icon-Politik

Politik

Referat

Onsdag den 30. september 2020 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Søren Steen Andersen, Karin Christiansen, Jens Jakobsen, Pia Offer Madsen, Tine Grau Poulsen, Lars Kristian Pedersen, Henrik Mott Frandsen, Dan Gørtz, Nikolaj Leed Henriksen, Rie Nielsen, Knud Søby, Erik Klindt Andersen, Ib W. Jensen, Mogens Mulle Johansen, Flemming Risskov Jørgensen, Finn Viberg Brunse, Charlotte Kjær, Henrik Hansen, Sara Emil Baaring, Leif Rothe Rasmussen, Elmer Philipsen, Berit Schaldemose, Kaj Alstrup, Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Lars Kolling, Betina Signe Stick, Søren Thomsen, Poul Poulsen, Charlotte Vincent Petersen
 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 30-09-2020

  Dagsordenens punkt 19 udgår. Dagsordenen herefter godkendt.
   

 • Sagsid.: 19/21369

  Indstilling

  Samtlige partier i Assens Byråd har fremsendt ændringsforslag til det af Byrådet den 9. september 2020 godkendte 1. behandlingsbudget med indstilling om:

  • at 1. behandlingsbudgettet for 2021-2024, justeres med de ændringsforslag som fremgår af budgetaftale af 10. september 2020 mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Venstre.

   

  Borgmesteren indstiller på baggrund heraf,

  • at bevillingsoversigt under punktet Økonomi godkendes
  • at anlægsprojekter markeret med F og U på investeringsoversigten 2021-2024 frigives
  • at takstblad for 2021 godkendes.

  Beslutningstema

  Byrådets 2. behandling af budget 2021-2024.

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 9. september 2020 1. behandlingsbudget for 2021-2024, herunder

  • at udskrivningsprocenten fastholdes uændret til 26,1
  • at der fastholdes statsgaranti af udskrivningsgrundlag og generelle tilskud
  • at grundskyldspromillen fastholdes uændret til 22,12

   

  Samtlige partier i Assens Byråd har efterfølgende fremsendt ændringsforslag i form af budgetaftale af 10. september 2020.

   

  Tidligere års stramme økonomistyring kombineret med en længe ventet udligningsreform har givet kommunen et betydeligt økonomiske råderum til årets budgetlægning. De ekstra midler er jævnfør aftalen brugt til ny drift, ekstra anlæg samt et budgetværn. De enkelte tiltag er yderligere beskrevet i budgetaftalen samt i budgetmaterialet vedlagt dagsordenen.

   

  Nedenfor vises en oversigt over ændringerne fra 1. behandlingen og til budgetaftalen af 10. september:

   

   I 1.000 kr.

  2021

  2022

  2023

  2024

  Ændring af likvide aktiver til 1. behandling

  -77.429

  -67.127

  -72.610

  -67.170

  Tekniske ændringer efter 1. behandling før forhandling

  4.163

  -1.815

  -3.970

  -6.413

  Ændringer ønskeblokke – drift

  22.157

  27.232

  25.232

  25.232

  Ændringer ønskeblokke - anlæg

  48.995

  39.770

  29.620

  18.120

  Budgetværn

  20.000

  20.000

  20.000

  20.000

  Lånefinansiering af belysning

  -6.000

  -6.000

   

   

  Ikke udmøntet anlægsramme

   

   

   

  1.880

  Ændring af likvide aktiver i alt

  11.886

  12.060

  -1.728

  -8.351

  Afdrag Leasingforpligtelse

  -13.500

  -13.500

  -13.500

  -13.500

  Fremrykket anlæg fra 2020 – 2021

  13.900

   

   

   

  Feriepengeforpligtelse – Tilbagebetaling

  10.140

  10.140

  10.140

  10.140

  Kassefinansieret jordforsyning

  -22.500

  -7.600

  -2.500

   

  Revideret ændring til forhandling

  -74

  1.100

  -7.588

  -11.711

  Afregning af feriepengeforpligtelse

  101.400

   

   

   

  Ændring af pris- og lønskøn i forbindelse med indberetning af budgettet – EFTER budgetaftale

   

  1.773

  3.515

  5.387

  Påvirkning af disponibel likviditet til 2. behandling

  101.325

  2.873

  -4.073

  -6.324

   

  Ændring af pris- og lønskøn i årene 2021-2023 fremkommer i forbindelse med indberetning af budgettallene i økonomisystemet. Dette bevirker at der er en ændring af de likvide aktiver med 1,8 mio. kr. i 2022, 3,5 mio. kr. i 2023 og 5,4 mio. kr. i 2024 i forhold til budgetaftalen.

   

  Der var ved fristen for ændringsforslag den 21. september 2020, kl. 9.00 ikke modtaget yderligere ændringsforslag til budget 2021-2024.

  Lovgrundlag

  Kommunale styrelseslov

  Økonomi

  Nedenfor er udarbejdet budget og bevillingsoversigt for 2021-2024 på baggrund af ændringsforslag fremsendt af samtlige partier i Assens Byråd, jf. budgetaftale af 11. september 2020.

   

   

  BUDGET- OG BEVILLINGSOVERSIGT 2021-2024
  I 1.000 kr.

  Budget
  2021

  Budget
  2022

  Budget
  2023

  Budget
  2024

  Indtægter

   

   

   

   

  Skatter

  -1.803.276

  -1.885.943

  -1.915.869

  -1.952.988

  Generelle tilskud m.v.

  -1.047.045

  -1.042.981

  -1.074.005

  -1.093.633

  I ALT INDTÆGTER

  -2.850.321

  -2.928.924

  -2.989.874

  -3.046.621

  Driftsudgifter

   

   

   

   

  Økonomiudvalg

  436.982

  318.557

  319.266

  319.266

  Miljø, Teknik og Plan

  158.707

  158.547

  158.151

  158.151

  Uddannelse, Børn og Familie

  751.826

  752.916

  742.997

  739.057

  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur

  700.730

  705.181

  709.191

  710.472

  Social- og sundhedsudvalg

  808.588

  811.192

  814.064

  816.676

  I ALT DRIFTSUDGIFTER

  2.856.833

  2.746.393

  2.743.669

  2.743.622

  Renter

  -4.499

  -4.712

  -5.228

  -5.781

  Pris- og lønskøn

   

  54.219

  109.419

  170.824

  RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED

  2.013

  -133.024

  -142.014

  -137.956

  Anlægsudgifter (excl. jordforsyning)

  75.063

  89.771

  87.120

  85.000

  Køb af jord incl. Byggemodning

  20.000

  20.000

  15.000

  7.500

  Salg af jord

  -2.500

  -5.000

  -7.500

  -7.500

  ANLÆG I ALT

  92.563

  104.771

  94.620

  85.000

  RESULTAT AF DET SKATTEFINANS. OMRÅDE

  94.576

  -28.253

  -47.394

  -52.956

  Tilgang af likvide aktiver

   

   

   

   

  Resultat i alt jf. resultatopgørelsen

  94.576

  -28.253

  -47.394

  -52.956

  Optagne lån

  -10.300

  -6.000

  0

  0

  I ALT

  84.276

  -34.253

  -47.394

  -52.956

  Anvendelse af likvide aktiver

   

   

   

   

  Afdrag på lån (langfristet gæld)

  46.465

  47.541

  48.636

  49.447

  Øvrige finansforskydninger

  -17.455

  545

  545

  545

  I ALT

  29.010

  48.086

  49.181

  49.992

  ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER                               

  113.286

  13.833

  1.787

  -2.964

  Korrektion for Sale og Lease back

  -13.500

  -13.500

  -13.500

  -13.500

  Korrektion for fremrykning af anlæg til 2020

  13.900

   

   

   

  Ferieforpligtigelse - Tilbagebetaling

  10.140

  10.140

  10.140

  10.140

  Modpost - Kassefinansieret jordforsyning

  -22.500

  -7.600

  -2.500

  0

  Påvirkning af disponibel likviditet

  101.326

  2.873

  -4.073

  -6.324

   

   

   

  Ved budgetforhandlingerne er der indarbejdet følgende ændringer:

   

  Drift

  Der er justeret to tekniske blokke inden for Uddannelse, Børn og Familie henholdsvis T06 Demografiregulering skoleområdet samt T14 Budgettilpasning – det centrale skoleområde. Endeligt er der udarbejdet en ny teknisk blok på baggrund af endelig elevtal pr 5. september, blok T15.

   

  Derudover er der lavet ændringer til ønskeblok Ø03 Styrkelse af arbejdet med det forebyggende felt inden for Uddannelse, Børn og Familie samt Ø04 Udvikling af nye og flere fællesskaber inden for Social og Sundhed hvor tidligere ønskeblok Ø01 plustid samt Ø04 er sammenskrevet.

   

  Slutteligt er nedenstående nye ønskeblokke medtaget ved budgetforliget:

  • Økonomiudvalget – Ø04 Ophør af byggesagsgebyr og Ø05 Stadsarkivar
  • Uddannelse, Børn og Familie – Ø04 Digitaliseringspulje til Folkeskolen, Ø05 Kompetencegivende uddannelse til dagplejere, Ø06 Fyrtårn Tommerup og Ø07 FGU praktikpladser
  • Beskæftigelse, Erhverv og Kultur – Ø01 Museum Vestfyn og Ø02 Kulturtemaer

  Det bemærkes, at der udover ovenstående er lavet nogle få tekstmæssige ændringer – udelukkende af redaktionel karakter.

   

  Anlæg

  I forhold til den godkendte investeringsoversigt for 2021 – 2024 i 1. behandlingsmaterialet er der lavet budgetmæssige ændringer på følgende bevillinger: Køb og salg af jord, Natur og friluftsstrategi, vandløbsregulativer, Rekreative naturstier, Turismefaciliteter på hot spots, Asfalt, Cykelstier og kantbaner, Forbedret fremkommelighed, Modernisering af vejbelysning samt Landsbypulje - løbende.

   

  Det bemærkes, at der er lavet redaktionelle ændringer i ovenfor nævnte blokbeskrivelser.

  Derudover er bygningsbevaring og arkitekturpolitik samt Terrariet – udvidelse af uddannelseslokaler, to nye anlæg der er medtaget ved budgetforliget.

   

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Byrådet den 30-09-2020

  Indstillingerne godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/21369

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller budgettet for den kirkelige ligning til godkendelse med fastholdelse af den ved 1. behandlingen godkendte skatteprocent på 0,95 %.

  Beslutningstema

  2. behandling af den kirkelige ligning for 2021.

  Sagsfremstilling

  Byrådet 1. behandlede den 9. september 2020 den kirkelige ligning for 2021. Ved 1. behandlingen forelå endnu ikke budgetmateriale fra Assens Provsti. Materiale er efterfølgende modtaget og danner grundlag for nedenstående opgørelse.

  Med baggrund i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag samt provstiudvalgets endelige detailbudget for 2021 budgetteres der med følgende hovedtal for indtægter og udgifter.

   

  Beløb i kr.

  Budget 2020 – Statsgaranti

  Kirkelige skatter og afgifter

   

  Forskudsbeløb af kirkeskat

  -53.729.825

  Udligningstilskud

  -1.277.000

  Indtægter i alt

  -55.006.825

  Landskirkeskat

  9.001.830

  Lokale kirkelige kasser

  35.385.000

  Udgifter til Jordløse/Haastrup sogn til Faaborg-Midtfyn

  1.029.564

  Provstiudvalget

  1.980.000

  Feriepengeforpligtelser

  1.100.000

  Afdrag stiftslån og fælles kalkning

  1.667.500

  Anlægsprojekter

  4.350.000

  5% midler

  900.000

  Udgifter i alt

  55.413.894

  Balance

  407.070

   

  Ovenstående medfører, at provstiudvalget nedskriver mellemregningen med 407.070 kr. med Assens Kommune således, at det forventes at provstiet har 899.187 kr. til gode ultimo 2021.

  Til orientering så har provstiet anmodet om, at feriepengeforpligtelsen på 1,1 mio. kr. udbetales med det fulde beløb ultimo marts. Øvrige afregninger sker månedsvis/kvartalsvis.

  Lovgrundlag
   

  Lov om folkekirkens Økonomi  

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Byrådet den 30-09-2020

  Indstillingen godkendt.
   

 • Sagsid.: 20/5397

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at 2. delopfølgning 2020 tages til efterretning.

   

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller, at 2. delopfølgning 2020 tages til efterretning med en

  bemærkning om, at der skal ses på både kvalitet og effektivitet i forhold til de beskrevne nye

  initiativer.

   

  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur tager 2. delopfølgning 2020 til efterretning.

   

  Social og Sundhed tager 2. delopfølgning 2020 til efterretning.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingerne.

  Beslutningstema

  2. delopfølgning er lavet med udgangspunkt i data pr. 31. juli 2020. Skønnene for forventet regnskab 2020 er baseret på forbruget de første 7 måneder af 2020.

  Sagsfremstilling

  Med årshjulet for 2020 blev derfor vedtaget, at der laves to totalopfølgninger samt to delopfølgninger.

   

  Det er vigtigt at bemærke, at delopfølgningerne alene har fokus på områder, som vurderes at være i risiko for at give udfordringer. Delopfølgningen indeholder dermed ikke en samlet vurdering af kommunens økonomi. Af samme årsag skal der ikke tages politisk stilling til eventuelle kompenserende besparelser. Det vil ske i forbindelse med de to totalopfølgninger pr. 30. april og pr. 30. september.

   

  Notat med beskrivelse af delopfølgningen er vedlagt som bilag.

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens §40

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-09-2020

  Indstillingen anbefales.
   

  Beslutning Byrådet den 30-09-2020

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 20/11200

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller, at Ashil Farokhs ansøgning om forlængelse af orlov fra Assens Byråd imødekommes og at stedfortræder Elmer Philipsen anmodes om at indtræde.

  Beslutningstema

  Byrådet godkendte i juni 2020 at bevilge orlov til Ashil Farokh frem til 1. oktober 2020. Ashil Farokh anmoder om forlængelse.

  Sagsfremstilling

  Byrådsmedlem Ashil Farokh anmoder om forlængelse af orlov fra Assens Byråd på grund af sygdom frem til 1. januar 2021.

   

  Elmer Philipsen er pt. indtrådt som stedfortræder og Byrådet skal godkende, at betingelserne for orlov fortsat er opfyldt og at stedfortræder Elmer Philipsen fortsat er valgbar og rette stedfortræder.

   

  Elmer Philipsen er for nuværende indtrådt i Økonomiudvalget, Beskæftigelse, Erhverv og Kultur og Bevillingsnævnet

   

  Når et byrådsmedlem har forfald i mere end én måned kan den pågældendes plads i de stående udvalg ifølge styrelseslovens § 28, stk. 2, besættes med et andet medlem.

   

  Udpegningen foretages af den valggruppe, som oprindeligt har udpeget den pågældende.

  Lovgrundlag

  Den kommunale styrelseslov §§ 15, stk. 2 og 28.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Byrådet den 30-09-2020

  Indstillingen godkendt.
   

 • Sagsid.: 20/17629

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller, at Byrådet godkender, at Karin Christiansen fritages for hvervet som byrådsmedlem, samt at Henrik Jørgensen er valgbar og indtræder i Byrådet pr. 1. oktober 2020.

  Sagsfremstilling

  Byrådsmedlem Karin Christiansen anmoder om at blive fritaget for hvervet som medlem af Assens Byråd pr. 1. oktober 2020 på baggrund grund af nyt job.

   

  Ifølge den kommunale valglovs §103 skal et medlem efter anmodning fritages for sit medlemskab, såfremt medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet.

   

  Valglovens § 104 fastlægger, at i sådanne tilfælde indtræder 1. stedfortræder i stedet for det udtrædende medlem.

   

  1. stedfortræder på liste V er Henrik Jørgensen, der er valgbar og orienteret om at indtræde i Assens Byråd.

   

  Ifm. godkendelse af udtræden meddeler valggruppen, hvem der overtager følgende poster, hvortil Karin Christiansen har været udpeget:

  • 2. viceborgmester.
  • Uddannelse, Børn og Familie
  • Delegeretmøde Kommunernes Landsforening.
  • Det Blå Gymnasium - Vestfyn.
  • Stedfortræder for Poul Poulsen i Børn og Unge-udvalget.

   

  Karin Christiansen har endvidere været udpeget som næstformand for Uddannelse, Børn og Familie. Ny næstformand udpeges på næstkommende møde i Uddannelse, Børn og Familie.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg §§ 103 og 104.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Byrådet den 30-09-2020

  Indstillingen godkendt.

   

  Venstre meddelte, at følgende indtræder i poster, hvortil Karin Christiansen tidligere har været udpeget:


  Uddannelse- Børn- og Familie: Henrik Jørgensen

  2. Viceborgmester: Tine Grau Poulsen

  KL delegeretmøde: Pia Offer Madsen, m. Nikolaj Leed Henriksen som suppleant

  Handelsgymnasiet Vestfyn, Det blå gymnasium Vestfyn: Henrik Jørgensen

  Suppleant til Børne -og Ungeudvalget: Lars Kristian Pedersen

  Handicaprådet: Erik Klindt Andersen

   

 • Sagsid.: 20/17406

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at forslag til mødeplan for politiske udvalg og Byrådet i 2021 godkendes og at mødeplanen opdateret med det økonomiske årshjul i december 2020/januar 2021.

  Sagsfremstilling

  Forslag til mødeplan 2021 for de politiske fagudvalg, Økonomiudvalget og Byråd m.m..

   

  Forslaget lægger op til fortsættelse af mødekadencen for 2020, så det så vidt muligt planlægges med følgende: 

   

  • Fagudvalgsmøder første uge i måneden
   • Uddannelse, Børn og Familie mandage kl. 13
   • Beskæftigelse, Erhverv og Kultur mandage kl. 13
   • Social og Sundhed tirsdage kl. 13/kl. 9
   • Miljø, Teknik og Plan tirsdage kl. 9
  • Formands-/direktionsmøde tredje mandage kl. 8.30
  • Økonomiudvalget tredje mandage kl. 13
  • Byrådsmøde sidste onsdag kl. 17
  • Temamøde forud for byrådsmøde kl. 14.30
  • Gruppeformandsmøde mandage 4 gange årligt

   

  Opmærksomheden henledes på at ovenstående fraviges i måneder med helligdage og efter sommerferien. Juli måned er mødefri.

   

  Mødekalenderen opdateres med det økonomiske årshjul i december 2020/januar 2021.

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Byrådet den 30-09-2020

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/13314

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler:

  • At ansøgning fra Tommerup St. Varmeforsyning om forhøjelse af kommunegaranti med nyt samlet garantibeløb på 10,1 mio. kr. godkendes.
  • At der opkræves stiftelsesprovision på 1 %, og at den løbende årlige garantiprovision udgør 0,4 %

  Beslutningstema

  Ansøgning fra Tommerup St. Varmeforsyning om en forhøjelse af tidligere givet kommunegaranti med 1,0 mio. kr. forelægges til politisk stillingstagen.

  Sagsfremstilling

  Der foreligger en ansøgning fra Tommerup St. Varmeforsyning om forhøjelse af tidligere stillet kommunegaranti af 27. november 2019 på 9,1 mio. kr. til dækning af en elektrisk varmepumpe.

   

  Tommerup St. Varmeforsyning ønsker at forhøje kommunegarantien med 1,0 mio. kr. således at det endelige lån maksimalt kan antage 10,1 mio. kr.

   

  Den yderligere lånoptagelse skyldes at budgettet for projektet er ændret, idet der er tilkommet en større udgift til Energi Fyn, arealerstatninger, flytning af mere jord og støbning af en større platform for at få anlægget på plads samt en væsentlig merudgift til gravearbejdet på offentlig vej.

   

  I henhold til Byrådets beslutning om ekstern kreditvurdering af selskaber såfremt de anmoder om en garanti over 4 mio. kr., har PwC vurderet Tommerup St. varmeforsyning. Deres vurdering viser, at selskabet har en stærk betalingsevne, og på baggrund heraf oplyser PwC, at en årlig garantiprovision på 0,40 % af restgælden er rimeligt, og at der dermed ikke ydes statsstøtte i forbindelse med garantistillelsen

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse § 41, lovbekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

  Økonomi

  Der er automatisk låneadgang til investeringer i forsyningsområdet, og dermed også adgang til garantistillelse uden at denne påvirker Assens Kommunes låneramme.

   

  I tilfælde af manglende betaling på lånet træder garantistillelsen i kraft.

   

  Assens Kommune har for nuværende afgivet garanti for 2 lån til Tommerup St. Varmeforsyning som pr. 1. september 2020 havde en værdi på 3,1 mio. kr.

   

  Det bemærkes, at der er hjemtaget en byggekredit på de 9,1 mio. kr. bevilliget den 27. november 2019. Byggekreditten konverteres til et lån senest den 31. december 2020.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-09-2020

  Indstillingen anbefales.
   

  Beslutning Byrådet den 30-09-2020

  Indstillingen godkendt.
   

 • Sagsid.: 19/8312

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at høringsudgaven af Assens Kommunes klimastrategi 2020-2050 med mindre redaktionelle justeringer godkendes og sendes i offentlig høring i mindst 4 uger.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Alle udvalg har tidligere besluttet, hvilke konkrete indsatser, inden for udvalgenes ansvarsområder, der skal indgå i Assens Kommunes klimastrategi 2020-2050. Der er nu udarbejdet en høringsudgave af den samlede strategi, hvor indsatserne præsenteres. Høringsudgaven forelægges til politisk godkendelse.

  Sagsfremstilling

  Med strategien sætter Byrådet en ambitiøs udviklingsretning og vedtager de første understøttende indsatser. Med afsæt i Vision 2030 og ambitionen om at være foran de nationale mål for den grønne omstilling i 2030 er klimastrategiens mål, at:

   

  • CO2-udledningen inden for kommunegrænsen skal reduceres med mindst 70% i 2030 i forhold til 1990-tal og gå i nul senest 2050. Vores indsatsområder (energi, transport og landbrug) reducerer relativt lige så meget eller mere end den nationale CO2-reduktion i 2030.
  • Assens Kommune senest i 2050 skal være robust- og modstandsdygtig over for klimaforandringer.

   

  Strategien indeholder fem indsatsområder – energi, transport, landbrug og arealanvendelse, bæredygtigt forbrug og klimarobusthed.

   

  For hver af indsatsområderne har udvalgene valgt en række indsatser, der samlet set giver en reduktion på ca. 122.000 ton CO2 i 2030. De første mest effektfulde klimaindsatser, der understøtte vores klimamål er:

   

  • Grøn og bæredygtig erhvervsvækst gennem energieffektiviseringer og elektrificering herunder fx omlægning af teglproduktion fra naturgas til biogas inden 2030.
  • Varmeplan for afvikling af individuel olie- og gasopvarmning.
  • Strategisk energiplanlægning mod 100% vedvarende energiforsyning.
  • Mobilitetsplanlægning på vej- og trafikområdet mod mindre privatbilisme og mindre fossil brændstofforbrug.
  • Støtte lokale landbrug og fremstillingserhverv i at søge tilskud fra statslige puljer til at mindske brug af fossilt brændstof i non-road transport.
  • Udfase dyrkning af kulstofrig landbrugsjord.
  • Skovrejsning.
  • Mere biogasbehandling af gylle i landbruget.

   

  For at sikre, at Assens Kommune er klimarobust senest i 2050, er der foretaget en strategisk granskning af kommunens nuværende klimatilpasningsplan – se bilag. Den strategiske granskning konkluderer blandt andet, at de højt prioriterede indsatser i kommunens nuværende klimatilpasningsplan er gennemført eller i gang. Siden 2014, hvor klimatilpasningsplanen blev vedtaget er der bl.a. kommet nye klimascenarier. Det er derfor nødvendigt at udarbejde ny kortlægning af oversvømmelses- og erosionstruede områder i kommunen samt prioritering af nye konkrete indsatser. Det nødvendige datagrundlag fra andre aktører forventes at være tilgængeligt ultimo 2020, hvorefter kortlægnings- og prioriteringsarbejdet igangsættes for forventes afsluttet i 2021.

   

  Alle indsatserne er nærmere beskrevet i bilaget ”Klimaindsatser - Beskrivelse af de nuværende klimaindsatser i Klimastrategi 2020-2050”. 

   

  Behov for flere indsatser

  For at nå målsætningen i 2030 mangler der indsatser, som kan reducere med yderligere 73.000 ton (vores manko). I takt med, at Regeringen igangsætter nationale indsatser vil mankoen falde, da de nationale indsatser har betydning for den lokale udledning. Derudover er vi selv forpligtet til at udvikle flere indsatser, som kan reducere mankoen. De kommende indsatser udgør et udviklingsspor og består af nye initiativer, som skal implementeres løbende helt frem til 2050.

   

  En forpligtende klimastrategi

  Strategien er første skridt til at skabe stærkt, lokalt samarbejde, hvor alle engagerede klimaaktører sammen sætter fart på klimaarbejdet og går i gang med lokale klimainitiativer.

  Med den tværgående klimastrategi forpligter Byrådet sig målrettet på at realisere strategien – selv og i samarbejde med eksterne aktører. Dette forudsætter bl.a., at der indgås partnerskabsaftaler med nøgleaktører, som for eksempel den netop indgåede aftale med Strøjer Tegl. Det forudsætter desuden, at nøgleaktører, der kan påvirkes af klimaforandringer inddrages i kommunens klimatilpasningsplanlægning og, at vi arbejder aktivt med at identificere og have fokus på bredere gevinster – bl.a. miljømæssigt, økonomisk, socialt og kulturelt.

   

  På samme vis forpligter Byrådet sig til, at eksisterende og kommende planer og politikker m.v. understøtter klimaindsatsen. Det gælder for eksempel den kommende mobilitetsplan, som forudsættes af levere et stort bidrag til CO2-reduktionen, samt revision af kommuneplanen, natur- og friluftsstrategien, erhvervs- og vækstpolitikken og indkøbspolitikken.

   

  Byrådet vil løbende følge op på, om vi er på rette vej til at realisere målet og opdatere klimastrategien og tilpasningsplanen hvert 4. år

   

  Inddragelsesproces

  Strategien sendes i mindst 4 ugers høring efter byrådets behandling. Desuden afholdes der et klimaevent den 29. oktober 2020, hvor formålet er involvere bredt og udvikle eventuelle nye indsatser til klimastrategien. Hertil kommer, at der i september åbnes for en pulje til borgerdrevne klimaprojekter. Formålet med puljen er at støtte borgernes mulighed for at udvikle, iværksætte og implementere konkrete forslag, der på forskellig vis medvirker til realiseringen af de politiske klimaambitioner for Assens Kommune.

   

  Klimastrategi 2020-2050 vedlagt sagen er opdateret med mindre ændringer i overensstemmelse med Miljø, Teknik og Plans bemærkninger.

  Lovgrundlag

  Der er tale om en kommunal strategi, som ikke er lovpligtig. Strategien bidrager til at opfylde mål i kommunens Vision 2030.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 08-09-2020

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at høringsudgaven af Assens Kommunes klimastrategi 2020-2050 med mindre redaktionelle justeringer godkendes og sendes i offentlig høring i mindst 4 uger.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-09-2020

  Indstillingen anbefales.
   

  Beslutning Byrådet den 30-09-2020

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/8312

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Assens Kommune indgår i en ny kommunal klimaalliance med henblik på at fortsætte DK2020-samarbejdet og sikre gensidig forpligtelse omkring klimadagsordenen.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Frederiksberg Kommune har initieret en ny klimaalliance. Klimalliancen skal medvirke til at sikre, at kommunerne forpligter sig på at samarbejde om at implementere ambitiøse klimaindsatser i overensstemmelse med Parisaftalens 1,5 graders målsætning, samt skabe en platform for vidensdeling, samarbejde og indflydelse, som øger kommunernes fælles evne til at implementere ambitiøs klimahandling. Det første indledende møde afvikles den 9. oktober 2020. Sagen forelægges til politisk stillingtagen.

  Sagsfremstilling

  Med et ønske om at fastholde klimaudfordringen højt på dagsordenen, har Frederiksberg Kommune været i dialog med CONCITO og Realdania om nødvendigheden af at fortsætte DK2020-samarbejdet og skabe en forpligtende klimaalliance. Både CONCITO og Realdania ønsker at understøtte kommunernes fokus på den centrale dagsorden, hvorfor der i det samlede projekt er afsat midler til at understøtte en ny klimaalliance.

   

  Det første møde afholdes på Frederiksberg den 9. oktober 2020 kl. 10-13, hvor de deltagende kommuner nærmere drøfter rammerne og kravene i en sådan klimaalliance, herunder udkast til klimaerklæring. Invitationen ses i bilag 1, klimaerklæringen i bilag 3.

   

  Medlemskrav

  Frederiksberg har udarbejdet et overordnet notat, der beskriver forslag til medlemskravene til de deltagende kommuner, der vedrører følgende:

   

  1. Klimahandlingsplan
  2. Afrapportering
  3. Aktiv deltagelse i alliancen
  4. Tilslutning til mindst én af C40’s sektordeklarationer
  5. Vidensdeling lokalt og globalt

   

  Se uddybende beskrivelse i bilag 2.

   

  En politisk styregruppe

  Frederiksberg Kommune foreslår, at alliancen overordnet ledes af en politisk styregruppe bestående af fem borgmestre, der udpeges af de øvrige borgmestre (der indgår i alliancen) fra de respektive regioner. Det foreslås desuden, at de deltagende kommuner vælger en af de fem udpegede formænd som formand for alliancen for en 2-årig periode. Den politiske styregruppe mødes fire gange årligt for at:

   

  • Monitorere fremgang i alliancens kommuner
  • Sikre kommunernes aktive deltagelse i alliancen
  • Formulere politikanbefalinger
  • Styrke netværkets politiske indflydelse

  Økonomi

  Jf. invitationen fra Frederiksberg er der i det samlede DK2020-projekt afsat midler til understøttelse af klimaalliancen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 21-09-2020

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Assens Kommune indgår i en ny kommunal klimaalliance med henblik på at fortsætte DK2020-samarbejdet og sikre gensidig forpligtelse omkring klimadagsordenen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-09-2020

  Indstillingen anbefales.
   

  Beslutning Byrådet den 30-09-2020

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 20/15086

  Indstilling

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller:

  • At Huset Gummerup, herunder Gummerup Børnehave, Skole og SFO, nedlukker pr. 1. august 2021 på baggrund af skolebestyrelsens anmodning til udvalget om at lukke Huset Gummerup.
  • At Gummerup skoledistrikt lægges sammen med Glambjerg skoledistrikt efter den 1. august 2021.

  Beslutningstema

  Henvendelse fra skolebestyrelsen ved Gummerup Skole om lukning af Huset Gummerup forelægges til politisk beslutning. I givet fald forelægges endvidere sag om den fremtidige skolestruktur fra 1. august 2021.

  Sagsfremstilling

  Uddannelse, Børn og Familie har på udvalgsmøder den 1. juli og 10. august 2020 drøftet nedlukningen af Huset Gummerup på baggrund af, at bestyrelsen i Huset Gummerup har anmodet om lukning pr. 31. december 2020 pga. manglende elevgrundlag jf. bilag 1. De lovgivningsmæssige rammer for nedlukning af en folkeskole betyder, at Gummerup Skole tidligst kan lukke pr. 1. august 2021. Udvalget blev forelagt processen for nedlukningen på udvalgsmødet den 10. august 2020.

   

  Det indstilles,, at Huset Gummerup lukkes pr. 1. august 2021. Det indstilles endvidere, at Gummerup skoledistrikt lægges sammen med Glamsbjerg skoledistrikt.

   

  Forslaget om at sammenlægge Gummerup og Glamsbjerg skoledistrikter bunder i en vurdering af de lokale tilhørsforhold, og herunder det forhold, at Glamsbjergskolen er overbygningsskole til Gummerup Skole, hvorfor mange elever og forældre naturligt orienterer sig mod Glamsbjerg.

   

  Bestyrelsen for Huset Gummerup har tillige ønsket, at Gummerup skoledistrikt lægges sammen med Glamsbjerg skoledistrikt. En skriftlig udtalelse fra bestyrelsen er vedlagt som bilag 2. 

   

  Der er foretaget en kortlægning af, hvor eleverne i Gummerup skoledistrikt søger hen, og hvor de nuværende elever på Gummerup Skole har bopæl. Kortlægningen viser, at størstedelen af eleverne i Gummerup skoledistrikt, som ikke går på Gummerup Skole, har valgt at søge mod Glamsbjerg. Glamsbjergskolen og Glamsbjerg Fri- og Efterskole er de største aftagere af elever. Kun få elever har søgt mod skolerne i de øvrige nabodistrikter. Kortlægningen viser desuden, at Gummerup Skole aktuelt har 12 elever med bopæl i Glamsbjerg skoledistrikt. Tilsvarende kommer 8 elever fra Haarby skoledistrikt, 2 fra Ebberup skoledistrikt, mens der kommer en enkelt elev fra henholdsvis Verninge, Salbrovad og Aarup skoledistrikter. 

   

  Træffes der beslutning om, at Huset Gummerup skal lukke, skal der efterfølgende igangsættes en høringsperiode på minimum 8 uger jf. tidsplanen i bilag 4. Det vedlagte bilagsmateriale til denne sag vil indgå i høringsmaterialet.

   

  Huset Gummerups bygninger vil indgå i det arbejde, der pågår omkring arealoptimering af den kommunale bygningsmasse.

   

  Efter Uddannelse, Børn og Families behandling er modtaget henvendelse fra Bestyrelsen Huset Gummerup, der er vedlagt som bilag.

  Lovgrundlag

  Folkeskolelovens § 24, stk. 4 samt bekendtgørelse nr. 700 af 23. juni 2014 om proceduren ved nedlæggelsen af en folkeskole.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 07-09-2020

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller:

  • At Huset Gummerup, herunder Gummerup Børnehave, Skole og SFO, nedlukker pr. 1. august 2021 på baggrund af skolebestyrelsens anmodning til udvalget om at lukke Huset Gummerup.
  • At Gummerup skoledistrikt lægges sammen med Glambjerg skoledistrikt efter den 1. august 2021.
    

  Beslutning Byrådet den 30-09-2020

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/17158

  Indstilling

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller, at tillægget til skolernes kvalitetsrapport for 2018/19 godkendes.

  Beslutningstema

  Tillægget har været sendt i høring i MED-udvalg og bestyrelser og kan nu godkendes.

  Sagsfremstilling

  Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udstedte en ny bekendtgørelse nr. 204 om kvalitetsrapporter i folkeskolen, der trådte i kraft den 18. marts 2020.

   

  Den 30. marts 2020 godkendte Byrådet, skolernes kvalitetsrapport for 2018/19 på baggrund af de indkomme høringssvar. Kvalitetsrapporten indeholdt ikke ændringerne jf. den nye bekendtgørelse, derfor er der udarbejdet et tillæg til skolernes kvalitetsrapport med fokus på de nye ændringer. Tillægget har nu været i høring i MED-udvalg og bestyrelser og skal vedtages i Byrådet oktober 2020.

  Ændringerne i den nye bekendtgørelse betyder, at følgende nye oplysninger skal indgå i tillægget og fremover i kvalitetsrapporten:

  1)     Andel af elever, der aflægger alle obligatoriske 9. klasseprøver

  2)     Der skal redegøres for skolernes planlagte ændringer i skoleugens længde i medfør af folkeskolelovens § 16 b og 16 d

  3)     Der skal redegøres for skolernes anvendelse af de frigivne midler til kvalitetsløft af den understøttende undervisning.

   

  Tillægget, der er vedlagt som bilag indeholder følgende redegørelser jf. de nye ændringer:

  1)     På de fleste skoler aflægger alle elever alle obligatoriske prøver

  2)     Der er fem skoler, der benytter sig af § 16 b og der er ni skoler, der benytter sig af § 16 d

  3)     Skolerne har redegjort for deres anvendelse af de frigivne midler.

   

  Der er kommet 14 høringssvar i alt. Seks høringssvar fra MED-udvalg og otte høringssvar fra bestyrelser. Høringssvarene indeholder bl.a. følgende kommentarer:

  • Skolerne beskriver en stor mangfoldighed vedr. et kvalitetsløft, det kunne være spændende med en mere systematisk undersøgelse af, hvad der virker
  • Det er positivt, at det er uddannede pædagoger/lærere, der er ekstra med, når der er tale om to-voksne i undervisningen
  • En anerkendelse af værdien i at skulle beskrive, hvordan pengene er brugt

  Otte høringssvar har ingen kommentarer til tillægget og tager tillægget til efterretning.

  Høringssvarene er vedlagt som bilag.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 07-09-2020

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller, at tillægget til skolernes kvalitetsrapport for 2018/19 godkendes.

  Beslutning Byrådet den 30-09-2020

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 20/15526

  Indstilling

  Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at Byrådet udpeger repræsentant, der kan indtræde i Tobaksgaardens bestyrelse.

  Beslutningstema

  Ifølge Tobaksgaardens nye vedtægter, godkendt af Assens Byråd den 26. februar 2020 og af Tobaksgaardens generalforsamling den 22. juni 2020, skal Assens Byråd udpege en repræsentant fra Byrådet til Tobaksgaardens bestyrelse.

  Sagsfremstilling

  På Tobaksgaardens generalforsamling den 22. juni 2020 blev der udpeget ny bestyrelse. Bestyrelsen består ifølge vedtægterne af minimum 5 personer med særlige kompetencer inden for drift af kulturhuse. Det er aftalt, at Assens Byråd udpeger et medlem til bestyrelsen.

  Lovgrundlag

  Vedtægter for Tobaksgaarden.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Byrådet den 30-09-2020

  Byrådsmedlem Jens Jakobsen udpeges til Tobaksgaardens bestyrelse
   

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 30-09-2020

  Naturstyrelsen har i udbud afhændet tre mindre arealer i henholdsvis Brunshuse og Å. Assens Kommune bød på arealerne. Kommunens bud blev overbudt, hvorfor ingen af de tre arealer tilgår kommunens arealportefølje.

   

  Orientering om gennemført grundlovsceremoni den 25. september 2020

   

  Orientering om Assens Kommunes covid-19-incidens-tal samt kommunens kommunikation i samme forbindelse.
   

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 30-09-2020

  Intet
   

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 30-09-2020

  Intet.
   

 • Sagsid.: 20/16819
 • Sagsid.: 18/7569
 • Sagsid.: 19/6646