icon-Politik

Politik

Referat

Onsdag den 24. juni 2020 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Søren Steen Andersen, Karin Christiansen, Jens Jakobsen, Pia Offer Madsen, Tine Grau Poulsen, Lars Kristian Pedersen, Henrik Mott Frandsen, Sarah Lundsberg, Nikolaj Leed Henriksen, Rie Nielsen, Knud Søby, Erik Klindt Andersen, Ib W. Jensen, Mogens Mulle Johansen, Flemming Risskov Jørgensen, Charlotte Vincent Petersen, Finn Viberg Brunse, Charlotte Kjær, Henrik Hansen, Lone Hegaard Andersen, Leif Rothe Rasmussen, Elmer Philipsen, Jørgen Bladt, Kaj Alstrup, Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Kjeld Frydenlund, Betina Signe Stick, Søren Thomsen, Poul Poulsen
 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 24-06-2020

  Dagsorden med tillægsdagsorden godkendt med bemærkning om, at tillægsdagsordens punkt 1 behandles umiddelbart efter dagsordenens punkt 3 og tillægsdagsordenens punkt 2 behandles umiddelbart efter dagsordenens punkt 14.

 • Sagsid.: 20/11200

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller, at Ashil Farokhs ansøgning om orlov fra Assens Byråd imødekommes og at stedfortræder Elmer Philipsen anmodes om at indtræde.

  Sagsfremstilling

  Byrådsmedlem Ashil Farokh har anmodet om orlov fra Assens Byråd på grund af sygdom frem til 1. oktober 2020.

   

  1. stedfortræder på liste A er Elmer Philipsen.

   

  Byrådet skal godkende, at betingelserne for orlov er opfyldt for Ashil Farokh og at Elmer Philipsen er valgbar og rette stedfortræder.

   

  Ashil Farokh er medlem af Økonomiudvalget, Beskæftigelse, Erhverv og Kultur og Bevillingsnævnet

   

  Når et byrådsmedlem har forfald i mere end én måned kan den pågældendes plads i de stående udvalg ifølge styrelseslovens § 28, stk. 2, besættes med et andet medlem.

   

  Udpegningen foretages af den valggruppe, som oprindeligt har udpeget den pågældende og det er oplyst, at Elmer Philipsen indtræder på de nævnte poster.

  Lovgrundlag

  Den kommunale styrelseslov §§ 15, stk. 2 og 28.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Byrådet den 24-06-2020

  Indstillingen godkendt.
   

 • Sagsid.: 20/5658

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller, at Byrådet tager orienteringen om de trufne § 31 borgmesterbeslutninger samt ophævede § 31 borgmesterbeslutninger til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Assens Kommuner følger tæt anvisninger og anbefalinger fra sundhedsstyrelsen og ministerier ifm. COVID/19-situationen. I forbindelse med Folketingets hastelovgivninger bliver bemyndigelsen derudover udlagt til konkrete borgmesterbeslutninger iht. § 31, stk. 1 i lov om kommunerens styrelse, hvor borgmesteren på Byrådets vegne kan afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl.

   

  Borgmesterens beslutninger forelægges Assens Byråd til orientering iht. § 31, stk. 2 i lov om kommunernes styrelse:

   

  2. juni 2020

  Beslutning om, at serviceniveauet ved bestilling af flextur ændres.

   

  11. juni 2020

  Opdatering af borgmesterbeslutning vedr. besøgsrestriktioner for plejecentre.

   

   

  Nedenstående tidligere borgmesterbeslutninger iht. § 31, stk. 2 i lov om kommunernes styrelse ophæves, idet behov og dermed grundlag for den midlertidige ændring på sagsområderne ikke længere er tilstede:

   

  27. marts 2020

  Beslutning om nedlukning af tilbud efter servicelovens §§ 103 og 104, herunder aktivitets- og beskæftigelsestilbud på socialområdet samt dagtilbud på ældreområdet.

   

  27. marts 2020

  Beslutning om fravigelse af tidsfrister og kadencer efter sundhedslovens §§ 120-126 om forebyggende sundhedsydelser for børn og unge, tilbud om mødregrupper mv.

   

  8. april 2020
  Beslutning om, at aflastningsophold til børn og unge ikke kunne leveres som følge af covid-19

   

  8. april 2020

  Beslutning om, at aflastning/aflastning af voksne ikke kunne leveres som følge af covid-19

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse, § 31.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Byrådet den 24-06-2020

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 20/5658

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller, at Byrådet tager orienteringen om ophævet § 31 borgmesterbeslutning til efterretning.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med håndtering af COVID/19-situationen har bemyndigelsen i konkrete lovgivninger været udlagt til borgmesterbeslutninger iht. § 31, stk. 1 i lov om kommunerens styrelse, hvor borgmesteren på Byrådets vegne kan afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl.

   

  Der er kommet en ændring i besøgsrestriktioner for sociale tilbud og i den forbindelse ophæves følgende borgmesterbeslutning:

   

   

  11. juni 2020

  Beslutning om delvis ophævelse af besøgsrestriktioner for det sociale område med etablering af besøgsordning med 1-2 faste besøgsvenner.

   

  Besøgsrestriktioner for det sociale område er ophævet med bekendtgørelse nr. 927 af 22. juni 2020, dog således af besøg kan reguleres af den stedlige leder, hvis behov herfor til forebyggelse og inddæmning af udbredelsen af covid-19. Bekendtgørelse nr. 927 ophæves den 1. september 2020.

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse, § 31.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Byrådet den 24-06-2020

  Indstillingen godkendt.
   

 • Sagsid.: 20/5398

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at 1. totalopfølgning 2019 – DRIFT inden for Økonomiudvalgets område tages til efterretning, samt

  • At der søges samlet negative tillægsbevillinger på 4.543.000 kr. vedrørende drift. Beløbet lægges i kassen.
  • At der søges en negativ tillægsbevilling på 5.000.000 kr. vedrørende budget til midtvejsregulering
  • At der søges en negativ tillægsbevilling på 1.000.000 kr. vedrørende budget til henlæggelser til risikofonden.
  • At der søges en tillægsbevilling på 1.182.000 kr. vedrørende efterregulering af Kommunale Medfinansiering. Beløbet modsvares af en negativt tillægsbevillinger under Social og Sundhed.

   

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at 1. totalopfølgning 2020 – DRIFT tages til efterretning.

  Det bemærkes, at der skal vurderes om budgettet for vejbidraget kan justeres, idet der

  forventes en lavere udgift på dette område.

   

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller, at 1. totalopfølgning 2020 – DRIFT tages til

  efterretning, og indstiller følgende til Byrådet:

  • Der søges en negativ tillægsbevilling på 17.000 kr. som skal tilgå kassen. Det vedrører en dobbelt fremskrivning på lederløn for ungdomsskolen.
  • Der søges en tillægsbevilling på 72.000 kr. fra kassen til 10. klassecenteret grundet en fejl i budget 2020, hvor en besparelse på ledelse på 72.000 kr. blev taget to gange.
  • Der søges en tillægsbevilling på 20.000 kr. i 2020 og 21.000 kr. i overlagsårene vedrørende drift af lokaler på Familiecenter Tommerup (hjemmeplejens andel) for brug af huset. Denne tillægsbevilling modsvares af en negativ tillægsbevilling på Social og Sundhed.
  • Der søges en tillægsbevilling på 565.000 kr. i 2020 og 580.000 kr. i overlagsårene vedrørende lederløn til sundhedsfremme og forebyggelsesområdet. Området vedrørende sundhedsfremme og forebyggelse søges overflyttet fra Social og Sundhed til Uddannelse, Børn og Familie. Tillægsbevillingen modsvares af en negativ tillægsbevilling på Social og Sundhed.
  • Der søges en tillægsbevilling på 2.028.000 kr. i 2020 og 1.978.000 kr. i overlagsårene vedrørende løn og drift til sundhedsfremme og forebyggelsesområdet. Området vedrørende sundhedsfremme og forebyggelse søges overflyttet fra Social og Sundhed til Uddannelse, Børn og Familie. Tillægsbevillingen modsvares af en negativ tillægsbevilling på Social og Sundhed.
  • Der søges en tillægsbevilling på 1.892.000 kr. vedrørende forsørgelsesudgifter i 2020 og overslagsårene, som modsvares af en negativ tillægsbevilling under Beskæftigelse, Erhverv og Kultur.

   

  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur tager 1. totalopfølgning 2020 vedr. DRIFT til efterretning, og indstiller følgende:

  • Der søges en negativ tillægsbevilling på 1.892.000 kr. vedrørende forsørgelsesudgifter for 2020 og overslagsårene, der modsvares af en tillægsbevilling under udvalget for Uddannelse, Børn og Familie

   

   

  Social og Sundhed tager til efterretning og indstiller til Byrådet, at  

  • Der søges en negativ tillægsbevilling på 68.000 kr. i 2020 og 70.000 kr. i overslagsårene vedrørende pension til afgået tjenestemand på Pilebakken. Beløbet tilgår kassen.
  • Der søges en negativ tillægsbevilling på 565.000 kr. i 2020 og 580.000 kr. i overlagsårene vedrørende lederløn til sundhedsfremme og forebyggelsesområdet. Området vedr. sundhedsfremme og forebyggelse søges overflyttet fra Social og Sundhed til Uddannelse, Børn og Familie. Den negative tillægsbevillingen modsvares af en tillægsbevilling på Uddannelse, Børn og Familie.
  • Der søges en negativ tillægsbevilling på 2.028.000 kr. i 2020 og 1.978.000 kr. i overlagsårene vedrørende løn og drift til sundhedsfremme og forebyggelsesområdet. Området vedr. sundhedsfremme og forebyggelse søges overflyttet fra Social og Sundhed til Uddannelse, Børn og Familie. Den negative tillægsbevilling modsvares af en tillægsbevilling på Uddannelse, Børn og Familie.
  • Der søges en negativ tillægsbevilling på 20.000 kr. i 2020 og 21.000 kr. i overlagsårene vedrørende drift af lokaler på Familiecenter Tommerup (hjemmeplejens andel) for brug af huset. Den negative tillægsbevilling modsvares af en tillægsbevilling på Uddannelse, Børn og Familie.
  • Der søges en negativ tillægsbevilling på 1.182.000 kr. i 2020 vedr. efterregulering af kommunal medfinansiering. Den negative tillægsbevilling modsvares af en tillægsbevilling på Økonomiudvalget.
  • Der søges samlet en tillægsbevilling på 4.976.000 kr. i 2020 vedr. ikke realiserbare overførte underskud fra 2019 på ældreområdet, beløbet finansieres af kassen.
  • Der søges samlet en tillægsbevilling på 5.400.000 kr. i 2020 vedr. manglende bevilling vedr. handicap – Myndighed i forbindelse med Budget i Balance, beløbet finansieres af kassen.

   

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingerne.

  Beslutningstema

  Der gennemføres 2 totalopfølgninger i 2020. 1. totalopfølgning sker pr. 30. april og forelægges til politisk stillingtagen.

  Sagsfremstilling

  1. totalopfølgning på Økonomiudvalgets område - drift:

  Samlet set viser totalopfølgningen for Økonomiudvalget, at der forventes et samlet mindreforbrug på 15.844.000 kr. Mindreforbruget fremkommer primært som følge af driftsoverskud fra 2019, tilbageholdenhed med besættelse af vakante stillinger, mindre indkøb af inventar, afledt drift på rådhus, pulje til fleksjobbere mm. Der søges om en negativ tillægsbevilling på 4.543.000 kr. som tilføres kassen.

   

  Opfølgningen på Økonomiudvalgets område er yderligere beskrevet i vedlagte bilag.

   

  1. totalopfølgning på Økonomiudvalgets område – finansiering og finansforskydninger:

   

  Der forventes et mindreforbrug inden for finansiering og finansforskydninger på i alt 4,8 mio. kr.

  Den største del af mindreforbruget vedrører 5 mio.kr. i budget til midtvejsregulering af overførselsudgifterne. Til budget 2020 er der indført en ny budgetlægningsmetode på overførselsudgifterne, og eventuelle beløb som skal afleveres i en midtvejsregulering/efterregulering vil som udgangspunkt modsvares af mindreudgifter inden for overførselsområdet. De 5 mio. kr. på finansieringssiden forventes dermed ikke at blive brugt og søges tilført kassen.

  Finansieringsområdet samt finansforskydninger er yderligere beskrevet i notat om den samlede totalopfølgning.

   

  1. totalopfølgning på alle udvalg:

  1. totalopfølgning for 2020 viser et forventet regnskab med et kassetræk på 11,4 mio. kr. Det er en forbedring på 15,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, eftersom der her er forudsat et kassetræk på 27,2 mio. kr.

  Det lavere kassetræk skyldes et forventet mindreforbrug på driften på 5,7 mio. kr., mindreudgifter på anlæg på 5,7 mio.kr. samt mindreudgifter under indtægter og finansforskydninger på henholdsvis 3,8 og 1,0 mio. kr. 

   

   

   (i 1.000 kr.)

  Forventet
  regnskab

  Korrigeret
  budget

  Oprindeligt budget

  Afvigelse til korr. budget

  Afvigelse til opr. budget

  Indtægter

  -2.723.748

  -2.719.930

  -2.719.930

  -3.818

  -3.818

  Driftsudgifter

  2.599.321

  2.605.048

  2.594.391

  -5.727

  4.930

  Renter

  -4.474

  -4.474

  -4.474

  0

  0

  Resultat af ordinær driftsvirksomhed

  -128.901

  -119.356

  -130.013

  -9.545

  1.112

  Anlæg

  73.877

  79.071

  44.934

  -5.194

  28.943

  Finansforskydninger

  66.437

  67.437

  42.888

  -1.000

  23.549

  Ændring af likvide aktiver

  11.413

  27.152

  -42.191

  -15.739

  53.604

  Resultatopgørelse efter 1. totalopfølgning fremgår af vedlagte notat om den samlede totalopfølgning.

   

  På baggrund af indstilling fra Miljø, Teknik og Plan er der efter udvalgets møde udarbejdet et notat vedrørende fremtidig afregning af vejafvandingsbidrag, som er vedlagt sagen til Økonomiudvalgets og Byrådets behandling.

  Økonomi
   

   

   (i 1.000 kr.)

  Forventet regnskab

  Korrigeret

  budget

  Oprindeligt budget

  Afvigelse til korr. budget

  Tillægs-bevilling søges

  Overførsel til 2021

  UBF - uden overførselsadgang

  44.036

  44.996

  44.978

  -960

  0

  0

  UBF - med overførselsadgang

  229.498

   

  244.382

  259.753

  -14.884

  -4.543

  -7.924

  UBF i alt

  273.534

  289.378

  304.731

  -15.844

  -4.543

  -7.924

   

  Oversigt over bevillingsændringer:

  Tillægsbevillinger

  I 1.000 kr.

  2020

  2021

  2022

  2023

  2024

  Puljer, løn og uddannelse, øvrig central drift og personaleudgifter

  -4.543

  0

  0

  0

  0

   

   

  Beslutningskompetence

  byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2020

  Indstillingerne anbefales.
   

  Beslutning Byrådet den 24-06-2020

  Indstillingerne godkendt.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 20/5398

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at 1. totalopfølgning 2020 – ANLÆG tages til efterretning.

   

  Der søges en negativ tillægsbevilling på 126.000 kr. vedr. Byudvikling. Beløbet modsvares af en tillægsbevilling på Åbningstræk for Fremtidens Assens på Miljø, Teknik og Plan.

   

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at 1. totalopfølgning 2020 – ANLÆG tages til efterretning.

  • Der søges en negativ tillægsbevilling på 36.000 kr. vedrørende Landevej 501, projektet er afsluttet og beløbet lægges i kassen.
  • Der søges en tillægsbevilling vedrørende Åbningstræk for Fremtidens Assens Beløbet modsvares af en negativ tillægsbevilling vedrørende Byudvikling på Økonomiudvalget.

   

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller, at 1. totalopfølgning 2020 – ANLÆG tages til

  efterretning.

   

  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur tager 1. totalopfølgning 2020 vedr. ANLÆG til efterretning.

   

  Social og Sundhed tager til efterretning.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingerne.
   

  Beslutningstema

  Der gennemføres 2 totalopfølgninger i 2020.

  1. totalopfølgning sker pr. 30. april og forelægges til politisk stillingtagen.

  Sagsfremstilling

  1. totalopfølgning inden for Økonomiudvalget viser en samlet mindreindtægt på 421.000 kr. Der forventes at blive overført et underskud 547.000 kr. til 2021.

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens § 40.

  Økonomi

  Økonomiudvalget

  i  1.000 kr.

  Forventet
  regnskab

  Korr.
  budget

  Oprindel. budget

  Afvigelse til korr. budget

  Tillægs-bevil. søges

  Forventet overførsel til 2021

  Administrativ organisation

  709

  1.290

  1.000

  -581

  -126

  -455

  IT og velfærdsteknologi

  6.551

  6.551

  4.000

  0

  0

  0

  Jordforsyning

  -939

  -1.941

  -3.000

  1.002

  0

  1.002

  Økonomiudvalget

  6.321

  5.900

  2.000

  421

  -126

  547

   

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2020

  Indstillingerne anbefales.
   

  Beslutning Byrådet den 24-06-2020

  Indstillingerne godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 19/4995

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at revisionsberetning nr. 27 ” Revision af årsregnskabet 2019” samt årsberetning 2019 godkendes.

  Beslutningstema

  BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har fremsendt beretning nr.27 vedrørende revision af årsregnskabet for 2019. Beretning og årsregnskab 2019 fremlægges til godkendelse.

  Sagsfremstilling

  Revisionen har vurderet Assens Kommunes økonomi og har i den forbindelse noteret sig, at kommunens aktuelle økonomiske situation er fornuftig vurderet på bæredygtig drift og det likvide beredskab.

   

  Assens Kommune har i 2019 realiseret et resultat af ordinær driftsvirksom på 124 mio. kr.

   

  Idet driftsresultatet på sigt skal finansiere afdrag på lån og fremtidige anlægsinvesteringer er det positivt, at kommunen har haft driftsoverskud i de senere år.

   

  For at sikre en robust økonomi, som giver mulighed for at finansiere nye anlæg og langsigtet udvikling af kommunen har Assens Kommune vedtaget 4 økonomiske mål i deres økonomiske politik. For regnskabsåret 2019 er 3 ud af de 4 målsætninger opfyldt. Værdien af den disponible kassebeholdning afviger fra måltallet.

   

  Revisionens samlede vurdering er således, at Assens Kommune har fokus på behovet for at driften skal generere et økonomisk råderum til sikring af overholdelse af de vedtagne økonomiske målsætninger, til ikke-finansieret anlægsudgifter, valide budgetforudsætninger og at kommunen har en god likviditet.

   

  Den udførte revision af regnskab 2019 har i øvrigt givet Revisionen anledning til følgende bemærkninger:

  • Sygedagpenge – manglende rettidig opfølgning jf. SDP § 13b.
  • Revalidering – manglende rettidig opfølgning på det individuelle kontaktforløb hver 3. måned jf. LAB §§16 stk. 4 og 18 stk. 1.
  • Jobafklaring – manglende rettidig behandling i rehabiliteringsteamet.

   

  I relation til sygedagpenge er der i 5 af 5 sager konstateret, at opfølgningen ikke i alle tilfælde er foretaget rettidigt. Administrationen har selv konstateret forholdet ved det udførte ledelsestilsyn og har oplyst, at der i 4 kvartal 2019 har været ledelsesmæssigt fokus på registreringer i fagsystemet, idet der har været en fejlregistrering af opfølgningen. Derudover er der tilrettelagt tiltag, der skal sikre korrekt og rettidig opfølgning i sagerne samt et ledelsestilsyn der sikre fokus og opfølgning på rettidigheden. BDO vil i forbindelse med den løbende revision i 2020 følge op på forholdet.

   

  I forhold til revalideringssagerne er der i 3 af 5 sager konstateret, at opfølgningen på det individuelle kontaktforløb hver 3 måned ikke er foretaget rettidigt. Administrationen har oplyst, at der i 4 kvartal 2019 har været ledelsesmæssigt fokus på registreringer i fagsystemet, da der har været fejlregistrering af opfølgningen. Derudover er der tilrettelagt tiltag, der skal sikre korrekt og rettidig opfølgning i sagerne samt et ledelsestilsyn der sikre fokus og opfølgning på rettidigheden. BDO vil i forbindelse med den løbende revision i 2020 følge op på forholdet.

   

  I relation til jobafklaring er der i 3 af 5 sager konstateret, at sagen ikke er behandlet rettidigt i rehabiliteringsteamet. Administrationen har oplyst, at der i 4 kvartal 2019 har været ledelsesmæssigt fokus på registreringer i fagsystemet, da der har været fejlregistrering af opfølgningen. Derudover er der tilrettelagt tiltag, der skal sikre korrekt og rettidig opfølgning i sagerne samt et ledelsestilsyn der sikre fokus og opfølgning på rettidigheden. BDO vil i forbindelse med den løbende revision i 2020 følge op på forholdet.

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2020

  Indstillingen anbefales.
   

  Beslutning Byrådet den 24-06-2020

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 20/5042

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler:

  • At den udarbejdede demografimodel inden for Ældreområdet godkendes.
  • At demografimodellen anvendes i budgetlægningen for budget 2021-2024.

  Beslutningstema

  Demografimodel inden for ældreområdet som nyt reguleringsprincip forelægges til godkendelse, herunder at modellen anvendes som grundlag for budgetlægning 2021-2024.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med godkendelsen af den økonomiske politik i Byrådet den 29. januar 2020 blev det besluttet, at der fremover på myndighedsområdet ældre skal udarbejdes en demografimodel, som værende det nye reguleringsprincip i forbindelse med udarbejdelsen af det tekniske driftsbudget.

   

  Den udarbejdede model bygger tilnærmelsesvis på de erfaringer og metodevalg som Esbjerg Kommune og VIVE tog i deres arbejde med at udforme en demografimodel inden for ældreområdet. Det skal bemærkes, at der er foretaget faglige og økonomiske justeringer i modellen fra Esbjerg Kommune, således at den udarbejdede model afspejler forholdene i Assens.

   

  Langt størstedelen af landets kommuner anvender en demografimodel på ældreområdet. Arbejdet med demografimodellen for Assens Kommune har indeholdt fire hovedelementer- afgrænsning af modellens delområder, afgrænsning af variable udgifter som reguleres i modellen, fordeling af udgifter på forskellige aldersgrupper samt en endelig beregning af modellens enhedsbeløb for forskellige aldersgrupper.

   

  Modellens delområder er afgrænset til hjemmeplejen, sygeplejen samt hjælpemidler idet aktivitetsdata herfor er valide og tilgængelige i fagsystemer. Kommunens aktivitetsdata giver en viden om hvor mange aktiviteter der udføres i en afgrænset aldersgruppe.

   

  De variable udgifter er interessante i en demografimodel, da det er disse udgifter der reguleres i forhold til ændringer i mængderne. Der har derfor pågået et minutiøst arbejde i at opdele udgifterne i variable eller faste. Af variable kan nævnes fagpersonale mens en fast udgift er eksempelvis elever.

   

  Alle disse metodevalg og mellemregninger har medført, at der kan beregnes enhedsbeløb for hver aldersgruppe som herefter med afsæt i befolkningsprognosen angiver den demografiske påvirkning. Samlet set er der tale om en demografisk påvirkning på 10,3 mio. kr. i budgetperioden 2021-2024

   

  Der er i demografimodellen ikke indregnet konsekvenserne af ændringer i sygehusenes udskrivningspraksis, udviklingen i diagnosetyper, effektiviseringer samt opgaveflytningen mellem kommuner og regioner. Ligeledes har arbejdet med demografimodellen medført at træningsområdet for nuværende er udeladt på grund af aktivitetsdatasættets begrænsninger.

   

  I relation til den sunde aldring er der skelet til de fag-faglige drøftelser, og de økonomiske beregninger viser, at det er marginale budgetmæssige ændringer, som den sunde aldring medfører.

  Økonomi

  Demografimodellens økonomiske tyngde beror på enhedsbeløbene og befolkningsudviklingen i budgetperioden. Disse beløb er gengivet i vedhæftet bilag

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2020

  Indstillingen anbefales.
   

  Beslutning Byrådet den 24-06-2020

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/3880

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at skema B for opførsel af 24 almene familieboliger på Bredgade 62-66 i Aarup godkendes.

  Beslutningstema

  Skema B for alment boligbyggeri i Aarup i 2020 forelægges til godkendelse.

  Sagsfremstilling

  Bygherre har afholdt licitation og præsenterer med fremsendelse af skema B for opførelse af 24 familiegrunde i Aarup økonomien for det samlede projekt.

   

  Skema A er godkendt af Byrådet den 27 november 2019, med vilkår om at bygherre fremsender endelig dispositionsplan efter justeringer forud for behandling af skema B. Dette er modtaget og giver ikke anledning til bemærkninger.

   

  Skema B er fremsendt og viser en øget anskaffelsessum. Anskaffelsessummen udgør 40.696.000kr. med en grundkapital på 3.256.000kr. Dette er 156.000kr over det af Assens Kommune bevilligede. Boligforeningen Kristiansdal har i den forbindelse tilbudt at godtgøre Assens Kommune denne difference, således at den reelle kommunale udgift bliver på 3.1 mio. kr. Stigningen i anskaffelsessummen har den betydning at den kommunale garantistillelse bliver højere end ved skema A. Stigningen i anskaffelsessummen skyldes at der er blevet tilført yderligere 45 m2 til ejendommens bruttoareal, grundet en mere optimal udnyttelse af arealerne. Den årlige husleje udgør 886 kr. pr m2 hvilket er 7 kr. over den godkendt skema A husleje. Dette vurderes dog at have en mindre betydning.

   

  Bygherre indretter i forbindelse med byggeriet et areal grænsende op til Sanggårds Plads. Arealet vil være i åben forbindelse med Sanggårds Plads. Assens Kommunes krav om udnyttelsen af 400.000kr. til indretningen er i den forbindelse fuld udnyttet.

  Lovgrundlag

  Almenboligloven og støttebekendtgørelsen

  Økonomi

  Anskaffelsessummen udgør 40.696.000 kr. hvoraf den kommunale grundkapital udgør 3.256.000 kr. svarende til 8% af anskaffelsessummen. Heraf 156.000 som tilskud fra Kristiansdal. Den reelle kommunale grundkapital udgør 3.1 mio. kr.

   

  Grundkapitalen finansieres af pulje til grundkapital for 2020, hvori der samlet er afsat 3.1 mio. kr.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2020

  Indstillingen anbefales.
   

  Beslutning Byrådet den 24-06-2020

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 20/367

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Kommuneplantillæg nr. 13 Løgismosestrand Camping og nyt sommerhusområde ved Løgismose skov vedtages endeligt.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Kommuneplantillæg nr. 13 er udarbejdet for at muliggøre en udvidelse af Løgismosestrand Camping, samt at udlægge et mindre areal til sommerhusområde. Kommuneplantillæg nr. 13 fremlægges til endelig vedtagelse.

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 26. februar 2020, at vedtage et forslag til kommuneplantillæg nr. 13 og sende det i 8 ugers offentlig høring. Forslaget har været i høring fra den 4. marts til den 29. april 2020. I perioden er der indkommet et høringssvar.

   

  Baggrunden for udarbejdelsen af kommuneplantillægget er, at ejeren af Løgismosestrand Camping ønsker at udvide pladsen. Udvidelsesarealet ligger i tilknytning til campingpladsen, men er ikke omfattet af den kommuneplanramme, der gælder for campingpladsens areal. Med kommuneplantillægget udvides kommuneplanrammen med ca. 0,8 ha.

   

  De to sommerhusgrunde som er med i ”Landplandirektivet for udlæg og omplaceringer af sommerhusområder i kystnærhedszonen” bliver i kommuneplantillægget rammelagt til sommerhusområde.

   

  Der er indkommet et høringssvar fra beboerne på Løgismose Skov 14, de ønsker ikke at Kommuneplanramme 4.2.S.1 Sommerhusområde Løgismose Skov skal vedtages. Da sommerhusgrundene vil være beliggende lige overfor deres ejendom, og vil kunne tage deres udsigt over Helnæsbugten, ligesom det vil skabe mere trafik i området.

   

  Administrationen bemærker, at det har været en politisk beslutning, at Assens Kommune ville ansøge Erhvervsstyrelsen om udlægning af nye sommerhuse på dette sted. Dette er senere blevet godkendt og indarbejdet i et landsplandirektiv. Udlægningen af området til sommerhuse er således i overensstemmelse med Byrådets beslutning, hvor man har taget stilling til placeringen, uanset der ligger eksisterende bebyggelse i nærheden.

  I forhold til trafik, er det administrationens vurdering, at de to nye sommerhuse vil give begrænset mere trafik på Løgismose Skov.

   

  Administrationen indstiller derfor at kommuneplantillægget bliver vedtaget uden ændringer.

  Lovgrundlag

  Lov om Planlægning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 09-06-2020

  Miljø, Teknik og Plan indstiller at Kommuneplantillæg nr. 13 Løgismosestrand Camping og nyt sommerhusområde ved Løgismose skov, vedtages endeligt.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2020

  Indstillingen anbefales.
   

  Beslutning Byrådet den 24-06-2020

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 20/882

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Tillæg nr. 4 i Spildevandsplan 2018-2027 vedtages endeligt.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

   

  Beslutningstema

  I marts 2020 besluttede Byrådet at udsende Forslag til Tillæg nr. 4 i offentlig høring i 8 uger. Høringsperioden er nu slut, og tillægget indstilles til endelig vedtagelse. Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden. Der er foretaget en mindre justering af kortbilaget i planen.

  Sagsfremstilling

  Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2018-2027 omfatter etablering af afskærende regnvandsledninger samt to nye regnvandsbassiner til forsinkelse og rensning af tag- og overfladevand i forbindelse med separatkloakering af 6 fælleskloakerede oplande ved Bakkevej, Fåborgvej og Byvejen i Glamsbjerg. Oversigtskort kan ses i planforslaget (jf. bilag).

   

  I fremtiden planlægges de 6 oplande separatkloakeret, jf. gældende Spildevandsplan 2018-2027 for Assens Kommune således, at regn- og spildevand adskilles i hvert sit ledningsnet. Separering af regn- og spildevand er et led i ændringen af renseanlægsstrukturen for Assens Kommune, hvor det er besluttet, at alt spildevand skal afledes til et nyt renseanlæg ved Assens. Samtidig er det et krav i statens vandområdeplaner, at overløb fra fælleskloakerede byområder til vandmiljøet nedlægges.

   

  Med Tillæg nr. 4 planlægges det, at etablere større, separate regnvandsledninger og regnvandsbassiner, der har til formål at beskytte Haarby Å mod hydraulisk overbelastning samt forurenende og iltforbrugende stoffer.

   

  I dag udledes spildevand opblandet med regnvand til Haarby Å fra oplandene ved Bakkevej, Fåborgvej og Byvejen ved større regnhændelser. Tiltagene i Tillæg nr. 4 vil sammen med de allerede vedtagne tiltag i kommunens spildevandsplan medføre, at der ikke længere er risiko for opstuvning af spildevand opblandet med regnvand til terræn og til de kloakerede ejendomme i oplandene. Tiltagene vil desuden medføre, at overløb fra fælleskloak nedlægges således, at opspædet spildevand ikke længere udledes til Haarby Å ved kraftige regnskyl.

   

  I forbindelse med den offentlige høring, er der udsendt orienteringsbrev til alle ejere af de matrikelnumre, som berøres direkte af planen. Der er ikke indkommet nogen høringssvar. Der er foretaget en mindre justering af kortbilaget i planen - et regnvandsbassin er blevet flyttet, men placeres dog stadig på samme matrikelnummer.

   

  Miljøvurdering af planen

  Assens Kommune har gennemført en screening af Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2018-2027 i henhold til miljøvurderingsloven. På baggrund af screeningen har kommunen truffet afgørelse om, at Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2018-2027 ikke forventes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, og planen derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Der er ikke indkommet klager over afgørelsen.

  Lovgrundlag

  Miljøbeskyttelsesloven (LBK nr. 1218 af 25. november 2019).

  Spildevandsbekendtgørelsen (BEK nr. 1317 af 4. december 2019).

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018).

  Økonomi

  Ingen økonomiske konsekvenser for Assens Kommune.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 09-06-2020

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Tillæg nr. 4 i Spildevandsplan 2018-2027 vedtages endeligt.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2020

  Indstillingen anbefales.
   

  Beslutning Byrådet den 24-06-2020

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 20/8708

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller:

  • At forslaget til Kommuneplantillæg nr. 16 for konsekvens- og transformationsområde samt revision af kommuneplanrammer ved Assens Havn godkendes til offentliggørelse i 8 uger sammen med den tilhørende miljørapport.
  • At der afholdes borgermøde i august.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

   

  Beslutningstema

  Udviklingsplanen ”Fremtidens Assens” fra 2019 foreslår et åbningstræk, med multitek, etablering af en ny havneplads ved Willemoesgade, som afgrænses med en ny bygning, samt et første byggefelt langs havnen til hotel og bolig.

  Dette forslag til kommuneplantillæg ændrer de planmæssige rammer i overensstemmelse med åbningstrækket. Omdannelsen sker med særlig omtanke for skibsværftet, så værftet kan eksistere og udvikle sig sammen med nye boliger og hotel. Forslag til kommuneplantillæg fremlægges til godkendelse med henblik på udsendelse i offentlig høring.

  Sagsfremstilling

  Kommuneplantillægget giver mulighed for at planlægge for en byomdannelse og fortætning med nye boliger, bibliotek (Multitek), hotel, detailhandel og byrum, som kan medvirke til at styrke bylivet og bosætning i byen. Byggemulighederne varierer i de forskellige rammeområder, men der gives maksimalt mulighed for byggeri i 4 etager.

   

  Her ud over gives der mulighed for, at der vest for Søndre Ringvej ved Strandmølleskolen kan planlægges for uddannelsesformål og aktivitetsarealer til skolen.

   

  For at forebygge miljøkonflikter i forhold til værft i forbindelse med planlægningen for fremtidige miljøfølsomme anvendelser udpeges værftet som produktionsvirksomhed, og der udlægges et konsekvensområde omkring Assens Skibsværft A/S i henhold til Planlovens § 11a stk. 1 pkt. 25.

   

  Det forudsættes derfor, at byomdannelsen omkring værftet ikke medfører begrænsninger for skibsværftets drift- og udviklingsmuligheder ud over, hvad der følger af skibsværftets miljøgodkendelse fra 2019.

   

  Desuden udlægges et såkaldt transformationsområde mellem Ved Stranden, Nordre Havnevej og Havnegade i forhold til støj fra skibsværftet. I et transformationsområde skal boliger tåle 5 dB ekstra støj. Det betyder, at der vil kunne planlægges for boliger i området med det nuværende støjniveau fra skibsværftet.

   

  Herudover skal støj fra DLG og Assens Havn (Nordre Mole) håndteres. Det vil være en forudsætning for at kunne lokalplanlægge for boliger mellem Ved Stranden, Nordre Havnevej og Havnegade:

   

  • At støjen fra DLG forinden reduceres om aftenen, og
  • At støjen fra Nordre Mole forinden reduceres om aftenen og natten.

   

  Området udpeges som byomdannelsesområde, der vil derefter kunne lokalplanlægges for boligbyggeri i en del af området mellem Ved Stranden, Nordre Havnevej og Havnegade, hvis det sikres, at støjbelastningen fra DLG og Nordre Mole over de vejledende støjgrænser er bragt til ophør i løbet af en periode, der ikke væsentligt overstiger 8 år.

   

  Det er generelt en betingelse, at de nye støjfølsomme anvendelser skærmes mod støjgener.

   

  Foroffentlighed

  Der er gennemført en foroffentlighedsfase med det formål at indkalde ideer og forslag til en ændring af kommuneplanlægningen. Der er modtaget 14 høringssvar, som er vedlagt.

   

  Strukturplan

  Den kvalitative udformning af fremtidige bebyggelser og områder vil blive reguleret gennem en efterfølgende struktur- og lokalplanlægning. Arbejdet med en strukturplan for området langs Nordre Havnevej forventes igangsat til august, således at borgermødet i august både kan fungere som en del af høringen af dette forslag til kommuneplantillæg og være opstart på processen omkring en strukturplan.

  Kommuneplantillægget forventes endelig vedtaget i oktober, hvorimod strukturplanen forventes færdig ultimo 2020.

  Lovgrundlag

  Lov om Planlægning.

  Lov om miljøvurdering af planer og konkrete projekter.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 09-06-2020

  Miljø, Teknik og Plan indstiller:

   

  • At forslaget til Kommuneplantillæg nr. 16 for konsekvens- og transformationsområde samt revision af kommuneplanrammer ved Assens Havn godkendes til offentliggørelse i 8 uger sammen med den tilhørende miljørapport.
  • At der afholdes borgermøde i august.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2020

  Indstillingen anbefales.
   

  Beslutning Byrådet den 24-06-2020

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 20/9658

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at anlægsmidler til ny vej vedrørende åbningstræk for fremtidens Assens frigives.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

   

  Beslutningstema

  I henhold til investeringsplan for 2020-2023, skal Byrådet frigive midler til anlægsarbejde.

  Sagsfremstilling

  Der er i anlægsbudgettet 2020 afsat midler til projekteringen af omlægningen af Sdr. Ringvej, som er en del af åbningstrækket i Fremtidens Assens.

   

  Projekteringen påbegyndes snarest muligt med hensyntagen til Strandmølleskolens ønske om erhvervelse af jord til udendørsaktiviteter, som Byrådet godkendte på byrådsmødet d. 27. maj 2020, såfremt mulighederne for en imødekommelse af Strandmølleskolens ønske er opfyldt.

  Økonomi

  Der er afsat 750.000 kr. i 2020 til projektering af omlægningen af Sdr. Ringvej, som ønskes frigivet.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 09-06-2020

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at anlægsmidler til ny vej vedrørende åbningstræk for fremtidens Assens frigives.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2020

  Indstillingen anbefales.
   

  Beslutning Byrådet den 24-06-2020

  Indstillingen godkendt.
   

 • Sagsid.: 20/4632

  Indstilling

  Social og Sundhed indstiller, at Assens Kommune ikke yder tilskud til individuelt befordring jf. servicelovens § 117.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

   

  Beslutningstema

  I forbindelse med politisk behandling af kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning (jf. serviceloven § 86, stk. 2), er det nødvendigt med en forudgående politisk stillingtagen til serviceloven § 117, som vedrører tilskud til individuel befordring.

  Sagsfremstilling

  Social og Sundhed besluttede i maj 2020 at sende beslutningen om ændret serviceniveau for tilskud til individuel befordring jf. serviceloven § 117, herunder at Assens Kommune ikke yder tilskud til individuel befordring jf. serviceloven § 117, i høring. Høringssvar er vedlagt.

   

  Jf. serviceloven § 117 kan kommunen yde tilskud til personer, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for befordring med individuelle transportmidler. Det er således Byrådet, der beslutter om - og I givet fald i hvilket omfang - serviceloven § 117 skal anvendes i kommunen.

   

  På baggrund af en forespørgsel i hele organisationen kan det konstateres, at tilskud til individuel befordring efter servicelovens § 117 i dag alene anvendes på træningsområdet.

   

  Der har været ydet tilskud til individuel befordring i forbindelse med genoptræning jf. serviceloven § 86, stk. 1, hvilket ligger uden for rammerne for servicelovens § 117. I 2019 var omfanget, at blev der ydet tilskud til ni borgere i forbindelse med genoptræning. Fremadrettet vil det ikke være muligt at få tilskud til individuel befordring i forbindelse med genoptræning.

   

  Social og Sundhed besluttede i maj 2020, at borgere, som allerede er bevilget tilskud til befordring i forbindelse med genoptræning, kan bibeholde det bevilgede tilskud til det igangværende, tidsafgrænsede forløb. Ved en evt. forlængelse eller nyt genoptræningsforløb vil der ikke kunne ydes tilskud til individuel befordring.

   

  Derudover er der ikke aktuelt borgere, som modtager tilskud efter servicelovens § 117.

   

  Beslutning vedr. tilskud til befordring jf. serviceloven § 117 har ikke betydning for tilskud til befordring på andre lovgivningsområder, hvor der er fastsat regler vedr. befordring. Fx i forhold til ydelser efter Sundhedslovens § 140 - vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning.

   

  Det bemærkes, at Social og Sundhed på sit møde den 9. juni 2020 har anbefalet kvalitetsstandard, vedligeholdelsestræning voksne, jf. servicelovens § 86, stk. 2 til Byrådets godkendelse.

  Lovgrundlag

  Serviceloven.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Social og Sundhed den 09-06-2020

  Social og Sundhed indstiller til Byrådets godkendelse, at Assens Kommune ikke yder tilskud til individuelt befordring jf. servicelovens § 117.

   

  Social og Sundhed kvitterer for modtagne høringssvar fra Ældreråd og Handicapråd.

  Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2020

  Indstillingen anbefales.
   

  Beslutning Byrådet den 24-06-2020

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 20/2647

  Indstilling

  Social og Sundhed indstiller, at kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning jf. servicelovens § 86, stk. 2 godkendes.

  Beslutningstema
   

  Behandling af høringssvar og godkendelse af kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning, jf. serviceloven §86, stk. 2.

  Sagsfremstilling

  Social og Sundhed besluttede i maj 2020 at sende kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning jf. serviceloven § 86, stk. 2 i høring. Høringssvar er vedlagt.

   

  Jf. servicelovens § 86, stk. 2 skal Byrådet tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor.

   

  Formålet er at bidrage til, at borgeren kan vedligeholde sine fysiske og psykiske færdigheder.

   

  Målgruppen for serviceloven § 86, stk. 2 er borgere, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer vurderes at have behov for vedligeholdelsestræning.

   

  Serviceloven § 86, stk. 2 omfatter desuden træning af borgere med kroniske lidelser, i det omfang disse borgere har brug for en individuel træningsindsats med henblik på at kunne vedligeholde fysiske, psykiske og sociale færdigheder.

   

  Denne kvalitetsstandard er afgrænset til at omhandle vedligeholdelsestræning til borgere over 18 år.

   

  Vedligeholdelsestræning tilrettelægges efter en konkret, individuel vurdering af borgerens træningsbehov. Træningen kan foregå som holdtræning, individuel træning og selvtræning.

   

  På grund af den aktuelle situation med COVID-19 er vedligeholdelsestræning jf. serviceloven § 86, stk. 2 for nuværende reduceret. Bl.a. er kapaciteten reduceret af, at der pt. ikke pågår holdtræning. Det må forventes, at der i en periode vil forekomme ventetid til vedligeholdelsestræning – afhængigt af varigheden af de særlige omstændigheder ifbm. COVID-19.

  Lovgrundlag

  Serviceloven.

  Økonomi

  Udgifter til vedligeholdelsestræning jf. serviceloven § 86, stk. 2 afholdes inden for Trænings økonomiske ramme.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Social og Sundhed den 09-06-2020

  Social og Sundhed indstiller kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning jf. servicelovens § 86, stk. 2. til Byrådets godkendelse.

  Social og Sundhed kvitterer for modtagne høringssvar fra Ældreråd og Handicapråd.
   

  Beslutning Byrådet den 24-06-2020

  Indstillingen godkendt.
   

  Bilag

 • Sagsid.: 20/2647

  Indstilling

  Social og Sundhed indstiller kvalitetsstandard for genoptræning jf. servicelovens § 86, stk. 1. til Byrådets godkendelse.

  Beslutningstema

  Behandling af høringssvar og godkendelse af kvalitetsstandard for genoptræning, jf. serviceloven §86, stk.1.

  Sagsfremstilling

   Social og Sundhed besluttede i maj 2020 at sende kvalitetsstandard for genoptræning jf. serviceloven § 86, stk. 1 i høring. Høringssvar er vedlagt.

   

  Jf. servicelovens § 86, stk. 1 skal kommunalbestyrelsen tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse.

   

  Formålet med genoptræning er, at borgeren bringes tilbage til eller så tæt på det funktionsniveau, vedkommende havde, inden sygdommen opstod. Det gælder bevægelses- og aktivitetsmæssigt, kognitivt, emotionelt og socialt, herunder de færdigheder, som borgeren har brug for i sine daglige gøremål.

   

  Tilbuddet om genoptræning har samtidig til formål at undgå vedvarende eller yderligere svækkelse og at forebygge, at der opstår behov for øget hjælp, f.eks. i form af personlig og praktiske hjælp eller behov for sygehusindlæggelse.

   

  Målgruppen for genoptræning efter serviceloven § 86, stk. 1 kan fx være ældre borgere, som er svækket efter længere tids sengeleje i hjemmet på grund af influenza eller efter et fald, og hvor der er behov for at genvinde mistet eller reduceret funktionsevne.

   

  Genoptræningsforløbet tilrettelægges efter en konkret, individuel vurdering af borgerens træningsbehov. Træningen kan foregå som holdtræning, individuel træning og selvtræning.

   

  På grund af den aktuelle situation med COVID-19 er genoptræningstilbud jf. serviceloven § 86, stk. 1 for nuværende reduceret. Bl.a. er kapaciteten reduceret af, at der pt. ikke pågår holdtræning. Det må forventes, at der i en periode vil forekomme ventetid til genoptræning - afhængigt af varigheden af de særlige omstændigheder ifbm. COVID-19.

  Lovgrundlag

  Serviceloven.

  Økonomi

  Udgifter til genoptræning jf. serviceloven § 86, stk. 1 afholdes inden for Trænings økonomiske ramme.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Social og Sundhed den 09-06-2020

  Social og Sundhed indstiller kvalitetsstandard for genoptræning jf. servicelovens § 86, stk. 1. til Byrådets godkendelse.

  Social og Sundhed kvitterer for modtagne høringssvar fra Ældreråd og Handicapråd.

  Beslutning Byrådet den 24-06-2020

  Indstillingen godkendt.

   

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  1. Referat af Borgmesterforums møde den 9. juni 2020

  Beslutning Byrådet den 24-06-2020

  Til orientering.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 24-06-2020

  Intet.

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 24-06-2020

  Ingen spørgsmål.

 • Sagsid.: 20/8540
 • Sagsid.: 18/24430
 • Sagsid.: 18/15210
 • Sagsid.: 20/6750
 • Sagsid.: 20/6750