icon-Politik

Politik

Referat

Onsdag den 29. april 2020 kl. 17:00

Mødested: Afvikles som Skype-møde
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Søren Steen Andersen, Karin Christiansen, Jens Jakobsen, Pia Offer Madsen, Tine Grau Poulsen, Lars Kristian Pedersen, Henrik Mott Frandsen, Dan Gørtz, Nikolaj Leed Henriksen, Rie Nielsen, Knud Søby, Erik Klindt Andersen, Ib W. Jensen, Mogens Mulle Johansen, Flemming Risskov Jørgensen, Charlotte Vincent Petersen, Finn Viberg Brunse, Charlotte Kjær, Henrik Hansen, Sara Emil Baaring, Leif Rothe Rasmussen, Ashil Farokh, Berit Schaldemose, Kaj Alstrup, Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Lars Kolling, Betina Signe Stick, Søren Thomsen, Poul Poulsen
 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 29-04-2020

  Dagsordenen godkendt.

 • Sagsid.: 20/5372

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at 1. delopfølgning 2020 tages til efterretning.

   

  Uddannelse, Børn og Familie tog 1. delopfølgning 2020 til efterretning.

   

  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur tager 1. delopfølgning 2020 til efterretning.

   

  Social og Sundhed tager 1. delopfølgning 2020 til efterretning.

  Social og Sundhed er bevidste om den samlede økonomiske situation – samtidigt konstaterer udvalget, at den aktuelle budgetudfordring skal ses i sammenhæng med de anvendte forudsætninger for budgettet.

  Social og Sundhed anbefaler, at forudsætningerne for et budget i balance bringes på plads i forbindelse med 1. totalopfølgning 2020.

   

  Økonomiudvalget tager 1. delopfølgning 2020 til efterretning med bemærkning om, at administrationen anmodes om frem til 1. totalopfølgning 2020 konkret at beskrive det samlede forventede merforbrug for Social og Sundhed med henblik på håndtering heraf i overensstemmelse med den økonomiske politik.

  Beslutningstema

  Første delopfølgning er lavet med udgangspunkt i data pr. 29. februar 2020. Skønnene for

  forventet regnskab 2020 er baseret på regnskab 2019 og/eller forbruget de første 2 måneder

  af 2020.

  Sagsfremstilling

  Med budgetaftalen for budget 2020 er der indgået aftale om et budget i balance. Med budgetaftalen lægges endvidere op til en stram økonomistyring. Med årshjulet for 2020 blev derfor vedtaget, at der laves to totalopfølgninger, to delopfølgninger samt månedlige/kvartalsvise økonomirapporter med centrale økonomi- og aktivitetsdata på udvalgte områder.

   

  Det er vigtigt at understrege, at delopfølgningerne alene har fokus på områder, som vurderes at være i risiko for at give udfordringer. Delopfølgningen indeholder dermed ikke en samlet vurdering af kommunens økonomi. Af samme årsag skal der ikke tages politisk stilling til eventuelle kompenserende besparelser. Det vil ske i forbindelse med de to totalopfølgninger pr. 30. april og pr. 30. september

   

  En væsentlig faktor som bidrager til usikkerheden om delopfølgningen, er coronakrisen. Krisen kan få betydning for kommunens økonomi, f.eks. i form af merudgifter til overførselsområdet, ældreområdet og borgere med særlige behov. Omvendt kan krisen også afstedkomme visse mindre udgifter til f.eks. kørsel og vikarudgifter på områder med hjemsendte medarbejdere. Der er desuden sendt et politisk signal fra Christiansborg om, at staten vil kompensere kommunerne helt eller delvist for de ekstra udgifter, som er en følge af Covid-19.

   

  I delopfølgningen er der ikke indregnet nogle af de mulige effekter af krisen, eftersom der endnu ikke er data tilgængelig.

   

  Med ovenstående usikkerheder in mente viser delopfølgningen et forventet merforbrug på i alt 14,6 mio. kr.

  Udvalg

  Fokusområde

  Afvigelse fokusområde

  Afvigelse blokke

  I alt

  Uddannelse, Børn og

  Familie

  Børn og unge med

  særlige behov

  -600

  1.875

  1.275

  Social og Sundhed

  Voksne med særlige behov samt ældre

  7.601

  5.750

  13.351

  I alt

   

  7.001

  7.625

  14.626

   

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens §40.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2020

  Økonomiudvalget tager 1. delopfølgning 2020 til efterretning med bemærkning om, at administrationen anmodes om frem til 1. totalopfølgning 2020 konkret at beskrive det samlede forventede merforbrug for Social og Sundhed med henblik på håndtering heraf i overensstemmelse med den økonomiske politik.

   

  Beslutning Byrådet den 29-04-2020

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 20/5658

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller, at Byrådet tager orienteringen om de trufne § 31 borgmesterbeslutninger til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Assens Kommuner følger tæt anvisninger og anbefalinger fra sundhedsstyrelsen og ministerier ifm. COVID/19-situationen. I forbindelse med Folketingets hastelovgivninger bliver bemyndigelsen derudover udlagt til konkrete borgmesterbeslutninger iht. § 31, stk. 1 i lov om kommunerens styrelse, hvor borgmesteren på Byrådets vegne kan afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl.

   

  Borgmesterens beslutninger forelægges Assens Byråd til orientering iht. § 31, stk. 2 i lov om kommunernes styrelse:

   

  27. marts 2020

  •         Bekendtgørelse, nr. 218 om mulighed for midlertidig fravigelse af forpligtelser for det offentlige og af privates rettigheder over for det offentlige på socialområdet

   

  •         Bekendtgørelse, nr. 219 bekendtgørelse om begrænsning af rettigheder på sundheds- og ældreområdet

   

  •         Godkendelse af kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) efter servicelovens § 96.

   

  8 april 2020

  • Bekendtgørelse, nr. 218 med senere ændring i bekendtgørelse nr. 358 om mulighed for midlertidig fravigelse af forpligtelser for det offentlige og af privates rettigheder over for det offentlige på socialområdet som led i håndtering af COVID

   

  • Bekendtgørelse, nr. 364 bekendtgørelse om begrænsning af rettigheder på sundheds- og ældreområdet i forbindelse med håndtering af coronavirussygdom 2019 (COVID-19).
   Sundheds- og Ældreministeriet har den 17. marts 2020 udstedt bekendtgørelse nr. 219 som siden er erstattet ved ovenstående bekendtgørelse i medfør af epidemilovens § 12d.
   Bekendtgørelse nr. 219 trådte i kraft den 18. marts 2020 og erstattet af bekendtgørelse nr. 364 som trådte i kraft den 5. april 2020, kl. 10.00 og ophæves den 1. juli 2020.

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse, § 31.

  Beslutningskompetence

  Byråd.

  Beslutning Byrådet den 29-04-2020

  Orientering om trufne borgmesterbeslutninger (§ 31) taget til efterretning.

  Bilag

 • Sagsid.: 20/6399

  Indstilling

  Direktionen indstiller:

  • At beskrivelsen af igangsatte initiativer til understøttelse af erhvervslivet tages til efterretning.
  • At mulige initiativer inden for udvalgets område, herunder en mulig fremrykning af anlægsprojekter fra overslagsårene 2021, 2022 og 2023 drøftes. Forvaltningen fremlægger konkret forslag til mulig fremrykning på mødet.

   

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller:

  • At beskrivelsen af igangsatte initiativer til understøttelse af erhvervslivet tages til efterretning.
  • At der sker fremrykning af skolerenoveringspuljens renovering af Glamsbjergskolen.
  • At der sker fremrykning af den almindelige vedligehold på skoler og dagtilbud.

   

  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur indstiller:

  • At beskrivelsen af igangsatte initiativer til understøttelse af erhvervslivet tages til efterretning.
  • At der fremrykkes følgende anlægsmidler fra 2021 til 2020:
   • Museum Vestfyn: 0,9 mio. kr.
   • Administrationsbygning til Terrariet: 1,5 mio. kr.

   

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at der fremrykkes følgende anlægsmidler fra 2021 til 2020:

  • Pulje til trafiksikkerhed mv.: 1 mio. kr.
  • Asfalt, efterslæb og opgradering: 2 mio. kr.
  • Cykelstier og kantbaner: 5 mio. kr.

   

  Et mindretal af Miljø, Teknik og Plan: Lars Kolling (O) ønsker i stedet de 5 mio. kr. som er afsat til cykelstier og kantbaner anvendt til efterslæb på vores nuværende slidte veje, cykelstier og fortove.

   

  Økonomiudvalget tager beskrivelse af igangsatte initiativer til understøttelse af erhvervslivet til efterretning med forudsætning om, at initiativerne kan afholdes inden for eksisterende budget.

   

  Et flertal af Økonomiudvalget, 8 medlemmer (A, B, F og V) anbefaler at følgende anlægsprojekter for overslagsårene 2021 fremrykkes til gennemførelse i 2020;

   

  • Skolerenoveringspuljens renovering af Glamsbjergskolen, 1,5 mio. kr.
  • Fremrykning af almindelig vedligehold på skoler og dagtilbud, 2,0 mio. kr.

   

  • Museum Vestfyn, 0,9 mio. kr.
  • Administrationsbygning til Terrariet, 1,5 mio. kr.

   

  • Pulje til trafiksikkerhed mv., 1 mio. kr.
  • Asfalt, efterslæb og opgradering, 2 mio. kr.
  • Cykelstier og kantbaner, 5 mio. kr.

   

  Et flertal af Økonomiudvalget anbefaler endvidere:

  • At der meddeles anlægsbevilling til ovennævnte fremrykkede anlægsinvesteringer
  • At anlægsbevillingerne frigives samt
  • At der meddeles en tillægsbevilling på samlet 13,9 mio. kr. i budget 2020 for ovenstående fremrykkede anlægsprojekter
  • At tillægsbevillingen finansieres af kassen

   

  Et mindretal af Økonomiudvalget, 1 medlem (Jens Henrik Winther Thulesen Dahl, O) anbefaler indstillingen dog med bemærkning om, at O ønsker at de 5 mio. kr., som er afsat til cykelstier og kantbaner i stedet anvendes til efterslæb på vores nuværende slidte veje, cykelstier og fortove.

  Beslutningstema

  Beskrivelse af igangsatte og mulige nye initiativer til understøttelse af erhvervslivet på baggrund af Covid-19, herunder en drøftelse af nye initiativer inden for fagudvalgets område samt en mulig fremrykning af udvalgte anlægsprojekter.

  Sagsfremstilling

  Nærværende sagsfremstilling er udarbejdet som en generisk sagsfremstilling, der behandles i følgende udvalg: Miljø, Teknik og Plan - Beskæftigelse, Erhverv og Kultur – Uddannelse, Børn og Familie samt Økonomiudvalget.

   

  Administrationen har udarbejdet et notat, der både beskriver allerede igangsatte og forslag til nye initiativer inden for kommunalfuldmagtens område til understøttelse af erhvervslivet i den aktuelle situation med Covid-19. Notatet er vedlagt som bilag.

   

  Blandt mulige nye initiativer peges på følgende:

   

  • Fremrykning af udvalgte anlægsprojekter fra overslagsår
  • Lempelse af nuværende krav til leverandører
  • Ekstra nødpasning til børn af ansatte i virksomheder
  • Håndsrækning til restauranter og caféer i form af køb af mad ud af huset til institutioner og ældre

   

  Mulig fremrykning af anlægsprojekter omfatter primært anlæg inden for Miljø, Teknik og Plan og i begrænset omfang Uddannelse, Børn og Familie samt Beskæftigelse, Erhverv og Kultur. Den mulige fremrykning behandles i første omgang i de respektive fagudvalg med indstilling til Økonomiudvalg og Byråd. Administrationen vil til fagudvalgsmøderne medbringe et oplæg til mulige fremrykninger, som vil være yderligere konkretiseret i forhold til beskrivelsen i notatet.

   

  Lempelse af nuværende krav til leverandører behandles i Økonomiudvalget. En mulig håndsrækning til restauranter og cafeer behandles ligeledes i Økonomiudvalget. Der skal som en del af behandlingen tages stilling til finansiering, såfremt forslaget imødekommes.   

   

  Ekstra nødpasning til børn af ansatte i virksomheder behandles som et selvstændigt dagsordenspunkt i Uddannelse, Børn og Familie.

  Lovgrundlag

  Styrelsesloven

  Økonomi

  Udgifter til en eventuel fremrykning af anlæg kan finansieres af kassen. Reduceres anlægsbudgettet i overslagsårene med et tilsvarende beløb, vil der alene være tale om en likviditetsmæssig forskydning.

  Hvis Økonomiudvalget afsætter penge til restauranter og cafeer skal der tages stilling til finansiering heraf. 

   

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2020

  Økonomiudvalget tager beskrivelse af igangsatte initiativer til understøttelse af erhvervslivet til efterretning med forudsætning om, at initiativerne kan afholdes inden for eksisterende budget.

   

  Et flertal af Økonomiudvalget, 8 medlemmer (A, B, F og V) anbefaler at følgende anlægsprojekter for overslagsårene 2021 fremrykkes til gennemførelse i 2020;

   

  • Skolerenoveringspuljens renovering af Glamsbjergskolen, 1,5 mio. kr.
  • Fremrykning af almindelig vedligehold på skoler og dagtilbud, 2,0 mio. kr.

   

  • Museum Vestfyn, 0,9 mio. kr.
  • Administrationsbygning til Terrariet, 1,5 mio. kr.

   

  • Pulje til trafiksikkerhed mv., 1 mio. kr.
  • Asfalt, efterslæb og opgradering, 2 mio. kr.
  • Cykelstier og kantbaner, 5 mio. kr.

   

  At der meddeles anlægsbevilling til ovennævnte fremrykkede anlægsinvesteringer

  At anlægsbevillingerne frigives samt

  At der meddeles en tillægsbevilling på samlet 13,9 mio. kr. i budget 2020 for ovenstående fremrykkede anlægsprojekter

  At tillægsbevillingen finansieres af kassen

   

  Et mindretal af Økonomiudvalget, 1 medlem (Jens Henrik Winther Thulesen Dahl, O) anbefaler indstillingen dog med bemærkning om, at O ønsker at de 5 mio. kr., som er afsat til cykelstier og kantbaner i stedet anvendes til efterslæb på vores nuværende slidte veje, cykelstier og fortove.

   

  Beslutning Byrådet den 29-04-2020

  Byrådet tager beskrivelse af igangsatte initiativer til understøttelse af erhvervslivet til efterretning med forudsætning om, at initiativerne kan afholdes inden for eksisterende budget.

   

  Et flertal af Byrådet 26 medlemmer (A, B, C, F, V og Ø) godkender,


  at følgende anlægsprojekter for overslagsårene 2021 fremrykkes til gennemførelse i 2020;

   

  • Skolerenoveringspuljens renovering af Glamsbjergskolen, 1,5 mio. kr.
  • Fremrykning af almindelig vedligehold på skoler og dagtilbud, 2,0 mio. kr.

   

  • Museum Vestfyn, 0,9 mio. kr.
  • Administrationsbygning til Terrariet, 1,5 mio. kr.

   

  • Pulje til trafiksikkerhed mv., 1 mio. kr.
  • Asfalt, efterslæb og opgradering, 2 mio. kr.
  • Cykelstier og kantbaner, 5 mio. kr.

   

  Et mindretal af Byrådet, 3 medlemmer (O) tiltræder godkendelsen dog med bemærkning om, at O ønsker at de 5 mio. kr., som er afsat til cykelstier og kantbaner i stedet anvendes til efterslæb på vores nuværende slidte veje, cykelstier og fortove.

   

  Byrådet godkender endvidere, at:

  • At der meddeles anlægsbevilling til ovennævnte fremrykkede anlægsinvesteringer
  • At anlægsbevillingerne frigives samt
  • At der meddeles en tillægsbevilling på samlet 13,9 mio. kr. i budget 2020 for ovenstående fremrykkede anlægsprojekter
  • At tillægsbevillingen finansieres af kassen

   

  Bilag

 • Sagsid.: 20/6399

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at der kan ske forudbetaling af leverancer i medfør af lov nr. 325/2020 og bekendtgørelse nr. 327/2020 inden for følgende rammer:

   

  • der fastsættes en beløbsgrænse på maksimalt 1 mio. kr. ekskl. moms
  • forudbetaling kan kun ske efter forudgående godkendelse af borgmester og kommunaldirektør

  Beslutningstema

  Mulighed for forudbetaling af leverancer på op til 1 mio. kr. ekskl. moms efter forudgående godkendelse.

   

  Sagsfremstilling

  Store dele af erhvervslivet har det meget vanskeligt i tiden efter den delvise nedlukning af samfundet som følge af Covid-19. Der er fra centralt sted aftalt en række hjælpepakker til erhvervslivet, ligesom kommunerne arbejder på at opprioritere arbejdet med anlægsarbejder og imødekomme private leverandører med likviditetsmæssige vanskeligheder.

   

  Økonomiudvalget har tidligere godkendt at suspendere Assens Kommunes normale betalingsfrister til kommunens leverandører.

   

  Folketinget har pr. 31. marts 2020 vedtaget et lovforslag, hvis formål er at give kommuner og regioner hjemmel til at understøtte erhvervslivet yderligere under COVID-19-krisen. Med bekendtgørelsen får kommuner og regioner mulighed for at forudbetale leverancer til en værdi af 1 mio. kr. ekskl. moms eller derunder i vare-, tjenesteydelses- samt bygge- og anlægskontrakter, hvis dette er hensigtsmæssigt. Muligheden gælder for leverancer, der skal finde sted inden den 1. juli 2020.

   

  Der vil på baggrund af Økonomiudvalget og byrådets beslutning blive udarbejdet en forretningsgang, som sikrer og understøtter de decentrale i deres arbejde med forudbetaling af leverancer. Som en del af denne forretningsgang vil der bl.a. skulle ske en godkendelse af borgmester og kommunaldirektør.

   

  Den økonomiske risiko er, at Assens Kommune ikke får de varer som der er betalt for, fx hvis leverandøren ikke er leveringsdygtig og/eller går konkurs.

  Lovgrundlag

  Principper for Økonomistyring i Assens Kommune er underlagt og følger en række eksterne forhold i form af styrelsesloven, Økonomi- og indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner, bekendtgørelser og vejledninger fra Økonomi- og indenrigsministeriet, samt BEK nr. 327 af 31/03/2020 Bekendtgørelse om kommuners og regioners indkøb i forbindelse med håndtering af covid-19.

   

  Økonomi

  Forudbetaling af vare og tjenesteydelser kan ske inden for de eksisterende budgetter.

   

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2020

  Økonomiudvalget indstiller, at kan ske forudbetaling af leverancer i medfør af lov nr. 325/2020 og bekendtgørelse nr. 327/2020 inden for følgende rammer:

   

  • der fastsættes en beløbsgrænse på maksimalt 1 mio. kr. ekskl. moms
  • forudbetaling kan kun ske efter forudgående godkendelse af borgmester og kommunaldirektør

  Beslutning Byrådet den 29-04-2020

  Indstillingen godkendt.

 • Sagsid.: 20/7231

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller, at

  • Borgmesteren bemyndiges til at repræsentere Assens Kommune på generalforsamlingen i Assens Forsyning A/S.
  • Poul Erik Kristiansen og Jørgen Hviid udpeges som medlemmer til bestyrelsen på vegne af konstitueringsgruppen A-B-C-F-V.
  • Formand og næstformand for bestyrelsen udpeges blandt bestyrelsens medlemmer.
  • Byrådet tager stilling til årsrapport for Assens Forsyning A/S for 2019 og at overskuddet overføres til næste år.

  Sagsfremstilling

  Assens Forsyning A/S har indkaldt til ordinær generalforsamling onsdag den 13. maj 2020.

   

  Assens Kommune er eneejer af Assens Forsyning A/S.

   

  Bestyrelsen består p.t. af 10 medlemmer, hvoraf 5 medlemmer er udpeget af Assens Byråd, 2 medlemmer er forbrugervalgte og 3 medlemmer er valgt til bestyrelsen som medarbejderrepræsentanter.

   

  Bestyrelsen består af følgende: Poul Erik Kristiansen (formand), Arno Termansen (næstformand), Lars Kristian Pedersen, Lars Kolling, Jørgen G.F. Hviid, Allan I. Pedersen (medarbejdervalgt), Bjarne Hougaard (medarbejdervalgt) og Jan Svendsen (medarbejdervalgt).

   

  De af Byrådet udpegede medlemmer udpeges for 2 år ad gangen. Hvert andet år er 3 medlemmer på valg og modsat år er 2 medlemmer på valg. Byrådet besluttede på konstituerende møde i 2017 at udpege følgende: Poul Erik Kristiansen, Arno Termansen, Lars Kristian Pedersen, Jørgen Hviid og Lars Kolling.

   

  Til Assens Forsynings generalforsamling i 2020 er Jørgen G. F. Hviid og Poul Erik Kristiansen på valg.

   

  På generalforsamlingen skal tillige udpeges formand og næstformand for bestyrelsen.

   

  Bestyrelsen ved Assens Forsyning indstiller årsregnskaberne 2019 for Assens Forsyning A/S, Assens Service A/S, Assens Vandværk A/S, Assens Rensning A/S, Assens Spildevand A/S og Assens Affald og Genbrug A/S til generalforsamlingens godkendelse, og fremsendes til Assens Kommune til Byrådets videre behandling.

  Økonomi

  Efter modtagelse af opdateret årsregnskab for 2019 fra Assens Forsyning har administrationen opdateret med følgende oplysninger:

   

  Resultatopgørelsen for 2019 for Assens Forsyning A/S med datterselskaber udviser et overskud på 17.839.000 kr., og egenkapitalen udgør herefter 1.311.517.000 kr. Resultat af primær drift i Assens Forsyning A/S udviser et overskud på 158.000 kr.

   

  Byrådet skal træffe beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport, og i forhold til generalforsamlingens dagsorden foreligger der indstilling om, at overskuddet overføres til næste år.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Byrådet den 29-04-2020

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 19/9601

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Kommuneplantillæg nr. 8 og Lokalplan 1.3-3 Solcellepark nord for Ebberup godkendes med følgende ændringer til lokalplanen §6, §8 og §10, samt udskiftning af lokalplanens 2 kortbilag:

   

  • §6.9 Der fastlægges en respektafstand fra solcelleanlægget til beboelse på minimum 100 meter. Der vil være mulighed for, at man som lodsejer kan søge om skriftlig dispensation til at reducere respektafstanden.
  • §8.2 At der i beplantningsbæltet iblandes stedsegrønne planter, så hegnet fremstår tæt hele året.
  • §10.3 Når solcelleanlægget ikke længere benyttes, skal dette samt de øvrige installationer og konstruktioner fjernes senest et år efter anvendelsens ophør.
  • Nye kortbilag 1 og 2 til lokalplanen. Lokalplanafgrænsningen mod Odensevej indskrænkes, således at den holder en minimumsafstand på 100 m fra beboelserne nord for Odensevej.

   

  Miljø, Teknik og Plan indstilles endvidere, at Assens Kommune ikke meddeler byggetilladelse til solcelleparken, før lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, ligningsloven og personskatteloven (Lovforslag nr. L114) er trådt i kraft.

   

   

  Et flertal af Økonomiudvalget, 8 medlemmer (A, B, F og V) anbefaler indstillingen.

   

  Et mindretal af Økonomiudvalget, 1 medlem (O) stemmer imod indstillingen med bemærkning om, at endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan nr. 1.3-1 bør afvente endelig vedtagelse af lovforslag nr. 114 i Folketinget.

  Beslutningstema

  Byrådet vedtog den 26. juni 2019 at sende forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 og forslag lokalplan 1.3-1 Solcellepark nord for Ebberup med tilhørende miljørapport i offentlig høring.

  Høringsperioden er udløbet og der skal tages stilling til, om planforslagene skal vedtages endeligt. Miljø, Teknik og Plan behandlede sagen den 5. november 2019 og anbefalede administrationens indstilling overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

   

  Byrådet valgte at returnere sagen til Miljø, Teknik og Plan med henblik på yderligere beskrivelse og afklaring af behov for respektafstand fra solcelleparken, med henvisning til den nyligt indgået landspolitiske aftale, som angiver, at der gør sig særlige forhold gældende inden for 0-200 m fra et solcelleanlæg.

   

  Der foreligger et lovforslag, der skal 1. behandles i folketinget, og behandlingen heraf er pt.  udskudt pga. landets aktuelle situation.

  Sagsfremstilling

  Forslag til kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan 1.3-1 har været i offentlig høring fra den 2. juli til 11. oktober 2019.

   

  Formålet med udarbejdelsen af kommuneplantillægget og lokalplanen, har været at muliggøre opførelsen af en solcellepark på ca. 70 ha i et område nord for Ebberup.

   

  Der er i forbindelse med høringen indkommet 25 indsigelser/bemærkninger til planforslagene. Der er høringssvar både for og imod etableringen af en solcellepark.

   

  De primære indkomne høringssvar imod solcelleparken, går på at man mener det strider imod statslige interesser (Naturstyrelsens vejledende udtalelser om opsætning af solenergianlæg), at Assens Kommune ikke har undersøgt alternative placeringer, ejendomsværditab, samt mistet udsigt over landskabet. Der er få bemærkninger i forhold til selve indholdet i planforslagene.

  De indkomne indsigelser/bemærkninger til planforslagene er gennemgået og kommenteret i bilaget kommenterede høringssvar.

   

  Better Energy har, efter Miljø, Teknik og Plans beslutning, vedrørende en respektafstand på 100 meter til beboelse, fremsendt et forslag til ny afgrænsning af lokalplanen ud mod Odensevej, som tilgodeser de beboelser, der bliver mest berørt bl.a. på deres udsigt.

   

  Ud over lokalplanafgrænsningen mod Odensevej er trukket 100 meter tilbage fra beboelserne på den nordlige side af Odensevej, er byggefeltet i denne retning også trukket 10 meter væk fra lokalplangrænsen (se kortbilag).

  Således er solcelleparken trukket 100-115 meter væk fra beboelser på Odensevejs nordlige side, samtidig med de stadig vil være omfattet af den nye erstatningsmulighed som ligger i lovforslaget (se bilag).

   

  Administrationen har vurderet at en indskrækning af lokalplan afgrænsningen mod Odensevej ikke kræver fornyet høring, idet det vil være positivt i forhold til nærliggende beboelser, hvorfra der er kommet indsigelser i høringsperioden.

   

  Det er aftalt med Better Energy, at der ikke bliver søgt om byggetilladelse før den nye lovgivning om kompensation er trådt i kraft, således at naboer vil blive omfattet af denne.

   

  Samlet set anbefaler administrationen følgende ændringer til lokalplanen:

  • §6.9 Der skal være respektafstand fra solcelleanlægget til beboelse på minimum 100 meter. Det vil være muligt, at man som lodsejer kan søge om skriftlig dispensation til at reducere respektafstanden.
  • Lokalplanafgrænsningen mod Odensevej indskrænkes, således at den holder en minimumsafstand på 100 meter fra beboelserne nord for Odensevej, den nye afgrænsning fremgår af nye kortbilag til lokalplanen (se bilag).
  • §8.2 at der i beplantningsbæltet iblandes stedsegrønne planter, så hegnet fremstår tæt hele året.
  • §10.3 når solcelleanlægget ikke længere benyttes, skal dette samt de øvrige installationer og konstruktioner fjernes senest et år efter anvendelsens ophør.

  Lovgrundlag

  Lov om Planlægning.

  Lov om Miljøvurdering af planer, programmer og konkretes projekter.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 30-03-2020

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Kommuneplantillæg nr. 8 og Lokalplan 1.3-3 Solcellepark nord for Ebberup godkendes med følgende ændringer til lokalplanen §6, §8 og §10, samt udskiftning af lokalplanens 2 kortbilag:

   

  • §6.9 Der fastlægges en respektafstand fra solcelleanlægget til beboelse på minimum 100 meter. Der vil være mulighed for, at man som lodsejer kan søge om skriftlig dispensation til at reducere respektafstanden.
  • §8.2 At der i beplantningsbæltet iblandes stedsegrønne planter, så hegnet fremstår tæt hele året.
  • §10.3 Når solcelleanlægget ikke længere benyttes, skal dette samt de øvrige installationer og konstruktioner fjernes senest et år efter anvendelsens ophør.
  • Nye kortbilag 1 og 2 til lokalplanen. Lokalplanafgrænsningen mod Odensevej indskrænkes, således at den holder en minimumsafstand på 100 m fra beboelserne nord for Odensevej.

   

  Det indstilles endvidere at Assens Kommune ikke meddeler byggetilladelse til solcelleparken, før lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, ligningsloven og personskatteloven (Lovforslag nr. L114) er trådt i kraft.

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2020

  Et flertal af Økonomiudvalget, 8 medlemmer (A, B, F og V) anbefaler indstillingen.

   

  Et mindretal af Økonomiudvalget, 1 medlem (O) stemmer imod indstillingen med bemærkning om, at endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan nr. 1.3-1 bør afvente endelig vedtagelse af lovforslag nr. 114 i Folketinget.
   

  Beslutning Byrådet den 29-04-2020

  Et flertal af Byrådet, 26 medlemmer (A, B, C, F, V og Ø) godkender Økonomiudvalgets flertals indstilling.

   

  Et mindretal af Byrådet, 3 medlemmer (O) stemmer imod indstillingen.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/22341

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller at anlægsmidler til Infrastruktur – alm. boliger i Tommerup St. - veje og støjskærme - frigives.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen med bemærkning om, at der tillige meddeles anlægsbevilling svarende til det frigivne beløb til projektet.

  Beslutningstema

  I henhold til investeringsplan for 2020-2023, skal Byrådet frigive midler til anlægsarbejde.

  Sagsfremstilling

  Der er i anlægsbudgettet 2019, 2020 og 2021 afsat midler til udførelse af et 50 m. langt støjhegn langs jernbanen samt udvidelse og forlængelse af Buchwaldsvej i forbindelse med et alment boligbyggeri i Tommerup St.

   

  Projektet vedrørende støjhegnet er endnu ikke i gangsæt, da vi afventer færdiggørelse af kloak og regnvandsprojekt omkring arealet hvor støjhegnet skal stå. Hegnet forventes at blive etableret i april måned. Udvidelse og forlængelse af Buchwaldvej afventer færdiggørelse af byggeprojektet samt det videre forløb med udvikling af området.

  Økonomi

  Der er afsat 1 mio. kr. i 2020, som ønskes frigivet.

   

  Derudover er der den 25. marts 2020 overført 1 mio. kr. til samme projekt fra 2019.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 30-03-2020

  Miljø, Teknik og Plan indstiller at anlægsmidler til Infrastruktur – alm. boliger i Tommerup St. - veje og støjskærme - frigives.

   

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2020

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen med bemærkning om, at der tillige meddeles anlægsbevilling svarende til det frigivne beløb til projektet.

   

  Beslutning Byrådet den 29-04-2020

  Indstillingen godkendt.

 • Sagsid.: 19/20937

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Kommuneplantillæg nr. 11 for kommuneplanramme 2.1.B.5, 2.1.L.1 og 2.1.R.4 vedtages endeligt.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Kommuneplantillæg nr. 11 er udarbejdet for at tilpasse kommuneplanrammerne i

  Kommuneplan 2017-2029 til den faktiske anvendelse, der planlægges for i forslag til Lokalplan 2.1-5 Bakkehusene, Aarup. Forslaget til kommuneplantillægget har været i offentlig høring i 8 uger. Der er indkommet fire høringssvar.

  Sagsfremstilling

  Den endelige vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 11, Lokalplan 2.1-5 og sag om ekspropriation til udstykning, Bakkehusene i Aarup behandles på samme dagsorden (ekspropriationssag under forudsætning af godkendelse af kommuneplantillæg og lokalplan) af hensyn til fremdrift i jordkøb af arealerne omfattet af kommuneplantillæg og lokalplan.

   

  Byrådet besluttede den 29. januar 2020 at vedtage forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 og sende det i 8 ugers høring. Høringen har været i perioden 30. januar 2020 til 26. marts 2020. Der er kommet fire høringssvar.

   

  Kommuneplantillægget indeholder en justering af kommuneplanramme 2.1.B.5 og 2.1.L.1 samt opretter en ny kommuneplanramme 2.1.R.4. Det er detailplanlægningen af den kommende udstykning Bakkehusene, der har vist et behov for at justere på afgrænsningen af

  kommuneplanrammerne og for at udlægge den nye rekreative ramme 2.1.R.4, indenfor hvilken der kan etableres et regnvandsbassin og offentlige rekreative arealer.

   

  Der er kommet fire høringssvar, der primært vedrører trafikale forhold, den grønne kile mellem Skydebjerg og Aarup, højde på bygninger og fremtidige tracéer til stier. Høringssvarene og kommentarer dertil er vedlagt som bilag. Høringssvarerne fører ikke til ændringer i kommuneplantillægget.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 30-03-2020

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Kommuneplantillæg nr. 11 for kommuneplanramme 2.1.B.5, 2.1.L.1 og 2.1.R.4 vedtages endeligt.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2020

  Indstillingen anbefales.
   

  Beslutning Byrådet den 29-04-2020

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 19/12374

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Lokalplan 2.1-5 godkendes med følgende ny formulering af lokalplanens §6.6 og §6.9:

   

  • § 6.3 Bebyggelse må opføres i op til 2 etager med en bygningshøjde på op til 8,5 meter. Ingen del af en bygning må overstige denne højde. På de seks grunde, der er markeret på kortbilag 5, må bebyggelse dog maksimalt opføres med 1 etage og en maksimal bygningshøjde på 6,5 meter.
  • § 6.6 Boligbebyggelse skal placeres med en afstand på minimum 3 meter fra skel og må ikke opføres inden for det støjbelastede areal vist på kortbilag 5. Småbygninger som garager, carporte og udhuse kan placeres uden for byggefelterne.
  • §6.9 Placering af bebyggelse skal ske under hensyntagen til de naturlige strømningsveje som vist på kortbilag 7. Bebyggelse må ikke placeres, så der er risiko for, at overfladevand kan trænge ind i boligbebyggelse.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

   

  Beslutningstema

  Lokalplan 2.1-5 med tilhørende miljøvurdering er udarbejdet for at muliggøre en ny udstykning til parcelhuse og rækkehuse i den sydlige del af Aarup Forslag til lokalplan og miljøvurdering har været i fire ugers høring, der er indkommet seks høringssvar.

  Sagsfremstilling

  Den endelige vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 11, Lokalplan 2.1-5 og sag om ekspropriation til udstykning, Bakkehusene i Aarup ønskes behandlet på samme dagsorden (ekspropriationssag under forudsætning af godkendelse af kommuneplantillæg og lokalplan) af hensyn til fremdrift i jordkøb af arealerne omfattet af kommuneplantillæg og lokalplan.

   

  Forslag til Lokalplan 2.1-5 med tilhørende miljøvurdering blev godkendt af Byrådet den 26. februar 2020.

   

  Lokalplanen muliggør en udstykning med 29 parcelhuse samt omkring 80 tæt-lav boliger afhængig af, hvordan en bebyggelsesplan udformes. Der udlægges to områder til tæt-lav boligbebyggelse og de 29 parcelhusgrunde er fordelt på 5 kvarterenheder, hvor grundene fordeler sig rundt om et fælles grønt rekreativt areal.

   

  Lokalplan og miljøvurdering har været i høring fra den 27. februar 2020 til den 26. marts 2020. Der blev afholdt borgermøde den 10. marts Der er indkommet seks høringssvar. Høringssvarene vedrører arkæologiske forhold, den grønne kile mellem Aarup og Skydebjerg, øget trafik og trafikstøj, placering af fremtidige stier og højde på bebyggelse. Høringssvarene er kommenteret i den sammenfattende redegørelse og både høringssvar samt redegørelsen er vedlagt som bilag. Høringssvarene har givet anledning til en administrativ anbefaling om, at der for alle seks grunde mod vest skal gælde en højde på bebyggelse på maksimalt 6,5 meter og maksimalt 1 etage. I forslaget gælder dette ikke for den sydligste af de vestlige grunde. Anbefalingen medfører en ændring fra fem til seks grunde i § 6.3 samt konsekvensrettelse af kortbilag 5.

   

  Administrationen anbefaler, at der foretages enkelte rettelser i lokalplanen. Det drejer sig om en ny formulering af §§ 6.3, 6.6 og 6.9 vedr. bygningshøjde/antal etager, byggefelter og strømningsveje samt mindre redaktionelle ændringer. De anbefalede rettelser af bestemmelserne er nærmere beskrevet i bilag til sagen.

   

  Da lokalplanen har været ledsaget af en miljørapport, er der udarbejdes en sammenfattende redegørelse. Denne redegør for, hvordan høringssvarene har været anvendt ift. den endelige vedtagelse af lokalplanen. Den sammenfattende redegørelse er vedlagt som bilag.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 30-03-2020

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Lokalplan 2.1-5 godkendes med følgende ny formulering af lokalplanens §6.6 og §6.9:

   

  • § 6.3 Bebyggelse må opføres i op til 2 etager med en bygningshøjde på op til 8,5 meter. Ingen del af en bygning må overstige denne højde. På de seks grunde, der er markeret på kortbilag 5, må bebyggelse dog maksimalt opføres med 1 etage og en maksimal bygningshøjde på 6,5 meter.
  • § 6.6 Boligbebyggelse skal placeres med en afstand på minimum 3 meter fra skel og må ikke opføres inden for det støjbelastede areal vist på kortbilag 5. Småbygninger som garager, carporte og udhuse kan placeres uden for byggefelterne.
  • §6.9 Placering af bebyggelse skal ske under hensyntagen til de naturlige strømningsveje som vist på kortbilag 7. Bebyggelse må ikke placeres, så der er risiko for, at overfladevand kan trænge ind i boligbebyggelse.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2020

  Indstillingen anbefales.
   

  Beslutning Byrådet den 29-04-2020

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 20/6237

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller:

  • At det tilkendegives, at Assens Kommune er sindet at ekspropriere alle arealer inden for det område, der er omfattet af Lokalplan 2.1-5.
  • At Dan Gørtz udpeges til deltagelse i åsteds- og forligsforretning i 2020.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

   

  Beslutningstema

  Byrådet har endeligt vedtaget Lokalplan 2.1-5 Bakkehusene i Aarup, der muliggør udstykning af parcelhuse og tæt-lav boligbebyggelse foruden areal til regnvandsbassin samt rekreative offentligt tilgængelige arealer. Udstykningen ønskes nu realiseret, hvorfor der skal træffes beslutning om ekspropriation.

  Sagsfremstilling

  Den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 11, lokalplan 2.1-5 og sag om ekspropriation til udstykning, Bakkehusene i Aarup ønskes behandlet på samme dagsorden. Sag om ekspropriation af arealerne forelægges under forudsætning af, at Byrådet endeligt godkender såvel kommuneplantillæg nr. 11 og lokalplan 2.1-5.

   

  Lokalplan 2.1-5 er forelagt til Byrådets endelige godkendelse den 29. april og udgør det juridiske grundlag for en ekspropriation efter planlovens § 47 af jord til boligbebyggelse og regnvandsbassin. Lokalplanen muliggør udstykning af 29 grunde til parcelhuse samt 2 storparceller til tæt-lav boligbebyggelse.

   

  Lokalplanen omfatter matrikel 13a, Skydebjerg by, Skydebjerg samt del af matrikel 12g, Skydebjerg by, Skydebjerg. Matrikel 13a, Skydebjerg by, Skydebjerg er på 119.743 m2 og den del af matrikel 12g, der er omfattet af lokalplanen og erhverves, er på 40.220m2.

   

  Forud for gennemførelse af eventuel ekspropriation, efter Byrådets tilkendegivelse om at være sindet hertil, vil der blive søgt indgået en aftale med lodsejer. I forbindelse hermed eller i forbindelse med ekspropriation vil den præcise afgrænsning af den del af matrikel 12g, som skal erhverves, blive fastlagt. Det endelige areal fastsættes derfor først i forbindelse med handel/ekspropriation.

   

  Prisen for jorden afhænger af en konkret forhandling/åstedsforretning og kan derfor ikke fastsættes på nuværende tidspunkt. Udgiften er indeholdt i de samlede anlægsmidler afsat til jordkøb og byggemodning i 2020 på 7 mio. kr.

  Lovgrundlag

  Planlovens kapitel 11.

  Økonomi

  Der er i budgettet for 2020 afsat 7 mio. til opkøb af jord og byggemodning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 30-03-2020

  Miljø, Teknik og Plan indstiller:

  • At det tilkendegives, at Assens Kommune er sindet at ekspropriere alle arealer inden for det område, der er omfattet af Lokalplan 2.1-5.
  • At Dan Gørtz udpeges til deltagelse i åsteds- og forligsforretning i 2020.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2020

  Indstillingen anbefales.
   

  Beslutning Byrådet den 29-04-2020

  Indstillingen godkendt.

 • Sagsid.: 20/5558

  Indstilling

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller, i forbindelse med håndtering af corona-virus, at åbningstiden kan udvides til aften- og natnødpasning på hverdage, samt nødpasning i weekender og på helligdage, såfremt der opstår behov.

  Beslutningstema

  Der skal tages stilling til udvidelse af serviceniveauet i Assens Kommune således, at det er muligt at etablere nødpasning udenfor normal åbningstid jf. bekendtgørelse nr. 217 (nu ændret til bekg. 405/2020) vedrørende håndtering af corona-virus.

  Sagsfremstilling

  I henhold til bekendtgørelse nr. 217 af 17.03.2020 (nu: bekg. 405 af 9. april 2020) om lukning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v. og om nødpasning i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 fremgår, at kommunerne skal sørge for det nødvendige antal pladser til nødpasning for 0-9 årige, dvs. børn i dagpleje, daginstitutioner og SFO. Af undervisningsministeriets hjemmeside fremgår endvidere, at det er kommunerne, der lokalt fastsætter åbningstider, ligesom det er i dag. Kommunerne er forpligtet til at skaffe nødpasning til de børn, der opfylder kriterierne. Det gælder også evt. behov i aften- og nattetimerne.

   

  På baggrund af konkrete henvendelser og KL`s aftale med fagforeninger kan Assens Kommune tilbyde nødpasning uden for almindelig åbningstid. Af henvendelserne fremgår det, at det vil kunne dreje sig om nødpasning aften og nat afhængig af forældrenes arbejdstider samt eventuelt weekend og helligdage.

   

  Målgruppen for nødpasning er børn, omfattet af bekendtgørelsens § 5 stk. 2.

  Kommunalbestyrelsens kriterierier for tilbud om nødpasning skal omfatte:

  1)     0-9-årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre- og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport- og forsyningsvirksomheder.
  Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.

  2)     0-9-årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.

  3)     Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet.

   

  Nødpasning uden for almindelig åbningstid betyder i Assens Kommune et ændret serviceniveau, som skal godkendes af Byrådet. 

   

  Såfremt der opstår personale- eller kapacitetsmæssige udfordringer, og Byrådet derfor ikke kan stille det nødvendige antal pladser til rådighed i nødpasningen, skal Byrådet prioritere nødpasning af børn med forældre som varetager samfundskritiske funktioner eller børn og unge med særlig behov (jf. Bekendtgørelsens § 5 stk. 3).

   

  Administrationen er ved at udarbejde forslag til praktisk procedure i forbindelse med etablering af nødpasning aften/nat samt weekend og helligdage.

   

  Uddrag af forslag til procedure til orientering:

   

  Alle dagtilbud og SFO kan tilbyde nødpasning også aften/nat pasning på hverdage, såfremt der er et behov. Dette gælder også for specialtilbud.

   

  I weekender og på helligdage skal nødpasningen foregå ét centralt sted i Assens Kommune.

   

  Principperne for udvidet nødpasning er:

  1. Reducere smitterisiko
  2. Tryghed for børn og familier – herunder sampasning af søskende.

   

   

  Det er den lokale leder:

  • der beslutter, hvor nødpasningen skal forgå
  • der koordinerer, hvis der er tale om søskende
  • der indkalder for børnene kendte medarbejdere, så vidt det er muligt
  • sørger for forplejning evt. med hjælp fra køkkenmedarbejdere.

   

  Drejer det sig om et dagplejebarn, kan nødpasningen foregå hos dagplejeren - også aften/nat nødpasning, såfremt dagplejeren er indstillet på opgaven.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse nr. 217 af 17. marts 2020 (nu:  bekg. 405 af 9. april 2020) om lukning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v. og om nødpasning i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019.

  Økonomi

  Eventuelle merudgifter afholdes inden for Uddannelse, Børn og Families økonomiske ramme.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 30-03-2020

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller, i forbindelse med håndtering af corona-virus:

  • at åbningstiden kan udvides til aften- og natnødpasning på hverdage samt nødpasning i weekender og på helligdage, såfremt der opstår behov.

   

  Beslutning Byrådet den 29-04-2020

  Indstillingen godkendt.

   

 • Sagsid.: 19/17158

  Indstilling

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller, at skolernes kvalitetsrapport godkendes på baggrund af de indkomme høringssvar.

  Beslutningstema

  Skolernes kvalitetsrapport forelægges efter endt høringsfase til Byrådets godkendelse.

  Sagsfremstilling

  Kvalitetsrapporten er den fjerde rapport, der er udarbejdet efter skolereformen og med de dertil hørende nationale mål og obligatoriske indikatorer. De obligatoriske data sammenlignes i denne rapport med data fra skoleåret 2013/14, der er baseline i forhold til indførelse af skolereformen.

   

  Skolernes kvalitetsrapport indeholder følgende obligatoriske indikatorer:

  • Vurdering af resultaterne fra de nationale tests
  • Resultater af trivselsmålinger
  • Karaktergivning
  • Overgang til ungdomsuddannelse.

  Rapporten indeholder midlertidige indikatorer som:

  • Kompetencedækning
  • Inklusion.

  Derudover indeholder rapporten kommunale mål og indsatser:

  • Inklusion og inkluderende læringsmiljø
  • Implementering af sundhedspolitikken
  • Partnerområdernes udvikling.

  Nye kommunale mål og indsatser:

  • Udvikling og revidering af it strategien med fokus på dannelsesaspektet
  • Den lovpligtige fraværsregistrering
  • To-sprogs området
  • Projekt læselyst.

   

  Der er indkommet 23 høringssvar. 13 høringssvar fra skole- eller fællesbestyrelser og 10 høringssvar fra MED-udvalg. 8 af høringssvarene har ingen kommentarer eller tager rapporten til efterretning.

   

  Bestyrelser og MED-udvalg har kommenteret rapportens resultater både ud fra et samlet kommunalt skolevæsen og ud fra deres egen skoles resultater.

   

  Høringssvarene indeholder kommentarer inden for følgende områder:

  • Brug af data
  • Trivsel
  • Kompetenceudvikling
  • Inklusionsområdet.

   

  Sammenskrivningen af høringssvarene indeholder nogle af kommentarerne inden for de nævnte områder.

   

  Høringssvarene indeholder også undring og spørgsmål, der er gode kommentarer i forhold til udvikling og nytænkning af fremtidige kvalitetsrapporter. Høringssvarene giver følgende kommentarer:

  • Hvorfor indgår SFO ikke i rapporten?
  • Hvorfor sammenlignes tildelte ressourcer ikke med opnåede resultater?
  • Er der forskel på piger eller drenge videre i ungdomsuddannelserne, når der er forskel i karaktererne på piger og drenge ved afgangsprøverne?
  • Der er ikke en direkte sammenhæng mellem de skoler, der har de højeste karaktergennemsnit ved afgangsprøver og den procentvise kompetencedækning i folkeskolen.

   

  Den 18. marts 2020 vedtog Børne- og Undervisningsministeriet en ny bekendtgørelse for kvalitetsrapporter. Det medfører, at der skal udarbejdes et tillæg til rapporten, der indeholder oplysninger om:

  • Andel af elever, der aflægger alle obligatoriske 9. klasseprøver
  • Redegørelse for skolernes planlagte ændringer i skoleugens længde på baggrund af folkeskolelovens §§ 16 b og 16 d
  • Redegørelse for skolernes anvendelse af de frigivne midler til kvalitetsløft af den understøttende undervisning.

   

  Tillægget skal godkendes på Byrådsmødet den 24. juni 2020.

   

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelsen nr. 665 af 20. juni 2014

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 30-03-2020

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller, at skolernes kvalitetsrapport godkendes på baggrund af de indkomme høringssvar.

  Beslutning Byrådet den 29-04-2020

  Indstillingen godkendt.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 17/14102

  Indstilling

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller:

  • At ”Udkast til ny Børne- og Ungepolitik 3.0” godkendes.
  • At udkastet sendes i offentlig høring. Høringsperioden ændres til 5. maj - 19. juni 2020.

  Beslutningstema

  Sagen forelægges med henblik på godkendelse af  ”Udkast til ny Børne- og Ungepolitik 3.0” samt udsendelse i offentlig høring, herunder hos de høringsberettigede parter.

  Sagsfremstilling

  Det fremgår af Servicelovens § 19, stk. 2, at kommunerne skal udarbejde ”en sammenhængende børnepolitik, der har til formål at sikre sammenhængen mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte.”

   

  Den nuværende Børne- og Ungepolitik er fra 2008, og politikerne i Assens Kommune har besluttet, at der skal udarbejdes en ny politik, der er tidssvarende, dynamisk og visionær.

   

  Den nye Børne- og Ungepolitik skal omfatte børn og unge i aldersgruppen 0-25 år.

   

  I processen med udarbejdelse af ny Børne- og Ungepolitik er der indsamlet følgende empiri:

  • Børn og unges syn på og ideer til det gode børne- og ungeliv – præsenteret på markedsdagen den 26. september 2019
  • Fokusgruppeinterviews med fagprofessionelle
  • Forskning.

   

  Herudover er der set på sammenhængen mellem en Børne- og Ungepolitik og internationale mål, erklæringer, konventioner m.v., dansk lovgivning for området, Assens Kommunes Vision 2030 samt politikker i Assens Kommune, der har snitflader til en Børne- og Ungepolitik.

   

  Arbejdsgruppen har analyseret materialet og præsenteret resultaterne for Uddannelse, Børn og Familie på mødet den 6. januar 2020. Herudover har arbejdsgruppen i januar pitchet resultaterne for dagtilbuds- og skoleledere, afdelingsledere i Børn, Unge og Uddannelse samt Ungerådet.

   

  Uddannelse, Børn og Families bemærkninger til analyseresultaterne og bemærkninger fra øvrige grupper har været med til at danne grundlag for udarbejdelse af 1. udkast til ny Børne- og Ungepolitik, der blev forelagt Uddannelse, Børn og Familie på mødet den 3. februar 2020. Udvalget drøftede udkastet og besluttede at genoptage sagen på mødet den 2. marts 2020.

   

  I løbet af februar er Udkast til ny Børne- og Ungepolitik 1.0 blevet præsenteret for dagtilbuds- og skoleledere, fagprofessionelle, afdelingsledere, Ungerådet og på dialogmøder med bestyrelser i partnerområderne.

   

  Med udgangspunkt i feedback fra udvalget og de forskellige grupper blev udkastet revideret og Uddannelse, Børn- og Familie blev præsenteret for udkast til ny Børne- og Ungepolitik 2.0 på mødet den 2. marts. Udvalget gav her yderligere bemærkninger, der nu er indarbejdet i udkast til ny Børne- og Ungepolitik 3.0. Den 2. marts blev udkastet ligeledes præsenteret for Handicaprådet, hvis bemærkninger der også er taget højde for i politikudkastet.

   

  Efter Byrådets godkendelse af Børne- og Ungepolitikken skal den sendes i offentlig høring, herunder hos de høringsberettigede parter. Dette sker i perioden 13. maj til 24. juni 2020, hvorefter politikken forelægges til endelig politisk godkendelse i august 2020.

   

  Politikken vil være gældende fra 1. september 2020.

  Lovgrundlag

  Serviceloven.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 30-03-2020

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller:

  • at ”Udkast til ny Børne- og Ungepolitik 3.0” godkendes
  • at udkastet sendes i offentlig høring. Høringsperioden ændres til 5. maj - 19. juni 2020.

  Beslutning Byrådet den 29-04-2020

  Indstillingen godkendt.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/7912

  Indstilling

  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur indstiller, at kulturpolitikken godkendes med bemærkning om, at afsnit 4 udgår og erstattes med nyt afsnit 4 som vedhæftes referatet.

  Beslutningstema

  I begyndelsen af 2019 indledte Beskæftigelse, Erhverv og Kultur en proces, der skulle føre til formulering af en ny kulturpolitik for Assens Kommune. På Byrådets møde den 18. december 2019 blev et forslag til ny kulturpolitik godkendt til udsendelse i offentlig høring. Der foreligger nu en ny udgave af kulturpolitikken, med de ændringer høringssvarene har givet anledning til.

  Sagsfremstilling

  Høringsperioden for den nye kulturpolitik udløb den 25. februar 2020. Af høringssvarene fremgår en række ønsker til justering af politikken. Overordnet set berører høringssvarene følgende områder og deres relation til kulturpolitikken:

   

  • Ældre og handicappede - særlige målgrupper
  • Det aktive medborgerskab
  • Lokalsamfund og lokale kulturaktører
  • Kulturinstitutionerne
  • Kulturarven
  • Styrker og potentialer på kulturområdet
  • Andre politikområder
  • Kunstens potentiale for den grønne omstilling

   

  Høringssvarene vedhæftes.

   

  På baggrund af drøftelser i Beskæftigelse, Erhverv og Kultur på et temamøde den 2. marts 2020 er der indskrevet en række ændringer i forslaget til ny kulturpolitik:

   

  • Kulturpolitikken er tilpasset kommentarer fra ældrerådet og handicaprådet
  • Det aktive medborgerskab har fået en mere fremtrædende rolle i politikken
  • Det lokale aspekt er uddybet i forbindelse med effektmålene
  • Kulturinstitutionernes rolle i gennemførelsen af kulturpolitikken er uddybet
  • Kulturarven er skrevet ind i kulturpolitikken
  • Flere af kulturlivets mange lag og aspekter - og flere lokale aktører - er nævnt som del af fundamentet for den kulturpolitiske indsats
  • Ambitionerne for samarbejde mellem mindre og større kulturaktører fra hele kommunen er uddybet

   

  Der er vedhæftet to versioner af politikken: 1) en udgave, hvor ændringsforslag er indskrevet, men ikke markeret 2) en udgave, hvor ændringsforslag er markeret, således at slettede ord og afsnit er fremhævet med røde, gennemstregede typer, mens tilføjelser er fremhævet med grønne typer. Desuden vedhæftes skema med resumé af høringssvarene samt oversigt over de ændringer, de har givet anledning til i forhold til høringsudgaven.

   

  Det nye afsnit 4, som Beskæftigelse, Erhverv og Kultur besluttede at indsætte er indarbejdet i det endelige forslag til kulturpolitik, der sendes her til godkendelse.

  Lovgrundlag

  Kommunalfuldmagten.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Beskæftigelse Erhverv og Kultur den 30-03-2020

  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur indstiller, at kulturpolitikken godkendes med bemærkning om, at afsnit 4 udgår og erstattes med nyt afsnit 4 som vedhæftes referatet.

   

  Beslutning Byrådet den 29-04-2020

  Et flertal af Byrådet, 28 medlemmer (A, B, C, F, O og V) godkender indstillingen.

   

  Ingen medlemmer stemmer imod indstillingen.

   

  Et medlem af Byrådet (Ø) stemmer hverken for eller imod indstillingen.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  1.

  Fælles brev fra Assens og Faaborg-Midtfyn Kommuner til social- og indenrigsminister Astrid Krag vedr. opgørelsen af "gamle" førtidspensionister lagt til grund for regeringens udspil til udligningsreform

   

   

  2.

  Ældrerådet har i februar 2020 godkendt årsberetningen, som vedlægges til Byrådets orientering.

   

   

   

  3.

  Dialog- og byrådsmødet i Tommerup flyttes til afholdelse i maj-2021.

   

  Beslutning Byrådet den 29-04-2020

  Til orientering.

   

  Tak til fratrædende velfærdsdirektør Henrik Juul Kjær.

   

  Tak til Assens Kommunes medarbejdere i den aktuelle covid-19-situation.

   

  Orientering om aktuelt ledighedstal i Assens Kommune.

   

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 29-04-2020

  Orientering fra det fælles fynske samarbejde om styrkelse af erhverv og turisme.
   

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 29-04-2020

  Fremsendte spørgsmål fra Jack Marcker på vegne af Øksnebjerggruppen vedrørende solcellepark nord for Ebberup oplæst og besvaret.
   

 • Sagsid.: 20/6583