icon-Politik

Politik

Referat

Onsdag den 16. december 2020 kl. 17:00

Mødested: Mødet afvikles virtuelt med lydtransmission fra kommunens hjemmeside
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Søren Steen Andersen, Jens Jakobsen, Pia Offer Madsen, Tine Grau Poulsen, Lars Kristian Pedersen, Henrik Mott Frandsen, Dan Gørtz, Nikolaj Leed Henriksen, Rie Nielsen, Knud Søby, Erik Klindt Andersen, Ib W. Jensen, Henrik Jørgensen, Mogens Mulle Johansen, Flemming Risskov Jørgensen, Charlotte Vincent Petersen, Finn Viberg Brunse, Charlotte Kjær, Henrik Hansen, Sara Emil Baaring, Leif Rothe Rasmussen, Elmer Philipsen, Berit Schaldemose, Kaj Alstrup, Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Lars Kolling, Betina Signe Stick, Søren Thomsen, Poul Poulsen
 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 16-12-2020

  Dagsordenens punkt 13 udgår af dagsordenen med henblik på yderligere sagsoplysning forinden behandling i Assens Byråd.

   

  Dagsorden med tillægsdagsorden herefter godkendt.
   

 • Sagsid.: 20/23356

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller, at Byrådet godkender, at Finn Brunse udtræder af Byrådet, samt at Elmer Philipsen er valgbar og indtræder i Byrådet pr. 1. januar 2021.

  Sagsfremstilling

  Byrådsmedlem Finn Brunse ansøger om at udtræde af Assens Byråd pr. 1. januar 2021 på grund af sygdom.

   

  Ifølge den kommunale valglovs §103 skal et medlem efter anmodning fritages for sit medlemskab, såfremt medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet.

   

  Valglovens § 104 fastlægger, at i sådanne tilfælde indtræder 1. stedfortræder i stedet for det udtrædende medlem.

   

  1. stedfortræder på liste A er Elmer Philipsen, der er valgbar og orienteret om at indtræde i Assens Byråd.

   

  Socialdemokratiet har den 14. december 2020 meddelt, at Elmer Philipsen udpeges som medlem i Beskæftigelse, Erhverv og Kultur, hvor Finn Brunse har været udpeget.

   

  I samme forbindelse orienterer Socialdemokratiet om, at Elmer Philipsen udpeges som medlem af Økonomiudvalget og Bevillingsnævnet i stedet for Ashil Farokh pr. 1. januar 2021.

  Lovgrundlag

  Lov om kommunale og regionale valg.

  Lov om kommunernes styrelse.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Byrådet den 16-12-2020

  Indstillingen godkendt.

   

  Byrådet tager til efterretning, at Elmer Philipsen indtræder som medlem af Beskæftigelse, Erhverv og Kultur, Økonomiudvalget og Bevillingsnævnet.

 • Sagsid.: 19/21149

  Indstilling

  Økonomiudvalget godkender det økonomiske årshjul for 2021, herunder

  • At borgermødet afholdes forud for budgetforhandlingerne.
  • At fagudvalgene indleder processen om forslag til ny drift med finansiering til understøttelse af Vision 2030 eller udvalgets delpolitikker.

   

  Økonomiudvalget anbefaler, at der afholdes Økonomiudvalgsmøde den 30. august og

  • Byrådsmøde den 8. september 2021 til 1. behandling af budgettet.

  Beslutningstema

  Det økonomiske årshjul 2021 forelægges til politisk godkendelse.

  Sagsfremstilling

  Årshjulet er en kalenderplan for afvikling af budgetopfølgningerne for budget 2021, budgetprocessen for budget 2022-2025 samt regnskabsaflæggelse for regnskab 2020.

   

  Budgetopfølgning 2021

  Budgetaftalen for budget 2021 beror på et budget i balance, og aftalen lægger op til en vedvarende stram økonomistyring. I årshjulet foreslås det derfor, at der laves tre totalopfølgninger samt månedlige økonomirapporter med centrale økonomidata på udvalgte områder til Økonomiudvalget.

   

  Totalopfølgningerne følger op på kommunens samlede budget, herunder drift, anlæg og finansiering. Opfølgningerne laves med baggrund i data pr. 31. marts – 31. maj og 30. september og oversendes til behandling i udvalg og Byråd i henholdsvis maj, august og november måned.

   

  Budgetlægning 2022-2025

  Budgetlægningen starter i fagudvalgene i februar/marts måned hvor processen om forslag til ny drift med finansiering til understøttelse af Vision 2030 eller udvalgte delpolitikker påbegyndes. Administrationen faciliterer drøftelserne i fagudvalgene og på temamødet i juni måned fremlægges drøftelserne for Byrådet.

   

  Assens Kommunes økonomi følges løbende via totalopfølgningen og de månedlige økonomirapporter, da dette indikerer udgiftspressets tyngde. Såfremt udgiftsniveauet stiger uhensigtsmæssigt, kan det blive nødvendigt at udarbejde besparelsesforslag. Der vil først blive taget stilling hertil når resultatet af de tekniske budgetkorrektioner og den økonomiske konsekvens af økonomiaftalen mellem KL og regeringen forelægger primo juni 2021.

   

  Eventuelle besparelsesforslag vil, ligesom budgetprocessen for budget 2021, først blive sendt til kommentering i MED-systemet kort efter sommerferien, men inden afholdelse af budgetseminaret i august.

   

  Der afholdes et borgermøde umiddelbart efter budgetseminaret og ligeledes påbegyndes høringsprocessen således at denne er afviklet inden budgetforhandlingerne starter op.

   

  Det tekniske budget fremlægges for Byrådet den 30. juni, mens den samlede økonomi for 2022-2025 præsenteres på budgetseminaret den 17-18 august. Budgettet vil blive 1. behandlet i Økonomiudvalget den 30. august og i Byrådet den 8. september. Endelig godkendelse og 2. behandling i Byrådet bliver den 29. september 2021.

   

  Regnskabsafslutningen

  Regnskabsafslutningen er planlagt til at blive afviklet efter samme kadence som tidligere år, det vil sige behandling af regnskab samt overførsler i marts samt endelig godkendelse i juni.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget/Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 07-12-2020

  Økonomiudvalget godkender, Det økonomiske årshjul for 2021, herunder

  • At borgermødet afholdes forud for budgetforhandlingerne.
  • At fagudvalgene indleder processen om forslag til ny drift med finansiering til

  understøttelse af Vision 2030 eller udvalgets delpolitikker.

   

  Økonomiudvalget anbefaler, at der afholdes Økonomiudvalgsmøde den 30. august og

  Byrådsmøde den 8. september 2021 til 1. behandling af budgettet.
   

  Beslutning Byrådet den 16-12-2020

  Byrådet tager det økonomiske årshjul 2021 til efterretning.

   

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 20/5399

  Indstilling

  I forbindelse med 2. totalopfølgning anbefaler Økonomiudvalget følgende på finansieringssiden:

   

  • Der søges en negativ tillægsbevilling på en merindtægt på 1.320.000 kr. vedrørende særlige indsatser for ældre og borgere på botilbud i forbindelse med Covid-19 krisen. Bevillingen modsvares af en tillægsbevilling på Social og Sundhed.
  • Der søges en tillægsbevilling på 1.676.000 kr. under generelle tilskud. Det vedrører en afregning af en kollektiv sanktion til kommunerne som følge af skattestigninger i 2019 og 2020. Det indgik som en del af midtvejsreguleringen, men kom ved en fejl ikke med i den samlede sagsfremstilling om midtvejsreguleringen den 26. august 2020 i Byrådet.
  • Der søges en negativ tillægsbevilling på 400.000 kr. på grundskyld som tilføres kassen.
  • Der søges en negativ tillægsbevilling på 174.000 kr. på øvrige særtilskud som tilføres kassen.
  • Der søges en negativ tillægsbevilling på 3.880.000 kr. vedrørende afdrag på kommunens forpligtelse på Sale og Lease back aftalerne. Beløbet modsvares af en tillægsbevilling på drift under økonomiudvalget.
  • Der søges en negativ tillægsbevilling på 1.417.000 kr. vedrørende afdrag på Sale og Lease back, som tilføres kassen. Mindreudgiften er en følge af, at den kortsigtede rente har været lavere end forventet og deraf følger en lavere leasingafgift.

  Beslutningstema

  2. totalopfølgning blev behandlet på Økonomiudvalget og Byrådet i november måned. Hermed følger en præcisering af tillægsbevillingerne på finansieringssiden, da de ikke fremgik af indstillingspunktet i sagsfremstillingen i november.

  Sagsfremstilling

  Til 2. totalopfølgning indgik også en budgetopfølgning af finansieringssiden (skat, tilskud, udligning og finansforskydninger). Imidlertid fremgik bevillingsændringerne på finansieringssiden ikke under indstillingspunktet, men alene af sagsfremstilling og notat. Derfor er udarbejdet en sag til Økonomiudvalget hvor tillægsbevillingerne på finansieringssiden fremgår entydigt af indstillingen.

   

  For yderligere uddybning af tillægsbevillingerne henvises til det vedlagte samlenotat om 2. totalopfølgning.

   

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens §40.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 07-12-2020

  Indstillingen anbefales.
   

  Beslutning Byrådet den 16-12-2020

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/21107

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at:

  • Byrådet godkender skema A for Helhedsplanen i afd. 3701 Lundager.
  • Assens Kommune yder et kapitaltilskud på. 50.000 kr.
  • Assens Kommune stiller kommunalgaranti for lån svarende til 13.304.741 kr.
  • Afdelingen fritages for betaling til uamortiserede lån til landsbyggefonden.

  Beslutningstema

  Byrådet godkender Skema A samt tildeling af kapitaltilførsel ved almene helhedsplaner.

  Sagsfremstilling

  Boligselskabet ABCD har d. 20 november 2020 ansøgt Assens Kommune om godkendelse af Skema A for en fysisk helhedsplan i Afd. 3701 Lundager. Hertil tilføres 50.000 kr. fra Assens Kommune i kapitaltilførsel.

   

  Grundet Covid-19 har regeringen fremrykket fremtidige planlagte almen renoveringer til 2020 for at holde gang i beskæftigelsen. Af denne årsag kommer Skema A for Lundager tidligere end forventet.

   

  Assens Kommunes garanti omfatter den del af boligforeningens lånene, der overstiger 60 % af ejendomsværdien. Afdelingen består af 21 familieboliger. Helhedsplanen omfatter renovering af fugtbelastet teglfacade på 1. sal, udskiftning af samtlige udvendige vinduer og døre samt renovering af køkken og bad inkl. tilhørende tekniske installationer.

   

  Helhedsplanen vurderes at være nødvendig for at afdelingen kan få det løft der skal til at sikre, at lejemål i fremtiden kan udlejes.

  Lovgrundlag

  Almenboligloven

  Økonomi

  Helhedsplanen forventes at koste 14.141.741 kr. Kommunalgarantien udgør 13.304.741 kr. For en del af lånet svarende til 11.269.391 kr. ydes der 50 % regaranti fra Landsbyggefonden. Den resterende del af lånet på 2.845.350 kr. yder Assens Kommune 100% garanti. Assens Kommunes garanti omfatter den del af boligforeningens lån, der overstiger 60 % af ejendomsværdien. Landsbyggefonden kræver en kapitaltilførsel til afdelingen på 250.000 kr. Assens Kommune, boligorganisationen og realkreditinstituttet bidrager med hver 1/5, og Landsbyggefonden bidrager med 2/5. Assens Kommunes bidrag udgør således 50.000 kr. Kapitaltilførslen finansieres fra overskydende midler til almen grundkapital.

  Den estimerede huslejestigning for afdelingen er sat til at udgøre 6,8%. Boligselskabet vil efter godkendelse af skema A igangsætte en screening som skal finde besparelser, så huslestigningen kan nedsættes. Boligforeningen har grundet tidspres for at få projektet godkendt i 2020 ikke kunne nå at beskrive reduktionstiltag.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 07-12-2020

  Indstillingen anbefales.
   

  Beslutning Byrådet den 16-12-2020

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/8312

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Klimastrategi 2020-2050 – Assens Kommune i grøn omstilling vedtages endeligt.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Byrådet vedtog den 30. september at sende høringsudgave af klimastrategien i høring i mindst 4 uger. Strategien har være i høring til og med den 8. november. Administrationen har efterfølgende behandlet høringssvarene og foretaget mindre justeringer i strategien og bilaget med beskrivelse af de nuværende indsatser i klimastrategien. Strategien er nu til endelig politisk vedtagelse.

  Sagsfremstilling

  En ambitiøs klimastrategi
  Med afsæt i Vision 2030 og ambitionen om at være foran de nationale mål for den grønne omstilling i 2030 er klimastrategiens mål, at:

   

  • CO2-udledningen inden for kommunegrænsen skal reduceres med mindst 70% i 2030 i forhold til 1990-tal og gå i nul senest i 2050. Vores indsatsområder (Energi, Transport og Landbrug og arealanvendelse) reducerer relativt lige så meget eller mere end den nationale CO2-reduktion i 2030
  • Assens Kommune senest i 2050 skal være robust- og modstandsdygtig over for klimaforandringer.

   

  Strategien indeholder fem indsatsområder: Energi, Transport, Landbrug og arealanvendelse, Bæredygtige valg og Klimarobusthed med tilhørende indsatser, der kan gennemføres i Assens Kommune som geografisk område. En række af indsatserne kan realiseres af Assens Kommune alene, mens realiseringen af andre indsatser er afhængig af andre aktører. Her kan vi oplyse, inspirere, facilitere og indgå i partnerskaber for at fremme den grønne omstilling og realisering af klimastrategiens indsatser.

  Strategien ses i bilaget ”Klimastrategi 2020-2050 - Assens Kommune i grøn omstilling”. Alle indsatserne er nærmere beskrevet i bilaget ”Klimaindsatser - Beskrivelse af de nuværende klimaindsatser i Klimastrategi 2020-2050”. 

   

  Høring og afledte tilpasninger
  Der er i høringsperioden modtaget i alt seks høringssvar. Høringssvarene ses i bilaget ”Høringssvar til Klimastrategi 2020-2050”.

  Administrationen har behandlet høringssvarene og på baggrund heraf foretaget justeringer i en række af indsatsbeskrivelserne jf. bilaget ”Behandling af høringssvar til klimastrategien”. Der er ikke tilføjet nye indsatser på baggrund af høringssvarene.

   

  Klimaevent og klimapulje

  Den 28. oktober afvikledes et digitalt klimaevent. Her drøftede borgerne ideer, der kan medvirke til at nedbringe CO2-belastningen og/eller medvirker til at mobilisere flere borgere i klimaarbejdet. Flere borgere arbejder videre med konkrete forslag og understøttes på forskelligvis af administrationen.

   

  Sideløbende med høringsperioden har foreninger, grupperinger af borgere m.v. kunne ansøge om midler fra en klimapulje. Administrationen er for nuværende ved at behandle ansøgningerne.

   

  Behov for flere indsatser
  Indsatserne i klimastrategien giver samlet set en reduktion på ca. 122.000 ton CO2 i 2030. For at nå målsætningen i 2030 mangler der indsatser, som kan reducere med yderligere 73.000 ton (manko). I takt med, at Regeringen igangsætter nationale indsatser vil mankoen blive mindre, da de nationale indsatser har betydning for den lokale udledning. Derudover vil det være nødvendigt, at Assens Kommune selv udvikler flere indsatser, som kan reducere mankoen. De kommende indsatser udgør et udviklingsspor og består af nye initiativer, som skal implementeres løbende helt frem til 2050.

   

  For at sikre, at Assens Kommune er klimarobust senest i 2050, er der foretaget en strategisk granskning af kommunens nuværende klimatilpasningsplan. Den strategiske granskning konkluderer blandt andet, at det er nødvendigt at udarbejde ny kortlægning af oversvømmelses- og erosionstruede områder i kommunen samt prioritering af nye konkrete indsatser. Det nødvendige datagrundlag fra andre aktører forventes at være tilgængeligt i 2020, hvorefter kortlægnings- og prioriteringsarbejdet igangsættes og forventes afsluttet i løbet af 2021. Se bilag ”Strategisk granskning af nuværende klimatilpasningsplan for Assens Kommune.

   

  En forpligtende klimastrategi
  Strategien er første skridt til at skabe stærkt, lokalt samarbejde, hvor alle engagerede klimaaktører sammen sætter fart på klimaarbejdet og iværksætter lokale klimainitiativer.

  Med den tværgående klimastrategi forpligter Byrådet sig målrettet på at realisere strategien – selv og i samarbejde med eksterne aktører. Dette forudsætter bl.a., at der indgås yderligere partnerskabsaftaler med nøgleaktører. Der er for nuværende indgået partnerskaber med Strøjer Tegl, Assens Fjernvarme, Kiilto A/S, Assens Forsyning A/S, Erhvervshus Fyn og FynBus. Såfremt der indgås yderligere klimapartnerskaber frem mod endelig vedtagelse i Byrådet den 16. december 2020 vil bilaget ” Klimaindsatser - Beskrivelse af de nuværende klimaindsatser i Klimastrategi 2020-2050” blive opdateret forud for behandlingen.

   

  Siden behandlingen af sagen i Miljø, Teknik og Plan samt Økonomiudvalget har L&F Centrovices bestyrelse vedtaget at indgå klimapartnerskab med Assens Kommune, ligesom også aftalen med Tommerup St. Varmeforsyning er klar til endelig underskrift. De to aftaler underskrives af parterne snarest.

   

  På baggrund af ovenstående er bilaget ”Klimaindsatser - Beskrivelse af de nuværende klimaindsatser i Klimastrategi 2020-2050” opdateret.

   

  Det forudsætter desuden, at nøgleaktører, der kan påvirkes af klimaforandringer inddrages i kommunens klimatilpasningsplanlægning og, at vi arbejder aktivt med at identificere og have fokus på bredere gevinster – bl.a. miljømæssigt, økonomisk, socialt og kulturelt.

   

  På samme vis forpligter Byrådet sig til, at relevante eksisterende og kommende planer og politikker m.v. skal bidrage til klimaindsatsen. Det gælder for eksempel den kommende mobilitetsstrategi, som forudsættes af levere et stort bidrag til CO2-reduktionen, samt revision af kommuneplanen, natur- og friluftsstrategien, erhvervs- og vækstpolitikken og indkøbspolitikken.

   

  Certificering, implementering og opfølgning
  Umiddelbart efter vedtagelse af strategien, vil strategien blive vurderet af det internationale bynetværk C40 og den grønne tænketank CONCITO efter certificeringsprogrammet CAPF (Climate Action Planning Framework). En CAPF-certificeret klimastrategi betyder, at planen indeholder de elementer, der skal til for at sikre opfyldelse af Parisaftalens mål i 2050.

  Der vil løbende blive fulgt op på, hvorvidt vi er på rette vej i forhold til at realisere målet om at blive en klimaneutral og –robust kommune med en årlig opfølgning på de igangsatte indsatser og effekterne heraf. Klimastrategien vil blive opdateret hvert 4. år.

  Lovgrundlag

  Der er tale om en kommunal strategi, som ikke er lovpligtig.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 01-12-2020

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Klimastrategi 2020-2050 – Assens Kommune i grøn omstilling vedtages endeligt.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 07-12-2020

  Indstillingen anbefales.
   

  Beslutning Byrådet den 16-12-2020

  Søren Thomsen, C, fremsatte følgende ændringsforslag:


  ”Pkt 27 samt teksten under ”klimaindsatser” på side 52 ændres til:

  Klimavenlig mad som supplement til de yngste borgere.

  Der arbejdes med at udvikle mere klimavenlige madtilbud fx på skoler, vuggestuer og dagplejer.”

  Forslaget sattes til afstemning:

  For stemte 4 medlemmer, C og O.

  Imod stemte 25 medlemmer, A, B, F, V og Ø.

  Ingen medlemmer stemte hverken for eller imod.

  Ændringsforslaget var herefter bortfaldet.

   

  Indstillingen fra Miljø, Teknik og Plan samt Økonomiudvalget sattes til afstemning:

  For stemte 25 medlemmer, A, B, F, V og Ø.

  Imod stemte 4 medlemmer, C og O.

  Ingen medlemmer stemte hverken for eller imod.

  Indstillingen var herefter godkendt.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 20/4735

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at taksterne for de vandværker, der fremgår af vedhæftede liste godkendes.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen, jf. sagens bilag 1.

  Beslutningstema

  Alle vandværker skal have godkendt deres takster af kommunen, for at vandværket lovligt kan opkræve betaling for vandforbrug og tilslutningsbidrag hos forbrugeren.

  Sagsfremstilling

  18 vandværker har indsendt takstblad for 2021 til Assens Kommune til godkendelse.

   

  Formålet med kommunens godkendelse af takster:

  Kommunen skal tilse, at vandforsyningerne har en rimelig drift og vedligeholdelse samt gennemgå deres handleplaner for at kunne sikre, at vandforsyningerne er fremsynede, og lever op til lovgivningens krav. For at sikre økonomien til dette, skal kommunen tilse at taksterne er rimelige, og at der ikke forekommer voldsomme forhøjelser pludseligt, men at taksterne justeres løbende, således at vandværkerne altid har råd til vedligeholdelse, fornyelse samt opfyldelse af lovgivningens krav til vandforsyninger.

    

  Hvad godkendes:

  Det er kun takster for anlægsbidrag og driftsbidrag, der godkendes af kommunen. Anlægsbidraget går til investering og afskrivninger på vandværk og ledningsnet, mens driftsbidraget går til de løbende driftsudgifter.

   

  De tre store vandværker i kommunen Haarby, Glamsbjerg og Assens leverer hver mere end 200.000 m3 vand pr. år og er derfor omfattet af Vandsektorlovens bestemmelser om overholdelse af prisloft, hvor taksterne også skal godkendes af Statens Forsyningssekretariat.

   

  I bilag 1 ”Godkendelse af vandværkstakster 2021” er vist de indberettede takster for 2021 med bemærkninger om ændringer i forhold til taksterne i 2020.

   

  Bemærkninger:

  Det generelle billede er, at vandværkerne ønsker at holde taksterne på et stabilt lavt niveau, men vil stadig sikre, at der er økonomi til de nødvendige reparationer og fornyelser.

   

  Mange af vandværkerne har ingen ændringer i vandværkstaksterne fra 2020 til 2021, hvilket afspejler at drifts- og anlægsudgifterne har været på et stabilt niveau.

   

  Der er meget stor forskel i takster mellem vandværker, og hvorledes taksterne fordeler sig på vandpris og faste beløb. Vandværkerne er forbrugerejede og forbrugerstyrede. Ofte vil man høre, at de små vandværker er billigere i drift end de store vandværker. De små vandværker kan holde priserne nede, ved delvis frivillig ulønnet arbejdskraft fra lokalsamfundet, mens de store vandværker er mere professionelle med lønnet personale.

   

  Der er også nogle naturgivne forudsætninger, som er afgørende for vandprisen. F. eks har Glamsbjerg vandværk meget få kunder i landområde, mens de fleste forbrugere er i selve Glamsbjerg By, hvilket betyder færre omkostninger pr. forbrugerenhed end andre vandværker med lange ledningsnet i tyndt beboede områder. Glamsbjerg Vandværk ligger også i et område med gunstige indvindingsforhold i modsætning til f. eks Assens Vandværk.

   

  Vandværker beliggende på landet med mange husdyrbrug som forbrugere har ofte lav vandpris og forholdsvis høje faste afgifter. De små vandværker er ofte billige i drift af grunde nævnt ovenfor, men de er også mindre robuste, hvis der er særlige hændelser som pesticidforurening, der gør investeringer i nyt kildefelt nødvendigt.

   

  Søby og omegns Vandforsyning har en stigning i vandprisen på 1,25 kr. fra 4,75 kr./m3 til 6,00 kr./m3, hvilket skyldes, at man har haft ekstraordinære udgifter til etablering af nyt kildefelt frit for pesticider, og man er ved at etablere ny nødforsyningsledning til Søllested Vedtofte Vandværk.

   

  Glamsbjerg Vandværk øger vandprisen med 1,50 kr. og den faste afgift med 335 kr. for at kunne afholde fremtidige investeringer i nyt kildefelt nord for byen til supplement og delvis erstatning til det eksisterende kildefelt beliggende i Glamsbjerg By.

   

  Assens og Haarby vandværker har ingen stigning i vandprisen fra 2020 til 2021. Assens Vandværks vandpris har ligget fast siden 2019, på trods af store investeringer i nyt vandværk og nyt kildefelt samt betydelige anlægsomkostninger til nye boringer på grund af pesticidforurening af eksisterende boringer. De store omkostninger til nye boringer afspejler de generelt vanskelige indvindingsforhold ved Assens.

   

   

  Der vil erfaringsmæssigt være vandværker, der får indsendt taksterne for sent, og derfor bliver der blive tale om en opsamlingsrunde primo 2021.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 01-12-2020

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at taksterne for de vandværker, der fremgår af vedhæftede liste godkendes.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 07-12-2020

  Indstilling anbefales jf bilag 1 til Økonomiudvalgets møde den 7. december 2020
   

  Beslutning Byrådet den 16-12-2020

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 20/21553

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at spildevandstaksterne for 2021 legalitetsgodkendes.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen, jf. sagens bilag 1.

  Beslutningstema

  Én gang årligt fastsættes taksterne for spildevand af Assens Forsyning A/S og godkendes af selskabets bestyrelse. Byrådets efterfølgende godkendelse er en såkaldt legalitetsgodkendelse i henhold til lovgivningen. Kommunen skal tilse, at taksterne overholder den indtægtsramme eller den regnskabsmæssige kontrolramme, som er fastsat for Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S af Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

  Sagsfremstilling

  Bestyrelsen for Assens Forsyning A/S har godkendt takster for 2021 på møde den 12. november 2020. Takstblad samt budgetoversigt for hhv. Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S ses i bilag. For kloakerede ejendomme er vandafledningsbidraget fastsat til 62,50 kr./m3. Taksten i 2021 er uændret i forhold til 2020 selvom KL’s pris- og lønudvikling for 2020-2021 foreskriver en stigning på 1,5%. De seneste 4 år er vandafledningsbidraget nedsat som følger: 70,34 kr. i 2018, 68,75 kr. i 2019, 62,50 kr. i 2020 og 62,50 kr. i 2021.

   

  Forsyningssekretariatets reguleringsperiode er fra 2020 toårig med statusmeddelelse fra Forsyningssekretariatet i 2021. Reguleringsperioden på to år er i en overgangsperiode, og fra 2022/2023 er reguleringsperioderne fireårige. Det vil sige, at de økonomiske rammer skal overholdes i hver reguleringsperiode og ikke for de enkelte år. Formålet er at mindske den administrative byrde og giver større fleksibilitet i vandselskabernes økonomi og

  planlægningsmuligheder. Det vil samtidig stabilisere taksterne.

   

  Det fremgår af Forsyningssekretariatets afgørelser og statusmeddelelser, at indtægtsrammen for Assens Spildevand A/S er fastsat til 91.236.665 i 2020 og 103.960.885 kr. i 2021 – totalt 195.197.550 kr. i 2020/21. For Assens Rensning A/S er indtægtsrammen fastsat til 20.964.731 kr. i 2020 og 22.784.225 kr. i 2021 – totalt 43.748.956 kr. Forsyningssekretariatet indregner korrektioner som følge af regnskab 2019 i rammerne for 2021. 

   

  Jf. materialet fra Assens Forsyning A/S er de budgetterede indtægter for Assens Spildevand A/S totalt i 2020/2021 189.540.000 kr. og for Assens Rensning A/S totalt i 2020/2021 43.596.000 kr. Dvs. at Assens Spildevand A/S forventer at overholde de Økonomiske Rammer for 2020-21 med samlet ca. 5,7 mio. kr. og Assens Rensning A/S forventer at overholde med samlet ca. 153.000 kr. De forventede samlede indtægtsrammer for de to selskaber vurderes således at være overholdt.

  Lovgrundlag

  Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (LBK nr. 553 af 24. april 2020)

  Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (LBK nr. 52 af 23. januar 2020)

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 01-12-2020

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at spildevandstaksterne for 2021 legalitetsgodkendes.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 07-12-2020

  Indstilling anbefales, jf. bilag 1 til Økonomiudvalgets møde den 7. december 2020.
   

  Beslutning Byrådet den 16-12-2020

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 20/15513

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller:

  • At renovationstaksterne for 2021 godkendes.
  • At budgettet for 2021-2025 godkendes med den bemærkning, at administrationsgebyret kun hæves i perioden 2021 – 2022, dog skal det forhandles årligt.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Renovationstakster for 2021 og Budget for renovation 2021-2025 skal godkendes af Byrådet, før Assens Forsyning A/S, Affald og Genbrug kan opkræve betaling hos borgere og virksomheder.

  Sagsfremstilling

  Miljø, Teknik og Plan behandlede på mødet den 6. oktober 2020 renovationstaksterne for 2021 og besluttede, at administrationen blev bemyndiget til at gå i dialog med Assens Forsyning om mulighed for at justere taksterne, samt at anmode Assens Forsyning om at beskrive baggrunden for taksterne.

   

  Administrationen har haft en dialog med Assens Forsynings administration omkring takstniveauer. Der har dog ikke været mulighed for på baggrund af dialogen at justere taksterne i nedadgående retning. Assens Forsynings bestyrelse har fremsendt et nyt forslag til Renovationstakster for 2021. Heri er flere takster justeret primært i opadgående retning, idet resultatet af udbuddet for indsamling af dagrenovation og genanvendeligt affald nu foreligger. Assens Forsynings begrundelse for taksterne er vedlagt i bilag.

   

  Samlet set er der tale om takststigninger for private husstande på 13 - 16 % svarende til 376 – 446 kr. afhængig af beholderstørrelse.

   

  Administrationsgebyret er blevet reduceret med 12,55 kr. i forhold til første forslag. Stigningen

  er nu på 13,75 kr. (25 %) i forhold til 2020. Reduktionen fra første forslag skyldes, at Assens

  Kommunes administrations andel af administrationsgebyret reduceres med 200.000 kr. i

  forhold til det første udspil, idet kommunen har modtaget DUT-midler på affaldsområdet.

  Assens Forsyning ønsker administrationsbidraget hævet for private husstande med 13,75 kr. pr. husstand pr. år inkl. moms (svarende til 25%), da der forventes mere administration af ordningerne, i forlængelse af den politiske aftale ”Klimaplan for grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” (Se yderligere uddybning i bilag).

  Dette betyder at Assens Forsyning øger deres samlede indtægt på administrationsgebyret til egen administration med ½ mio. kr. Assens Kommune vurderer at dette kan være rimeligt i en overgangsperiode, hvor klimaplanens nye ordninger indkøres, men at administrations-udgifterne derefter igen bør sænkes til det nuværende niveau (fra 2023), i det den forøgede administration, som følge af klimaftalen og de nye ordninger må forventes at blive reduceret igen, når ordningerne er indkørt og regulativer og affaldsplan m.m. er tilpasset de nye ordninger.

   

  Kort om betydningen for private husstande

  Den samlede takst for en standard husstand i 2021 vil være på 3.181,25 kr., hvilket er en stigning på 446,25 kr. (16,3 %) i forhold til 2020 og 62,45 kr. mere end i første forslag.

   

  Baggrunden er pristalsregulering på 1,5 % og nye indsamlingspriser. For dagrenovation giver de nye indsamlingspriser en forhøjelse af taksterne på mellem 16 og 33 % afhængig af beholderstørrelse.

   

  For genanvendeligt affald giver de nye indsamlingspriser et fald i taksten på 37,50 kr. i forhold til første forslag, men dog en stigning på 30,2 % i forhold til 2020. Assens Forsyning afvikler blandt andet restancer på dette område.

  For genbrugsplads inkl. miljøboks fastholdes taksten med en stigning på 75,00 kr. (4,8 %) i forhold til 2020, idet der i 2020 er konstateret stigende mængder indkommet affald og forventningen er samme scenarie i 2021.

   

  Kort om betydning for erhverv

  For erhverv er der tale om en stigning på 2 - 33 % på dagrenovationslignende affald.

  Baggrunden er pristalsregulering på 1,5 % og nye indsamlingspriser.

   

  Erhvervs brug af genbrugspladserne stiger med 1,5 % for abonnement og 1,5-2,4 % for klippekort.

  Baggrunden er pristalsregulering på 1,5 % og tilpasning til omkostningerne.

   

  Ved første forslag var taksterne for olie- og benzinudskillere, sandfang og magasinbrønde ikke med, idet udbuddet herfor var i gang. Udbuddet er i mellemtiden blevet afgjort og fremgår nu af renovationstaksterne. Udbuddet har medført stigninger, hvilket skyldes, at tilbuddene denne gang har været mere kostægte. Endvidere er der et akkumuleret underskud på ordningen, som afvikles.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse nr. 1753 om affaldsregulativer, -gebyrer og –aktører m.v. af 27. december 2018.

  § 15. Kommunalbestyrelsen skal i et gebyrblad fastsætte gebyrer for affaldsplanlægning, etablering, drift og administration af affaldsordninger, jf. lovens § 48, stk. 1 – 8. Gebyrbladet skal godkendes af kommunalbestyrelsen og offentliggøres på kommunens hjemmeside.

  Økonomi

  Affaldsområdet er brugerfinansieret.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 01-12-2020

  Miljø, Teknik og Plan indstiller at:

  • Renovationstaksterne for 2021 godkendes.
  • At budgettet for 2021-2025 godkendes med den bemærkning, at administrationsgebyret kun hæves i perioden 2021 – 2022, dog skal det forhandles årligt.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 07-12-2020

  Indstillingen anbefales.
   

  Beslutning Byrådet den 16-12-2020

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 20/21706

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller:

  • At der etableres et offentligt handicap toilet, samt baderum og toiletter til gæstesejlerne i pakhuset på midtermolen.
  • At projektets omkostning på 800.000 kr. finansieres af Assens Havn. Finansieringen sker endeligt via overførselssagen i marts 2021, hvor Assens Havns forventede driftsoverskud på 800.000 kr. overføres til anlæg.
  • At det offentlige toilet i den gl. stationsbygning lukkes.
  • At molelauget finansierer toilet etc. med adgang fra pakhuset.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Der er behov for en koordineret løsning vedrørende toilet og badeforhold for lystfiskere, havnegæster og Molelauget.

  Sagsfremstilling

  Sommerens mange gæster på havnen synliggjorde et behov for et offentligt toilet i havneområdet. Der blev for 2020 indgået en aftale med havnegrillen om anvendelse af havnegrillens toilet i 2020. Men der er ikke pt. en løsning for de kommende år.  Udviklingsplanen for de havnenære arealer betyder desuden, at havnens baderum og toiletter i pakhuset på Nordre Havnevej 15 ventes udnyttet til andre formål. Derudover har Molegruppen, som i dag anvender det Gamle Pakhus henvendt sig til byrådet med henblik på at få etableret toilet og håndvask til Molelaugets brug. Molelauget har i den forbindelse skaffet et finansieringsbidrag på 40.000 kr.

   

  På baggrund af en bygningsteknisk gennemgang foreslås det, at der laves en samlet løsning for de 3 problemstillinger, hvor den nuværende tilbygning nedtages (se bilag) og der genopføres en ny bygning i samme ydre stil og udseende som den eksisterende, der opfylder isolerings krav, krav til handicapadgang og med hensyntagen til klimaudfordringen.

   

  Det gamle pakhus er bevaringsværdigt, og bebyggelsen skal ifølge lokalplanen afspejle ”havnemiljøet og havnen som erhvervshavn”.  Tilbygning til pakhuset er opført mellem 1910 og 1920, er et vigtigt vidnesbyrd om den tidligere meget aktive havn og hele den kultur der var kendetegnet for havnen. Pakhuset er opført i en tidstypisk funktionel stil og konstruktion, hvor udhæng, læssehøjde og det uopvarmede lagerrum, afspejler pakhusets anvendelse, hvor tilbygningen senere er udført i en tidstypisk, funktionel stil, der er tydeligt tilpasset pakhuset således at begge dele fremstår som en helstøbt bygning. En ny tilbygning udføres så tæt på det originale hus som muligt, dette vil således at struktur, materialevalg og overflader vil blive respekteret i den nyindrettede tilbygning.

   

  I bygningen etableres et offentlige betalingstoilet, bade- og toiletfaciliteter til sejler-gæster og toilet til Molelauget/pakhusets brugere. Dette vurderes samlet set at være den bedste og billigste løsning med mulighed for tidssvarende faciliteter.

  Økonomi

  Projektet ventes at have en samlet pris på mellem 800.000-1000.000 kr. Havnen har haft ekstra indtægter i 2020, hvorfor havnen forventes at kunne finansiere ca. 800.000 kr. fra overskuddet i 2020. 

   

  Molelauget har fået doneret 40.000 kr. til hjælp til etablering af toilet. Assens Kommune ejer bygningen og vil derfor finansiere selve bygningen samt tilslutninger, mens molelauget ventes at finansiere selve toilettet. 
   

  Med hensyn til driften kan rengøring og drift af det offentlige toilet finansieres inden for den nuværende ramme til offentlige toiletter. Dette forudsætter dog, at der i forbindelse med flytningen af busholdepladsen sker en nedlæggelse af det offentlige toilet i den gamle stationsbygning.  Assens Havn vil i lighed med i dag drifte sejlerfaciliteterne. Toilettet med adgang fra pakhuset forudsættes rengjort af Molelauget.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 01-12-2020

  Miljø, Teknik og Plan indstiller at:

  • Der etableres et offentligt handicap toilet, samt baderum og toiletter til gæstesejlerne i pakhuset på midtermolen.
  • At projektets omkostning på 800.000 kr. finansieres af Assens Havn. Finansieringen sker endeligt via overførselssagen i marts 2021, hvor Assens Havns forventede driftsoverskud på 800.000 kr. overføres til anlæg.
  • Det offentlige toilet i den gl. stationsbygning lukkes.
  • Molelauget finansierer toilet etc. med adgang fra pakhuset.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 07-12-2020

  Indstillingen anbefales.
   

  Beslutning Byrådet den 16-12-2020

  Byrådet godkender indstillingen med følgende tilføjelse:

  • At der oprettes et anlægsprojekt i budget 2021 vedr. etablering af toilet og sejler-faciliteter mv i pakhuset på midtermolen på Assens Havn på 0,8 mio. kr.
  • At der meddeles en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 0,8 mio. kr.
  • At rådighedsbeløbet frigives.
    

 • Sagsid.: 20/21359

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller:

  • At den bevaringsværdige gård på Kildevej 1 i Haarby tillades nedrevet med det vilkår, at der ved opførelse af ny bebyggelse på ejendommen skal opføres et nyt firlænget anlæg med samme struktur.
  • At forslag til Kommuneplantillæg nr. 18 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Eksisterende gård på Kildevej 1 i Haarby er bevaringsværdig, men på grund af fremskredent forfald indstillet til nedrivning med henblik på opførelsen af et nyt firlænget anlæg. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 18 er udarbejdet for at muliggøre opførelse af ny bebyggelse til boligformål på ejendommen Kildevej 1 i Haarby.

  Sagsfremstilling

  Kildevej 1 ligger i landzone og er ikke omfattet af Kommuneplan 2017-2021. Ejendommen ligger i det bevaringsværdige kulturmiljø Haarby Landsby og den firlængede gård på ejendommen er én af 10 gårde, der er en del af de bærende bevaringsværdier i kulturmiljøet. Gården er stærkt forfalden og indstilles derfor til nedrivning med henblik på opførelse af et tilsvarende nyt firlænget gårdanlæg med boliger.

   

  Forud for opførelse af et nyt firlænget gårdanlæg til boligformål samt yderligere boliger på grunden skal der ske en planlægning med kommuneplantillæg og lokalplan. Miljø, Teknik og Plan besluttede den 6. oktober 2020 at igangsætte en planlægning for området, og der er nu udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg med udlæg af en ny boligramme 4.2.B.15 til tæt/lav bebyggelse. I boligrammen fastsættes også en rammebestemmelse om, at ny bebyggelse skal tilpasses beliggenheden i kulturmiljøet Haarby Landsby.

   

  Der har været gennemført en foroffentlighed fra den 28. oktober 2020 til den 11. november 2020. Der er indkommet bemærkninger fra Museum Vestfyn, der ikke har indvendinger mod en nedrivning, såfremt et nyt firlænget anlæg med samme struktur opføres. Desuden anbefaler de, at yderligere boliger skal tilpasses Haarby Landsby. Se bilag.

   

  Kommuneplantillæg nr. 18 er screenet i henhold til lov om miljøvurdering. Det vurderes, at kommuneplantillægget ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet, hvorfor der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af kommuneplantillægget.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 01-12-2020

  Miljø, Teknik og Plan indstiller at:

   

  • Den bevaringsværdige gård på Kildevej 1 i Haarby tillades nedrevet med det vilkår, at der ved opførelse af ny bebyggelse på ejendommen skal opføres et nyt firlænget anlæg med samme struktur.
  • Forslag til Kommuneplantillæg nr. 18 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 07-12-2020

  Indstillingen anbefales.
   

  Beslutning Byrådet den 16-12-2020

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 20/21308

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at der fra den økonomiske anlægsramme Asfalt, efterslæb og opgradering fremrykkes 1 mio. kr. fra 2021 til udmøntning af vejvedligeholdelse i indeværende år.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  På baggrund af Miljø, Teknik og Plans ønske om at fremrykke midler til vejvedligeholdelse, blev administrationen bedt om at undersøge, hvor mange midler, der kunne udmøntes ekstra i år.

  Sagsfremstilling

  Administrationen har undersøgt mulighederne for at fremrykke midler til indeværende år og kan igangsætte projekter for ca. 1 mio. kr. Projekterne vil omfatte vejvedligeholdelse med Remix, som er en fræsning og opvarmning af eksisterende asfalt, som bliver genbrugt på strækningerne.

  Økonomi

  1 mio. kr. fra anlægsrammen asfalt, efterslæb og opgradering fremrykkes fra budget 2021 til budget 2020

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 01-12-2020

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at der fra den økonomiske anlægsramme Asfalt, efterslæb og opgradering fremrykkes 1 mio. kr. fra 2021 til udmøntning af vejvedligeholdelse i indeværende år.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 07-12-2020

  Indstillingen anbefales.
   

  Beslutning Byrådet den 16-12-2020

  Indstillingen godkendt.
   

 • Sagsid.: 20/6532

  Indstilling

  Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at den reviderede Erhvervs- og Vækstpolitik vedtages endeligt.

  Beslutningstema

  Byrådet godkendte den 25. november 2020 at sende den reviderede erhvervs- og vækstpolitik i 14 dages offentlig høring, inden endelig vedtagelse. Høringsperioden er nu udløbet og erhvervs- og vækstpolitikken skal endelig vedtages. 

  Sagsfremstilling

  Den reviderede erhvervs- og vækstpolitik har været i offentlig høring fra den 27. november til den 11. december 2020. Der er i forbindelse med høringen ikke indkommet nogen bemærkninger eller forslagsændringer.

   

  Erhvervs- og Vækstpolitikken er blevet opdateret på en række områder. I politikdelen er den ene målsætning erstattet af en ny. I strategidelen er der under hver søjle sket en opdatering, både i indledning, handlinger og muligheder samt effektmål. Graden af revision på de enkelte søjler er forskellig alt efter hvad der er sket på området efter vedtagelsen af politikken. Erhvervs- og Vækstpolitikken vil være gældende frem til udgangen af 2022.

   

  Erhvervs- og Vækstpolitikken har til formål at sætte retning og mål for den ønskede udvikling af erhvervslivets rammevilkår i Assens kommune. Politikken skal medvirke til, at vi kan bibeholde og øge vores position som en attraktiv erhvervskommune med gode vilkår og muligheder for vækst i erhvervslivet.

   

  Erhvervs- og vækstpolitikken skal give øget fokus på vores erhvervsinitiativer med bl.a. konkrete handlinger og initiativer, som skal gøre Assens kommune til et attraktivt sted at drive virksomhed. Erhvervs- og vækstpolitikken tænkes som en dynamisk politik, der tilpasses kommunens udfordringer, behov og økonomi.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Byrådet den 16-12-2020

  Sagen udgår
   

  Bilag

 • Sagsid.: 20/19316

  Indstilling

  Social og Sundhed indstiller, at tilsynspolitik for personlig pleje, praktisk hjælp og madservice til borgere i eget hjem godkendes.

  Beslutningstema

  Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en tilsynspolitik for tilbud efter Servicelovens § 83, som er omfattet af reglerne om frit valg af leverandør jf. Servicelovens § 91.

  Sagsfremstilling

  Tilsynspolitikken omhandler dermed personlig pleje, praktisk hjælp og madservice, der leveres til borgere i eget hjem – uanset om ydelsen leveres af Assens Kommune eller en privat leverandør.

   

  Tilsynspolitikken skal indeholde kommunens procedurer for udførelse af tilsyn med disse tilbud og for opfølgning på tilsynet.

   

  Social og Sundhed besluttede 3. november at sende tilsynspolitik for personlig pleje, praktisk hjælp og madservice til borgere i eget hjem i høring. Høringssvar er vedlagt.

   

  Tilsynspolitikken skal revideres og politisk godkendes mindst en gang årligt.

   

  Lovgrundlag

  Serviceloven.

  Retssikkerhedsloven.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Social og Sundhed den 01-12-2020

  Social og Sundhed indstiller, at tilsynspolitik for personlig pleje, praktisk hjælp og madservice til borgere i eget hjem godkendes.

  Beslutning Byrådet den 16-12-2020

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  1.

  Invitation til minister Rasmus Prehn for fødevarer, landbrug og fiskeri

   

   

  2.

  Henvendelse til Sundheds- og Ældreminister Magnus Heunicke fra de ti fynske borgmestre

   

   

  3.

  Henvendelse til klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen ang. bredbåndspuljen fra de fynske borgmestre

   

   

  4.

  Henvendelse til retsordførere m.fl. ang. placering af nærpolitistationer

   

   

  5.

  Referat fra Borgmesterforum den 26. november 2020

   

  Lovgrundlag
   

   

  Beslutning Byrådet den 16-12-2020

  Til orientering.

   

  Orientering om landspolitisk aftale om politireform med etablering af nærpolitistation i Assens Kommune.

   

  Orientering om etablering af testcenter med lyntest for covid-19-virus.

   

  Orientering om rapport vedrørende motorvejen over Fyn

   

  Social og Indenrigsministeriet har i dag udstedt en bekendtgørelse om midlertidige generelle besøgsrestriktioner på en række sociale tilbud i Assens Kommune som følge af covid-19-situationen. Besøgsrestriktionerne er trådt i kraft i dag kl. 17.00.

   

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 16-12-2020

  Intet
   

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 16-12-2020

  Der er ikke modtaget skriftlige spørgsmål forud for Byrådets møde.
   

 • Sagsid.: 18/24430
 • Sagsid.: 20/12948
 • Sagsid.: 20/5658

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller, at Byrådet tager orienteringen om de trufne § 31 borgmesterbeslutninger til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Assens Kommuner følger tæt anvisninger og anbefalinger fra sundhedsstyrelsen og ministerier ifm. COVID-19 situationen. I forbindelse med Folketingets hastelovgivninger bliver bemyndigelsen derudover udlagt til konkrete borgmesterbeslutninger iht. § 31, stk. 1 i lov om kommunerens styrelse, hvor borgmesteren på Byrådets vegne kan afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl.

   

  Borgmesterens beslutninger forelægges Assens Byråd til orientering iht. § 31, stk. 2 i lov om kommunernes styrelse:

   

  15. december 2020 – besøgsrestriktioner

   

  På vegne af Assens Byråd træffes hermed beslutning om at udstede midlertidige restriktioner for besøgendes adgang til alle kommunale og private plejecentre mv., der er beliggende i kommunen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Byrådet den 16-12-2020

  Indstillingen godkendt.

   

  Bilag