

   

  Videre proces

  En ny tildelingsmodel forventes at blive behandlet i Byrådet den 24. februar 2020 efter indstilling fra henholdsvis Uddannelse, Børn og Familie samt Økonomiudvalget. Følges den gældende tidsplan forventes en ny tildelingsmodel at træde i kraft den 1. august 2021. Tidsplanen fremgår af bilag 4.

  Lovgrundlag

  Folkeskoleloven.

  Økonomi

  En ny tildelingsmodel forventes at fordele i alt 209,4 mio. kr. årligt til folkeskolerne jf. bilag 1 og 2.

  I overslagsårene 2022-2024 forventes en kombinationsmodel at blive gennemsnitligt 1 mio. kr. dyrere end en ren elevtildeling pga. kombinationsmodellens klassetildeling i en periode med et forventet faldende elevtal. I 2021 vil budgettet være i balance. Tildelingsmodellen skal for årene 2022-2024 overgå til budgetforhandlingerne 2022 for at genskabe den budgetmæssige balance.

   

   

   

   

   

   

  Effekt af ny model almenområdet

  2021

  2022

  2023

  2024

  Akkumuleret

  Scenarie 1

  178.434

  173.559

  168.703

  165.300

   

  Scenarie 2

  178.434

  174.319

  169.948

  166.395

   

  Scenarie 3

  178.434

  174.478

  170.047

  166.331

   

  Forskel sce. 1 og 2

  -  

  759

  1.244

  1.095

  3.099

  Forskel sce. 1 og 3

  -  

  918

  1.344

  1.031

  3.294

  Note: Totalerne indeholder kun variable dele af tildelingsmodellerne: dvs. tildeling til undervisning, ledelse og adm.

   

  Fordeling af statslige og kommunale budgetmidler

  I hele kr

  2020

  2021

  2022

  2023

  2024

  Forventet statslige midler

  2.000.000

  2.893.000

  (4.200.000)

  (6.200.000)

  (6.200.000)

  Kommunale midler

   

  2.107.000

  7.800.000

  5.800.000

  5.800.000

  Total

  2.000.000

  5.000.000

  12.000.000

  12.000.000

  12.000.000

   

   

   

   

   

   

  Antal lærerstillinger for statslige midler

  3,66

  5,30

  7,69

  11,36

  11,36

   

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 01-02-2021

  V, SF og DF indstiller scenarie 2 og indstiller:

  • At scenarieberegninger for en ny tildelingsmodel tages til efterretning.
  • At en ny tildelingsmodel er en kombinationsmodel med klasse- og elevtildeling.
  • At en kombinationsmodel forventes at blive gennemsnitlig ca. 1. mio. kr. dyrere årligt fra 2022 end en model med ren elevtildeling ud fra modellernes effekt i overslagsårene 2022-2024 med et prognosticeret faldende børnetal.  I 2021 vil budgettet være i balance.
  • At en ny tildelingsmodel bygges op om fire elementer med hver deres fordelingsnøgle ud fra principperne om gennemsigtighed, balance og incitament, herunder at:
   • Undervisningsmidler tildeles efter en klassetildeling samt en elevtildeling baseret på en politisk fastlagt procentsats for henholdsvis generel elevtildeling og tildeling for høje klassekvotienter.
   • Der er en grundtildeling til en skoleleder på hver skole og gradueret tildeling til mere ledelse og sekretærer på baggrund af skolens elevtal.
   • Driftsmidler fordeles efter elevtal.
   • Midler til inkluderende læringsmiljøer fordeles efter en politisk fastsat fordelingsnøgle, hvor 80 pct. af inklusionsmidlernes fordeles ud fra elevtal og 20 pct. på baggrund af skolernes socioøkonomiske tal.
   • Skolernes decentrale betalingsansvar for segregerede elever øges ved, at der indføres en fast afgivertakst på 189.000 kr. pr. segregeret elev til kommunens egne specialtilbud (LKT- klasser, Helhedsafdelingen, Brahesholm og specialklasser) med undtagelse af Pilehaveskolen.
  • At en ny tildelingsmodel medfører en række beslutninger ”uden for” tildelingsmodellen, og det derfor indstilles:
   • At Uddannelse, Børn og Familie bemyndiges til at beslutte, hvordan udvalgets budget skal prioriteres i tilfælde af små klasser med 10 eller færre elever, således at udvalget årligt gives kompetence til eventuelt at sammenlægge to klasser eller fastholde klassetildelingen.
   • At Uddannelse, Børn og Familie bemyndiges til årligt at beslutte, om eleven nr. 29. i en klasse, hvor eleven ikke har bopæl i skoledistriktet, skal udløse en ekstra klasse.
   • At det statslige tilskud i 2021 på 2,9 mio. kr. til flere lærere i folkeskolen og tilsvarende statslige midler i 2022-2024 indgår i de ekstra 12 mio. kr. som er bevilliget og årligt fordeles ud til skolerne.
   • At 10. klasse samt specialtilbuddene Pilehaveskolen, Brahesholmprojektet, LKT-klasser, specialklasser og Helhedsafdelingen står uden for tildelingsmodellen og de 12 mio. kr., som tilføres folkeskoleområdet.
   • At midler til tolkebistand betales centralt og kobles til puljen, der finansierer skoletildeling til nyankomne flersprogede elever.


  A afventer med at afgive indstilling til økonomiudvalget den 8. februar 2021, da A ønsker svar på konkrete spørgsmål til tildelingsmodellen fra administrationen.
   

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-02-2021

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.
   

  Beslutning Byrådet den 24-02-2021

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 20/7331

  Indstilling

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller:

  • At puljemidlerne fordeles ligeligt mellem de omfattede børn.
  • At de nye takster for dagtilbud godkendes i Byrådet med varslingsperiode på tre måneder. Hvormed de nye takster er gældende pr. 1. juni 2021.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Sag forelægges til orientering om konsekvenser og fordeling af midler til minimumsnormeringer på 4.738.000 kr. Den nye aftale om minimumsnormeringer for 2021 er anderledes end 2020-aftalen, da puljemidlerne indgår i beregningsgrundlaget for forældrebetalingen og tilskuddet til privatinstitutioner.

  Sagsfremstilling

  Som følge af aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2020 blev der afsat 500 mio. kr. i 2020, 600 mio. kr. i 2021, 800 mio. kr. i 2022, 1,2 mia. kr. i 2023, 1,4 mia. kr. i 2024 og 1,6 mia. kr. i 2025 til minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet.

   

  Disse midler blev suppleret med finansloven for 2021, idet der blev afsat 200 mio. kr. i hvert af årene 2021-2023, 400 mio. kr. i 2024 og herefter 200 mio. kr. varigt fra 2025 og frem til hurtigere indfasning af minimumsnormeringer i 2024.

   

  Det er op til kommunerne at beslutte, hvorledes tilskuddet skal fordeles mellem daginstitutionstyper og de enkelte daginstitutioner. I det udarbejdede forslag fra administrationen er midlerne fordelt ligeligt mellem de omfattede børn. Beløbet pr. barn er opgjort til 3.750 kr.

   

  I finansloven for 2021 er partierne enige om at fastholde det udgangspunkt, at forældre betaler op til 25 procent af udgiften til en plads i dagtilbud. Det betyder, at puljen for minimumsnormeringer indgår i beregningsgrundlaget for forældrebetalingen og tilskuddet til privatinstitutioner. Det medfører, at den nuværende godkendte forældrebetaling for 2021 vil stige som følge af puljemidlerne.

   

  Denne takstændring varsles til forældrene og kan med beslutningen i Byrådet træde i kraft pr. 1. juni 2021. I det vedhæftede bilag er de nye takster opgjort.

   

  Der tilbydes fortsat friplads- og søskendetilskud.

   

  Kommunen skal redegøre for, at midlerne er anvendt som forudsat, jf. vilkår for tilskud. Kommunen skal herunder bekræfte, at tilskuddet er givet ud over kommunens vedtagne budget for 2021, og at en eventuel budgetmæssig ændringer på dagtilbudsområdet foretaget i løbet af regnskabsåret ikke skyldes det tildelte tilskud.

   

  Puljemidlerne er fordelt ud fra kommunens forventede børnetal (0-5 årige) i 2021.

  Lovgrundlag

  Dagtilbudsloven.

  Økonomi

   

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 01-02-2021

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller:

  • at puljemidlerne fordeles ligeligt mellem de omfattede børn
  • at de nye takster for dagtilbud godkendes i Byrådet med varslingsperiode på tre måneder. Hvormed de nye takster er gældende pr. 1. juni 2021.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-02-2021

  Indstillingen anbefales.
   

  Beslutning Byrådet den 24-02-2021

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 20/4781

  Indstilling

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller, at omorganiseringen af undervisningen i dansk som andetsprog godkendes.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Forslaget til omorganisering af undervisningen i dansk som andetsprog blev i november 2020 sendt til høring i skolebestyrelser. Høringsfasen er nu slut og på baggrund af høringssvarene skal det besluttes om omorganiseringen skal godkendes.

  Sagsfremstilling

  Den 5. oktober 2020 blev der fremlagt en intern evalueringsrapport om kommunens indsats for flersprogede elever. På baggrund af evalueringen og en efterfølgende kvalificeringsproces blev der formuleret en omorganisering af undervisningen i dansk som andetsprog.

   

  Den 30. november 2020 blev omorganiseringen fremlagt. Forslaget blev indstillet og sendt til høring i skolebestyrelser og FællesMED. Det blev bestemt, at administrationen afgør om der skal ansættes halvtids- eller heltids-flersprogsvejledere. Forslaget er vedlagt som bilag.

   

  Der er kommet 11 høringssvar. Syv høringssvar fra bestyrelser og fire høringssvar fra MED-udvalg. Der er udarbejdet en opsamling af høringssvarene, der består af udklip fra høringssvarene med fokus på væsentlige pointer og spørgsmål. Høringssvarene rummer brugbare input til omorganiseringen, og de vil blive anvendt i det videre arbejde med at udvikle den sproglige understøttelse af flersprogede elever. Høringssvarene samt opsamlingen af høringssvarene er vedlagt som bilag.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelsen om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog (BEK nr. 1053 af 29.6.2016).

  Økonomi

  Det foreslås, at der afsættes en bevilling på 1,79 mio. kr. årligt til flersprogsindsatsen. Det foreslås, at midlerne fordeles på følgende poster:

  Aktivitet

  Beløb

  Frikøb af fire deltidsansatte flersprogskonsulenter

  1.090.000

  Pulje til styrkelse af flersprogsvejlederes arbejde

  50.000

  IT-understøttelse af flersprogede elever (indkøb, licenser og devices) og øvrige materialer

  150.000

  Tildeling til skoler pr. nyankommen elev op til to år efter indrejse og tolkebistand

  500.000

  Total

  1.790.000

   

  Det foreslås, at skolerne i lighed med i dag også fremadrettet skal modtage en aktivitetsbaseret tildeling til nyankomne elever. Tildelingen foreslås ændret, så skolerne modtager tildeling i to år, efter eleven er indrejst i Danmark, og ikke i tre år som i den eksisterende ordning. Tildeling foreslås forhøjet år 1 og 2.

   

  Administrativ tilføjelse efter Uddannelse, Børn og Families behandling af sagen:

  Udgiften på 1,79 mio. kr. finansieres af den eksisterende bevilling til tosprogede og tolkning.

   

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 01-02-2021

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller, at omorganiseringen af undervisningen i dansk som andetsprog godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 08-02-2021

  Indstillingen anbefales.
   

  Beslutning Byrådet den 24-02-2021

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  1.

  Brev til indenrigs- og boligminister

   

   

   

   

   

  Beslutning Byrådet den 24-02-2021

  Til orientering.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 24-02-2021

  Intet.

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 24-02-2021

  Intet.

 • Sagsid.: 20/23831
 • Sagsid.: 20/6750