icon-Politik

Politik

Referat

Onsdag den 25. marts 2020 kl. 17:00

Mødested: Skype-møde med livestreaming
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Søren Steen Andersen, Karin Christiansen, Jens Jakobsen, Pia Offer Madsen, Tine Grau Poulsen, Lars Kristian Pedersen, Henrik Mott Frandsen, Dan Gørtz, Nikolaj Leed Henriksen, Rie Nielsen, Knud Søby, Erik Klindt Andersen, Ib W. Jensen, Mogens Mulle Johansen, Flemming Risskov Jørgensen, Charlotte Vincent Petersen, Finn Viberg Brunse, Charlotte Kjær, Henrik Hansen, Sara Emil Baaring, Leif Rothe Rasmussen, Ashil Farokh, Berit Schaldemose, Kaj Alstrup, Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Lars Kolling, Betina Signe Stick, Ena Nørgaard, Poul Poulsen
 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 25-03-2020

  Dagsordenen godkendt.

 • Sagsid.: 20/4943

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller, at Byrådet godkender at Ena Nørgaard udtræder af Byrådet, samt at Søren Thomsen er valgbar og indtræder i Byrådet pr. 1. april 2020.

  Sagsfremstilling

  Byrådsmedlem Ena Nørgaard ansøger om at udtræde af Assens Byråd pr. 31. marts 2020 på grund af sygdom.

   

  Ifølge den kommunale valglovs §103 skal et medlem efter anmodning fritages for sit medlemskab, såfremt medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet.

   

  Valglovens § 104 fastlægger, at i sådanne tilfælde indtræder 1. stedfortræder i stedet for det udtrædende medlem.

   

  1. stedfortræder på liste C er Søren Thomsen, der er valgbar og orienteret om at indtræde i Assens Byråd.

   

  Søren Thomsen overtager følgende poster ifm. indtræden i Assens Byråd:

   

  • Udpeget til 1. viceborgmester
  • Medlem af Beskæftigelse, Erhverv og Kultur
  • Medlem af Museum Vestfyn
  • Stedfortræder for Søren Steen Andersen til repræsentantskab Kommunernes Landsforening
  • Stedfortræder for Søren Steen Andersen til Kredsråd vedrørende politiets virksomhe

   

  Lovgrundlag

  Lov om kommunale og regionale valg.

  Lov om kommunernes styrelse.

  Beslutningskompetence

  Byråd.

  Beslutning Byrådet den 25-03-2020

  Indstillingen godkendt.

 • Sagsid.: 20/5658

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller, at Byrådet tager orienteringen om de trufne § 31 borgmesterbeslutninger til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Assens Kommuner følger tæt anvisninger og anbefalinger fra sundhedsstyrelsen og ministerier ifm. COVID/19-situationen. I forbindelse med Folketingets hastelovgivninger bliver bemyndigelsen derudover udlagt til konkrete borgmesterbeslutninger iht. § 31, stk. 1 i lov om kommunerens styrelse, hvor borgmesteren på Byrådets vegne kan afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl.

   

  Borgmesterens beslutninger forelægges Assens Byråd til orientering iht. § 31, stk. 2 i lov om kommunernes styrelse:

   

  11. marts 2020 Beslutning om aflysning af konkrete arrangementer og aktiviteter

  Borgmesteren besluttede på baggrund af anbefalingerne fra sundhedsstyrelsen og ministerier at aflyse Klimaevent torsdag den 12. marts og Udbudsmøde for erhvervslivet mandag den 23. marts.

   

  12. marts 2020 Beslutning om aflysning af udvalgs- og byrådsmøder

  Borgmesteren besluttede på baggrund af anbefalingerne fra sundhedsstyrelsen og ministerier at aflyse de indkaldte politiske møder (både udvalgs- og byrådsmøde), idet de i udgangspunktet ikke opfattes som en kritisk funktion, som er den rettesnor vi arbejder med lige pt.

   

  Det drejer sig om følgende:

  • Bevillingsnævnsmødet mandag den 16. marts 2020
  • Økonomiudvalgsmøde mandag den 16 marts 2020
  • Ekstraordinært møde i Uddannelse, Børn og familie mandag den 16. marts 2020
  • Byrådsmøde onsdag den 25. marts

   

  På bagkant af aflysningen blev sagerne på de pågældende møder gennemgået. Ud fra en prioritering ift. bl.a. økonomisk virkning for private eller kommune var der sager der skulle behandles.

   

  Borgmesterbeslutningen blev på den baggrund ændret til alene at omhandle aflysning af Bevillingsnævnsmødet mandag den 16. marts 2020. De øvrige møder gennemføres via Skype-møder.

   

   

  19. marts 2020 Bekendtgørelse, nr. 215 af 17. marts 2020 om afspærring og besøgsrestriktioner på plejehjem og sygehuse i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

  Borgmesteren træffer på vegne af Byrådet, jf. styrelseslovens § 31 beslutning om, at påbuddet effektueres i Assens Kommune.

   

   Opholdssteder, der er omfattet af forbuddet

  Foruden kommunale og private plejehjem omfatter forbuddet også kommunale og private aflastningspladser, kommunale og private plejeboliger og andre boligformer med tilknyttet personale og fællesboligarealer, herunder kommunale og private bosteder.

   

  Beslutningen om forbud omfatter både fællesarealer og beboernes personlige boliger.

  Det er den stedlige kommune, der udsteder forbud til de plejehjem mv., der er beliggende i kommunen, uanset om kommunen for tiden benytter sig af tilbud fra det pågældende plejehjem mv.

   

  Undtagelser til forbuddet

  Byrådet beslutter, at ovennævnte forbud ikke omfatter besøg i kritiske situationer fra en patients nære pårørende. Ved en kritisk situation forstås f.eks. et uopsætteligt besøg hos en kritisk syg eller døende person, eller forældres eller andre nære pårørendes besøg hos et mindreårigt barn eller lignende særligt tungtvejende grunde.

   

  Byrådet sikrer, at besøg hos uafvendeligt døende personer kan gennemføres på en forsvarlig måde.

   

   

  19. marts 2020 Midlertidig ændring i serviceniveau ved bestilling af Flextur

  Borgmesteren har truffet beslutning om, at serviceniveauet ved bestilling af flextur ændres pr. 19. marts 2020 og indtil lokalruterne i Assens Kommune kører igen ændres således, at:

  Frist for bestilling af flextur på 2 timer fjernes.

  Der tilbydes kun ledsagerkørsel (der køres kun med én bruger i hver bil)

   

  Udvalgsformanden for MTP, hvorunder flextur henhører, har i øvrigt tilkendegivet samme synspunkt, jf. styrelseslovens § 22, stk. 2.

   

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse, § 31.

  Beslutningskompetence

  Byråd

  Beslutning Byrådet den 25-03-2020

  Orientering om trufne § 31, borgmesterbeslutninger taget til efterretning.

 • Sagsid.: 19/50

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at der jf. decentraliseringsprincipperne gives en tillægsbevilling til overførsler på 29.143.000 kr. finansieret af kassen. Overførslerne fordeler sig således:

  • En tillægsbevilling til Økonomiudvalget på 12.193.000 kr.
  • En tillægsbevilling til Miljø, Teknik og Plan på 4.426.000 kr. hvoraf 500.000 kr. overføres til anlæg.
  • En tillægsbevilling til Uddannelse, Børn og Familie på 4.862.000 kr.
  • En tillægsbevilling til Beskæftigelse, Erhverv og Kultur 6.084.000 kr.
  • En tillægsbevilling til Social og Sundhed på 1.578.000 kr.

   

  Det indstilles, at de seks vedlagte genopretningsplaner vedr. underskud godkendes.

   

  2 ansøgninger uden for overførselsreglerne:

  • Økonomiudvalget anbefaler, at ansøgning fra Handicaprådet om ekstraordinær overførsel på 18.000 kr. imødekommes, beløbet finansieres af kassen.
    
  • Økonomiudvalget anbefaler, at ansøgning fra Pilevej om overførsel af overskud over 5% på 360.000 kr. ikke imødekommes.

  Beslutningstema

  Godkendelse af driftsoverførsler i henhold til reglerne om overførselsadgang.

  Sagsfremstilling

  I Assens Kommunes principper for decentralisering er det fastlagt, at enheder med overførselsadgang kan overføre uforbrugte driftsbevillinger med op til +/- 5% af korrigeret budget.

   
  Overskud udover +5% kan efter ansøgning om overførsel i særlige tilfælde bevilges af Byrådet.

   

  Retten til forbrug ud over budget begrænses til ekstraordinære omstændigheder, og underskud må maksimalt andrage 5% eller 1 mio. kr. for hver enhed med overførselsadgang.

  Ved underskud på mere end 5% eller over 1 mio. kr. skal der efter principperne laves og godkendes en genopretningsplan, hvor merforbruget afdrages over maksimalt 3 år.

   

  Vedr. Kyst og Lystfiskericenteret kan det oplyses, at overførslen på 6.549.000 kr. udelukkende vedrører regnskabsår 2019. Bevillingen på 8.000.000 kr. fra regnskabsår 2018 henstår på en mellemregningskonto og skal således ikke overføres som en driftsbevilling.

  Der er samlet givet tilsagn om en bevilling på 32.000.000 kr. som indbetales i årene 2018 – 2021. Heraf er der i 2018 / 2019 indbetalt 16.000.000 kr. til Assens Kommune. Der er i 2019 et forbrug på 1.451.000 kr. Samlet er der således 14.696.270 kr. til rest vedr. de 2 år.

   

  De anbefalede overførsler jf. decentraliseringsprincipperne er indarbejdet i årsberetningen for 2019.

  Lovgrundlag

  Den kommunale styrelseslov

  Økonomi

  Driftsbevillinger er etårige, og overførslerne skal derfor søges som tillægsbevillinger:

  Netto 1.000 kr.

  Søges overført jf. aftalen

  Puljer jf. aftalen

  Optil 5% jf. aftalen

  Underskud over 5 % /over 1 mio. jf. aftalen

  Heraf overført til anlæg

  Samlet overførsel jf. overførselsregler

  29.143

  9.561

  21.548

  -1.966

  500

  Økonomiudvalg

  12.193

  0

  12.193

  0

  0

  Miljø, Teknik og Plan

  4.426

  -328

  4.754

  0

  500

  Uddannelse, Børne og Familie

  4.862

  2.018

  4.483

  -1.639

  0

  Beskæftigelse, Erhvervs og Kultur

  6.084

  6.203

  -119

  0

  0

  Social og Sundhed

  1.578

  1.668

  237

  -327

  0

   

  Netto 1.000 kr.

  Søges overført udenfor aftalen

  Overskud over 5 %

  Ekstraordinær

  Samlet overførsel udenfor overførselsregler

  378

  360

  18

  Økonomiudvalg

  18

  0

  18

  Social og Sundhed

  360

  360

  0

   

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2020

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 25-03-2020

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 19/50

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at der overføres 19.737.000 kr. til anlæg jf. bilag. Overførslerne søges som tillægsbevillinger finansieret af kassen, beløbene søges samtidig frigivet.

  Beslutningstema

  Opgørelse vedrørende overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2019 til 2020 forelægges til politisk godkendelse.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med regnskab 2019 er der en række anlægsprojekter, som ikke er afsluttet. Der søges om, at uforbrugte rådighedsbeløb overføres til budget 2020. Det drejer sig om uforbrugte rådighedsbeløb til godkendte anlægsbevillinger, som endnu ikke er færdiggjort.

   

  Puljer afsluttes regnskabsmæssigt hvert år, men restbeløb overføres til næste års pulje.

   

  Køb og salg af jord

  I forbindelse med budgetaftalen blev det besluttet, at den forventede overførsel på ca. 3.300.000 kr. skulle nedbringe det afsatte budget til salg af jord i 2020. Det har imidlertid vist sig at overførslen vedr. køb og salg af jord blev alene på 1.059.000 kr. Dette bevirker, at indtægtsbudgettet i 2020 kun kan nedjusteres fra 10.000.000 kr. til 8.941.000 kr.

  Lovgrundlag

  Den kommunale styrelseslov

  Økonomi

  Der søges følgende tillægsbevillinger, finansieret af kassen:

  Anlæg - Samlet overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2019 - 2020.
                                                          (i 1000 kr.)                                                                                                             

  Regnskab

  Korrigeret budget

  Oprindeligt budget

  Afvigelse i forhold til
  korr. Budget

                                         
  (minus = overskud)

  Overførsler fra 2019 til 2020  

  (minus = overført underskud)

  Økonomiudvalget

  -219

  3.637

  5.500

  -3.856

  3.900

  Miljø, Teknik og Plan

  24.658

  32.388

  38.420

  -7.730

  7.727

  Uddannelse, Børn og Familie

  9.510

  16.518

  15.800

  -7.008

  6.943

  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur

  352

  521

  1.750

  -169

  169

  Social og Sundhed

  1.664

  2.662

  -200

  -998

  998

  Samlet

  35.965

  55.726

  61.270

  -19.761

  19.737

   

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2020

  Indstillingen anbefales.

   

  Beslutning Byrådet den 25-03-2020

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 19/4995

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler, at de afsluttede anlægsregnskaber på 2 mio. kr. og derover godkendes

  Beslutningstema

  Anlægsregnskaber på 2 mio. kr. og derover, som er afsluttet i 2019, forelægges til politisk godkendelse

  Sagsfremstilling

  I henhold til gældende formkrav fra Social- og Indenrigsministeriet skal anlægsregnskaber på 2 mio. kr. eller derover fremlægges særskilt til godkendelse i Byrådet.

   

  Der er en samlet afvigelse på 2.081.000 kr. Det skyldes primært at der er en mindre udgift vedr. bygningsvedligeholdelse på 1.626.000 kr., samt at der er en mindreindtægt på 3.949.000 kr. vedr. salg jordforsyningen.

   

  Af bilaget fremgår en nærmere beskrivelse af de nedenfor oplistede anlæg

   

  Anlægsudgifter - projektopdelt (i 1.000 kr.)

   

  Anlægs-bevilling

  Forbrug

  Afvigelse

  Anlæg i alt

  12.675

  14.756

  2.081

  Digitaliserings- og velfærdsteknologipulje

  2.107

  2.056

  -51

  Asfalt, efterslæb og opgradering (fra drift)

  4.964

  4.786

  -178

  Bygningsvedligeholdelse (fra drift)

  7.004

  5.378

  -1.626

  Bygningsvedligeholdelse - Efterslæb og påbud

  2.000

  2.009

  9

  Kloakering Aarup og Gummerup Skoler

  4.600

  4.578

  -22

  Salg jordforsyning

  -8.000

  -4.051

  3.949

   

  Lovgrundlag

  Styrelsesloven

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2020

  Indstillingen anbefales.

   

  Beslutning Byrådet den 25-03-2020

  Indstillingen godkendt.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/4995

  Indstilling

  Økonomiudvalget tager til efterretning, at borgmester og kommunaldirektør oversender årsberetning 2019 til Revisionen med forbehold for Byrådets efterfølgende godkendelse.

  Beslutningstema

  Der er udarbejdet årsberetning for 2019. Materialet forelægges med henblik på oversendelse til revisionen og endelig godkendelse på møde i juni måned, når revisionsberetningen foreligger.

  Sagsfremstilling

  Årsberetningen for 2019, viser det endelige resultat af afvigelserne mellem budget og regnskab, en beskrivelse af afvigelserne, ændringer i regnskabspraksis, obligatoriske regnskabsopstillinger samt bemærkninger vedr. bevillingsområderne.

   

  Resultat af ordinær driftsvirksomhed viser et overskud på 124,2 mio. kr. og er 0,4 mio. kr. større end oprindelig budget. Det er 69,1 mio. kr. lavere end korrigeret budget, det skyldes hovedsagelig overførsel af regnskabsresultat fra 2018 – 2019 på 60,9 mio. kr.

   

  Resultatet af det skattefinansierede område viser et overskud på 88,2 mio. kr.

  I det oprindelige budget var der regnet med et overskud på 62,5 mio. kr., dermed er der brugt 25,7 mio. kr. mindre end budgetlagt. Det svarer til mindreforbruget på anlæg.

   

  Servicerammen er overholdt med et mindreforbrug på 31,5 mio. kr.

   

  Der er i 2019 afdraget 48,5 mio. kr. på langfristet gæld inkl. ældreboliger. Den langfristet gæld, eksklusiv ældreboliger, feriepengeforpligtigelser samt finansielt leasede aktiver ultimo 2019, udgør 346,1 mio. kr.

  Der er optaget 2 lån på samlet 9,2 mio. kr. til udskiftning af gadelysarmaturer.
  Lånene vedrører både 2018 og 2019, da betalingen vedr. 2018 faldt så sent, at det ikke kunne nås at optage lånet i regnskabsår 2018.

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens §45

  Økonomi

  Resultat af det samlede regnskab viser, at der er lagt 35,7 mio. kr. i kassen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2020

  Økonomiudvalget tager til efterretning, at borgmester og kommunaldirektør oversender årsberetning 2019 til Revisionen med forbehold for Byrådets efterfølgende godkendelse.
   

  Beslutning Byrådet den 25-03-2020

  Byrådet tager til efterretning, at borgmester og kommunaldirektør oversender årsberetning 2019 til Revisionen med forbehold for Byrådets efterfølgende godkendelse.

  Bilag

 • Sagsid.: 20/2090

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler:

  • At der meddeles tilladelse til Fyns Almennyttige Boligselskab, Civica og Tommerup Andelsboligforening til at indføre afdelingsintern oprykningsret i boligforeningens afdelinger i Assens Kommune.
  • At tilladelsen har principiel karakter for kommunens boligorganisationer.
  • At kommunaldirektøren bemyndiges til at behandle fremtidige ansøgninger vedr. fravigelser af Almenboliglovens § 60. Ansøgninger må ikke have negativ konsekvenser for udefrakommendes muligheder for at komme i betragtning til bolig hos en almen boligforening.

  Beslutningstema

  Byrådet godkender ifølge almenboliglovens § 60, udlejning på særlige vilkår i de almene boligorganisationer. På baggrund af konkrete ansøgninger herom forelægges sag med stillingtagen til ansøgningerne samt anbefaling af fremtidig delegering til stillingtagen til sådanne ansøgninger til kommunaldirektøren.

  Sagsfremstilling

  Fyns Almennyttige Boligselskab, Civica og Tommerup Andelsboligforening har fremsendt ansøgninger om tilladelse til udlejning på særlige vilkår, jf. almenboliglovens regler. Boligforeningerne ønsker at kunne udleje ud fra et kriterie om, at beboerne i en afdeling får fortrin til en fraflyttet bolig i samme afdeling. Beboeren, der flytter til en anden bolig i samme afdeling, frigør sin bolig, som herefter bliver tilbudt boligorganisationens øvrige boligsøgende.

   

  I takt med, at beboerne gennemgår forskellige livsfaser, kan der være behov for at flytte i større eller mindre bolig, uden at skulle forlade sit lokalmiljø.

   

  Ansøgningerne vil tilføje et ekstra led til den udlejningskæde, som boligforeningerne har. Ordningen vurderes ikke at have nogle væsentlige negative konsekvenser for udlejningen, da der altid vil blive frigjort en bolig til genudlejning.

  Lovgrundlag

  Almenboliglovens § 60

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2020

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 25-03-2020

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 19/21916

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Kommuneplantillæg nr. 10 Møllevej, Haarby vedtages endeligt.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 er udarbejdet for at muliggøre udviklingen af et ikke kommuneplanlagt område i Haarby til boligformål.

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 18. december 2019 at vedtage forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 Møllevej, Haarby og sende det i 8 ugers høring. Høringen har været i perioden 20. december 2019 til 14. februar 2020. Der er indkommet tre høringssvar.

   

  Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske om at udvikle området til boligformål. Området er ikke omfattet af en kommuneplanramme, hvorfor der skal udarbejdes et kommuneplantillæg. Kommuneplantillægget udlægger en ny boligramme 4.2.B.14., der fastsætter anvendelsen til boligområde til tæt-lav boligbebyggelse. Der ud over fastsættes det, at der kan indrettes andre boligtyper i de nedlagte landbrugsbygninger, herunder i det gamle stuehus, ligesom der i de nedlagte landbrugsbygninger kan indrettes anvendelser som fx fælleshus, sognehus, foredragssal, liberalt erhverv og mindre ikke-generende værkstedsvirksomheder.

   

  Erhvervsstyrelsen har i høringsperioden ringet og bedt om, at der i kommuneplantillægget medtages en tekst om klimatilpasning i kommuneplantillægget. Der er på side 6 indsat en ny tekst under overskriften: Klimatilpasning og regnvand. Der ud over er indsat et kort, der viser oversvømmelsesrisikoen ved en 100 års-hændelse. Erhvervsstyrelsen har godkendt teksten.

   

  Der ud over har Fyns Stift og Banedanmark indsendt høringssvar om, at de ikke har bemærkninger.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-03-2020

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Kommuneplantillæg nr. 10 Møllevej, Haarby vedtages endeligt.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2020

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 25-03-2020

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 20/882

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller:

   

  • At Forslag til Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2018-2027 vedtages offentliggjort.
  • At offentlighedsperioden fastsættes til 8 uger.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  I 2018 vedtog Byrådet Spildevandsplan 2018-2027 for Assens Kommune. Den vedtagne spildevandsplan fastlægger, at et område ved Bakkevej, Fåborgvej og Byvejen i Glamsbjerg (Gummerup/Køng) skal separatkloakeres. I forbindelse med detailprojektering af separeringsprojektet har det vist sig, at der er behov for at udarbejde et tillæg til spildevandsplanen, som omfatter nye afskærende regnvandsledninger samt to nye regnvandsbassiner.

  Sagsfremstilling

  Forslag til Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2018-2027 omfatter etablering af afskærende regnvandsledninger samt to nye regnvandsbassiner til forsinkelse og rensning af tag- og overfladevand i forbindelse med separatkloakering af 6 fælleskloakerede oplande ved Bakkevej, Fåborgvej og Byvejen i Glamsbjerg. Oversigtskort kan ses i planforslaget (jf. bilag).

   

  I fremtiden planlægges de 6 oplande separatkloakeret, jf. gældende Spildevandsplan 2018-2027 for Assens Kommune således, at regn- og spildevand adskilles i hvert sit ledningsnet. Separering af regn- og spildevand er et led i ændringen af renseanlægsstrukturen for Assens Kommune, hvor det er besluttet, at alt spildevand skal afledes til et nyt renseanlæg ved Assens. Samtidig er det et krav i statens vandområdeplaner, at overløb fra fælleskloakerede byområder til vandmiljøet nedlægges.

   

  Med Forslag til Tillæg nr. 4 planlægges det, at etablere større, separate regnvandsledninger og regnvandsbassiner, der har til formål at beskytte Haarby Å mod hydraulisk overbelastning samt forurenende og iltforbrugende stoffer.

   

  I dag udledes spildevand opblandet med regnvand til Haarby Å fra oplandene ved Bakkevej, Fåborgvej og Byvejen ved større regnhændelser. Tiltagene i Forslag til Tillæg nr. 4 vil sammen med de allerede vedtagne tiltag i kommunens spildevandsplan medføre, at der ikke længere er risiko for opstuvning af spildevand opblandet med regnvand til terræn og til de kloakerede ejendomme i oplandene. Tiltagene vil desuden medføre, at overløb fra fælleskloak nedlægges således, at opspædet spildevand ikke længere udledes til Haarby Å ved kraftige regnskyl.

   

  Der udsendes orienteringsbrev til ejere af de matrikelnumre, som berøres direkte af planen.

  Lovgrundlag

  Miljøbeskyttelsesloven (LBK nr. 1218 af 25. november 2019).

  Spildevandsbekendtgørelsen (BEK nr. 1317 af 4. december 2019).

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018).

  Økonomi

  Ingen økonomiske konsekvenser for Assens Kommune.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-03-2020

  Miljø, Teknik og Plan indstiller:

   

  • at Forslag til Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2018-2027 vedtages offentliggjort.
  • at offentlighedsperioden fastsættes til 8 uger.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2020

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 25-03-2020

  Indstillingen godkendt.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 19/19384

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2018-2027 vedtages endeligt.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  I december 2019 besluttede Byrådet at udsende Forslag til Tillæg nr. 2 i offentlig høring i 8 uger. Høringsperioden er nu slut, og tillægget indstilles til endelig vedtagelse. Der er indkommet én bemærkning i høringsperioden, som ikke har givet anledning til ændringer i planen.

  Sagsfremstilling

  I 2018 vedtog Byrådet Spildevandsplan 2018-2027 for Assens Kommune. Den vedtagne spildevandsplan fastlægger, at de eksisterende 8 renseanlæg i kommunen skal nedlægges og spildevandet ledes til et nyt renseanlæg ved Assens. Planen fastlægger også, at der skal etableres afskærende spildevandsledninger, som kan transportere spildevandet til det nye renseanlæg. I forbindelse med detailprojekteringen af de afskærende spildevandsledninger har det vist sig, at forløbet af de afskærende spildevandsledninger bliver lidt anderledes end forudsat i den gældende spildevandsplan. Derfor er behov for, at yderligere nogle få berørte matrikelnumre medtages i planen.

   

  Tillæg nr. 2 (etablering af afskærende transportsystem, yderligere berørte matrikelnumre) omfatter således etablering af en spildevandsledning på 9 matrikelnumre – 5 ved Assens og 4 ved Køng.

   

  I forbindelse med den offentlige høring, er der udsendt orienteringsbrev til alle ejere af de matrikelnumre, som berøres direkte af planen. Der er indkommet ét høringssvar fra en lodsejer vedr. placering af ledningen. Assens Forsyning A/S har været i dialog med lodsejeren i høringsperioden, og lodsejerens ønske er imødekommet. Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2018-2027.

   

  Miljøvurdering af planen

  Assens Kommune har gennemført en screening af Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2018-2027 i henhold til miljøvurderingsloven. På baggrund af screeningen har kommunen truffet afgørelse om, at Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2018-2027 ikke forventes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, og planen derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Der er ikke indkommet klager over afgørelsen.

  Lovgrundlag

  Miljøbeskyttelsesloven (LBK nr. 681 af 2. juli 2019).

  Spildevandsbekendtgørelsen (BEK nr. 951 af 13. september 2019).

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018).

  Økonomi

  Ingen økonomiske konsekvenser for Assens Kommune.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-03-2020

  Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2018-2027 vedtages endeligt.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2020

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning Byrådet den 25-03-2020

  Indstillingen godkendt.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 18/7569

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller:

   

  • At etape 1 og 2 af cykelstien anlægges samtidig.
  • At Assens Kommune er sindet at erhverve de nødvendige arealer og rettigheder til cykelstien langs Bogensevej ved ekspropriation.
  • At Dan Gørtz udpeges til deltagelse i åsteds- og forligsforretningen i 2020.

   

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

  Beslutningstema

  Miljø, Teknik og Plan besluttede på udvalgsmøde den 5. marts 2018 at benytte resterende anlægsmidler til etablering af 1. etape af cykelstien i Aarup langs Erholmvej. Siden har Assens Kommune fået tilsagn om statslig bevilling på 6 millioner kr. til en samlet cykelstistrækning langs Erholmvej og Bogensevej fra byzonen i Aarup til rundkørslen ved Gammel Hovedvej (Bilag 1). Administrationen ser en økonomisk fordel i, at udbyde hele anlægsprojektet som en samlet opgave, og der er derfor behov for at erhverve arealer ved ekspropriation fra berørte lodsejere til 2. etape allerede på nuværende tidspunkt.

  Sagsfremstilling

  2. etape af cykelstien vil gå fra krydset Søndergårdevej/Erholmvej (5560) til rundkørslen Bogensevej/Gl. Hovedvej (5560). I den forbindelse skal der erhverves jordarealer både til selve cykelstiprojektet, men også til midlertidige arbejdsarealer. Ekspropriationen foretages med hjemmel i Vejlovens § 96.

   

  2. etape vil berøre 17 matrikler. Matriklerne er oplistet på bilag 2.

   

  Cykelstien vil på strækningen fra Søndergårdevej til syd for motorvejen blive en dobbeltrettet cykelsti placeret i den vestlige side af Bogensevej. Syd for motorvejen skal der anlægges en krydsningshelle, fordi cykelstien her går fra at være dobbeltrettet, til enkeltrettet i begge sider af vejen op til rundkørslen. Vejdirektoratet er orienteret om projektet i forbindelse med udvidelse af motorvejen. Længden af 2. etape er ca. 2 km.

   

  De endelige arealstørrelser til ekspropriation vil først være klarlagt, når der foreligger et skitseprojekt på strækningen. Ligeledes kan de samlede omkostninger for ekspropriation ikke opgøres, før åstedsforretningen er gennemført, men udgiften vil være indeholdt i de samlede anlægsmidler for 2020 og 2021 på hhv. 5,1 og 5,0 mio. kr. Administrationen vil forsøge at erhverve arealerne ved en frivillig aftale inden evt. ekspropriation igangsættes.

  Lovgrundlag

  Vejlovens kap. 10.

  Økonomi

  5,5 mio. kr. afsat på anlægsbudget 2020, 5 mio. kr. afsat på anlægsbudget 2021. Dertil 6,0 mio. kr. i statstilskud. Administrationen forventer at den resterende del af etape 1 og 2 kan udføres for de afsatte midler i 2020 og 2021.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-03-2020

  Miljø, Teknik og Plan indstiller:

   

  • At etape 1 og 2 af cykelstien anlægges samtidig,
  • At Assens Kommune er sindet at erhverve de nødvendige arealer og rettigheder til cykelstien langs Bogensevej ved ekspropriation.
  • At Dan Gørtz udpeges til deltagelse i åsteds- og forligsforretningen i 2020.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 16-03-2020

  Indstillingen anbefales.

   

  Beslutning Byrådet den 25-03-2020

  Et flertal af Byrådet, 28 medlemmer (alle undtagen Sara Emil Baaring, A) godkender indstillingen.

   

  Et mindretal af Byrådet, 1 medlem (Sara Emil Baaring, A) stemmer imod indstillingen fra Miljø, Teknik og Plan samt Økonomiudvalget med baggrund i et ønske om en anden prioritering af midlerne til cykelstier.

  Bilag

 • Sagsid.: 19/15469

  Indstilling

  Miljø, Teknik og Plan indstiller:

  • At Assens Kommune søger Stednavneudvalget om at ændre stednavnet Torø til Thorø med de konsekvenser, det vil give på ændringer af vej- og stednavne.
  • At de afledte kommunale udgifter hertil finansieres inden for rammen på vejområdet.

  Beslutningstema

  Thorøhuse Bylaug har anmodet Assens Kommune om, at Torø Huse skifter navn til Thorøhuse.

  Sagen har været behandlet af Miljø, Teknik og Plan 4. februar 2020, hvor udvalget besluttede at ”opfordre Thorøhuse Bylaug til at forsøge at opnå enighed med ejerne af Torø. Opnås enighed indstiller udvalget til byrådet, at henvendelsen imødekommes.”
  Enighed er opnået (se bilag fra Københavns Lærerforening). Derfor genoptages sagen.

  Sagsfremstilling

  Thorøhuse Bylaug har henvendt sig til Assens Kommune med ønske om, at Torø Huse skal skifte navn tilbage til Thorøhuse. Der har været flere forskellige stavemåder for byen og øen gennem tidens løb, indtil det i 1938 fra national side blev besluttet, at Torø og Torø Huse er den officielle stavemåde (Se bilag med ansøgning fra Thorøhuse Bylaug.)

   

  Byrådet var i 1997 positivt indstillet over for et tilsvarende ønske. Det blev efterfølgende fremlagt for Stednavneudvalget og afvist, fordi ejeren af Torø - Københavns Lærerforening -  var afvisende overfor, at Torø skiftede navn. Ejer er nu positivt indstillet overfor navneændring.

   

  Ændringer i danske stednavnes officielle retskrivning fastsættes af Stednavneudvalget under Kulturministeriet. Stednavneudvalget arbejder ud fra det grundprincip, at en lokalitet kun kan tildeles én korrekt skriftform (autoriseret form). Så stednavn på ø og by skal følges ad, da øens navn er grundform for byens navn. Det betyder, at det er Torøs navn, der skal omautoriseres. (Se bilag med mail fra formand for Stednavneudvalget.) En navneændring til Thorøhuse vil derfor kræve, at Torø skal skifte navn til Thorø. Så følger resten med; Torø Vig til Thorø Vig, Torø Huse Vej til Thorøhusevej og Torøgyden til Thorøgyden. Det vil fortsat være helt legitimt at bruge Torø i navne på private foretagender, fx foreninger, butikker, boliger mv.

   

  Fra 5. dec. 2019 til 20. januar 2020 er der lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt de 262 berørte borgere over 18 år samt fire påvirkede virksomheder, hvor ejer ikke også var personligt berørt. 68 % har svaret. (Se bilag med spørgeskemaundersøgelsen).

   

  Af de modtagne besvarelser mener:

  • 69 % at det er en god ide at ændre Torø Huse til Thorøhuse
  • 6 % at navnet ikke skal sættes sammen til et ord
  • 12 % at det er en dårlig ide at ændre til Thorøhuse.
  • 72% at det er en god ide at ændre Torø til Thorø
  • 16 % at det er en dårlig ide
  • 12 % forholder sig neutrale til øens navn.

  Lovgrundlag

  BEK nr. 271 af 13/04/2018 – Bekendtgørelse om vejnavne og adresser.

  Økonomi

  Assens Kommune skal betale for afledte udgifter, hvis det besluttes, at der skal sendes en ansøgning til Stednavneudvalget. Vejnavneændringer medfører en teknisk adresseændring, der vil udløse bestilling af et nyt sundhedskort til borgeren, hvis borgeren er omfattet af den. Det vil medføre, at ca. 142 sundhedskort skal udskiftes til en pris af 200,-/stk. (i alt ca. 30.000 kr. ex moms). Alternativt kan der købes en løsning til 3.150,- kr. ex. moms, så kommunen kan lave mindre ændringer i stedbetegnelsen en gang, uden at der skrives nye sundhedskort ud.

  Der skal udskiftes vej- og byskilte til en ca. pris på 15.000,- kr. ex. moms. Der ud over vil berørte virksomheder og private få udgifter til at ændre navne på reklamemateriale, stempler m.m. De afledte kommunale udgifter hertil finansieres inden for rammen på vejområdet.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-03-2020

  Miljø, Teknik og Plan indstiller at:

  • Assens Kommune søger Stednavneudvalget om at ændre stednavnet Torø til Thorø med de konsekvenser, det vil give på ændringer af vej- og stednavne.
  • De afledte kommunale udgifter hertil finansieres inden for rammen på vejområdet.

   

  Beslutning Byrådet den 25-03-2020

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 20/4876

  Indstilling

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller, at det skal være op til den enkelte skoleleder at afgøre, om testene skal gennemføres.

   

  Et mindretal bestående af Jens-Henrik Winther Thulesen Dahl(O) indstiller, at skolerne booker og gennemfører nationale tests dog således, at der ikke skal laves individuelle tilbagemeldinger.

   

  Et mindretal bestående af Charlotte Vincent Petersen(A) og Sara Emil Baaring(A) indstiller, at skolerne ikke skal gennemføre nationale test i perioden 1. marts til 30. april. Situationen med hjemsendelse af børn på grund af coronavirus og fordi der er sået alvorlig tvivl om validiteten af de nationale test, bør betyde, at de nationale test stilles i bero, til der er afklaring på hvordan det skal være fremover.

  Beslutningstema

  Byrådet kan træffe beslutning om, hvorvidt en, flere eller alle folkeskoler i kommunen skal afholde nationale test i indeværende skoleår. Såfremt der ikke træffes beslutning herom vil det være op til den enkelte skoleleder at træffe beslutningen.

  Sagsfremstilling

  På baggrund af en evaluering af de nationale test har aftalepartierne bag folkeskoleforliget den 21. februar 2020 indgået aftale om nationale test. Aftalen medfører ændringer i folkeskoleloven, som forventes at træde i kraft den 14. april 2020. Det fremgår af aftalen, at det er op til den enkelte skoleleder, at beslutte om man vil deltage i de nationale tests i skoleåret 2019/2020. Kommunalbestyrelsen kan dog træffe beslutning om, at en, flere eller alle skoler i kommunen skal afholde nationale test, eller at en, flere eller alle skoler ikke skal afholde de nationale test. Testene kan afholdes i hele perioden fra den 1. marts til den 30. april 2020.

   

  Det fremgår desuden af aftalen, at:

  • Børne- og Undervisningsministeriet udvælger et repræsentativt udsnit af landets klasser, som fortsat pålægges at gennemføre de nationale test.
  • De 20 procent af landets skoler, som har præsteret ringest i dansk og matematik ved 9. klasseprøverne fortsat skal gennemføre alle ti obligatoriske test i skoleåret 2019/2020.

   

  Senest medio marts forventer administrationen at modtage besked om, hvorvidt skoler i Assens Kommune bliver pålagt at gennemføre nationale tests. Ministeriet har meddelt, at de nationale test fremover skal gennemføres som hidtil fra skoleåret 2020/2021 efter en mindre forbedring af testsystemet. 

   

  Aftalen om de nationale test medfører tre politiske handlemuligheder forud for lovforslagets forventelige ikrafttrædelse den 14. april 2020. For de skoler, som ikke pålægges at gennemføre nationale test af Børne- og Undervisningsministeriet jf. overfor, kan Byrådet beslutte, at:

  1. Skolerne, såfremt lovforslaget vedtages, ikke skal gennemføre nationale test i perioden 1. marts til 30. april 2020.
  2. Skolerne booker og gennemfører nationale test, som de plejer.
  3. Det skal være op til den enkelte skoleleder at afgør, om testene skal gennemføres på skolen.

   

  For mulighed 1 og 2 gælder det, at Byrådet kan vedtage, om beslutningen skal gælde en, flere eller alle folkeskoler i kommunen.

   

  Administrationen anbefaler umiddelbart mulighed 2 til Byrådets godkendelse, så alle skoler gennemfører de nationale tests som hidtil. Indstillingen begrundes med, at:

  • Det forsat er vigtigt at bruge nationale tests til at følge elevernes faglige progression over tid som led i arbejdet med at udvikle undervisningens kvalitet.
  • Beslutningen understøtter det fælles skolevæsen og kommunen undgår en situation, hvor nogle skoler er pålagt at gennemføre de nationale test, mens andre ikke skal gennemføre tests.
  • De nationale test gennemføres i skoleåret 2020/21 efter en mindre justering af testsystemet i 2020. De nationale test gennemføres frem til et nyt test- og bedømmelsessystem træder i kraft. 

   

  Alternativt kan man lade det være op til den enkelte skoleleder.

  Lovgrundlag

  Folkeskoleloven § 13, § 40, stk. 2, 1. pkt. og lovforslag nr. L 126, Folketinget 2019-20.

  Økonomi

  Indstillingen medfører ingen økonomiske ændringer.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 19-03-2020

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller, at det skal være op til den enkelte skoleleder at afgøre, om testene skal gennemføres.
  Et mindretal bestående af Jens-Henrik Winther Thulesen Dahl(O) indstiller, at skolerne booker og gennemfører nationale tests dog således, at der ikke skal laves individuelle tilbagemeldinger.

  Et mindretal bestående af Charlotte Vincent Petersen(A) og Sara Emil Baaring(A) indstiller, at skolerne ikke skal gennemføre nationale test i perioden 1. marts til 30. april. Situationen med hjemsendelse af børn på grund af coronavirus og fordi der er sået alvorlig tvivl om validiteten af de nationale test, bør betyde, at de nationale test stilles i bero, til der er afklaring på hvordan det skal være fremover.

  Beslutning Byrådet den 25-03-2020

  Et flertal af Byrådet, 17 medlemmer (B, C, F og V) godkender flertalsindstilling fra Uddannelse, Børn og Familie.

   

  Et mindretal af Byrådet, 3 medlemmer (O) stemmer imod flertalsindstilling fra Uddannelse, Børn og Familie med bemærkning om, at skolerne booker og gennemfører nationale test, dog således at der ikke skal laves individuelle tilbagemeldinger.

   

  Et mindretal af Byrådet, 9 medlemmer (A og Ø) stemmer imod flertalsindstilling fra Uddannelse, Børn og Familie med bemærkning om, at handlemulighed nummer 3 følges. Mindretallet finder ikke, at skolerne skal gennemføre nationale test i perioden fra den 1. marts til 30. april 2020. Situationen med hjemsendelse af børn på grund af coronavirus og fordi der er slået alvorlig tvivl om validiteten af de nationale tests, bør betyde, at de nationale test stilles i bero, til der er afklaring på hvordan det skal være fremover.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 20/3179

  Indstilling

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller, at:

  • ansøgning om forskudt valg til bestyrelsen i Brylle Landsbyordning godkendes.
  • fratrædelse af Henrik Gabs, Søren Pedersen og Hanne Winther som forældrerepræsentanter fra skolebestyrelsen godkendes.

  Beslutningstema

  Punktet blev behandlet af Uddannelse, Børn og Familie den 2. marts 2020 vedr. godkendelse af ansøgning om forskudte valg til bestyrelsen. Siden har skolebestyrelsen indstillet tre forældrerepræsentanter til fratrædelse fra bestyrelsen ved det kommende valg.

  Sagsfremstilling

  Bestyrelsen ved Brylle Landsbyordning søger om tilladelse til at afholde forskudte valg til bestyrelsen.

   

  Baggrunden for ansøgningen er, at bestyrelsen ved Brylle Landsbyordning ønsker at sikre kontinuitet, og for at højne muligheden, for at forældre til børn i dagtilbud også kan deltage i bestyrelsens arbejde.

   

  Jf. Styrelsesvedtægten for Assens Kommunes skolevæsen §1, skal der i fællesbestyrelsen for landsbyordninger være to forældrerepræsentanter fra dagtilbuddene og fem forældrerepræsentanter fra skolen.

   

  Det kan oplyses, at der på nuværende tidspunkt afholdes forskudte valg i 7 af kommunens 13 folkeskoler.

   

  Ved afholdelse af forskudt valg skal der vælges 4 medlemmer i det år der følger efter nyvalg til Byrådet og 2 år efter skal der vælges 3 medlemmer. Det vil således være i år, der skal vælges 3 nye medlemmer.

   

  Når der første gang holdes forskudte valg, afkortes valgperioden for indehaverne af de pladser, som skal besættes i 2 år. Skolebestyrelsen skal indstille til Byrådet, hvilke forældrerepræsentanter, der fratræder, jfr. bekendtgørelse nr. 1074 af 14.09.2017 § 4 stk. 2.
  Skolebestyrelsen indstiller i forlængelse heraf, at Henrik Gabs, Søren Pedersen og Hanne Winther fratræder ved kommende valg.

   

  Bestyrelsen i Brylle Landsbyordning informerer om, at muligheden for at få forskudt valg blev drøftet allerede ved valget i 2018.

  Lovgrundlag

  Folkeskoleloven.

   

  Assens Kommunes Styrelsesvedtægt og BEK nr. 1074 af 14. september 2017. (Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen).

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 02-03-2020

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller, at ansøgning om forskudt valg til bestyrelsen i Brylle Landsbyordning godkendes.

  Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 19-03-2020

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller, at:

  • ansøgning om forskudt valg til bestyrelsen i Brylle Landsbyordning godkendes
  • fratrædelse af Henrik Gabs, Søren Pedersen og Hanne Winther som forældrerepræsentanter fra skolebestyrelsen godkendes.
    

  Beslutning Byrådet den 25-03-2020

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.: 20/3755

  Indstilling

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller, at:

  • ansøgning om forskudt valg til bestyrelsen på Tommerup Skole godkendes.
  • fratrædelse af Lars Tastum Madsen, Heidi Storm og Morten Nedertoft som forældrerepræsentanter fra skolebestyrelsen godkendes.

  Beslutningstema

  Punktet blev behandlet af Uddannelse, Børn og Familie den 2. marts 2020 vedr. godkendelse af ansøgning om forskudte valg til bestyrelsen. Siden har skolebestyrelsen indstillet tre forældrerepræsentanter til fratrædelse fra bestyrelsen ved det kommende valg.

  Sagsfremstilling

  Bestyrelsen for Tommerup Skole søger om tilladelse til at afholde forskudte valg til bestyrelsen.

   

  Baggrunden for ansøgningen er, at bestyrelsen for Tommerup Skole ønsker at forældre til elever i overbygningsdelen skal have mulighed for deltagelse i bestyrelsesarbejdet. De elever der kommer fra andre skoler får maksimalt 3 års skolegang på Tommerup Skole. Ved afholdelse af forskudte valg, som afholdes hvert andet år i modsætning til hvert fjerde år, vil deres forældre også få muligheden for at stille op til bestyrelsen.

   

  Bestyrelsen for Tommerup Skole ønsker også at sikre kontinuitet ved, at der ved forskudte valg hele tiden vil være en blanding af nye og erfarne medlemmer, og dette vil medvirke til at sikre et stabilt og kontinuerligt bestyrelsesarbejde.

   

  Endelig ønsker bestyrelsen for Tommerup Skole at øge opmærksomheden omkring bestyrelsesarbejdet, og man håber at ved at afholde valg hvert andet år, vil skolebestyrelsen og valg blive mere nærværende og derved skabe mere opmærksomhed og debat blandt forældrene.

   

  Ved afholdelse af forskudt valg skal der vælges 4 medlemmer i det år der følger efter nyvalg til Byrådet og 2 år efter skal der vælges 3 medlemmer. Det vil således være i år, der skal vælges 3 nye medlemmer.

   

  Når der første gang holdes forskudte valg, afkortes valgperioden for indehaverne af de pladser, som skal besættes i 2 år. Skolebestyrelsen skal indstille til Byrådet, hvilke forældrerepræsentanter, der fratræder, jfr. bekendtgørelse nr. 1074 af 14.09.2017 § 4 stk. 2.
  Skolebestyrelsen indstiller i forlængelse heraf, at Lars Tastum Madsen, Heidi Storm og Morten Nedertoft fratræder ved kommende valg.

  Lovgrundlag

  Folkeskoleloven.

   

  Assens Kommunes Styrelsesvedtægt og BEK nr. 1074 af 14. september 2017. (Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen)

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 02-03-2020

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller, at ansøgning om forskudt valg til bestyrelsen på Tommerup Skole godkendes.

  Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 19-03-2020

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller, at:

  • ansøgning om forskudt valg til bestyrelsen på Tommerup Skole godkendes
  • fratrædelse af Lars Tastum Madsen, Heidi Storm og Morten Nedertoft som forældrerepræsentanter fra skolebestyrelsen godkendes.
    

  Beslutning Byrådet den 25-03-2020

  Indstillingen godkendt.

   

  Bilag

 • Sagsid.: 20/3178

  Indstilling

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller, at det redigerede tilsynskoncept for kommunale og private dagtilbud godkendes. Tilsynskonceptet er tilrettet jf. ny Dagtilbudslov.

  Beslutningstema

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller redigeret tilsynskoncept til godkendelse i Byrådet.

  Sagsfremstilling

  Byrådet skal fastsætte og offentliggøre kommunens rammer for tilsyn i dagtilbud. Dette er beskrevet og fremgår af bilag 1. Bilag 1 lægges efter godkendelse på Assens Kommunes hjemmeside.

   

  Tilsynskonceptet for kommunale og private dagtilbud i Assens Kommune er tilrettet jf. ny dagtilbudslov således at Kvalitetsaftalen fremadrettet suppleres med den lokale Pædagogiske Læreplan som bilag. Den pædagogiske Læreplanen udgør dokumentationen for den pædagogiske praksis i de enkelte dagtilbud. Bemærk med den nye Dagtilbudslov skal Byrådet ikke længere drøfte evalueringen af de pædagogiske læreplaner.

   

  Tilsynet indeholder som tidligere praksis både et kontrol- og et udviklingsperspektiv rettet mod pædagogiske kvalitet. Kvalitetsaftalen indeholder data – som samlet set indikerer kvaliteten i dagtilbuddet. Kvalitetsaftalen suppleres med den lokalt udarbejdede pædagogiske læreplan, hvor det enkelte dagtilbud dokumentere og beskriver, hvordan de arbejder pædagogisk for at opfylde både lovens og de kommunale krav og retningslinjer.

   

  Tilsynet er forankret i en systematisk og dialogbaseret tilgang både i administrationen og i de enkelte dagtilbud. Der er fokus på pædagogisk indhold og kvalitet for børnene, samt på hvordan udvikling af praksis understøtter Dagtilbudslovens intentioner i forhold til at skabe høj kvalitet for børnene.

   

  Tilsynet gennemføres hvert 2. år i både kommunale og private dagtilbud på baggrund af Kvalitetsaftale, den Pædagogiske Læreplan, besigtigelse af de fysiske rammer samt tilsynsdialogmøde. Der udarbejdes efterfølgende en samlet Kvalitetsaftale for de kommunale dagtilbud, herunder dagtilbud i landsbyordninger, som godkendes i Byrådet. Ligeledes udarbejdes en samlet redegørelse for tilsynet i de private dagtilbud til orientering til UBF.

   

  Derudover aflægges et pædagogisk tilsynsbesøg det modsatte år i de private dagtilbud. Tilsynsbesøget udføres af administrationen på baggrund af Den pædagogiske Læreplan, for at sikre udvikling og kvalitet for børn.  

   

  Der gennemføres tilsyn i kommunale dagtilbud i efterår/vinter 2020.

  Lovgrundlag

  Dagtilbudsloven § 5.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 02-03-2020

  Uddannelse, Børn og Familie indstiller, at det redigerede tilsynskoncept for kommunale og private dagtilbud godkendes. Tilsynskonceptet er tilrettet jf. ny Dagtilbudslov.

  Beslutning Byrådet den 25-03-2020

  Indstillingen godkendt.

   

  Bilag

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  1.

  Referat fra Borgmesterforum 20. februar 2020 i Nyborg

   

   

  2.

  Fælles borgmesterbrev: Anbefalinger til ny udligningsreform

   

   

  3.

  Orientering fra Socialdemokratiet om, at Ashil Farokh overtager Charlotte Vincent Pedersens pladser i henholdsvis Økonomiudvalget og Bevillingsnævnet pr. 1. april 2020.

   

   

   

  Beslutning Byrådet den 25-03-2020

  Til orientering.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 25-03-2020

  Intet.

 • Sagsid.:

  Beslutning Byrådet den 25-03-2020

  Skriftligt spørgsmål fra Sanne Norberg Gustavsen vedrørende Assens Kommunes sikring af forsyningsnettet inden for vand, varme og el mv., besvaret.

   

  Skriftligt spørgsmål fra Vivi Barløse vedrørende lukning af genbrugspladserne, besvaret.

 • Sagsid.: 20/3752