icon-Politik

Politik

Referat

Onsdag den 27. januar 2021 kl. 17:00

Mødested: Skype
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Søren Steen Andersen, Jens Jakobsen, Pia Offer Madsen, Tine Grau Poulsen, Lars Kristian Pedersen, Henrik Mott Frandsen, Dan Gørtz, Nikolaj Leed Henriksen, Rie Nielsen, Knud Søby, Erik Klindt Andersen, Ib W. Jensen, Henrik Jørgensen, Mogens Mulle Johansen, Flemming Risskov Jørgensen, Charlotte Vincent Petersen, Elmer Philipsen, Charlotte Kjær, Henrik Hansen, Sara Emil Baaring, Leif Rothe Rasmussen, Ashil Farokh, Berit Schaldemose, Kaj Alstrup, Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Lars Kolling, Betina Signe Christiansen, Søren Thomsen, Poul Poulsen
 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 27-01-2021

  Dagsordenen godkendt.
   

 • Sagsid.: 20/5658

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller, at Byrådet tager orienteringen om de trufne § 31 borgmesterbeslutninger til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Assens Kommune følger tæt anvisninger og anbefalinger fra sundhedsstyrelsen og ministerier ifm. COVID-19 situationen. I forbindelse med Folketingets hastelovgivninger bliver bemyndigelsen derudover udlagt til konkrete borgmesterbeslutninger iht. § 31, stk. 1 i lov om kommunernes styrelse, hvor borgmesteren på Byrådets vegne kan afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl.

   

  Borgmesterens beslutninger forelægges Assens Byråd til orientering iht. § 31, stk. 2 i lov om Kommunernes styrelse:

   

  5. januar 2021 – kvalitetsstandard for befordring til vaccinationsstede

  På vegne af Assens Byråd træffer hermed beslutning om at godkende kvalitetsstandard for befordring til vaccinationssteder i forbindelse med vaccinationsprogram mod COVID-19.

   

  7. januar 2021 - daghjem

  På vegne af Assens Byråd træffes hermed beslutning om at tilbud om daghjem på ældreområdet nedlukkes for borgere visiteret hertil efter servicelovens § 104.

   

  7. januar 2021, justeret 8. januar 2021 – aktivitets- og beskæftigelsestilbud

  På vegne af Assens Byråd træffes hermed beslutning om at ydelser, som sædvanligvis leveres på aktivitets-og beskæftigelsesstederne i Assens, omlægges således, at ydelsen leveres delvis, både i forhold til indhold og tidsmæssig udstrækning, til borger i borgerens egen bolig eller i nær tilknytning hertil. I justeringen er endnu et aktivitets- og beskæftigelsessted omlagt.

   

  7. januar 2021, justeret 15. januar 2021 – buskørsel, lokalruter og flextur

  På vegne af Assens Byråd træffes hermed beslutning om at lokalruterne med undtagelser indstilles pr. 11. januar 2021.

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse § 31

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Byrådet den 27-01-2021

  Borgmesterbeslutning af 5. januar 2021 vedrørende kvalitetsstandard for befordring til vaccinationssteder i forbindelse med vaccinationsprogram mod COVID-19, jf. servicelovens § 117 bortfalder, idet der som følge af nedgang af leverancer i vacciner til Danmark, ikke har været behov for at igangsætte kvalitetsstandarden førend Byrådets møde i dag.

   

  Orientering om øvrige trufne § 31-beslutninger taget til efterretning.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 21/838

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller, at Byrådet beslutter, hvorledes Betina Signe Christiansens repræsentation skal angives i forbindelse med partiskift.

  Sagsfremstilling

  Byrådsmedlem Betina Signe Christiansen har oplyst, at hun fremover ønsker at repræsentere listen De LokalNationale, der ikke i forvejen er repræsenteret i byrådet. Hun har i den forbindelse oplyst, at hun ønsker, at repræsentationen skal gælde i alle byråds- og udvalgssammenhænge.

   

  Der er hverken efter den kommunale valglov eller den kommunale styrelseslov noget til hinder for, at et byrådsmedlem i valgperiodens løb skifter til et parti eller en kandidatliste, der ikke i forvejen er repræsenteret i byrådet.

   

  Hvis byrådsmedlemmet imidlertid ønsker, at repræsentationen skal angives i alle sædvanlige byråds- og udvalgssammenhænge, herunder fx i udvalgs- og byrådsprotokol, kommunens hjemmeside mv., følger det af Social- og Indenrigsministeriets praksis, at byrådet formelt skal godkende dette.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Byrådet den 27-01-2021

  Betina Signe Christiansens repræsentation angives i alle sædvanlige byråds- og udvalgssammenhænge fremadrettet som De LokalNationale.
   

 • Sagsid.: 18/8736

  Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller, at Grundejerforeningen Sukkerfabrikken nedlægges pr. 31. januar 2021.

  Beslutningstema

  Byrådet besluttede den 16. april 2018, at Assens Kommune skulle påbegynde dialog om nedlæggelse af foreningen Grundejerforeningen Sukkerfabrikken, idet Assens Kommune med overtagelse af Øst- og Vestfløjen af rådhuskomplekset nu ejer størstedelen af den tidligere Daniscogrund

  Sagsfremstilling

  Assens Byråd har efter Assens Kommunes overtagelse af det samlede bygningsareal i tilknytning til Rådhuset bemyndiget kommunaldirektør Finn G. Johansen til at undersøge muligheden for at nedlægge Grundejerforeningen Sukkerfabrikken. Grundejerforeningen Sukkerfabrikken blev orienteret herom på generalforsamlingen i 2019.

   

  Der har nu pågået drøftelser mellem Grundejerforeningens medlemmer om fordeling af foreningens arealer efter ejerandel.

   

  På baggrund heraf fremlægges forslag om nedlæggelse af foreningen pr. 31. januar 2021 på betingelse af at dette tiltrædes af henholdsvis Assens Byråd, Assens Arena og Assens Forsyning A/S. Arena Assens og Assens Forsyning har meddelt at de ikke har bemærkninger til nedlæggelse af foreningen. Dog med det forbehold, at Assens Forsyning A/S først på deres bestyrelsesmøde i februar tager stilling til arealoverførslen.

   

  Idet der henvises til vedlagte kort med forslag til arealfordeling, herunder også en arealoverførsel mellem Arena Assens og Assens Kommune, er parterne enige om, at det mellem Arena Assens og Assens Kommune aftales nærmere, hvorledes fordelingsnøgle fastlægges i forhold til udgifter til fælles drift og vedligehold af fælles brandslukningsanlæg til bygningernes sprinkleranlæg, samt forbrug af el fra Arenaen til kommunens vejanlæg og kloakpumper. Der fastsættes fordelingsnøgler mellem parter, hvor nødvendigt.

   

  Ligeledes afklarer Arena Assens og Assens Kommune mulig løsning for vedligehold af de røde belægninger på Pulsen med fokus på at nedbringe de fremtidige vedligeholdelsesomkostninger, herunder om de røde belægninger kan asfalteres med almindelig sort asfalt.

   

  Særligt vedrørende Rådhus Allé har Assens Kommune tilkendegivet, at være sindet at opklassificere vejen til offentlig vej i forbindelse med flytning af rutebilstation og anlæggelse af busstoppested ved Arena Assens. Der vil i så fald ikke være udgifter til vedligeholdelse af vejarealet for Arena Assens.

   

  Bestyrelsen for Grundejerforeningen Sukkerfabrikken har på generalforsamling den 21. december 2020 truffet beslutning om nedlæggelse af Grundejerforeningen pr. 31. februar 2021 med arealfordeling til foreningens medlemmer som vedlagte kortbilag med forbehold for ejernes bestyrelsers godkendelse. Et bestyrelsesmedlem henleder opmærksomheden på, at Pulsen fortsat bør bevares som et lege- og fritidsområde samt at investeringerne i Pulsen sikres fremadrettet også. 

  Foreningens eventuelle indestående ved årsskiftet (pr. 14. december 2020 opgjort til 6.000 kr.) medgår til delvis dækning af udgifter til landinspektør til udmatrikulering af Grundejerforeningens arealer til ejerne. Ejerne betaler i øvrigt den samlede udgift til udmatrikulering i overensstemmelse med ejerandel.

  Økonomi

  Assens Kommune forventer efter nedlæggelse af Grundejerforeningen Sukkerfabrikken at kunne reducere kommunens driftsudgiften til vedligeholdelse af arealet med ca. 400.000 kr.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Byrådet den 27-01-2021

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 20/24189

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at ansøgning fra Glamsbjerg Vandværk om kommunegaranti for et lån på 2.500.000 kr. godkendes, samt at der efter Byrådets beslutning opkræves stiftelsesprovision på 1 %, og at den løbende provision udgør 0,5 %.

  Beslutningstema

  Ansøgning fra Glamsbjerg Vandværk om kommunegaranti for et lån på 2.500.000 kr. forelægges til politisk stillingstagen.

  Sagsfremstilling

  Der foreligger en ansøgning fra Glamsbjerg Vandværk for et lån på 2.500.000 kr. Lånet skal dække etablering af ny kildeplads i Bukkerup Kohave samt ledningsføring til vandværket. Kildepladsen skal supplere vandværkets nuværende boringer og med tiden afløse de ældste.

   

  Til behandling af sagen er der indhentet regnskabsoplysninger for de seneste tre regnskabsår. Materialet har vist, at

  • Den reguleringsmæssige overdækning er faldet i perioden fra 1,7 mio. kr. til 0,4 mio. kr. 
  • De kortfristede gældsforpligtigelser er nedadgående for perioden, men ligger relativt højt. Ultimo 2019 udgør de 3,0 mio. kr.
  • Den langfristede gæld afvikles planmæssigt.
  • Tilgodehavende er stabile og ligger i spændet 100.000 kr. – 300.000 kr.
  • Den likvide beholdning er faldende med cirka 900.000 i perioden 2017-2019.

   

  Det ønskede lån vil have en løbetid på 25 år.

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse § 41, lovbekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

  Økonomi

  Der er automatisk låneadgang til investeringer i forsyningsområdet, og dermed også adgang til garantistillelse uden at denne påvirker Assens Kommunes låneramme.

   

  I tilfælde af manglende betaling på lånet træder garantistillelsen i kraft.

   

  Assens Kommune har for nuværende afgivet garanti for 1 lån som pr. 31.12.2020 havde en restgæld på 2,1 mio. kr. Lånet udløber i 2028.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2021

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 27-01-2021

  Indstillingen godkendt.
   

 • Sagsid.: 21/426

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler:

  • At det tilkendegives, at Assens Byråd er positive over for fremadrettet, at stille kommunal garanti for kulturinstitutioners låneoptagelse til anlægsprojekter forudsat.
  • At kommunen lovligt kan yde støtte til projektet.
  • At Assens Kommune har ledig låneramme, således at kommunen ikke bliver deponeringspligtig.
  • At der opkræves såvel stiftelsesprovision som løbende provision for garantistillelsen, jf. Byrådets beslutning herom.
  • At det tilkendegives, at Assens Byråd ikke er sindet af meddele rente- og afdragsfrie lån til kulturinstitutioners anlægsprojekter.
  • At stillingtagen til eventuelle anlægstilskud til kulturinstitutioner afklares ved den årlige budgetlægning.

  Beslutningstema

  Økonomiudvalget behandlede den 7. december 2020 en konkret ansøgning om garantistillelse fra Tobaksgaarden. Udvalget ønskede forinden stillingtagen til ansøgningen en principiel drøftelse og stillingtagen til eventuel garantistillelse til kulturinstitutioner. Der fremlægges derfor sag til principiel stillingtagen til, om Assens Kommune, eventuelt under nærmere vilkår, vil være sindet at meddele garantistillelse til kulturinstitutioners låneoptagelse til anlægsarbejder på institutionernes bygninger.

  Sagsfremstilling

  Assens Kommune har praksis for at stille kommunegaranti for eksterne parters lånegaranti i tre tilfælde:

  • Garanti for forsyningsselskabernes optagelse af lån til anlægsprojekter inden for selskabernes kerneopgaver
  • Garanti for idrætshallers optagelse af lån til energibesparende foranstaltninger, forudsat at tilbagemelding af lånet er indarbejdet i hallernes budgetter
  • Garanti til almene boligorganisationer, jf. lov om almene boliger.

   

  Garantistillelse til henholdsvis forsyningsselskaberne og idrætshallerne ydes mod opkrævning af stiftelses- og løbende provision afhængig af låntagers kreditværdighed for at sikre overholdelse af reglerne om statsstøtte.

   

  Garantistillelse forudsætter enten, at låneoptagelsen er omfattet af lånebekendtgørelsen eller såfremt dette ikke er tilfældet, at Assens Kommune på tidspunktet for garantistillelsen har ledig låneramme. Kræver garantistillelsen ledig låneramme og har Assens Kommune ikke sådan til rådighed, skal kommunen deponere et beløb svarende til lånets størrelse.

   

  Assens Kommune kan støtte anlægsprojekter ved kulturinstitutioner i medfør af kommunalfuldmagtens reglerne, forudsat at det anlæg som etableres anvendes til formål, som kommunen i øvrigt kan støtte. Dette skal vurderes konkret i forhold til hvert enkelt projekt.

   

  Kulturinstitutioner kan i givet fald lovligt ydes anlægsstøtte på flere måder:

  • Anlægstilskud
  • Garantistillelse for låntagning til anlægsprojekt
  • Rente- og afdragsfrit lån

   

  Et anlægstilskud bør indarbejdes i den årlige budgetlægning. Rente- og afdragsfrit lån giver mulighed for, at tinglyse et pantebrev i institutionens faste ejendom. Lånet indfries ved salg af ejendommen, forudsat at der er dækning hertil. Assens Kommune har ikke meddelt rente- og afdragsfrie lån siden 2010, hvor byrådet gjorde op med de eksisterende lån, som henstod uden afvikling.

   

  Såfremt Byrådet træffer beslutning om at bringe kommunal garantistillelse i anvendelse i forhold til kulturinstitutioner vil det være hensigtsmæssigt at sagerne behandles dels i fagudvalg, hvorunder institutionens aktiviteter hører, fsva angår selve projektet og Økonomiudvalget fsva økonomi som forberedelse for Byrådets eventuelle endelige godkendelse. Der vil således blive taget stilling til hvert enkelt ansøgning både i forhold til projektets indhold og kommunens eventuelle økonomiske risiko i forhold til en garantistillelse.

  Lovgrundlag

  Kommunalfuldmagt

  Økonomi

  Såfremt Assens Kommune ikke har ledig låneramme ved regnskabsafslutningen skal det garanterede beløb deponeres ved kontraktindgåelse eller i takt med opførelsen af bygningen.

   

  Den maksimale deponeringsperiode er 25 år svarende til den maksimale løbetid for annuitets- og serielån. Deponeringen frigives i forhold til lånets afvikling.

   

  Lånerammen opgøres årligt i forbindelse med regnskabsaflæggelsen på baggrund af fastlagte låneberettigede udgifter, og det medfører at lånerammen er variabel.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2021

  Indstillingen anbefales.
   

  Beslutning Byrådet den 27-01-2021

  Indstillingen godkendt.
   

 • Sagsid.: 20/22024

  Indstilling

  Økonomiudvalget bemærker, at Assens Kommune har ledig låneramme, hvorunder lånets størrelse kan rummes.

   

  Økonomiudvalget anbefaler:

  • At der meddeles en garantistillelse for lån på 600.000 kr. til dækning af restfinansiering til realisering af ny foyer til Jacob Gade Salen.
  • At der opkræves stiftelsesprovision på 1 % samt en løbende garantiprovision på 0,6 %.

  Beslutningstema

  Ansøgning fra Tobaksgården om kommunegaranti for et lån på 600.000 kr. forelægges til politisk stillingstagen.

  Sagsfremstilling

  Tobaksgården har ansøgt om et kommunalt tilskud eller en kommunegaranti for et lån på 600.000 kr. til dækning af restfinansieringen til realisering af en ombygning af Jacob gade Salen (koncertsalen). Der er tale om et projekt med en tilbygning omhandlende en ny foyer.

   

  Til behandling af sagen er der indhentet regnskabsoplysninger for de seneste tre regnskabsår, og materialet har vist følgende;

  • At de kortfristede gældsforpligtigelser er varierende i størrelse og skyldes til dels udbetalingstidspunktet af det kommunale driftstilskud. Såfremt driftstilskuddet for det kommende år udbetales i december året før, da vil dette påvirke den kortfristede gæld, idet denne vil indeholde en periodiseringsposten. 
  • At den langfristede gæld afvikles planmæssigt
  • At tilgodehavende er stabile
  • At den likvide beholdning ultimo året er positiv men varierende, og dette skyldes primært udbetalingen af driftstilskuddet fra Assens Kommune

   

  Derudover angiver regnskaberne at årets resultat for Tobaksgården har været positivt de seneste to år med henholdsvis 50.177 kr. og 19.029 kr. Det forventes, at Tobaksgårdens drift kan rumme de øgede kapitaludgifter ved en gældsforøgelse.

   

  Det ønskede lån vil have en maksimal løbetid på 25 år.

   

  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur fik på deres møde den 30. november 2020 forelagt ansøgningen fra Tobaksgården om kommunegaranti med udgangspunkt i kulturpolitik og –strategi og har ikke bemærkninger hertil.

   

  Økonomiudvalget startede sagsbehandlingen den 07. december 2020, men udsatte beslutningen indtil principiel stillingtagen til eventuel garantistillelse til kulturinstitutioner forelå.

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse § 41, lovbekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v

  Økonomi

  Der er ikke automatisk låneadgang til investering i ejendomme til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål. Det betyder, at disse lån skal henregnes til kommunens låntagning såfremt følgende kriterier er gældende – kommunalt driftstilskud gives, og kommunen har indflydelse på driften gennem vedtægter eller kommunalt udpeget repræsentant i bestyrelsen.

   

  Dette medfører, at såfremt kommunen ikke har ledig låneramme ved regnskabsafslutningen skal Assens Kommune deponere et beløb svarende til værdien på det pågældende lån. Det vurderes for nuværende at der er ledig låneramme.

   

  I tilfælde af manglende betaling på lånet, da træder garantistillelsen i kraft.

   

  Det skal oplyses, at der er taget transport i driftstilskuddet fra Assens Kommune i forhold til den langfristede gæld.

   

  På baggrund af Tobaksgårdens økonomi vurderes en garantiprovision at antage 0,6 % årligt.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2021

  Økonomiudvalget bemærker, at Assens Kommune har ledig låneramme, hvorunder lånets størrelse kan rummes.

   

  Økonomiudvalget anbefaler,

  • At der meddeles en garantistillelse for lån på 600.000 kr. til dækning af restfinansiering til realisering af ny foyer til Jacob Gade Salen.
  • At der opkræves stiftelsesprovision på 1 % samt en løbende garantiprovision på 0,6 %.
    

  Beslutning Byrådet den 27-01-2021

  Indstillingen godkendt.
   

 • Sagsid.: 20/6570

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at den lovpligtige styringsdialog for 2020 med samtlige boligorganisationer med almene boliger beliggende i Assens Kommune tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Referat fra det lovpligtige årlige styringsdialogmøde med boligorganisationerne i Assens Kommune forelægges til orientering.

  Sagsfremstilling

  Kommunen er som tilsynsmyndighed for de almene boligorganisationer forpligtet til at afholde mindst et årligt dialogmøde med hver boligorganisation, som har boliger med hjemsted i kommunen.

   

  Styringsdialogen er tilrettelagt og afholdt i overensstemmelse med de retningslinjer, som er fastlagt i Assens Kommune, dvs. afholdelse af dialogmøder på administrativt niveau, og med efterfølgende afrapportering til det politiske niveau.

   

  Samtlige dialogmøder har været afholdt med udgangspunkt i én fælles dagsorden, som forlods er godkendt af boligorganisationerne med mulighed for at komme med punkter til den fælles dagsorden.

   

  Covid-19 året har givet enkelte udfordringer i forhold til den praktiske administration af boligerne. Der er dog fundet gode og kreative løsninger til udfordringerne.

  Boligorganisationerne har generelt fokus på at fastholde deres beboere i attraktive boliger. Der er generelt efterspørgsel efter nybyggeri i Assens Kommune.

   

  Effektivisering i de almene boliger er ligeledes et vigtigt omdrejningspunkt og der er stor opmærksomhed på dette. Det ser generelt meget fornuftigt ud i alle boligorganisationerne.

  Lovgrundlag

  Almenboligloven samt driftsbekendtgørelsen

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2021

  Indstillingen anbefales.
   

  Beslutning Byrådet den 27-01-2021

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 20/22865

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at forslag til Kommuneplanstillæg nr. 17 – Grønt Danmarkskort godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Ifølge Planstrategi 2019 skal nuværende kommuneplan delvist revideres med blandt andet ”fokus på at sikre en bedre biodiversitet og naturafsnittet skal revideres med udpegninger og retningslinjer i forhold til kravene til Grønt Danmarkskort.”

  I Maj 2020 igangsatte Økonomiudvalget nuværende kommuneplanrevision og besluttede, at naturafsnittet revideres som et særskilt kommuneplantillæg om Grønt Danmarkskort forud for selve revisionen.

  Sagsfremstilling

  Assens Kommune har ikke tidligere udpeget og fastsat retningslinjer for Grønt Danmarkskort i Kommuneplanen. På baggrund af Det Fynske Naturråds anbefalinger har administrationen udarbejdet Forslag til Kommuneplanstillæg nr. 17 – Grønt Danmarkskort, som aflyser og erstatter afsnit 6.5 Natur i Kommuneplan 2017-2029 med et nyt afsnit 6.5 Grønt Danmarkskort, og flytter indholdet om naturkvalitetsmål til et selvstændigt nyt afsnit 6.12 Naturkvalitetsmål.

   

  Med tillægget er der udarbejdet retningslinjer, arealudpegninger og redegørelse for en ny samlet planlægning for naturbeskyttelsesinteresserne i Assens Kommune med implementering af Grønt Danmarkskort i kommuneplanen. 

   

  Grønt Danmarkskort omfatter følgende naturbeskyttelsesinteresser:

   

  • Naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, herunder eksisterende Natura 2000-områder på land og andre særligt værdifulde naturområder.
  • Økologiske forbindelser.
  • Potentielle naturområder.
  • Potentielle økologiske forbindelser.

   

  Kommuneplantillægget gør rede for planens forudsætninger herunder grundlaget for udpegning af naturområderne i Grønt Danmarkskort samt en prioritering af naturindsatserne inden for Grønt Danmarkskort.

   

  Det nuværende afsnit i kommuneplanen om naturkvalitetsmålsætning er flyttet til et selvstændigt afsnit. Det dækker over alle beskyttede naturområder efter naturbeskyttelseslovens § 3 og rummer dermed mange små områder, som ikke er en del af Grønt Danmarkskort. I forhold til at yde en god naturadministration af al beskyttet natur i Assens Kommune er det derfor ønsket, at naturkvalitetsmålene fortsat er en del af kommuneplanen, som et selvstændigt afsnit med egne retningslinjer. Kortgrundlaget er opdateret med nyeste viden om beskyttede naturområder.

   

  Kommuneplantillægget er screenet i henhold til miljøvurderingsloven. Det vurderes, at tillæggets virkeliggørelse ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet, hvorfor der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af tillægget. Screeningen er sendt i høring hos berørte myndigheder med svarfrist den 15. januar 2021. Såfremt de har bemærkninger til screeningen, tilrettes dette inden Byrådets sagsbehandling af Forslag til tillæg nr 17.

  Lovgrundlag

  Planloven.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-01-2021

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Forslag til Kommuneplanstillæg nr. 17 – Grønt Danmarkskort godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2021

  Indstillingen anbefales.
   

  Beslutning Byrådet den 27-01-2021

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 21/991

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller:

  • at kompetence til at sende projektforslag vedrørende varmeprojekter i høring jf. varmeforsyningsloven delegeres til direktøren for By, Land og Kultur, samt
  • at kompetencen til at godkende projektforslag vedrørende varmeprojekter, jf. varmeforsyningsloven delegeres til Miljø, Teknik & Plan.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Sag vedrørende uddelegering af kompetence til at udsende projektforslag efter Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen i høring samt beslutningskompetence til godkendelse af samme projektforslag forelægges til politisk stillingtagen. Sagen forelægges med indstilling om, at direktøren for By, Land og Kultur bemyndiges til at udsende modtagne projektforslag til høring og Miljø, Teknik og Plan bemyndiges til at godkende projekter endeligt.

  Sagsfremstilling

  Ved delegering af henholdsvis kompetencen til at udsende indkommet projektforslag i høring og godkendelse af forslag til varmeprojekter til direktøren for By, Land og Kultur og Miljø, Teknik og Plan, opnår man kortere sagsbehandlingstid. Dette tilgodeser ansøger, da der er ønske om at søge økonomiske puljer fra staten, som fordeles efter princippet om først til mølle.

   

  Kompetencefordelingen skal være med til at sikre en smidig, effektiv og kvalificeret opgavevaretagelse inden for rammerne af det politisk ønskede serviceniveau. Ydermere vil beslutningen være med til at udvide fjernvarmen i områder forsynet med gas og olie, som er i overensstemmelse med Assens Kommunes målsætninger om at reducere CO2-udledningen i Assens Kommune som geografisk område.

   

  Projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg skal jf. projektbekendtgørelsens § 3 forelægges kommunalbestyrelsen til godkendelse. De følgende projekter er:

   

  • Produktionsanlæg, herunder kraftvarmeanlæg og varmepumper til kombineret produktion af varme og køling
  • Opførelse, udvidelse og nedlæggelse af produktions- og behandlingsanlæg for bygas, LPG (flaskegas), biogas, lossepladsgas, geotermisk energi m.v.
  • Opførelse, udvidelse og nedlæggelse af varmeproduktionsanlæg, herunder forbrændingsanlæg for affald, træ, halm m.v. og varmepumper til kombineret produktion af varme og køling.
  • Opførelse, udvidelse og nedlæggelse af blokvarmecentraler.
  • Opførelse, udvidelse og nedlæggelse af kraftvarmeanlæg/centraler, herunder forbrændingsanlæg for affald, træ, halm m.v., med en eleffekt på 25 MW eller derunder.
  • Ændring af energiform på godkendelsespligtige kollektive varmeforsyningsanlæg, jf. 1.1-1.4.
  • Etablering eller bortfald af anvendelsen af transmissions- og fordelingsledninger med tilhørende tekniske anlæg (pumper, stationer, varmeveksler m.v.) for fjernvarme, naturgas eller andre brændbare gasarter (bygas, biogas, lossepladsgas m.v.).
  • Forstærkning af transmissionsledninger/fordelingsledninger for fjernvarme, naturgas eller andre brændbare gasarter (bygas, biogas, lossepladsgas m.v.), som øger kapaciteten.
  • Etablering, udvidelse, indskrænkning eller bortfald af distributionsnet eller forsyningsområder.

  Lovgrundlag

  Varmeforsyningsloven, lovbekendtgørelse nr. 1215 af 14. august 2020, samt Projektbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1794 af 2. december 2020.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 18-01-2021

  Miljø, Teknik og Plan indstiller:

   

  • at kompetence til at sende projektforslag vedrørende varmeprojekter i høring jf. varmeforsyningsloven delegeres til direktøren for By, Land og Kultur, samt
  • at kompetencen til at godkende projektforslag vedrørende varmeprojekter, jf. varmeforsyningsloven delegeres til Miljø, Teknik & Plan.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2021

  Indstillingen anbefales.

   

  Beslutning Byrådet den 27-01-2021

  Indstillingen godkendt.
   

 • Sagsid.: 20/6532

  Indstilling

  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur indstiller en endelig vedtagelse af den reviderede erhvervs- og vækstpolitik over for Byrådet.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Byrådet godkendte den 25. november 2020 at sende den reviderede erhvervs- og vækstpolitik i 14 dages offentlig høring, inden endelig vedtagelse. Høringsperioden er nu udløbet og erhvervs- og vækstpolitikken skal endelig vedtages.

  Sagsfremstilling

  Den reviderede erhvervs- og vækstpolitik har været i offentlig høring fra den 27. november til den 11. december 2020. I forbindelse med høringen er der indkommet et høringssvar fra Tommeruppernes lokalråd.  De bemærker, at der er mange fine intentioner og initiativer i Erhvervs- og Vækstpolitikken og kalder den for ambitiøs. Lokalrådet opfordrer til øget samarbejde mellem Assens kommune, erhvervslivet, lokalrådene og de øvrige fynske kommuner. Ligeledes kan der med fordel udnyttes nogle af de lokale initiativer der allerede er sat i værk.

   

  Erhvervs- og Vækstpolitikken er blevet opdateret på en række områder. I politikdelen er den ene målsætning erstattet af en ny. I strategidelen er der under hver søjle sket en opdatering, både i indledning, handlinger og muligheder samt effektmål. Graden af revision på de enkelte søjler er forskellig alt efter hvad der er sket på området efter vedtagelsen af politikken. Erhvervs- og Vækstpolitikken vil være gældende frem til udgangen af 2022.

   

  Erhvervs- og Vækstpolitikken har til formål at sætte retning og mål for den ønskede udvikling af erhvervslivets rammevilkår i Assens kommune. Politikken skal medvirke til, at vi kan bibeholde og øge vores position som en attraktiv erhvervskommune med gode vilkår og muligheder for vækst i erhvervslivet.

   

  Erhvervs- og vækstpolitikken skal give øget fokus på vores erhvervsinitiativer med bl.a. konkrete handlinger og initiativer, som skal gøre Assens kommune til et attraktivt sted at drive virksomhed. Erhvervs- og vækstpolitikken tænkes som en dynamisk politik, der tilpasses kommunens udfordringer, behov og økonomi.

   

  Administrationen bemærker, at der er tilknyttet et bilag hvor tilretningen af Erhvervs- og Vækstpolitikken er gennemgået. 

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Beskæftigelse Erhverv og Kultur den 04-01-2021

  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur anbefaler en endelig vedtagelse af den reviderede erhvervs- og vækstpolitik over for Byrådet.


   

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2021

  Indstillingen anbefales.
   

  Beslutning Byrådet den 27-01-2021

  Et flertal af Byrådet, 28 medlemmer (alle undtagen Ø) godkender indstillingen.

   

  Et mindretal af Byrådet, 1 medlem (Ø) stemmer hverken for eller imod indstillingen.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 20/21581

  Indstilling

  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur indstiller:

  • At Assens Kommune indgår en regional kulturaftale for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2024 med kulturministeren og otte andre fynske kommuner: Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Odense, Nordfyns, Nyborg, Svendborg, Ærø.
  • At administrationen efterfølgende anmoder Kulturregion Fyns sekretariat om at opnå Ankestyrelsens samtykke til, at de ni medlemskommuner indgår som parter i kulturaftale 2021-2024.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Kulturregion Fyn er et mangeårigt fynsk kultursamarbejde mellem i alt ni fynske kommuner og kulturministeren. Kulturregion Fyn består af følgende medlemskommuner: Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nordfyns, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø.


  Samarbejdet i Kulturregion Fyn er formaliseret i en 4-årig kulturaftale med kulturministeren. Aftalen beskriver vision, indsatsområder og projekter. Kulturaftalens indsatser finansieres af både medlemskommuner og stat.

   

  Kulturregion Fyn skal nu indgå en ny kulturaftale med kulturministeren gældende for perioden 2021-2024.

  Sagsfremstilling

  Indholdet i den nye kulturaftale tager udgangspunkt i både kulturministerens og Kulturregion Fyns ønsker til indhold:

   

  Kulturministeren har ønsket, at der i aftalen skal være fokus på udviklingsinitiativer med national relevans vedrørende børn og unge op til 20 år.

  Kulturregion Fyns politiske styregruppe har ønsket, at man med aftalen styrker og udvikler kulturelle fællesskaber, understøtter kulturel dannelse og giver mulighed for at opnå velvære/rekreation.

   

  Ønskerne til indhold er konkretiseret i følgende tre indsatsområder:

   

  • Visuel Kultur
  • Kultur i Naturen
  • Kultur og Sundhed

   

  Se bilag med nærmere beskrivelse af hovedpunkterne i kulturaftalens formål, indsatsområder og organisering af arbejdet.

   

  Kulturaftalen er i december 2020 godkendt af kulturministeren. Aftalen er vedlagt som bilag.

   

  Indgåelse af kulturaftalen skal godkendes i Ankestyrelsen for hver enkelt kommunes vedkommende. Kulturregion Fyn søger på alle de ni medlemskommuners vegne samlet om tilsynsmyndighedens godkendelse for så vidt angår §14 i lånebekendtgørelsen, fordi aftalen strækker sig over mere end tre år.

  Lovgrundlag

  Kommunalfuldmagten.

  Økonomi

  Økonomien i den 4-årige kulturaftale består af:

  • Statslig rammebevilling til gennemførelse af kulturaftalens indsatsområder
   Bevillingen forventes at ligge på ca. 2,5 mio. kr. årligt og forudsættes modsvaret af regional egenfinansiering.
  • Kulturregionens egenfinansiering
   Denne udgør 7,70 kr. pr. borger i medlemskommunerne og forventes samlet at ligge på ca. 3,5 mio. kr. årligt.
  • De tidligere amtslige tilskud uden for lov
   Disse forventes samlet at udgøre ca. 8 mio. kr. årligt. Kulturregion Fyn prioriterer og videreformidler tilskuddene til en række fynske kulturaktører.
    

  Assens Kommunes bidrag vil udgøre ca. 315.000 kr. årligt. Tilskuddet fastlægges årligt på baggrund af indbyggertallet, og fremskrives med KLs takst.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Beskæftigelse Erhverv og Kultur den 04-01-2021

  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur indstiller:
   

  • at Assens Kommune indgår en regional kulturaftale for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2024 med kulturministeren og otte andre fynske kommuner: Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Odense, Nordfyns, Nyborg, Svendborg, Ærø.
  • at administrationen efterfølgende anmoder Kulturregion Fyns sekretariat om at opnå Ankestyrelsens samtykke til, at de ni medlemskommuner indgår som parter i kulturaftale 2021-2024.   

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2021

  Indstillingen anbefales.
   

  Beslutning Byrådet den 27-01-2021

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 20/15086

  Indstilling

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller:

  • At Huset Gummerup, herunder Gummerup Børnehave, Skole og SFO nedlukker pr. 1. august 2021 på baggrund af skolebestyrelsens anmodning til udvalget om at lukke Huset Gummerup.
  • At Gummerup skoledistrikt lægges sammen med Glambjerg skoledistrikt efter den 1. august 2021.

  Beslutningstema

  Byrådet igangsatte den 30. september 2020 en offentlig høring om nedlukning af Huset Gummerup. Nu foreligger høringssvarene og der skal træffes endelig beslutning om nedlukning af Huset Gummerup.

  Sagsfremstilling

  Sagen genoptages fra Byrådsmødet den 30. september 2020 efter den har været i høring. Jf. bekendtgørelsen om proceduren ved nedlukning af en folkeskole kan Byrådet tidligst vedtage forslaget om nedlukning af Huset Gummerup endeligt fire uger efter høringsfristen den 8. december 2020. Uddannelse, Børn og Familie forelægges sagen med høringssvarene, hvorefter forslaget om nedlukningen genoptages på Byrådet den 27. januar 2021. 

   

  Uddannelse, Børn og Familie har på udvalgsmøder den 1. juli og 10. august 2020 drøftet nedlukningen af Huset Gummerup på baggrund af, at bestyrelsen i Huset Gummerup har anmodet om lukning pr. 31. december 2020 pga. manglende elevgrundlag jf. bilag 1. De lovgivningsmæssige rammer for nedlukning af en folkeskole betyder, at Gummerup Skole tidligst kan lukke pr. 1. august 2021. Udvalget blev forelagt processen for nedlukningen på udvalgsmødet den 10. august 2020.

   

  Det indstilles, at Huset Gummerup lukkes pr. 1. august 2021. Det indstilles endvidere, at Gummerup skoledistrikt lægges sammen med Glamsbjerg skoledistrikt.

   

  Indstillingen om at sammenlægge Gummerup og Glamsbjerg skoledistrikter bunder i en vurdering af de lokale tilhørsforhold, og herunder det forhold, at Glamsbjergskolen er overbygningsskole til Gummerup Skole, hvorfor mange elever og forældre naturligt orienterer sig mod Glamsbjerg.

   

  Bestyrelsen for Huset Gummerup har tillige ønsket, at Gummerup skoledistrikt lægges sammen med Glamsbjerg skoledistrikt. En skriftlig udtalelse fra bestyrelsen er vedlagt som bilag 2. 

   

  Der er foretaget en kortlægning af, hvor eleverne i Gummerup skoledistrikt søger hen, og hvor de nuværende elever på Gummerup Skole har bopæl. Kortlægningen viser, at størstedelen af eleverne i Gummerup skoledistrikt, som ikke går på Gummerup Skole, har valgt at søge mod Glamsbjerg. Glamsbjergskolen og Glamsbjerg Fri- og Efterskole er de største aftagere af elever. Kun få elever har søgt mod skolerne i de øvrige nabodistrikter. Kortlægningen viser desuden, at Gummerup Skole aktuelt har 12 elever med bopæl i Glamsbjerg skoledistrikt. Tilsvarende kommer 8 elever fra Haarby skoledistrikt, 2 fra Ebberup skoledistrikt, mens der kommer en enkelt elev fra henholdsvis Verninge, Salbrovad og Aarup skoledistrikter. 

   

  Sagen med det vedlagte bilagsmateriale til denne sag har været i offentlig høring i 8 uger fra den 13. oktober til den 8. december 2020. Efter høringsfristen har det været en standstill periode på 4 uger.

   

  Der er kommet 22 høringssvar, heraf to høringssvar med underskriftsindsamling for at besvare Gummerup Skole. I hovedparten af høringssvarene er der et udtrykt ønske om at bevare et skoletilbud i Gummerup med henvisning til skolens store betydning for lokalsamfundet. Flere påpeger, at en lille skole er et attraktivt tilvalg. Godt halvdelen af høringssvarene rummer forslag om, at der etableres et indskolingstilbud i Gummerup.

   

  En opsamling på høringssvarene samt alle høringssvar er vedlagt sagen som bilag.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse nr. 700 af 23/06/2014 om proceduren ved nedlukning af en folkeskole.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 11-01-2021

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller til Byrådet:

  • at Huset Gummerup, herunder Gummerup Børnehave, Skole og SFO, nedlukker pr. 1. august 2021 på baggrund af skolebestyrelsens anmodning til udvalget om at lukke Huset Gummerup
  • at Gummerup skoledistrikt lægges sammen med Glambjerg skoledistrikt efter den 1. august 2021.

   

  Beslutning Byrådet den 27-01-2021

  Byrådet besluttede, at byrådsmedlem Pia Offer Madsen, ikke er inhabil under sagens behandling.

   

  Indstillingen godkendt.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 20/18733

  Indstilling

  Social og Sundhed indstiller, at de eksisterende kvalitetsstandarder for hhv. genoptræning, vedligeholdelsestræning og forebyggende hjemmebesøg godkendes uden ændringer, samt at den eksisterende kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter ophæves.

  Beslutningstema

  Fornyet godkendelse af kvalitetsstandarder for hhv. genoptræning, vedligeholdelsestræning og forebyggende hjemmebesøg samt ophævelse af kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter.

  Sagsfremstilling

  Kvalitetsstandarder for genoptræning, vedligeholdelsestræning, forebyggende hjemmebesøg skal godkendes af kommunalbestyrelsen en gang årligt. En gennemgang har ikke givet anledning til ændringsforslag, og de tre kvalitetsstandarder forelægges derfor til godkendelse uden ændringer.

   

  De tre kvalitetsstandarder er senest godkendt af Byrådet:

   

  November 2019: Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg

           Juni 2020: Kvalitetsstandard for genoptræning uden forudgående sygehusbehandling

           Juni 2020: Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning

   

  Administrationen anbefaler, at kvalitetsstandarden for dækning af nødvendige merudgifter ophæves, da lovgivningen er formuleret således, at der ikke er behov for at formulere et lokalt serviceniveau for udmøntning af indsatsen. Dette har ingen konsekvenser i forhold til serviceniveau.

  Lovgrundlag

  Serviceloven.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Social og Sundhed den 05-01-2021

  Social og Sundhed indstiller, at de eksisterende kvalitetsstandarder for hhv. genoptræning, vedligeholdelsestræning og forebyggende hjemmebesøg godkendes uden ændringer, samt at den eksisterende kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter ophæves.

  Beslutning Byrådet den 27-01-2021

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 20/19645

  Indstilling

  Social og Sundhed indstiller, at kvalitetsstandard for kørselsordning til borgere med en demensdiagnose godkendes.

  Beslutningstema

  Kvalitetsstandard for kørsel til borgere med en demensdiagnose.

  Sagsfremstilling

  Social og Sundhed besluttede i 1. december 2020 at sende kvalitetsstandard for kørsel til borgere med en demensdiagnose i høring. Høringssvar er vedlagt.

   

  Formålet er at etablere en kørselsordning til borgere med en lægefaglig diagnosticeret demensdiagnose, som

   

  • har fast bopæl i Assens Kommune
  • ikke er i stand til selv at køre bil, anvende almindelige offentlige transportmidler, eller hvor pårørende ikke har mulighed for at køre for dem

   

  Kørselsordningen kan benyttes til fritidsformål som kulturelle og sociale arrangementer, besøg, indkøb og lignende og svarer til den øvrige Handicapkørsel (SBH-kørsel).

   

  I kvalitetsstandarden fastsættes kommunens serviceniveau i forbindelse med visitation til kørsel for borgere med en demensdiagnose.

   

  Ældrerådet har den 14. december 2020 sendt et høringssvar hvor i, de tager udkast til kvalitetsstandarden til efterretning (vedlagt som bilag). Ældrerådet forudser, at det vil medføre problemer for demensramte at gennemskue reglerne for kørslen incl. at udfylde ansøgningsskema. Erfaringerne fra den periode, hvor ordningen tidligere har fungeret, er dog, at der ikke har været problemer. Borger og pårørende har fået hjælp til ansøgning via Demenskoordinatorerne (kontakttelefonnumre er angivet). Administrationen vurderer derfor ikke, at høringssvaret giver anledning til ændringer i kvalitetsstandarden.

  Økonomi

  På SSU møde den 8. september blev det besluttet, at træde ud af Udviklingscenter for Demens og anvende det årlige aftalekontingent til lokale indsatser i Assens Kommune inden for demensområdet. Der afsættes 100.000 kr. årligt til Kørselsordningen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Social og Sundhed den 05-01-2021

  Social og Sundhed indstiller, at kvalitetsstandard for kørselsordning til borgere med en demensdiagnose godkendes.

  Udvalget kvitterer for Ældrerådets høringssvar.

  Beslutning Byrådet den 27-01-2021

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 20/4632

  Indstilling

  Social og Sundhed indstiller, at kvalitetsstandard for befordring til vaccinationssteder i forbindelse med vaccinationsprogram mod COVID-19, jf serviceloven §117 godkendes.

  Beslutningstema

  Kvalitetsstandard for befordring til vaccinationssted i forbindelse med vaccination mod COVID-19, til borgere over 65 år, som er visiteret til personlig pleje og praktisk hjælp, og som ikke har anden mulighed for transport til et vaccinationssted.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med vaccination mod COVID-19 er det afgørende, at alle borgere kan opnå adgang til de regionale vaccinationsklinikker, hvor vaccinationen aktuelt vil finde sted for nogle målgrupper.

   

  Efter de gældende regler ydes der ikke befordring eller befordringsgodtgørelse til vaccination, der tilbydes ved regionale vaccinationssteder eller i udkørende vaccinationsenheder, når der ikke er tale om behandling hos egen læge, praktiserende speciallæge eller sygehusbehandling.

   

  Kommunalbestyrelsen kan imidlertid, jf. servicelovens § 117, stk. 1, beslutte at yde tilskud til befordring til vaccinationssteder for personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

   

  Byrådet besluttede i juli 2020, at Assens Kommune ikke yder tilskud til individuel befordring jf. serviceloven § 117. Administrationen anbefaler dog, at Assens Kommune følger Sundheds- og Ældreministeriets opfordring om at tilbyde befordring til vaccination mod COVID-19 til

  borgere, som

   

  • er over 65 år og modtager personlig pleje og praktisk hjælp, 
  • har varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og
  • ikke har andre transportmuligheder til et vaccinationssted – hverken ved transport i eget køretøj, offentlig transport eller ved nærtståendes hjælp til transport.

   

  Såfremt kvalitetsstandarden godkendes, vil administrationen begynde at tage kontakt til de omfattede borgere umiddelbart efter godkendelsen.

   

  Kommunalbestyrelsen har desuden, jf. serviceloven § 117, mulighed for at tilbyde befordring til covid-19-test, i de tilfælde, hvor der ikke kræves lægehenvisning eller borgeren er udpeget som nær kontakt til en smittet. Der vurderes aktuelt ikke at være behov herfor.

  Lovgrundlag

  Serviceloven.

  Økonomi

  Udgiften til befordring til vaccinationssted i forbindelse med vaccinationsprogram mod COVID-19 afholdes inden for Myndighed Social og Sundheds økonomiske ramme.
  Der er ikke afsat midler hertil i Myndighed Social og Sundheds økonomiske ramme.

   

  Regeringen har tilkendegivet, at ekstraordinære kommunale udgifter til COVID-19 relaterede tiltag ikke skal fortrænge øvrige udgifter til borgernær velfærd i kommunerne.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Social og Sundhed den 05-01-2021

  Social og Sundhed indstiller, at kvalitetsstandard for befordring til vaccinationssteder i forbindelse med vaccinationsprogram mod COVID-19, jf serviceloven §117 godkendes.


   

  Beslutning Byrådet den 27-01-2021

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 21/1443

  Sagsfremstilling

  Byrådsmedlem Betina S. Christiansen anmoder om, at følgende optages på Byrådets møde onsdag den 27. januar 2021:

   

  Enhver henvendelse fra sagsbehandlere i kommunen, desuagtet område, må ikke udsendes på tidspunkter optil hvor borgerne ikke kan komme i kontakt med relevante medarbejdere/sagsbehandlere umiddelbart efter modtagelsen af henvendelsen.

   

  Derfor bør e-post til borgere ikke ske om fredagen op til weekender, op til helligdage og op til ferieperioder.

   

  Dette giver borgerne mulighed for at få tid til at kontakte Kommunen, der naturligvis står som aktiv medspiller i borgernes sagsbehandling, og vil dermed også være til rådighed når der udsendes henvendelser til borgere, som borgeren kan have spørgsmål til eller ønsker hjælp til at behandle.

   

  Forslaget sker på baggrund af et forslag i Odense kommunes Beskæftigelse & Socialudvalg, hvor man har forslået lignende, dog kun gældende for de psykisk syge.

  Dette forslag blev i Odense fremsendt at Socialdemokratiet og Enhedslisten.

   

  De LokalNationales forslag er dermed mere vidtgående, idet det ønskes at forslaget skal være gældende for alle områder i kommunal sagsbehandling, og dermed omfatte udsendelse af henvendelser til alle grupper af borgere og ikke alene, men selvfølgeligt også, psykisk sårbare.

   

  Vedtagelse af forslaget bør ikke have økonomisk betydning for kommunen.

   

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Byrådet den 27-01-2021

  Byrådet beder Økonomiudvalget om at belyse, hvorvidt og hvordan det er muligt at begrænse udsendelse af digital post til borgere i Assens Kommune uden for almindelig arbejdstid på områder, hvor det anses uhensigtsmæssigt for modtageren.

   

  God sagsbehandling, borgerens retskrav og national lovgivning bør sammen med økonomiske konsekvenser indgå i belysning af emnet.

   

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  1.

  Borgmesterbrev til miljøminister Lea Wermelin - fra Lillebælts borgmestre

   

   

  2.

  Svar fra Sundheds- og Ældreminister Magnus Heunicke - Svar til fynske borgmestre

   

   

   

  3.

  Svar fra Ankestyrelsen om Assens Kommunes brug af privat konsulentfirma på det sociale område

   

   

   

  4.

  Brev til klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen - Indsigelse Lillebælt Syd Havvindmøllepark

   

  Beslutning Byrådet den 27-01-2021

  Til orientering.
   

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 27-01-2021

  Poul Poulsen orienterede om Gelsted og Rørup Skoles lærerenkelegat
   

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 27-01-2021

  Intet.
   

 • Sagsid.: 20/21340