icon-Politik

Politik

Referat

Onsdag den 26. august 2020 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Søren Steen Andersen, Karin Christiansen, Jens Jakobsen, Pia Offer Madsen, Tine Grau Poulsen, Lars Kristian Pedersen, Henrik Mott Frandsen, Dan Gørtz, Nikolaj Leed Henriksen, Rie Nielsen, Knud Søby, Erik Klindt Andersen, Ib W. Jensen, Mogens Mulle Johansen, Flemming Risskov Jørgensen, Charlotte Vincent Petersen, Finn Viberg Brunse, Charlotte Kjær, Henrik Hansen, Sara Emil Baaring, Leif Rothe Rasmussen, Elmer Philipsen, Berit Schaldemose, Kaj Alstrup, Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Lars Kolling, Betina Signe Stick, Søren Thomsen, Poul Poulsen
 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 26-08-2020

  Dagsordenen godkendt.

 • Sagsid.: 17/21227

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller, at 1. viceborgmester Søren Thomsen, direktør Martin Albertsen og direktør Michael Bjørn tildeles underskriftsbemyndigelse.

   

  Sagsfremstilling

  Dokumenter vedrørende køb, salg og andre dispositioner over fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtigelser underskrives af borgmesteren eller viceborgmestrene og en af de personer, der er bemyndiget dertil af byrådet.

   

  På byrådets konstituerende møde den 13. december 2017 blev det besluttet, hvilke personer, der er underskriftsbemyndiget i Assens Kommune.

   

  I forbindelse med ny viceborgmester, samt ansættelse af nye direktører anmodes om Byrådets godkendelse af, at følgende personer er underskriftsbemyndiget i Assens Kommune:

  Borgmester Søren Steen Andersen

  1. viceborgmester Søren Thomsen

  2. viceborgmester Karin Christiansen

  Kommunaldirektør Finn G. Johansen

  Direktør By, Land og Kultur Martin Albertsen

  Direktør Social og Sundhed Michael Bjørn

   

  Assens Kommunes informerer Tinglysningsretten ved Danmarks Domstole om hvilke personer, der ifølge kommunestyrelseslovens § 32 er tegningsberettede vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser efter Byrådets godkendelse.

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse § 32

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Byrådet den 26-08-2020

  Indstillingen godkendt.

 • Sagsid.: 20/12053

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at midtvejsreguleringen for 2020 tages til efterretning samt

  1. At der søges samlet negative tillægsbevillinger på i alt 50.844.000 kr. til finansieringssiden. Beløbet lægges i kassen.
  2. At der søges en tillægsbevilling på 463.000 kr. til Miljø, Teknik og Plan
  3. At der søges en negativ tillægsbevilling på 471.000 kr. til Uddannelse, Børn og Familie
  4. At der søges en tillægsbevilling på 56.307.000 kr. til Beskæftigelse, Erhverv og Kultur
  5. At der søges en tillægsbevilling på 14.000 kr. til Social og Sundhed
  6. At der søges en tillægsbevilling på 400.008 kr. til Økonomiudvalget

  Beslutningstema

  Som en del af Økonomiaftalen for budget 2021 er der også indgået en aftale mellem regeringen og KL om en midtvejsregulering af tilskud og udligning for budget 2020. Det drejer sig om ændringer vedrørende fremskrivningen af priser og lønninger, Lov- og cirkulæreprogrammet, overførselsudgifterne mv. Som følge af kommunens principper for det tekniske budget samt ønske om budget i balance indstilles, at ændringerne indarbejdes i budgettet for 2020. Der er tale om betydelige reguleringer.

   

  I forbindelse med midtvejsreguleringen får kommunerne også tilskud til merudgifter til serviceudgifter, som følge af Covid-19. Det udgør i alt 9,5 mio. kr. og hertil kommer tilskud til fastholdelse af socialkontakt og dagsture på i alt 1,3 mio. kr. Dette behandles som en særskilt sag i Økonomiudvalget og byrådet i september, så snart der er overblik over de samlede udgifter.

  Sagsfremstilling

  Midtvejsrerguleringen indeholder en række kompensationer og reguleringer for kommunernes merudgifter/mindreudgifter set i forhold til Økonomiaftalen for budget 2020.

   

  Der er flere overordnede temaer i midtvejsreguleringen. Det drejer sig konkret om følgende:

  1. Pris og lønregulering
  2. Lov og cirkulæreprogram og øvrige reguleringer på aktstykket
  3. Overførselsudgifter
  4. Midtvejsregulering beskæftigelsestilskud 2020
  5. Endelig regulering af beskæftigelsestilskud 2019
  6. Skattenedslag

   

  1. Pris- og lønregulering

  Priser og lønninger har udviklet sig anderledes end forudsat i Økonomiaftalen for budget 2020 og derfor nedjusteres kommunernes tilskud med 1 mia. kr. Det svarer til 6,9 mio. kr. for Assens Kommune. Allerede i september sidste år kom der dog et nyt pl-skøn fra KL, som de anbefalede at kommunerne indarbejdede i budgettet. September-skønnet lå 5,0 mio. kr. lavere end det tidligere skøn og blev med andre ord allerede dengang tilført kassen. Det betyder at det kun er muligt at hente de resterende 1,9 mio. kr. i budgettet. Budgettet reduceres således med de 1,9 mio. kr. fordelt på alle udvalg.

   

  Udvalg (1.000 kr.)

  Lov og Cirkulære

  Miljø, Teknik og Plan

  -428

  Undervisning, Børn og Familie

  -878

  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur

  -210

  Social og Sundhed

  -307

  Økonomiudvalget

  -91

  I alt

  -1.914

   

   

  2. Lov og Cirkulæreprogram mm.

  Som følge af nye opgaver der overgår til kommunerne, og/eller opgaver som falder bort, så får kommunerne reguleret deres bloktilskud via Lov og Cirkulæreprogrammet. Samlet set får kommunen tilført i alt 4,1 mio. kr.  Det fordeler sig mellem fagudvalgene som følger:

   

  Udvalg (1.000 kr.)

  Lov og Cirkulære

  Miljø, Teknik og Plan

  891

  Undervisning, Børn og Familie

  407

  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur

  3.535

  Social og Sundhed

  321

  Økonomiudvalget

  499

  I alt

  5.653

  Reguleringerne beløber sig til mere end de 4,1 mio. kr. DEt skyldes at der som følge af bagatelgrænsen ikke søges om reguleringer, der ligger i intervallet -50.000 kr. til + 50.000 kr. samt at en enkelt regulering alene er af finansieringsmæssigt karakter hvor kommunen bliver reguleret med 1,4 mio. kr. for tidligere års overkompensation for indsatsplanlægning på miljøområdet. Af bilag vedlagt dagsordenen fremgår de enkelte reguleringer.

   

  3. Overførselsudgifter

  Kommunerne får 2,9 mia. Kr. til dækning af merudgifter i forbindelse med stigende ledighed mv. bl.a. som følge af Covid 19. Assens Kommunes andel udgør 20,3 mio. kr. og søges tilført Beskæftigelses, Erhverv og Kultur til dækning af merudgifter. I det omfang at kommunerne oplever højere eller lavere ledighed (og dermed udgifter) må det forventes, at der kan ske en efterregulering.

   

  4. Midtvejsregulering beskæftigelsestilskud 2020

  Kommunerne reguleres efter regeringens skøn for udgifterne til forsikrede ledige. Midtvejsreguleringen for Assens Kommune udgør 32,9 mio.kr. og søges tilført til Beskæftigelses, Erhverv og Kultur til dækning af merudgifter. Ligesom for de øvrige overførselsudgifter må det forventes, at der kan ske en efterregulering i det omfang at kommunerne oplever lavere eller højere udgifter end skønnet til midtvejsreguleringen.

   

  5. Endelig regulering af beskæftigelsestilskud 2019

  Udgifterne til forsikrede ledige i regnskab 2019 er endelig gjort op. Assens Kommune får et ekstra beløb på 0,9 mio. kr. i beskæftigelsestilskud.

   

  6. Skattenedslag

  I forbindelse med midtvejsreguleringen får Assens Kommune også sin andel af den kollektive sanktion for at nogle kommuner har sat skatte mere op end der har ligget inden for økonomiaftalerne. Beløbet udgør 0,2 mio. kr.

   

  Samlet overblik over midtvejsreguleringen

  Midtvejsreguleringen betyder samlet set at der skal trækkes 5,9 mio. kr. op af kassen. Det skyldes primært punkt 1; at Assens Kommune bliver regulereret for et lavere Pris og lønskøn som for størstedelens vedkommende allerede er indarbejdet i budgettet.

   

  1.000 kr.

  Finansieringssiden

  Driftssiden

  Effekt på kasse

  1. Pris og Lønskøn

  6.914

  -1.914

  5.000

  2. LCP mv.

  -4.056

  5.653

  1.597

  3. Overførselsudgifter

  -20.054

  20.054

  0

  4. Beskæftigelsestilskud 2020

  -32.928

  32.928

  0

  5. Endelig beskæftigelsestilskud 2019

  -888

   

  -888

  Skattenedslag

  168

   

  168

  I alt

  -50.844

  56.721

  5.877

   

   

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2020

  Indstillingen anbefales.
   

  Beslutning Byrådet den 26-08-2020

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 20/9661

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler:

  • At ligestillingsredegørelse 2020 godkendes
  • At ”Fokus på ligestilling” tages til efterretning.

  Beslutningstema

  Sagen forelægges til stillingtagen til den obligatoriske ligestillingsredegørelse, samt tage supplerende ”Fokus på ligestilling” til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Alle kommuner, regioner og staten skal efter ligestillingslovens §§ 5 og 5a indberette en ligestillingsredegørelse om deres arbejde med ligestilling hvert tredje år. Sidste ligestillingsredegørelse blev indberettet i 2017 og skal derfor indberettes igen senest den 1. september 2020.

   

  Formålet med ligestillingsredegørelserne er:

  • At monitorere, sammenligne og fremme ligestillingsindsatser i det offentlige
  • At synliggøre indsatsen over for borgere og andre interesserede aktører
  • At indsamle god praksis som inspiration til myndighedernes videre arbejde med ligestilling.

   

  I forhold til tidligere er ligestillingsredegørelsen blevet forenklet, da ligestillingslovens regeler om indberetning af redegørelse er blevet forenklet i 2019. Formålet med ændringerne er at forenkle indberetningen af ligestillingsredegørelserne, så de opleves relevante, og så ligestillingsredegørelserne i højere grad medvirker til at fremme arbejdet med ligestilling i kommuner, regioner og staten.

   

  Desuden indeholder ligestillingsredegørelserne som noget nyt et specifikt tema, der vil skifte fra gang til gang. I 2020 er der særligt fokus på kommuners beskæftigelsesindsats over for indvandrerkvinder og -mænd fra ikke-vestlige lande.

   

  Som et supplement til den obligatoriske ligestillingsredegørelse, er udarbejdet redegørelsen ”Fokus på ligestilling”. ”Fokus på ligestilling” fremhæver elementer fra den obligatoriske ligestillingsredegørelse, men supplerer også med eksempler på, hvordan ligestilling indgår, i et bredere perspektiv end ligestilling mellem kvinder og mænd, i den daglige opgaveløsning, samt med talmateriale om ligestilling, som typisk indgår i den personalepolitiske redegørelse.

  Lovgrundlag

  Ligestillingslovens §§ 5 og 5a.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2020

  Indstillingen anbefales.
   

  Beslutning Byrådet den 26-08-2020

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/287

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at Skema C, for opførelse af almene Boliger på Cederfeldsgade i Aarup godkendes.

  Beslutningstema

  Skema C for almene boliger på Cederfeldsgade i Aarup forelægges til politisk stillingtagen.

  Sagsfremstilling

  Tommerup Andelsboligforening har fremsendt skema C for opførelse af 16 familieboliger på Cederfeldsgade 2 i Aarup.

   

  Der er i forbindelse med byggefasen blevet tilføjet yderligere 4 m2 på ejendommens samlede areal. Dette medfører, at den maksimalt tilladte anskaffelsessummen stiger med 79.560kr. til 26.732.160kr.

   

  Den kommunale grundkapital stiger ligeledes med 6.365 kr. Stigningen vurderes at have mindre betydning for den samlede økonomi.

   

  Ud over den maksimale tilladte anskaffelsessum, er der en overskridelse på projektet på 24.813kr. Da den maksimalt tilladte anskaffelsessum er overskrevet, afholder Tommerup Andelsboligforening selv overskridelsen. Overskridelsen må ikke finansieres gennem lejeforhøjelse.

  Lovgrundlag

  Almenboligloven

  Støttebekendtgørelsen § 45 stk. 5.

  Økonomi

  Ejendommens 4 ekstra m2 betyder en stigning i anskaffelsessummen på 79.560kr. Heraf udgør Den kommunale grundkapital 6.365kr. svarende til 8%. Den samlede anskaffelsessum udgør 26.732.160kr.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2020

  Indstillingen anbefales.
   

  Beslutning Byrådet den 26-08-2020

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 20/13839

  Indstilling

  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur indstiller at forsøget med at halvere taksterne på musikskolens hold ”Musik i bevægelse” og ”Instrumentværksted” i sæson 2020/2021 godkendes.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen med bemærkning om, at eventuelle merudgifter afholdes inden for Beskæftigelse, Erhverv og Kulturs økonomiske ramme.

  Beslutningstema

  På grund af covid-19 nedlukningen af Assens Musikskoles holdundervisning, der dækker både Musik & Bevægelse for 0.-1. klasse og Instrumentværksted for 2.-3. klasse, har musikskolen oplevet, at et meget lille antal elever har tilmeldt sig disse fag for den kommende sæson. Situationen kræver, at der eksperimenteres med prisniveauerne for at se, om det ekstraordinært kan booste deltagerantallet.

  Sagsfremstilling

  Musikskolen vurderer, at årsagen til den lave grad af tilmelding til holdundervisning bl.a. er, at musikskolen ikke har kunne reklamere i tilstrækkelig grad og dermed blive synlig nok over for denne børnegruppe. Dette er en direkte følge af 2½ måneds nedlukning som følge af Covid-19 situationen.

   

  Bagtæppet for denne vurdering er, at Musikskolen normalt gennemfører en ganske omfattende indsats via en lang række store og små koncerter, PR-optræden, og workshops i løbet af foråret, der typisk foregår på skolerne, Tobaksgaarden, eller andre steder i lokalsamfundene (fx kirker og hallerne). Omkring 50 aktiviteter af denne karakter blev aflyst. Covid-19 nedlukningen har derfor betydet, at Musikskolens har manglet mulighed for at være fysisk til stede og synlige, der hvor børn og familier normalt kommer. I stedet har man været henvist til primært digital PR og markedsføring via hjemmeside og sociale medier, og uddeling af flyer/tilmeldingsbrochure på skolerne. 

   

  Derfor ønsker Assens Musikskole i overensstemmelse med musikskolebestyrelsen, at kickstarte disse hold for at opnå et højere deltagerantal på op mod 60-70 ekstra deltagere. Det sker ved forsøgsvis at omlægge sæsonkontingentet for holdene i den kommende sæson. Konkret gøres det ved at halvere deltagerbetalingen i sæson 2020-2021, således:

  • Musik & Bevægelse: Fra 1.500 kr. til 750 kr.
  • Instrumentværksted: fra 2.000 kr. til 1.000 kr.

   

  Gennemførelsen af omlægningen vil samtidig give svar på i hvilken udstrækning prisen er afgørende for, om børnene bliver tilmeldt eller ikke.

  Lovgrundlag

  Lov om musik, bekendtgørelse om musikskoler https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2013/673

  Økonomi

  I skoleåret 2019/20 var deltagerantallet:

  • 26 børn på Musik & Bevægelse fordelt på 5 hold. Indtægt 39.000 kr.
  • 35 børn på Instrumentværksted fordelt på 9 hold. Indtægt 70.000 kr.

  Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt hhv. 19 og 8 børn. Da de tilmeldte børn er spredt geografisk, kan ingen hold opnå minimums deltagerantal som det ser ud nu. Således er udsigterne, at ingen hold oprettes.

   

  Der er med nuværende tilmeldingsniveau udsigt til et indtægtstab på 109.000 kr. Såfremt der kommer hhv. 7 og 28 flere børn, fordelt meget heldigt geografisk, på hver af de to holdundervisningstilbud, vil indtægterne balancere med tidligere års indtægtsniveau. Såfremt niveauet ligger lavere, vil det give et maksimalt indtægtstab på op til 109.000 kr., som dækkes af Assens Musikskole.

   

  Ud over covid-19 situationens konsekvenser med vigende tilmelding til hold, forventes der også en svagere tilgang til andre musikskoletilbud i form af fx soloundervisning. Den samlede virkning heraf giver en anstrengt økonomi for Musikskolen og et underskud på budget 2020, muligvis også i en størrelse, der overstiger 5%. Det følges der tæt op på.

   

  Administrativ bemærkning tilføjet efter Beskæftigelse, Erhverv og Kulturs behandling af sagen:

  I henhold til den økonomiske politik skal fagudvalget ved merudgifter, herunder også efter overførelser, anvise finansiering inden for egen budgetramme.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Beskæftigelse Erhverv og Kultur den 10-08-2020

  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur indstiller at forsøget med at halvere taksterne på musikskolens hold ”Musik i bevægelse” og ”Instrumentværksted” i sæson 2020/2021 godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2020

  Indstillingen anbefales med bemærkning om, at eventuelle merudgifter afholdes inden for Beskæftigelse, Erhverv og Kulturs økonomiske ramme.
   

  Beslutning Byrådet den 26-08-2020

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 20/8340

  Indstilling

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller:

  • At ”Udkast til ny Børne- og Ungepolitik 4.0” godkendes, dog skal tilføjelsen af klima i dot 3 på side 8 udgå.
  • At det godkendes, at arbejdet med de 4 foreslåede strategi- og handleplaner igangsættes.

  Beslutningstema

  Endeligt ”Udkast til ny Børne- og Ungepolitik 4.0” med indarbejdede forslag til ændringer forelægges til godkendelse. Samtidig forelægges Administrationens forslag til udarbejdelse af 4 strategi- og handleplaner til godkendelse.

  Sagsfremstilling

  Af Servicelovens § 19, stk. 2 fremgår, at kommunerne skal udarbejde ”en sammenhængende børnepolitik, der har til formål at sikre sammenhængen mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte.”

   

  I februar 2019 godkendte Uddannelse, Børn og Familie, at der blev igangsat en proces med udarbejdelse af en ny Børne- og Ungepolitik.

   

  Udkast til ny politik er udarbejdet i tæt samarbejde mellem børn, unge, fagprofessionelle og politikere i Uddannelse, Børn og Familie. Dagtilbud, skoler, SFO og uddannelsesinstitutioner i Assens Kommune har bidraget til en markedsdag, hvor børn og unge præsenterede deres bud på, hvad det gode børne- og ungeliv i Assens Kommune. Børnene og de unges stemmer, viden fra fagprofessionelle og nyere forskning danner grundlag for Børne- og Ungepolitikken.

   

  Byrådet godkendte den 29. april 2020, at ”Udkast til ny Børne- og Ungepolitik 3.0” blev sendt i høring. Høringsperioden udløb den 19. juni 2020, og der er indkommet i alt 46 høringssvar. Høringssvarene fordeler sig på bestyrelser og MED-udvalg i dagtilbud og skoler, fælles MED-udvalg for området, elevråd, andre råd, udvalg, grupper, organisation, center og borger.

   

  Af høringssvarene fremgår en række ønsker til justering af politikken. Høringssvarene er vedhæftet.

   

  Administrationen har gennemgået høringssvarene og foreslår justeringer, som er indarbejdet i endelig version af ny Børne- og Ungepolitik 4.0.

   

  Politikken vil være gældende fra 15. september 2020.

   

  Der er vedhæftet to versioner af politikken: 1) en udgave, hvor ændringsforslag er indskrevet, men ikke markeret og 2) en udgave, hvor ændringsforslag er markeret, således at slettede ord er fremhævet med røde, gennemstregede typer, mens tilføjelser er fremhævet med grønne typer. Desuden vedhæftes notat: Høringssvar vedr. udkast til ny Børne- og Ungepolitik, der indeholder fremsatte ønsker til ændringsforslag/tilføjelser.

   

  Det er planen, at Børne- og Ungepolitikken suppleres med strategier og handleplaner. Administrationen anbefaler, at der udarbejdes strategi- og handleplaner på følgende 4 områder:

   

  • Strategi- og handleplan for børn 0-5 år.
  • Strategi- og handleplan for børn/unge 6-16 år.
  • Strategi- og handleplan for unge 16-25 år.
  • Strategi—og handleplan for børn og unge med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

  Lovgrundlag

  Serviceloven.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 10-08-2020

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller:

   

  • At ”Udkast til ny Børne- og Ungepolitik 4.0” godkendes, dog skal tilføjelsen af klima i dot 3 på side 8 udgå.
  • At det godkendes, at arbejdet med de 4 foreslåede strategi- og handleplaner igangsættes.

  Beslutning Byrådet den 26-08-2020

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 20/11282

  Indstilling

  Uddannelse, Børn og Familie og Social og Sundhed tager Social- og Indenrigsministeriets danmarkskort over omgørelsesprocenter til efterretning.

  Beslutningstema

  En gang årligt offentliggør Social- og Indenrigsministeriet danmarkskort med omgørelsesprocenterne på socialområdet. Kommunalbestyrelsen skal behandle danmarkskortene inden udgangen af det år, hvor omgørelsesprocenterne offentliggøres.

  Sagsfremstilling

  Social- og Indenrigsministeriets danmarkskort over omgørelsesprocenter består af tre kort for hhv. social-, voksenhandicap- og børnehandicapområdet. Danmarkskortene for voksen- og børnehandicapområderne omhandler udvalgte bestemmelser og udgør en delmængde af danmarkskortet for socialområdet generelt.

   

  Danmarkskortet for socialområdet omhandler alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang, dvs. både børne- og voksenområdet.

   

  Assens Kommune - socialområdet

   

  2017

  2018

  2019

  Antal afgørelser

  32

  57

  57

  Omgørelsesprocent

  63%

  30%

  37%

   

  Assens Kommune – voksenhandicapområdet

   

  2017

  2018

  2019

  Antal afgørelser

  1

  3

  9

  Omgørelsesprocent

  100%

  0%

  44%

   

  Assens Kommune – børnehandicapområdet

   

  2017

  2018

  2019

  Antal afgørelser

  9

  17

  4

  Omgørelsesprocent

  56%

  24%

  25%

   

  På Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside sim.dk findes de tre danmarkskort i en interaktiv udgave, hvor man kan se ankestatistik for hver kommune samt kommunens eventuelle bemærkninger.

  Lovgrundlag

  Lov om social service.

  Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 10-08-2020

  Uddannelse, Børn og Familie tager Social- og Indenrigsministeriets danmarkskort over omgørelsesprocenter til efterretning.

  Beslutning Social og Sundhed den 11-08-2020

  Social og Sundhed tager Social- og Indenrigsministeriets danmarkskort over omgørelsesprocenter til efterretning.

   

  Beslutning Byrådet den 26-08-2020

  Byrådet tager Social- og Indenrigsministeriets danmarkskort til efterretning.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/9117

  Indstilling

  Social og Sundhed indstiller:

  • At den eksisterende kvalitetsstandard for ophold i kvindekrisecenter efter Serviceloven § 109 suppleres med tilbud om psykologbehandling til kvinder med ophold på kvindekrisecenter, jf. lovændring pr. 30. juni 2020.
  • De redaktionelle ændringer – herunder information om underretningspligt.

  Beslutningstema

  Folketinget har 30. juni 2020 besluttet, at Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 10 timers psykologbehandling til kvinder, der får ophold i boformer efter stk. 1. Behandlingen skal udføres af en autoriseret psykolog. Pligten til at tilbyde psykologbehandling gælder uanset opholdets varighed. Tilbuddet skal iværksættes under selve opholdet eller i umiddelbar forlængelse heraf.

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede i oktober 2019 kvalitetsstandard for ophold i kvindekrisecenter. Med en lovændring pr. 30. juni 2020 er der behov for at supplere kvalitetsstandarden med tilbud om ti timers psykologbehandling til kvinder med ophold på kvindekrisecenter.

   

  Midlertidigt ophold i kvindekrisecenter er et tilbud til kvinder og børn, der aktuelt er i krise, og som på grund af vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i hjemmet ikke kan opholde sig i eget hjem.

   

  I kvalitetsstandarden fastsættes kommunes serviceniveau i forbindelse med ophold i kvindekrisecenter. Kvalitetsstandarden omhandler bl.a. målgruppe, ophold på krisecenter, kvindens egenbetaling, kommunes vejledning og rådgivning, psykologbehandling samt klagemuligheder.

   

  Loven vedr. tilbud om 10 timers psykologbehandling til kvinder med ophold på kvindekrisecenter er trådt i kraft 1. juli 2020.


  Loven gælder også for kvinder, der in?den lovens ikrafttræden havde ophold på et kvindekrisecenter og som fortsat har ophold i boformen efter lovens ikrafttræden.

   

  Kvalitetsstandarden for ophold i kvindekrisecenter foreslås desuden suppleret med formulering vedr. underretningspligt og andre mindre redaktionelle ændringer.

   

  Alle ændringsforslag til kvalitetsstandard for ophold i kvindekrisecenter er markeret med gul overstregning i det vedhæftede udkast.

  Lovgrundlag

  Lov om Social Service.

  Lov om ændring af lov om social service (Nr. 1058 af 30. juni 2020).

  Økonomi

  Udgiften afholdes inden for Myndighed Social og Sundheds økonomiske ramme.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Social og Sundhed den 11-08-2020

  Social og Sundhed indstiller,

  • at den eksisterende kvalitetsstandard for ophold i kvindekrisecenter efter Serviceloven § 109 suppleres med tilbud om psykologbehandling til kvinder med ophold på kvindekrisecenter, jf. lovændring pr. 30. juni 2020.
  • redaktionelle ændringer – herunder information om underretningspligt

   

  Beslutning Byrådet den 26-08-2020

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/24265

  Indstilling

  Direktøren for Social og Sundhed indstiller, at Assens Kommunes besvarelse af Ankestyrelsens spørgsmål vedr. kommunens brug af private konsulenter på det sociale område godkendes.

  Beslutningstema

  Ankestyrelsen udsendte den 24. juni 2020 en tilsynsudtalelse om kommuners brug af private konsulenter på det sociale område. Som led i den videre undersøgelse beder Ankestyrelsen byrådet om at besvare yderligere spørgsmål.

  Sagsfremstilling

  Assens Kommune indgik i september 2019 en kontrakt med et privat konsulentfirma om konsulentbistand til forhandling af taksten i 51 borgersager. Aftalen blev indgået efter princippet ”no-cure-no-pay”, hvor konsulentfirmaets honorar er afhængigt af de besparelser, som kommunen opnår eller vil kunne opnå ved at følge konsulentfirmaets anbefalinger vedr. takstforhandling i de enkelte sager.

  I december 2019 anmodede Social- og Indenrigsministeriet Ankestyrelsen om at vurdere lovligheden af 30 kommuners anvendelse af konsulenter inden for det sociale område med ”no-cure-no-pay”. Som følge heraf bad Ankestyrelsen i januar 2020 byrådet i Assens Kommune om en udtalelse herom. Assens Kommunes udtalelse blev behandlet i Byrådet februar 2020.

   

  24. juni 2020 udsendte Ankestyrelsen en tilsynsudtalelse til samtlige kommunalbestyrelser, regionsråd og KL. I tilsynsudtalelsen gennemgår Ankestyrelsen gældende ret og fastlægger den juridiske ramme for en efterfølgende vurdering af lovligheden af hver enkelt kommunes indgåede kontrakter og det konkrete samarbejde i praksis. Tilsynsudtalelsen blev forelagt Social og Sundhed i august 2020 og er vedlagt som bilag til Ankestyrelsens skrivelse af 10. juli 2020.

   

  Ankestyrelsen har i skrivelse af 10. juli 2020 fremsendt yderligere spørgsmål til Assens Kommune. Ankestyrelsen beder byrådet om at oplyse

   

  • Om Ankestyrelsens tilsynsudtalelse giver anledning til, at kommunen ophører med en sådan anvendelse af konsulentbistand.
  • Hvor mange sager, der er afgjort på baggrund af konsulenternes sagsforberedelse.
  • Hvor mange afgørelser, der er genoptaget.
  • Hvor mange afgørelser, Assens Kommune har vurderet, er ugyldige.
  • Om der er afgørelser, hvor Ankestyrelsen har truffet afgørelse som seneste myndighed.
  • Hvordan Assens Kommune sikrer, at borgere, hvis sag er indgået i konsulentfirmaets gennemgang, men hvor der ikke er truffet en afgørelse, ikke bliver ringere stillet.

   

  Assens Kommunes anvendelse af konsulentbistand har alene relateret sig til fastsættelse af takster for ophold på botilbud. Den eksterne konsulents gennemgang af sager har ikke vedrørt enkelte borgeres visitering af ydelser. Ingen borger har således fået ændret sin visitering som følge af gennemgangen af sager.

   

  Byrådets svar vil sammen med det materiale, som Ankestyrelsen allerede har modtaget fra kommunen, indgå i Ankestyrelsens endelige samlede vurdering af kommunens brug af private konsulenter.

   

  Udkast til svarskrivelse er vedhæftet.

   

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Byrådet den 26-08-2020

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 20/15114

  Sagsfremstilling

  Det Konservative Folkeparti i Assens anmoder om, at Assens Byråd beslutter, at Assens Kommune skal indlede et samarbejde med Museum Vestfyn og Snublestengruppen Fyn med henblik på at undersøge, om der i Assens Kommune er belæg for at nedlægge de såkaldte snublesten på kommunale arealer, for at mindes ofre for nazismen.

   

  I år er det 80 år siden at Danmark blev besat, og 75 år siden at vi igen blev befriet. Besættelsen var et forfærdeligt kapitel i vores historie, som har haft stor betydning for vores eftertid. Men ikke alene var besættelsen i sig selv var forfærdelig. Værre endnu var den nazistiske ideologi som var grundlaget for besættelsesmagten. Nazisternes systematiske forfølgelse og i sidste ende udryddelse af bestemte samfundsgrupper er til stadighed en af de mest forfærdelige forbrydelser i verdenshistorien. Ondskabsfulde ideologier som nazisme og kommunisme har desværre krævet millioner af dødsofre igennem de seneste 100 år, men alligevel er de den dag i dag ikke fuldstændigt udryddede.

   

  Derfor er det vigtigt, at vi har mindesmærker som kan huske os på, at der var virkelige ofre for nazismen som boede i blandt os. 

   

  Den tyske kunstner Günter Demnig har skabt snublestenen som et diskret, men unikt mindesmærke, for på en helt særlig måde, at mindes det enkelte offer for nazismen. Snublesten, som reelt blot er en brosten i beton med en messingplade, nedlægges foran de adresser, hvor der boede ofre for nazismen i årene 1933-1945.

   

  Det er den tyske kunstner, der selv kommer og lægger dem ned. Alle forfulgte kan blive mindet. Om det er jøder, modstandsfolk, politisk forfulgte, Jehovas Vidner, romasinti, homoseksuelle eller”eutanasi”-ofre. 

   

  I dag er der på verdensplan lagt 75.000 snublesten fordelt på 27 lande. Formålet er, at huske os på – i vores hverdag – at vi har en historie, som vi skal huske, for ikke at komme til at gentage dén. Derfor skal fortællingerne gives videre til børn og unge. Og derfor er det vigtigt at snublestenene ligger i det offentlige rum, så vi netop kan blive mindet om historien i vores dagligdag. Herved skabes også et kulturrum i byen, hvor man kan gå på opdagelse, finde stenene og snuble over historien.

   

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Byrådet den 26-08-2020

  Assens Byråd er positiv over for forslaget om at indlede et samarbejde med Museum Vestfyn og Snublestengruppen Fyn.

   

  Byrådet oversender sagen til Beskæftigelse, Erhverv og Kultur med henblik på en nærmere beskrivelse af projektet både i forhold til om der er belæg for at nedlægge snublesten på kommunale arealer og juridiske/økonomiske forhold forbundet med at indgå en samarbejdsaftale om projektet.

   

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  1.

  Befolkningsprognosen 2020

   

   

  2.

  Svar fra justitsminister Nick Hækkerup ang. udenlandske sejlere og retningslinjerne for Covid-19.

   

   

  3.

  Orientering om, hvem der deltager som stedfortræder for Pia Offer Madsen i Beskæftigelse, Erhverv og Kultur i oktober og november 2020 iht. styrelseslovens § 28, stk. 2. Til Byrådets møder i september og oktober indkaldes 1. stedfortræder på liste V iht. reglerne i Assens Kommunes styrelsesvedtægt. Pia Offer Madsen har iht. styrelseslovens § 15, stk. 2 lovligt forfald fra 21. september – 24. november 2020.

   

   

  Beslutning Byrådet den 26-08-2020

  Til orientering.

   

  Venstre meddeler, at 1. stedfortræder indkaldes til byrådsmøderne og at Pia Offer Madsen deltager virtuelt i møderne i Beskæftigelse, Erhverv og Kultur.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 26-08-2020

  Borgmester Søren Steen Andersen indtræder pr. 1. september i KL’s udvalg for arbejdsmarked og borgerservice.
   

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 26-08-2020

  Preben Find spurgte til om det er en betingelse, at en person er afgået ved døden under krigen for, at der kan nedlægges snublesten.

   

  Preben Find spurgte til om der alene kan nedlægges snublesten for borgere, som havde bopæl i kommunen.
   

 • Sagsid.: 20/12065
 • Sagsid.: 20/10803
 • Sagsid.: 20/3651
 • Sagsid.: 19/6106