icon-Politik

Politik

Referat

Onsdag den 28. oktober 2020 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Søren Steen Andersen, Jens Jakobsen, Pia Offer Madsen, Tine Grau Poulsen, Lars Kristian Pedersen, Henrik Mott Frandsen, Dan Gørtz, Nikolaj Leed Henriksen, Rie Nielsen, Knud Søby, Erik Klindt Andersen, Ib W. Jensen, Henrik Jørgensen, Mogens Mulle Johansen, Flemming Risskov Jørgensen, Charlotte Vincent Petersen, Finn Viberg Brunse, Charlotte Kjær, Henrik Hansen, Sara Emil Baaring, Leif Rothe Rasmussen, Elmer Philipsen, Berit Schaldemose, Kaj Alstrup, Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Lars Kolling, Betina Signe Stick, Søren Thomsen, Poul Poulsen
 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 28-10-2020

  Dagsordenen godkendt.
   

 • Sagsid.: 20/12053

  Indstilling

  Et flertal af Økonomiudvalget B, F og V) indstiller, at principperne for kompensation følger beskrivelsen i scenarium B, samt:

   

  • At der søges samlet negative tillægsbevillinger på i alt 9.480.000 kr. til finansieringssiden. Beløbet lægges i kassen.
  • At der søges en tillægsbevilling på 4.590.000 kr. til Miljø, Teknik og Plan finansieret af kassen.
  • At der søges en tillægsbevilling på 582.000 kr. til Social og Sundhed finansieret af kassen. Heraf reserveres 245.000 kr. til Danske diakonhjem til det er afklaret i hvilket omfang de kan dokumentere udgifter samt i hvilket omfang der er hjemmel til udbetaling af midler.
  • At der søges en tillægsbevilling på 3.611.000 kr. til Uddannelse, Børn og Familie finansieret af kassen.
  • At der søges en tillægsbevilling på 137.000 kr. til Beskæftigelses, Erhverv og Kultur finansieret af kassen.
  • At der søges en tillægsbevilling på 60.000 kr. til Risikostyring under Økonomiudvalget finansieret af kassen.
  • At der søges en tillægsbevilling på 500.000 kr. til senere fordeling under Økonomiudvalget finansieret af kassen.

   

  Et mindretal af Økonomiudvalget, 3 medlemmer (A og O) tager forbehold.
   

  Beslutningstema

  KL og Regeringen har aftalt kompensation til kommunerne som følge af merudgifter vedrørende Covid-19. Kompensationen er en del af midtvejsreguleringen. Af økonomiaftalen fremgår det, at der kan være behov for at revidere økonomien senere i 2020, når der er større klarhed over det videre forløb.

   

  Økonomiudvalget behandlede sagen den 21. september 2020 og fremsendte sagen med indstilling til Byrådet. Sagen blev ikke fremsendt til Byrådets møde den 30. september 2020, idet KL umiddelbart inden udsendelse af dagsorden henledte opmærksomheden på vigtigheden af, at kompensationen også dækker private velfærdstilbud og at kommunen skal gå i dialog med de private.

   

  Sagen fremlægges på ny til politisk behandling.
   

  Sagsfremstilling

  Kompensationen til kommunerne angår udgifter frem til sommerferien. Samlet set får Assens kommune 9,5 mio. kr. til dækning af merudgifter til rengøring i kommunale og private velfærdstilbud, indretning og indkøb af udstyr, personaleudgifter, udgifter til social- og sundhedsområdet mv. Der kan forekomme udgifter resten af året som følge af Covid-19-krisen afhængig af, hvorledes krisen udvikler sig. Det foreslås derfor, at 0,5 mio. kr. af kompensationen tilbageholdes til eventuelle udgifter senere på året.

   

  KL har udsendt et brev til kommunerne hvor de understreger, at kompensationen dækker udgifter både til de kommunale og de private tilbud. De skriver, at ”Det indebærer, at kommunen har et ansvar for at gå i dialog med de private tilbud om kompensation for deres merudgifter relateret til håndteringen af corona og kompensere de private tilbud i det omfang, at de private tilbud kan dokumentere merudgifter og disse ikke i væsentlig grad adskiller sig for det niveau, kommunen har på egne sammenlignelige institutioner og tilbud.”. KL gør dog samtidig opmærksom på, at der ikke nødvendigvis er tale om en fuld kompensation til de private, da det heller ikke er logikken i den kompensation, som kommunerne her fået.

   

  Kommunen har derfor været i kontakt med de private daginstitutioner samt private plejehjem med driftsoverenskomst (danske diakonhjem) om deres merudgifter som følge af Covid-19.

  Følgende oversigt viser merudgifterne til de forskellige områder. I et bilag til denne sag er vedlagt en oversigt, som viser udgiften på de enkelte institutioner og skoler.

   

  Udvalg og område

  Merudgifter

  (1.000 kr.)

  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur

  143

  Biblioteker

  136

  Musikskole

  7

  Miljø, Teknik og Plan

  4.808

  Ejendomsservice

  419

  Entreprenørgården

  222

  Rengøringsteam

  4.167

  Social og Sundhed

  610

  Danske diakonhjem

  257

  Rehabilitering

  353

  Uddannelse, Børn og Familie

  4.273

  Daginstitutioner

  1.521

  Pilehaveskolen

  202

  Private daginstitutioner

  72

  Skoler

  1.720

  Solsikken

  61

  Økonomiudvalget

  63

  Risikostyring

  63

   I alt

  9.897

   

  Kommunens plejehjem har haft merudgifter til rengøring samt værnemidler. Disse merudgifter afholdes af rengøringsteamet og Entreprenørgården. Derfor kompenseres plejehjemmene ikke, men alene rengøringsteam og Entreprenørgård.

   

  De samlede udgifter på 9,9 mio. kr. overstiger de 9,0 mio. kr., som er til rådighed i kompensation.

   

  Der er opstillet to scenarier for kompensation til de forskellige områder. I begge scenarier tildeles de private dagsinstitutioner deres faktiske udgifter. Det skyldes, at de private dagsinstitutioner generelt har været betydeligt billigere pr. barn end de kommunale, hvilket er uddybet i det vedlagte bilag. Eneste undtagelse er daginstitutionen Høkassen, som ligger over det kommunale gennemsnit, og derfor kun tildeles svarende til de kommunale dagsinstitutioner.

  Kompensationen i henholdsvis scenarium A og B for de enkelte områder fremgår af vedlagt bilag til sagen.

   

  Scenarium A

  I det første scenarium lægges op til, at de forskellige områder kompenseres for deres udgifter – dog nedjusteret som følge af, at udgifterne samlet set overstiger kompensationen på 9,0 mio. kr. Nedjusteringen svarer til, at de kompenseres med 90,1%. Endvidere bliver lagt op til, at skoler og daginstitutioner kompenseres med et gennemsnitligt beløb pr. klasse/barn. Det betyder, at nogle skoler og institutioner bliver overkompenseret og andre bliver underkompenseret. Samlet set kompenseres de to områder dog også med 90,1%. Princippet bag dette scenarium svarer til principperne fra den første sagsfremstilling behandlet i Økonomiudvalget den 21. september 2020.

   

  Scenarium B

  Der er lagt op til, at de forskellige områder kompenseres næsten fuldt ud – dog inden for de maksimale 9 mio. kr., hvilket resulterer i en reduktion til 95,5%. af deres udgifter.

   

  Undtaget er daginstitutioner og skoler. Her foreslås, at de kompenseres med de faktiske udgifter, dog maksimalt op til det gennemsnitlige beløb pr. barn/klasse. Det betyder, at nogle enheder ikke bliver kompenseret fuldt ud for deres udgifter. Det drejer sig om fem kommunale institutioner; områdeinstitution Tommerup, Vissenbjerg samt landsbyordningerne Brylle, Ebberup og Salbrovad. Endvidere er der fire skoler, som kun får kompensation op til gennemsnittet, nemlig Aarup, Brylle, Tommerup og Verninge Skoler.

   

  I indstillingen anbefales scenarium B.

   

  Usikkerhedsmomenter i forbindelse med sagen

  Der er et element af tolkning i hvilke private velfærdstilbud som er omfattet af kompensation. KL bemærker i deres brev til kommunerne at:

   

  ”Da ”private tilbud” dækker et meget bredt spektre og mange forskellige konstruktioner i kommunerne, kan vi ikke forlods definere, hvad der er ”inde og ude” i forhold til kompensation på tværs af hele den kommunale sektor.”

   

  Særligt to områder kan være forbundet med usikkerhed. Det drejer sig om ældreområdet og det sociale område.

   

  På det sociale område har ministeriet ikke lavet en ny corona-bekendtgørelse, men henviser i stedet til mulighederne inden for gældende regler. Grundlæggende er der tre muligheder for at håndtere kompensation til de private tilbud:

  1. Indregning af udgiften i det kommende års takster
  2. Det private tilbud kan udarbejde et nyt budget og en ny takst i det indeværende år, hvilket kræver Socialtilsynets godkendelse. Det vil påvirke udgiften på alle borgere på tilbuddet.
  3. Aftalen for den enkelte borgers tilbud kan genforhandles. Det kræver selvsagt, at parterne er enige.

   

  Direktionen henholder sig til, at de private tilbuds merudgifter indregnes i de kommende års takster, og de private tilbud indgår således ikke i ovenstående sag om kompensation.

   

  På ældreområdet er det endnu uafklaret fx hvorledes friplejehjem kan kompenseres. Assens Kommune har driftsoverenskomst med to plejehjem (Danske diakonhjem), men har ingen friplejehjem. Økonomi afventer i skrivende stund en tilbagemelding på, hvor meget de har haft af Corona-relaterede merudgifter. Økonomi har endvidere været i kontakt med KL om hvorvidt der er hjemmel til at kompensere plejehjem med driftsoverenskomst. KL har rådgivet Assens Kommune til at behandle plejehjem med driftsoverenskomst som de kommunale. Der reserveres 245.000 kr. til eventuel fordeling (svarende til den gennemsnitlige kompensation for rengøring og værnemidler på kommunens egne plejehjem), men midlerne tilbageholdes indtil der er klarhed over spørgsmål om udgiftsniveau.

   

  I det omfang der kommer større klarhed om afregning på ældreområdet og det sociale område, kan sagen blive taget op igen.

   

  På skole og dagtilbudsområdet er det klart defineret, hvad kommunen kan/skal gøre i forhold til de private tilbud. På dagtilbudsområdet er der kommet en ny bekendtgørelse (BEK nr. 1124 af 03/07/2020) som muliggør, at kommunalbestyrelsen kan give ekstra økonomisk tilskud som kompensation for merudgifter forbundet med genåbning af tilbuddet. Der er altså ikke tale om, at kommunerne skal kompensere dagtilbuddene. I forhold til fri- og efterskoler er det staten, som kompenserer for merudgifterne.

   

  Det videre forløb

  I forbindelse med regnskab 2020 vil sagen om kompensation for merudgifter blive taget op igen. Herunder med mulighed for at fordele den resterende pulje på 500.000 kr. Hvis det viser sig, at der ikke bliver brug for de 500.000 kr. i 2. halvår kan beløbet tilføres de områder, som kun har fået delvis kompensation for merudgifter i 1. halvår.

   

  Det bemærkes, at KL og Regeringen vurderer, at der kan være behov for at revidere økonomien senere i 2020, når der er større klarhed over det videre forløb af Corona-krisen. De sidste meldinger fra KL tyder på, at kommunerne også har haft en del mindreforbrug som følge af krisen, som ikke er medregnet i de første opgørelser. Det er derfor usikkert om kommunerne får flere midler til dækning af Covid-19 udgifter for 2. halvår – selvfølgelig afhængig af det videre forløb.

  Lovgrundlag

  Den kommunale styrelseslov.

  Beslutningskompetence

  Byråd

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-10-2020

  Et flertal af Økonomiudvalget, 6 medlemmer (B, F og V) anbefaler indstillingen.

   

  Et mindretal af Økonomiudvalget, 3 medlemmer (A og O) tager forbehold.
   

  Beslutning Byrådet den 28-10-2020

  Jens Henrik Winther Thulesen Dahl, fremsatte på vegne af O og A følgende ændringsforslag:

   

  ”Alle skoler og daginstitutioner, kommunale som private kompenseres med samme procentgrad af deres COVID-19 relaterede merudgifter, den samlede kompensation afholdes inden for den udmeldte ramme for området.

  Forløbet med Covid-19 og institutionernes særlige tiltag i den forbindelse evalueres med henblik på at have et beredskab for at formulere klarere retningslinjer for evt. kommende indsatser.”

   

  Ændringsforslaget sattes til afstemning:

   

  For stemte 12 medlemmer, A, O og Ø

  Imod stemte 17 medlemmer, B, C, F og V.

  Ingen medlemmer stemte hverken for eller imod.

   

  Ændringsforslaget var herefter bortfaldet.

   

   

  Økonomiudvalgets flertals indstilling sattes til afstemning:

   

  For stemte 17 medlemmer, B, C, F og V.

  Imod stemte 11 medlemmer, A og O.

  1 medlem, Ø, stemte hverken for eller imod.

   

  Økonomiudvalgets flertals indstilling var herefter godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/18565

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at forslag til indsatsprogram for vandløbsindsatser i vandområdeplanerne 2021-2027 i Assens Kommunes sendes til Miljø- og Fødevareministeriet.

  Beslutningstema

  Der skal træffes beslutning om forslag til vandløbsindsatser i de statslige vandområdeplaner 2021-2027, som er udarbejdet med bidrag fra interessenter i lokale vandråd. Forslaget skal senest den 22. november 2020 sendes til Miljø- og Fødevareministeriet til brug ved udarbejdelse af de statslige vandområdeplaner 2021-2027, herunder hvilke fysiske indsatser i vandløb, der skal gennemføres for at opnå god tilstand.

  Sagsfremstilling

  EU’s vandrammedirektiv fastlægger, at medlemslandene via konkrete miljømål og indsatser skal forebygge forringelse og opnå god tilstand i grundvandsforekomster og overfladevandområder – herunder vandløb. I Danmark er der cirka 75.000 kilometer vandløb. Det forventes, at 18.500 kilometer af disse vil indgå i vandområdeplanerne 2021-2027 og dermed være omfattet af et miljømål. Cirka halvdelen af de 18.500 kilometer vandløb er i risiko for ikke at opfylde miljømålet i 2027, og for 3.800 kilometer vurderes risikoen at skyldes utilstrækkelige fysiske forhold.

   

  Fyn er opdelt i fire hovedvandoplande. Assens Kommune er beliggende inden for hovedvandopland Lillebælt/Fyn og Odense Fjord. Oplandskommunerne har siden december 2019, med input fra lokale vandråd, udarbejdet forslag til indsatsprogram for de fysiske vandløbsindsatser i vandområdeplanerne 2021-2027.

   

  De statsligt udmeldte minimumskrav for hovedvandopland Lillebælt/Fyn er forslag til strækningsbaserede indsatser i minimum 76 kilometer vandløb og fjernelse af minimum 12 spærringer. Den økonomiske ramme er 15.521.000 kroner. For Odense Fjord er minimumskravene 104 kilometer vandløb, fjernelse af 16 spærringer, og den økonomiske ramme er 20.568.000 kroner. Minimumskravene for begge hovedvandoplande er opfyldt.

   

  Forslag til indsatsprogram for fysiske vandløbsindsatser i Assens Kommune

  Det indstilles, at 11 vandområder svarende til cirka 60 kilometer vandløb og 6 spærringer indgår i forslag til indsatsprogram for vandområdeplanerne 2021-2027. Assens Kommunes samlede andel af de økonomiske rammer er ca. 3,7 mio. kroner. Administrationens indstilling følger vandrådenes anbefalinger. Det bemærkes dog, at Bæredygtigt Landbrugs repræsentant i vandråd Lillebælt/Fyn af principielle årsager ikke var enig i nogen af de foreslåede indsatser. Oversigt over de konkrete indsatsforslag fremgår af bilag.

   

  Vandrådets og oplandskommunernes prioritering af indsatser tager udgangspunkt i principper, som der var enighed om i vandrådene– bl.a. om at fokusere på hele vandløbssystemer og skabe synergi med allerede udførte projekter samt undlade at prioritere vandløb med ringe fald.

   

  Øvrige indsatser

  Som supplement til indsatserne inden for den økonomiske ramme er det muligt at foreslå ”øvrige indsatser”, som kan være virkemidlerne miniådale, restaurering af hele ådale og dobbeltprofil. Øvrige indsatser vægtes af Miljø- og Fødevareministeriet ud fra en række kriterier fastsat med fokus på omkostningseffektivitet, målopfyldelse og synergieffekter. I Assens Kommune er der ikke foreslået nogen øvrige indsatser.

   

  Sammenfattende vedr. vandrådsarbejdet

  Vandrådsarbejdet blev skudt i gang med den statslige ”vandrådspakke” den 26. november 2019. Frem til juni 2020 er der afholdt i alt 3 møder i vandråd Lillebælt/Fyn samt 4 møder og en ekskursion i vandråd Odense Fjord. Alle vandrådsmøder er afholdt med deltagelse af repræsentanter fra oplandskommunerne. Det er administrationens opfattelse, at dialogen på tværs af organisationerne i vandrådene har været god og konstruktiv, hvilket også afspejles i den store enighed, som er opnået i forbindelse med de mange vandområder, der er blevet drøftet.

   

  I de tilfælde, hvor der ikke kunne opnås enighed om et vandområde eller en spærring kan hele eller dele af vandrådet afgive en udtalelse, som også skal sendes til Miljø- og Fødevareministeriet senest den 22. november 2020. Forud for den politiske behandling har vi modtaget én udtalelse fra Bæredygtigt Landbrug i vandråd Odense Fjord – se bilag.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse af lov om vandplanlægning (LBK nr. 126 af 26. januar 2017).

   

  Bekendtgørelse om vandråd, vandråds samarbejde med kommunalbestyrelser og samarbejde mellem kommunalbestyrelser i et hovedvandopland om udarbejdelse af forslag til indsatsprogrammers supplerende vandløbsforanstaltninger samt bidrag til miljørapport (BEK nr. 1060 af 22. oktober 2019).

  Økonomi

  Staten har kompenseret kommunerne økonomisk for det administrative arbejde med udarbejdelse af forslag til indsatsprogram, bidrag til miljørapport samt for varetagelse af sekretariatsbetjeningen af vandrådene via DUT-princippet efter aftale med KL.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 06-10-2020

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at forslag til indsatsprogram for vandløbsindsatser i vandområdeplanerne 2021-2027 i Assens Kommunes sendes til Miljø- og Fødevareministeriet.


   

  Beslutning Byrådet den 28-10-2020

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 20/8708

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller at kommuneplantillæg nr. 16 vedtages endeligt med følgende ændringer:

   

  • Ramme 1.2.C.9 (side 2) under ”Særlige bestemmelser ”ændres, så teksten ”forhuset Strandgade 17 er fredet” slettes.
  • På side 10 i kommuneplantillægget erstattes ordet ”skinnerne” med ”tracéet”.

   

  På side 10 tilføjes de følgende tekster:

   

  • Langs Ved Stranden ligger husene kun på østsiden, med udsyn og orientering mod havneområderne. Bygningsrækken har en markant ”bagside” mod øst/Bådsmandsstræde, som bidrager med væsentlig karakter til en historisk maritim oplevelse.
  • Tracéet fra den nedlagte forlængelse af jernbanen ud på havnearealet findes endnu. Sammen med den gamle stationsbygning og det tidligere posthus, udgør den et visuelt udtryk, som knytter sig til den vigtige industri-historie fra omkring 1880´erne. Det var også i denne periode, at det store gadegennembrud mellem Willemoesgade og Østergade blev foretaget for at forbedre infrastrukturen mellem byen og stationen. Her finder vi i dag en bygningsmasse fra sidst i 1800– heriblandt den gamle bygning, som husede Håndværk- og Industriforeningen.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

   

  Beslutningstema

  Forslag til kommuneplantillæg nr. 16 har været i høring fra den 2. juli 2020 til den 6. september 2020. Der er modtaget fem høringssvar og gennemført et borgermøde den 25. august 2020. Høringssvarene samt et resume og kommentering heraf er vedlagt sammen med et referat fra borgermødet.

  Sagsfremstilling

  Kommuneplantillæggets formål er:

   

  • At udlægge rammeområde 1.2.E.7 til produktionsvirksomheder i form af skibsværft.
  • At udlægge et støjkonsekvensområde omkring skibsværftet, som kan forebygge, at der omkring værftet etableres støjfølsom anvendelser, der kan medføre begrænsninger af værftets virksomhed.
  • At udlægge et transformationsområde ved Nordre Havnevej, hvor boligerne må acceptere højere støj på facader orienteret mod skibsværftet.
  • At revidere kommuneplanrammer blandt andet med hensyn til muligheder for at opføre boliger og anden støjfølsom anvendelse, bebyggelsesforhold og krav til støjisolering af facader.

   

  Ad. 1: Ændringen er begrundet i, at fredningen af Strandgade 17 er ophævet.

  Ad. 2-3: Teksterne er foreslået af Museum Vestfyn.

   

  Der er udarbejdet den vedlagte sammenfattende redegørelse vedrørende varetagelse af miljøhensyn.

  Lovgrundlag

  Planloven og Miljøvurderingsloven.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 06-10-2020

  Miljø, Teknik og Plan indstiller at kommuneplantillæg nr. 16 vedtages endeligt med følgende ændringer:

   

  • Ramme 1.2.C.9 (side 2) under ”Særlige bestemmelser ”ændres, så teksten ”forhuset Strandgade 17 er fredet” slettes.
  • På side 10 i kommuneplantillægget erstattes ordet ”skinnerne” med ”tracéet”.

   

  På side 10 tilføjes de følgende tekster:

   

  • Langs Ved Stranden ligger husene kun på østsiden, med udsyn og orientering mod havneområderne. Bygningsrækken har en markant ”bagside” mod øst/Bådsmandsstræde, som bidrager med væsentlig karakter til en historisk maritim oplevelse.
  • Tracéet fra den nedlagte forlængelse af jernbanen ud på havnearealet findes endnu. Sammen med den gamle stationsbygning og det tidligere posthus, udgør den et visuelt udtryk, som knytter sig til den vigtige industri-historie fra omkring 1880´erne. Det var også i denne periode, at det store gadegennembrud mellem Willemoesgade og Østergade blev foretaget for at forbedre infrastrukturen mellem byen og stationen. Her finder vi i dag en bygningsmasse fra sidst i 1800– heriblandt den gamle bygning, som husede Håndværk- og Industriforeningen.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-10-2020

  Indstillingen anbefales.
   

  Beslutning Byrådet den 28-10-2020

  Et flertal af Byrådet, 28 medlemmer (alle undtagen C) godkender indstillingen.

   

  Ingen medlemmer af Byrådet stemmer imod indstillingen.

   

  1 medlem af Byrådet (C) stemmer hverken for eller imod indstillingen.

   

  Indstillingen var herefter godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/60

  Indstilling

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller:

  • at der igangsættes ny-opførelse af legeplads på Vissenbjerg Skole.
  • at der gives en negativ anlægsbevilling på 822.000 kr. excl. moms idet der er tale om ekstern finansiering.
  • at der gives en tillægsbevilling på 822.000 kr. excl. moms til betaling af udgifterne
  • at anlægsbevillingen frigives.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Nyopførelse af legeplads på Vissenbjerg Skole – frigivelse af anlægsbevilling.

  Sagsfremstilling

  Projektet ”Byens Legeplads – fællesskabet om det gode og sunde liv” tager udgangspunkt i ønsket om at bygge bro mellem vuggestuer, dagplejere, børnehave og skole hvor udendørs tid inviterer til fælles aktivitet og fysisk udfoldelse. Projektet har til formål at styrke det aktive medborgerskab i Vissenbjerg, samt at skabe et fristed for byens børn og familier.

   

  Vissenbjerg Skoles støtteforening har ansøgt flere fonde om støtte til opførelse af legeplads i forbindelse med Vissenbjerg Skole. Der er opnået støtte fra Nordea Fonden på 739.550 kr., Vissenbjerg Gymnastik og Idrætsforening ”Sjov Fredag” 100.000 kr., og Lokalsamfundspuljen Assens Kommune 100.000 kr. i alt 939.550 kr.

   

  Der er i fasens forløb givet byggetilladelse og Assens Kommunes procedure vedrørende indkøb af legepladser er fulgt.

   

  Vissenbjerg Skoles støtteforening overdrager de ansøgte beløb til Assens Kommune, som efterfølgende sørger for betaling af udgifterne.

  Økonomi

  Der ansøges om en negativ anlægsbevilling på 822.000 kr., svarende til det beløb som Vissenbjerg Skoles støtteforening har fået tildelt fra fonde og foreninger excl. moms. Af det samlede tilskudsbeløbet på de 939.000 kr. skal der afløftes moms med 17,5% vedrørende de 839.000 kr. jfr. reglerne i momsbekendtgørelsen. Det beløb der er bevilget af Lokalsamfundspuljen gives som tilskud, og er momsfrit. Der ansøges om en positiv anlægsbevilling på 822.000 kr. svarende til udgifterne til etablering af legepladsen excl. moms.

  Den efterfølgende vedligeholdelse af legepladsen afholdes af Ejendomsservice, jfr. Assens Kommunes procedure om indkøb af legepladser.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 05-10-2020

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller:

  • at der igangsættes ny-opførelse af legeplads på Vissenbjerg Skole.
  • at der gives en negativ anlægsbevilling på 822.000 kr. excl. moms idet der er tale om ekstern finansiering
  • at der gives en tillægsbevilling på 822.000 kr. excl. moms til betaling af udgifterne
  • at anlægsbevillingen frigives.

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-10-2020

  Indstillingen anbefales.
   

  Beslutning Byrådet den 28-10-2020

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/24608

  Indstilling

  Social og Sundhed indstiller at godkende besvarelse af central

  udmelding fra Socialstyrelsen om borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringes i sikret afdeling.

  Beslutningstema

  I forbindelse med Rammeaftale 2021-2022 har Socialstyrelsen udsendt tre centrale udmeldinger, som kommunerne skal afrapportere som et særskilt punkt i forbindelse med fastlæggelse af rammeaftalen. Kommunerne i Syddanmark har udarbejdet fælles afrapporteringer.

   

  Alle tre afrapporteringer forelægges til politisk behandling. Afrapporteringerne vedr. de centrale udmeldinger om hhv. borgere med svære spiseforstyrrelser og udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelforbrug forlægges desuden Uddannelse, Børn og Familie.

  Sagsfremstilling

  Socialstyrelsen har kompetence til at lave centrale udmeldinger i forhold til målgrupper og særlige indsatser, hvor det vurderes, at der er behov for øget national koordination på tværs af kommuner og regioner. Formålet er at sikre, at der eksisterer det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud til borgere på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde.

   

  Central udmelding om borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling

  Målgruppen er borgere, der er anbragt på en sikret afdeling efter en domsafgørelse (domstype 1) eller efter en administrativ afgørelse, hvor borgere overførelse til en sikret afdeling efter bestemmelse fra kommunen (domstype 2).

   

  Af afrapporteringen fra Syddanmark fremgår bl.a.

  • At udviklingen i Syddanmark i perioden 2017-2019 er relativt stabil
  • Der findes ét højt specialiset, landsdækkende tilbud med sikret afdeling. Dette tilbud har modtagepligt for målgruppen. De sikrede pladser er objektivt finansierede.
  • Der anvendes desuden højt specialiserede åbne tilbud til borgere med udviklingshæmning og dom efter type 2 beliggende i og udenfor region Syddanmark.
  • Fremadrettede forslag bl.a.
   • Muligheder for udvidelse af tilbudsviften
   • Arbejde med tidsubestemte domme
   • Ændret finansieringsform

   

  Lovgrundlag

  Serviceloven.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Social og Sundhed den 06-10-2020

  Social og Sundhed beslutter at godkende besvarelse af central

  udmelding fra Socialstyrelsen om borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringes i sikret afdeling.
   

  Beslutning Byrådet den 28-10-2020

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 20/2743

  Indstilling

  Uddannelse, Børn og Familie og Social og Sundhed indstiller besvarelse af central udmelding fra Socialstyrelsen om hhv. borgere med svære spiseforstyrrelser og udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelmisbrug.

   

  Beslutningstema

  I forbindelse med Rammeaftale 2021-2022 har Socialstyrelsen udsendt tre centrale udmeldinger, som kommunerne skal afrapportere som et særskilt punkt i forbindelse med fastlæggelse af rammeaftalen. Kommunerne i Syddanmark har udarbejdet fælles afrapporteringer.

   

  Afrapporteringerne vedr. de centrale udmeldinger om hhv. borgere med svære spiseforstyrrelser og udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelforbrug forlægges Social og Sundhed og Uddannelse, Børn og Familie.

   

  Den tredje afrapportering vedr. borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i en sikret afdeling forelægges Social og Sundhed. 

  Sagsfremstilling

  Socialstyrelsen har kompetence til at lave centrale udmeldinger i forhold til målgrupper og særlige indsatser, hvor det vurderes, at der er behov for øget national koordination på tværs af kommuner og regioner. Formålet er at sikre, at der eksisterer det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud til borgere på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde.

   

  Central udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser

  Af afrapporteringen fra Syddanmark fremgår bl.a.

  • Stigning i antal borgere med svære spiseforstyrrelser, der er visiteret til en højt specialiseret rehabiliteringsindsats i perioden 2017-2019
  • Der anvendes højt specialiserede tilbud beliggende i og udenfor region Syddanmark. Det vurderes, at der er de fornødne pladser til målgruppen.
  • Forslag til fremadrettet tilrettelæggelse af indsatsen:
   • Endnu tættere samarbejde med psykiatrien, evt. samarbejdsaftaler og netværksgrupper
   • Undersøge mulighed og behov for etablering af et tværkommunalt sagsbehandlernetværk i Region Syddanmark

   

  Det bemærkes, at kommunerne har haft vanskeligt ved at indrapportere data, bl.a. fordi borgere registreres ud fra funktionsniveau og støttebehov, og ikke ud fra hvorvidt borger har en svær spiseforstyrrelse. Tallene er derfor opgjort manuelt og behæftet med en vis usikkerhed.

   

  Af denne årsag er antal voksne med svære spiseforstyrrelse i Assens Kommune ikke angivet.

  Antallet af børn og unge i Assens Kommune med en svær spiseforstyrrelse visiteret til indsatser er i 2017 og 2018 opgjort til =3. I 2019 var antallet 0.

   

  Central udmelding om udsatte gravide kvinder med et skadeligt rusmiddelbrug

  Den centrale udmelding omhandler de mest udsatte gravide kvinder, der ikke kan fastholdes i den ambulante indsats i familieambulatorierne og i den eksisterende misbrugsbehandling, og som har brug for en specialiseret døgnbehandlingsindsats.

   

  Af afrapporteringen fremgår bl.a.

  • At der i perioden 2017-19 i Syddanmark er visiteret to borgere til døgnbehandlings-indsats og på landsplan er visiteret 6-8 borgere til døgnbehandlingsindsats.
   Tallene er forbundet med en vis usikkerhed, bl.a. fordi de er opgjort manuelt.
  • At der på tværs af alle landets kommuner ikke er nogen tilbud, der lever op til Socialstyrelsens kriterier for højt specialiserede tilbud til målgruppen. Grundet målgruppens størrelse konkluderes det, at det må være yderst vanskeligt at drive et specialiseret tilbud.
  • Forslag til fremadrettet tilrettelæggelse af indsatsen
   • Opkvalificering af det nationale vidensniveau

   

  Socialdirektørforum er medunderskrivere på et brev til Socialstyrelsen vedr. den centrale udmelding om udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelbrug. Brevet er vedhæftet som bilag.

  Lovgrundlag

  Serviceloven.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 05-10-2020

  Uddannelse, Børn og Familie godkender besvarelse af central udmelding fra Socialstyrelsen om hhv. borgere med svære spiseforstyrrelser og udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelmisbrug.

  Beslutning Social og Sundhed den 06-10-2020

  Social og Sundhed godkender besvarelse af central udmelding fra Socialstyrelsen om hhv. borgere med svære spiseforstyrrelser og udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelmisbrug.

  Beslutning Byrådet den 28-10-2020

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 20/754

  Indstilling

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller, at Rammeaftalen 2021-2022 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i Syddanmark godkendes.

   

  Social og Sundhed beslutter at Rammeaftalen 2021-2022 for det specialiserede

  socialområde og specialundervisningsområdet i Syddanmark godkendes.

  Rammeaftalen godkendes med bemærkning om, at der fortsat efterspørges et større fokus på udviklingen i medicinforbrug i psykiatrien.

  Social og Sundhed kvitterer for Handicaprådets høringssvar.

  Beslutningstema

  Kommunerne bærer ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. I forbindelse med dette arbejde udarbejdes en rammeaftale, som er kommunernes og regionens redskab til på tværs at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftalen er gældende for to år.

   

  Rammeaftalen skal godkendes af kommunalbestyrelserne og Regionsrådet i Syddanmark.

  Sagsfremstilling

  Det overordnede fokus i Rammeaftalen 2021-2022 er at styrke samarbejdet på tværs af kommuner og region for at sikre en koordineret indsats overfor borgeren. Sigtet er dels at indsatserne hænger sammen og understøtter hinanden, dels at øge kvaliteten i de indsatser vi arbejder med.

   

  Indsatsområder i rammeaftaleperioden 2021-2022:
   

  • Tværsektoriel kobling til andre sektorområder
   Fokus på at sikre en bedre tværsektoriel kobling mellem socialområdet og andre sektorområder, herunder også mellem kommune og region.

   

  • Styring og kapacitet
   Fortsat fokus på styring af udgifter og kapacitet på det specialiserede socialområde, herunder bl.a. et særligt fokus på vidensdeling og udvikling af bedre datamodeller.

   

  • Kvalitet i indsatserne
   Fokus på kvalitetsudvikling, metoder og dokumentation.
   Der er bl.a. etableret et fagligt netværk for botilbudsledere.

   

  Sammen med de tre indsatsområder fortsætter de aktiviteter og projekter, som allerede er aftalt og iværksat. Det drejer sig blandt andet om projekterne ”Sammen om psykiatri” og Fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien.

   

  Ændringer i styringsaftalen

  Styringsaftalen, som er en del af Rammeaftalen, sætter rammerne for styring af økonomi- og kapacitetsudviklingen på de omfattede tilbud. Der er i Styringsaftalen foretaget revideringer i forhold til principperne for lukning af tilbud. Desuden er der foretaget en justering, så Rammeaftalen 2021-2022 alene vil omfatte tilbud, der sælger mindst 10 pct. af deres pladser.

   

  Rammeaftalen 2021-2022 har været til høring i Handicaprådet.
  Handicaprådets høringssvar er vedlagt som bilag.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse nr. 1298 af 3. september 2020 om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde. 

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 05-10-2020

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller, at Rammeaftalen 2021-2022 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i Syddanmark godkendes.
   

  Beslutning Social og Sundhed den 06-10-2020

  Social og Sundhed beslutter at Rammeaftalen 2021-2022 for det specialiserede

  socialområde og specialundervisningsområdet i Syddanmark godkendes.

  Rammeaftalen godkendes med bemærkning om, at der fortsat efterspørges et større fokus på udviklingen i medicinforbrug i psykiatrien.

  Social og Sundhed kvitterer for Handicaprådets høringssvar.

  Beslutning Byrådet den 28-10-2020

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 28-10-2020

  Orientering om, at der er mulighed for coronatest ved mobile testenheder den 2. og 7. november 2020.

   

  Klimaevent afholdes den 29. oktober 2020.
   

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 28-10-2020

  Intet.

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 28-10-2020

  Skriftligt spørgsmål er modtaget fra Sussi Elkjær, Henning Emdal og Poul Hansen vedrørende genoptræning af borgere. Spørgsmål og svar på henvendelsen blev oplæst.

   

 • Sagsid.: 19/6646