icon-Politik

Politik

Referat

Onsdag den 27. maj 2020 kl. 17:00

Mødested: Skype
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Søren Steen Andersen, Karin Christiansen, Jens Jakobsen, Pia Offer Madsen, Tine Grau Poulsen, Lars Kristian Pedersen, Henrik Mott Frandsen, Dan Gørtz, Nikolaj Leed Henriksen, Rie Nielsen, Knud Søby, Erik Klindt Andersen, Ib W. Jensen, Mogens Mulle Johansen, Flemming Risskov Jørgensen, Charlotte Vincent Petersen, Finn Viberg Brunse, Charlotte Kjær, Henrik Hansen, Sara Emil Baaring, Leif Rothe Rasmussen, Ashil Farokh, Berit Schaldemose, Kaj Alstrup, Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Lars Kolling, Betina Signe Stick, Søren Thomsen, Poul Poulsen
 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 27-05-2020

  Dagsordenen godkendt med bemærkning om, at punkt 4 tages af dagsordenen, idet Økonomiudvalget på ekstraordinært møde i dag har udsat sagen.

 • Sagsid.: 20/5658

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller, at Byrådet tager orienteringen om de trufne § 31 borgmesterbeslutninger til efterretning.

   

  Sagsfremstilling

  Assens Kommuner følger tæt anvisninger og anbefalinger fra sundhedsstyrelsen og ministerier ifm. COVID/19-situationen. I forbindelse med Folketingets hastelovgivninger bliver bemyndigelsen derudover udlagt til konkrete borgmesterbeslutninger iht. § 31, stk. 1 i lov om kommunerens styrelse, hvor borgmesteren på Byrådets vegne kan afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl.

   

  Borgmesterens beslutninger forelægges Assens Byråd til orientering iht. § 31, stk. 2 i lov om kommunernes styrelse:

   

  12. maj 2020

  Beslutning om, at besøgsrestriktionerne for plejecentre i Assens Kommune justeres i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse, § 31.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Byrådet den 27-05-2020

  Byrådet tager orientering om trufne § 31, borgmesterbeslutninger til efterretning.

  Bilag

 • Sagsid.: 20/8515

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at Biz House med baggrund i den fremtidige anvendelse af ejendommen på Willemoesgade 15, Assens nedlægges.

  Beslutningstema

  Det tidligere rådhus på Willemoesgade i Assens skal som et led i åbningstrækket for Fremtidens Assens ombygges til multitek. Etableringen af multiteket kræver nyindretning af bygningen. Der skal i den forbindelse tages stilling til om Biz House skal nedlægges.

  Sagsfremstilling

  Assens Byråd besluttede den 27. maj 2011 at etablere Biz House som erhvervshus med 6 lejemål i en del af det tidligere rådhus i Assens by. Der har de seneste par år været udlejet to lejemål i Biz House.

   

  Byrådet har som et led i åbningstrækket i Fremtidens Assens besluttet, at etablere et multitek i en del af det tidligere rådhus. Ved disponeringen af bygningen indgår de lokaler, som Biz House i dag er placeret i.

   

  Siden etableringen af Biz House er der i Assens by etableret to erhvervshuse med iværksættervirksomheder som målgruppe.

   

  I forbindelse med disponeringen af ejendommen har der været dialog med lejerne i Biz House. Den ene af lejerne har i den forbindelse fundet nyt lejemål i et af de to erhvervshuse og er således fraflyttet Biz House. Den sidste lejer har oplyst, at han forventer fraflytning inden for relativ kort tid alternativt må lejeren opsiges i henhold til lejekontrakten. Af hensyn til at sikre at bygningen kan være ledig til brug for etableringen af multiteket vil det være hensigtsmæssigt at nedlægge Biz House i lyset af, at der i Assens by er etableret tilsvarende faciliteter for iværksættere.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-05-2020

  Indstillingen anbefales
   

  Beslutning Byrådet den 27-05-2020

  Indstillingen godkendt.

 • Sagsid.: 18/4045

  Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller efter møde med Assens Forsyning A/S og Assens Kommune, at Økonomiudvalgets indstilling af 17. februar 2020 fastholdes således,

  • At udkast til revideret ejerstrategi for Assens Forsyning A/S med tilhørende udkast til forståelsespapir godkendes
  • At udkast til ændringer i vedtægterne for Assens Forsyning godkendes, jf. vedtægterne for Assens Forsyning pkt. 3.2.

   

  Indstilling fra Økonomiudvalgets ekstraordinære møde vil foreligge på mødet.

  Beslutningstema

  Assens Kommunes nuværende ejerstrategi for Assens Forsyning A/S er senest revideret i 2013. Økonomiudvalget anmodede i 2018 om at få forelagt forslag til revideret ejerstrategi. Forslag til revideret ejerstrategi og ændrede vedtægter med konsekvensrettelser som følge af ændret ejerstrategi har været drøftet på dialogmøde med bestyrelsen for Assens Forsyning A/S og der har efterfølgende den 4. marts 2020 været afholdt yderligere et dialogmøde mellem Assens Forsyning A/S og Assens Kommune til drøftelse af forståelsespapir til ejerstrategien. På baggrund heraf fremlægges udkast til revideret ejerstrategi for Assens Forsyning A/S med tilhørende forståelsespapir samt forslag til ændring af vedtægter for Assens Forsyning A/S til politisk godkendelse.

  Sagsfremstilling

  Assens Forsyning A/S blev etableret i 2009 ved udskillelse af de kommunale vand- og spildevandsaktiviteter og renovationsområdet. Assens Kommune er eneejer af forsyningsselskabet med datterselskaber.

   

  En ejerstrategi beskriver ejers vision, målsætning og ønsker til selskabets udvikling i de kommende år og retter sig både mod selskabernes ledelse og mod offentligheden. Strategien er ikke juridisk bindende.

   

  Forslag til revidering af ejerstrategien fastlægger nogle hovedtemaer, som forsyningsselskabet skal arbejde med:

  • Høj forsyningssikkerhed
  • Økonomisk ansvarlighed og effektiv drift
  • Kommunikation og åbenhed
  • Strategiske samarbejder med andre forsyningsselskaber
  • Samarbejde mellem Assens Kommune og Assens Forsyning A/S
  • Bestyrelsen

   

  Hovedtemaerne tager udgangspunkt i et tættere samarbejde mellem kommune og forsyningsselskab på områder, som har stor betydning for kommunens realisering af Vision 2030, politikker og strategier på fx takstområde og samarbejde i fællesfynsk regi.

   

  Revidering af ejerstrategien betyder, at der er behov for enkelte justeringer i vedtægterne for Assens Forsyning A/S, således der er sammenhæng mellem vedtægter og strategi. Ændring i vedtægterne kan besluttes af Byrådet i overensstemmelse med vedtægterne for Assens Forsyning pkt. 3.2.

   

  Udkast til ejerstrategi og ændring af vedtægter for Assens Forsyning A/S er justeret efter bemærkninger fra Assens Forsyning A/S på dialogmøde mellem Økonomiudvalget og bestyrelsen for Assens Forsyning A/S. Ejerstrategien er i overensstemmelse med og respekterer gældende lovgivning for forsyningsselskabet.

   

  Assens Forsyning A/S bestyrelse og direktion tilkendegav på dialogmødet med Økonomiudvalget, at det kunne være hensigtsmæssigt at direktionen kunne indgå i en dialog med Assens Kommunes direktion om den nærmere forståelse af ejerstrategien i forhold til det daglige samarbejde med kommunen.

   

  Som opfølgning herpå og med udgangspunkt i Økonomiudvalgets anbefaling af udkast til revideret ejerstrategi har der den 4. marts 2020 været afholdt møde om den nærmere forståelse af strategien, hvilket har udmøntet sig i et forståelsespapir til understøtning af ejerstrategien. Assens Forsyning A/S bestyrelse af den 9. marts fremsendt afsluttende bemærkninger til udkast til revideret ejerstrategi og forståelsespapir.

   

  Assens Kommune har på baggrund af Økonomiudvalgets behandling af sagen den 18. maj 2020 anmodet bestyrelsesformanden og næstformanden for bestyrelsen for Assens Forsyning A/S om en udtalelse. Udtalelsen vil blive eftersendt.

   

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-01-2020

  Økonomiudvalget udsætter sagen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-02-2020

  Økonomiudvalget anbefaler,

  • at udkast til revideret ejerstrategi for Assens Forsyning A/S godkendes
  • at udkast til ændringer i vedtægterne for Assens Forsyning godkendes, jf. vedtægterne for Assens Forsyning pkt. 3.2.
  • at Assens Forsyning A/S bestyrelse tiltræder ejerstrategien
  • at borgmester og kommunaldirektøren inden fremsendelse af sagen til Byrådets endelige godkendelse afholder administrativt møde med Assens Forsyning A/S bestyrelsesformand og direktør vedrørende revideret ejerstrategi
  • at indstillingen i sagen fremsendes til Byrådets møde i marts 2020.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-05-2020

  Økonomiudvalget anmoder om konkretisering af Assens Forsyning A/S fremsendte bemærkninger med henblik på genoptagelse af sagen på et ekstraordinært Økonomiudvalgs møde forud for Byrådets møde den 27. maj 2020.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 27-05-2020

  Økonomiudvalget udsætter sagen med henblik på yderligere dialog om juridisk afklaring med Assens Forsyning A/S.

  Beslutning Byrådet den 27-05-2020

  Sagen udgår, jf. punkt 1.

  Bilag

 • Sagsid.: 19/21377

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at kommuneplantillæg nr. 15 Boliger ved Stensland, Ebberup vedtages endeligt, med den af administrationen foreslåede ændring.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Kommuneplantillæg nr. 15 er udarbejdet for at muliggøre udviklingen af et ikke kommuneplanlagt område i Ebberup til boligformål.

  Forslaget har været i 8 ugers offentlig høring og skal nu vedtages endeligt.

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 26. februar 2020, at godkende kommuneplantillæg nr. 15 Boliger ved Stensland, Ebberup og sende det i 8 ugers offentlig høring. Forslaget har været i høring fra den 4. marts til den 29 april 2020.

  Der er indkommet et høringssvar fra Banedanmark, der ønsker at få præciseret, at deres arealer ikke må anvendes til boligformål. Administrationen indstiller derfor at kommuneplanrammens tekst under særlige bestemmelser ændres til ” Matr.nr 78a Ebberup by, Kærum må kun anvendes til tekniske anlæg og nyttehaver”.

   

  Baggrunden for kommuneplantillægget, er et ønske om at udvikle et mindre område i Ebberup til boligformål.

   

  Området er ikke omfattet af en kommuneplanramme, derfor er der udarbejdet dette kommuneplantillæg. Kommuneplantillægget udlægger en ny boligramme 1.3.B.6, der fastsætter anvendelsen af området til tæt-lav boligbebyggelse. 

   

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-05-2020

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at kommuneplantillæg nr. 15 Boliger ved Stensland, Ebberup vedtages endeligt, med den af administrationen foreslåede ændring.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-05-2020

  Indstillingen anbefales
   

  Beslutning Byrådet den 27-05-2020

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 20/876

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2018-2027 vedtages endeligt.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  I februar 2020 besluttede Byrådet at udsende Forslag til Tillæg nr. 3 i offentlig høring i 8 uger. Høringsperioden er nu slut, og tillægget indstilles til endelig vedtagelse. Der er indkommet én bemærkning i høringsperioden, som ikke har givet anledning til ændringer i planen.

  Sagsfremstilling

  I 2014 vedtog Byrådet Klimatilpasningsplan for Assens Kommune, som udpeger nogle højt prioriterede indsatsområder i bl.a. Tommerup Stationsby, hvor der er risiko for større oversvømmelseshændelser. I november 2019 vedtog Byrådet Regnvandsplan for Tommerup Stationsby, som er en helhedsplan for regnvandshåndtering i byen. Regnvandsplanen indeholder en lang række tiltag, som bidrager til at gøre byen mere robust overfor fremtidige regnhændelser og samtidig gør byen endnu mere attraktiv som bosætningsby. Planens indsatser reducerer konsekvenser af oversvømmelser. Samtidig bruges vandet og klimatilpasningsløsningerne til at skabe synergi i form af bynære rekreative arealer, attraktive byrum, mere biodiversitet samt bedre natur og vandmiljø.

   

  Regnvandsplanens delområde Øst (Tallerupsøerne) og Nord (øst for Erhvervsparken TEP) realiseres først. Der er udarbejdet et tillæg til spildevandsplanen, som indeholder de tiltag i regnvandsplanens delområde Øst og Nord, der ikke er omfattet af den gældende spildevandsplan. Det vil sige: Etablering af nyt regnvandsbassin øst for Erhvervsparken TEP, etablering af to nye udløb til den rørlagte del af Brende Å, etablering af afskærende regnvandsledninger, nedlæggelse af 3 eksisterende regnvandsbassiner i den østlige del af byen samt nedlæggelse af 3 eksisterende udløb til Brende Å.

   

  I forbindelse med den offentlige høring, er der udsendt orienteringsbrev til alle ejere af de matrikelnumre, som berøres direkte af planen. Der er indkommet to høringssvar. Det ene fra en lodsejer (virksomhed) vedr. sikring af adgangsforhold i anlægsfasen. Assens Forsyning A/S har været i dialog med lodsejeren i høringsperioden, og har bl.a. svaret, at inden anlægsarbejdet opstartes vil Assens Forsyning A/S’ entreprenør aftale nærmere med lodsejer, hvordan trafik til og fra virksomheden kan afvikles på bedste vis. Det andet høringssvar er fra Banedanmark vedr. afvanding fra banen og ansøgning om ledningsetablering på Banedanmarks arealer. Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer i Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2018-2027.

   

  Miljøvurdering af planen

  Assens Kommune har gennemført en screening af Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2018-2027 i henhold til miljøvurderingsloven. På baggrund af screeningen har kommunen truffet afgørelse om, at Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2018-2027 ikke forventes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, og planen derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Der er ikke indkommet klager over afgørelsen.

  Lovgrundlag

  Miljøbeskyttelsesloven (LBK nr. 681 af 2. juli 2019).

  Spildevandsbekendtgørelsen (BEK nr. 951 af 13. september 2019).

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018).

  Økonomi

  Ingen økonomiske konsekvenser for Assens Kommune.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-05-2020

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2018-2027 vedtages endeligt.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-05-2020

  Indstillingen anbefales
   

  Beslutning Byrådet den 27-05-2020

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 20/7279

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan og Økonomiudvalget behandler sagen på ekstraordinære møder den 27. maj 2020.

   

  Indstilling fra ekstraordinært møde i Miljø, Teknik og Plan og Økonomiudvalget vil foreligge på mødet.

  Beslutningstema

  I 2010 besluttede Byrådet, at der skulle kræves garantistillelse for færdiggørelse af veje i private udstykninger, på baggrund af konkrete vejsager der ikke var blevet færdiggjort. Administrationen kræver stadig disse garantistillelser, men flere private aktører har ytret ønske om at få kravet afskaffet.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med nybyggerier af tæt/lav byggeri kunne det i flere tilfælde konstateres, at bygherre valgte ikke at gennemføre det vejprojekt der, i forbindelse med myndighedsbehandlingen, var fremsendt til kommunen. Det har gjort, at der flere steder i kommunen er ufærdige vejprojekter.

   

  I forbindelse med flere byggeprojekter i den seneste tid har private aktører udvist utilfredshed med, at der i forbindelse med byggeprojekterne opkræves garantistillelse, da det er et fordyrende led. Administrationen har stillet krav om garantistillelse på mellem 350.000 – 2.300.000 kr. alt afhængig af vejprojektets udformning.

   

  Lovgivningen

  Iht. byggeloven må en beboelse ikke tages i brug, før der er udstedt en ibrugtagningstilladelse.

  Før der kan udstedes en ibrugtagningstilladelse, skal der blandt andet være adgang til vej, som er i overensstemmelse med vejlovgivningen. 

   

  Argumentation

  Argumentet fra de private aktører for ikke at stille garantistillelse er, at der skal være etableret vejadgang, inden der kan udstedes en ibrugtagningstilladelse.

   

  Administrationens bemærkning til argumentet er, at det fortrinsvis først er efter indflytning, at der udstedes en ibrugtagningstilladelse, og det er derfor tvivlsomt, om det vil have den ønskede virkning, kun at have ibrugtagningstilladelsen som virkemiddel i tilfælde af, at der mangler at blive etableret en vej.

   

  Administrationens handlemuligheder over for bygherre (og også de borgere der er flyttet ind) er, at udstede et påbud om lovliggørelse. Altså enten skal vejen etableres, eller også skal der ske fraflytning. Såfremt garantistillelsen fastholdes, kan denne bruges i stedet for at udstede påbud.

   

  Anbefaling

  Administrationen anbefaler at fastholde garantistillelsen for at undgå en situation, hvor vi skal politianmelde vores erhvervsdrivende og borgere.

   

  Træffes der beslutning om bortfald af garantistillelsen, må det forventes, at administrationen vil få behov for i større udstrækning at foretage håndhævelsesskridt.

  Lovgrundlag

  Byggeloven.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 27-05-2020

  Miljø Teknik og Plan indstiller at der ikke længere kræves garantistillelse for færdiggørelse af veje i private udstykninger.

   

  Et mindretal bestående af Lars Kolling (O) og Henrik Hansen (A) ønsker, at garantistillelse for færdiggørelse af veje i private udstykninger fastholdtes.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 27-05-2020

  Økonomiudvalget, 6 medlemmer (B, F og V)) anbefaler flertalsindstilling fra Miljø, Teknik og Plan.

   

  Et mindretal af Økonomiudvalget,  3 medlemmer (A og O) stemmer imod indstillingen  med bemærkning om, at mindretallet ønsker at garantistillelse for færdiggørelse af veje i private udstykninger fastholdtes.

   

  Beslutning Byrådet den 27-05-2020

  Et flertal af Byrådet, 18 medlemmer (B, C, F, V og Ø) godkender flertalsindstilling fra Økonomiudvalget.

   

  Et mindretal af Byrådet, 11 medlemmer (A og O) stemmer imod indstillingen med bemærkning om, at garantistillelse for færdiggørelse af veje i private udstykninger bør fastholdtes.

  Bilag

 • Sagsid.: 20/7929

  Indstilling

  Direktøren for By, Land og Kultur indstiller:

  • at der træffes beslutning om placering af Kyst- og lystfiskercenteret.

   

  Indstilling fra ekstraordinære møder i Miljø, Teknik og Plan, Beskæftigelse, Erhverv og Kultur og Økonomiudvalget vil foreligge på mødet.

  Beslutningstema

  Forud for udarbejdelsen af et egentligt fondsprospekt, skal placeringen af oplevelsescenteret Nationalt center for kyst- og lystfiskerturisme fastlægges. Den af Beskæftigelse, Erhverv og Kultur og Miljø, Teknik og Plan fastlagte proces herfor indebar udarbejdelse af en screeningsrapport baseret på seks kriterier og med screening af fire mulige placeringer: Det tidligere rådhus, Marinatorvet/Næs, Jordbassinerne og DLG-Silo.

  Sagsfremstilling

  Screeningen af de fire mulige placeringer er blevet gennemført i henhold til disse seks kriterier:

  1. Skabe værdi i forhold til lystfiskertemaet
  2. Sikre et højt besøgstal
  3. Bidrage til realisering af ’Fremtidens Assens’
  4. Være hensigtsmæssig i forhold til trafik, natur, landskab og øvrige planforhold
  5. Bidrage til børn og unges leg og læring i naturen
  6. Økonomiske forhold
    

  For at kunne belyse de forskellige aspekter som fremgår af kriterierne har en række interne fagpersoner såvel som eksterne eksperter bidraget.
   

  Screeningen er ikke væsentligt blevet vanskeliggjort af coronasituationen; dog har det ikke været muligt at gennemføre to fokusgruppeinterviews med lystfiskere. Som en delvis erstatning herfor er en bredt funderet lystfisker blevet bedt om at vurdere placeringerne.

   

  Screeningen viser, at de fire placeringer hver især indeholder forskellige muligheder og giver forskellige typer af gæsteoplevelser. Screeningen giver ikke et entydigt billede af, hvilken placering der er den bedste, og der er forskellige vurderinger hos de eksperter og aktører, vi har konsulteret.

   

  Det tidligere rådhus kan gøres klar til at huse kyst- og lystfiskercenteret via restaurering og tilbygning af yderligere to etager på den eksisterende bygning. Den centrale placering understøtter målsætninger i ’Fremtidens Assens’ om liv og synergi i knudepunktet, hvor by og havn mødes, og det vil være naturligt at tænke i samspil med Multiteket. Det bliver her vanskeligere at sikre gæsterne en nem adgang til udendørs aktiviteter som en følge af forskellige barriereeffekter i området. Centeret kan i det tidligere rådhus anlægges med den laveste investeringsomkostning.

   

  På Marinatorvet/Næsset, i området hvor restaurant Maagen ligger, kan der opføres en tre-etagers centerbygning, og med et nedre parkeringsdæk som bliver integreret med klimasikringsprojektet. Der vil være nem adgang til vandet og med mulighed for et udendørs aktivitetsområde lige ved centeret. De eksterne eksperter har vurderet, at denne placering samlet set er den bedste, såfremt hele området bliver gjort byggeklart og det visuelle indtryk ind mod byen forbedres.
   

  Et center på Jordbassinerne vil give gæsterne en ’grøn’ naturoplevelse, med fine muligheder for udendørs aktiviteter omkring småsøerne og adgang til udkig over Lillebælt 400-500 m. fra centeret. Centeret kan her opbygges fra bunden med det ’vilde’ landskab som bagtæppe og hvor man netop mødes om interessen for lystfiskeri, fisk og vand. Centeret får her en tydeligere solo-position uden konkurrence fra andre indtryk som ved de andre placeringer.
   

  Endelig er der set på muligheden for at restaurere og omdanne DLG-siloen, så den kan anvendes til udstilling og formidling, herunder etablere to nye etager på den lave del af silobygningen. Et særkende ved denne placering vil være udkig fra 10. etage ud over vandlandskaberne mod syd, vest og nord, hvilket formodes at have en stærk appel også til ikke-lystfiskere. Såfremt der arbejdes videre med denne placering, vil det være naturligt, at der skabes en samlet løsning mellem oplevelsescenter, promenade, nyt kajanlæg og nyt boligområde som et integreret projekt sammen med potentielle investorer.

  Lovgrundlag

  Tilsagnsskrivelsen mellem Udenrigsministeriet og Assens Kommune, udarbejdet i henhold til Den nationale strategi for lystfiskeri.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 27-05-2020

  Miljø, Teknik og Plan indstiller placeringen af Kyst- og Lystfiskercenteret i DLG siloen og/eller på de omkringliggende arealer.

   

  Henrik Hansen (A) stemte blankt.

   

  Beslutning Beskæftigelse Erhverv og Kultur den 27-05-2020

  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur indstiller placering af Kyst- og lystfiskercentret i DLG-siloen og/eller på de omkringliggende arealer.

   

  Et mindretal bestående af Betina Signe Stick (O) stemte blankt med følgende bemærkning:

  Dansk Folkeparti anerkender og er enige i vigtigheden af, at et kommende Kyst- og Lystfiskercenter skal ligge i Assens. Jeg, Betina Signe Stick (Dansk Folkeparti), stemmer dog blankt i forhold til endelig vedtagelse af placering af centeret, idet jeg finder at der er for mange vigtige uafklarede spørgsmål og forhold i forbindelse med en endelig beslutning om placering af Kyst- og Lystfiskercenteret.

  Beslutning Økonomiudvalget den 27-05-2020

  Et flertal af Økonomiudvalget, 8 medlemmer (alle undtagen Henrik Hansen, A) anbefaler flertalsindstillinger fra Beskæftigelse, Erhverv og Kultur og Miljø, Teknik og Plan.

   

  Ingen medlemmer af Økonomiudvalget stemte imod indstillingen.

   

  Et medlem, Henrik Hansen A, stemte hverken for eller imod.

  Beslutning Byrådet den 27-05-2020

  Et flertal af Byrådet, 24 medlemmer (B, C, F, V, Ø, Jens Henrik Winther Thulesen Dahl og Lars Kolling, O samt Ashil Farokh. Finn Brunse, Charlotte Vincent Pedersen og Sara Emil Baaring, A) godkender Økonomiudvalgets flertals indstilling.

   

  Ingen medlemmer af Byrådet stemte imod indstillingen.

   

  5 medlemmer (Henrik Hansen, Leif Rothe Rasmussen, Charlotte Kjær og Berit Schaldemose A, samt Betina Signe Stick, O)  stemte hverken for eller imod.

  Betina Signe Stick bemærker, at hun anerkender og er enig i vigtigheden af, at et kommende Kyst- og Lystfiskercenter skal ligge i Assens. Betina Signe Stick bemærker videre, at hun dog stemmer blankt i forhold til endelig vedtagelse af placering af centeret, idet hun finder at der er for mange vigtige uafklarede spørgsmål og forhold i forbindelse med en endelig beslutning om placering af Kyst- og Lystfiskercenteret.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 20/7331

  Indstilling

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller, at fordeling af midler til minimumsnormeringer i de kommunale dagtilbud, godkendes.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Oplæg til fordeling af midler til minimumsnormeringer forelægges til politisk godkendelse.

  Sagsfremstilling

  Som følge af Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2020 er der afsat 500 mio. kr. i 2020, 600 mio. kr. i 2021, 800 mio. kr. i 2022, 1,2 mia. kr. i 2023, 1,4 mia. kr. i 2024 og 1,6 mia. kr. i 2025 som reserves til minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet. Det er op til kommunerne at beslutte, hvorledes tilskuddet skal fordeles blandt de omfattede dagsinstitutionstyper og de enkelte daginstitutioner.

   

  Kommunen skal redegøre for, at midlerne er anvendt som forudsat, jf. vilkår for tilskud. Kommunen skal herunder bekræfte, at tilskuddet har ligget ud over kommunens vedtagne budget for 2020, og at en eventuel budgetmæssig omprioritering på dagtilbudsområdet foretaget i løbet af året ikke skyldes det tildelte tilskud.

   

  Tilskuddet for 2020 udbetales i tre rater – nu, i juni og til oktober 2020.

  Fordelingen af midlerne for 2020 er beregnet ud fra andelen af 0-5 årige børn i marts 2020 tilknyttet den enkelte områdeinstitution eller landsbyordning.

  Bilag indeholder forslag til fordeling af midler til de enkelte dagtilbud.

  Lovgrundlag

  Dagtilbudsloven.

  Økonomi

  Assens Kommune er tildelt 3.112.000 kr. til fordeling i kommunale dagtilbud.

   

  Fordelingen er sket på baggrund af marts børn for vuggestuer og børnehaver i alle kommunale dagtilbud. Dagplejen får ikke del i det tildelte og er dermed heller ikke medregnet i fordelingen.

   

  Med 1.021 børn fordelt på de 5 områder og 5 landsbyordninger, giver dette et beløb pr. barn på 3.048 kr. Tilskuddet skal anvendes til pædagogisk personale, der sættes dog ikke krav til det pædagogiske personales uddannelsesmæssige baggrund eller ansættelsesformen (Heltids-, deltids- eller vikaransættelser). Yderlige kan tilskuddet anvendes til dels relaterede udgifter i direkte tilknytning til det pædagogiske personale, i form af overhead, husleje, it og kompetenceudvikling og dels til udgifter til det påkrævede revisorpåtegnede regnskab.

   

  Ved det revisorpåtegnede regnskab, skal der redegøres for, at midlerne er anvendt som forudsat. Samtidig skal det bekræftes, at tilskuddet ligger ud over det vedtaget budget for 2020. Hvis dette ikke er opfyldt, kan/vil der blive opsat et - helt eller delvist –tilbagebetalingskrav.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 04-05-2020

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller, at fordeling af midler til minimumsnormeringer i de kommunale dagtilbud, godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-05-2020

  Indstillingen anbefales
   

  Beslutning Byrådet den 27-05-2020

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 20/7467

  Indstilling

  Et flertal af Uddannelse, Børn og Familie bestående af V og F indstiller, at Byrådet som led i udmøntningen af budgetaftale 2020-2023 godkender en ny takstmodel for specialundervisningstilbud med følgende punkter:

  1. Aktivitetsbaseret finansiering af tre specialundervisningstilbud
  2. Takstomlægning på LKT-klasser og Helhedsafdelingen
  3. Differentierede takster baseret på elevernes færdigheder på Pilehaveskolen
  4. Etablering af en udligningspulje til specialtilbud.


  og at administration udarbejder en guide for betaling så sagsgangen bliver transparent.

   

  A indstiller punkt A,B og D, men stemmer imod punkt C, da vi er imod at indføre en omstændig og bureaukratisk model med 3 spor, da vi ikke kan se formålet, incitamenter og besparelsen for Pilehaveskolen er allerede indlagt som en rammebesparelse.
   

  O stemmer imod indstillingen.

   

  Et flertal af Økonomiudvalget, 6 medlemmer (B, F og V) anbefaler flertalsindstilling fra Uddannelse, Børn og Familie

   

  Et mindretal af Økonomiudvalget, 1 medlem (Henrik Hansen, A) stemmer imod indstillingen med bemærkning om, at takstmodellen ikke kan godkendes.

   

  Et mindretal af Økonomiudvalget, 1 medlem (O) stemmer imod indstillingen med bemærkning om, at O finder det meget uhensigtsmæssigt at kombinere store besparelser og ny incitamentsstruktur.

   

  Et mindretal af Økonomiudvalget, 1 medlem (Ashil Farokh, A) tager forbehold med henblik på endelig stillingtagen til Byrådets møde den 27. maj 2020.

   

  Beslutningstema

  Budgetaftalen for budget 2020-2023 indeholder beslutning om en ny takstmodel for specialundervisningstilbud.  Oplæg til ny takstmodel forelægges til politisk godkendelse.

  Sagsfremstilling

  Sagen genoptages fra udvalgsmødet den 30. marts mødet efter den har været i høring. Høringsperioden løb fra den 1. april til den 23. april 2020.

   

  Byrådet vedtog i efteråret 2019 budgetaftale 2020-2023, hvormed en række budgetreduktioner skal indfries ved at indføre en ny takstmodel for specialundervisningstilbud jf. blok B02, B03, B04 og B05. Den nye takstmodel omfatter takstomlægninger for alle almenskoler og aktivitetsbaseret finansiering for følgende af kommunens tilbud på specialundervisningsområdet:

  • Specialklasser på Peter Willemoesskolen i Assens og Vissenbjerg Skole
  • LKT-klasser på Vissenbjerg Skole og Salbrovad Skole
  • Helhedsafdelingen på Aarupskolen
  • Pilehaveskolen (specialskole).

   

  På baggrund af BDO’s anbefalinger er forslaget til en ny takstmodel baseret på fire organisatoriske og økonomiske grundsten:

  1. Aktivitetsbaseret finansiering af tre specialundervisningstilbud
  2. Takstomlægning på LKT-klasser og Helhedsafdelingen
  3. Differentierede takster baseret på elevernes færdigheder på Pilehaveskolen
  4. Etablering af en udligningspulje til specialtilbud.

   

  Byrådet foreligges en særskilt sag med et femte element i takstmodellen, som er indførelsen af én fast afgivertakst fra skoleåret 2021/22, hvor skolerne betaler den samme takst pr. elev, uanset hvilket tilbud eleven visiteres til. Afgivertaksten er primært et incitamentsstyringsværktøj, der ikke har direkte betydning for de samlede budgetreduktioner, men afgivertaksten rummer samtidig en maksimalbetaling pr. elev for den enkelte skole.

   

  Det indstilles, at takstmodellens grundsten udmøntes på følgende vis:

  1. Aktivitetsbaseret finansiering af tre specialundervisningstilbud:

  1)     Special- og LKT-klasser på Peter Willemoes, Salbrovad og Vissenbjerg Skoler samt Helhedsafdelingen på Aarup Skole drives efter princippet om aktivitetsbaseret finansiering, så skolerne kun modtager betaling for det antal elever, der benytter tilbuddet jf. B02 og B03.

  2)     Der fastsættes et loft over antal pladser på det enkelte tilbud for at undgå budgetoverskridelser af tilbuddets økonomiske ramme.

  1. Takstomlægning på LKT-klasser og Helhedsafdelingen:

  1)     Taksten pr. helårselev i LKT-klasser og på Helhedsafdelingen synkroniseres og reduceres til 227.000 kr. pr. helårselev.

  2)     Den nuværende takst for et specialklassetilbud på 130.000 kr. pr. helårselev fastholdes.

  1. Differentierede takster baseret på elevernes færdigheder på Pilehaveskolen:

  1)     Der indføres en ny visitationspraksis, hvor eleverne visiteres til tre pædagogiske spor på baggrund af en faglig, pædagogisk vurdering af elevens faglige og sociale færdigheder.

  2)     Der tilknyttes en takst til hver af de tre spor, der afhænger af elevernes ressourcetræk. Jo mere ressourcekrævende eleven er, desto højere skal taksten være.

  3)     Udsving i elevernes indplaceringer på de tre spor og dermed økonomiske udsving i skolens budget håndteres ved at fastsætte en ramme for Pilehaveskolens årlige budget og beregne de tre tilknyttede takster en gang årligt ud fra elevernes indplacering.

  4)     Der fastsættes et loft på 65 pladser til elever fra Assens Kommune på Pilehaveskolen. De resterende pladser går til elever fra andre kommuner. Der er i øjeblikket 88 elever på skolen.

  1. Etablering af central udligningspulje til specialtilbud:

  1)     Puljen betaler udgifter til specialundervisningstilbud, hvor skolerne ikke har et decentralt betalingsansvar. For nuværende er det alle tilbud med undtagelse af specialklassetilbud og LKT-tilbud.

  2)     Puljen finansierer udgiften til 10. klasses elever i specialtilbud.

  3)     Puljen finansierer udgifter til nytilflyttede elever med behov for et specialtilbud i det skoleår, som eleverne tilflytter kommunen.

  4)     Såfremt der ved en årsopgørelse af puljen er overskydende midler, vil overskuddet blive delt ud til skolerne ud fra elevtallet i skoledistriktet. Er der underskud i puljen, vil underskuddet blive hentet i skolernes budgetter.

   

  Takstmodellen er beskrevet nærmere i bilag 1. De økonomiske forudsætninger og beregninger, der ligger til grund for den nye takstmodel, er beskrevet i bilag 2.

   

  Omlægningen til en ny taksmodel med ovenstående organisering forventes at medføre:

  • En stærkere incitamentsstyring, der øger skolernes incitament til at styrke inkluderende læringsmiljøer og segregere færre elever.
  • Budgetreduktioner for i alt 13.625 mio. kr. i perioden 2020-2023.
  • Nye optimeringer af undervisningens gennemførelse på specialundervisningsskolerne, herunder at ressourcerne til planlægning, pædagogisk støtte og holddannelse må nedjusteres.
  • En videreudviklingen af kommunens visitationspraksis, så den bliver tilpasset den nye takstmodel.

   

  Godkendes oplæg til ny takstmodel, vil administrationen:

  • Udarbejde en implementeringsplan for takstmodellens udrulning
  • Bistå implementeringen af takstmodellen med en øget indsats for at styrke skolernes kapacitet til at videreudvikle inkluderende læringsmiljøer på egen skole.

   

  En ny takstmodel forventes implementeret ved skolestart 2020. Visitationerne til specialtilbud i 2. halvår 2020 afhænger således af udvalgets vedtagelse af en ny takstmodel.

   

  Uddannelse, Børn og Familie udsendte den 30. marts 2020 forslag til en ny takstmodel for specialundervisningstilbud til høring i skolebestyrelserne og MED-udvalg. Overordnet set peger høringssvarene på, at:

  • En række høringssvar vedrører selve budgetvedtagelsen fra efterår 2019 og de budgetblokke, som blev vedtaget på specialundervisningsområdet. Flere svar omhandler skolernes økonomiske situation.
  • Der er bekymring for, om aktivitetsbaseret finansiering og fastsættelse af elevloft vil betyde, at nogle elever ikke får det specialtilbud, som de har brug for, fordi der ikke er plads til dem.
  • Der er risiko for, at udsving i elevtal med aktivitetsbaseret finansiering skaber et usikkert grundlag for personalet ift. deres ansættelse og medfører, at det bliver sværere at styre specialtilbuddenes økonomi.
  • Indførelsen af differentierede takster på Pilehaveskolen anses for at være en administrativ tung løsning, der kan føre til serviceforringelser. Desuden kan udsving mellem fordelingen af elever på de tre spor gøre det vanskeligt at forudse ledige pladser på skolen og skolens økonomi. Der er forslag om, at besparelsen på Pilehaveskolen i stedet gennemføres som en ren besparelse af skolens budget.  
  • Der er over en bred kam opbakning til, at takstmodellen skal følges op med en indsats for at styrke inkluderende læringsmiljøer i almenundervisningen. Flere skoler peger på, at deres pressede økonomi gør det vanskeligt at skabe de nødvendige rammer for inkluderende læringsmiljøer.

   

  En opsamling på høringssvarene samt alle høringssvar er vedlagt sagen som bilag. Høringssvarene vil indgå i arbejdet med en kommende sag om en udvidelse af skolernes decentrale betalingsansvar for specialundervisningstilbud, som ligger i forlængelse af nærværende sag.

  Lovgrundlag

  Lovbekendtgørelse nr. 693 af 20/06/2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

  Økonomi

  En ny takstmodel skal implementeres ved skolestart 2020. Dermed kommer der en halvårs virkning i 2020 budgettet mod en helårs virkning i 2021-budgettet. Der gennemføres budgetreduktioner for i alt 13.625 mio. kr. i perioden 2020-2023.

   

  Besparelser ved omlægning til aktivitetsfinansiering og indførelse af elevloft:

  Special- og LKT-klasser (B-02)

  2020: 0,6

  2021-2023: 1,5

  Helhedsafdelingen (B-03)

  2020: 0,2

  2021-2023: 0,5

   

  Besparelser ved takstomlægning:

  Tilbud

  Eksisterende takst pr. helårselev

  Ny takst pr. helårselev ekskl. Befordring

  Årlig besparelse i mio. kr.

  Specialklasser

  130.000 kr.

  130.000 kr.

  0

  LKT-klasser og

  Helhedsafdelingen

  243.000 kr.

  239.449 kr.

  227.000 kr.

  2020: 0,2

  2021-2023: 0,5

  Pilehaveskolen

  270.000 kr.

  178.974 kr. /268.461 kr. /375.845 kr. (takst pr. spor) 

  2020: 0,625

  2021-2023:1,5

   

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 04-05-2020

  Et flertal af Uddannelse, Børn og Familie bestående af V og F indstiller, at Byrådet som led i udmøntningen af budgetaftale 2020-2023 godkender en ny takstmodel for specialundervisningstilbud med følgende punkter:

  1. Aktivitetsbaseret finansiering af tre specialundervisningstilbud
  2. Takstomlægning på LKT-klasser og Helhedsafdelingen
  3. Differentierede takster baseret på elevernes færdigheder på Pilehaveskolen
  4. Etablering af en udligningspulje til specialtilbud.


  og at administration udarbejder en guide for betaling så sagsgangen bliver transparent.

   

  A indstiller punkt A,B og D, men stemmer imod punkt C, da vi er imod at indføre en omstændig og bureaukratisk model med 3 spor, da vi ikke kan se formålet, incitamenter og besparelsen for Pilehaveskolen er allerede indlagt som en rammebesparelse.
   

  O stemmer imod indstillingen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-05-2020

  Et flertal af Økonomiudvalget, 6 medlemmer (B, F og V) anbefaler flertalsindstilling fra Uddannelse, Børn og Familie

   

  Et mindretal af Økonomiudvalget, 1 medlem (Henrik Hansen, A) stemmer imod indstillingen med bemærkning om, at takstmodellen ikke kan godkendes.

   

  Et mindretal af Økonomiudvalget, 1 medlem (O) stemmer imod indstillingen med bemærkning om, at O finder det meget uhensigtsmæssigt at kombinere store besparelser og ny incitamentsstruktur.

   

  Et mindretal af Økonomiudvalget, 1 medlem (Ashil Farokh, A) tager forbehold med henblik på endelig stillingtagen til Byrådets møde den 27. maj 2020

   

  Beslutning Byrådet den 27-05-2020

  Et flertal af Byrådet 17 medlemmer (B, C, F og V) godkender indstilling fra Økonomiudvalget.

   

  Et mindretal af Byrådet 12 medlemmer (A, O og Ø) stemmer imod indstillingen.

   

  7 medlemmer af A (alle undtagen Henrik Hansen) afgiver følgende stemmeforklaring:

  Mindretallet støtter op om punkt A, B og D, men er imod at indføre en omstændig og bureaukratisk model med 3 spor, da vi ikke kan se formålet, incitamenter og besparelsen for Pilehaveskolen allerede er indlagt som en rammebesparelse.

   

  O og Ø afgiver følgende stemmeforklaring:

  O og Ø finder det meget uhensigtsmæssigt at kombinere store besparelser og ny incitamentsstruktur.
   

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 27-05-2020

  Til orientering.

   

  Yderligere orientering om udligningsreform samt at forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2021 er i gang.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 27-05-2020

  Intet.

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 27-05-2020

  Der er ikke modtaget spørgsmål til Byrådets møde.
   

 • Sagsid.: 19/9550
 • Sagsid.: 20/6390
 • Sagsid.: 18/19835
 • Sagsid.: 20/7167
 • Sagsid.: 19/6646