icon-Politik

Politik

Referat

Onsdag den 9. september 2020 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Søren Steen Andersen, Karin Christiansen, Jens Jakobsen, Pia Offer Madsen, Tine Grau Poulsen, Lars Kristian Pedersen, Henrik Mott Frandsen, Dan Gørtz, Nikolaj Leed Henriksen, Rie Nielsen, Knud Søby, Erik Klindt Andersen, Ib W. Jensen, Mogens Mulle Johansen, Flemming Risskov Jørgensen, Charlotte Vincent Petersen, Finn Viberg Brunse, Charlotte Kjær, Henrik Hansen, Sara Emil Baaring, Leif Rothe Rasmussen, Elmer Philipsen, Berit Schaldemose, Kaj Alstrup, Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Lars Kolling, Betina Signe Stick, Søren Thomsen, Poul Poulsen
 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 09-09-2020

  Dagsordenen godkendt.
   

 • Sagsid.: 19/21369

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler:

  • At forslag til budget 2021-2024 godkendes.
  • At udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 26,1.
  • At der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag og generelle tilskud.
  • At grundskyldspromillen fastsættes uændret til 22,12.
  • At fristen for fremsendelse af ændringsforslag fastsættes til den 21. september 2020, kl. 9 og fremsendes til Økonomi- og Lønchefen.

   

  Beslutningstema

  Første behandling af budget 2021-2024

  Sagsfremstilling

  Budgetlægningen for 2021-2024 går nu ind i den afsluttende fase, hvormed budgetforslaget til Byrådets 1. behandling skal godkendes.

   

  Assens Kommune kan ved budgetlægningen af indtægtssiden vælge mellem statsgarantien, hvilket medfører at budgettet baseres på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag, eller selvbudgettering hvormed egne parametre for folketal og udskrivningsgrundlaget anvendes. Beregningerne angiver, at statsgarantien med fordel kan anvendes for 2021.

   

  I henhold til budget- og bevillingsoversigten udgør skatter og generelle tilskud mv. 2.850,3 mio. kr. i 2021.

   

  Budgetforslaget til 1. behandling indeholder et driftsbudget på 2.677,6 mio. kr. i 2021 og heri er medtaget tekniske ændringer på 59,8 mio. kr.

   

  Resultat af den ordinære driftsvirksomhed viser i 2021 et overskud på 177,2 mio. kr.

   

  Den tekniske fordelte serviceramme fra KL er på 1.809,6 mio. kr., og kommunens serviceudgifter kan opgøres til 1.787,5 mio. kr. i 2021, og er dermed 22,1 mio. kr. mindre end den udmeldte serviceramme.

   

  Materialet indeholder et anlægsprogram for 2021-2024, og anlægsniveauet udgør 43,6 mio. kr. i 2021.

   

  Den langfristet gæld afvikles som anført i den økonomiske politik, og det betyder, at der afvikles 59,9 mio. kr. i 2021. Afviklingen indeholder også forpligtigelsen i forhold til Sale og lease back.

   

  Samlet set balancerer budgetforslaget for 2021 med en forøgelse af kassebeholdningen på 77,4 mio. kr.

   

  Budgettet er sendt i offentlig høring på kommunens hjemmeside og hos berørte parter. Høringsfristen udløber den 4. september 2020, kl. 12.00. Modtagne høringssvar vil indgå i de videre politiske forhandlinger.

   

  Fristen for fremsendelse af politiske ændringsforslag fastsættes til den 21. september 2020 kl. 9.00. Ændringsforslag sendes til Økonomi- og Lønchefen

  Lovgrundlag

  Den kommunale styrelseslov

  Lovgrundlag

  Den kommunale styrelseslov

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 31-08-2020

  Økonomiudvalget anbefaler,

  • at forslag til budget 2021-2024 godkendes.
  • at udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 26,1.
  • at der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag og generelle tilskud.
  • at grundskyldspromillen fastsættes uændret til 22,12.
  • at fristen for fremsendelse af ændringsforslag fastsættes til den 21. september 2020, kl. 9 og fremsendes til Økonomi- og Lønchefen.

   

  Beslutning Byrådet den 09-09-2020

  Indstillingen godkendt.

   

  Budget 2021-2024 oversendes til Byrådets 2. behandling.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/21369

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at budgettet for den kirkelige ligning til godkendelse med en skatteprocent på 0,95%.

  Beslutningstema

  Udskrivningsprocenten for kirkeskat 2021

  Sagsfremstilling

  Kirkeministeriet har udmeldt landskirkeskatten og tilskud fra fællesfonden for 2021.

   

  Med baggrund i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag samt provstiudvalgets foreløbige detailbudget for 2021 budgetteres der med et budget i balance. Dette medfører, at provstiudvalgets mellemregning med Assens Kommune forventes at udgøre 1.306.000 kr. ultimo 2021

   

  Det endelige detailbudget fremlægges til 2. behandlingen den 30. september

  Lovgrundlag

  Lov om folkekirkens økonomi

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 31-08-2020

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 09-09-2020

  Indstillingen godkendt.

   

  Den kirkelige ligning 2021 oversendes til Byrådets 2. behandling.

 • Sagsid.: 20/3133

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler:

  • At Assens Forsyning – Rensning meddeles en kommunegaranti for en samlet låneramme på 252,0 mio. kr. til etablering af nyt renseanlæg indenfor gældende plangrundlag.
  • At Assens Forsyning – Rensning hvert år i forbindelse med regnskabsafslutningen redegør for forholdene i selskabet i relation til den vederlagsfri kommunegaranti.
  • At Økonomiudvalget hvert kvartal orienteres om status på projektet og den tilhørende økonomi, herunder at grundlaget for garantistillelsen ikke er omfattet af statsstøttereglerne fortsat er tilstede.

  Beslutningstema

  Assens Forsyning - Rensning har fremsendt anmodning om kommunegaranti for en samlet låneramme på 252,0 mio. kr. til etablering af nyt renseanlæg.

  Sagsfremstilling

  Assens Forsyning – Rensning har haft udbudt etablering af nyt renseanlæg i Assens og indgået kontrakt med vindende entreprenør. De samlede etableringsomkostninger er på 271.300.000 kr. Heraf udgør entreprisesummen efter udbud 251.240.000 kr. Den resterende økonomi op til de samlede etableringsomkostninger afholdes af Assens Forsyning. 

   

  Bestyrelsen for Assens Forsyning har den 3. september 2020 fremsendt anmodning om kommunal garanti for en byggekredit på 252,0 mio. kr.

   

  Byggekreditten konverteres løbende til lån i anlægsperioden 2020-2022 og senest med regnskabsafslutningen af regnskab 2023.

   

  Bestyrelsen har samtidig godkendt og fremsendt betalingsplan til entreprenør.

   

  Assens Kommune opkræver i overensstemmelse med statsstøttereglerne stiftelsesprovision og løbende garantiprovision, når kommunen stiller garanti for forsyningsselskabers låneoptag.

   

  Det har været usikkerhed om, hvorvidt garantistillelse for etablering af et renseanlæg er omfattet af statsstøttereglerne, både den danske statsstøttelovgivning og EU-regler om samme. Vurdering heraf forudsatte, at det konkrete projekt for nyt renseanlæg var fastlagt.

   

  Advokatfirmaet Horten har på vegne af Assens Forsyning – og efter aftale med Assens Kommune - anmodning foretaget en statsstøtteretlig vurdering i forbindelse med låneoptaget til et nyt renseanlæg. Det vurderes, at etablering og drift af renseanlægget ikke er en konkurrenceudsat markedsaktivitet, hvorfor der ikke efter statsstøttereglerne er krav om at der opkræves provision i forbindelse med garantistillelse.

   

  Ovenstående er kun gældende så længe finansieringen alene går til etableringen af renseanlægget, og at det kan udelukkes at støtten videregives til kommerciel aktivitet eller til driften af renseanlægget. Kommunen vil være pligtig at påse dette forhold løbende.

   

  Sagsbehandling vedrørende byggetilladelse, planforhold mv. henhører under Miljø, Teknik og Plan.

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse § 41, lovbekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

  Økonomi

  Der er automatisk låneadgang til investeringer i forsyningsområdet, og dermed også adgang til garantistillelse uden at denne påvirker Assens Kommunes låneramme.

   

  I tilfælde af manglende betaling på lånet træder garantistillelsen i kraft.

   

  Assens Kommune har pr. 1. august 2020 givet kommunegaranti til Assens Forsyning for i alt 337,5 mio. kr.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 09-09-2020

  Økonomiudvalget anbefaler:

  • At Assens Forsyning – Rensning meddeles en kommunegaranti for en samlet låneramme på 252,0 mio. kr. til etablering af nyt renseanlæg indenfor gældende plangrundlag.
  • At Assens Forsyning – Rensning hvert år i forbindelse med regnskabsafslutningen redegør for forholdene i selskabet i relation til den vederlagsfri kommunegaranti.
  • At Økonomiudvalget hvert kvartal orienteres om status på projektet og den tilhørende økonomi, herunder at grundlaget for garantistillelsen ikke er omfattet af statsstøttereglerne fortsat er tilstede.

  Beslutning Byrådet den 09-09-2020

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 09-09-2020

  Intet.
   

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 09-09-2020

  Intet.