icon-Politik

Politik

Referat

Onsdag den 25. november 2020 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Søren Steen Andersen, Jens Jakobsen, Pia Offer Madsen, Tine Grau Poulsen, Lars Kristian Pedersen, Henrik Mott Frandsen, Dan Gørtz, Nikolaj Leed Henriksen, Rie Nielsen, Knud Søby, Erik Klindt Andersen, Ib W. Jensen, Henrik Jørgensen, Mogens Mulle Johansen, Flemming Risskov Jørgensen, Charlotte Vincent Petersen, Finn Viberg Brunse, Charlotte Kjær, Henrik Hansen, Sara Emil Baaring, Leif Rothe Rasmussen, Elmer Philipsen, Berit Schaldemose, Kaj Alstrup, Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Lars Kolling, Betina Signe Stick, Søren Thomsen, Poul Poulsen
 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 25-11-2020

  Dagsordenen godkendt.
   

 • Sagsid.: 20/5658

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller, at Byrådet tager orienteringen om de trufne § 31 borgmesterbeslutninger til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Assens Kommuner følger tæt anvisninger og anbefalinger fra sundhedsstyrelsen og ministerier ifm. COVID-19 situationen. I forbindelse med Folketingets hastelovgivninger bliver bemyndigelsen derudover udlagt til konkrete borgmesterbeslutninger iht. § 31, stk. 1 i lov om kommunerens styrelse, hvor borgmesteren på Byrådets vegne kan afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl.

   

  Borgmesterens beslutninger forelægges Assens Byråd til orientering iht. § 31, stk. 2 i lov om kommunernes styrelse:

   

  4. november 2020 og justeret 20. november 2020 – midlertidigt besøgsforbud på Skelvej

   

  På vegne af Assens Byråd træffes hermed beslutning om, at beboerne på Bofællesskabet Skelvej fra d.d. ikke længere har mulighed for at få besøg jf. bekendtgørelsens § 6.

   

  Baggrunden for beslutningen er påbud herom fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsen henviser i den forbindelse til, at der er lagt vægt på, at der er udbrudt coronavirussmitte på Bofællesskabet Skelvej.

   

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse, § 31.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Byrådet den 25-11-2020

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 20/5399

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at 2. totalopfølgning 2019 – DRIFT inden for Økonomiudvalgets område tages til efterretning, samt at der søges om en tillægsbevilling på 3.880.000 kr. vedr. afdrag på leasing. Beløbet modsvares af en negativ tillægsbevilling vedr. finansforskydninger.

   

   

  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur tager 2. totalopfølgning 2020 – DRIFT til efterretning, og indstiller følgende:

   

  • Der søges en negativ tillægsbevilling på 1.126.000 kr. i 2020 vedr. overførselsudgifter, der modsvares af en tillægsbevilling på Social- og Sundhedsudvalget. Formålet er at balancere budget og forventet forbrug på overførselsudgifter vedrørende boligsikring, sociale formål og merudgifter under Social- og Sundhedsudvalget.

   

  • Der søges en negativ tillægsbevilling på 3.146.000 kr. i 2020 vedr. overførselsudgifter, der modsvares af en tillægsbevilling på Uddannelse, Børn og Familie. Formålet er at balancere budget og forventet forbrug på overførselsudgifter vedrørende SFO/dagtilbud, integrationsrelaterede tolkeudgifter skoler, merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, STU, FGU, EGU samt ydelse og aktivitetsudgifter til uddannelseshjælpsmodtagere.

   

   

  Uddannelse Børn og Familie indstiller, at 2. totalopfølgning 2020 – DRIFT tages til efterretning, og indstiller følgende:

   

  • Der søges en negativ tillægsbevilling på 164.000 kr., der modsvares af en tillægsbevilling under Miljø, Teknik og Plan vedrørende overførsel af bygningsdrift på Fritidsfaciliteter. Beløbet vedrører udgifter til drift af bygninger, som ikke var blevet overført til ejendomsområdet i første omgang i overensstemmelse med de fastlagte principper for hvilke udgifter som skulle overgå til Trafik, Byg og Ejendom ved sammenlægning af opgaver på ejendomsområdet. I overslagsårene søges der om 166.000 kr.

   

  • Der søges en tillægsbevilling på 3.000 kr. vedrørende overførelsesudgifter til tolk på Peter Willemoes skolen. Den modsvares af en negativ tillægsbevilling på Beskæftigelse, Erhverv og Kultur.

   

  • Der søges en tillægsbevilling på 1.028.000 kr. vedrørende overførelsesudgifter til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, som modsvares af en negativ tillægsbevilling på Beskæftigelse, Erhverv og Kultur.

   

  • Der søges en tillægsbevilling på 2.315.000 kr. vedrørende overførelsesudgifter på STU, FGU, EGU og uddannelseshjælp under Ungeenheden, som modsvares af en negativ tillægsbevilling på Beskæftigelse, Erhverv og Kultur.

   

  • Der søges en negativ tillægsbevilling på 200.000 kr. vedrørende overførelsesudgifter til merudgifter på SFO/specialskoler, som modsvares af en tillægsbevilling på Beskæftigelse, Erhverv og Kultur.

   

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at 2. totalopfølgning 2020 – DRIFT tages til efterretning og indstiller følgende:

   

  • Der søges en tillægsbevilling på 1.025.000 kr. vedrørende drift af ejendomsservice. Den modsvares af en negativ tillægsbevilling fra Uddannelse, Børn og Familie på 164.000 kr. og 861.000 kr. fra Social og Sundhed. Beløbene udgør i overslagsårene henholdsvis 166.000 kr. og 878.000 kr.

   

   

  Social og Sundhed tager 2. totalopfølgning 2020 – DRIFT til efterretning og indstiller følgende:

   

  • Der søges en negativ tillægsbevilling på 861.000 kr. i 2020 og 878.000 kr. i 2021-2024 kr. fra fællesudgifter ældre i forbindelse med etape 2 af overførsel af midler til ejendomsdrift. Den negative tillægsbevilling modsvares af en tillægsbevilling på Miljø, Teknik og Plan.

   

  • Der søges en tillægsbevilling på 840.000 kr. i 2020 til plejeboligerne vedrørende pulje til fastholdelse af social kontakt i forbindelse med midtvejsreguleringen af bloktilskuddet. Tillægsbevillingen modsvares af en negativ tillægsbevilling på Finansiering under Økonomiudvalget.

   

  • Der søges en tillægsbevilling på 336.000 kr. i 2020 vedrørende pulje til flere dagsture til plejehjemsbeboere forbindelse med midtvejsreguleringen af bloktilskuddet. Tillægsbevillingen modsvares af en negativ tillægsbevilling på Finansiering under Økonomiudvalget.

   

  • Der søges en tillægsbevilling på 144.000 kr. i 2020 vedrørende pulje til flere dagsture for socialpsykiatriske botilbud og andre tilbud i forbindelse med midtvejsreguleringen af bloktilskuddet. Tillægsbevillingen modsvares af en negativ tillægsbevilling på Finansiering under Økonomiudvalget.

   

  • Der søges en tillægsbevilling på 1.126.000 kr. i 2020 vedrørende overførselsudgifter. Formålet er at balancere budget til forventet forbrug på overførselsudgifter vedrørende boligsikring, sociale formål og merudgifter. Tillægsbevillingen modsvares af en negativ tillægsbevilling på Beskæftigelse, Erhverv og Kultur.

   

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingerne.

  Beslutningstema

  Årets 2. totalopfølgning fremlægges til behandling. Opfølgningen sker på baggrund af data til og med 30. september 2020.

  Sagsfremstilling

  2. totalopfølgning på Økonomiudvalgets område – drift:

  Samlet set viser 2. totalopfølgning for Økonomiudvalget, at der forventes et mindreforbrug på 12.037.000 kr.

   

  Det vedrører driftsoverskud fra 2019, tilbageholdenhed med besættelse af vakante stillinger, mindre indkøb af inventar, afledt drift på rådhuset og pulje til fleksjobbere.

   

  2. totalopfølgning på Økonomiudvalgets område – finansiering og finansforskydninger

  Der forventes en samlet merindtægt inden for finansiering og finansforskydninger på i alt 14.995.000 kr. Den største del af merindtægten vedrører kompensation fra staten for Corona-relaterede merudgifter på 9.480.000 kr. Kompensationen er behandlet som en særskilt sag på Økonomiudvalget og i Byrådet i oktober 2020.

   

  Her ud over er der merindtægter/mindreudgifter for i alt 5.515.000 kr. hvor af netto 315.000 kr. tilføres kassen og de øvrige 5.200.000 kr. modsvares på driften.

   

  2. totalopfølgning på alle udvalg

  2. totalopfølgning for 2020 viser et forventet regnskab med en kasseforbedring på 30.217.000 kr. Det er en forbedring på 56.478.000 kr. i forhold til det korrigerede budget, eftersom der her er forudsat et kassetræk på 26.261.000 kr.

   

  Den forbedrede kassebeholdning skyldes primært mindreudgifter/merindtægter på finansiering og drift på i alt 39.822.000 kr. samt mindreudgifter på anlæg for 11.358.000 kr. Ligeledes er der en afvigelse på 5.298.000 kr. i mindreudgift på finansforskydninger. Resultatet af budgetopfølgningen er yderligere uddybet i notatet om den samlede totalopfølgning. Her fremgår også en resultatopgørelse på bevillingsniveau.

   

   

   (i 1.000 kr.)

  Forventet
  regnskab

  Korrigeret
  budget

  Oprindeligt budget

  Afvigelse til korr. budget

  Afvigelse til opr. budget

  Indtægter (finansiering)

  -2.784.289

  -2.774.592

  -2.719.930

  -9.697

  -64.359

  Driftsudgifter

  2.629.730

  2.659.855

  2.594.391

  -30.125

  35.339

  Renter

  -4.474

  -4.474

  -4.474

  0

  0

  Resultat af ordinær driftsvirksomhed

  -159.033

  -119.211

  -130.013

  -39.822

  -29.020

  Anlæg

  67.677

  79.035

  44.934

  -11.358

  22.743

  Finansforskydninger

  61.139

  66.437

  42.888

  -5.298

  18.251

  Ændring af likvide aktiver

  -30.217

  26.261

  -42.191

  -56.478

  11.974

   

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens §40

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-11-2020

  Indstillingerne anbefales.

   

  Beslutning Byrådet den 25-11-2020

  Indstillingerne godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 20/5399

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at 2. totalopfølgning 2020 – ANLÆG tages til efterretning.

   

  Miljø, Teknik og Plan, Beskæftigelse, Erhverv og Kultur, Uddannelse, Børn og Familie samt Social og Sundhed indstiller, at 2. totalopfølgning 2020 – ANLÆG tages til efterretning.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingerne.

   

  Økonomiudvalget noterer sig forbrugsprocenten, herunder at der eventuelt forelægges sag til udvalgets møde i december vedrørende fremrykning af anlægsmidler fra 2021 til 2020.

  Beslutningstema

  Der gennemføres 2 totalopfølgninger i 2020. 2. totalopfølgning sker pr. 30. september og forelægges her til politisk stillingtagen.

  Sagsfremstilling

  2. totalopfølgning Økonomiudvalget viser et samlet merforbrug på 490.000 kr. Der forventes at blive overført et underskud på 458.000 kr. til 2021.

   

  Afvigelser er uddybet i det medsendte notat.

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens §40.

  Økonomi

  Økonomiudvalget

  i  1.000 kr.

  Forventet
  regnskab

  Korr.
  budget

  Oprindel. budget

  Afvigelse til korr. budget

  Tillægs-bevil. søges

  Forventet overførsel til 2021

  Administrativ organisation

  741

  1.164

  1.000

  -423

  0

  -455

  IT og velfærdsteknologi

  6.651

  6.551

  4.000

  100

  0

  100

  Jordforsyning

  -1.128

  -1.941

  -3.000

  813

  0

  813

  Økonomiudvalget

  6.264

  5.774

  2.000

  490

  0

  458

   

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-11-2020

  Indstillingen anbefales.

   

  Økonomiudvalget noterer sig forbrugsprocenten, herunder at der eventuelt forelægges sag til udvalgets møde i december vedrørende fremrykning af anlægsmidler fra 2021 til 2020.

   

  Beslutning Byrådet den 25-11-2020

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/4045

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler efter møde mellem bestyrelsen i Assens Forsyning A/S og Økonomiudvalget, at udkast til revideret ejerstrategi for Assens Kommune godkendes og at en revideret virksomhedsplan for Assens Forsyning A/S tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Assens Kommunes nuværende ejerstrategi for Assens Forsyning A/S er senest revideret i 2013. Økonomiudvalget anmodede i 2018 om at få forelagt forslag til revideret ejerstrategi. Forslag til revideret ejerstrategi og ændrede vedtægter med konsekvensrettelser som følge af ændret ejerstrategi har af flere gange været drøftet på dialogmøde med bestyrelsen for Assens Forsyning A/S Byrådet udsatte behandlingen i maj 2020 med henblik på yderligere dialog om juridisk afklaring med Assens Forsyning A/S.

  Sagsfremstilling

  Assens Forsyning A/S blev etableret i 2009 ved udskillelse af de kommunale vand- og spildevandsaktiviteter og renovationsområdet. Assens Kommune er eneejer af forsyningsselskabet med datterselskaber.

   

  Med udgangspunkt i den tidligere dialog mellem Økonomiudvalg og Bestyrelse er der i tæt samarbejde mellem Forsyning og Kommune udarbejdet oplæg til henholdsvis ejerstrategi og virksomhedsplan.

   

  Ejerstrategi og virksomhedsplan komplementerer hinanden og har et fælles udgangspunkt men med hvert sit fokus i forhold til henholdsvis Assens Kommunes fokus som ejer og Assens Forsyning A/S fokus som forsyningsselskab.

   

  En ejerstrategi beskriver ejers vision, målsætning og ønsker til selskabets udvikling i de kommende år og retter sig både mod selskabernes ledelse og mod offentligheden. Strategien er ikke juridisk bindende.

   

  Forslag til revidering af ejerstrategien fastlægger nogle hovedtemaer, som forsyningsselskabet skal arbejde med:

  • Høj forsyningssikkerhed
  • Effektiv drift – i økonomisk og klimamæssigt henseende
  • Kommunikation og åbenhed
  • Bestyrelsen
  • Strategiske samarbejder og samarbejde med Assens Kommune

   

  Assens Kommunes ejerstrategi for Assens For­syning A/S er udtryk for Assens Byråds vision og målsætning for forsyningsselskaberne.

   

  Assens Forsyning A/S udarbejder en virksom­hedsplan til udmøntning af ejerstrategien. Virksomhedsplanen suppleres af en handleplan, som danner baggrund for bestyrelsen for Assens Forsyning A/S’ årlige afrapportering på fælles­møde med Assens Kommunes Økonomiudvalg. Virksomhedsplanen vedhæftes samtidig som bilag.

   

  Den 9. november 2020 blev der afholdt fællesmøde mellem bestyrelsen for Assens Forsyning A/S og Assens Kommunes Økonomiudvalg. På mødet blev de overordnede hovedprincipper i hhv. ejerstrategi og virksomhedsplan gennemgået.

   

  Overordnet set blev der tilkendegivet tilfredshed den måde, som ejerstrategi og virksomhedsplan er blevet til i tæt samarbejde mellem forsyningen og kommunen.

   

  Assens Forsyning A/S behandler udkast til ejerstrategi og virksomhedsplan på bestyrelsens møde den 12. november 2020. Økonomiudvalget og Assens Byråd behandler samme dokumenter på udvalgsmøde den 16. november og byrådsmøde den 25. november 2020.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-11-2020

  Indstillingen anbefales.
   

  Beslutning Byrådet den 25-11-2020

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 20/20039

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at to arealer, delarealer af matr.nr. 23 Hækkebølle by, Rørup, jf. bilag, langs den fynske motorvej sælges til Vejdirektoratet. Salgsprisen udgør 0 kr. grundet særlige omstændigheder.

  Beslutningstema

  Byrådet godkender køb og salg af fast ejendom.

  Sagsfremstilling

  Vejdirektoratet har rettet henvendelse til Assens Kommune idet udvidelsen af den fynske motorvej vil kræve, at der eksproprieres enkelte arealer tilhørende Assens Kommune.

   

  De eksproprierede arealer udgør 780m2 som er angivet med gult på kortbilag. Dertil eksproprieres midlertidigt 980m2 som er angivet med grøntskraveret på kortbilag. Det midlertidige areal benyttes i forbindelse med udvidelsen af motorvejen, og leveres tilbage til Assens Kommune efter endt brug.

   

  De omhandlende arealer er beliggende på matr.nr. 23 Hækkebølle by, Rørup.

   

  De eksproprierede arealer har en beliggenhed og forureningsstatus som bevirker at arealet vil have en meget begrænset anvendelsesmulighed. Den økonomiske omkostning forbundet med håndteringen af jorden er væsentlig, af hvilken årsag det vurderes at jorden alternativt vil være svært at sælge på det frie markedet.

  Lovgrundlag

  Vejlovens kap. 10

  Økonomi

  Salg vil ikke påvirke Assens Kommunes økonomi. Alle omkostninger i nærværende handel afholdes af Vejdirektoratet.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-11-2020

  Indstillingen anbefales.
   

  Beslutning Byrådet den 25-11-2020

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 20/12252

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Forslag til Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2018-2027 vedtages offentliggjort og at offentlighedsperioden fastsættes til 8 uger.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  I 2018 vedtog Byrådet Spildevandsplan 2018-2027 for Assens Kommune. Den vedtagne spildevandsplan fastlægger, at fælleskloakerede områder i Haarby skal separatkloakeres. I forbindelse med selve projekteringen har det vist sig, at der er behov for at udarbejde et tillæg til spildevandsplanen, som omfatter to nye regnvandsbassiner. Tillægget omfatter desuden separatkloakering af det sidste fælleskloakerede opland i Verninge samt spildevandskloakering af 19 adresser i det åbne land.

  Sagsfremstilling

  Forslag til Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2018-2027 omfatter etablering af to nye regnvandsbassiner i Haarby til forsinkelse og rensning af tag- og overfladevand i forbindelse med separatkloakering af fælleskloakerede oplande på Strandgade, Møllevej m.fl. i Haarby.

  Tillæg nr. 5 omfatter desuden separatkloakering af det eneste fælleskloakerede opland i Verninge bestående af 8 ejendomme og spildevandskloakering af 19 adresser i det åbne land.

   

  Separering af regn- og spildevand er et led i ændringen af renseanlægsstrukturen for Assens Kommune, hvor det er besluttet, at alt spildevand skal afledes til et nyt renseanlæg ved Assens. Samtidig er det et krav i statens vandområdeplaner, at overløb fra fælleskloakerede byområder til vandmiljøet nedlægges.

   

  I dag udledes spildevand opblandet med regnvand til Haarby Å og Afløb fra Verninge Mose fra de fælleskloakerede oplande i Haarby og Verninge ved større regnhændelser. Tiltagene i Forslag til Tillæg nr. 5 vil sammen med de allerede vedtagne tiltag i kommunens spildevandsplan medføre, at Haarby Å og Afløb fra Verninge Mose beskyttes mod hydraulisk overbelastning samt forurenende og iltforbrugende stoffer. Samtidig er der ikke længere risiko for opstuvning af spildevand opblandet med regnvand til terræn og til de kloakerede ejendomme i oplandene.

   

  Spildevandskloakering af 19 adresser i det åbne land planlægges udført på baggrund af en nærmere undersøgelse af afløbsforholdene på de enkelte ejendomme og afstanden til Assens Forsyning A/S’ ledningssystem. De 19 adresser har i dag private, utidssvarende spildevandsløsninger i form af fx septiktank med udledning til vandløb. Det er et krav i statens vandområdeplaner, at der gennemføres en indsats over for ukloakerede ejendomme i spredt bebyggelse.

   

  Der udsendes orienteringsbrev til ejere af de matrikelnumre, som berøres direkte af planen.

  Lovgrundlag

  Miljøbeskyttelsesloven (LBK nr. 1218 af 25. november 2019).

  Spildevandsbekendtgørelsen (BEK nr. 1317 af 4. december 2019).

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 973 af 25. juni 2020).

  Økonomi

  Ingen økonomiske konsekvenser for Assens Kommune.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-11-2020

  Miljø, Teknik og Plan indstiller:

   

  • At Forslag til Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2018-2027 vedtages offentliggjort.
  • At offentlighedsperioden fastsættes til 8 uger.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-11-2020

  Indstillingen anbefales.
   

  Beslutning Byrådet den 25-11-2020

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 20/6532

  Indstilling

  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur indstiller at:
   

  • Revisionen af Erhvervs- og Vækstpolitikken godkendes med følgende ændringer der ajourføres inden høring:

  -        Baseline opdateres

  -        Bosætningsstrategi indføres i indsatsdelen

  -        Afsnit om akademikere opdateres

  -        Der indføres en sætning om klimarelaterede job.
   

  • Der i forlængelse af Beskæftigelse, Erhverv og Kulturs og Uddannelse, Børn og Families fælles drøftelser justeres i afsnittet om arbejdskraft.
    

  Den reviderede Erhvervs- og Vækstpolitik sendes i 14 dages høring inden endelig vedtagelse.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur besluttede den 8. juni 2020, at erhvervs- og vækstpolitikken skulle opdateres. Sidenhen har politikken været drøftet i udvalget, og på udvalgets møde den 5. oktober 2020 drøftede udvalget et udkast, som herefter er blevet præsenteret med Erhvervs Task Forcen, som bidrog til den oprindelige politik. På den baggrund er der udarbejdet et endeligt udkast til politik.

  Sagsfremstilling

  Politikken er blevet opdateret på en række områder, mens layout og form er besluttet fastholdt.

   

  I politikdelen er den ene politiske målsætning erstattet af en ny. Dette er for bedre at kunne måle effekten. Tallet er fastsat ud fra tallet fra 2019 og tillagt en mindre vækst.

   

  I strategidelen er der under hver søjle sket en opdatering, både i indledning, handlinger og muligheder samt effektmål. Graden af revision på de enkelte søjler er forskellig alt efter hvad der er sket på området efter vedtagelsen af politikken. De største ændringer er under Arbejdskraft og Virksomhedsservice.

   

  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur har den 20. oktober 2020 haft dialogmøde med Task Force omkring ændringerne i den reviderede Erhvervs- og Vækstpolitik. Task Forcen havde især input inden for to temaer 1) ”Arbejdskraft og uddannelse”, hvor der var høj grad af fokus på lærlingeområdet og på skole-virksomhedssamarbejde samt 2) Erhvervsservice, hvor der var fokus på hurtighed og synlighed.

   

  På baggrund af de synspunkter der fremkom på mødet, indstilles der følgende tilføjelser under #5 ”En indgang til kommunen via ”Erhvervskontakten”

   

  • Kendskabet til Erhvervskontakten i Assens kommunes skal udbredes ud over kommunegrænsen.    

   

  • Assens Kommune skal stadig ligge i toppen på hurtig byggesagsbehandling.

   

  #6 ”Velholdte erhvervsarealer med tydelig profil”

   

  • Erhvervsarealerne langs motorvejen f.eks. i Vissenbjerg og langs indfaldsvejen fra Odense bringes i spil og gøres synlige og attraktive.

   

  På dialogmødet fremkom også en del synspunkter under søjlen Arbejdskraft. Primært vedrørende Fokus på børn og unge i forholdet til at få en uddannelse og gerne flere indenfor håndværk- industrifaget. Der blev også påpeget en øget fokus på mulighederne for øget samarbejde mellem folkeskole, uddannelsesinstitutionerne og det lokale erhvervsliv, herunder mulighederne for lære/praktikpladser i Assens kommune.

   

  Dette vurderes at kunne rummes indenfor den sidste dot i #2. Rekruttering, fastholdelse og kompetenceudvikling.

   

  Administrationen bemærker at der på baggrund af beslutningen i Beskæftigelse, Erhverv og Kultur er tilføjet redaktionelle rettelser, samt ny mulighed og handling under indsats #2 og #5.

   

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Beskæftigelse Erhverv og Kultur den 02-11-2020

  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur indstiller at:
   

  • Revisionen af Erhvervs- og Vækstpolitikken godkendes med følgende ændringer der ajourføres inden høring:
   -Baseline opdateres
   -Bosætningsstrategi indføres i indsatsdelen
   -Afsnit om akademikere opdateres
   -Der indføres en sætning om klimarelaterede job.
    
  • Der i forlængelse af Beskæftigelse, Erhverv og Kulturs og Uddannelse, Børn og Families fælles drøftelser justeres i afsnittet om arbejdskraft.
    

  Den reviderede Erhvervs- og Vækstpolitik sendes i 14 dages høring inden endelig vedtagelse

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-11-2020

  Indstillingen anbefales.
   

  Beslutning Byrådet den 25-11-2020

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 20/20117

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at tillægsaftalen med Destination Fyn på turismeområdet godkendes.

  Beslutningstema

  Som følge af lovgivning på erhvervs- og turismeområdet, undergår organiseringen på

  turismeområdet en forandring gennem en konsolidering i 2019 og 2020 fra mange fælleskommunale og kommunale turismeorganisationer til op mod 20 turistdestinationsselskaber. På Fyn er Destination Fyn etableret under Erhvervshus Fyn, som Assens Kommune - via de fællesfynske aftaler på Erhvervs- og turismeområdet – er medejer af.

  Sagsfremstilling

  Det følger af Erhvervsfremmeloven og efterfølgende udmeldinger fra KL og Erhvervsministeriet, at et turismedestinationsselskab har det overordnede ansvar for destinationsudvikling i et område, og er den operatør, der varetager den lokale turismefremmeindsats i de deltagende kommuner.

   

  Det betyder, at Assens Kommune ikke kan give tilsagn om en bevilling vedrørende turismeservice til en lokal organisation, der løser turismeserviceopgaverne, idet Assens Kommune allerede indgår i den fælles fynske destination.

   

  I 2019 traf Byrådet beslutning om at turismeopgaven skulle varetages via en tillægsaftale med Destination Fyn, frem for alternativet, der bestod i at hjemtage opgaven i kommunalt regi.

   

  Tillægsaftalen for 2021 sikrer, at turismeopgaven både koordineres med den fynske destinationsudvikling og tilpasses de lokale behov og tilvejebringes lokalt i Assens Kommune, idet Destination Fyn forventes at indgå entreprenøraftale med Udvikling Assens om at varetagen opgaven. Den indeholder en beskrivelse af følgende delopgaver på turismeområdet, som håndteres af den lokale leverandør:

   

  Taktiske opgaver:

  • Medvirke til at identificere og udvikle nye lokale projekter i tråd med den fælles fynske strategi.
  • Assistere med implementering og formidling af fælles fynske indsatsområder i eget lokalområde – fx Bike Island.
  • Have jævnlig kontakt med det lokale turismeerhverv og understøtte deres udvikling.

   

  Konkrete samarbejdsflader:

  • Styrkelse af effekten af lystfiskeri/Center for Kyst- og Lystfiskerturisme.
  • Udvikling af kystprojekt fra Lillebælt til Øhav.
  • Styrkelse af vandre- og cykeltilbud.
  • Udvikling af overnatnings- og oplevelsestilbud i Assens Kommune.

   

  Operative opgaver:

  • Komme med lokalt input til den fælles fynske markedsføringsindsats
  • Drifte den lokale hjemmesideplatform på 3 sprog & vedligeholde egne SoMe kanaler – herunder sikre sammenhæng med fælles fynske kampagner
  • Yde lokal turismeservice
  • Assistere med PR-indsatsen og turoperatørsamarbejde ift. lokale indsatser

  Lovgrundlag

  Lov om erhvervsfremme, Lov om dansk turisme og efterfølgende aftale om og fortolkning af principper for konsolidering af turismedestinationer mellem Regeringen og KL.

  Økonomi

  Det økonomiske omfang af tillægsaftalen med Destination Fyn i 2020 er på 842.100 kr. Beløbet fremskrives til 2021, og korrigeres for et mindre beløb, som skyldes en for stor fremskrivningsprocent i 2020.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Beskæftigelse Erhverv og Kultur den 02-11-2020

  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur indstiller, at tillægsaftalen med Destination Fyn på turismeområdet godkendes.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-11-2020

  Indstillingen anbefales.
   

  Beslutning Byrådet den 25-11-2020

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/15175

  Indstilling

  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur og Uddannelse, Børn og Familie indstiller, at justering af beskæftigelsesplan 2019-2022 godkendes.

  Beslutningstema

  Den 19. december 2018 vedtog Byrådet beskæftigelsesplanen for 2019-2022. Byrådet vedtog desuden, at Beskæftigelse, Erhverv og Kultur samt Uddannelse, Børn og Familie hvert år indstiller en årlig justering af beskæftigelsesplanen til vedtagelse i Byrådet. Den justerede beskæftigelsesplan gælder for det efterfølgende år.

  Sagsfremstilling

  Den 5. oktober 2020 godkendte Beskæftigelse, Erhverv og Kultur samt Uddannelse, Børn og Familie, at Beskæftigelsesministeriets nationale beskæftigelsespolitiske mål for 2021 indarbejdes i den justerede beskæftigelsesplan for 2021. Samtidig besluttede Beskæftigelse, Erhverv og Kultur samt Uddannelse, Børn og Familie, at administrationen udarbejder konkrete beskrivelser på følgende indsatser i den justerede beskæftigelsesplan for 2021:

   

  • Indsatser for jobparate ledige
  • Indsatser for borgere på ledighedsydelse
  • Indsatser på ressourceforløbsområdet
  • Indsatser på ungeområdet

   

  Derudover har Beskæftigelse, Erhverv og Kultur den 7. september 2020 besluttet, at nedenstående områder skal indgå i den justerede beskæftigelsesplan:

   

  • opkvalificeringsprojekt for ledige på social- og sundhedsområdet, som opstartes i samarbejde med ældreområdet.
  • særligt fokus på Dansk Byggeri og anlægsbranchen med henblik på at fremme og sikre arbejdskraften inden for branchen.

   

  Justeringerne er uddybet i bilaget ”Forslag til justering af Beskæftigelsesplan 2019-2022”. Øvrige bilag er baggrundsmateriale.

  Lovgrundlag

  Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Beskæftigelse Erhverv og Kultur den 02-11-2020
  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur indstiller at justering af beskæftigelsesplan 2019-2022

  godkendes.
   

  Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 02-11-2020

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller, at justering af beskæftigelsesplan 2019-2022 godkendes.

  Beslutning Byrådet den 25-11-2020

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/17102

  Indstilling

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller, at rådighedsbeløbet på 2.200.000 kr. i budget 2021 frigives til Tommerup Svømmehal og Glamsbjerg Friluftsbad.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Fyrtårn Tommerup har søgt om et anlægstilskud til udskiftning af vandbehandlingsanlæg og bassinduge i svømmehallen. Glamsbjerg Fritidscenter har søgt om tilskud til renovering af friluftsbadet.

  Sagsfremstilling

  Miljø- og Fødevareministeriet udsendte i 2016 en ny svømmehalsbekendtgørelse, som på en række områder har skærpet kravene til vandkvaliteten i svømmehaller.

   

  Fyrtårn Tommerup har søgt om et anlægstilskud til udskiftning af vandbehandlingsanlæg og bassinduge i svømmehallen. På baggrund af ansøgningen er anlægget blevet besigtiget af henholdsvis Assens Kommunes svømmehalsansvarlige miljømedarbejder samt projektleder i Trafik, Byg og Ejendom. Anlægget er vurderet i forhold til svømmehalsbekendtgørelsens og godkendelsens krav og trænger til renovering.

   

  Glamsbjerg Fritidscenter ønsker at renovere deres friluftsbad, som består af et 50-meter bassin og et soppebassin.

  Lovgrundlag

  Kommunalfuldmagten.

  Økonomi

  De samlede anlægsomkostninger til renovering af svømmehal i Tommerup udgør 3.378.000 kr. Det foreslås, at der laves en delt finansiering, hvori der gives et kommunalt anlægstilskud på 2.000.000 kr., mens de resterende 1.378.000 kr. finansieres via et energilån udstedt til Fyrtårn Tommerup.

   

  Der ydes støtte på 200.000 kr. til analyse af løsningsforslag og økonomibehov vedrørende tilskud til renovering af friluftsbadet i Glamsbjerg.

   

  Rådighedsbeløbet på 2.200.000 kr. i budget 2021 søges frigivet.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 02-11-2020

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller, at rådighedsbeløbet på 2.200.000 kr. i budget 2021 frigives til Tommerup Svømmehal og Glamsbjerg Friluftsbad.

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-11-2020

  Indstillingen anbefales.
   

  Beslutning Byrådet den 25-11-2020

  Indstillingen godkendt med bemærkning om,

  • At anlægsprojekt i Fyrtårn Tommerup gennemføres med Fyrtårn Tommerup Fonden som projektejer.
  • At anlægstilskud på 2 mio. kr. udbetales til Fyrtårn Tommerup Fonden på følgende vilkår:
   • At Fyrtårn Tommerup Fonden dokumenterer, hvorledes restbeløbet til anlægsprojektets gennemførelse finansieres, fx i form af optagelse af energilån.
   • At tilskuddet udbetales i rater efter betalingsplan med udførende entreprenør med dokumentation for anlægsprojektets fremdrift.
  • At anlægsprojekt i Glamsbjerg Fritidscenter gennemføres med Glamsbjerg Fritidscenter som projektejer.
  • At anlægstilskud på 0,2 mio. kr. udbetales til Glamsbjerg Fritidscenter ved indgået kontrakt med ekstern rådgiver.

   

 • Sagsid.: 20/11332

  Indstilling

  Social og Sundhed godkender kvalitetsstandard for plejeboliger.

  Beslutningstema

  Behandling af høringssvar og godkendelse af kvalitetsstandard for plejeboliger, jf. Almenboligloven §5 stk. 2 samt §§ 54, 54a, 57, 58a.

  Sagsfremstilling

  Plejeboliger er etableret for at sikre, at ældre borgere og borgere med varige funktionsnedsættelser kan bo på måder, der tilgodeser deres behov for pleje og omsorg i alle døgnets timer. 

   

  Social og Sundhed besluttede i oktober at sende kvalitetsstandard for plejeboliger i høring. Høringssvar vedlagt.

   

  I kvalitetsstandarden fastsættes kommunens serviceniveau i forbindelse med plejeboliger. Kvalitetsstandarden omhandler bl.a. målgruppe, visitationskriterier, plejeboliggaranti, indhold og omfang, opfølgning, udgifter for borger mv.

   

  På baggrund af de indkomne høringssvar forslås det at supplere kvalitetsstandarden for plejeboliger med yderligere links til supplerende oplysninger.


  Ændringerne er markeret med gul overstregning i det vedhæftede udkast.

  Lovgrundlag

  Almenboligloven.

  Økonomi

  Den kommunale udgift vedr. plejeboliger afholdes inden for Myndighed Social og Sundheds ramme.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Social og Sundhed den 03-11-2020

  Social og Sundhed godkender kvalitetsstandard for plejeboliger.

  Social og Sundhed takker for de fremsendte høringssvar og håber, at det er tydeligt at dele af dem er indarbejdet i kvalitetsstandarden.

  Beslutning Byrådet den 25-11-2020

  Byrådet godkender kvalitetsstandard for plejeboliger.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 20/11333

  Indstilling

  Social og Sundhed godkender kvalitetsstandard for ældre og handicapboliger, jf. Almenboligloven § 5, stk. 1 samt §§ 54, 57, 58 og 58a.

  Beslutningstema

  Behandling af høringssvar og godkendelse af kvalitetsstandard for ældre- og handicapboliger.

  Sagsfremstilling

  Social og Sundhed besluttede i oktober 2020 at sende kvalitetsstandard for ældre- og handicapboliger i høring. Høringssvar vedlagt.

   

  Formået med ældre- og handicapboliger er at sikre, at ældre borgere og borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan bo på måder, der tilgodeser deres behov.

   

  I kvalitetsstandarden fastsættes kommunens serviceniveau i forbindelse med visitation til ældre- og handicapbolig. Kvalitetsstandarden omhandler bl.a. målgruppe, indhold og omfang, visitationskriterier, sagsbehandling og udgifter for borgeren.

  Lovgrundlag

  Almenboligloven.

  Økonomi

  Kommunale udgifter til ældre- og plejeboliger afholdes inden for Myndighed Social og Sundheds økonomiske ramme.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Social og Sundhed den 03-11-2020

  Social og sundhed godkender kvalitetsstandard for ældre og handicapboliger, jf. Almenboligloven § 5, stk. 1 samt §§ 54, 57, 58 og 58a.

  Social og Sundhed takker for de fremsendte høringssvar.

  Beslutning Byrådet den 25-11-2020

  Byrådet godkender kvalitetsstandard for ældre- og handicapboliger, jf. almenboliglovens § 5, stk. 1 samt §§ 54, 57, 58 og 58a.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/3130

  Indstilling

  Social og Sundhed godkender, at kvalitetsstandard for ambulant misbrugsbehandling til voksne suppleres med afsnit om anvendelse af gavekort i forbindelse med behandlingsmetoden MOVE.

  Beslutningstema

  Kvalitetsstandard for ambulant misbrugsbehandling til voksne suppleres med afsnit om anvendelse af gavekort i forbindelse med behandlingsmetoden MOVE, målrettet unge i alderen 15-25 år med et behandlingskrævende rusmiddelforbrug.

  Sagsfremstilling

  MOVE er en metode, der er målrettet unge i alderen 15-25 år med et behandlingskrævende rusmiddelforbrug. Social og Sundhed godkendte i juni 2020, at unge, som er i rusmiddelbehandling efter MOVE-metoden, kan modtage et gavekort på 200 kr. ved hver anden samtale, med henblik på at styrke motivation og fastholdelse i behandlingen.

   

  Som følge heraf foreslås det, at den eksisterende kvalitetsstandard for ambulant misbrugsbehandling til voksne, godkendt i Byrådet oktober 2019, suppleres med et afsnit vedr. brug af gavekort i forbindelse med misbrugsbehandling efter MOVE-metoden.

   

  Indholdsmæssige ændringer i forhold til eksisterende kvalitetsstandard for ambulant misbrugsbehandling til voksne er markeret med gul overstregning i det vedhæftede udkast. Derudover er layout ændret i overensstemmelse med krav vedr. digital tilgængelighed.

  Lovgrundlag

  Serviceloven.

  Sundhedsloven.

  Bekendtgørelse om afdækning, gavekort og kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter § 101 i lov om social service (Bekendtgørelse nr. 1477. af 17. december 2019).

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Social og Sundhed den 03-11-2020

  Social og Sundhed godkender, at kvalitetsstandard for ambulant misbrugsbehandling til voksne suppleres med afsnit om anvendelse af gavekort i forbindelse med behandlingsmetoden MOVE.

  Beslutning Byrådet den 25-11-2020

  Byrådet godkender kvalitetsstandard for ambulant misbrugsbehandling (voksne).
   

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 25-11-2020

  Det Blå Gymnasium, Glamsbjerg er rangeret som nr. 1 i Danmark målt på eksamensgennemsnit.

   

  Forældretilfredshedsundersøgelse i Danmark.

   

  Integrationsområdet og modtagelse af flygtninge og indvandrere i Assens Kommune.

   

  Assens Kommune er i forhold til undersøgelse af godstransport rangeret som nr. 19.
   

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 25-11-2020

  Intet.

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 25-11-2020

  Intet.